Microsoft Windows Small Business Server Przegląd funkcjonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności"

Transkrypt

1 Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności

2 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z dnia publikacji. PoniewaŜ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, niniejszego materiału nie naleŝy traktować jako zobowiązanie z jej strony; Microsoft nie moŝe równieŝ gwarantować poprawności jakichkolwiek zawartych tutaj informacji po dacie publikacji Niniejszy artykuł przeglądowy ma charakter jedynie informacyjny. W ZAKRESIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA śadnych GWARANCJI ANI RĘKOJMI, JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH. Odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw autorskich ponosi uŝytkownik. Bez ograniczania praw autorskich, Ŝadna część niniejszego dokumentu nie moŝe być powielana, zapisywana lub wprowadzana do systemu składowania danych ani przesyłana w jakiejkolwiek innej formie lub jakimkolwiek sposobem (elektronicznym, mechanicznym, przez powielanie, nagrywanie i innymi metodami) w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Microsoft Corporation. Firma Microsoft moŝe dysponować patentami, złoŝonymi wnioskami patentowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej dotyczącymi przedmiotu niniejszego dokumentu. Poza przypadkami wyraźnie określonymi inaczej w pisemnej umowie licencyjnej firmy Microsoft, dostarczenie niniejszego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji w zakresie tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innej własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Microsoft, Windows, logo Windows, BackOffice, Windows Server, Windows Server System, SharePoint, Outlook, FrontPage, Windows NT, Active Directory, Visual Basic, Windows Mobile oraz Active X są zastrzeŝonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy prawdziwych firm i produktów wymienionych w niniejszym materiale mogą być znakami towarowymi naleŝącymi do odpowiednich podmiotów.

3 Spis treści Wprowadzenie...1 Główne trendy...5 Rosnąca popularność platformy Small Business Server...5 Rosnąca ilość danych...6 Rosnące zapotrzebowanie na szybką łączność bezprzewodową...6 Większa samodzielność klientów i zmieniająca się rola dostawców rozwiązań technicznych...7 ZałoŜenia projektowe dotyczące platformy Small Business Server ZałoŜenie projektowe nr 1 łączność umoŝliwiająca małym przedsiębiorstwom współpracę, wymianę informacji i pracę zdalną...9 ZałoŜenie projektowe nr 2 elastyczne funkcje wdraŝania dla małych przedsiębiorstw i dostawców rozwiązań technicznych ZałoŜenie projektowe nr 3 uproszczenie instalacji, zarządzania i obsługi Funkcje platformy Windows Small Business Server Poczta elektroniczna, praca sieciowa i połączenia internetowe Intranet dla małych przedsiębiorstw w oparciu o usługi Microsoft Windows SharePoint Services v Zdalny dostęp Obsługa urządzeń przenośnych Administrowanie i zarządzanie serwerem Konfigurowanie komputerów klienckich i dodawanie uŝytkowników Monitorowanie i raportowanie Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych Instalacja Konfigurowanie platformy Windows Small Business Server Nowy proces preinstalacji dla producentów OEM Lista zadań do wykonania Kreator konfiguracji poczty elektronicznej i połączeń internetowych Dodawanie uŝytkowników i komputerów Dodawanie komputerów klienckich Monitorowanie i raportowanie Konsola zarządzania serwerem Porównanie składników Wymagania systemowe... 57

4 Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi podręcznik dla weryfikatorów platformy Microsoft Windows Small Business Server Opisano w nim najwaŝniejsze moŝliwości i funkcje platformy Small Business Server, a takŝe przedstawiono wynikające z nich korzyści dla dwóch głównych grup odbiorów małych przedsiębiorstw oraz dostawców rozwiązań technicznych świadczących usługi informatyczne na rzecz tych przedsiębiorstw. Aby umoŝliwić pełną ocenę platformy Small Business Server 2003, w niniejszym dokumencie zawarto: informacje dotyczące istotnych tendencji w dziedzinie rozwiązań technicznych dla małych przedsiębiorstw; opis kluczowych załoŝeń projektowych dotyczących platformy Small Business Server 2003; przegląd najwaŝniejszych funkcji platformy Small Business Server 2003; prezentację platformy Small Business Server W październiku 1997 r. firma Microsoft wprowadziła na rynek rozwiązanie BackOffice Small Business Server 4.0 pierwszy na świecie pakiet zintegrowanych aplikacji serwerowych opracowany z myślą o małych przedsiębiorstwach 1. Kupując rozwiązanie Small Business Server 4.0, mogły one uzyskać w ramach jednej licencji (i za przystępną cenę) wszechstronny produkt, zaspokajający wszystkie potrzeby w zakresie sieci, łączności oraz korzystania z Internetu. Kolejne dwie wersje produktu w coraz większym stopniu spełniały pokładane w nich nadzieje. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez serwis Forbes.com, stopa zwrotu z inwestycji uzyskiwana przez małe przedsiębiorstwa waha się w granicach od 57 do 268 procent, a tym samym zakup rozwiązania zwraca się w ciągu jednego okresu księgowego lub szybciej. Ponadto pozwala ono zwiększyć zasięg geograficzny i 1 Określenie to stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorstw korzystających z mniej niŝ 50 komputerów. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 1

5 dochodowość prowadzonej działalności bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a takŝe zwiększa komfort pracy, umoŝliwiając prowadzenie działalności z dowolnego miejsca 2. Aby zapewnić równie duŝy zwrot z inwestycji kolejnym małym przedsiębiorstwom, firma Microsoft podjęła aktywne działania mające na celu przełamanie barier przeszkadzających w dalszym rozpowszechnianiu platformy, takich jak nadmierna złoŝoność oprogramowania. Przedstawiciele firmy odwiedzili setki małych przedsiębiorstw, gromadząc sugestie dotyczące zwiększenia uŝyteczności produktu. Przeprowadzili takŝe tysiące rozmów z klientami i partnerami na temat zwiększania korzyści oferowanych przez platformę Small Business Server małym przedsiębiorstwom. W oparciu o uzyskane w ten sposób uwagi klientów i partnerów firma Microsoft prowadziła ciągłe prace nad doskonaleniem produktu. W rezultacie powstała platforma czwartej generacji, nazwana Windows Small Business Server Zaprojektowano ją w oparciu o niezawodny i łatwy w zarządzaniu system operacyjny Microsoft Windows Server 2003, który uzupełniono o wszechstronne i funkcjonalne rozwiązanie do przesyłania wiadomości, Microsoft Exchange Server Podobnie jak we wszystkich pozostałych produktach z rodziny Windows Server 2003, w ramach platformy Windows Small Business Server 2003 zachowano dobrze znany, standardowy wygląd systemów Windows. Jak sama nazwa wskazuje, Windows Small Business Server 2003 to optymalne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw pragnących skorzystać z sytemu Windows Server. Platforma ta łączy w sobie najwyŝszej jakości rozwiązania techniczne dopasowane do potrzeb małych przedsiębiorstw. MoŜe obsługiwać jeden serwer lub całą sieć obejmującą wiele serwerów, a oferowane przez nią funkcje pozwalają skutecznie rozwiązywać problemy, z jakimi małe przedsiębiorstwa mają do czynienia na co dzień. Jedną z najwaŝniejszych zalet platformy Windows Small Business Server 2003 jest moŝliwość integracji z komponentami systemu Windows Server System i dostosowywania ich, dzięki czemu uzyskuje się niezwykle istotną w małych firmach 2 Opracowanie pod tytułem ROI That s Off the Charts: The Business Value of Microsoft Windows 2000 Servers for Small and Mid-Size Businesses, 7 sierpnia 2002 r., Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 2

6 łatwość obsługi. Z punktu widzenia małych przedsiębiorstw szczególne znaczenie ma prostota konfiguracji, zarządzania i obsługi przez cały cykl eksploatacji produktu. Prostota opisywanego rozwiązania pozwala skorzystać z zalet technologii serwerowej niemal kaŝdemu. Aby sprostać oczekiwaniom róŝnych grup odbiorców, na rynek wprowadzono dwie wersje platformy Windows Small Business Server 2003 Standard Edition oraz Premium Edition. Windows Small Business Server 2003 Standard Edition to nowa wersja platformy Windows Small Business Server, złoŝona z systemu operacyjnego Windows Server 2003 oraz oprogramowania Exchange Server Jest przeznaczona dla klientów, którzy nie potrzebują dodatkowych funkcji oferowanych w wersji Premium Edition. Wersja Windows Small Business Server 2003 Premium Edition takŝe obejmuje system Windows Server 2003 i serwer Exchange 2003, została jednak uzupełniona o rozwiązania Microsoft SQL Server 2000 oraz Internet Security and Acceleration (ISA) Server. Wersja Premium Edition jest przeznaczona dla małych przedsiębiorstw, które stawiają systemom informatycznym większe wymagania na przykład w zakresie obsługi aplikacji branŝowych wymagających przetwarzania duŝych ilości danych. W poniŝszej tabeli znajduje się charakterystyka obu wersji oraz zawartych w nich rozwiązań technicznych. Funkcja Windows Small Business Server 2003 Standard Edition Windows Small Business Server 2003 Premium Edition Narzędzia i rozwiązania techniczne umoŝliwiające System Windows Server 2003 udostępnianie, ochronę i tworzenie kopii zapasowych plików w sieci wewnętrznej, a takŝe zarządzanie plikami Rozbudowane funkcje wymiany informacji w ramach Usługi Windows SharePoint v2 zespołów oraz środowisko współpracy Infrastruktura współpracy i wymiany informacji, Microsoft Exchange Server 2003 umoŝliwiająca zwiększenie produktywności Ujednolicone zarządzanie pocztą elektroniczną, Microsoft Office Outlook 2003 Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 3

7 kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i naleŝącymi do zespołów Zabezpieczenie połączeń internetowych Routing and Remote Access Services (RRAS) ISA Server 2000 Relacyjna baza danych z obsługą aplikacji branŝowych Microsoft SQL Server 2000 Narzędzia do tworzenia zaawansowanych witryn WWW oraz niestandardowych rozwiązań w technologii Microsoft Windows SharePoint Services v2 Microsoft Office FrontPage 2003 Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 4

8 Główne trendy U podstaw zaprojektowania i rozwijania platformy Windows Small Business Server 2003 legły cztery opisane poniŝej trendy. Rosnąca popularność platformy Small Business Server Małe przedsiębiorstwa zawsze chętnie i szybko wprowadzają nowe rozwiązania techniczne, jednakŝe ostatnio zaobserwowano pewne nowe zjawiska. Jednym z nich jest rosnąca popularność serwerów. Według przewidywań IDC, wzrost liczby komputerów osobistych w małych przedsiębiorstwach utrzyma się w latach na poziomie 8 procent rocznie, natomiast przyrost liczby serwerów będzie bardziej dynamiczny. Zgodnie z prognozami IDC, do 2006 r. wyniesie on niemal 10 procent rocznie. Najwięcej sieci lokalnych (LAN) wykorzystujących serwery będą wdraŝać najmniejsze przedsiębiorstwa. W przypadku firm zatrudniających mniej niŝ 5 pracowników roczny wzrost wyniesie do 2006 r. 11,7 procent, a w przypadku wszystkich małych przedsiębiorstw (zatrudniających poniŝej 99 osób) wyniesie on 8,6 procent. Wzrost wynika z kilku czynników. Pierwszym z nich jest duŝe rozpowszechnienie komputerów osobistych w małych przedsiębiorstwach ich właściciele starają się jak najlepiej wykorzystać posiadany sprzęt i uzyskać jak największy zwrot z inwestycji. Najlepszym sposobem na usprawnienie współpracy i zwiększenie produktywności jest połączenie komputerów i serwera w sieć LAN. Drugim waŝnym czynnikiem jest fakt, Ŝe większość małych przedsiębiorstw dokonała ostatnich powaŝnych zakupów sprzętu przygotowując się na potencjalne problemy związane z rokiem W związku ze stałym postępem technicznym zakupione wówczas urządzenia są juŝ przestarzałe i konieczna jest ich modernizacja. Trzecim czynnikiem jest zdecydowany spadek cen serwerów aŝ o 20 procent w porównaniu ze stanem sprzed kilku lat oraz większa łatwość ich obsługi. Tony Iams, analityk z firmy D.H. Brown uwaŝa, Ŝe małe przedsiębiorstwa korzystające nadal z serwerów z systemem operacyjnym Windows NT Server 4.0 powinny powaŝnie wziąć Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 5

9 pod uwagę przejście na system Windows Server Korzyści wynikające z takiego posunięcia są ewidentne zdaniem Iamsa, system Windows Server 2003 to obecnie platforma znacznie łatwiejsza i bardziej opłacalna w eksploatacji, co ma ogromne znaczenie dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie dysponują licznym personelem informatycznym, a przy tym gwarantująca moŝliwość rozbudowy pod kątem przyszłych wymagań 3. Rosnąca ilość danych Kolejnym czynnikiem skłaniającym małe przedsiębiorstwa do zakupu serwerów jest gwałtowny przyrost ilości danych przetwarzanych w postaci cyfrowej, a w szczególności poczty elektronicznej, danych aplikacji oraz dokumentów. Dotychczas małe przedsiębiorstwa przechowywały znaczną część tego rodzaju informacji na papierze. Wprowadzenie nośników elektronicznych pociąga za sobą konieczność wdroŝenia sprzętu i oprogramowania serwerowego umoŝliwiającego archiwizację, udostępnianie i obsługę danych oraz korzystanie z nich. Jednocześnie naleŝy pamiętać o rosnącym znaczeniu przechowywanych informacji z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw. Rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych są najwaŝniejszym obszarem przyszłych inwestycji w systemy informatyczne, jakie planują małe przedsiębiorstwa. Zdaniem firmy Access Markets International Partners Inc., która specjalizuje się w obserwacji rynku, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych aŝ 43 procent małych przedsiębiorstw uznaje za waŝny aspekt prowadzonej działalności. Tym samym jest to najistotniejsze zagadnienie w tym sektorze rynku. Drugim co do waŝności problemem jest dla małych przedsiębiorstw ochrona informacji przechowywanych i obsługiwanych w postaci elektronicznej podjęcie działań w tym zakresie deklaruje 30 procent z nich. Rosnące zapotrzebowanie na szybką łączność bezprzewodową Aby usprawnić współpracę i zwiększyć produktywność, małe przedsiębiorstwa udostępniają coraz więcej danych w sieci oraz łączą między sobą coraz więcej komputerów osobistych. Nic więc dziwnego, Ŝe uŝytkownicy chcieliby równieŝ mieć 3 Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 6

10 moŝliwość korzystania z danych oraz aplikacji w kaŝdej chwili i w kaŝdym miejscu, a tym samym kontynuowania pracy w domu i podczas podróŝy. Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność zarówno wśród właścicieli, jak i pracowników małych przedsiębiorstw (niektóre firmy w ogóle nie posiadają biur). Aby jednak przedsiębiorstwa chętniej korzystały z urządzeń przenośnych i bezprzewodowych, dostawcy rozwiązań technicznych muszą sprostać problemom w zakresie ochrony danych. IDC przewiduje, Ŝe do 2006 r. liczba urządzeń kieszonkowych kupowanych przez małe przedsiębiorstwa będzie rosnąć o 18 procent rocznie. Ten wskaźnik jest ponaddwukrotnie większy niŝ w przypadku komputerów osobistych. Jest to najszybciej rozwijająca się kategoria urządzeń w tym sektorze rynku. Kolejnym waŝnym zjawiskiem jest spadek cen i zwiększanie dostępności usług łączności szerokopasmowej. Dzięki temu będą one coraz bardziej atrakcyjne dla małych przedsiębiorstw i umoŝliwią im lepsze wykorzystanie danych przechowywanych i uŝytkowanych w postaci elektronicznej. IDC oczekuje, Ŝe do 2006 r. liczba małych przedsiębiorstw korzystających z łączności szerokopasmowej będzie rosła o 19,3 procent rocznie. Będzie to najszybciej rozwijający się sektor rozwiązań technicznych dla małych przedsiębiorstw monitorowany przez IDC. Do 2005 r. odsetek małych przedsiębiorstw korzystających z dostępu szerokopasmowego ma wzrosnąć do 28,9 procent (w 2001 r. wartość ta wyniosła 17,3 procent). Większa samodzielność klientów i zmieniająca się rola dostawców rozwiązań technicznych ChociaŜ wdroŝenie technologii serwerowych przynosi znaczne korzyści i duŝy zwrot z inwestycji, wiele małych firm niechętnie odnosi się do zakupu serwerów z obawy przed nadmiernymi kosztami ich serwisowania i pomocy technicznej. W przeciwieństwie do duŝych przedsiębiorstw, małe firmy znacznie rzadziej dysponują wyspecjalizowaną kadrą informatyczną. Zwykle powierzają obsługę systemów osobom, które dysponują duŝą wiedzą techniczną, ale formalnie wykonują inne obowiązki. Większość małych przedsiębiorstw nabywa rozwiązania techniczne za pośrednictwem dostawców, ale rola tych ostatnich ulega zmianom. W związku z tym, Ŝe małe firmy niechętnie zatrudniają wyspecjalizowanych informatyków, a zarazem coraz częściej zdają Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 7

11 sobie sprawę z konieczności wprowadzania technologii serwerowych w celu utrzymania konkurencyjności, przed dostawcami rozwiązań technicznych otwierają się nowe moŝliwości, a zarazem wyzwania. Spadek cen rozwiązań oraz wzrost liczby dostawców obsługujących małe przedsiębiorstwa wymuszają poszukiwanie nowych metod zwiększania przychodów. Dostawcy oferują bardziej kompleksowe rozwiązania w celu zwiększenia korzyści oferowanych małym przedsiębiorstwom wraz z kupowanymi produktami. Muszą nie tylko odróŝnić się od konkurencji, ale takŝe stosować lepsze, bardziej opłacalne metody serwisowania i pomocy technicznej, a takŝe docierać do większej liczby klientów. ObniŜając koszty pomocy udzielanej klientom oraz uzyskując przychody z większej liczby źródeł, dostawcy rozwiązań mogą zapewnić klientom (dla których waŝne są koszty) i sobie obopólne korzyści. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 8

12 ZałoŜenia projektowe dotyczące platformy Small Business Server 2003 Firma Microsoft zdaje sobie sprawę z faktu, Ŝe małe przedsiębiorstwa korzystające z jej usług potrzebują rozwiązań sprzyjających współpracy, a ponadto umoŝliwiających pracownikom dostęp do informacji, utrzymywanie kontaktów z innymi osobami oraz korzystanie z danych i aplikacji niezaleŝnie od miejsca pobytu. Dostawcy rozwiązań technicznych obsługujący małe przedsiębiorstwa muszą w związku z tym poszukiwać nowych sposobów zwiększania korzyści z wdroŝeń u klientów. Z drugiej strony małe firmy, które wdraŝają rozwiązania stosowane dotychczas przez większe przedsiębiorstwa, a przy tym nie dysponują liczną kadrą informatyczną, potrzebują rozwiązań łatwych w instalacji, zarządzaniu i obsłudze. Projektując platformę Windows Small Business Server 2003, firma Microsoft wzięła pod uwagę wszystkie powyŝsze uwarunkowania. Powstałe w ten sposób oprogramowanie zostało gruntownie zmodyfikowane w celu wykorzystania moŝliwości systemu operacyjnego Windows Server Platforma Windows Small Business Server 2003 zapewnia wymierne korzyści małym przedsiębiorstwom, które nie dysponują doświadczeniem w zakresie sieci i obawiają się o zwrot z inwestycji, a takŝe firmom, które modernizują środowiska obejmujące juŝ jeden lub kilka serwerów. ZałoŜenie projektowe nr 1 łączność umoŝliwiająca małym przedsiębiorstwom współpracę, wymianę informacji i pracę zdalną Znakomity system przesyłania wiadomości. W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 zastosowano serwer Microsoft Exchange Server 2003, który umoŝliwia przesyłanie wiadomości w Internecie oraz intranecie. Oprogramowanie zostało zintegrowane z programem Microsoft Outlook 2003, co pozwala usprawnić działanie systemu poprzez synchronizację danych w trybie buforowanym, zdalny dostęp do poczty elektronicznej przez witrynę WWW, dostęp do harmonogramów i kontaktów za pomocą aplikacji Outlook Web Access oraz obsługę zdalnych wywołań procedur (RPC) w protokole HTTP. To ostatnie rozwiązanie umoŝliwia uŝytkownikom bezpośrednie łączenie się z serwerem Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 9

13 Exchange przez Internet, bez konieczności tworzenia tunelu w sieci VPN. Do nawiązania połączenia z serwerem Exchange w sieci korporacyjnej wystarczy program Outlook 2003 i połączenie internetowe. Tryb buforowany programu Exchange oraz udoskonalone funkcje synchronizacji umoŝliwiają uŝytkownikom odczytywanie poczty elektronicznej i wykonywanie innych czynności związanych z przesyłaniem wiadomości w sieciach o małej przepustowości, a nawet w przypadku utraty łączności. W programie Outlook wyeliminowano teŝ Ŝądania powiadomień o dostarczeniu informacjach z serwera Exchange, co pozwala na nieprzerwaną pracę w sieciach o małej przepustowości, w których występują duŝe opóźnienia. Kolejną zaletą opisywanych usprawnień jest fakt, Ŝe uŝytkownicy mogą pracować głównie z lokalnym plikiem skrzynki pocztowej programu Exchange. Dzięki temu w przypadku utraty łączności między programem Outlook 2003 a siecią program moŝe działać bez zakłóceń. Zdalne miejsce pracy w sieci Web. Nowe rozwiązanie Zdalne miejsce pracy w sieci Web tworzy na bieŝąco witrynę WWW, za pośrednictwem której wszyscy upowaŝnieni uŝytkownicy zdalni mogą uzyskiwać dostęp do zasobów z dowolnego miejsca na świecie i za pomocą dowolnego urządzenia. Zdalne miejsce pracy w sieci Web, dostępne w Internecie pod wskazanym adresem, pozwala uŝytkownikom korzystać z funkcji dostępu zdalnego platformy Windows Small Business Server, w tym aplikacji Outlook Web Access, oraz własnego komputera osobistego w biurze. Ponadto uŝytkownik moŝe pobrać MenedŜer połączeń (Connection Manager), który pozwala zautomatyzować zdalne podłączanie komputera klienckiego do sieci przedsiębiorstwa. Nowa wersja aplikacji Outlook Web Access, oferowana w ramach serwera Exchange Server 2003, została znacznie udoskonalona w porównaniu z wersją dostępną w programie Exchange Obecna aplikacja to w pełni funkcjonalny klient poczty elektronicznej z obsługą reguł, modułem sprawdzania pisowni, opcjami podpisywania i szyfrowania wiadomości oraz innymi udoskonaleniami. Zmiany objęły takŝe interfejs uŝytkownika, który w nowej wersji obsługuje się podobnie jak w programie Outlook Wprowadzono między innymi nowe okienko odczytu (znane jako Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 10

14 okienko podglądu we wcześniejszych wersjach programu Outlook) oraz udoskonalone okienko nawigacji. W wielu małych przedsiębiorstwach potrzebne jest rozwiązanie intranetowe umoŝliwiające bezproblemową łączność między uŝytkownikami i zespołami oraz wymianę wiedzy, aby pracownicy mogli wykorzystywać potrzebne informacje dostępne w ramach wszystkich procesów gospodarczych i sprawniej współpracować ze sobą. Funkcja Zdalne miejsce pracy w sieci Web dostępna w ramach platformy Windows Small Business Server 2003 pozwala stworzyć kompletny, wstępnie skonfigurowany serwis intranetowy wykorzystujący usługi Windows SharePoint Services (WSS) v2. Za jego pośrednictwem uŝytkownicy mogą korzystać zarówno z intranetu, jak i biblioteki faksów przychodzących. ZałoŜenie projektowe nr 2 elastyczne funkcje wdraŝania dla małych przedsiębiorstw i dostawców rozwiązań technicznych Instalowanie serwerów. Windows Small Business Server 2003 umoŝliwia producentom OEM i firmom montującym systemy komputerowe sprawną, fabryczną instalację całego produktu na wielu komputerach. Dzięki temu firmy OEM i partnerzy handlowi mogą prościej i szybciej uruchamiać klientom systemy Windows Small Business Server. Producenci OEM mogą preinstalować cały produkt przed zakończeniem procesu tworzenia obrazów bądź kopiowania dysków. Dzięki temu po dostarczeniu serwera uŝytkownicy muszą tylko podać niezbędne informacje wymagane przez program instalacyjny oraz wykonać zadania z Listy zadań do wykonania. W rezultacie całe uruchomienie rozwiązania trwa zaledwie 30 minut. W związku z tym, Ŝe wielu uŝytkowników będzie migrować do platformy Windows Small Business Server 2003 z jednej z poprzednich wersji bądź z systemu Windows Server, wraz z platformą dostarczane są narzędzia ułatwiające przenoszenie danych z dotychczasowych środowisk. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 11

15 Zdalne zarządzanie. Narzędzia do zdalnego zarządzania są istotne zarówno dla dostawców rozwiązań technicznych, którzy obsługują klientów zdalnie, jak i dla małych przedsiębiorstw, które obsługują w ten sposób oddziały bądź uŝytkowników pracujących zdalnie (w domu). Platforma Windows Small Business Server 2003 obejmuje całą gamę narzędzi do zdalnego zarządzania, w tym punkt pomocy działający w oparciu o usługi Windows SharePoint Services v2, umoŝliwiający uŝytkownikom zgłaszanie problemów niekrytycznych. Ponadto w ramach platformy Windows Small Business Server 2003 oferowane są narzędzia do monitorowania pracy serwera oraz odbierania raportów o wydajności i uŝyciu (przesyłanych pocztą elektroniczną bądź dostępnych online). Dostępne funkcje nie ograniczają się do zdalnego monitorowania uŝytkownicy i dostawcy rozwiązań technicznych mogą zarządzać komputerami klienckimi i serwerami zdalnie, za pomocą usług terminalowych oraz pulpitu zdalnego funkcji wprowadzonej w systemie Windows XP Professional. Usługi terminalowe umoŝliwiają uŝytkownikom i dostawcom zdalne zarządzanie platformą Windows Small Business Server 2003 z dowolnego komputera, nawet jeśli znajduje się on poza siecią stworzoną w ramach tej platformy lub łączy się z nią przez Internet. Drugi serwer z systemem Windows Server do obsługi dodatkowego obciąŝenia. Małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z dodatkowych serwerów z systemem Windows Server 2003 i zarządzać nimi zdalnie za pomocą usług terminalowych bądź pulpitu zdalnego. Jest to szczególnie przydatne, jeśli aplikacje wykorzystywane w ramach działalności firmy powodują duŝe obciąŝenie serwera, bądź jeśli konieczne jest zapewnienie obsługi plików i wydruków w drugim biurze. UmoŜliwiając dostawcom rozwiązań technicznych i uŝytkownikom monitorowanie klientów i serwerów oraz zarządzanie nimi w sposób zdalny, nowe narzędzia i technologie zastosowane w ramach platformy Windows Small Business Server 2003 przyczyniają się do ograniczenia podróŝy związanych z serwisowaniem systemów, a tym samym do obniŝenia kosztów. Ponadto pozwalają właścicielom przedsiębiorstw nadzorować pracę poszczególnych placówek i ich personelu takŝe spoza biura. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 12

16 Konfigurowanie komputerów klienckich. Korzystając z platformy Windows Small Business Server 2003, małe przedsiębiorstwa i dostawcy rozwiązań technicznych mogą automatycznie dodawać nowych klientów, wdraŝać aplikacje oraz centralnie zarządzać ustawieniami systemów, wykorzystując do tego celu zintegrowane kreatory ułatwiające i przyspieszające wykonywanie zadań. Za pomocą kreatorów moŝna tworzyć konta uŝytkowników i komputerów, wdraŝać oprogramowanie oraz konfigurować jednocześnie całe grupy komputerów, a nie pojedyncze urządzenia. Jednym z nowych narzędzi jest Kreator dodawania uŝytkownika, który słuŝy do tworzenia konta uŝytkownika w ramach usługi Active Directory, skrzynki pocztowej na serwerze Exchange, udzielania dostępu do zasobów sieciowych (intranetu, współuŝytkowanych plików i drukarek) oraz tworzenia na serwerze folderu domowego uŝytkownika, w którym będzie on przechowywał pliki. We współpracy z Kreatorem konfigurowania komputera narzędzie to pozwala konfigurować komputery klienckie dla nowych uŝytkowników. ZałoŜenie projektowe nr 3 uproszczenie instalacji, zarządzania i obsługi Łatwa instalacja. W pełni funkcjonalne rozwiązanie do obsługi łączności i współpracy dostępne na platformie Windows Small Business Server 2003 jest znacznie łatwiejsze do zainstalowania i skonfigurowania dzięki zastosowaniu Kreatora konfigurowania poczty i połączenia internetowego. Kreator ułatwia konfigurowanie sieci, zapory, bezpiecznych witryn WWW i poczty elektronicznej w celu podłączenia komputerów z systemem Windows Small Business Server 2003 do Internetu. Po zakończeniu instalacji oprogramowania serwer Windows Small Business Server 2003 wyświetla listę zadań do wykonania, na której wyszczególnione są kolejne czynności niezbędne do uruchomienia całej sieci, w tym dodawanie uŝytkowników i komputerów klienckich oraz konfiguracja połączenia internetowego. Kreator dostępu zdalnego to nowa funkcja platformy Windows Small Business Server 2003, która umoŝliwia zdalny dostęp zarówno za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN), jak i modemu. Kreator automatycznie konfiguruje funkcje zdalnego dostępu, które we wcześniejszych wersjach platformy Small Business Server Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 13

17 wymagały konfiguracji ręcznej. Tworzy on pakiet konfiguracyjny, który po uruchomieniu połączeń sieciowych moŝna umieścić na komputerach klienckich. Pakiet instaluje się automatycznie (takŝe na komputerach przenośnych). Jak juŝ wcześniej wspomniano, Kreator dodawania uŝytkownika umoŝliwia sprawne dodawanie nowych kont. MoŜna go uruchomić w trybie masowym, w którym uŝytkownik bądź dostawca rozwiązań technicznych moŝe dodawać wiele kont uŝytkowników za pomocą jednej instancji kreatora. Łatwe zarządzanie. Platforma Windows Small Business Server 2003 oferuje całą gamę funkcji ułatwiających zarządzanie. Przykładem moŝe być zdalne miejsce pracy w sieci Web, które pozwala stworzyć witrynę umoŝliwiającą zdalny dostęp do systemu. Dla administratorów jest równieŝ centralnym punktem dostępu do funkcji zarządzania. Obejmują one pulpit zdalny pozwalający uzyskać dostęp do serwerów i klientów, usługi Windows SharePoint Services v2 pozwalające administrować wewnętrzną witryną WWW, a takŝe aplikację Help Desk do wyświetlania zgłoszeń uŝytkowników oraz raportów o wydajności i uŝyciu. W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 występują dwie fabrycznie skonfigurowane konsole administracyjne, które upraszczają zarządzanie tym systemem. Konsola zarządzania serwerem jest wyposaŝona w rozbudowany zestaw narzędzi do zarządzania siecią, w tym do obsługi kont uŝytkowników, drukarek, faksów, plików i współuŝytkowanych folderów, sieci, monitorowania poczty elektronicznej oraz aktualizacji intranetu i tworzenia kopii zapasowych. Ponadto dostępna jest konsola zarządzania serwerem dla uŝytkowników zaawansowanych, która umoŝliwia dostawcom rozwiązań technicznych i administratorom przekazywanie podstawowych zadań uŝytkownikom zaawansowanym, pracującym w miejscu instalacji systemu. UŜytkownikom tym najczęściej wyznacza się zadania polegające na dodawaniu kont bądź grup oraz wyświetlaniu właściwości zasobów. Sposób działania obu konsol zaleŝy od zadań, które naleŝy wykonać, a nie od podsystemu technicznego. Tym samym ich obsługa jest bardziej intuicyjna z punktu widzenia typowych uŝytkowników w małych przedsiębiorstwach. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 14

18 Kreator konfiguracji monitorowania, który jest jednym z narzędzi usprawniających zdalne zarządzanie systemem, umoŝliwia konfigurowanie powiadomień oraz raportów o wydajności i uŝyciu serwerów, a takŝe sposobu zapisywania danych w dzienniku aplikacji. UŜytkownicy mogą otrzymywać raporty statystyczne o wydajności i uŝyciu sytemu zgodnie z harmonogramem, a w przypadku wystąpienia problemu na serwerze mogą być przesyłane natychmiastowe alerty. PowyŜsze raporty są dostępne w intranecie, na bezpiecznej witrynie WWW. Raporty o wydajności zawierają informacje o ogólnym stanie serwera. Zastępują one w duŝej mierze proste mechanizmy monitorowania stosowane we wcześniejszych wersjach platformy Small Business Server. Raporty o uŝyciu serwera przeznaczone dla właścicieli firm zawierają natomiast informacje pozwalające lepiej poznać sposób korzystania z sieci, w tym szczegółowe informacje o sposobach korzystania przez pracowników z Internetu, poczty elektronicznej i faksu, a takŝe o połączeniach zdalnych. Przejrzysty format raportów o wydajności zdecydowanie ułatwia wskazywanie potencjalnych problemów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i dostawców rozwiązań technicznych, firma Microsoft stworzyła na potrzeby platformy Windows Small Business Server 2003 zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Ułatwia ono wykonywanie kopii danych z serwerów oraz upraszcza proces ich przywracania. Kreator kopii zapasowych wchodzący w skład platformy Windows Small Business Server 2003 pozwala niedoświadczonym administratorom krok po kroku tworzyć i wdraŝać skuteczne strategie tworzenia kopii. Domyślnie tworzona jest kopia zapasowa całego systemu wraz ze wszystkimi aplikacjami i plikami danych niezbędnymi do odtworzenia serwera. MoŜe ona obejmować udziały plików, foldery Moje dokumenty przekierowane z komputerów klienckich oraz pliki przechowywane w witrynie SharePoint przedsiębiorstwa. Łatwa obsługa. Nowa witryna intranetowa, którą moŝna utworzyć w oparciu o usługi Windows SharePoint Services v2, zdecydowanie ułatwia obsługę systemu oraz współpracę z innymi uŝytkownikami. Witryny w technologii SharePoint moŝna udostępniać takŝe klientom i partnerom, zwiększając w ten sposób zasięg i Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 15

19 efektywność dotychczasowych metod współpracy. Pracownicy biurowi zyskują w ten sposób centralny punkt umoŝliwiający współpracę i udostępnianie dokumentów, pozwalający pracować w zespole osobom z innych rejonów świata i innych przedsiębiorstw. Przykładem moŝe być umieszczanie dokumentów w bibliotekach wspólnych dokumentów, wyświetlanie planu urlopów obowiązującego w przedsiębiorstwie, wprowadzanie zgłoszeń do punktu pomocy oraz uczestnictwo w ankietach i grupach dyskusyjnych. W większości małych przedsiębiorstw z bibliotek wspólnych dokumentów moŝna korzystać natychmiast, bez dodatkowej konfiguracji. UmoŜliwiają one tworzenie prezentacji i innych dokumentów, obsługę współuŝytkowanych list do publikowania ogłoszeń, informacji o wydarzeniach, łączy i planów urlopów, przekierowanie faksów do biblioteki faksów przychodzących. Zawierają takŝe przykładowe i wstępnie wypełnione materiały, takie jak przykładowe listy i biblioteki z opisem sposobu korzystania z dostępnych funkcji oraz dostosowywania ich do potrzeb uŝytkowników. Korzystanie z poczty elektronicznej dodatkowo upraszczają nowe funkcje programów Outlook 2003 i Exchange Pozwalają one uŝytkownikom między innymi wyszukiwać określoną zawartość w skrzynce pocztowej (np. wiadomości od wskazanego nadawcy), a następnie zapisywać wyniki wyszukiwania w folderze wyszukiwania do wykorzystania w przyszłości. Foldery wyszukiwania pojawiają się w specjalnej części listy folderów programu Outlook. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 16

20 Funkcje platformy Windows Small Business Server 2003 Opracowując platformę Windows Small Business Server 2003, firma Microsoft kierowała się przedstawianymi przez dostawców rozwiązań technicznych oraz klientów wymaganiami w zakresie środowisk serwerowych dla małych przedsiębiorstw. W tym rozdziale opisano pokrótce najwaŝniejsze funkcje platformy Windows Small Business Server 2003, a takŝe przedstawiono róŝnice pomiędzy tą wersją a wcześniejszymi. Poczta elektroniczna, sieci i połączenia internetowe Na współczesnym rynku dostęp do Internetu jest dla małych przedsiębiorstw koniecznością, a platforma Windows Small Business Server 2003 oferuje wszystkie niezbędne do tego funkcje. Narzędzia oferowane standardowo w ramach platformy obejmują łatwe w obsłudze rozwiązanie do udostępniania połączeń internetowych, zaporę chroniącą sieci lokalne, obsługę internetowej poczty elektronicznej na serwerze Exchange oraz funkcję dostępu do witryn WWW na serwerze, takich jak Outlook Web Access i zdalne miejsce pracy w sieci Web. Intranet dla małych przedsiębiorstw w oparciu o usługi Microsoft Windows SharePoint Services v2 W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 dostępna jest wstępnie skonfigurowana, wewnętrzna witryna WWW stworzona w oparciu o usługi Windows SharePoint Services v2. Witryna ta pozwala stworzyć środowisko ułatwiające współpracę, w którym moŝna swobodnie udostępniać informacje, na przykład przy uŝyciu bibliotek wspólnych dokumentów, ogłoszeń, informacji o wydarzeniach oraz łączy. Zdalny dostęp Mobilność Aby zaspokoić potrzeby coraz bardziej mobilnych pracowników, platformę Windows Small Business Server 2003 wyposaŝono w nowe zdalne miejsce pracy w sieci Web, które umoŝliwia zdalnym uŝytkownikom korzystanie z poczty elektronicznej i pulpitów zdalnych, a administratorom zdalne zarządzanie serwerem. Ponadto platforma obejmuje funkcje sieci VPN, w tym Kreatora dostępu zdalnego, który ułatwia ich konfigurację i obsługę. Windows Small Business Server 2003 to atrakcyjne rozwiązanie dla uŝytkowników mobilnych, umoŝliwiające im dostęp spoza biura do poczty elektronicznej, harmonogramów, kalendarzy i informacji o zadaniach za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych. Odpowiednie funkcje są Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 17

21 wbudowane w aplikację Outlook Mobile Access dostępną w ramach systemu Exchange Server Dzięki temu nowa wersja platformy upraszcza instalowanie i konfigurowanie urządzeń przenośnych. Administrowanie i zarządzanie serwerem Platforma Windows Small Business Server 2003 zawiera aktualne, kompleksowe funkcje administrowania siecią, które pomagają zapewnić jej efektywne działanie. Kreatory upraszczają wykonywanie typowych, powtarzających się zadań, a wstępnie skonfigurowane konsole administracyjne udostępniają narzędzia niezbędne do zarządzania siecią. Dodawanie uŝytkowników i konfigurowanie komputerów W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 dostarczane są zaktualizowane funkcje konfiguracji klientów, które umoŝliwiają administratorom szybkie, efektywne tworzenie kont uŝytkowników i konfigurowanie komputerów klienckich. Obejmują one między innymi konfigurację sieci na klientach za pomocą witryny WWW zamiast dyskietki, szablony uŝytkowników, opcję wstępnego konfigurowania aplikacji na klientach, zintegrowane kreatory oraz rozszerzone narzędzia do obsługi urządzeń przenośnych i zdalnych. Funkcje te ułatwiają wdraŝanie i konfigurowanie kont uŝytkowników i komputerów oraz administrowanie nimi. W poprzednich wersjach platformy Small Business Server konta uŝytkowników trzeba było dodawać pojedynczo, natomiast w wersji Windows Small Business Server 2003 administratorzy mogą dodawać wiele kont na podstawie tego samego szablonu, wykorzystując Kreatora dodawania uŝytkownika. Monitorowanie i raportowanie W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 oferowane są udoskonalone narzędzia umoŝliwiające konsultantom technicznym i właścicielom przedsiębiorstw monitorowanie działania serwera oraz odbieranie raportów o jego wydajności i uŝyciu (przesyłanych pocztą elektroniczną bądź online). Narzędzia do monitorowania i raportowania pozwalają zapewnić prawidłową pracę serwera i ograniczyć przestoje, poniewaŝ umoŝliwiają administratorom szybkie reagowanie na ewentualne problemy. Przekłada się to na zwiększenie wydajności pracy oraz poprawę zadowolenia klientów. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych Platforma Windows Small Business Server 2003 oferuje zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które umoŝliwia dostawcom rozwiązań technicznych i niedoświadczonym administratorom przygotowanie strategii tworzenia kopii, wykonywanie kompletnych kopii oraz przywracanie całości platformy Windows Small Business Server wraz ze wszystkimi danymi. Rozwiązanie generuje równieŝ przypomnienia dotyczące zmieniacza taśm Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 18

22 Instalacja działającego w danej lokalizacji oraz przesyła pocztą elektroniczną raporty o powodzeniu bądź niepowodzeniu kaŝdej operacji tworzenia kopii zapasowej. Udoskonalony program instalacyjny systemu Windows Small Business Server 2003 to kompleksowe rozwiązanie zawierające nowe narzędzia zwiększające produktywność oraz pozwalające na pełną, fabryczną instalację systemu przez producentów OEM. Poczta elektroniczna, sieci i połączenia internetowe Wbudowana obsługa poczty elektronicznej i bezpiecznych połączeń internetowych W systemie Windows Small Business Server 2003 dostępne jest funkcjonalne rozwiązanie do obsługi poczty elektronicznej Exchange Server 2003, a takŝe kreator ułatwiający konfigurowanie sieci, zapory, bezpiecznych witryn WWW i poczty elektronicznej w celu zapewnienia właściwego podłączenia komputera do Internetu. Narzędzia te pozwalają od samego początku pracy systemu właściwie skonfigurować łączność i zabezpieczenia. Poczta elektroniczna, praca sieciowa i połączenia internetowe Opis Kreator konfigurowania poczty i połączenia internetowego ułatwia konfigurowanie sieci w ramach platformy Windows Small Business Server pod kątem połączenia z Internetem. Kreator zapewnia: obsługę połączeń modemowych i szerokopasmowych, w tym połączeń w protokole PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)oraz zewnętrznych routerów; automatyczną konfigurację usług sieciowych, w tym systemu DNS, protokołu DHCP oraz usługi WINS; łatwiejszą konfigurację zapory na serwerze; obsługę konfigurowania witryny WWW serwera w sposób umoŝliwiający uŝytkownikom Internetu korzystanie z aplikacji Outlook Web Access i zdalnego miejsca pracy w sieci Web oraz wewnętrznej witryny WWW przedsiębiorstwa; obsługę konfiguracji protokołu SSL w celu ochrony połączeń między przeglądarkami a witryną WWW uŝytkownika; łatwiejszą konfigurację serwera Exchange pod kątem obsługi internetowej poczty elektronicznej; obsługę przywracania ostatniej poprawnej konfiguracji serwera podczas rozwiązywania problemów z siecią. Skrypt Kreatora konfigurowania poczty i połączenia internetowego. KaŜde uruchomienie kreatora powoduje wygenerowanie skryptu w języku Visual Basic. Skrypt ten (config.vbs) zawiera bieŝące ustawienia i moŝe słuŝyć do przywracania konfiguracji komputera, na którym został wygenerowany. MoŜna go takŝe modyfikować i wykorzystywać do konfigurowania innych komputerów korzystających z platformy Windows Small Business Server Microsoft Connector for POP3 Mailboxes. Program ten umoŝliwia Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 19

23 uŝytkownikom migrację dotychczasowych kont pocztowych typu POP3 do programu Exchange. Za jego pomocą moŝna regularnie pobierać pocztę elektroniczną z istniejących kont POP3 i przesyłać ją do skrzynek odbiorczych adresatów w programie Microsoft Office Outlook Zapewnia to integrację obsługi poczty elektronicznej. Udoskonalenia Kreator konfigurowania poczty i połączenia internetowego oferuje kilka udoskonaleń w zakresie bezpieczeństwa, w tym: obsługę protokołu SSL podczas konfigurowania witryn WWW; obsługę filtrowania plików załączników w wiadomościach poczty przychodzącej; nowe funkcje obsługi skryptów, umoŝliwiające uŝytkownikom konfigurowanie połączenia z Internetem komputera z systemem Windows Small Business Server 2003 za pomocą pliku skryptu. Plik ten pozwala replikować konfigurację sieci na róŝnych komputerach korzystających z tego systemu; obsługę połączeń internetowych w protokole PPPoE. Skrypt Kreatora konfigurowania poczty i połączenia internetowego. Jest to nowa funkcja platformy Windows Small Business Server Microsoft Connector for POP3 Mailboxes. Funkcja ta zapewnia: obsługę bezpiecznego uwierzytelniania haseł; większą niezawodność uzyskaną w wyniku gruntownych zmian konstrukcyjnych. Internetowa poczta elektroniczna na serwerze Exchange Opis Udoskonalenia Exchange Server 2003 umoŝliwia przesyłanie wiadomości poczty elektronicznej w Internecie i intranecie, a takŝe integrację z programem Microsoft Office Outlook 2003 w zakresie planowania spotkań i przeprowadzania konferencji internetowych. Ponadto za pomocą aplikacji Outlook Web Access uŝytkownicy mogą uzyskać zdalny dostęp do poczty elektronicznej, harmonogramu i kontaktów przez sieć WWW. Rozbudowana obsługa internetowej poczty elektronicznej. Korzystając z programów Outlook 2003 i Exchange Server 2003, uŝytkownicy zyskują dostęp do nowych funkcji opisanych poniŝej. Foldery wyszukiwania to foldery wirtualne umoŝliwiające wyszukiwanie treści w wielu folderach fizycznych na podstawie zestawu kryteriów przykładem moŝe być domyślny folder wyszukiwania DuŜe wiadomości. Po kliknięciu tego folderu wyświetlane są wszystkie duŝe wiadomości znajdujące się w skrzynce pocztowej. UŜytkownicy mogą równieŝ tworzyć nowe foldery wyszukiwania, umoŝliwiające znajdowanie wiadomości według własnych kryteriów. Tryb buforowany to połączenie trybów online i offline; jest to domyślny tryb pracy programu Outlook Po uruchomieniu komputera klienckiego program Outlook 2003 rejestruje jego obecność w sieci na serwerze Exchange i odbiera powiadomienia o nowych wiadomościach poczty elektronicznej. Zamiast jednak odczytywać wszystkie dane folderów bezpośrednio z serwera, mechanizm ten pobiera foldery skrzynki pocztowej do bufora na komputerze lokalnym. Zaletą takiego rozwiązania jest, Ŝe w przypadku ponownego otwierania wiadomości bądź utraty łączności z serwerem wiadomość moŝna otworzyć lokalnie bez kontaktu z Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 20

24 serwerem. Inteligentna synchronizacja zmian przez program Outlook 2003 odbywa się w odniesieniu do poszczególnych elementów, co oznacza, Ŝe w przypadku zmiany obiektu wiadomości bądź jakiejkolwiek części nagłówka element wymaga ponownej synchronizacji. Ma to pewne niepoŝądane skutki uboczne w przypadku oznaczania wiadomości flagami, odpowiadania na nie bądź przesyłania ich dalej (towarzyszy temu zmiana ikony wskaźnika w widoku skrzynki odbiorczej). Przykładowo, jeśli uŝytkownik mobilny synchronizuje duŝą wiadomość z lokalnym plikiem folderów a następnie odpowiada na nią, konieczne jest ponowne zsynchronizowanie jej z serwerem nawet w przypadku zmiany tylko części nagłówka. Program Outlook 2003 traktuje informacje o odpowiadaniu i przekazywaniu umieszczone w nagłówkach oraz flagi wiadomości jako atrybuty specjalne, przez co w przypadku ich zmiany nie następuje ponowna synchronizacja całego obiektu. Aplikacja Outlook Web Access oferuje nowy interfejs uŝytkownika, funkcje blokowania załączników i filtrowania zawartości, udoskonaloną ksiąŝkę adresową (w tym arkusze właściwości globalnej listy adresów), opcję limitu czasu nieaktywności sesji oraz moŝliwość tworzenia i odczytywania wiadomości z podpisami cyfrowymi i szyfrowaniem. Zdalne wywołania procedur w protokole HTTP. Exchange Server 2003 i Outlook 2003 w połączeniu z systemem Windows Server obsługują zdalne wywołania procedur w protokole HTTP. UmoŜliwia to bezpieczne nawiązywanie połączeń między programem Outlook 2003 a oprogramowaniem serwerów RPC przez Internet i wykonywanie zdalnych wywołań procedur. Jeśli komputer kliencki moŝe nawiązać połączenie przy uŝyciu protokołu HTTP z komputerem w zdalnej sieci, na którym działa oprogramowanie Internet Information Services (IIS), moŝe teŝ połączyć się z dowolnym serwerem w tej sieci i wykonywać zdalne wywołania procedur. Klient zdalnych wywołań procedur oraz oprogramowanie serwera mogą łączyć się przez Internet, nawet jeśli oba elementy znajdują się za zaporami w róŝnych sieciach. Wiele drzew folderów publicznych. Program obsługuje wiele drzew folderów publicznych, a tym samym zapewnia uŝytkownikom większą elastyczność w zakresie wdraŝania aplikacji do pracy grupowej. Pozwala to grupować bazy danych do pracy grupowej według funkcji, firmy bądź połoŝenia geograficznego. Przykładowo, jedno drzewo folderów publicznych moŝe obejmować wszystkie aplikacje działu kadr, kolejne aplikacje działu księgowości, a jeszcze inne aplikacje działu badawczorozwojowego. UmoŜliwia to sprawniejsze administrowanie danymi oraz ich replikację i porządkowanie. Intranet dla małych przedsiębiorstw w oparciu o usługi Microsoft Windows SharePoint Services v2 Większa produktywność dzięki udostępnianiu wiedzy i pracy zespołowej W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 dostępna jest wewnętrzna (intranetowa) witryna WWW działająca w oparciu o usługi Windows SharePoint Services v2. Witryna pozwala stworzyć wspólne, rozbudowane środowisko, w którym uŝytkownicy mogą współpracować w ramach zespołu oraz wymieniać się dokumentami. Przykładem moŝe być umieszczanie dokumentów w bibliotekach wspólnych dokumentów, wyświetlanie planu urlopów obowiązującego w Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 21

25 przedsiębiorstwie, wprowadzanie zgłoszeń do punktu pomocy oraz uczestnictwo w ankietach i grupach dyskusyjnych. Wewnętrzna witryna WWW Opis Zestaw wstępnie zdefiniowanych bibliotek wspólnych dokumentów moŝna wykorzystywać w większości małych przedsiębiorstw bez dodatkowych modyfikacji. Lista domyślnych elementów obejmuje dokumenty o charakterze ogólnym, projekty, prezentacje i dokumenty zarchiwizowane. Jeśli dostarczone biblioteki nie spełniają wymagań danego klienta, moŝna utworzyć nowe. Zestaw wspólnych list w ramach usług Windows SharePoint Services v2 umoŝliwia pracownikom biurowym wymianę informacji. Domyślnie listy te obejmują ogłoszenia, informacje o wydarzeniach, łącza, plan urlopów oraz pomoc. Przykładowe elementy i wstępnie zamieszczone materiały obejmują nie tylko zbiór wzorcowych list i bibliotek, ale równieŝ zawarte w nich przykładowe materiały. Pozwalają one uŝytkownikom zapoznać się z zastosowaniem poszczególnych funkcji, a takŝe dostosować je do własnych potrzeb. Biblioteki wspólnych obrazów oferują rozbudowany interfejs graficzny, z funkcją podglądu i wyświetlania, umoŝliwiający udostępnianie obrazów wszystkim członkom zespołu. Alerty umoŝliwiają uŝytkownikom subskrypcję zawartości przechowywanej na listach bądź w bibliotekach dokumentów. Zmiana zawartości bądź dodanie nowych plików powoduje przesłanie powiadomienia pocztą elektroniczną. Mechanizm przekierowania faksów umoŝliwia kierowanie odebranych faksów do biblioteki faksów przychodzących. Funkcja importu plików do programu SharePoint ułatwia przekazywanie dokumentów do intranetu przedsiębiorstwa. Kreator importu plików kopiuje zawartość z systemu plików do bibliotek dokumentów, w których moŝna wykorzystać wszystkie funkcje usług Windows SharePoint Services v2. Pomoc dla uŝytkowników obejmuje dostępny w sieci WWW zestaw tematów dotyczących najwaŝniejszych zadań wykonywanych w środowisku Windows Small Business Server Udoskonalenia Wewnętrzna witryna WWW przedsiębiorstwa to nowa funkcja platformy Windows Small Business Server Zdalny dostęp Gotowe rozwiązanie do zdalnego dostępu Zdalne miejsce pracy w sieci Web to dynamicznie tworzona witryna WWW, która zapewnia dostęp zdalnych uŝytkowników do funkcji platformy Windows Small Business Server. Dzięki niej uŝytkownicy zewnętrzni mogą w jednym miejscu korzystać z funkcji platformy oraz aplikacji Outlook Web Access, a takŝe uzyskiwać dostęp do pulpitów uŝytkowników zza zapory sieciowej. Administratorzy mogą równieŝ konfigurować komputery z systemem Windows Small Business Server w taki sposób, aby umoŝliwić upowaŝnionym uŝytkownikom łączenie Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 22

26 się z siecią i korzystanie z zasobów tak samo, jak lokalnie. Kreator dostępu zdalnego umoŝliwia skonfigurowanie serwera pod kątem obsługi VPN i dostępu telefonicznego. Zdalny dostęp Opis Zdalne miejsce pracy w sieci Web umoŝliwia uŝytkownikom dostęp do wybranych funkcji platformy Windows Small Business Server z dowolnego miejsca, za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu. Outlook Web Access. UŜytkownicy mogą korzystać z internetowej wersji programu Microsoft Office Outlook Usługi Windows SharePoint Services v2. UŜytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do wewnętrznej witryny WWW przedsiębiorstwa. Pulpit zdalny. UŜytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do komputerów w miejscu pracy za pośrednictwem Internetu. MenedŜer połączeń. UŜytkownicy mogą pobrać program MenedŜer połączeń, który pozwala zautomatyzować zdalne podłączanie komputera do sieci przedsiębiorstwa. Dostęp administratora. Zdalne miejsce pracy w sieci Web umoŝliwia administratorom dostęp do funkcji dodatkowych, takich jak: Pulpit zdalny (dostęp do pulpitów serwerów i komputerów klienckich w sieci przedsiębiorstwa); usługi SharePoint Team Services (administrowanie wewnętrzną witryną WWW przedsiębiorstwa); punkt pomocy (wyświetlanie listy zgłoszeń od uŝytkowników sieci do punktu pomocy ); raporty z monitorowania (wyświetlanie raportów o wydajności i uŝyciu sieci przedsiębiorstwa). Kreator dostępu zdalnego umoŝliwia skonfigurowanie serwera w sposób pozwalający na zdalny dostęp zarówno za pośrednictwem VPN, jak i przy uŝyciu modemu. Kreator konfiguruje usługę Routing i dostęp zdalny, a takŝe odpowiednio ustawia zaporę systemu Windows Small Business Server. Ponadto tworzy pakiet konfiguracyjny zawierający niezbędne informacje, który moŝna zainstalować na komputerach klienckich. Kreator konfigurowania komputera pozwala automatycznie instalować te pakiety na komputerach przenośnych. Udoskonalenia Zdalne miejsce pracy w sieci Web jest nową funkcją platformy Windows Small Business Server. UmoŜliwia ono uŝytkownikom ujednolicone korzystanie ze zdalnego dostępu. Kreator dostępu zdalnego to nowa funkcja platformy Windows Small Business Server 2003, która umoŝliwia automatyczne konfigurowanie funkcji zdalnego dostępu, obsługiwanych w poprzednich wersjach systemu ręcznie. Obsługa urządzeń przenośnych Gotowe rozwiązanie do zdalnego dostępu za pomocą urządzeń przenośnych UŜytkownicy urządzeń przenośnych mogą za pośrednictwem Internetu korzystać z dostępnych w sieci platformy Windows Small Business Server 2003: poczty elektronicznej, kalendarza i informacji o zadaniach. Rozwiązania do obsługi urządzeń przenośnych zastosowane w ramach platformy upraszczają instalowanie i konfigurowanie urządzeń z oprogramowaniem Windows Mobile Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 23

27 Obsługa urządzeń przenośnych Opis UŜytkownicy platformy Windows Small Business Server 2003 mogą łatwiej konfigurować urządzenia przenośne w celu korzystania z poczty elektronicznej, harmonogramu i informacji o zadaniach. Udoskonalenia Obsługa urządzeń przenośnych to nowa funkcja platformy Windows Small Business Server 2003, ułatwiająca specjalistom ds. technicznych obsługę urządzeń bezprzewodowych wykorzystywanych przez klientów. Funkcja jest wbudowana w aplikację Outlook Mobile Access wchodzącą w skład serwera Exchange Server Administrowanie i zarządzanie serwerem Większa elastyczność i niezawodność systemu przy niŝszych kosztach W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 dostępne są dwie fabrycznie skonfigurowane konsole administracyjne. Pierwsza z nich konsola zarządzania serwerem oferuje bogaty zestaw narzędzi do zarządzania siecią, natomiast druga konsola zarządzania serwerem dla uŝytkowników zaawansowanych daje administratorom moŝliwość przekazywania podstawowych zadań uŝytkownikom zaawansowanym pracującym w miejscu instalacji systemu. UŜytkownikom najczęściej wyznacza się zadania polegające na dodawaniu kont uŝytkowników bądź grup oraz wyświetlaniu właściwości zasobów. Narzędzia do zarządzania Opis Konsole Konsola zarządzania serwerem słuŝy do konfigurowania serwera i sieci oraz zarządzania nimi. Zawiera narzędzia do obsługi kont uŝytkowników, drukarek, faksów, współuŝytkowanych plików i folderów, licencji, sieci, poczty elektronicznej, monitorowania, obsługi intranetu oraz tworzenia kopii zapasowych. Ponadto w konsoli tej dostępne są zaawansowane narzędzia umoŝliwiające pracę z oprogramowaniem Exchange i IIS oraz usługą Active Directory. Konsola zarządzania serwerem dla uŝytkowników zaawansowanych zawiera podzbiór narzędzi oferowanych w ramach konsoli zarządzania serwerem, w tym najczęściej stosowane narzędzia do zarządzania kontami uŝytkowników i grup, komputerami, drukarkami oraz współdzielonymi folderami. Funkcja dostosowywania konsoli umoŝliwia administratorom przyznawanie bądź odbieranie uŝytkownikom zaawansowanym prawa do wykonywania określonych zadań. Pozwala to dostosować konsolę zarządzania serwerem dla uŝytkowników zaawansowanych do potrzeb firmy, a takŝe dodawać lub usuwać określone narzędzia zgodnie z potrzebami. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo korzysta z aplikacji branŝowej, administrator moŝe dodać do konsoli przystawkę oferowaną przez aplikację. Przystawka umoŝliwi uŝytkownikom zaawansowanym wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem aplikacją. Podobnie, aby uniemoŝliwić uŝytkownikom zaawansowanym zarządzanie faksami, administratorzy mogą usunąć przystawkę faksów z konsoli. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 24

28 Dostęp zdalny Usługi terminalowe zapewniają zdalnym komputerom dostęp do programów systemu Windows działających na serwerze. W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 usługi terminalowe umoŝliwiają administratorom zdalne zarządzanie serwerem z dowolnego komputera, nawet spoza sieci stworzonej w ramach tej platformy. Dostęp do serwera jest takŝe moŝliwy z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web to aplikacja działająca w sieci WWW w oparciu o formant ActiveX, który umoŝliwia uŝytkownikom tworzenie połączenia w ramach usług terminalowych w programie Microsoft Internet Explorer, nawet jeśli klient usług terminalowych nie został zainstalowany na komputerze uŝytkownika. Zdalne zarządzanie komputerami klienckimi jest moŝliwe dzięki zastosowaniu funkcji Pulpit zdalny, która jest nowym elementem system Microsoft Windows XP Professional. Funkcja ta wykorzystuje rozwiązania techniczne stosowane takŝe w ramach usług terminalowych, pozwalając na zdalne zarządzanie komputerami klienckimi, a tym samym ograniczenie liczby wyjazdów do danego miejsca. Zdalne zarządzanie moŝe takŝe obejmować dodatkowe serwery z systemem Windows Server 2003 wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Konta uŝytkowników Kreator zmieniania uprawnień uŝytkownika umoŝliwia modyfikowanie praw dostępu do systemu i plików w odniesieniu do pojedynczych uŝytkowników bądź w sposób masowy. Funkcja włączania zasad haseł zwiększa bezpieczeństwo sieci poprzez egzekwowanie ścisłych zasad dotyczących haseł. Udoskonalenia W systemie Windows Small Business Server 2000 konsola zarządzania serwerem miała charakter narzędzia technicznego, natomiast nowa wersja jest nastawiona na wykonywanie określonych zadań. Ponadto dostępne są nowe narzędzia do zarządzania kopiami zapasowymi, intranetem oraz dodatkowymi serwerami. Funkcja Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web była wcześniej dostępna wyłącznie z sieci lokalnej, natomiast w systemie Windows Small Business Server 2003 uŝytkownicy mogą z niej korzystać za pośrednictwem dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Zdalne zarządzanie komputerami klienckimi z systemem Windows XP Professional to nowy element platformy Windows Small Business Server 2003, dostępny wyłącznie w przypadku komputerów z systemami operacyjnymi Windows XP Professional i Windows Server Konfigurowanie komputerów klienckich i dodawanie uŝytkowników Bardziej elastyczne i szybsze wdraŝanie komputerów klienckich Platforma Windows Small Business Server 2003 obejmuje szereg zintegrowanych kreatorów ułatwiających i przyspieszających wdraŝanie aplikacji oraz dodawanie komputerów klienckich do domen. Narzędzia te umoŝliwiają administratorom tworzenie Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 25

29 kont uŝytkowników i komputerów, wdraŝanie oprogramowania oraz konfigurowanie jednocześnie całych grup komputerów, a nie pojedynczych urządzeń. Kreatory są na tyle łatwe w obsłudze, Ŝe zadania administracyjne mogą wykonywać takŝe uŝytkownicy zaawansowani. Konfigurowanie komputerów klienckich Opis Instalowanie i konfigurowanie aplikacji klienckich. Kreator konfigurowania komputera słuŝy do instalowania aplikacji klienckich dostarczanych wraz z platformą Windows Small Business Server 2003, a Kreator konfigurowania aplikacji klienckich pozwala umieszczać na serwerze dodatkowe aplikacje, które moŝna następnie automatycznie instalować na komputerach klienckich. Podłączanie komputerów klienckich. Zamiast korzystać z dyskietki do konfigurowania połączeń między komputerami klienckimi a siecią platformy Windows Small Business Server, uŝytkownicy mogą korzystać za pośrednictwem witryny WWW z narzędzi niezbędnych do skonfigurowania sieci. Konfigurowanie przenośnych komputerów klienckich. Kreator konfigurowania komputera umoŝliwia konfigurowanie przenośnych komputerów klienckich. Dostęp do programu Outlook 2003 pozwala na korzystanie z informacji kontaktowych podczas pracy w trybie offline. Opcja tworzenia dysku połączenia zdalnego umoŝliwia utworzenie dyskietki słuŝącej do konfigurowania połączeń na komputerze zdalnym (na przykład na komputerze domowym uŝytkownika). Innym wariantem jest skorzystanie z MenedŜera połączeń, który jest dostępny w zdalnym miejscu pracy w sieci Web. W obu przypadkach na pulpicie komputera klienckiego umieszczana jest ikona pozwalająca na połączenie się z serwerem przez sieć VPN lub modem. Połączenie wymaga wyłącznie podania nazwy uŝytkownika i hasła. Zaawansowane opcje konfiguracyjne. Po uruchomieniu Kreatora konfigurowania komputera uŝytkownicy mogą usunąć zaznaczenie niektórych opcji, np. konfiguracji drukarki bądź wybranych opcji Ulubionych w programie Internet Explorer. Daje to administratorom większą kontrolę nad elementami konfigurowanymi na komputerach klienckich. Opisywane opcje są takŝe dostępne podczas korzystania z narzędzia do wyświetlania ustawień komputerów klienckich. Narzędzie do wyświetlania ustawień komputerów klienckich. UŜytkownicy mogą wyświetlać informacje o aplikacjach i ustawieniach wybranych w odniesieniu do poszczególnych komputerów klienckich, klikając opcję Wyświetl ustawienia komputera klienckiego w bloku zadań Zarządzanie komputerami klienckimi konsoli Zarządzanie serwerem. Informacje te są szczególnie przydatnie po wstępnej instalacji oprogramowania, poniewaŝ umoŝliwiają zweryfikowanie, czy zostały rozpowszechnione właściwe ustawienia i aplikacje. Zapisywanie konfiguracji dokonanych przez kreatora. Konfiguracje dokonane przez kreatora są zapisywane w pliku, który moŝna następnie przesłać pocztą elektroniczną bądź wydrukować. UmoŜliwia to administratorom tworzenie dzienników zmian konfiguracji serwera. W przypadku wystąpienia problemów informacje te mogą być przydatne przy ich rozwiązywaniu. Udoskonalenia Od czasu wydania systemu Small Business Server 2000 Kreator konfigurowania komputera został poddany znacznym udoskonaleniom. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 26

30 Uproszczono obsługę kreatora oraz zwiększono intuicyjność interfejsu. Dodawanie uŝytkowników Opis Udoskonalenia Platforma Windows Small Business Server 2003 obejmuje Kreatora dodawania uŝytkownika, który umoŝliwia sprawne dodawanie nowych kont. Kreator umoŝliwia utworzenie konta uŝytkownika w ramach usługi Active Directory i skrzynki pocztowej w programie Exchange, udzielenie dostępu do zasobów sieciowych (intranetu, współuŝytkowanych plików i drukarek) oraz utworzenie na serwerze własnego folderu uŝytkownika, w którym przechowuje się pliki osobiste. We współpracy z Kreatorem konfigurowania komputera narzędzie to pozwala konfigurować komputery klienckie dla nowych uŝytkowników. Szablony uŝytkowników przyspieszają proces dodawania, poniewaŝ pozwalają definiować wspólne ustawienia i wykorzystywać je wielokrotnie. Kreatora dodawania uŝytkownika moŝna uruchomić w trybie masowym, w którym administratorzy mogą dodawać wiele kont uŝytkowników za pomocą jednej instancji kreatora. Z kreatora w trybie prostym mogą równieŝ korzystać uŝytkownicy zaawansowani w tym przypadku istnieje moŝliwość ograniczenia typów dodawanych uŝytkowników. MoŜliwość jednoczesnego dodawania wielu uŝytkowników za pomocą Kreatora dodawania uŝytkownika to nowa funkcja platformy Windows Small Business Server Monitorowanie i raportowanie Efektywne monitorowanie i raportowanie pracy oraz stanu serwera W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 dostępne są narzędzia do monitorowania pracy serwera oraz odbierania raportów o jego wydajności i uŝyciu (przesyłanych pocztą elektroniczną bądź dostępnych online). Narzędzia te umoŝliwiają zdalne monitorowanie ośrodków klientów, a tym samym pozwalają uniknąć częstych wyjazdów i w rezultacie obniŝyć koszty ponoszone zarówno przez usługodawcę, jak i przedsiębiorstwo. Ponadto rozwiązanie to pozwala właścicielom przedsiębiorstw nadzorować pracę poszczególnych placówek i ich personelu takŝe spoza biura. Monitorowanie i raportowanie Opis Kreator konfiguracji monitorowania słuŝy do konfigurowania powiadomień oraz raportów o wydajności i uŝyciu serwera, a takŝe sposobu zapisywania danych w dzienniku aplikacji. UŜytkownicy mogą otrzymywać raporty statystyczne o wydajności i uŝyciu sytemu zgodnie z harmonogramem, a w przypadku wystąpienia problemu na serwerze mogą być przesyłane natychmiastowe ostrzeŝenia. Raporty są dostępne na bezpiecznej stronie WWW w intranecie. Alerty słuŝą do natychmiastowego przesyłania powiadomień pocztą elektroniczną w przypadku krytycznego problemu z serwerem. Po skonfigurowaniu platformy Windows Small Business Server 2003 alerty są przesyłane automatycznie w przypadku zatrzymania usługi uruchamianej samoczynnie bądź przekroczenia wartości progowej licznika wydajności. Raporty o wydajności zawierają informacje o ogólnym stanie Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 27

31 serwera. Zastępują w duŝej mierze proste mechanizmy monitorowania stosowane we wcześniejszych wersjach platformy Small Business Server. Raporty o wydajności moŝna wyświetlać na serwerze i przesyłać do wybranych odbiorców pocztą elektroniczną. Obejmują one alerty programu Health Monitor oraz wpisy w dzienniku dotyczące zdarzeń krytycznych z ostatnich 24 godzin, a takŝe sumaryczne informacje o waŝnych licznikach wydajności i pięciu procesach najintensywniej wykorzystujących pamięć. Raporty o uŝyciu przeznaczone dla właścicieli firm zawierają informacje pozwalające lepiej poznać sposób korzystania z sieci, w tym szczegółowe informacje o sposobie korzystania przez pracowników z Internetu, poczty elektronicznej, faksu i połączeń zdalnych. Dane dotyczące uŝycia są uzyskiwane z dzienników aplikacji raz dziennie, a w raporcie umieszcza się dane statystyczne. Właściciele przedsiębiorstw i inni upowaŝnieni uŝytkownicy mogą otrzymywać raporty o uŝyciu pocztą elektroniczną oraz wyświetlać je na stronie WWW w intranecie. Najnowszy raport moŝna równieŝ wyświetlić w konsoli zarządzania serwerem. Blok zadań monitorowania i raportowania stanowi centralny punkt, z którego moŝna wyświetlać dane dotyczące monitorowania i wykorzystania oraz listę zadań związanych z konfigurowaniem raportów i alertów. W bloku tym znajdują się równieŝ łącza umoŝliwiające dostęp do dodatkowych informacji oraz innych narzędzi do rozwiązywania problemów, takich jak Podgląd zdarzeń, MenedŜer zadań oraz MenedŜer usług. Kreator importu i eksportu konfiguracji programu Health Monitor umoŝliwia uŝytkownikom eksportowanie wszystkich wartości progowych i ostrzeŝeń programu Health Monitor z komputera z systemem Windows Small Business Server 2003 oraz importowanie ich na innym komputerze z tym samym systemem. Kreator moŝe takŝe słuŝyć do szybkiego zapisywania i instalowania wstępnie skonfigurowanego zbioru niestandardowych alertów programu Health Monitor na serwerze klienta. Udoskonalenia Kreator konfiguracji monitorowania, Blok zadań monitorowania i raportowania oraz raporty o uŝyciu dla właścicieli przedsiębiorstw to nowe funkcje platformy Windows Small Business Server Upraszczają instalację, konfigurowanie i dystrybucję raportów dotyczących monitorowania oraz alertów. Platforma Windows Small Business Server 2003 oferuje zbiór wstępnie skonfigurowanych alertów wraz z wartościami progowymi. Ponadto dodano interfejs uŝytkownika umoŝliwiający dostrajanie konfiguracji. Nie wymaga on od właścicieli przedsiębiorstw znajomości programu Health Monitor. Raporty o wydajności zawierają wstępnie skonfigurowaną listę istotnych liczników i mierników wydajności. Ponadto są uzupełnione o dodatkowe informacje pozwalające lepiej nadzorować pracę serwera. Przejrzysty format raportów ułatwia wskazywanie problemów wymagających przeciwdziałania. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 28

32 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych Zintegrowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych zapewniające skuteczną realizację strategii tworzenia kopii zapasowych Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dostępne w ramach platformy Windows Small Business Server 2003 zostało stworzone na podstawie uwag klientów i dostawców rozwiązań technicznych. Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie kopii zapasowych serwerów oraz przywracanie danych w sposób prosty i wygodny dla klientów, a tym samym zapewnienie skutecznej realizacji strategii tworzenia kopii zapasowych. Opisywane rozwiązanie wymaga od administratorów opracowania strategii tworzenia kopii zapasowych i pozwala określić dane, które mają być kopiowane, terminy wykonywania kopii oraz miejsce ich przechowywania. Poza tym upraszcza przekierowanie folderów Moje dokumenty uŝytkowników do udziałów na serwerze tak, aby zapewnić równieŝ wykonanie kopii danych z komputerów klienckich. Domyślnie tworzona jest kopia zapasowa wszystkich danych na serwerze niezbędnych do jego całkowitego odtworzenia. Windows Small Business Server 2003 umoŝliwia tworzenie kopii zapasowych na taśmach, innych dyskach w ramach serwera oraz we współuŝytkowanych folderach na dowolnym komputerze w sieci. Przypomina odpowiednim osobom o konieczności wymiany taśmy oraz informuje o powodzeniu bądź niepowodzeniu kaŝdej operacji tworzenia kopii. Ostatnim etapem tworzenia kopii zapasowych jest dokument zawierający pełny opis procesu przywracania poszczególnych plików bądź całego serwera. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych Opis Kreator kopii zapasowych wchodzący w skład platformy Windows Small Business Server pozwala niedoświadczonym administratorom krok po kroku tworzyć i wdraŝać skuteczne strategie tworzenia kopii. Domyślnie tworzona jest kopia zapasowa całego systemu wraz z aplikacjami i danymi potrzebnymi do całkowitego odtworzenia serwera, obejmującymi udziały plików, foldery Moje dokumenty z komputerów klienckich oraz pliki przechowywane w witrynie SharePoint przedsiębiorstwa. Kreator ten pozwala administratorom określić: dane i foldery, które mają zostać skopiowane; częstotliwość i porę tworzenia kopii zapasowych; miejsce przechowywania kopii zapasowych i liczbę przechowywanych kopii; przypomnienia dla osób odpowiedzialnych za zmianę taśm kopii zapasowych; czas przechowywania elementów usuniętych z programu Exchange; ilość miejsca na dysku przydzieloną usłudze kopiowania Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 29

33 Udoskonaleni a woluminów w tle. Ponadto administratorzy mają do dyspozycji: funkcję tworzenia kopii zapasowych na taśmach, lokalnych dyskach twardych i udziałach sieciowych; raporty o powodzeniu bądź niepowodzeniu poszczególnych operacji tworzenia kopii zapasowych zintegrowane z funkcją monitorowania i raportowania platformy Windows Small Business Server 2003; funkcję przywracania pojedynczych elementów usuniętych z programu Exchange; funkcję przywracania pojedynczych plików i folderów za pomocą usługi kopiowania woluminów w tle; podzielony na etapy proces przywracania całego serwera. Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych to nowa funkcja platformy Windows Small Business Server 2003, umoŝliwiająca administratorom opracowanie kompletnej strategii tworzenia kopii zapasowych oraz zapewniająca moŝliwość odtworzenia wybranych danych bądź całego serwera. Instalacja Całkowicie zintegrowane narzędzia zapewniające bezproblemową instalację Platforma Windows Small Business Server 2003 jest wyposaŝona w zintegrowany instalator umoŝliwiający zainstalowanie i skonfigurowanie sieci w małym przedsiębiorstwie. Przy uŝyciu tego narzędzia administratorzy mogą krok po kroku skonfigurować całą sieć. Instalator został zoptymalizowany w taki sposób, aby umoŝliwić zainstalowanie i skonfigurowanie systemu operacyjnego, a następnie zainstalowanie aplikacji i narzędzi serwerowych w oparciu o sprawdzone rozwiązania w dziedzinie sieci dla małych przedsiębiorstw. Administratorzy mogą przy tym dostosowywać sposób instalacji do własnych potrzeb. Ponadto Instalator umoŝliwia zweryfikowanie parametrów niezbędnych do pomyślnego zainstalowania platformy Windows Small Business Server, takich jak ilość miejsca na dysku, zgodność systemu oraz zaleŝności między aplikacjami. Funkcje instalacyjne stworzono z myślą o konsultantach technicznych, którzy instalują rozwiązania w małych przedsiębiorstwach, a takŝe biegłych technicznie właścicielach przedsiębiorstw, którzy chcą dokonać instalacji samodzielnie. Producenci OEM i firmy montujące systemy komputerowe mogą teŝ preinstalować całą platformę Windows Small Business Server 2003 na wielu komputerach, co przyspiesza jej późniejsze uruchomienie przez klienta. Zintegrowany instalator Opis Instalator umoŝliwia zintegrowaną, kompletną instalację oraz konfigurację platformy Small Business Server, w tym systemu operacyjnego Windows Server 2003 oraz serwera Exchange Server 2003, Windows SharePoint Services v2 i programu Outlook W pierwszej kolejności instalowany jest system operacyjny Windows Server 2003 for Small Business Server, konfigurowany następnie przez Instalator pod kątem zainstalowania narzędzi i Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 30

34 Udoskonaleni a aplikacji. Ostatnim etapem instalacji jest automatyczne wyświetlenie listy zadań do wykonania po zainstalowaniu aplikacji serwera. System Windows Server. Platforma Windows Small Business Server 2003 działa w oparciu o system operacyjny Windows Server 2003 for Small Business Server. Instalator konfiguruje system zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami instalowania narzędzi i aplikacji serwerowych proces ten obejmuje np. automatyczną instalację i konfigurację domeny. Serwer Exchange. W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 sposób działania serwera Exchange został dostosowany do potrzeb środowisk małych przedsiębiorstw. Między innymi moŝna określić czas przechowywania usuniętych elementów i limity poczty w skrzynkach programu Exchange oraz włączyć rejestrowanie cykliczne. Usługi Windows SharePoint Services v2. W ramach platformy Windows Small Business Server 2003 dostępna jest wstępnie skonfigurowana, wewnętrzna witryna WWW stworzona w oparciu o usługi Windows SharePoint Services v2. Rozwiązanie ułatwia konfigurację usług subskrypcji, umoŝliwia uŝytkownikom platformy Windows Small Business Server dostęp do intranetu, a takŝe tworzy bibliotekę faksów przychodzących. Outlook Podczas instalacji program Outlook 2003 zostaje umieszczony we współuŝytkowanym folderze, który jest wykorzystywany do instalacji aplikacji na komputerach klienckich. Instalator został znacznie udoskonalony w porównaniu z wersją Small Business Server Zmiany objęły między innymi modyfikację i przeprojektowanie kilku stron kreatorów w celu wyświetlenia informacji o postępie pracy Instalatora. Przykładowo, uŝytkownicy mogą sprawdzać, co zostało juŝ zainstalowane, co jest instalowane w danej chwili i co pozostało do zainstalowania. Niektóre strony nie są wyświetlane automatycznie, poniewaŝ wprowadzono ustawienia domyślne dla małych przedsiębiorstw wyeliminowano na przykład stronę ustawiania hasła dla trybu przywracania usług katalogowych. Zamiast tego domyślnie ustawiane jest hasło wbudowanego konta administratora, dzięki czemu klient nie musi korzystać z dwu haseł. Strona informacji o domenie wewnętrznej została przeprojektowana i zawiera teraz ustawienia domyślne oraz informacje umoŝliwiające uŝytkownikom wybór nazwy serwera DNS dla domeny wewnętrznej. Od czasu wydania systemu Small Business Server 2000 gruntownym zmianom uległa równieŝ Lista zadań do wykonania. W nowej wersji uwzględniono uwagi klientów, upraszczając korzystanie z narzędzia i dostosowując je do potrzeb małych przedsiębiorstw. Ponadto klucze produktów podaje się tylko raz. System operacyjny Windows Server 2003 for Small Business Server łączy w sobie rozbudowane funkcje systemu Windows Server 2003 z uproszczoną instalacją i zarządzaniem oferowanymi przez platformę Windows Small Business Server W serwerze Exchange Server 2003 dodano obsługę najnowszych funkcji platformy Exchange, a takŝe skorygowano format adresów poczty elektronicznej. Usługi Windows SharePoint Services v2 to nowy element platformy Small Business Server 2003, umoŝliwiający stworzenie wewnętrznej witryny WWW przedsiębiorstwa. W programie Outlook 2003 wprowadzono nowe funkcje, w tym moŝliwość wyszukiwania w wielu folderach, opcję trybu buforowanego oraz usprawnioną synchronizację. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 31

35 Całkowicie preinstalowany serwer dostępny u producentów OEM Opis Udoskonaleni a Platformę Windows Small Business Server 2003 moŝna obecnie uzyskać za pośrednictwem producentów OEM, którzy dostarczają partnerom handlowym firmy Microsoft i właścicielom małych przedsiębiorstw całkowicie preinstalowaną wersję tego rozwiązania. W rezultacie wszyscy uŝytkownicy mogą uruchomić kompletną platformę w ciągu około 30 minut. Producenci OEM mogą preinstalować całą platformę Windows Small Business Server 2003 przed zakończeniem tworzenia obrazów bądź kopiowania dysków, korzystając w tym celu z narzędzi oferowanych w ramach tej platformy. Po dostarczeniu serwera z oprogramowaniem preinstalowanym nową metodą przez producenta OEM uŝytkownicy muszą tylko podać niezbędne informacje w trakcie instalacji oprogramowania oraz wykonać zadania wskazane na Liście zadań do wykonania. Od czasu wprowadzenia na rynek platformy Small Business Server 2000 znacznie zwiększono dostępność tego rozwiązania za pośrednictwem producentów OEM. W wersji Small Business Server 2000 producenci mogli preinstalować jedynie sam system operacyjny, natomiast w nowej wersji moŝliwa jest preinstalacja całej platformy. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 32

36 Konfigurowanie platformy Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows Small Business Server 2003 to rozwiązanie serwerowe oferujące małym przedsiębiorstwom bardzo przydatne funkcje, takie jak obsługa poczty elektronicznej, bezpieczne połączenia internetowe, firmowy intranet, łączność zdalna, obsługa urządzeń przenośnych, współuŝytkowanie plików i drukarek, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, funkcje upraszczające obsługę oraz platforma aplikacyjna do współpracy. Nowy proces preinstalacji dla producentów OEM Korzystając z nowych narzędzi do preinstalacji, producenci OEM oraz firmy montujące systemy komputerowe mogą znacznie ułatwić klientom rozpoczęcie korzystania z platformy Windows Small Business Server W przypadku wersji Small Business Server 2000 instalacja platformy na nowym serwerze trwała od dwóch do trzech godzin, a do tego wymagała korzystania z wielu dysków CD i konfigurowania róŝnych opcji. Obecnie dostawcy rozwiązań technicznych i ich klienci mogą skorzystać ze znacznie prostszego i szybszego rozwiązania. Na powyŝszej ilustracji przedstawiono początek nowego, uproszczonego procesu instalacji. Kolejne cztery ilustracje przedstawiają szczegóły instalowania platformy Small Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 33

37 Business Server Dla uproszczenia pominięto okna dotyczące licencji, opcji regionalnych oraz czasu są one takie same, jak odpowiednie okna w systemach Windows XP i Windows Server Na powyŝszej ilustracji przedstawiono okno nazwy komputera, które ma bardzo duŝe znaczenie w przypadku platformy Windows Small Business Server W oknie tym określa się nazwę serwera NetBIOS w sieci małego przedsiębiorstwa, która jest często wykorzystywana przez uŝytkowników w celu uzyskania dostępu do plików i danych na serwerze. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 34

38 Na powyŝszej ilustracji przedstawiono ustawienia sieci wewnętrznej małego przedsiębiorstwa. Platforma Windows Small Business Server 2003 została opracowana w oparciu o sprawdzone rozwiązania, obejmujące między innymi zabezpieczenia skonfigurowanie dwóch kart sieciowych na serwerze zwiększa bezpieczeństwo systemu. W związku z tym sieć wewnętrzną konfiguruje się w oparciu o wirtualną sieć prywatną (VPN), oddzielając ruch wewnętrzny od zewnętrznego. Dzięki temu komputery osobiste w sieci przedsiębiorstwa są niewidoczne z sieci zewnętrznych z wyjątkiem zdalnego miejsca pracy w sieci Web oraz innych witryn WWW kontrolowanych przez Kreatora konfigurowania poczty i połączenia internetowego, usługę Routing i dostęp zdalny oraz serwer ISA. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 35

39 W ramach instalacji serwera, w tym uproszczonej preinstalacji dokonywanej przez producentów OEM, wraz z platformą Small Business Server 2003 instalowana i konfigurowana jest usługa Active Directory. Na powyŝszej ilustracji przedstawiono domyślne nazwy sieciowe DNS i NetBIOS, które tworzy się na podstawie nazwy instalatora oraz nazwy przedsiębiorstwa (widocznych na wspólnym ekranie preinstalacji platformy Small Business Server 2003 oraz systemów Windows XP i Windows Server 2003, którego tu nie przedstawiono). Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, zaleca się oddzielenie lokalnej/wewnętrznej strefy DNS od adresów zewnętrznych stąd rozszerzenie.local w nazwie DNS dla sieci wewnętrznej. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 36

40 Na kolejnej ilustracji przedstawiono zakończenie nowego procesu preinstalacji przez producenta OEM. Na tym etapie na serwerze jest juŝ zainstalowany działający system Windows Server 2003 wraz z usługą Active Directory i serwerem Exchange Aby zakończyć konfigurowanie sieci w małym przedsiębiorstwie, naleŝy jeszcze: dodać konta uŝytkowników i komputerów; uaktywnić na platformie Small Business Server 2003 połączenie z Internetem do obsługi ruchu wychodzącego w sieci WWW, poczty przychodzącej i wychodzącej oraz usług zdalnego dostępu; skonfigurować tworzenie kopii zapasowych oraz monitorowanie i raportowanie. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 37

41 Lista zadań do wykonania Lista zadań do wykonania jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu konsoli administratora. UmoŜliwia uŝytkownikowi wykonanie krok po kroku wszystkich czynności poinstalacyjnych niezbędnych do uruchomienia sieci. Do wszystkich czynności dostępna jest obszerna pomoc. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 38

42 Kreator konfigurowania poczty i połączenia internetowego Jedną z czynności najczęściej wykonywanych po zainstalowaniu systemu jest podłączenie sieci małego przedsiębiorstwa do Internetu. Platforma Windows Small Business Server 2003 obsługuje wiele metod łączenia się z Internetem, w tym połączenia modemowe i szerokopasmowe. PowyŜej przedstawiono ekran wyboru rodzaju sieci. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 39

43 Platforma Windows Small Business Server 2003 została zoptymalizowana pod kątem korzystania z dwóch kart sieciowych. W takiej konfiguracji pełni ona rolę centralnego punktu dostępu do Internetu, a przy tym zapewnia bezpieczeństwo sieci. PowyŜej przedstawiono okno wyboru kart sieciowych na potrzeby zewnętrznego i wewnętrznego połączenia internetowego. Windows Small Business Server 2003 moŝe równieŝ działać z jedną kartą sieciową w takiej konfiguracji (której nie przedstawiono w tym dokumencie) serwer wymaga zastosowania osobnej zapory sprzętowej. Jeśli zapora obsługuje technologię Universal Plug and Play (UPnP), oprogramowanie Windows Small Business Server 2003 moŝe wykryć i skonfigurować wiele ustawień wymaganych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 40

44 Kreator konfigurowania poczty i połączenia internetowego umoŝliwia administratorom wybór wewnętrznych witryn WWW, które mają być dostępne z zewnątrz. Na ilustracji przedstawiono typową konfigurację ze zdalnym miejscem pracy w sieci Web oraz włączonymi standardowo opcjami. Dostęp do wielu witryn WWW moŝna uzyskać wyłącznie w ramach bezpiecznego połączenia szyfrowanego (protokół HTTPS i szyfrowanie 128-bitowe). Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 41

45 Windows Small Business Server 2003 oferuje dwie opcje sesji z szyfrowaniem 128-bitowym obsługiwane przez zdalne miejsce pracy w sieci Web. Administratorzy mogą tworzyć własne certyfikaty niezaufane bądź korzystać z certyfikatów wystawionych przez zaufane instytucje, takie jak VeriSign Inc. Certyfikat niezaufany jest tańszy, ale podczas kaŝdej sesji programu Internet Explorer obejmującej połączenie ze zdalnym miejscem pracy w sieci Web wyświetlane jest ostrzeŝenie o zabezpieczeniach z informacją o tym, Ŝe certyfikat jest niezaufany. W przypadku komputerów PC, które regularnie łączą się z witryną, certyfikat moŝna zainstalować lokalnie, aby uniknąć wyświetlania ostrzeŝenia. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 42

46 Za pomocą kreatora konfiguruje się równieŝ serwer Exchange. Platforma Windows Small Business Server 2003 obsługuje kilka róŝnych metod połączeń do obsługi poczty elektronicznej. Na powyŝszej ilustracji przedstawiono domyślne dostarczanie poczty w protokole SMTP. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 43

47 Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, Windows Small Business Server 2003 umoŝliwia usuwanie załączników, które mogą zawierać kod wykonywalny. Na powyŝszej ilustracji przedstawiono domyślne ustawienia załączników. Załączniki do wszelkich wiadomości przychodzących z Internetu mogą być usuwane lub zapisywane w katalogu na serwerze. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 44

48 Ostatnim etapem pracy Kreatora konfigurowania poczty i połączenia internetowego, podobnie jak innych kreatorów platformy Windows Small Business Server 2003, jest potwierdzenie wszystkich zleconych do wykonania działań. Stronę z podsumowaniem moŝna wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną (patrz ilustracja powyŝej). Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 45

49 Dodawanie uŝytkowników i komputerów Pewne udoskonalenia wprowadzono takŝe w przypadku dodawania nowych uŝytkowników za pomocą Kreatora dodawania uŝytkownika. Jak widać na powyŝszej ilustracji, platforma Windows Small Business Server 2003 pozwala za pomocą jednego kreatora skonfigurować wszystkie elementy serwera niezbędne do obsługi nowego konta uŝytkownika. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 46

50 Dodając nowego uŝytkownika, administratorzy mogą korzystać z gotowych szablonów zawierających odpowiednie ustawienia, na przykład szablonu uŝytkownika mobilnego (obejmuje on dodatkowe uprawnienia, w tym dostęp zdalny). Ponadto platforma Windows Small Business Server 2003 zawiera nową opcję, która jest szczególnie cenna dla dostawców i sprzedawców VAP/VAR dodawanie wielu uŝytkowników jednocześnie. Opisywane szablony moŝna rozszerzać. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 47

51 Kreator dodawania uŝytkownika umoŝliwia równieŝ administratorom wykonywanie krok po kroku czynności związanych z konfigurowaniem komputerów klienckich na potrzeby nowych uŝytkowników w sieci małego przedsiębiorstwa. Na ilustracji przedstawiono domyślne aplikacje i pakiety serwisowe instalowane automatycznie przez platformę Windows Small Business Server 2003 na komputerach PC podłączanych do domeny Small Business Server za pomocą Kreatora podłączania komputera. Firmy typu VAP i VAR standardowo dodają aplikacje, takie jak pakiet Microsoft Office 2003 bądź aplikacje do obsługi klienta Microsoft Business Solutions Customer Relationship Management (CRM) lub Microsoft Business Solutions Great Plains. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 48

52 Dodawanie komputerów klienckich Dotychczas (w wersji Windows Small Business Server 2000) dodawanie nowych klientów wymagało korzystania z dyskietki. Windows Small Business Server 2003 umoŝliwia natomiast korzystanie ze specjalnej strony i formantu ActiveX. Na poniŝszej ilustracji przedstawiono nowego Kreatora podłączania komputera, który automatycznie dodaje komputery klienckie do sieci małego przedsiębiorstwa. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 49

53 Windows Small Business Server 2003 umoŝliwia równieŝ migrację profili klientów podczas korzystania z Kreatora podłączania komputera. W małym przedsiębiorstwie kupującym pierwszy serwer umoŝliwia to migrację z sieci równorzędnej. Na kolejnej ilustracji przedstawiono wybór profilu istniejącego komputera klienckiego oraz wybranie uŝytkowników sieci, którzy mają prawo do logowania lokalnego. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 50

54 Tworzenie kopii zapasowych Windows Small Business Server 2003 ułatwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, zapewniając tym samym skuteczną ochronę wszystkich danych przechowywanych na serwerze. Zagadnienie to ma obecnie ogromne znaczenie dla małych przedsiębiorstw. Na ekranie przedstawiono typowy raport wygenerowany po automatycznym utworzeniu kopii zapasowej serwera, zgodnie z konfiguracją dokonaną za pomocą nowego kreatora. W ramach Kreatora kopii zapasowych, którego nie opisano w tym dokumencie, konfiguruje się ograniczenia w zakresie przywracania elementów serwera Exchange Server 2003 oraz korzystania z funkcji kopiowania woluminów w tle w systemie Windows Server Jest to kolejny przykład zastosowania sprawdzonych rozwiązań przy opracowywaniu nowych moŝliwości komponentów serwera. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 51

55 Monitorowanie i raportowanie Windows Small Business Server 2003 umoŝliwia zaawansowane raportowanie o wydajności i uŝyciu systemu. Dostępne są dwa wstępnie skonfigurowane raporty. W nowej wersji firma Microsoft uwzględniła wyniki badań oraz opinie małych przedsiębiorstw w zakresie raportowania. Pierwszy raport dotyczy wydajności serwera, w tym procesora, pamięci i miejsca na dysku, a takŝe obejmuje wszelkie ostrzeŝenia z dzienników zdarzeń serwera. Podstawowym zadaniem tego raportu jest dostarczanie informacji o ogólnym stanie serwera. Drugi raport dotyczy uŝycia systemu, w tym ruchu w sieci WWW oraz objętości przesyłanej poczty elektronicznej według daty i godziny. Na powyŝszej ilustracji przedstawiono konfigurację obu raportów. Standardowo raporty o wydajności są przesyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do usługodawcy. Kreator umoŝliwia teŝ skonfigurowanie natychmiastowych alertów. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 52

56 Raport o uŝyciu systemu moŝna takŝe udostępnić w zdalnym miejscu pracy w sieci Web administratorom i wybranym uŝytkownikom (na przykład właścicielowi firmy lub uŝytkownikom zaawansowanym uczestniczącym w administrowaniu systemem informatycznym). W oknie przedstawionym powyŝej określa się osoby uprawnione do oglądania raportu w zdalnym miejscu pracy w sieci Web. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 53

57 W przedstawionym powyŝej raporcie dotyczącym wydajności serwera wyróŝniono najwaŝniejsze alerty. Raport jest dostępny w kilku miejscach, między innymi w konsoli zarządzania serwerem i zdalnym miejscu pracy w sieci Web, a takŝe moŝe być przesyłany pocztą elektroniczną do firm typu VAP lub VAR. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 54

58 Konsola zarządzania serwerem Konsola zarządzania serwerem to rozbudowana witryna umoŝliwiająca bieŝące zarządzanie siecią i serwerem małego przedsiębiorstwa. Organizacja konsoli jest dostosowana do wykonywanych zadań. Zaawansowana kadra informatyczna oraz firmy typu VAP i VAR mogą korzystać z uproszczonych narzędzi do zarządzania (działających w oparciu o kreatory), które przedstawiono w prawym panelu na powyŝszej ilustracji, albo z pełnego zestawu narzędzi konsoli Microsoft Management Console (MMC) dostępnego po rozwinięciu elementu Advanced Management w dolnej części lewego panelu. Najprostszym rozwiązaniem jest lista zadań do wykonania, która jest dostępna jako trzecia opcja w lewym panelu. Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Strona 55

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii Spis treści Wprowadzenie... xvii 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Określanie wymagań sprzętowych... 3 Szacowanie wymagań sprzętowych... 3 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV W każdym obszarze systemu Microsoft Dynamics NAV kluczową rolę odgrywają technologie firmy Microsoft.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona (dla informatyka)

Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1 Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1. Instalujemy na serwerze program FAKT oraz serwer bazy danych Firebird. 2. Uruchamiamy program lokalnie sprawdzamy czy działa, czy moŝna uruchomić 2 programy jednocześnie

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników Egzamin próbny nr 1 Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego w firmie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo