Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym"

Transkrypt

1 Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie korporacji wykorzystujących systemy komputerowe w środowisku sieciowym IP. Coraz częściej przechowywane są w nich dane, do których nieautoryzowany dostęp miałby destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie firmy. Stale rośnie zagrożenie różnego rodzaju oddziaływania destruktorów na posiadane zasoby (m.in. ataki DDoS). W związku z tym, konieczne stało się stosowanie mechanizmów i narzędzi utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Podstawowym narzędziem bezpieczeństwa stojącym na granicy między siecią publiczną i prywatną jest Zapora Sieciowa. Jej naczelnym zadaniem jest kontrolowanie dostępu do zasobów sieci poprzez analizę ruchu IP. Aktualnie na rynku dostępne są dedykowane urządzenia pełniące funkcję Zapór Sieciowych określane jako sprzętowe Zapory Sieciowe. Alternatywą dla tych urządzeń stały się programowe rozwiązania Zapór Sieciowych, a w szczególności rozwiązania oparte o systemy klasy Unix i narzędzia open source owe pozwalające na projektowanie i skalowanie optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału. Realizacja programowej Zapory Sieciowej wymaga wyboru platformy systemowej oraz narzędzia programowego. W przypadku sieciowych systemów operacyjnych najczęściej stosuje się rozwiązania Windows Serwer firmy Microsoft oraz systemy klasy Unix. Ze względu na fakt, iż występują między nimi ogromne różnice zarówno w architekturze systemu jak i w architekturze i poziomie bezpieczeństwa, należy rozważyć te kwestie przed wyborem odpowiedniego systemu operacyjnego jako platformy do budowy programowej Zapory Sieciowej. 2. Analiza bezpieczeństwa współczesnych systemów operacyjnych Kluczowym elementem procesu budowania systemu komputerowego jest wybór systemów operacyjnych dla sieciowych stacji roboczych. Ze względu na fakt, iż bezpieczeństwo systemu operacyjnego stanowi fundament ochrony informacji przechowywanych na sieciowych stacjach roboczych, należy dokonać wyboru systemu o wysokim pozimie bezpieczeństwa.

2 128 Mateusz Kwaśniewski Istotnym komponentem każdej sieci teleinformatycznej są serwery usług. W przypadku rozwiązań serwerowych, najczęściej wykorzystywane są systemy operacyjne Windows Server firmy Microsoft oraz systemy klasy Unix. Poziomy te określają różne sposoby zabezpieczania sprzętu, oprogramowania i danych. Klasyfikacja ma charakter dziedziczenia, co oznacza, iż wyższe poziomy posiadają wszystkie cechy poziomów niższych. Poziomy bezpieczeństwa zostały sklasyfikowane następująco [RFC-1][WCP-1]: Poziom D jest to poziom, który oznacza brak jakichkolwiek zabezpieczeń systemu operacyjnego i określa jego całkowity brak wiarygodności. Jedynym sposobem zapewnienia jego bezpieczeństwa jest fizyczne ograniczenie dostępu. Poziom C1 to najniższy poziom bezpieczeństwa, gdzie system operacyjny posiada mechanizm autoryzacji dostępu. Każdy użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z zasobów systemu musi zalogować się podając identyfikator oraz hasło. Poziom C2 poziom ten gwarantuje automatyczne rejestrowanie wszystkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdarzeń. Poziom zapewnia silniejszą ochronę kluczowych danych systemowych takich jak np. baza danych haseł użytkowych, gdzie informacja o identyfikatorach użytkowników i hasłach są dostępne wyłącznie dla systemu operacyjnego. Poziom B1 wprowadza etykiety poziomu bezpieczeństwa pozwalające na stopniowanie poziomu poufności obiektów i poziomu zaufania do poszczególnych użytkowników. Ma wdrożone mechanizmy uznaniowej kontroli dostępu do zasobów systemu, co może np. sprowadzić się do braku możliwości zmiany charakterystyki dostępu do plików i kartotek przez określonego użytkownika. Poziom ten blokuje możliwość zmiany praw dostępu do obiektu dla jego właściciela. Poziom B2 poziom wymaga przypisania każdemu obiektowi systemu komputerowego etykiety bezpieczeństwa określającej status tego obiektu w odniesieniu do przyjętej polityki bezpieczeństwa np. gdy obiekt "użytkownik" żąda dostępu do obiektu np. pliku, system ochrony akceptuje lub odrzuca to żądanie na podstawie porównania zawartości etykiet bezpieczeństwa tych obiektów. Etykiety te ulegają dynamicznej zmianie. Dodatkowo należy zapewnić ochronę systemu przed penetracją; Poziom B3 jest rozszerzeniem problemu bezpieczeństwa na sprzęt komputerowy. W tym przypadku bezwzględnie obowiązkowym jest chronienie zarówno przechowywanej jak i przesyłanej informacji. Przykład: terminale połączone z serwerem tylko za pośrednictwem wiarygodnego okablowania i specjalizowanego sprzętu gwarantującego, że nikt nie będzie w stanie "podsłuchać" klawiatury; Poziom A1 jest to najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cała konfiguracja sprzętowo-programowa wymaga matematycznej weryfikacji. W związku z tym pojawia się problem zwiększonego obciążenia systemu, z powodu dużych wymagań mechanizmów bezpieczeństwa. Uzyskały go jedynie pewne komponenty sieciowe np. SCC Secure Network Server lub Gemini Trusted Network Processor. Świadectwem przynależności systemu operacyjnego do danego poziomu jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa Common Criteria w ramach systemu certyfikacji Common

3 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 129 Criteria Evaluation Assurance Level (EAL). Dla każdego z poziomów został określony certyfikat EAL. W systemach Linux widoczna jest duża podatność na liczne ataki. Ponadto, większość narzędzi wykorzystywanych przez włamywaczy dostępna jest pod systemy Unix. Jednak niektóre z cech, takie jak dostępność kodu źródłowego, czy też dobre środowisko wymiany, y, stanowią o wielkiej elastyczności systemów i mogą być wykorzystane również do ich wzmocnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Systemy Unix, Linux i inne udostępniają wydajne środowisko programistyczne. Liczne kompilatory i biblioteki systemowe wykorzystywane do kompilacji jądra są dostępne na zasadzie otwartej licencji, co umożliwia włamywaczowi przygotowanie oprogramowania ingerującego w jądro systemu, czy też narzędzia do przeprowadzenia ataku na system. Zagadnienie bezpieczeństwa systemów klasy Unix można sprowadzić do opisu uwierzytelnienie użytkowników i kontrola dostępu do zasobów jako dwóch podstawowych funkcji bezpieczeństwa. 3. Sieciowe mechanizmy bezpieczeństwa Coraz częściej sieci teleinformatyczne wspomagają przedsiębiorstwa w realizacji ich zadań statutowych. Przesyłane w nich informacje bardzo często wymagają zachowania wysokiego poziomu poufności tak, aby uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom do nich dostęp. W związku z tym powstały liczne sieciowe mechanizmy bezpieczeńmożna sklasyfikować jako: mechanizmy transmisji danych oraz dostępu do sieci. Ze względu na fakt, iż spektrum sieciowych mechanizmów bezpieczeństwa jest bardzo szerokie, dokonano przeglądu mechanizmów istotnych z punktu widzenia ruchu obsługiwanego przez Zapory stwa, które Sieciowe. Rys. 1. Model OSI oraz zasięg jednostki informacji w określonych urządzeniach sieciowych [7] Fig. 1. Model OSI and range of units of information in certain network devices [7]

4 130 Mateusz Kwaśniewski W celu sformalizowania przepływu informacji pomiędzy urządzeniami w sieciach komputerowych opracowano siedmio warstwowy model odniesienia tzw. model OSI (ang. Open Systems Interconnection) w którym zdefiniowano funkcje sieciowe z wykorzystaniem określonych protokołów. Rysunek 1 przedstawia warstwy modelu OSI oraz zasięg informacji w określonych urządzeniach sieciowych. W każdej z warstw dostępne są mechanizmy pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa realizowanych w nich funkcji sieciowych. Ze względów praktycznych warstwy modelu OSI dzielimy na warstwy niższe realizujące funkcje transportowe, implementowane programowo lub z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń sieciowych oraz wyższe związane z aplikacjami - są realizowane programowo. Aktualnie na rynku dostępne są Zapory Ogniowe występujące w postaci aplikacji użytkowych mających na celu ochronę pojedynczej stacji roboczej oraz Zapory Sieciowe. W nomenklaturze sieci teleinformatycznych, Zapora Sieciowa jest narzędziem mającym za zadanie ochronę systemu komputerowego przed przesyłaniem nieautoryzowanych danych z jednej sieci do drugiej co przedstawia rysunek 2. Charakteryzuje się ona następującymi właściwościami: całkowity ruch w sieci musi przechodzić przez Zaporę Sieciową, przez Zaporę Sieciową przepuszczany jest jedynie ruch określony na podstawie lokalnie zdefiniowanej strategii bezpieczeństwa, Zapora Sieciowa jest odporna na penetrację. Rys. 2. Zapora Sieciowa jako element sieci teleinformatycznej Fig. 2. Firewall as part of a data communications network Zapory Sieciowe działają przede wszystkim w warstwie sieciowej i transportowej modelu OSI, jednak współczesne rozwiązania scalają różne mechanizmy bezpieczeństwa na przekroju wszystkich warstw modelu OSI. Najważniejsze funkcje oferowane przez współczesne Zapory Sieciowe to [1]: filtrowanie adresów i portów, filtrowanie zawartości, trasowanie pakietów, ochrona adresów IP i przesyłanie komunikacji dalej, oddzielenie, ochrona przed atakami, skanowaniem komputerów, uwierzytelnianie i szyfrowanie, rejestrowanie komunikacji w dziennikach.

5 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 131 Zapewnienie bezpieczeństwa jest ważne na poziomie każdej warstwy modelu OSI. Jednak, ze względu na istotność warstwy sieciowej, w której odbywa się zasadniczy proces przesyłania danych między urządzeniami, sieciowe mechanizmy bezpieczeństwa podzielono na: mechanizmy warstwy sieciowej, mechanizmy warstw pozostałych 4. Koncepcja zapory bezpieczeństwa Realizacja programowej Zapory Sieciowej wymaga wyboru platformy systemowej oraz narzędzia programowego. Niniejsza koncepcja bazuje na systemie klasy Unix - Linux PLD z jądrem 2.6 ze względu na jego wysoki poziom bezpieczeństwa, niewielkie wymagania sprzętowe oraz posiadanie dużej liczby narzędzi programowych umożliwiających zbudowanie funkcjonalnej i efektywnej Zapory Sieciowej. Ponadto, wykorzystano jedną z architektur zapór opisanych w rozdziale 3, a także połączono funkcjonalność filtra pakietów z pośredniczącym serwerem Proxy. Koncepcja Zapory Sieciowej oparta jest na sieci IP wersji 4. Architektura Screened Subnet pozwala na wydzielenie segmentu sieci (strefy zdemilitaryzowanej), w której zostały osadzone serwery usług. Segment taki stanowi dodatkową fizyczną warstwę zabezpieczeń systemu komputerowego, poprzez odizolowanie sieci prywatnej od sieci publicznej. Ogólną architekturę projektowanej Zapory Sieciowej przedstawia rysunek 3. VLAN 20 Strefa DMZ FTP WWW VLAN 10 Trunking 802.1q Trunking 802.1q Sieć prywatna Sieć publiczna Router dostępowy (zewnętrzny filtr) Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) VLAN 30 SMTP/POP3 Rys. 3. Ogólna architektura Zapory Sieciowej Fig. 3. General architecture of Firewall Zasadniczą częścią architektury są routery (filtry), które kontrolują dostęp do zasobów danej sieci. W niniejszej koncepcji wyróżniono: router dostępowy (zewnętrzny filtr pakietów) umieszczony na granicy między siecią publiczną a strefą DMZ oraz router wewnętrzny (wewnętrzny filtr pakietów) zlokalizowany pomiędzy strefą DMZ a siecią prywatną. DNS

6 132 Mateusz Kwaśniewski Urządzenia te pełnią następujące funkcje: router dostępowy: - filtrowanie pakietów z analizą stanu połączeń; - kontrola dostępu użytkowników sieci publicznej do zasobów strefy DMZ; - obrona sieci wewnętrznej przed atakami (ataki DoS, skanowanie portów); - translacja adresów i portów z wykorzystaniem mechanizmu NAT i PAT; - pełnienie funkcji bramy SSL VPN. router wewnętrzny: - filtrowanie pakietów z analizą stanu połączeń; - kontrola dostępu użytkowników sieci prywatnej do zasobów strefy DMZ i sieci publicznej na podstawie adresów MAC; - pełnienie funkcji pośredniczącego serwera Proxy dla usługi WWW. Budowę strefy DMZ oparto o zarządzany przełącznik umożliwiający przydzielanie poszczególnych jego portów do konkretnych sieci VLAN. Ze względu na fakt, iż zarówno router dostępowy jak i router wewnętrzny wymagają dostępu do różnych sieci VLAN w strefie DMZ, przyłączono je do przełącznika poprzez port trunkingowy (ang. trunking port) wykorzystujący standard enkapsulacji 802.1q. Enkapsulacja 802.1q polega na określaniu przynależności ramek typu Ethernet do określonych sieci VLAN tzw. tagowaniu. W tym celu, do każdej ramki dodawane jest dwubajtowe pole TCI (ang. Tag Control Information) zawierające pole VID (ang. VLAN ID) i określające, do której sieci VLAN należy dana ramka. Aby umożliwić komunikację routerów Zapory Sieciowej z poszczególnymi sieciami VLAN konieczne jest utworzenie logicznych podinterfejsów (ang. subinterfaces) należących do określonych sieci VLAN na pojedynczym, fizycznym interfejsie sieciowym. Ponadto, komunikacja pomiędzy sieciami VLAN może odbywać się jedynie poprzez router obsługujący standard 802.1q. Rozwiązanie strefy DMZ w oparciu o sieci VLAN posiada wiele zalet. Najważniejsze z nich to: możliwość tworzenia wielu podsieci z wykorzystaniem pojedynczego przełącznika, możliwość separacji stacji w strefie DMZ, możliwość kontroli dostępu i filtracji ruchu do poszczególnych sieci VLAN, gdyż całkowity ruch przechodzi przez router, kontrolowanie ruchu pomiędzy poszczególnymi sieciami VLAN, wysoka skalowalność strefy DMZ. W ramach niniejszej koncepcji Zapory Sieciowej, strefę DMZ oparto na trzech sieciach VLAN. Pierwszą sieć VLAN (VLAN 10) wykorzystano do przesyłania ruchu pomiędzy routerami Zapory Sieciowej, dzięki czemu zapewniono komunikację użytkowników sieci chronionej z siecią publiczną. Do drugiej sieci (VLAN 20) przyłączono serwery usług WWW oraz FTP, do których jest wymagany dostęp dla użytkowników sieci publicznej. W trzeciej sieci VLAN (VLAN 30) zlokalizowano serwery usług, które wymagają zapewnienia komunikacji z siecią publiczną na określonych portach. Są nimi: serwer pocztowy SMTP/POP3, do którego dostęp posiadają również autoryzowani

7 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 133 użytkownicy zdalni oraz lokalny serwer DNS. Ponadto, dostęp do tych sieci posiadają użytkownicy sieci prywatnej. Rys. 4. Architektura sieci testowej Fig. 4. Architecture of testing network Jako przełącznik w strefie DMZ wykorzystano urządzenie Cisco Dzięki jego funkcjonalności możliwe jest przywiązanie interfejsów FastEthernet (posiada 8 interfejsów FastEthernet switch) do konkretnych sieci VLAN. Dwa porty VLAN wykorzystano jako porty trunking owe, do których przyłączono routery Zapory Sieciowej (Port Fa 2 i Fa 3). Do portu Fa 6 i 7 przywiązano VLAN 20 a do portu Fa 8 i 9 VLAN 30. Ze względu na fakt, iż użytkownicy sieci prywatnej wymagają dostępu do sieci publicznej, należało w routerach dostępowym i wewnętrznym ustalić trasę domyślnej bramy (ang. default gateway). Trasę taką skonfigurowano również w serwerach usług, do których jest wymagany dostęp z sieci publicznej. Ponadto, w routerze dostępowym i serwerach usług ustawiono trasę do sieci prywatnej ( /24). Koncepcja Zapory Sieciowej pozwala realizować połączenia VPN z sieci publicznej do strefy DMZ w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do jej zasobów. Funkcję bramy VPN pełni router dostępowy zapewniając komunikację VPN typu client-to-site z wykorzystaniem tuneli SSL VPN. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu umożliwienia prowadzenia na odległość działań administracyjnych, a także umożliwienia użytkownikom zdalnym dostępu do serwerów WWW, FTP oraz SMTP/POP3. W związku z tym, zdefiniowano dwie grupy dostępowe: grupa administratorów oraz grupa użytkowników zdalnych. Dla każdej z grup wydzielono tunel SSL VPN, na podstawie którego definiowany jest dostęp do określonych usług. Każdy z użytkowników nawiązujący połączenie przez tunel SSL/VPN musi zostać uwierzytelniony przez bramę VPN. Brama VPN nasłuchuje połączeń na oddzielnych portach dla każdego z tuneli. W koncepcji Zapory wykorzystano oprogramowanie OpenVPN, które udostępnia dwie metody uwierzytelniania użytkowników i szyfrowania komunikacji: mechanizm współdzielonego klucza (ang. pre-shared key) z wykorzystaniem certyfikatów cyfrowych SSL X.

8 134 Mateusz Kwaśniewski Administrator ( ) /24 VLAN 20 Strefa DMZ UDP Tunel SSL/VPN Tunel SSL/VPN UDP Sieć publiczna Brama SSL/VPN VLAN / Router wewnętrzny (wewnętrzny filtr) Sieć prywatna /24 Użytkownik Zdalny ( ) /24 VLAN 30 Rys. 5. Realizacja połączeń SSL VPN w sieci testowej Fig. 5. Implementation of SSL VPN in testing network Badanie efektywności Zapory Sieciowej Testowanie efektywności Zapory Sieciowej sprowadzono do dwóch zasadniczych części. W pierwszej części zbadano bezpieczeństwo Zapory Sieciowej testując jej odporność na próby skanowania portów oraz najczęściej wykorzystywane ataki odmowy usługi ICMP Flood oraz SYN Flood, stanowiące podstawę rozproszonych ataków DDoS. Druga część badania ma na celu pokazanie wpływu Zapory Sieciowej na czas i opóźnienie realizacji transakcji dla ruchu HTTP w zależności od poziomu bezpieczeństwa i natężenia ruchu generowanego przez użytkowników sieci wewnętrznej.w celu przeprowadzenia badań odporności sieci na wybrane ataki zestawiono stanowisko jak na rysunku 5. Rys. 6. Schemat sieci do testowania odporności na wybrane ataki Fig. 6. Network diagram for testing the hardness of selected attacks Testy zrealizowano wykorzystując następujące aplikacje: Wireshark v analizator ruchu oraz protokołów sieciowych,

9 Walidacja cech zapory sieciowej w środowisku sieciocentrycznym 135 Nmap v.6.31 narzędzie open source do eksploracji sieci i audytów bezpieczeństwa, Hping2 generator pakietów ICMP/UDP/TCP z możliwością dowolnej modyfikacji nagłówka pakietów IP, Rys. 7. Schemat stanowiska do przeprowadzenia testów wydajnościowych Fig. 7. Scheme network to analyzing performance test Pomiary wydajnościowe usługi WWW zrealizowano dla trzech poziomów bezpieczeństwa Zapory Sieciowej. Badania przeprowadzono zgodnie z rysunkiem 7. Literatura 1. Shimorski J. R., Shinder Littlejohn D., Shinder w. Thomas Wielka Księga Firewalli, HELION, Warszawa Kirch O., Dawson T. Linux podręcznik administratora sieci, Wydawnictwo RM, Warszawa Benjamin H., CCIE 4695 CCIE Security, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kopyt P., Kułakowski M., Niemiec K. Firewall praca zaliczeniowa z przedmiotu Administracja systemem komputerowym, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper & D. Brent Chapman Building Internet Fire-walls 2nd Edition, M. G. Gouda, Xiang-Yang A. Liu Firewall Design: Consistency, Completeness and Compactness, IEEE Praca zbiorowa Vademecum Teleinformatyka, cz.1, Wydawnictwo IDG, Praca zbiorowa Vademecum Teleinformatyka, cz.3, Wydawnictwo IDG, MalewskI K. Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne praca dyplomowa, Białas A. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT 2007

10 136 Mateusz Kwaśniewski Streszczenie Praca obejmuje: opracowanie koncepcji Zapory Sieciowej z wykorzystaniem platformy PLD-Linux oraz dostępnych narzędzi, implementacja wybranych mechanizmów bezpieczeństwa oraz zbadanie efektywności opracowanej Zapory Sieciowej. Przedstawiono również szczegółową konfigurację sieci testowej, elementów Zapory Sieciowej, a także przetestowano Zaporę pod względem odporności na ataki typu skanowanie portów, ICMP Flood, SYN Flood oraz określono wpływ przetwarzania reguł Zapory Sieciowej na czas realizacji transakcji HTTP dla ruchu WWW dokonując stosownych pomiarów. Validation of selected features of firewall in the online enviroment Summary The work includes: developing concepts Firewall using PLD-Linux platform and tools, implementation of selected security mechanisms developed and to examin the effectiveness of the firewall. It also presents a detailed configuration of the test networkelements Firewall and Firewall has been tested for resistance to such attacks, port scanning, ICMP Flood, SYN Flood, and the influence of the processing of firewall rules onthe execution times for HTTP web traffic by making appropriate measurements.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Robert PĘKALA, Bogdan KWIATKOWSKI, Zbigniew GOMÓŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Wstęp Kształcenie studentów na kierunkach informatycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych

Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 32, 2012 Automatyczne skanery podatności aplikacji internetowych Paulina TURLEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory KATALOG BIZNESOWY Produkty 2014/2015 Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory Przełączniki, sieci bezprzewodowe oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo stworzone przez NETGEAR są podstawą

Bardziej szczegółowo

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów:

Środowisko IEEE 802.1X określa się za pomocą trzech elementów: Protokół 802.1X Hanna Kotas Mariusz Konkel Grzegorz Lech Przemysław Kuziora Protokół 802.1X jest, już od dłuższego czasu, używany jako narzędzie pozwalające na bezpieczne i scentralizowane uwierzytelnianie

Bardziej szczegółowo