CRM W OBROCIE GAZEM JAKO STRATEGICZNY WARUNEK SKUTECZNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRM W OBROCIE GAZEM JAKO STRATEGICZNY WARUNEK SKUTECZNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI"

Transkrypt

1 CRM W OBROCIE GAZEM JAKO STRATEGICZNY WARUNEK SKUTECZNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI Autor: Ewa Moroz, Jerzy Szkutnik ("Rynek Energii" - czerwiec 2014) Słowa kluczowe: CRM, przepływ, potencjał, dyscyplina Streszczenie. Skuteczność procesów komunikacyjnych i przepływu informacji uwarunkowana jest umiejętnością skoncentrowania działań zarządczych na relacjach spajających łańcuch wartości organizacji w całość. Jest to tym ważniejsze, im wyższy jest stopień złożoności podmiotu. Strategicznym celem nadrzędnym staje się stworzenie takiej struktury organizacyjnej, aby przez poprawę współdziałania poszczególnych funkcji móc dostarczać dodatkową wartość, przy czym wartość rozumiana jest wyłącznie przez pryzmat postrzegania klientów. W tym kontekście zarządzanie relacjami z klientem (CRM -Customer Relationship Management), interpretowane jako świadomy proces uzyskiwania długookresowej równowagi między wszystkimi aspektami zarządzania które mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów, a inwestycjami organizacji, wymusza nie tylko implementację rozwiązań wspierających nabywanie i analizowanie wiedzy o kliencie, ale również sukcesywne polepszanie wyników organizacji dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Jednocześnie tak rozumiany CRM tworzy podstawę tworzenia długookresowej strategii rozwoju organizacji. W opracowaniu przedstawiono składowe skutecznego CRM w obrocie gazem, możliwy wpływ poszczególnych składowych na skuteczność realizowanych procesów komunikacyjnych, oraz wybrane uwarunkowania implementacji postulowanych rozwiązań. 1. WPROWADZENIE Wzrastająca konkurencyjność na rynku obrotu gazem oraz nowa rola i pozycja konsumentów w relacjach z usługodawcą powodować muszą zmiany w uwarunkowaniach funkcjonowania poszczególnych podmiotów. Z kolei presja otoczenia bliższego (przede wszystkim klientów) oraz dalszego (uwarunkowania makroekonomiczne i polityczne) wymusza ciągłe zwiększanie efektywności w zakresie przepływów w łańcuchu dostaw. Jednocześnie deklarowana wola budowy trwałych relacji z konsumentami w stopniu nie zawsze wystarczającym przekłada się na konkretne, zintegrowane działania przynoszące wymierne rezultaty. Tymczasem satysfakcja i lojalność klientów stają się koniecznością i warunkiem przetrwania / utrzymania pozycji na rynku. W związku z powyższym koniecznym wydaje się traktowanie zarządzania relacjami z klientami jako strategii integrującej procesy zarządzania w obrocie gazem, strategii warunkującej skuteczność procesów komunikacyjnych i przepływu informacji, a w rezultacie kierunkującej długofalowe działania podmiotów. 2. CRM NA RYNKU GAZU Trwałość związków klient organizacja stanowi istotę zarządzania marketingowego opartego na relacjach (marketing relacji) [5]. W koncepcji marketingu relacji, lojalność nabiera głębszego znaczenia obejmując nie tylko zachowania nabywcze, ale również postawę

2 beneficjenta usługi wobec podmiotu. Marketing relacji zakłada budowę trwałych, długookresowych, zyskownych relacji, opartych na indywidualnym podejściu i na obopólnych korzyściach [4]. Jednocześnie zarządzanie relacjami z klientem (CRM - Customer Relationship Management) w literaturze przedmiotu interpretowane jest zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów: bądź jako wszystkie aspekty zarządzania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów, bądź jako aplikacja informatyczna umożliwiająca w sposób uporządkowany wykształcenie określonych relacji z klientem. W obrębie niniejszego opracowania zarządzanie relacjami z klientem (CRM) interpretowane jest jako świadomy proces uzyskiwania długookresowej równowagi między wszystkimi aspektami zarządzania które mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów, a inwestycjami organizacji. Tak zdefiniowany CRM wymusza nie tylko implementację rozwiązań wspierających nabywanie i analizowanie wiedzy o kliencie, ale również sukcesywne polepszanie wyników organizacji dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy i tworzy podstawę budowania długookresowej strategii rozwoju. Z kolei długookresowa strategia rozwoju oznacza spojrzenie z poziomu zarządzania strategicznego: to konieczność weryfikacji strategii i celów z perspektywy przewagi konkurencyjnej i kluczowych kompetencji (poszukiwanie wiodących umiejętności), z perspektywy finansowej (relacja koszty-korzyści), z perspektywy możliwości rozwojowych (dążenie do zwiększania wartości) i z perspektywy klientów (jak postrzegają oni organizację), w kontekście danych historycznych, bieżących działań i szans na przyszłość. W tym kontekście to przyjęta strategia zarządzania relacjami z klientami stanowi nadrzędny element strategii podmiotu determinujący w pierwszej kolejności konkretne rozwiązania w zakresie struktury organizacyjnej (począwszy od pożądanego typu struktury aż do stosowanych procedur kontrolnych), a dopiero w dalszej kolejności bezpośrednie narzędzia implementacji konkretnych rozwiązań technologicznych. Hierarchię determinującą kolejność podejmowanych działań [1] przedstawia rysunek 1. Zgodnie z prezentowanym podejściem integralnym elementem filozofii CRM traktowanej jako wyznacznik strategii organizacji jest implementacja systemu informatycznego klasy CRM.

3 3. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W PROCESIE IMPLEMENTACJI INFORMATYCZNEGO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE RELACJAMI Większość nieudanych implementacji informatycznych systemów CRM wiąże się z ich złożonością. W grę wchodzi bowiem integracja jak największej liczby kanałów informacyjnych, użycie zróżnicowanych technologii, oraz koordynacja rozproszonych powiązań modułów systemu między oddziałami firmy i powiązań funkcjonalnych z istniejącymi już systemami organizacji. Dlatego przed podjęciem próby udrożnienia (usprawnienia) przepływu informacji w ramach strategii CRM należy odpowiedzieć na cztery pytania [6]: 1. Czy analizowany proces ma charakter strategiczny czyli w jakim stopniu podejmowane działania w sposób bezpośredni odnoszą się do wytwarzania wartości. 2. W jakim stopniu CRM jest wąskim gardłem (w rozumieniu teorii ograniczeń) w działalności organizacji. 3. Czy dla usprawnienia procesu przepływów w łańcuchu konieczne jest posiadanie specyficznych (precyzyjnych), czy jedynie szacunkowych danych. 4. Czy wprowadzanie zmian nie spowoduje utraty perspektywy celu strategicznego. Ostatni z warunków oznacza konieczność ciągłej weryfikacji podejmowanych działań przez pryzmat pięciu imperatywów skutecznej strategii CRM [7]: 1. Pozyskiwanie (lub utrzymywanie) właściwych (pożądanych) klientów. 2. Przygotowywanie i dostarczanie oczekiwanej przez klientów wartości. 3. Utrwalanie i wykorzystywanie najlepszych praktyk (sprawnych procesów). 4. Motywowanie pracowników. 5. Uczenie się jak odzyskiwać klientów (odbudowywać relacje). Weryfikacja polega w tym przypadku na ocenie rzeczywistej (wymiernej) użyteczności technologii w zakresie: - analizowania zysków jednostkowych i kosztów jednostkowych celem wyróżnienia klientów kluczowych (segmentacja rynku i lepsze ukierunkowanie działań organizacji), - wskazywania najistotniejszych dla klientów składowych produktów/usług, tworzenia nowych kanałów dystrybucji wartości, - szybszej realizacji procesów, dostarczania lepszej (pełniejszej) informacji, sprawniejszego zarządzania przepływami informacji, przepływami finansowymi i zasobami w łańcuchach dostaw, przyspieszania utrwalania skutecznych praktyk w zakresie współpracy, - dawania pracownikom poczucia współuczestniczenia i jednocześnie szerzenia wiedzy o strategicznej perspektywie zarządzania (wizji i misji w realizacji codziennych działań),

4 - skutecznego śledzenia wskaźników rotacji klientów i mierzenia rzeczywistej satysfakcji w oparciu o zachowania zakupowe. Zaprezentowany obraz obszarów relacji z klientem obejmuje podejmowanie działań na polu budowania, a następnie utrzymywania związku z klientem poprzez zdobywanie jego zaufania przede wszystkim w oparciu o procesy skutecznej komunikacji. Wymienione wskazania, rozważone przed rozpoczęciem procesu wdrażania informatycznego systemu CRM, pozwalają ustrzec się przed popełnieniem typowych błędów popełnianych przez organizacje podejmujące starania na rzecz wprowadzenia CRM bez rzetelnej analizy stanu faktycznego. Do najczęstszych błędów w polityce implementacji CRM zaliczyć należy [7]: 1. Próby wprowadzania informatycznego systemu CRM przed zdefiniowaniem strategii obsługi klienta. Współczesna praktyka CRM wskazuje jednoznacznie, że podmioty częstokroć popełniają kardynalne błędy właśnie w dziedzinie definiowania grup kluczowych klientów. Zasadniczym kryterium, które najczęściej jest brane pod uwagę, są przychody generowane przez danego beneficjenta usługi. Jest to oczywiście kryterium, istotne i wymierne, jednakże jednocześnie przykładowo nie uwzględnia perspektyw rozwojowych poszczególnych konsumentów. Nie uwzględnia również całości powiązań, jakie występują na rynku, tendencji i trendów na przyszłość. 2. Wdrażanie informatycznego systemu CRM przed stworzeniem organizacyjnych podstaw działań zorientowanych na klienta (customer-focused orga-nization). 3. Przyjęcie założenia, że im więcej CRM tym lepiej. 4. Nękanie klientów w miejsce budowania relacji. W obrębie przedstawionej listy na szczególną uwagę zasługują punkty 3 i 4. W punkcie trzecim zanegowana została tendencja do nadmiernego rozbudowywania systemu. Ze względu na kompleksowy charakter procesu wdrożeniowego, należy, integrując kolejne moduły systemu informatycznego, zastanowić się w jakim stopniu poszczególne funkcje przyczyniają się do rzeczywistego tworzenia dodatkowej wartości, czy podejmowane działania nie mają charakteru Muda elementów nie tylko nie dodających wartości, ale wręcz zbędnych w rozumieniu Lean Management (zarządzania wyszczuplonego). Z kolei w punkcie czwartym podkreślono fakt, iż nie każdy kontakt z klientem przyczynia się do budowania długotrwałej relacji [2]. Organizacje zalewają konsumentów nadmierną liczbą zaproszeń (wezwań) do ustanawiania bliskich relacji. Jednocześnie organizacje chcą od klientów przyjaźni, lojalności i szacunku nie oferując tego samego w zamian. Ponadto organizacje szukają możliwości zaspokojenia potrzeb nielicznych klientów kluczowych ignorując szerszą perspektywę biznesową. Na domiar złego częstokroć organizacje oferują zbyt wiele opcji w ramach swojej oferty biznesowej. Zauważyć należy, że nadmiernie częste, motywowane chęcią pozyskiwania dodatkowych informacji, a zbędne w oczach klientów nawiązywanie kontaktu, nie buduje pozytywnej relacji i tym samym nie przyczynia się do poprawy efektywności strategii działania podmiotów.

5 4. OSIEM SKŁADOWYCH SKUTECZNEGO CRM Nakreślone powyżej obszary problemowe w ramach wdrażania strategii CRM w obrocie gazem jednoznacznie wskazują na potrzebę koncentrowania działań zarządczych nie tylko na usprawnianiu przepływów informacji i zasobów w łańcuchu dostaw, ale przede wszystkim na postulowaną w wprowadzeniu do niniejszego opracowania konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na te elementy wspólne procesu przepływu informacji zarządczej i informacji dotyczącej relacji z klientami, które warunkują spójność łańcucha funkcji organizacji w procesie wytwarzania wartości. Elementy te wymienione zostały na rys. 2. W pierwszej kolejności wymieniona została konieczność nakreślenia jasnej wizji relacji z klientami. Określenie wizji oznacza potrzebę uzyskania odpowiedzi na pytanie co stanowi podstawę działań organizacji, dokąd organizacja zmierza. Z kolei określenie misji to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja zamierza zrealizować wizję działania. Krok drugi to jednoznaczne wyznaczenie podstaw strategii CRM: celów ogólnych i szczegółowych, centrów odpowiedzialności i interakcji między nimi. Wyznaczanie celów to wskazanie kamieni milowych (ogólnych wskaźników realizacji). Warto podkreślić, że w dalszej kolejności, wśród ośmiu elementów składowych skutecznego CRM [8] współpraca w obrębie organizacji (czyli element który utożsamiać można z procesami przepływu informacji) wyróżniona została jako odrębna kategoria, równorzędna z wartością relacji z klientami. Przywołana cecha wskazuje na konieczność zintegrowania (i wdrożenia do praktyki) w obrębie CRM wszelkich działań mogących oddziaływać na zadowolenie konsumenta usługi, a to z kolei oznacza konieczność wyjścia poza kategorie tradycyjnie rozumianej obsługi klienta i uwzględnienie w procesach CRM również tych sfer działalności podmiotu, których pracownicy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami. Ograniczenie wdrożenia procesów CRM do personelu mającego bezpośrednią styczność z konsumentem usług może się okazać błędem kardynalnym. W obrębie praktycznie wszystkich zagadnień związanych z marketingiem relacji przygotowanie (szkolenie) personelu (nie tylko personelu pierwszego kontaktu ) w kierunku zrozumienia wdrażanych procesów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całości podejmowanych działań. Sukces oznacza osiągnięcie maksymalnego poziomu akceptacji pracowników przy uwzględnieniu świadomości powiązania indywidualnych zachowań z ogólną strategią podmiotu. Dalsze cztery składowe skutecznego CRM to: organizacja procesów (w tym zarządzanie wiedzą), wykorzystywanie informacji, dostosowana (według wskazań przedstawionych w wcześniejszym podrozdziale) technologia, oraz oznaczenie odpowiednich miar CRM jako mierników wartości wytwarzanej przez organizację.

6 5. PRZEPŁYW, POTENCJAŁ, DYSCYPLINA Kolejnym zadaniem, po zaprezentowaniu uwarunkowań skuteczności strategii CRM i wskazaniu wpływu strategii relacji z klientami na efektywność procesów informacyjnych i zarządczych, staje się określenie tych czynników, które mieć mogą decydujący wpływ na całokształt obsługi klienta w obrębie poszczególnych podsystemów zarządzania na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Wskazanie tych czynników jest istotne z perspektywy identyfikowania i eliminowania barier na drodze przepływu informacji mogącej mieć wpływ na całokształt procesów zarządzania organizacją. Podstawową przesłanką postulowanych działań jest uzyskanie możliwości nie tylko samego doskonalenia procesów zarządzania, ale przede wszystkim wzrostu efektywności i skuteczności procesów zarządczych przekładającego się w sposób wymierny na wzrost możliwości osiągania zysku. Jednym z podstawowych celów, które przedsiębiorstwo stara się osiągać poprzez skoordynowane, zintegrowane zarządzanie jest powiązanie strategii przedsiębiorstwa z celami realizowanymi przez poszczególne podsystemy zarządzania. Problem sprowadza się do prób znalezienia złotego środka między: - dążeniem do racjonalnego poziomu (współzależnych) kosztów w skali systemu zarządzania lub jego podsystemów, - a dążeniem do odpowiedniego poziomu realizowanej w tej skali usług i obsługi klientów (odbiorców). Poszukiwanie takiego optimum znajduje wyraz w postaci integrowania różnych sfer działalności dla prawidłowego rozłożenia zadań i związanych z nimi nakładów, a tym samym osiągnięcia oszczędności w ogólnym poziomie kosztów.

7 Z kolei integrowanie działań dla celów usprawniania systemu odbywa się poprzez wdrażanie zintegrowanego zarządzania przepływami. Ciekawe spojrzenie na prezentowane zagadnienie scharakteryzowane zostało przez T.Goldsby ego i R.Martichenko w książce zatytułowanej: Lean Six Sigma Logistics. Strategic Development to Operational Success. [3]. Autorzy posługując się pojęciem mostu logistycznego rozprawiają się z wieloma pokutującymi schematami myślowymi dotyczącymi (przede wszystkim wewnętrznych) uwarunkowań zarządzania. Istotę prezentowanego podejścia stanowi spojrzenie na uwarunkowania działalności podmiotów przez pryzmat trzech wymiarów (filarów): natury przepływów, logistycznego potencjału (zdolności organizacji) i dyscypliny zaimplementowanej w obrębie poszczególnych działań. Każdy z tych wymiarów: przepływ (obrazowany przez długość mostu), potencjał (obrazowany przez stabilność mostu) i dyscyplina (podpory mostu), nazywanych łącznie krytycznymi obszarami zrozumienia, winien być interpretowany w kontekście zasobów firmy oraz szans rynkowych. Jednym z pierwszych spostrzeżeń poczynionych przez autorów: T. Goldsby ego i R.Martichenko jest stwierdzenie, że złożoność wewnętrznych uwarunkowań działalności podmiotów jest tak znacząca, że częstokroć prostszym jest osiągnięcie zewnętrznej koordynacji z podmiotami znajdującymi się na zewnątrz łańcucha dostaw, niż wewnątrz organizacji poszerzonej. Stąd model mostu logistycznego wskazuje zestaw współzależnych uwarunkowań zarządzania, nie oferując jednak gotowych, uniwersalnych rozwiązań szczegółowych. Pierwszy obszar poszukiwań uwarunkowań sukcesu działalności przedsiębiorstw w kontekście modelu mostu logistycznego stanowią kwestie związane z szeroko pojętymi przepływami logistycznymi w obrębie organizacji.

8 Przepływ definiuje operacyjną skuteczność podmiotów. Zrozumienie natury przepływów umożliwia organizacji poznanie swoich mocnych i słabych stron (ograniczeń) w kontekście szans i zagrożeń rynkowych. Oczywistym jest, że zagadnienie przepływów nie może być ograniczane do przepływów aktywów materialnych. Przepływ w każdej organizacji (podobnie jak w obrębie całych łańcuchów) obejmuje przepływy aktywów, finansów i informacji. Przepływ aktywów (w rozumieniu modelu mostu logistycznego) oznacza nie tylko przepływy aktywów materialnych, lecz obejmuje również (rozumiane jako aktywa firmy) stałe źródła zaopatrzenia, wchodząc tym samym na grunt analizy uwarunkowań organizacji przez pryzmat organizacji poszerzonej. Ponadto rozważając uwarunkowania przepływów w obrębie organizacji należy również uwzględnić przepływy aktywów trwałych: zakupionego i wydzierżawionego majątku organizacji. Jednocześnie przepływ aktywów obejmuje też przepływ ludzi. Przepływy informacji obejmują uwarunkowania przepływu danych (historycznych, bieżących, prognostycznych), oraz przepływu wiedzy, a ponadto wszystkie formalne i nieformalne procedury komunikacyjne, o które te przepływy zostały oparte. Podstawowym zagadnieniem związanym z przepływem informacji jest zdolność systemu organizacji do szybkiego wyszukiwania użytecznych danych, które następnie winny przyczyniać się do powiększania zasobu wiedzy. I to w tym obszarze działań podmiotów sytuują się w pierwszej kolejności wszystkie scharakteryzowane powyżej uwarunkowania skutecznego CRM. Drugi obszar (priorytet) poszukiwań uwarunkowań działalności przedsiębiorstw w kontekście prezentowanego modelu stanowią kwestie związane z istniejącym w organizacji potencjałem (zdolnościami) będącymi wynikiem posiadania konkretnych zasobów niematerialnych.

9 Organizacja, określiwszy formy i kierunki przepływów aktywów musi określić, czy w oparciu o istniejący potencjał jest w stanie się rozwijać, czy też nie. Uwarunkowania potencjału rozwojowego organizacji w modelu mostu logistycznego zdefiniowane zostały jako: przewidywalność systemu, jego stabilność i przejrzystość (funkcji oraz kompetencji). Przewidywalność systemu uwarunkowana jest przez jasną i czytelną organizację pracy w obrębie organizacji. W świetle zmian zewnętrznych uwarunkowań działalności podmiotów, niemożliwym byłoby sprostanie wymogom rynkowym (skuteczny CRM) bez czytelnego ustrukturyzowania organizacji procesów pracy. Równie istotnym warunkiem skutecznego zarządzania jest umiejętność skoordynowania (np. wykorzystując mapowanie) poszczególnych procesów w organizacji celem optymalizacji efektów całości. Organizacja i koordynacja są więc w sposób bezpośredni warunkowane złożonością procesów i muszą dotyczyć całego łańcucha wartości przy uwzględnieniu współzależności kosztów. Z kolei uwarunkowania stabilności istniejącego potencjału organizacji zdefiniowane zostały w postaci trzech pojęć: standaryzacja, elastyczność, kontrola. Standaryzacja procesów stanowi jeden z fundamentów nowoczesnego zarządzania. Bez wyznaczenia standardów niemożliwym jest efektywne określenie obecnych uwarunkowań poszczególnych procesów. Niemożliwym jest również wyegzekwowanie ciągłości procesów ulepszania jakości, czy chociażby wyznaczenie mierników operacyjnej efektywności. Następnym uwarunkowaniem stabilności potencjału jest paradoksalnie elastyczność. Elastyczność nie stanowi jednak zaprzeczenia standaryzacji i nie należy utożsamiać tego pojęcia z ciągłym zmienianiem standardów. Elastyczność rozumieć należy jako zdolność systemu organizacji do reagowania na zmiany w sposób skoordynowany i przemyślany, oraz do przyjmowania (akceptowania) zmian w filozofii działania wówczas, gdy zmiany te znajdują faktyczne odzwierciedlenie w obrębie relacji z otoczeniem (w szczególności z klientami w ramach zarządzania relacjami). Takim uwarunkowaniom stabilności: standaryzacji i elastyczności służy kompleksowe realizowanie zadań kontrolnych w obrębie organizacji. Ostatni obszar warunkujący potencjał rozwojowy organizacji stanowią kwestie określone w obrębie mostu wspólnym mianem: przejrzystość. Przejrzystość jako uwarunkowanie potencjału obejmuje: zrozumiałość procesów, ich mierzalność i uzyskiwaną w konsekwencji rzeczywistą zdolność do podejmowania działania. Zrozumienie celu i istoty procesu (oraz uwarunkowań sukcesu) winno dotyczyć wszystkich osób zaangażowanych w dany proces: w tym również partnerów w obrębie organizacji poszerzonych, ponieważ bez ich współdziałania niemożliwym byłoby utrzymanie zdefiniowanych wcześniej standardów. Ponadto zrozumienie procesów wymaga nabycia zdolności do mierzenia ich wartości w kontekście: czasu, kosztu i uzyskiwanej jakości, czyli w kontekście trójkąta efektywności zarządczej. Niezwykle ważny aspekt mierzalności procesów stanowi kwestia przydatności uzyskiwanych pomiarów (wyników) dla możliwości wnioskowania i podejmowania działań w praktyce, działań zmierzających przykładowo do powiększania zasobu wiedzy i upraszczania procesów przepływu.

10 Trzeci (ostatni) obszar poszukiwań uwarunkowań działalności przedsiębiorstw w kontekście przywołanego modelu stanowią (ponownie) zagadnienia związane ściśle z zasobami niematerialnymi: są to uwarunkowania dyscypliny tworzącej fundamenty działań operacyjnych podmiotu związanych zarówno z przepływami aktywów, jak i z potencjałem wzrostu. Trzy kluczowe hasła konstytuujące pojęcie dyscypliny to: współpraca, organizacja systemów i eliminacja marnotrawstwa. Współpraca dyscyplinuje i warunkuje sukces w takich dziedzinach działania jak: umiejętność pracy zespołowej, zdolność wykorzystywania przewag płynących w posiadania unikalnych, strategicznych źródeł zaopatrzenia, oraz w zakresie zarządzania projektami szczególnie w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Dyscyplina w zakresie organizacji systemów oznacza z kolei warunkowanie sukcesu działań umiejętnością tworzenia powiązań (poziomych i pionowych) w postaci aliansów strategicznych przy jednoczesnym tworzeniu efektywnych narzędzi wykorzystywania tychże powiązań dla uzyskiwania przewag konkurencyjnych. Dyscyplina w eliminacji marnotrawstwa stanowi niewątpliwie jedno z ważniejszych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw i, w ujęciu modelu mostu logistycznego, oznacza ciągłe poszukiwanie jakości od samego źródła (początku) każdego procesu i w każdym jego aspekcie (zgodność z filozofią Lean Management). Oznacza również ciągłe poszukiwanie narzędzi ulepszania procesów przy jednoczesnej doskonałej realizacji wszystkich etapów poszczególnych działań. 6. PODSUMOWANIE W artykule przedstawiono ujęcie procesów CRM zgodnie z którym prawidłowo zorganizowana strategia relacji z klientami winna stanowić podstawę determinowania zarówno struktury organizacyjnej podmiotów na rynku obrotu gazem, jak i procesów związanych z poprawianiem ekonomicznej efektywności organizacji w oparciu o usprawnianie przepływu zasobów materialnych i niematerialnych, w szczególności przepływu informacji. Wskazano składowe skutecznego CRM oraz najczęściej popełniane błędy popełniane w procesie wdrażania zintegrowanych rozwiązań informatycznych służących koordynacji polityk w zakresie relacji z klientami i przetwarzania uzyskiwanej tą drogą wiedzy. Bazując na determinantach modelu mostu logistycznego wskazano, iż skuteczny CRM na polskim rynku obrotu gazem stanowić może nie tylko narzędzie generowania przewagi konkurencyjnej opartej o bezpośrednie i długotrwałe relacje z klientem, ale również jedno z istotnych uwarunkowań efektywności przepływu informacji w łańcuchu dostaw.

11 LITERATURA [1] Anderson K., Kerr C.: Customer Relationship Management. McGrawHill 2009, s.7 [2] Fournier S., Dobscha S., Mick D.G.: Precenting the premature death of relationship marketing. Harvard Business Review OnPoint 8355, Jan-Feb 1998, s.28 [3] Goldsby T., Martichenko R.: Lean Six Sigma Logistics. Strategic Development to Operational Success. J.Ross Publishing, Boca Raton (Florida) 2005 [4] Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2005, s.28 [5] Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. CH Beck, Warszawa 2004, s.43. [6] Rigby D.K., Ledingham D.: CRM done right. Harvard Business Review OnPoint 8355, Nov 2004, s.3 [7] Rigby D.K., Reichheld F.F., Schefter P.: Aviod the four perils of CRM. Harvard Business Review OnPoint 8355, Feb 2002, ss [8] Nelson S., Singhal R., Janowski W., Frey N.: Customer Data Quality and Integration: The Foundation of Successful CRM, Strategic Analysis Report, November 2001, s.8 CRM IN GAS TRADING AS A STRATEGIC CONDITION FOR THE EFFECTIVE FLOW OF INFORMATION Key words: CRM, flow, potential, discipline Summary. The effectiveness of communication processes and information flow depends on the ability to focus management activities on the relations that bond organization s value chain together. This is all the more important, the higher is the complexity of the organization. The major strategic goal becomes to create such an organizational structure that, by improving cooperation by the various functions, can provide additional value, and the "value" is understood only through the prism of customers perception. In this context, customer relationship management (CRM), interpreted as a conscious process of obtaining long-term balance between all aspects of management that are designed to meet the needs of customers, and investments, forces not only to implement solutions that support the acquisition and analysis of customer s behavior but also progressively improve organizational performance through the use of that knowledge. At the same time CRM forms the basis for the creation of long-term development strategy of the organization. The paper presents the components of an effective CRM in gas trading, the impact of individual components on the effectiveness of communication processes and conditions of implementing postulated solutions. Ewa Moroz, dr, adiunkt, Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska, Jerzy Szkutnik, prof. dr hab. inż., Zakład Przesyłu Energii Elektrycznej i Automatyki Systemowej, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska,

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo