Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. Informator dla mieszkańców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. Informator dla mieszkańców"

Transkrypt

1 Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice Informator dla mieszkańców

2 Wstęp Z dniem r. weszła w życia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Nowelizacja ta w znaczny sposób modyfikuje system gospodarki odpadami komunalnymi w naszym kraju, a zmiany te w dużym stopniu dotyczą również zwykłych mieszkańców. W gminie Świętochłowice system ten jest ukształtowany za pomocą kilku wymienionych dokładnie w dalszej części Uchwał Rady Miejskiej Miasta Świętochłowice, w tym i nowego, tworzonego na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. System ten będzie w pełni obowiązywał od dnia r. W tej oto broszurze znajdą Państwo pokrótce objaśnione niektóre aspekty tych aktów prawnych, wynikające z nich obowiązki oraz prawa. 1

3 Słowniczek Właściciel nieruchomości należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Odpady należy przez to rozumieć każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Odpady komunalne należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady wielkogabarytowe należy przez to rozumieć odpady należące do jednej z kategorii odpadów komunalnych wymienionych w ustawie o odpadach, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów. Odpady ulegające biodegradacji należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Odpady zielone należy przez to rozumieć odpady stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano -architektonicznej. Odpady niebezpieczne należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art.3 ust.2 ustawy o odpadach, następujące rodzaje odpadów, należące do frakcji odpadów komunalnych: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolu, zużyte opatrunki wytworzone w gospodarstwie domowym. Opłata należy przez to rozumieć wysokość należności, jaką właściciel nieruchomości winien ponieść na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w wysokości określonej w złożonej deklaracji. Jak było? Do tej pory zarówno spółdzielnie, administracje, jak i mieszkańcy domów jednorodzinnych indywidualnie podpisywali umowy z firmami odbierającymi śmieci. Przedmiotem zawieranych umów był wywóz określonej wcześniej ilości śmieci. Za usunięcie dodatkowych odpadów pobierane były opłaty. W związku z tym, w celu poczynienia oszczędności śmieci były podrzucane innym podmiotom lub pozostawiane w miejscach zielonych. Przez to tworzone były nielegalne wysypiska śmieci, które stawały się bombą ekologiczną dla środowiska. Po wejściu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach powyższe problemy powinny zniknąć, bo opłata za wywóz śmieci, bez względu na ich ilość, będzie stała. Co się zmieni? W myśl nowych przepisów gmina zobowiązana zostanie do zorganizowania przetargu. Wyłoniona zostanie jedna firma, która wywozić będzie śmieci komunalne z terenu miasta. Odpady trafiać będą do sortowni, gdzie będą segregowane i odzyskiwane. Właściciele nieruchomości nie będą już zawierać umów cywilnoprawnych na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi. Będą za to zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za odbiór opadów komunalnych będą wnoszone do gminy. Istotą nowego systemu gospodarki odpadami jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadząca do jak największego odzysku surowców oraz zmniejszenia ilości odpadów komunalnych zmieszanych trafiających na składowisko. 2 3

4 Terminy i wysokości opłat Od 1 lipca 2013 roku, kiedy zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nieruchomości zamieszkałe W Świętochłowicach będą obowiązywały dwie stawki: W przypadku selektywnej zbiórki odpadów: 11,90 zł od mieszkańca W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów: 18,00 zł od mieszkańca Nieruchomości niezamieszkałe Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika: 120 l 15,00 zł; 240 l 25,00 zł; 1100 l 90,00 zł; 5000 l 400,00 zł; 7000 l 500,00 zł; za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne 15,00 zł. 240 l 50,00 zł; 1100 l 180,00 zł; 5000 l 800,00 zł; 7000 l 1000,00 zł; za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne 30,00 zł. Garaże Od właściciela garażu stawka za jeden odbiór odpadów komunalnych umieszczonych w worku o pojemności 120 l wynosi 2 zł. Odpady komunalne z garaży będą odbierane trzykrotnie w ciągu roku zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym właścicielowi. Terminy płatności Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: za I kwartał do 10 marca danego roku, za II kwartał do 10 czerwca danego roku, za III kwartał do 10 września danego roku, za IV kwartał do 10 grudnia danego roku. Miesięczną opłatę można uiścić przelewem na numer konta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wskazany na stronie internetowej lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w następujących godzinach: poniedziałki: wtorki - czwartki: piątki: Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika wynosi: 120 l 30,00 zł; 4 5

5 Deklaracje Segregacja odpadów - dlaczego? Deklarację zobowiązani są złożyć: Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, Zarząd MZBM-u, Zarządy ROD, Właściciele kamienic, Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele garaży, Użytkownicy ogródków działkowych niezrzeszonych w ROD, Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (sklepy, przedsiębiorstwa, firmy). Deklaracji nie składają właściciele prywatnych lokali mieszkaniowych mieszczących się w zasobach MZBM-u, Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest na podstawie liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest na podstawie ilości zadeklarowanych pojemników. Termin złożenia w Urzędzie Miejskim pierwszej deklaracji upływa 30 kwietnia 2013r. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. Zalety segregacji odpadów Dzięki selektywnej zbiórce i segregacji odpadów, możliwe jest odzyskanie jak największej ilości surowców wtórnych, czyli materiałów możliwych do powtórnego przetworzenia. Przetwarzanie surowców wtórnych wymaga mniejszych nakładów energii potrzebnych do wyprodukowania produktu, przez co zmniejsza się pośrednio zanieczyszczenie środowiska. Przykładem może być papier, którego wytworzenie z makulatury pochłania 2,5-krotnie mniej energii, o 60% mniej wody oraz ograniczona zostaje znacząco wycinka drzew. Powtórne przetwarzanie surowców wtórnych ratuje środowisko naturalne przed degradacją oraz nadmiernym eksploatowaniem złóż nieodnawialnych. Zmniejsza także, o około 50-60% ilość zmieszanych odpadów trafiających do składowisk, co jest bardzo dużą wartością biorąc pod uwagę ograniczony teren składowiska, jak również wysokie koszty obsługi i budowy bezpiecznego dla środowiska śmietniska. Głównym założeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja, dlatego też mieszkańcy segregujący odpady będą objęci niższą stawką za ich odbiór i zagospodarowanie. Śmieci segregowanie to modne zachowanie 6 7

6 Zasady segregacji odpadów Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki u źródła następujących rodzajów odpadów: 1) zabudowa jednorodzinna: a) szkło, b) papier i tektura, c) tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metal, d) odpady biodegradowalne. 2) zabudowa wielorodzinna: a) szkło, b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, c) odpady biodegradowalne z terenów zielonych (akcyjnie). 3) nieruchomości niezamieszkałe: a) szkło, b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, c) odpady biodegradowalne (działki rekreacyjne, ogrody działkowe). 3) nieruchomości niezamieszkałe - selektywna zbiórka u źródła: a) odpady z tworzyw sztucznych, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120l lub worki o pojemności 120l w kolorze żółtym, b) szkło - stosownie opisane pojemniki o minimalnej objętości 120l lub worki o pojemności 120l w kolorze białym/zielonym, c) odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120l. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina wyposaży nieruchomość w pojemniki (w tym również worki) do zbierania odpadów komunalnych. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki o następujących parametrach: 1) zabudowa jednorodzinna selektywna zbiórka u źródła: a) odpady z tworzyw sztucznych, metal i opakowania wielomateriałowe worki o pojemności 120l w kolorze żółtym, b) odpady szklane worki o pojemności 120l w kolorze białym/zielonym, c) papier i tektura worki o pojemności 120l w kolorze niebieskim, d) odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki 120l lub worki o pojemności 120l. 2) zabudowa wielorodzinna selektywna zbiórka u źródła: a) odpady z tworzyw sztucznych, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120l, b) odpady szklane - stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120l, c) odpady biodegradowalne z terenów zielonych stosownie opisane pojemniki o minimalnej pojemności 120l lub worki typu BIG BAG. 8 9

7 Segregacja śmieci w zabudowie wielorodzinnej Do pojemników na szkło wrzucamy: umyte butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach. Do pojemników na plastik, papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe wrzucamy: butelki po napojach (najlepiej zgniecione); butelki po płynach do mycia; plastikowe torebki, worki, reklamówki; wielomateriałowe opakowania po produktach spożywczych (kartony po mleku i sokach, opakowania po ciastkach, itp.); gazety, czasopisma, katalogi, prospekty; papier biurowy; karton i tekturę; puszki po napojach i konserwach; drobny złom żelazny i metale kolorowe. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy: odpady kuchenne; odpady biodegradowalne; odpady zanieczyszczone np. tłusty papier; zużyte pieluchy jednorazowe oraz inne artykuły higieniczne; worki po cemencie, tapety, styropian. Do pojemników na odpady zmieszane nie wyrzucamy: gruzu, gorącego popiołu, baterii, lekarstw, żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych. Segregacja śmieci w zabudowie jednorodzinnej Do pojemników na szkło wrzucamy: umyte butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach. Do pojemników na papier i tekturę wrzucamy: gazety, czasopisma, katalogi, prospekty; papier biurowy; karton i tekturę; Do pojemników na plastik, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe wrzucamy: butelki po napojach (najlepiej zgniecione); butelki po płynach do mycia; plastikowe torebki, worki, reklamówki; wielomateriałowe opakowania po produktach spożywczych (kartony po mleku i sokach, opakowania po ciastkach, itp.); puszki po napojach i konserwach; drobny złom żelazny i metale kolorowe. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy: odpady kuchenne; odpady biodegradowalne; odpady zanieczyszczone np. tłusty papier; zużyte pieluchy jednorazowe oraz inne artykuły higieniczne; worki po cemencie, tapety, styropian. Do pojemników na odpady zmieszane nie wyrzucamy: gruzu, gorącego popiołu, baterii, lekarstw, żarówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych

8 Odpady komunalne zmieszane niepoddane segregacji Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub kontenerach w kolorze czarnym, metalicznym lub szarym o minimalnej pojemności 120 l. Zabudowa jednorodzinna Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje do 4 osób obowiązane jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 120 l. Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje od 5 osób obowiązane jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240 l. Zabudowa wielorodzinna Właściciele nieruchomości wielolokalowych obowiązani są wyposażyć nieruchomości w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika wytwarzania odpadów, który zgodnie z WPGO dla województwa śląskiego w regionie II wynosi: w 2013 r. 402 kg/ma, w 2014 r. 408 kg/ma, w 2017 r. 427 kg/ma, w 2020 r. 450 kg/ma, w 2022 r. 466 kg/ma. W przypadku jednorazowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych istnieje możliwość umieszczenia nadmiaru odpadów w czarnych workach o pojemności 120 l. W celu obliczenia ilości pojemników na zmieszane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej stosujemy następujące wyliczenia: W przypadku wywozu 2 razy w tygodniu: ilość odpadów wytworzonych w nieruchomości = 0,02* x ilość mieszkańców 0,02 = 0,16**/osiem wywozów w miesiącu Pojemniki - ile ich potrzeba? * - wskaźnik objętości wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych przez jednego mieszkańca przypadający na jeden wywóz odpadów (przy założeniu że w miesiącu następuje 8 wywozów). ** - wskaźnik objętości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych przez jednego mieszkańca wynosi 0,16 m 3 / miesiąc (przy uwzględnieniu że: 1 m 3 odpadów waży średnio ok. 200 kg, a jeden mieszkaniec wytwarza rocznie 402 kg odpadów). Na przykład: 60 osobowa nieruchomość X = 0,02 m 3 x 60 osób X = 1,2 m 3 czyli Nieruchomość należy zaopatrzyć w pojemnik nie mniejszy niż 1100 l (1,1m 3 ). Nieruchomości niezamieszkałe Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, w tym prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia i prowadzący instytucje religijne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, w ilości wynikającej z zastosowania następujących przeliczników przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru: a) dla budynków użyteczności publicznej 2 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, b) dla placówek oświatowych 2 l na każdego uczęszczającego i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, c) dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m2, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,

9 d) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy punkt, e) dla lokali gastronomicznych 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, h) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. 20 l na 1 łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, i) dla lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l, jeżeli w obrębie tej nieruchomości lub nieruchomości przyległych nie znajdują się kosze uliczne. zwiększyć ilość pojemników lub częstotliwość ich opróżniania celem zapobiegnięcia ich przepełnieniu. Właściciele targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności 120 l/stoisko. Właściciele targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych o minimalnej pojemności 1100 l. Prowadzący działalność handlową i gastronomiczną przy obiektach, w których prowadzona jest ta działalność, są zobowiązani do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych w nich odpadów komunalnych. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Ekologii Urzędu Miejskiego w celu ustalenia warunków ich odbioru. Właściciele ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w kontenery o minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Właściciele ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w kontenery o minimalnej pojemności 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o następujący rodzaj przeliczenia: a) 60 l / miesiąc na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, b) 5 l / miesiąc na każdą działkę w okresie od 1 listopada do końca lutego każdego roku. Właściciele niezrzeszonych ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w odpowiednio oznakowane worki lub pojemniki o minimalnej pojemności 120 l. Właściciele garaży zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w worki o pojemności 120l. Właściciele niezabudowanych nieruchomości rekreacyjnych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w odpowiednio oznakowane worki o minimalnej pojemności 120l. Zarządcy cmentarzy zobowiązani są do wyposażenia obiektów w kontenery na odpady komunalne o minimalnej pojemności 1100 l. W okresie świąt należy

10 Częstotliwość odbioru odpadów Odpady komunalne zmieszane będą odbierane: 1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w przypadku budynków jednorodzinnych; 2) nie rzadziej niż raz na tydzień, w przypadku budynków wielorodzinnych; 3) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane będą odbierane w kontenerach, pojemnikach, workach do tego przeznaczonych w każdej ilości. Odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło) będą odbierane: 1) raz w miesiącu, w przypadku budynków jednorodzinnych, 2) raz na dwa tygodnie, w przypadku budynków wielorodzinnych, 3) nie rzadziej niż raz na miesiąc, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmieszane odpady komunalne pochodzące z działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odpady zmieszane i odpady biodegradowalne z ogrodów działkowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 15 listopada. W okresie od 16 listopada do końca lutego musi nastąpić przynajmniej jeden wywóz w/w odpadów. Odpady zmieszane i odpady biodegradowalne z terenu targowisk winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odpady komunalne z garaży należy odbierać trzykrotnie w ciągu roku zgodnie z harmonogramem odbioru dostarczonym właścicielowi. Odpady biodegradowalne winny być odbierane nie rzadziej niż: 1) raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej; 2) trzy razy w roku w zabudowie wielorodzinnej; 3) raz w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych (z wyłączeniem ogrodów działkowych oraz targowisk)

11 Odpady - Co? Jak? Gdzie? GPZONiW - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych Na terenie miasta funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów tj. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowany na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, można bezpłatnie przekazywać: odpady wielkogabarytowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; przeterminowane leki; zużyte baterie i akumulatory; zużyte świetlówki; zużyte oleje; urządzenia zawierające freon; farby i tusze drukarskie; opony; odpady budowlane; papier i tektura; tworzywa sztuczne; szkło; opakowania wielomateriałowe; odpady biodegradowalne. MPZOP - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych przeterminowane leki; zużyte baterie i akumulatory; zużyte świetlówki; zużyte oleje; farby i tusze drukarskie. MZWON - Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, tonery, świetlówki, można również umieszczać bezpłatnie w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w wybranych administracjach mieszkaniowych na terenie miasta: ul. Wallisa 2; ul. Łagiewnicka 20; ul. Katowicka 33; ul. Bytomska 22; ul. Korfantego 1; ul. Beskidzka 3. Apteki - tu oddaj przeterminowane leki Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek na terenie miasta. Wykaz aptek dostępny pod adresem: W każdą ostatnią sobotę miesiąca, w poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych można bezpłatnie przekazywać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12 Gruz - co z tym zrobić? Od dnia 1 lipca 2013r. właściciel nieruchomości będzie mieć możliwość zamówienia usługi przekazania gruzu, pochodzącego z drobnych remontów w gospodarstwie domowym, w worku typu BIG BAG (o pojemności 1 m 3 ) u przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Całkowity koszt usługi wynosi 30 zł brutto (20 zł - wyposażenie w pojemnik, 10 zł - odbiór pojemnika). Raz do roku taka usługa jest bezpłatna. Za usługę przekazania gruzu właściciel będzie wnosić opłatę do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a dowód jej uiszczenia będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę w przedsiębiorstwie wyłonionym w drodze przetargu. Z usługi mogą korzystać zarówno lokatorzy zamieszkujący w budynkach zbiorowego zamieszkania (zasoby Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, zasoby MZBM-u, kamienice) jak i domkach jednorodzinnych. Odpady wielkogabarytowe Można bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowanego na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane także akcyjnie, bez limitu, w pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z przetargu w poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z dostępnym harmonogramem). W przypadku zapotrzebowania na kontener na odpady wielkogabarytowe opłata za jego podstawienie i odbiór wynosi: a) za kontener 3,5 m 3 - załadunek do 5 Mg 150 zł, b) za kontener 5 m 3 - załadunek do 10 Mg 200 zł. Czystość i odśnieżanie obowiązki właścicieli nieruchomości Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości (o szerokości minimum 2/3, a w przypadku przejścia dla pieszych, na całej szerokości) w sposób obejmujący uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne oraz usunięcie ewentualnej śliskości oraz gołoledzi przez użycie środków uszorstniających tj. piasku lub innych środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu. Należy wykonać to w sposób niezanieczyszczający jezdni oraz w przypadku środków chemicznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki muszą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych przy zbiornikach wodnych, na terenach rekreacyjnych, skwerach, w parkach. Właściciel nieruchomości zoobowiązany jest także do uprzątnięcia i zbierania odpadów, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z powierzchni nieruchomości oraz utrzymania nieruchomości w czystości. Szamba obowiązki właścicieli nieruchomości Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ z przepełnionego zbiornika i wykluczający zanieczyszczenie gleby i/lub wód podziemnych, a także zapobiegający powstaniu procesów gnilnych w zbiorniku. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych należy obliczyć biorąc pod uwagę średnią ilość wytwarzanych dziennie nieczystości ciekłych przez pojedynczego mieszkańców, tj. 0,1 m 3 /mieszkaniec/doba

13 Pies obowiązki właścicieli Do obowiązku właściciela należy prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu. Właściciel jest także zoobowiązany do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości należy umieszczać w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, które należy deponować w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Twój pies, Twoja kupa. Posprzątaj po swoim psie! Uchwały regulujące zbiórkę śmieci Uchwała Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, Uchwała Nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, Uchwała NR XXV/305/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwała NR XXV/301/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Uchwała NR XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, Uchwała NR XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Uchwała NR XXVIII/338/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

14 Kontakt dla mieszkańców W przypadku zapytań odnośnie nowego sposobu zbierania i utylizacji śmieci lub opłat prosimy o kontakt: Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii ul. Katowicka Świętochłowice tel.: tel.: tel.:

15 Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Segreguj odpady według nowej zasady!

Segreguj odpady według nowej zasady! Segreguj odpady według nowej zasady! 1 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/392/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/392/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/392/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych 1 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia..

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia.. -projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr 255/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 lutego 2014r.

z dnia 5 lutego 2014r. ZARZĄDZENIE NR 47/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice Na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/302/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/302/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 28 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/302/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice Na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew Załącznik do uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 31 maja 2016 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832 UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1 1) Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości (w tym również zarządca). W przypadku budynków wielolokalowych deklaracja składana

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 24 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 7 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGRODZIEC WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGRODZIEC WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGRODZIEC WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ PRZYJĘTYCH UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU Nowy system gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4755 UCHWAŁA NR XXXIV/256/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Potok Wielki zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Śmieci

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Na terenie naszej gminy, od 1 lutego 2017r. do 31.12.2017r. odpady komunalne będą odbierane przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z/s w Bukowcu, ul. Robotnicza 6, telefon: 75 7131

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WE WSPÓLNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA - OŁAWA. obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

ZMIANY WE WSPÓLNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA - OŁAWA. obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ZMIANY WE WSPÓLNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA - OŁAWA obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI.284.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2016 Rady Gminy Lubomino. z dnia 3 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XVII/109/2016 Rady Gminy Lubomino. z dnia 3 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XVII/109/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 Gizałki, 24.04.2017 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2016. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/2016 RADY GMINY LEŚNIOWICE. z dnia 9 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/82/2016 RADY GMINY LEŚNIOWICE. z dnia 9 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/82/2016 RADY GMINY LEŚNIOWICE z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśniowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/330/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 1. Właściciele nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu Urząd Miejski w Bytomiu System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu lipiec 2017 r. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce po 1 lipca 2013 r. W Bytomiu w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 maja 2015 r.

Opole, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. kwiecień 2015-04-28 r. str. 1 I Wstęp. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 3756 UCHWAŁA NR XXVIII/102/16 RADY GMINY WITONIA z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1.

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 2 maja 2016 r. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce Rozdział 1. Wymagania w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 5 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3150 UCHWAŁA NR XXII/262/13 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 337 UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 337 UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 337 UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/128/2013 Rady Gminy Pępowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻNIN Od 1 lipca 2013 roku odbieraniem odpadów komunalnych zajmie się gmina. Nie zawieramy w tym zakresie żadnych umów, usługa realizowana będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3083 UCHWAŁA NR XXI/119/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 21 czerwca 2016 r. Tekst ujednolicony po uwzględnieniu uchwały nr XXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 7 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 2793 UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY BUCZEK z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/211/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo