Rokosowo, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rokosowo, 18.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Rokosowo, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: usługi prowadzenia szkoleń na potrzeby projektu Działajmy Razem wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy Zamawiający: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 1, Łęka Mała, NIP Zatwierdził: Waldemar Jagiełło /-/ Dyrektor

2 I. WPROWADZENIE 1. Do niniejszego postępowania w związku z przepisem art. 4 pkt 8 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto będzie udzielone zgodnie przepisami art do 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z wewnętrznymi uregulowaniami wydatkowania środków publicznych poniżej kwoty euro - zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie z dnia r. 2. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość w złotych EUR netto. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie Rokosowo 1, Łęka Mała NIP III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenia szkoleń w podziale na części: Część 1. Budowanie świadomości organizacji z wykorzystaniem internetu Strona Internetowa: CI organizacji (identyfikacja wizualna) na stronie www (spójność i prostota) UX (user expirienc) doświadczenie użytkowanika na stronie a odbiór wizerunku organizacji UI (user interface) interfejs użytkownika i jego wpływ na zawiązanie interakcji na stronie. Czyli jak komunikujemy się z użytkownikiem. Architektura treści. Tagowanie zawartości strony jak być rozpoznawalnym w sieci. Dystrybucja treści strony połączenie witryny z social media Profesjonalna strona organizacji: Projektowanie architektury treści. Drzewo strony www. Strona przyjazna przeglądarką internetowym (SEO strony internetowej). ABC dla mediów (pliki do pobrania, kontakt). Wykorzystanie Google Maps w stronie Internetowej Marketing w Internecie: Kampania w interncecie możliwości oraz modele rozliczeniowe Kanały dystrybucji reklamy w sieci: reklama display, reklama linków sponsorowanych, marketing. Jak promować się na Facebooku. Analiza działań w Internecie: Google Analytics podstawy jak zmierzyć wizerunek organizacji w sieci. Statystyki Facebook.com zasięg organizacji, segmentacja klientów, badanie zaangażowania uczestników. Przewidziano 2 grupy po 12 h każda

3 Część 2. Crowdfunding i Impact investing. Sensowne finanse na sensowny projekt Jak zdobyć finansowanie i zweryfikować swoje przekonania dotyczące pieniędzy. Czym jest finansowanie społecznościowe i impact investing, czyli inwestowanie dla zysków finansowych, społecznych i innych. Grantoza - obecne źródła finansowania i ich wpływ na obecną i przyszła sytuację. Crowdfunding czym jest, jakie są możliwości w Polsce, jak się przygotować, na co zwracać uwagę, budowanie społeczności, crowdsourcing, marketing, przykłady. Impact investing czym jest, jak wygląda na świecie, motywacje inwestorów, rodzaje projektów, warunki inwestycyjne, proces inwestycyjny. Opracowanie Lean canvas własnego projektu. Przygotowanie projektu odpowiednie podejście, budowanie zespołu i społeczności, autentyczny marketing, lean startup, ogrom pracy. Przewidziano realizację 2 grup po 12 h każda. Łącznie 24 h szkolenia Część 3. Emisja głosu Trema jak z nią walczyć? Psychologia głosu jak relaksować się przed wystąpieniem? Znaczenie rozgrzewki w procesie mówienia. Jak poprawiać swoje warunki głosowe ćwiczenia (oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne, fonacyjne), Higiena głosu Szacunkowa wartość przedmiotu tej części zamówienia wynosi 1 170,73 netto tj brutto. Przewidziano realizację 1 12 h szkolenia Część 4. Jak zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej Jak rozpoznać własne motywacje i swoje miejsce w wolontariacie, potrzeby wolontariusza i potrzeby organizacji, Sposoby rekrutowania wolontariuszy, Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, Najczęstsze błędy w trakcie oceniania kandydata na wolontariusza, W jaki sposób przygotować wolontariusza do pracy? Problemy motywacyjne w pracy z wolontariuszem wraz z analizą i propozycjami rozwiązania. Jak sobie radzić z konfliktowymi sytuacjami z wolontariuszem? Przygotowanie indywidualnego programu woluntarystycznego Szacunkowa wartość przedmiotu tej części zamówienia wynosi 1 170,73 netto tj brutto. Przewidziano realizację 1 12 h szkolenia Część 5. Zagadnienia prawne Jak powinny wyglądać dokumenty organizacji i co możesz zmienić w tych, które już masz. Jak powinny wyglądać ogólne zasady załatwiania spraw oraz poznasz wymagania prawne związane z prawem pracy w organizacji. Dobre i złe praktyki w organizacjach związane z prawem w NGO Przewidziano realizację 2 grup po 12 h każda. Łącznie 24 h szkolenia Szacunkowa łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 9 365,85 netto tj ,00 brutto. Szkolenia odbywać się będą cyklu 4 dwudniowych szkoleń dla przedstawicieli wielkopolskich NGO. 1 szkolenie to 12 h. Szkolenia będą prowadzone w grupach około 20 osobowych po 2 grupy w 1 terminie.

4 Zamawiający zapewni Wykonawcy nocleg i wyżywienie podczas realizacji szkolenia oraz powieli materiały przygotowane dla uczestników szkoleń. Wykonawca może złożyć dowolną ilość ofert spośród wskazanych wyżej obszarów tematycznych. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych, do powielenia przez Zamawiającego, dla uczestników szkoleń oraz materiałów edukacyjnych wraz z konspektem szkoleń służące stworzeniu programu edukacyjnego dla NGO. Podczas podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia personelu projektu NSRO IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: listopad 2014 r. marzec 2015 r. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć: CV wraz z opisem, z którego wynika doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na w/w tematy.. 2. Inne dokumenty które należy złożyć w niniejszym postępowaniu: 1) ofertę wykonawcy, VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie em na adres: do dnia r. do godz. 8:00 VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, do oferty należy dołączyć wskazane wyżej CV wraz z opisem doświadczenia 1. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: Cena 100 %, przy zachowaniu kryteriów, które określono w opisie przedmiotu zamówienia

5 O F E R T A na usługi prowadzenia szkoleń na potrzeby projektu Działajmy Razem wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy Wykonawca - Nazwa Firmy, dane kontaktowe:..... Składam (y) niniejszą ofertę na realizację szkoleń z części nr. (proszę wpisać nr części zamówienia) Cena oferty. zł brutto/godzinę szkolenia, tj... zł netto/godzinę szkolenia Prosimy o wskazanie preferowanej formy rozliczania (proszę wstawić krzyżyk) Rachunek, faktura VAT Umowa cywilno-prawna Uwaga! Cena za 1 j. m. towaru musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi, itp.). do oferty proszę dołączyć CV trenera miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy / lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo