Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: Copyright 2007 COMARCH SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: Copyright 2007 COMARCH SA

2 Spis treści 1 WPROWADZENIE KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM MICROSOFT SQL SERVER KONFIGURACJA BIBLIOTEK I PROTOKOŁÓW SIECIOWYCH NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SERWEREM... 4 USTAWIENIA ZAPORY SIECIOWEJ LOGOWANIE DO SERWERA SQL KONFIGURACJA ZABEZPIECZEŃ NA SERWERZE SQL DLA CDN OPT!MA POŁĄCZENIE DO BAZY KONFIGURACYJNEJ POŁĄCZENIE DO BAZY FIRMOWEJ UWIERZYTELNIENIE W PROGRAMIE CDN OPT!MA POŁĄCZENIE Z CDN OPT!MA POPRZEZ USŁUGI TERMINALOWE POŁĄCZENIE Z SERWEREM SQL PRZEZ VPN Str. 2

3 1 Wprowadzenie Celem biuletynu jest przedstawienie komunikacji między aplikacją CDN OPT!MA a serwerem Microsoft SQL Server, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów z nawiązywaniem połączeń z serwerem. Więcej informacji o najczęściej pojawiających się problemach z połączeniami moŝna znaleźć na stronie 2 Komunikacja między CDN OPT!MA a serwerem Microsoft SQL Server Komunikację aplikacji CDN OPT!MA z serwerem SQL moŝemy podzielić na cztery etapy. Pierwszy z nich to wywołanie Ŝądania połączenia z serwerem z poziomu programu. śądanie to jest przekazywane do bibliotek sieciowych systemu operacyjnego, za pomocą których nawiązywane jest połączenie z serwerem etap drugi. Po udanym połączeniu następuje trzeci etap, którym jest logowanie do serwera SQL. Na zakończenie w czwartym etapie konieczne jest uwierzytelnienie uŝytkownika w programie CDN OPT!MA. Konfiguracja bibliotek i protokołów sieciowych Nawiązanie połączenia z serwerem Logowanie do serwera SQL Uwierzytelnienie uŝytkownika w CDN OPT!MA Rysunek Konfiguracja bibliotek i protokołów sieciowych Aplikacja CDN OPT!MA chcąc połączyć się z serwerem wywołuje odpowiednią funkcję umoŝliwiającą przesłanie zapytania SQL do serwera. Aby było to moŝliwe w systemie klienta muszą być zainstalowane i poprawnie działające biblioteki, które posiadają takie funkcje. CDN OPT!MA do połączeń z serwerem SQL wykorzystuje biblioteki ADO, OLE DB oraz ODBC. Zawarte są one w komponencie o nazwie MDAC który jest integralną częścią systemów operacyjnych Windows 2000/XP/2003 (komponent nazywa się WDAC w systemie Windows Vista). W sytuacji, gdy komponenty te z ulegną uszkodzeniu moŝe zajść potrzeba ich ponownego zainstalowania. Na płytce CDN OPT!MA w katalogu <cdrom>\setup\mdac\ znajduje się komponenty MDAC w wersji 2.8 RTM. Reinstalacja nie dotyczy systemu Windows Vista. Procedura reinstalacji komponentów MDAC 1. Rozpakowanie pliku mdac_typ.exe mdac_typ.exe /C /T:c:\temp\mdacinst gdzie c:\temp\mdacinst jest ścieŝką, w której rozpakowany zostanie plik mdac_typ.exe Str. 3

4 2. W katalogu, do którego rozpakowano mdac_typ.exe naleŝy odnaleźć plik mdacxpak.inf i pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję zainstaluj 3. Wykonać restart komputera Konfiguracja protokołów sieciowych W celu prawidłowej komunikacji z serwerem SQL, musi on prowadzić nasłuch na określonych protokołach. Ustawienia protokołów dla Microsoft SQL Server 2000 moŝna wykonać w narzędziu svrnetcn, które domyślnie znajduje się w katalogu c:\program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\. W przypadku Microsoft SQL Server 2005 ustawiania protokołów moŝna wykonać za pomocą narzędzia SQL Server Configuration Manager. Uwaga! Przy instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express domyślnie wyłączony jest nasłuch na protokole TCP. Protokoły, na których nasłuchuje serwer moŝna równieŝ sprawdzić w pliku errorlog, który znajduje się w podkatalogu LOG instancji serwera (dla MS SQL 2000 domyślnie w: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$nazwa_instancji\LOG\, dla MS SQL 2005 domyślnie w: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\LOG\). Więcej informacji na temat prawidłowej konfiguracji protokołów moŝna znaleźć w biuletynie: OPT019- Konfiguracja połączenie z serwerem MSSQL 2000 https://www.cdn.com.pl/cdnpartnerzy/biuletyny/pliki_optima/opt019-konfiguracjamssql.pdf) oraz OPT031-CDN OPT!MA a SQL 2005 https://www.cdn.com.pl/cdnpartnerzy/biuletyny/pliki_optima/opt031- CDN%20OPT!MA%20a%20SQL% pdf 2.2. Nawiązywanie połączenia z serwerem NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KLIENTEM A SERWEREM MS SQL rozwiązanie nazwy serwera na adres ip 2 4 wyjątek w zaporze: Udostępnianie plików i drukarek 3 port UDP 137 Proces System port UDP 1434 listener port TCP KLIENT wyjątek w zaporze dla procesu serwera sqlserv.exe proces serwera Zapora sieciowa SERWER Rysunek 2 Str. 4

5 NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA MIĘDZY KLIENTEM A SERWEREM MS SQL 2005 wyjątek w zaporze: Udostępnianie plików i drukarek port UDP 137 Proces System rozwiązanie nazwy 1 serwera na adres ip KLIENT wyjątek w zaporze dla procesu sqlbrowser port UDP 1434 port TCP domyślnie ustalany dynamicznie sqlbrowser.exe wyjątek w zaporze dla procesu serwera sqlserv.exe proces serwera Zapora sieciowa SERWER Rysunek 3 Etapy nawiązania połączenia z serwerem SQL: 1. Rozwiązanie nazwy serwera na adres IP, w tym celu najczęściej* klient wysyła zapytanie typu broadcast do swojej podsieci IP na porcie 137 UDP. JeŜeli znajduje się w tej podsieci komputer o takiej nazwie to odpowiada on na zapytanie podając swój adres IP. JeŜeli komputer klienta nie moŝe rozwiązać nazwy serwera poniewaŝ ten ma np. zablokowany port 137 UDP, to komunikacja z serwerem kończy się na tym etapie. *Więcej informacji na temat rozwiązywania nazw przez system Windows moŝna znaleźć tutaj: 305bc mspx?mfr=true 2. Nawiązanie połączenia z listenerem serwera SQL na porcie UDP 1434 (Microsoft SQL Server 2000) w celu uzyskania informacji o dostępnych instancjach i portach na jakich nasłuchują. W przypadku Microsoft SQL Server 2005 listener został wydzielony do odrębnej usługi o nazwie sqlbrowser, jednakŝe pełni te same funkcje co listener w Microsoft SQL Server 2000 i nasłuch prowadzony jest na tym samym porcie. 3. Serwer zwraca listę dostępnych instancji oraz portów na jakich nasłuchują 4. Aplikacja łączy się z Ŝądaną instancją na zwróconym przez serwer porcie tcp. Ustawienia zapory sieciowej W celu nawiązania połączenia z serwerem musi być zapewniony mechanizm rozwiązywania nazw (więcej informacji: Str. 5

6 305bc mspx?mfr=true). Rozwiązywanie nazw bez dodatkowej konfiguracji na stacjach klienckich wymaga włączenie w zaporze sieciowej na serwerze wyjątku Udostępnianie plików i drukarek. Prócz tego, aby umoŝliwić przyjmowanie połączeń do serwera SQL muszą być dodane wyjątki dla aplikacji sqlservr.exe, a w przypadku SQL Server 2005 dodatkowo takŝe naleŝy dodać wyjątek dla usługi sqlbrowser. Wyjątki dla sqlservr.exe oraz sqlbrowser.exe (jako aplikacji) dodawane są do zapory sieciowej windows podczas instalacji CDN OPT!MA, gdy zaznaczymy opcję Udostępnij bazę danych dla innych stanowisk. MoŜna je równieŝ dodać poprzez instalację serwisu klucza HASP (HASPInstall.exe), który znajduje się stronie NaleŜy równieŝ pamiętać o sprawdzeniu, czy na serwerze nie pracują zapory sieciowe innych producentów. Zasada dodawania wyjątków jest podobna, potrzebne są wyjątki dla programów sqlservr.exe oraz sqlbrowser.exe (w przypadku SQL Server 2005). Prócz tego naleŝy pamiętać o wyjątku umoŝliwiającym rozwiązywanie nazw (w tym celu naleŝy udostępnić port UDP/137). Rysunek Logowanie do serwera SQL Serwer SQL pozwala na logowanie w dwóch trybach. Pierwszy z nich to tzw. Windows authentication (w CDN OPT!MA nosi on nazwę autentykacja przez domenę NT ). Polega on na tym, Ŝe uŝytkownicy logują się do serwera SQL, z poświadczeniami związanymi z kontem, na którym pracują w systemie Windows. JednakŜe są uwierzytelniani nie na serwerze SQL, ale przez mechanizmy systemu Windows. Drugi tryb logowania to tryb mieszany, który prócz moŝliwości logowania poprzez Windows authentication, pozwala równieŝ na uwierzytelnienie na serwerze SQL za pomocą loginów SQL. Loginy te wraz z hasłami są tworzone i przechowywane na serwerze SQL. Do loginów SQL zaliczamy np. konto administracyjne sa. Ustawienie trybu Windows authentication na serwerze SQL nie pozwala na logowanie za pomocą loginów SQL. Str. 6

7 Uwaga: Program CDN OPT!MA do prawidłowej pracy ustawienia trybu mieszanego (ang. mixed mode) jako medoty uwierzytelnienia na serwerze SQL. Loginom (czyli loginom SQL lub kontom z systemu Windows) w serwerze SQL mogą być nadawane role, które powodują przyznanie im uprawnień na poziomie całego serwera. Więcej informacji na temat ról serwera moŝna przeczytać tutaj: Ustawienia uprawnień w samej bazie danych nie odbywa się na poziomie loginów, a uŝytkowników. UŜytkownicy są jeszcze jednym poziomem zabezpieczeń. To uŝytkownicy mają nadawane prawa odczytu, zapisu lub wykonywania procedur, czy funkcji. W konfiguracji serwera istnieje powiązanie między loginem, a uŝytkownikiem w bazie. Podczas instalacji serwera tworzony jest między innymi login systemowy sa, który ma przypisaną rolę sysadmin, sprawia to, Ŝe login ten ma pełne uprawnienia na serwerze SQL. Oprócz sa rolę sysadmin posiadają równieŝ członkowie grupy Administratorzy (BUILTIN\Administratorzy), na komputerze gdzie instalowany jest serwer SQL Konfiguracja zabezpieczeń na serwerze SQL dla CDN OPT!MA Aplikacja CDN OPT!MA podczas konfiguracji serwera SQL tworzy specjalne loginy SQL: cdnoperator, cdngosc oraz cdnhasp. Login cdnoperator jest podstawowym wewnętrznym loginem uŝywanym przez CDN OPT!MA do komunikacji z bazą danych. Posiada on odpowiadającego sobie uŝytkownika cdnoperator, który ma nadaną rolę CDN oraz Public we wszystkich bazach CDN OPT!MA firmowych oraz konfiguracyjnych. Rola db_owner nadawana jest automatycznie po włączeniu roli CDN. Login cdnhasp jest wykorzystywany do weryfikacji posiadanych licencji. Więcej informacji na temat loginów moŝna znaleźć w biuletynie OPT020-MSSQL2000 i CDN OPT!MA.pdf Rysunek 5 Str. 7

8 Połączenie do bazy konfiguracyjnej Bazę konfiguracyjną moŝemy podłączyć korzystając z trybu Autoryzacja na serwerze SQL lub Autoryzacja przez domenę NT, które moŝemy wybrać w kreatorze Przygotowanie do uruchomienia systemu. Rysunek 6 Po udanym połączeniu jego parametry zapisywane są w rejestrze systemowym w gałęzi: HKEY_CURRENT_USER\Software\CDN\CDN OPT!MA\CDN OPT!MA\Login\KonfigConnectStr np. NET:CDN_Konfiguracja,SERWER\CDN_OPTIMA,NT=0 gdzie: CDN_Konfiguracja nazwa bazy konfiguracyjnej, SERWER\CDN_OPTIMA serwer bazy danych, NT=0 Autoryzacja na serwerze SQL (NT=1 Autoryzacja przez domenę NT) Połączenie do bazy firmowej Połączenie z bazą firmową moŝe być równieŝ realizowane poprzez Autoryzację na serwerze SQL lub Autoryzację przez domenę NT. Wyboru między tymi dwoma trybami moŝna dokonać w konfiguracji programu Menu System Konfiguracja Zakładka Program UŜytkowe Bazy danych Modyfikuj informacje o bazie danych Parametr: Login zintegrowany NT Rysunek 7 Zaznaczenie parametru Login zintegrowany NT spowoduje ustawienie trybu łączenia z bazą firmową na Autoryzację przez domenę NT. Natomiast pozostawienie niezaznaczonego parametru ustawia tryb Autoryzacja na serwerze SQL. Str. 8

9 Konfiguracja dostępu do bazy firmowej z wykorzystaniem Autoryzacji przez domenę NT. 1. Utworzenie loginu Windows Login moŝna moŝna utworzyć korzystając z narzędzia Microsoft SQL Server 2005 Management Studio. Po połączeniu do instancji serwera naleŝy rozwinąć zakładkę Security i kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę Logins i wybrać opcję New Login Rysunek 8 W formularzu tworzonego uŝytkownika na pierwszej zakładce General naleŝy podać pełną nazwę uŝytkownika lub grupy. Jako pierwszy człon nazwy podajemy nazwę komputera lub domeny, w której uŝytkownik jest zalogowany. Następnie po znaku \ podajemy nazwę uŝytkownika. Dodatkowo zaznaczamy opcję Windows Authentication. Str. 9

10 Rysunek 9 Na zakładce Server Roles pozostawiamy przypisanie do roli public, opcjonalnie moŝna przypisać login równieŝ do innej roli. Rysunek 10 Str. 10

11 Na zakończenie zaznaczamy bazy CDN OPT!MA, do których ma mieć dostęp dany login. Następnie dla tych baz nadajemy odpowiadającemu uŝytkownikowi w bazie rolę CDN oraz public. Rysunek Przestawienie logowanie do bazy firmowej na tryb Autoryzacja przez domenę NT Przestawienie logowania ustawiamy poprzez zaznaczenie parametru Login zintegrowany NT (patrz początek p. 3.3) 2.4. Uwierzytelnienie w programie CDN OPT!MA Ten punkt nie wymaga większych wyjaśnień. CDN OPT!MA do uwierzytelnienia uŝytkowników wykorzystuje loginy i przypisane im hasła, które są przechowywane w bazie danych. Mogę one być tworzone, usuwane i modyfikowane z poziomu aplikacji. 3 Połączenie z CDN OPT!MA poprzez usługi terminalowe Konfiguracja programu CDN OPT!MA poprzez usługi terminalowe jest zalecanym sposobem pracy na wspólnej bazie przez uŝytkowników z róŝnych lokalizacji firmy. Ten tryb pracy wymaga systemu Windows Server ze skonfigurowanymi usługa terminalowymi. Prócz tego na serwerze musi być zainstalowana aplikacja CDN OPT!MA. Klienci łączą się do serwera za pomocą klienta zdalnego pulpitu. Aplikacja uruchomiana jest na serwerze terminali, a do klienta przesyłany jest obraz pulpitu. Ma to zaletę w stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na przepustowość. Do normalnej pracy dla jednego połączenia wystarczy przepustowość rzędu 60 kbit/s. JeŜeli chodzi o łącze w lokalizacji, gdzie znajduje się serwer to naleŝy pamiętać, Ŝe istotnym parametrem jest przepustowość od komputera (tzw. upstream). W ofercie operatorów znajdują się między innymi Str. 11

12 łącza o asymetrycznej przepustowości, to znaczy takiej, której wartość jest róŝna do i od komputera. Operatorzy na pierwszym miejscu podają większą wartość czyli do komputera. NaleŜy sprawdzić w ofercie jaka jest przepustowość od komputera. Jej wartość powinna być co najmniej równa maksymalnej ilości uŝytkowników łączących się poprzez zdalny pulpit pomnoŝoną razy 60 kbt/s (oczywiście przy załoŝeniu, Ŝe łącze wykorzystywane jest wyłącznie do pracy z usługami terminalowymi). Więcej informacji na temat usług terminalowych i ich konfigracji moŝna znaleźć między w poniŝszych odnośnikach: b0e5bd1d0fe01045.mspx?mfr=true 4 Połączenie z serwerem SQL przez VPN Jak wspomniano w punkcie 5 Połączenie z CDN OPT!MA poprzez usługi terminalowe zalecanym sposobem pracy zdalnej na wspólnej bazie są usługi terminalowe. JednakŜe jeŝeli zachodzi konieczność wykorzystania bezpośredniego połączenia do serwera przez łącza WAN (np. Internet) to zdecydowanie zalecane jest wykorzystanie dodatkowych zabezpieczeń połączenia w postaci mechanizmu VPN (Virtual Private Network). JednakŜe naleŝy się liczyć z tym, Ŝe przy takiej konfiguracji będzie zauwaŝalne spowolnienie pracy programu. Wynika to stąd, Ŝe przy bezpośrednim połączeniu do serwera między aplikacją, a serwerem wymieniane są znaczące ilości danych. Przy połączeniu przez kanał wirtualny naleŝy pamiętać o utworzeniu aliasu do serwera SQL, gdzie jest baza CDN OPT!MA. Jest to konieczne poniewaŝ aplikacja wyszukuje serwera po nazwie za pomocą protokołu Netbios, który nie jest rutowalny, co oznacza, Ŝe nie jest przekazywany pomiędzy róŝnymi podsieciami IP. Alias do serwera moŝemy utworzyć za pomocą polecenia c:\windows\system32\cliconfg.exe. W definicji aliasu podajemy jego nazwę, która musi być taka sama jak nazwa serwera SQL (w konwencji nazwa_komputera\nazwa_instancji) Rysunek 12. W polu nazwa serwera w miejsce nazwa_komputera wpisujemy adres IP serwera. Opcjonalnie, aby pominąć krok związany z połączeniem do listenera serwera SQL (patrz p. 2.2), moŝna podać równieŝ port, na którym nasłuchuje instancja. Rysunek 12 Str. 12

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

WKP (wersja komputerowa) Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) ! Wszystkich obecnych i przyszłych komputerowej wersji WKP zachęcamy do zapoznania się z tabelą zamieszczoną poniŝej. Informacje zawarte w tabeli dotyczą przede wszystkim najnowszej wersji programu WKP

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo