Zastosowanie zdalnej edukacji w kształceniu ustawicznym kadr przedsiębiorstw wirtualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie zdalnej edukacji w kształceniu ustawicznym kadr przedsiębiorstw wirtualnych"

Transkrypt

1 Grzegorz GOŁDA, Adrian KAMPA Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska w Gliwicach, Zastosowanie zdalnej edukacji w kształceniu ustawicznym kadr przedsiębiorstw wirtualnych 1 Nowoczesne trendy zarządzania przedsiębiorstwem Dynamiczne zmiany rynku i otoczenia przedsiębiorstw przy postępującej globalizacji powodują zaostrzenie konkurencji wśród przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów utrzymania przewagi konkurencyjnej organizacji w zakresie wyrobów, procesów, technologii, czy też oferowanych usług jest ciągłe wprowadzanie innowacji mających na celu wzrost zadowolenia klientów poprzez obniżanie kosztów produkcji i tym samym cen produktów, przy zachowaniu elastyczności wytwarzania i wysokiej jakości wyrobów, a także realizację kompleksowej obsługi klienta na odpowiednim, wysokim poziomie [5]. Podejście takie powoduje konieczność wprowadzania zmian w tradycyjnej strategii rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem firmy staje się, więc jej dynamiczny rozwój oraz dążenie do wykorzystania w przedsiębiorstwie zaawansowanych technologii. Podstawowym wymogiem realizacji powyższych celów staje się wysoki poziom wiedzy w ramach całej organizacji tworzony poprzez wysoko wykwalifikowaną, zaangażowaną kadrę pracowniczą oraz menedżerską. Sposobem osiągnięcia celów staje się praktyczne wdrażanie nowoczesnych trendów rynkowych oraz zarządzania przedsiębiorstwem (zwłaszcza takich, jak: lean management & lean company, decentralizacja zarządzania, przedsiębiorstwo wirtualne lub rozproszone, concurrent engineering, społeczeństwo informacyjne rys. 1) [3, 5]. Poprawne ich wdrażanie oraz powodzenie realizacji przedsięwzięć w ramach przedsiębiorstwa zależy w szczególności od zaimplementowania zasad kształcenia ustawicznego kadr, które powinno skutkować pobudzeniem wszystkich pracowników do wyzwalania pełnego potencjału twórczego, a także zachęcać ich do ciągłego rozwoju intelektualnego i doskonalenia się w dziedzinach związanych z wykonywaną pracą. Sposobem na sprawne dokształcanie kadry zatrudnionej zarówno w sferze produkcyjnej, usługowej, a także w zarządzaniu staje się, więc szeroko pojęty e-learning pozwalający na realizację szkoleń i podnoszenie kwalifikacji o dowolnej porze, w dowolnym miejscu i w sposób przyjazny dla osoby szkolącej się z racji indywidualnego toku pozyskiwania wiedzy i informacji [1, 2].

2 K PT CMD PT PP PP K CMD B CMD K PP PT Internet = Wirtualne Środowisko Kształcenia, Pracy i Zarządzania K klient PP przedsiębiorstwo przemysłowe (kooperanci) B bank PT przedsiębiorstwo transportowe przepływ Rys. 1. Wirtualne środowisko kształcenia, pracy i zarządzania na przykładzie logistycznej organizacji wirtualnej Fig. 1. Virtual environment for learning, working and management based on example of virtual logistic organization Ponadto coraz częściej zauważalne dążenie do organizowania się firm w przedsiębiorstwa rozproszone oraz wirtualne (nieograniczone terytorialnie), stanowiące niezależne, odrębne twory działalności gospodarczej wspólnie realizujące wybrane działania na rzecz zaspokojenia potrzeb klienta powoduje konieczność tworzenia alternatywnych metod organizacji pracy (zwłaszcza telepracy) [3, 6]. Tworzenie organizacji wirtualnych daje możliwość wspólnej, grupowej realizacji prac związanych z opracowywaniem projektów nowych wyrobów, technologii czy usług. Powyższe podejście pozwala na realizowany w czasie rzeczywistym przepływ wartości intelektualnych oraz pozwala na bieżącą weryfikację informacji oraz wiedzy i tym samym eliminuje, a przynajmniej znacznie ogranicza ryzyko niepowodzenia realizowanych projektów, obniżając także koszty prac badawczo rozwojowych [10, 11]. 2 Telepraca nowoczesna forma organizacji pracy zdalnej Zgodnie z definicją [por. 7,10] telepraca (ang. teleworking) stanowi elastyczny sposób realizacji czynności związanych z pracą zawodową, możliwy dzięki wykorzystaniu 90

3 technologii informatycznych i technik przesyłu danych, wiedzy oraz informacji, mający na celu całkowitą lub częściową eliminację podróży do macierzystej firmy. Jak wynika z powyższej definicji taka alternatywna organizacja pracy zdaje się być najodpowiedniejszą w przypadku nieograniczonych terytorialnie organizacji wirtualnych realizujących na rzecz klienta szeroki zakres usług, począwszy od procesów wytwarzania, poprzez sprzedaż wyrobów gotowych, logistykę, obsługę finansową oraz posprzedażną itd. Dodatkowo biorąc pod uwagę obecne możliwości techniczne w zakresie przesyłu i przekazu informacji (internet, mobilne komputery i telefonia, oprogramowanie sieciowe, aktywne strony www itd.), a także wciąż rosnącą prędkość i równocześnie malejące koszty przesyłu danych konieczne jest prowadzenie badań nad systemami telepracy oraz ich praktyczne wdrażanie. Wyróżnia się cztery podstawowe formy organizacyjne telepracy (Tab. 1.) [7]: telehomeworking czyli praca we własnym domu, telecentrum np. praca w zamiejscowej filii przedsiębiorstwa, multilocations teleworking wykonywana zarówno w domu jak i macierzystej firmie, nomadic teleworking np. realizacja prac u klienta. Tab. 1. Formy telepracy Tab. 1. Kinds of teleworking Forma Zakres obecny Kierunki rozwoju organizacji Telehomeworking Telecentrum Multilocations teleworking Nomadic teleworking Działalność edytorsko-redakcyjna Tłumaczenie tekstów Programowanie oraz przetwarzanie danych Księgowość i analiza kosztów Reklama i sprzedaż Reklama i sprzedaż Obsługa klienta, marketing, ankiety Konsulting i doradztwo (także techniczne) Pośrednictwo pracy Tworzenie stron www i portali internetowych E-learning i tworzenie systemów zdalnej edukacji Prace naukowe i badawczorozwojowe Dziennikarstwo Wdrażanie systemów wspomagania wytwarzania/zarządzania (poza wymienionymi) Realizacja prac projektowych innowacje technologiczne Modelowanie i symulacja komputerowa w tym: Działalność medyczna w tym m.in. operacje chirurgiczne Zarządzanie relacjami z klientami firmy sieciowe pakiety CRM Zarządzanie firmą w oparciu o sieciowe oprogramowanie klasy ERP Programowanie off-line maszyn technologicznych oraz robotów przemysłowych Zalety nowoczesnej organizacji telepracy zarówno w firmach produkcyjnych i usługowych leżą zarówno po stronie pracodawców, pracowników, a także 91

4 społeczeństwa. Po stronie pracodawcy do podstawowych zalet organizacji komórek telepracy należy zaliczyć: ograniczenie kosztów lokalowych, organizacyjnych i kosztów pracy, większą (przy odpowiednim doborze i motywacji) wydajność pracy zatrudnionych pracowników, globalny (nieograniczony) obszar poszukiwań wysokowykwalifikowanej kadry pracowniczej, prostotę wprowadzania zasad kształcenia ustawicznego kadr z wykorzystaniem metod e-learningu, możliwość odpowiedniego wyskalowania wielkości firmy. Zyskują także pracownicy: otwarcie nieograniczonych przestrzennie nowych rynków pracy, ograniczenie znaczenia czynnika czasoprzestrzennego i czynności okołopracowych, możliwość dostosowania pory, tempa i sposobu realizacji pracy do indywidualnych upodobań, równość w ocenie pracownika mierzona efektywnością pracy, a nie subiektywną oceną powierzchowności pracownika, satysfakcja pracowników i redukcja stresów związanych z dojazdem do pracy. Z kolei w aspekcie społecznym również zauważalne są pewne korzyści takie jak: ochrona środowiska naturalnego (m. in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń), poprawa bezpieczeństwa (zdarzenia losowe w drodze do i z pracy), zmniejszenie koncentracji ludności itp. Organizacja nowych miejsc pracy w systemach zdalnych posiada także wady, a w szczególności: na dzień dzisiejszy brak odrębnych podstaw prawnych dotyczących zatrudnienia w systemach telepracy, problemy z kontrolą i sposobem motywacji pracownika, znaczne ograniczenie kontaktów międzyludzkich, izolacja pracowników wewnątrz organizacji mogąca prowadzić do zaniku jej kultury i kompetencji intelektualnej, nierozerwalny związek pracy z domem mogący utrudniać skuteczny relaks i odpoczynek, uzależnienie od technologii i techniki zwłaszcza informatycznej i telekomunikacyjnej. Osobny poważny problem stanowi także dobór samych telepracowników. Do podstawowych cech osobowych telepracownika, prócz wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, należy przede wszystkim zaliczyć: silną motywację wewnętrzną, samokontrolę, zdyscyplinowanie i poczucie obowiązku, innowacyjność, kreatywność, samodzielność przy podejmowaniu decyzji, elastyczność dostosowywania się do zmiennych sytuacji, biegłość w korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, znajomość ergonomii i umiejętność organizacji miejsca pracy i sposobu organizacji pracy. 92

5 Na rys. 2 przedstawiono procentowy udział telepracowników w Unii Europejskiej w stosunku do wszystkich zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz zwrócono uwagę na wzrostowe trendy rozwoju tej formy organizacji pracy [8]. Udział telepracowników 20% 15% 10% 5% 0% Mężczyźni Kobiety Pracujący we własnym przedsiębiorstwie Kadra zarządzająca Pzostali pacownicy biurowi Pracownicy fizyczni średnia w UE Rys. 2. Udział telepracowników w Unii Europejskiej stan obecny i prognoza na przyszłość [8] Fig. 2. Percentage of teleworkers in EU nowadays and forecast Zakładając wzrostowy trend rozwoju systemów pracy zdalnej konieczne jest poszukiwanie skutecznych metod kształcenia przyszłych telepracowników oraz ustawicznego kształcenia kadr już zatrudnionych. Jedną z podstawowych metod może, więc stać się e-learning. 3 E-learning podstawą kształcenia przyszłych telepracowników Biorąc pod uwagę specyfikę realizacji czynności zawodowych w systemach telepracy i ich podobieństwo organizacyjne do realizacji nauczania opartego o zdalne technologie informatyczne konieczne jest przygotowanie przyszłej kadry przedsiębiorstw z wykorzystywaniem technik e-learningu już na poziomie szkół średnich oraz uczelni wyższych. Należy zwrócić uwagę, że metody te z racji swoich szczególnych cech (takich jak realizacja kursu w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, dostęp do aktualizowanej w czasie rzeczywistym wiedzy, sposoby motywacji kursantów) dają możliwości przysposobienia nowych pracowników do skutecznego wykonywania telepracy w przyszłości. Ponadto zauważalny obecnie statystycznie niski udział metod szkoleń kadr przedsiębiorstw [9] wymusza zastosowanie hipermedialnych e-kursów [4], jako uzupełnienia tradycyjnej nauki, od początku kształcenia. Podjęte działania dadzą podstawę przekształcenia w sposób naturalny (nie budząc oporu wśród pracowników) 93

6 tradycyjnych przedsiębiorstw (niezależnie od ich rynkowej działalności) w organizacje samouczące się. Rozpatrując obecny zakres telepracy oraz zwracając uwagę na kierunki jej rozwoju (por. tablica 1) należy zachęcać menedżerów firm do realizacji szkoleń prowadzonych na rzecz kadr w szczególności z zakresu: umiejętności profesjonalnych oraz specjalistycznych, relacji z klientem, technik administracyjnych i menedżerskich, nadzoru i komunikacji, nowych metod i procedur pracy itp. W ramach badań nad wykorzystaniem technologii internetowych i metod e-learningu w ustawicznym kształceniu kadr w Zakładzie Zintegrowanego Zarządzania i Wytwarzania prowadzone są prace nad utworzeniem szkoleń z zakresu obejmującego swoim zasięgiem zarządzanie przedsiębiorstwem, technologię oraz logistykę. Kursy te przeznaczone są zarówno dla studentów studiów dziennych, zaocznych oraz pracowników zakładów przemysłowych i firm usługowych. Poniżej pokrótce przedstawiony zostanie przykładowy kurs z zakresu logistyki przemysłowej. System e-learningu z zakresu logistyki, utworzony z zastosowaniem narzędzia tworzenia kursów multimedialnych WBTExpressFree składa się z następujących elementów (rys. 3): Ciekawe linki: Rys. 3. Przykładowy kurs z zakresu logistyki przemysłowej Fig. 3. Example of e-learning course about industrial logistic 94 wiadomości ogólne, zawierają informacje na temat zawartości e-kursu, opisują platformę LMS, lekcje, zbiór treści multimedialnych wykładów z zakresu logistyki przemysłowej w skład, których wchodzą: tekst, schematy, rysunki i wykresy, pliki multimedialne oraz aktywne linki do wybranych stron internetowych poświęconych logistyce,

7 słownik, zawiera wytłumaczenie pojęć stosowanych w logistyce przemysłowej, może stanowić przewodnik po kursie, test wielokrotnego wyboru, umożliwiający sprawdzenie pozyskanej wiedzy uczestników kursu po realizacji poszczególnych lekcji, linki, zebrany zbiór odnośników do stron internetowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych poświęconych logistyce, zamieszczonych w kursie, pomoc, wskazuje uczestnikowi szkolenia, jak korzystać z zastosowanych w systemie e-learningu technik przekazywania informacji oraz przedstawia sposoby indywidualnej realizacji kursu, kontakt, umożliwia przesyłanie przez kursantów sugestii dotyczących zarówno aspektów merytorycznych, jak i technicznych na temat szkolenia. Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi elementami kursu jest intuicyjne, typowe dla współczesnego oprogramowania internetowego, nie powinno, więc nastręczać użytkownikowi żadnych kłopotów. Ponadto możliwość realizacji poszczególnych lekcji po kolei lub w sposób wybiórczy (przez wykorzystanie spisu treści ) pozwala dostosować tryb kształcenia do indywidualnych potrzeb i preferencji osób zainteresowanych. 4 Podsumowanie Na podstawie przedstawionych powyżej rozważań wyciągnięto następujące wnioski dotyczące e-learningu, kształcenia ustawicznego kadr oraz telepracy: lawinowy rozwój technologii informatycznych i informacyjnych oraz malejące ceny połączeń z internetem oraz telekomunikacyjnych stanowią podstawę rozwoju przyszłościowych form (e-)nauczania i organizacji (e-)pracy, zastosowanie metod e-learningu, jako uzupełnienia kształcenia w formie tradycyjnej, na poziomie podstawowym, średnim oraz akademickim pozwala na przygotowanie przyszłych kadr do zatrudniania w systemie telepracy, rozwój systemów pracy zdalnej, charakteryzujących się znaczną samodzielnością, wymusza realizację samokształcenia czynnego pracowników zmierzając tym samym do przekształcania się przedsiębiorstw tradycyjnych w organizacje samouczące się, e-learning i systemy pracy zdalnej znacznie ułatwiają organizowanie się firm w organizacje wirtualne, zarządzane w sposób niezależny, lecz wspólnie pracujące nad osiągnięciem sukcesu rynkowego, mimo niewątpliwych zalet działalność przedsiębiorstw w systemach telepracy winna ściśle współpracować z działalnością tradycyjną. Literatura 1. Gołda G., Skołud B.: E-learning jako metoda kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych. Ergonomia Niepełnosprawnym Gołda G., Kampa A.: Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w zdalnej edukacji. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie

8 3. Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Wydawnictwo Difin, Warszawa, Hui Min Lee C., Wing Cheng Y., Rai S., Depickere A.: What affect student cognitive style in the development of hypermedia learning system? Computers & Education 45, pp. 1-19, Elsevier, Lowe P.: Zarządzanie technologią możliwości poznawcze i szanse. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Illegems V., Verbeke A.: Moving Towards Virtual Workplace. Edward Elgar Publishing, UK Nilles J.M.: Telepraca strategia kierowania wirtualną załogą. WNT, Warszawa European Commision, ework 2005 Status Raport. 9. E-learning European Telework Online Telepraca nowa wydajniejsza forma pracy Platforma Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej platforma.polsl.pl Streszczenie W referacie przedstawiono podstawowe aspekty e-learningu predysponujące, tę formę kształcenia jako wstęp do zatrudniania kadr w systemie telepracy oraz dające możliwość przekształceń przedsiębiorstw tradycyjnych w organizacje samokształcące się. Wskazano podstawowe cechy oraz sposoby organizacji telepracy w przedsiębiorstwach i możliwości, jakie daje jej wykorzystanie przy tworzeniu organizacji rozproszonych i wirtualnych. Zaprezentowano także przykład kursu hipermedialnego stanowiących uzupełnienie wykładów z zakresu logistyki. Distant learning in persistent education of virtual enterprise cadre Summary This paper describes some aspects of e-learning that makes possible persistent education of virtual enterprise cadre and teleworking employment. Basic characteristics of e-learning and teleworking in virtual enterprises and example of e-learning course about industrial logistic are presented. 96

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk 2012 Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo