TEST NR znak ten oznacza : A. Punkty na dowolnej budowli B. Kościół C. Punkty na kościele D. Cmentarz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST NR 1. 1. znak ten oznacza : A. Punkty na dowolnej budowli B. Kościół C. Punkty na kościele D. Cmentarz"

Transkrypt

1 TEST NR 1 1. znak ten oznacza : A. Punkty na dowolnej budowli B. Kościół C. Punkty na kościele D. Cmentarz 2. znak ten oznacza: A. Punkt nieodnaleziony B. Punkt zniszczony C. Punkt na budowli z przeniesieniem D. Punkt zaniwelowany geometrycznie 3. znak ten oznacza : A. Punkt kierunkowy B. Punkty poziomej osnowy geodezyjnej C. Punkt osnowy wysokościowej D. Pomiar azymutu astronomicznego 4. znak ten symbolizuje : A. Punkty II klasy B. Punkty III klasy C. Punkt zaprojektowany na punkcie niższej klasy D. Punkty I klasy 5. rysunek przestawia: A. Łańcuchy trilateracyjne B. Poligonotriangulacja C. Sieć kątowo-liniowa D. Sieci poligonowe 1

2 6. Sieć poziomej osnowy geodezyjnej, w której pomierzono zarówno kąty poziome jak i odległości to : A. Łańcuchy trilateracyjne B. Sieć kątowo-liniowa C. Trilateracja D. Wcięcie liniowe 7. Zaletą jakiego wcięcia jest prostota i łatwość wykonania przy użyciu przymiaru bądź dalmierza: A. Wcięcie kątowe w przód B. Wcięcie kątowe wstecz C. Wcięcie liniowe D. Zadanie Hansena 8. Poniższy rysunek przedstawia: A. Kątomierz B. Nanośnik tachimetryczny C. Linijka D. Ekierkę 9. Uzyskuje się w praktyce przez stosowanie dalmierzy optycznych, elektrooptycznych lub laserowych do określania odległości oraz wykonywanie odczytów służących do wyznaczania kątów poziomych i pionowych ze średnią dokładnością: A. Niwelacja B. Tachimetria C. Prace wykonywane przy pomocy teodolitu D. Węgielnica 2

3 10. Na szkicu obok oznacza: A. Osnowę geodezyjną B. Szczegół terenowy C. Wierzchołek budynku D. Pomiar kierunków 11. Uogólnionym, matematycznie określony na płaszczyźnie obrazem całości lub części obszaru Ziemi albo innego ciała niebieskiego jest : A. Mapa B. Transformacja punktów C. Rachunek wyrównawczy D. Obserwacje geodezyjne 12. symbol ten oznacza: A. Punkt zniwelowany trygonometrycznie B. Punkt zniwelowany geometrycznie C. Osnowa najwyższej klasy D. Osnowa najniższej klasy 13. symbol ten oznacza: A. Punkt nieodnaleziony B. Punkt zniszczony C. Punkt na budowli z przeniesieniem D. Punkt zaniwelowany geometrycznie 14. Polega na równoczesnym wyznaczaniu współrzędnych dwóch punktów szukanych na podstawie wykonania na nich pomiarów kątowych do dwoch punktów znanych: A. Zadanie Mareka B. Wcięcie kombinowane C. Wcięcie liniowe D. Zadanie Hansena 3

4 15. Sieci poziome II klasy (pomierzone metodą klasyczną) należy wyrównywać na płaszczyźnie odwzorowawczej elipsoidy GRS-80, w jednym z obowiązujących układów współrzędnych: A lub 2000 B lub 2004 C lub 2000 D lub Liczba boków między punktem, którego wysokość wyznacza sie metodą niwelacji trygonometrycznej, a punktem, którego wysokość wyznaczono metodą niwelacji geometrycznej: A. Nie może przekraczać 3 B. Musi przekraczać 3 C. Nie może przekraczać 4 D. Musi przekraczać Średni błąd wysokości punktu wyznaczanej metodą niwelacji trygonometrycznej nie powinien być większy niż: A. 0,01m B. 0,03m C. 0,05m D. 0,10m 18. Niezależnie od rodzaju zabudowy punktu (stanowisko naziemne, wieża triangulacyjna), punktem nacelowania powinien być: A. Róg budynku B. Pobliski słup C. Środek tarczy celowniczej lub sygnał celowniczy D. Znak drogowy 19. Dla prawidłowego wyznaczania punktu konieczne jest między innymi, aby kąt przecięcia prostych mieścił się w przedziale: A. od 50 g do 100 g B. od 70 g do 150 g C. od 50 g do 150 g D. od 100 g do 150 g 4

5 20. Pomiarem wysokości punktów charakterystycznych określonego obszaru w celu przedstawienia jego ukształtowania pionowego na mapie jest: A. niwelacja trygonometryczna B. tachimetria C. niwelacja powierzchniowa D. transformacja współrzędnych 21. Wcięcie w przód kierunkowe to inaczej: A. wcięcie kombinowane B. wcięcie liniowe C. oparte na przecięciu prostych równoległych D. oparte na przecięciu prostych skierowanych 22. Międzynarodowy System Odniesienia to : A. ITRS B. ETRF C. UTM D. MK Poniższy rysunek przedstawia: A. Wykres odległości słupów B. Wykres impulsów fali elektromagnetycznej C. Wykres częstotliwości pojawiania się ruchu danego przedmiotu 24. symbol ten oznacza: A. Punkt zniszczony B. Punkt nieodnaleziony C. Punkt osnowy wysokościowej D. Punkt osnowy poziomej 5

6 25. Długość odcinków niwelacji i ciągów dowiązujących sieć musi być: A. Mniejsza od 1,5 km B. Mniejsza od 1 km C. Mniejsza lub równa 1,5 km D. Mniejsza lub równa 1 km 26. Przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego: A. Metr B. Kątomierz C. Węgielnica D. Libella 27. Libella rurkowa to libella: A. Sferyczna B. Pudełkowa C. Podłużna D. Okrągła 28. Dolna część instrumentu geodezyjnego, umożliwia stabilne zamocowanie instrumentu geodezyjnego oraz poziomowanie i centrowanie: A. Statyw B. Spodarka C. Alidada D. Limbus 29. Służy do wytyczania kątów prostych, pełnych i półpełnych: A. Węgielnica B. Pionownik C. Łata geodezyjna D. Libella 30. Przyrząd geodezyjny, ciężka podstawka do łaty niwelacyjnej: A. Statyw B. Żabka geodezyjna C. Tyczka geodezyjna D. Pionownik 6

7 31. Ciąg ten jest zamknięty: A. Dwustronnie nawiązany B. Obustronnie bez nawiązania kątowego C. Niezależny D. Z nawiązaniem pełnym 32. Ciąg ten jest otwarty: A. Niezależny B. Z nawiązaniem niepełnym C. Obustronnie bez nawiązania kątowego D. Wiszący 33. Rysunek ten oznacza: A. Punkt poligonowy B. Punkt nawiązania C. Celowa dwustronna D. Celowa jednostronna 34. Ze względu na kształt ciągi poligonowe dzielimy na: A. Wiszące i niezależne B. Otwarte i zamknięte C. Jednopunktowe i dwupunktowe D. Niezależne i zależne 35. Ciągi występujące zespołowo tworzą: A. Opis topograficzny B. Sieci topograficzne C. Sieci poligonowe D. Sieci geodezyjne 7

8 36. Stosowany we wcięciach punkt ten oznacza : A. Punkt wyznaczany B. Punkt poligonowy C. Punkt stały D. Osnowy poziome 37. Do czego służą wcięcia?: A. Do zagęszczania osnów poziomych B. Do wyznaczania współrzędnych punktu stałego C. Do zwiększania dokładności pomiaru na mapie D. Do określenia punktów osnowy poziomej zwanej punktem poligonowym 38. Poniższy rysunek przedstawia wcięcie: A. kombinowane do wyznaczenia jednego punktu B. kombinowane do wyznaczenia dwóch punktów C. kątowe w przód D. kątowe w bok 39. Poniższy rysunek przedstawia wcięcie: A. W bok B. Wstecz C. W przód D. Zadanie Mareka 8

9 40. Poniższy rysunek przestawia: A. Szkic sieci liniowej dla równoczesnego wyznaczania trzech Punktów B. Wcięcie kombinowane do wyznaczania jednego punktu C. Wcięcie liniowe D. Wcięcie kątowe 41. Wyróżnia się tachimetry: A. optyczne i automatyczne B. elektroniczne i automatyczne C. optyczne i elektroniczne D. żadna odpowiedź nie jest poprawna 42. Rysunek przedstawia: A. Tachimetr B. Teodolit C. Dalmierz D. Niwelator 43. Wykonana z drewna lub metalu o długości 2 metrów, pomalowana w białoczerwone poziome pasy o szerokości 20 cm, 25 cm lub 50 cm: A. Łata geodezyjna B. Ruletka geodezyjna C. Tyczka geodezyjna D. Pionownik 9

10 44. Służy do wytyczania kątów prostych, pełnych i półpełnych: A. Węgielnica B. Pionownik C. Łata geodezyjna D. Libella 45. Przyrząd geodezyjny, ciężka podstawka do łaty niwelacyjnej: A. Statyw B. Żabka geodezyjna C. Tyczka geodezyjna D. Pionownik 46. Trwale stabilizowany znak geodezyjny osnowy wysokościowej o określonej rzędnej wysokościowej w przyjętym układzie odniesienia.: A. Reper B. Osnowa C. Gwoździe D. Punkty pomiarowe 47. Przyrząd pomiarowy wykorzystujący siłę grawitacji ziemskiej do wyznaczania (z niewielką dokładnością) poziomości płaszczyzn (np. podłóg) lub pionowości (np. ścian) w budownictwie: A. Libella B. Poziomica C. Alidada D. Limbus 48. Metoda ta stosowana jest przy większej liczbie kierunków mierzonych z jednego stanowiska (o różnej widoczności) A. Metoda sektorowa B. Metoda kierunkowa C. Metoda repetycyjna D. Metoda pojedynczego pomiaru kąta metodą kierunkową 49. Jest to kąt zawarty między północą a danym kierunkiem poziomym, liczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyraża w mierze kątowej A. Kąt pełny B. Kąt półpełny C. Azymut D. Węgielnica 10

11 50. Geoida na poniższym rysunku jest oznaczona cyfrą : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 11

12 TEST NR 2 1. Instrument geodezyjny ukazany na obrazku to: A. Tachimetr B. Niwelator C. Teodolit D. Dalmierz 2. W skład obudowy teodolitu zaliczamy: A. Alidada B. Spodarka C. Luneta D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne 3. Litera l oznacza oś: A. obrotu instrumentu B. obrotu lunety C. celowa lunety D. rurkowej libelli alidadowej 4. Która odpowiedź opisuje działanie niwelatora: A. instrument geodezyjny, mocowany na trójnożnym statywie, umożliwiający pomiar różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi B. instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych C. przyrząd mechaniczno-optyczny służący do nanoszenia na różne podłoża punktów o współrzędnych w określonym układzie. W geodezji i kartografii służy do precyzyjnego nakłuwania punktów geodezyjnych i przecięć siatki współrzędnych. D. przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania. 5. Kątem poziomym nazywamy: A. kąt dwuścienny zawarty między dwiema płaszczyznami pionowymi przechodzącymi przez pomierzone w terenie kierunki. B. kąt zawarty w płaszczyźnie pionowej między kierunkiem odniesienia, a kierunkiem na dany punkt terenowy. C. każda z dwóch części (tj. podzbiorów) płaszczyzny zawartych między dwiema półprostymi (wraz z nimi), nazwanymi ramionami, o wspólnym początku, zwanym wierzchołkiem D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 6. Co to jest? a) lustro grz 360 b) lustro geofennel (pryzmatyczne HDMI) c) pryzmatyczne lustro dalmierza A4 d) to nie jest lustro 12

13 7. Tkzw punkt poligonowy to: A. pkt osnowy poziomej B. pkt osnowy wysokościowej C. pkt osnowy poziomej tylko 1 klasy D. pkt osnowy wysokościowej tylko 1 klasy 8. Jakie to wcięcie? A. kątowe B. kombinowane C. liniowe D. kątowo-liniowe 9. Jaką metodę pomiarów kątów poziomych przedstawia poniższy rysunek? A. metoda kierunkowa B. metoda sektorowa C. metoda horyzontu 13

14 10. Długość odciętej w terenie zurbanizowanym nie powinna przekraczać : A. 50 m B.150 m C. 180 m D.250 m 11. Spośród podanych niżej odpowiedzi wybierz poprawną tak aby wyjaśniała definicję "niwelacji hydrostatycznej" : A. polegająca na pomiarze odległości poziomej oraz kąta pionowego, co umożliwia obliczenie nieznanej wartości różnicy wysokości. B. najdokładniejsza, korzystająca z zasady naczyń połączonych. C. wykonana przy użyciu niwelatorów, polegającą na pomiarze długości odcinków pionowo ustawionych łat geodezyjnych. D. najmniej dokładna, wykorzystująca regułę zamianę wartości ciśnienia atmosferycznego w zależności od wysokości nad poziomem morza. 12.Co oznacza znak * wykorzystany w wyświetlaczu tachimetru? A. odległość skośną B. tryb pracy dalmierza EDM C. kąt poziomy D. różnicę wysokości g to : A. 180 o B. 400 o C. 360 o D. 800 o 14. Co zalicza się do II grupy szczegółów sytuacyjnych : A. znaki graniczne B. ustabilizowane krawędzie budowli ziemnych np. nasypów C. elementy naziemne np. uzbrojenia terenu D. punkty załamania konturów 15.. Co to za forma? A. forma zerowa B. forma pojedyncza C. forma pierwsza dolna zwykła D. forma pierwsza 14

15 16. Rysunek przedstawia : A. metoda ortagonalna B. wcięcie wstecz C. ciąg poligonowy otwarty D. metoda biegunowa 17. Co przedstawia poniższy znak umowny? c a b A. kratka ściekowa B. kratka wywietrznika C. podpora przewodu lub latarni D. podpora wielosłupowa 18. W wykropkowane miejsce wstaw odpowiednią odpowiedz A,B,C lub D. Gdy rozdzielczość odczytów O1, O2 przekracza... mm to badany instrument jest obarczony błędem inklinacji. A. 0,5-1 B. 1-2 C.1,5-3 D Tekst do zadań Tachimetr - jest instrumentem , przeznaczonym do pomiaru sytuacyjno wysokościwego, którego celem jest ustalenie zdejmowanych punktów ( pikiet ). Ich położenie sytuacyjne określane jest metodą , zaś wysokość za pomocą A. wiertniczym B. graficzynym C. geodezyjnym D. inżynierskim 15

16 A. wysokości B. kątu poziomego C. położenia przestrzennego D. kątu pionowego A. biegunową B. ortogonalną C. ciągu poligonowego D. wcięć A. ciągu poligonowego B. wcięć C. niwelacji trygonometrycznej D. żadna z powyższych odpowiedzi 23. Podczas wykonania szkicu tachimetrycznego stosujemy podobne zasady i oznaczenia dla A. wcięcia B. szkicu tyczenia C. niwelacji punktów rozproszonych D. ciągu poligonowego Zdjęcie do zadań

17 24. Co przedstawia nr 2? A. znaczek osi lunety B. celownik kolimatorowy C. śruba uchwytu D. okular lunety 25. Co przedstawia nr 17? A. libella rurkowa B. okular lunety C. wyświetlacz D. libella okrągła 26. Co przedstawia nr 4? A. uchwyt do obracania lunety B. pion optyczny C. okular lunety D. zatrzask baterii 27. Co przestawia nr 18? A. uchwyt do obracania lunety B. pion optyczny C. znaczek osi obrotu lunety D. Gniazdo połączenia szeregowego 28. Co przedstawia nr 21? A. okular lunety B. znaczek osi obrotu lunety C. pion optyczny D. dźwignia mocująca spodarki Zdjęcie do zadań

18 29. Jaki typ wyznaczenia wysokości względnej występuje na zdjęciu? A. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu całkowicie niedostępnego B. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu dostępnego, bez możliwości bezpośredniego pomiaru odległości : stanowisko - obiekt C. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu dostępnego z możliwością bezpośredniego pomiaru odległości : stanowisko - obiekt D. Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego z możliwością pomiaru długości 30. Wysokość obiektu wyznaczamy za pomocą? A. c = d x m - a B. W = d x m C. d x m = (d - a) x n D. różnicy przewyższeń pkt. A,B Zdjęcie do zadań Jaki typ wyznaczenia wysokości względnej występuje na zdjęciu? A. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu całkowicie niedostępnego B. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu dostępnego, bez możliwości bezpośredniego pomiaru odległości : stanowisko - obiekt C. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu dostępnego z możliwością bezpośredniego pomiaru odległości : stanowisko - obiekt D. Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego z możliwością pomiaru długości 32.Wysokość obiektu wyznaczamy za pomocą? A. c = d x m - a B. C. d x m = (d - a) x n D. różnicy przewyższeń pkt. A,B 18

19 33. Długość d wyznaczamy wzorem? A. B. C. D. Zdjęcie do zadań Jaki typ wyznaczenia wysokości względnej występuje na zdjęciu? A. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu całkowicie niedostępnego B. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu dostępnego, bez możliwości bezpośredniego pomiaru odległości : stanowisko - obiekt C. Wyznaczenie wysokości względnej obiektu dostępnego z możliwością bezpośredniego pomiaru odległości : stanowisko - obiekt D. Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego z możliwością pomiaru długości 35. Wysokość łaty l wyraża wzór? A. l = d - an B. l = d(ctgzc - ctgzb) C. l = d(ctgzb - ctgza) D. żaden ze wzorów Zdjęcie do zadań

20 36. Jaki rodzaj osnowy kryję się pod nr 1? A. pomiarowa B. szczegółowa C. wysokościowa D. podstawowa 37. Jaki rodzaj osnowy kryję się pod nr 2? A. pomiarowa B. szczegółowa C. wysokościowa D. podstawowa 38. Jaki rodzaj osnowy kryję się pod nr 3? A. pomiarowa B. szczegółowa C. wysokościowa D. podstawowa Zdjęcie do zadań Fragment tabeli przedstawiającej znaki umowne stosowane na mapach projektów szczegółowej osnowy wysokościowej. 39. Jaki opis przedmiotu kryje się pod nr 6? A. Ciąg niwelacji II klasy B. Ciąg niwelacji III klasy C. Ciąg niwelacji I klasy D. Ciąg niwelacji IV klasy 40. Jaki opis przedmiotu kryje się pod nr 7? A. Ciąg niwelacji II klasy B. Ciąg niwelacji III klasy C. Ciąg niwelacji I klasy D. Ciąg niwelacji IV klasy 41. Jaki opis przedmiotu kryje się pod nr 8? A. Ciąg niwelacji II klasy B. Ciąg niwelacji III klasy C. Ciąg niwelacji I klasy D. Ciąg niwelacji IV klasy 20

21 42. Jaki opis przedmiotu kryje się pod nr 9? A. Ciąg niwelacji II klasy B. Ciąg niwelacji III klasy C. Ciąg niwelacji I klasy D. Ciąg niwelacji IV klasy Zdjęcie do zadań Fragment tabeli przedstawiającej znaki umowne stosowane na mapach projektów szczegółowej osnowy wysokościowej. 43. Jaki opis przedmiotu kryje się pod nr 1? A. punkt wysokościowy roboczy B. punkt wysokościowy osnowy podstawowej C. punkt wysokościowy zniszczony D. punkt wysokościowy osnowy szczegółowej 44. Jaki opis przedmiotu kryje się pod nr 4? A. punkt wysokościowy roboczy B. punkt wysokościowy osnowy podstawowej C. punkt wysokościowy zniszczony D. punkt wysokościowy osnowy szczegółowej 45. Wysokości puktów osnowy wysokościowej III i IV klasy w państwowym układzie wysokości oblicza się z zależności : A. H = h1-h2 B. H = 0,673 + h1 C. H = h - N D. H= h + N 46. Przy pomiarze niwelacji III i IV klasy stosuje się powiększenie lupy... A. 24 x B. 12 x C. 10 x D. 10 x 21

22 47. Niwelacja trygonometryczna to: A. niwelacja geometryczna wykonywana z dokładnością niższą od niwelacji precyzyjnej. B. wyznaczanie przewyższeń mierzonych przy spoziomowanej osi celowej niwelatora i pionowo ustawionych na łatach. C. niwelacja geometryczna wykonywana niwelatorami pierwszej klasy dokładności. D. niwelacja wykonywana poprzez wyznaczanie przewyższenia na podstawie odległości i kąta pochylenia celowej. 48. Przewyższeniem nazywamy: A. punkt w terenie, bezpośrednio widoczny z punktu geodezyjnego osnowy poziomej B. punkt geodezyjny, dostępny do bezpośredniego pomiaru, założony w pobliżu trudno dostępnego punktu poziomej osnowy geodezyjnej C. różnica wysokości miedzy dwoma punktami wyznaczona pomiarem niwelacyjnym D. teoretyczna powierzchnia aproksymująca swobodny poziom mórz i oceanów w systemie wysokości normalnych, 49. Zasada numeracji punktów ukazana jest w podpunkcie: A. a b c d e f g h i j k l m B. a b c d e f g h i j k l m n o C. a b c d e f g h i j D. a b c d e f g h i j k l m 50. Rozpoznaj poniżej opisany sposób obliczania pól powierzchni : " Polega na określaniu pól obiektów na podstawie miar kątowych i liniowych uzyskanych w terenie lub współrzędnych obliczanych z tych miar." A. mechaniczny B. kombinowany C. automatyczny D. analityczny 22

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Tachimetria, czyli pomiary sytuacyjnowysokościowe. Tachimetria, czyli pomiary

Wykład 9. Tachimetria, czyli pomiary sytuacyjnowysokościowe. Tachimetria, czyli pomiary Wykład 9 sytuacyjnowysokościowe 1 Niwelacja powierzchniowa metodą punktów rozproszonych Przed przystąpieniem do pomiaru należy dany obszar pokryć siecią poligonową. Punkty poligonowe utrwalamy palikami

Bardziej szczegółowo

Pomiary kątów WYKŁAD 4

Pomiary kątów WYKŁAD 4 Pomiary kątów WYKŁAD 4 POMIAR KĄTÓW W geodezji mierzy się: kąty poziome (horyzontalne) α =(0,360 o ) kąty pionowe (wertykalne) β =(0,90 o ;0,-90 o ) kąty zenitalne z = (0,180 o ) (w których kierunkiem

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC NR TEMAT LEKCJI UWAGI 1 Lekcja organizacyjna, BHP na lekcji. 4 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I sem. I

MIESIĄC NR TEMAT LEKCJI UWAGI 1 Lekcja organizacyjna, BHP na lekcji. 4 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I sem. I Rozkład materiału nauczania w roku szkolnym 2016/2017, kl. II TG Geodezja Ogólna, ( II kl.-6h) mgr inż. Joanna Guzik, TECHNIK GEODETA 311104 Książka Andrzej Jagielski Geodezja I, Geodezja II MIESIĄC NR

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści

Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja. Spis treści Księgarnia PWN: Wiesław Kosiński - Geodezja Wstęp........................................................ 1 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.................................... 3 1.1. Rys historyczny rozwoju geodezji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEODEZJA I:

SPIS TREŚCI GEODEZJA I: SPIS TREŚCI GEODEZJA I: Przedmowa... 8 Rozdział 1: Wiadomości wstępne... 9 1.1. Definicja, zadania i podział geodezji...9 1.2. Powierzchnie odniesienia... 11 1.3. Geodezyjny system odniesień przestrzennych...

Bardziej szczegółowo

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW ZADANIE PIONÓW: ustawienie instrumentu i sygnału centrycznie nad punktem. ZADANIE PIONOWNIKOW: badanie pionowości,

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne W celu aktualizacji mapy zasadniczej należy założyć w terenie osnowę pomiarową sytuacyjno-wysokościową jako ciąg dwustronnie nawiązany. Współrzędne punktów nawiązania zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Geodezja / Wiesław Kosiński. - wyd. 6, dodr.1. Warszawa, Spis treści. Wstęp 1

Geodezja / Wiesław Kosiński. - wyd. 6, dodr.1. Warszawa, Spis treści. Wstęp 1 Geodezja / Wiesław Kosiński. - wyd. 6, dodr.1. Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 1 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE 3 1.1. Rys historyczny rozwoju geodezji na świecie i w Polsce 3 1.2. Podziały geodezji 6 1.3.

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do pomiaru różnic wysokości

Sprzęt do pomiaru różnic wysokości PodstawyGeodezji Sprzęt do pomiaru różnic wysokości mgr inż. Geodeta Tomasz Miszczak e-mail: tomasz@miszczak.waw.pl Niwelatory Niwelator jest to instrument geodezyjny umożliwiający wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Oznaczenie kwalifikacji: B.34 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA WYKŁAD Niwelacja Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA WYKŁAD Niwelacja Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD Niwelacja Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Niwelacja [franc.] to pomiary polegające na wyznaczaniu wysokości punktów względem przyjętego poziomu odniesienia. Zależnie od

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni

HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni HARMONOGRAM PRAKTYKI Z GEODEZJI I 12 dni Pomiary sytuacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Sprawy organizacyjne Wywiad terenowy i założenie punktów osnowy pomiarowej, wykonanie opisów topograficznych

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA WYKŁAD Pomiary kątów

GEODEZJA WYKŁAD Pomiary kątów GEODEZJA WYKŁAD Pomiary kątów Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Do rozwiązywania zadań z geodezji konieczna jest znajomość kątów w figurach i bryłach obiektów. W geodezji przyjęto mierzyć:

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. Wykład 3

Wykład 3. Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. Wykład 3 Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. 1 Współrzędne prostokątne i biegunowe na płaszczyźnie Geodeci wiążą osie x,y z geograficznymi kierunkami; oś x kierują na północ (N), a oś y

Bardziej szczegółowo

PodstawyGeodezji. Metody i techniki pomiarów kątowych

PodstawyGeodezji. Metody i techniki pomiarów kątowych PodstawyGeodezji Metody i techniki pomiarów kątowych Zasady pomiaru kątów poziomych i pionowych mgr inŝ. Geodeta Tomasz Miszczak e-mail: tomasz@miszczak.waw.pl Pomiar kątów W geodezji mierzy się: kąty

Bardziej szczegółowo

CIĄG NIWELACYJNY NIWELACJA TERENOWA WYKŁAD 6

CIĄG NIWELACYJNY NIWELACJA TERENOWA WYKŁAD 6 CIĄG NIWELACYJNY NIWELACJA TERENOWA WYKŁAD 6 CIĄG NIWELACYJNY Odległość, przy której można dokonać odczytu na łacie jest ograniczona wieloma względami (np. kulistością ziemi, drganiami powietrza, powiększeniem

Bardziej szczegółowo

Geodezja I / Jerzy Ząbek. wyd. 6. Warszawa, Spis treści. Przedmowa 8

Geodezja I / Jerzy Ząbek. wyd. 6. Warszawa, Spis treści. Przedmowa 8 Geodezja I / Jerzy Ząbek. wyd. 6. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa 8 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Z GEODEZJI 9 1.1. Wiadomości wstępne 9 1.2. Ogólne zadania geodezji wyŝszej i geodezji na płaszczyźnie 11 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Pomiar kątów poziomych

Pomiar kątów poziomych Pomiar kątów poziomych Pomiar kątów poziomych W ciągu ostatnich 100 lat, na świecie, nie zaobserwowano istotnego wzrostu dokładności pomiarów kątowych. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta uległa

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA II, wyd. 3, Andrzej Jagielski kod produktu: 4879 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

GEODEZJA II, wyd. 3, Andrzej Jagielski kod produktu: 4879 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Punkty geodezyjne Wykład 9 "Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji" 4

Punkty geodezyjne Wykład 9 Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji 4 Punkty geodezyjne Jeśli znaczne obszary Ziemi są mierzone, to pierwszą czynnością jest umieszczenie w terenie (stabilizacja) punktów geodezyjnych Punkty te są stabilizowane w terenie lub wybierane na budowlach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Oznaczenie kwalifikacji: B.34 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: Podstawy jednolito ci prac geodezyjnych na terenie Polski Technologie zakładania osnowy poziomej

SPIS TRE CI: Podstawy jednolito ci prac geodezyjnych na terenie Polski Technologie zakładania osnowy poziomej SPIS TREŚCI: Słowo wstępne... 9 Rozdział 1: Podstawy jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski... 11 1.1. Założenia ogólne... 11 1.2. Powierzchnie odniesienia i układy współrzędnych... 13 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA

GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA 1 STANDARD TECHNICZNY ZAŁACZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA 2 3 4 5 TO TZW. POŚREDNIE WYMAGANIA DOKŁADNOŚCIOWE 6 Przy niwelacji w druku dziennika pomiaru

Bardziej szczegółowo

LIBELE EGZAMINATOR LIBEL I KOMPENSATORÓW KOLIMATOR GEODEZYJNY

LIBELE EGZAMINATOR LIBEL I KOMPENSATORÓW KOLIMATOR GEODEZYJNY LIBELE EGZAMINATOR LIBEL I KOMPENSATORÓW KOLIMATOR GEODEZYJNY LIBELA przyrząd umożliwiający orientowanie ustawianie prostych i płaszczyzn w zadanym kierunku (najczęściej kierunku poziomym lub pionowym)

Bardziej szczegółowo

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3 Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 2 Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów

Bardziej szczegółowo

NIWELACJA Pomiary wysokościowe wyznaczenia wysokości punktów poziomów porównawczych. pomiary niwelacyjne.

NIWELACJA Pomiary wysokościowe wyznaczenia wysokości punktów poziomów porównawczych. pomiary niwelacyjne. NIWELACJA WYKŁAD 5 NIWELACJA Pomiary wysokościowe wykonuje się w celu wyznaczenia wysokości punktów w terenie w stosunku do przyjętych poziomów porównawczych. Najczęściej w tym celu wykonywane są pomiary

Bardziej szczegółowo

GPSz2 WYKŁAD TACHIMETRIA DAWNIEJ I DZIŚ

GPSz2 WYKŁAD TACHIMETRIA DAWNIEJ I DZIŚ GPSz2 WYKŁAD 11-12 TACHIMETRIA DAWNIEJ I DZIŚ 1 Zasada pomiaru tachimetrycznego W przestrzennym układzie współrzędnych prostokątnych położenie dowolnego punktu P można wyznaczyć z początku układu O za

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU. Syllabus

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU. Syllabus PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU Syllabus. Podstawowe informacje o przedmiocie Imię i nazwisko prowadzącego Tytuł, stopień naukowy Mariusz Frukacz dr inż. Instytut

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysoko ciowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Oznaczenie kwalifikacji: B.34 Wersja arkusza: X Uk ad graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

ciężkości. Długości celowych d są wtedy jednakowe. Do wstępnych i przybliżonych analiz dokładności można wykorzystywać wzór: m P [cm] = ± 0,14 m α

ciężkości. Długości celowych d są wtedy jednakowe. Do wstępnych i przybliżonych analiz dokładności można wykorzystywać wzór: m P [cm] = ± 0,14 m α ciężkości. Długości celowych d są wtedy jednakowe. Do wstępnych i przybliżonych analiz dokładności można wykorzystywać wzór: m [cm] = ±,4 m α [cc] d [km] * (9.5) β d 9.7. Zadanie Hansena β d Rys. 9.7.

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY DO POMIARÓW KĄTOWYCH

PRZYRZĄDY DO POMIARÓW KĄTOWYCH PRZYRZĄDY DO POMIARÓW KĄTOWYCH LIBELE urządzenia do poziomowania Zasada działania: układanie się swobodnej powierzchni cieczy (gazowy pęcherzyk swej pary) w poziomie w zamkniętym naczyniu (ampułce) z właściwie

Bardziej szczegółowo

8 1. Informacje wstępne

8 1. Informacje wstępne 8 1. Informacje wstępne Przedmowa Opracowanie Przewodnik do ćwiczeń z geodezji F, dostosowane do tematyki planowych ćwiczeń semestralnych i terenowych na kierunku geodezja i kartografia A.R. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta Rok szkolny 2013/2014 Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu terenowe ćwiczenia geodezyjne dla klasy 2G-G technik geodeta - zna i stosuje zasady BHP pracy geodety zarówno w terenie jak i w biurze, - zna warunki geometryczne

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II

Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia oraz Górnictwo i Geologia po II roku studiów dziennych i III roku Studium Zaocznego. Harmonogram zajęć:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowej w Mzykach. Inwestor : Gmina i miasto Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 1):

SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 1): SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 1): Przedmowa do wydania III... 8 Rozdział 1: Wiadomości wstępne... 9 1.1. Definicja, zadania i podział geodezji... 9 1.2. Rys historyczny geodezji i kartografii... 13 1.3. Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania I

Przedmowa do wydania I Przedmowa do wydania I Podręcznik Geodezja I powstał na bazie skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji 1, którego dwa wydania ukazały się wcześniej w latach 1999-2002 i został napisany przede wszystkim dla

Bardziej szczegółowo

TEST NR 3. 1. 1 mórg polski to w przybliżeniu: a) 69a b) 70a c) 54a d) 56a. 2. Ile w układzie SI jest podstawowych jednostek miar: a) 9 b) 8 c) 7 d) 6

TEST NR 3. 1. 1 mórg polski to w przybliżeniu: a) 69a b) 70a c) 54a d) 56a. 2. Ile w układzie SI jest podstawowych jednostek miar: a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 TEST NR 3 1. 1 mórg polski to w przybliżeniu: a) 69a b) 70a c) 54a d) 56a 2. Ile w układzie SI jest podstawowych jednostek miar: a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 3. Pierwszą powszechnie akceptowaną elipsoidą ziemską

Bardziej szczegółowo

Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi

Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi 1 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GEODEZJI... 10 1.1 FIGURA ZIEMI... 10 1.2 FIZYCZNA POWIERZCHNIA ZIEMI, ELIPSOIDA, GEOIDA... 13 1.3 GEOIDA A ŚREDNI POZIOM MORZA... 14 1.4 ELIPSOIDA... 16 1.5 KRÓTKA HISTORIA GEODEZJI...

Bardziej szczegółowo

Zenit z. z 2 P 1. z 1. r 1 P 2

Zenit z. z 2 P 1. z 1. r 1 P 2 Wykład 6 Pomiary kątowe i liniowe Wykład 6 1 Definicja kąta poziomego i pionowego Kąt uzyskuje się jako różnicę dwóch kierunków W zależności od tego czy pomiar przebiega w płaszczyźnie poziomej czy pionowej,

Bardziej szczegółowo

POMIARY SYTUACYJNE POMIARY SYTUACYJNE Wykonanie każdej mapy powinno byd poprzedzone pracami wstępnymi polegającymi na określeniu skali mapy i treści mapy. Na wstępie należy przewidzied skalę mapy, gdyż

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EKSPLOATACJI ZŁÓŻ

INSTYTUT EKSPLOATACJI ZŁÓŻ Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania

kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.

Bardziej szczegółowo

Grupa BD1 LP3 Środa ĆWICZENIE nr 1 Temat: Geodezyjne pomiary wysokościowe w budownictwie. Str.

Grupa BD1 LP3 Środa ĆWICZENIE nr 1 Temat: Geodezyjne pomiary wysokościowe w budownictwie. Str. Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 1 Temat: Geodezyjne pomiary wysokościowe w budownictwie 1. Sprawozdanie techniczne 2 2. Niwelacja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych

Zajęcia 1. Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 1 Sprawy organizacyjne Podstawowe wiadomości z geodezji Wstęp do rachunku współrzędnych Autor: Dawid Zientek Skrypty

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

POMIAR SZCZEGÓŁÓW TERENOWYCH METODĄ BIEGUNOWĄ

POMIAR SZCZEGÓŁÓW TERENOWYCH METODĄ BIEGUNOWĄ POMIAR SZCZEGÓŁÓW TERENOWYCH METODĄ BIEGUNOWĄ Jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych metod zdjęcia szczegółów jest metoda biegunowa. Polega ona na pomiarze w terenie, z obranego stanowiska

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Pozyskanie terenu Prace geodezyjne na etapie studiów projektowych Prace geodezyjne na etapie projektu szczegó łowego Geodezyjne opracowanie projektu OBIEKT Tyczenie Pomiary

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-GG/20

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-GG/20 Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GEODEZJA GEODESY 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE II SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWK-02.00 ROBOTY GEODEZYJNE - PRACE POMIAROWE STWK-02.00... 1 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWK-02.02... 3 1.2 Zakres stosowania STWK... 3 1.3 Zakres

Bardziej szczegółowo

GPSz 2. WYKŁAD 2 i 3 POLIGONIZACJA ANALIZY DOKŁADNOŚCIOWE CIĄGÓW POLIGONOWYCH

GPSz 2. WYKŁAD 2 i 3 POLIGONIZACJA ANALIZY DOKŁADNOŚCIOWE CIĄGÓW POLIGONOWYCH GPSz 2 WYKŁAD 2 i 3 POLIGONIZACJA ANALIZY DOKŁADNOŚCIOWE CIĄGÓW POLIGONOWYCH 1 Poligonizacja jako metoda i technologia zakładania poziomych osnów geodezyjnych: szczegółowej i pomiarowej. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/144/2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/144/2017 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 12.10.2017 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/144/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NIWELATORY TECHNICZNE

NIWELATORY TECHNICZNE NIWELATORY TECHNICZNE NIWELATORY TECHNICZNE Niwelatory służą też do wyznaczania kierunku poziomego lub pomiaru małych kątów odchylenia osi celowej cc od poziomu. Podział niwelatorów: ze względu na zasadę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 311[10] /MENiS/2005. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 311[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr inż. Wanda Brześcińska

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D. 01.01.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia (

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Surveying Engineering 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Niwelacja. 2 reperów

Niwelacja. 2 reperów 2 reperów Niwelacja 2.1. Repery pomiarowe Reper Reper jest zasadniczym elementem znaku wysokościowego (rys. 2.1.1) lub samodzielnym znakiem wysokościowym wykonanym najczęściej z metalu i mającym jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych KURS. Pomiary w budownictwie. Źródło: http://pl.fotolia.com/id/27665866

Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych KURS. Pomiary w budownictwie. Źródło: http://pl.fotolia.com/id/27665866 Źródło: http://pl.fotolia.com/id/27665866 KURS Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych MODUŁ Pomiary w budownictwie 1 7 Pomiary w budownictwie 7.1 Prace pomiarowe 1 Zgodnie z prawem budowlanym

Bardziej szczegółowo

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Źródło: www.fotolia.com. Roboty posadzkarskie. Przyrządy i metody pomiarowe. Kurs: Roboty posadzkarskie

Źródło: www.fotolia.com. Roboty posadzkarskie. Przyrządy i metody pomiarowe. Kurs: Roboty posadzkarskie Źródło: www.fotolia.com KURS Roboty posadzkarskie MODUŁ Przyrządy i metody pomiarowe 1 3 Przyrządy i metody pomiarowe 3.1 Klasyfikacja przyrządów pomiarowych Przyrząd pomiarowy jest to przyrząd służący

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwestor: Gmina Miasto Złotów 77-400 Złotów, ul. Aleja Piasta 1 Nazwa opracowania: Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej w Złotowie Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja 4 z ćwiczeniami terenowymi Nazwa modułu w języku angielskim Surveying

Bardziej szczegółowo

(54) Przyrząd do pomiaru liniowych odchyleń punktów od kolimacyjnych płaszczyzn

(54) Przyrząd do pomiaru liniowych odchyleń punktów od kolimacyjnych płaszczyzn RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)166470 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293448 (51) IntCl6: G01C 15/00 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 11.02.1992 (54)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NIWELATORÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH. ODCZYTY Z ŁAT NIWELACYJNYCH. SPRAWDZENIE I REKTYFIKACJA NIWELATORÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH METODĄ POLOWĄ.

BUDOWA NIWELATORÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH. ODCZYTY Z ŁAT NIWELACYJNYCH. SPRAWDZENIE I REKTYFIKACJA NIWELATORÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH METODĄ POLOWĄ. BUDOWA NIWELATORÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH. ODCZYTY Z ŁAT NIWELACYJNYCH. SPRAWDZENIE I REKTYFIKACJA NIWELATORÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH METODĄ POLOWĄ. Przed rozpoczęciem pomiarów niwelacyjnych naleŝy dokładnie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Używany tachimetr GTS-703 NR QC8669

Używany tachimetr GTS-703 NR QC8669 Używany tachimetr GTS-703 NR QC8669 Używany tachimetr elektroniczny GTS-703 2 1. Tachimetr elektroniczny Topcon GTS-703 Instrument o wysokiej dokładności pomiaru kąta 5 (15cc) posiada wewnętrzną rejestrację

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01. 01. 00. 10 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1.Wstęp. 1.1Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie prac geodezyjnych I kartograficznych dla celów projektowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie prac geodezyjnych I kartograficznych dla celów projektowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie prac geodezyjnych I kartograficznych dla celów projektowych Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA D-01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...29 1.1. Przedmiot ST...29 1.2. Zakres stosowania ST...29 1.3. Zakres robót objętych ST...29 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA WYKŁAD Rachunek współrzędnych

GEODEZJA WYKŁAD Rachunek współrzędnych GEODEZJA WYKŁAD Rachunek współrzędnych Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska /34 Metody obliczeń geodezyjnych stosowane do obliczenia współrzędnych: - punktów osnów geodezyjnych, - punktów charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem Marcin Cymerman Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem Dzisiejszy świat, a co za tym idzie wiele dziedzin codziennego życia charakteryzuje wszechobecna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.3

WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.3 WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.3 BEZPOŚREDNIE POMIARY WYSOKOŚCIOWE WARSZAWA 1981 Opracowano w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno - Kartograficznym GKOKART" w Rzeszowie przez zespół w składzie: Tadeusz Picek

Bardziej szczegółowo

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 Sprawa Nr RAP.272. 2. 2015 załącznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TEHNIZNE PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 zęść 1A Instrument

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ

PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZOZOWIE PYTANIA TESTOWE Z GEODEZJI OGÓLNEJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYGOTOWANIACH DO EGZAMINU W RAMACH KWALIFIKACJI B.34 SKŁAD SKRYPTU: 1. Pytania pochodzące z egzaminu zawodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Od dłuższego czasu na polskim rynku wydawniczym odczuwalny jest brak podręczników geodezji, przeznaczonych dla II roku studiów wydziałów geodezyjnych

Od dłuższego czasu na polskim rynku wydawniczym odczuwalny jest brak podręczników geodezji, przeznaczonych dla II roku studiów wydziałów geodezyjnych Od dłuższego czasu na polskim rynku wydawniczym odczuwalny jest brak podręczników geodezji, przeznaczonych dla II roku studiów wydziałów geodezyjnych wyższych uczelni technicznych, obejmujących swą treścią

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu

Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geodezja i systemy GIS Kod przedmiotu W5 Geod._pNadGenYN7SF Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

Total Station Zoom20

Total Station Zoom20 Total Station Zoom20 GeoMax O firmie GeoMax jest międzynarodową, aktywnie działającą firmą, która produkuje oraz rozpowszechnia sprzęt geodezyjny najwyższej klasy. Dostarczamy kompleksowych rozwiązań instrumentalnych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Geoinformatyków. Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Sprawozdanie

Studenckie Koło Geoinformatyków. Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Sprawozdanie Studenckie Koło Geoinformatyków Instytut Geodezji Wydział Nauk Technicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Sprawozdanie z obozu naukowego w Karłowie w Górach Stołowych w dniu 14 października 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka Przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia w Krajence SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00 ROBOTY POMIAROWE PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIESZKOWICE Opracował: inŝ. Andrzej Pierścionek 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geodezja 1 Nazwa modułu w języku angielskim Surveying Engineering 1 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo