Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania w organizacji zhierarchizowanej Modern management concepts in the integration of management systems in hierarchical organizations Streszczenie: Zjawiska i problemy pojawiaj ce si w bli szym lub dalszym otoczeniu zmuszaj przedsi biorstwo do przemy lenia swego po o enia i dostosowania si do nowych warunków. Impulsy p yn ce z otoczenia powoduj, e firmy musz modelowa swoje wn trze, a wi c zmienia strategi i struktur, integrowa systemy zarz dzania organizacj. Integracja systemów zarz dzania umo liwia kompleksowe zarz dzanie dzia alno ci organizacji w ramach jednego spójnego systemu. Podstawowym dzia aniem zintegrowanego system zarz dzania jest d enie do ci g ego doskonalenia procesów w organizacji. W artykule przedstawiono mo liwo- ci wykorzystania wspó czesnych koncepcji zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania. S owa kluczowe: reengeneering, lean management, benchmarking, organizacja ucz ca si, organizacja inteligentna Abstract: Problems and new phenomena occurring in closer and further surroundings of enterprises make them rethink their situation and adapt to the new conditions. The impulses coming from the environment influence firms which have to model their interiors, change their structure and strategy, and integrate their systems of management. The integration of management systems permits comprehensive business management under a single cohesive system, whose basic task is to strive for the continuous improvement of the organization. The paper presents the possibilities of using modern management concepts in the integration of management systems. Key words: reengeneering, lean management, benchmarking, learning organization, intelligent organization Wst p We wspó czesnym wiecie obserwujemy wzrost znaczenia kapita u intelektualnego. Przewarto ciowanie zasobów gospodarki stanowi nowe wyzwanie dla organizacji zhierarchizowanych, które równie coraz cz ciej dostrzegaj konieczno poszukiwania nowych rozwi za.

2 134 H. Wyr bek Zintegrowane zarz dzanie polega na zrozumieniu i skutecznym ukierunkowaniu ka dego aspektu organizacji tak, aby potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron by y satysfakcjonuj co zaspokajane przy wykorzystaniu dost pnych zasobów finansowych, organizacyjnych i technicznych 1. Decyzja o integracji systemów zarz dzania powinna by strategiczn decyzj kierownictwa. Podj cie decyzji o wdra aniu systemu powinno zosta poprzedzone sformu owaniem celów organizacji, oczekiwa i planowanych kosztów przedsi wzi cia. Je eli przedsi biorstwo posiada ju jeden lub kilka certyfikatów, albo w sposób niewystarczaj cy spe nione zosta y podstawowe wymagania obowi zuj cych standardów, to uzasadniony staje si proces integracji niewydolnych systemów. Zwi kszaj ce si koszty wypadków przy pracy, nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony rodowiska oraz bardziej restrykcyjne prawo cz sto s dostatecznym powodem podj cia decyzji o wdra aniu kolejnych systemów lub ich integracji 2. Proces integracji systemów zarz dzania w organizacjach mo e by realizowany z wykorzystaniem wspó czesnych koncepcji zarz dzania i przeprowadzania zmian w organizacjach. Do tych koncepcji mo emy zaliczy : reengeneering, lean management, benchmarking, organizacje ucz c si oraz organizacj inteligentn. Reengeneering Metodyka reengeneeringu, która w znaczny sposób mo e wzmocni proces integracji systemów zarz dzania, przebiega w nast puj cych etapach 3 : Wybór procesów do integracji analogiczn rol odgrywa tutaj karta procesów, która zawiera od kilku do kilkunastu procesów nawet bardzo du ego przedsi biorstwa. Ka dy proces zawarty w ogólnej karcie procesów mo na podzieli na kilka procesów cz stkowych, które cznie tworz ramowy obraz funkcjonowania przedsi biorstwa pozwalaj cy na selekcj procesów poddawanych reengeneeringowi. Utworzenie zespo u roboczego zespó tworzy si do rekonstrukcji tylko jednego procesu. Jego liczebno waha si od 5 do 10 osób. W przewa aj cej cz ci powinny to by osoby zatrudnione w reorganizowanym procesie(u atwiaj ca emu zespo owi zrozumienie przyczyn dysfunkcji wyst puj cych w rozpatrywanym procesie) oraz osoby pochodz ce z zew. procesu a nawet z zew. przedsi biorstwa(wnosz nowe spojrzenie). Zrozumienie procesu celem nie jest tu ulepszenie istniej cego procesu nie ma wi c potrzeby opisywania go i analizowania w naj- 1 Z. Banaszek, Zintegrowane systemy zarz dzania, PWE, Warszawa 2011, s A. Kleniewski, Integracja systemów zarz dzania jako ci, rodowiskiem, bezpiecze stwem i higien pracy, Problemy Jako ci, 2004, s K. Zimniewicz, Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania, PWE, Warszawa 2009, s. 9. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania 135 drobniejszych szczegó ach. Nie chodzi bowiem o zmniejszenie zatrudnienia rz du 15-20%, ale o 80-90%. Nie chodzi o skrócenie czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek z 6 miesi cy do 5 miesi cy, ale z 6 miesi cy do 3 tyg. Aby zrozumie proces, trzeba si postawi w roli klientów i okre li, jakie s ich wymagania i rzeczywiste potrzeby. Mo liwe do zaobserwowania zmiany w organizacji pod wp ywem reengeneeringu: 1. Tradycyjne komórki funkcjonalne s zast powane przez zespo y odpowiedzialne za dany proces. 2. Proste zadania s zast powane prac wielowymiarow. 3. Stanowiska kontrolowane s zast powane stanowiskami z odpowiedzialno ci i autonomi. 4. Wynagradzanie efekty, a nie aktywno. 5. Miejsce szkolenia zajmuje edukacja. 6. Zmieniaj si kryteria awansowania, decyduje przydatno, a nie osi gane wyniki. 7. Zmieniaj si warto ci (otwarcie na klienta zast puje protekcjonizm). 8. Szefowie przekszta caj si z nadzorców w animatorów. 9. Struktury hierarchiczne ulegaj sp aszczeniu. 10. Kierownicy z arbitrów przekszta caj si w liderów Lean management Odchudzone lub Wyszczuplone zarz dzanie, które posiada rodowód japo ski, zosta o po raz pierwszy zastosowane w koncernie samochodowym TOYOTA przez szefa produkcji tego koncernu Ohno. Genez lean menagement by problem braku zasobów. Znaleziono rozwi zanie, które wkrótce zastosowali inni japo scy producenci aut. Polega o ono na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nak adów inwestycyjnych, czasu itd. Przenosz c to na grunt zarz dzania otrzymamy odpowied, na czym polega ta koncepcja. Otó jej my l przewodni jest uproszczenie organizacji zarz dzania. Powinno to si przejawia w sp aszczaniu struktur, eliminacji niektórych zasad Taylorowskiej organizacji pracy (tworzeniu w miar prostych i zrozumia ych struktur w przedsi biorstwie), które kojarzono ze sp aszczon hierarchi, wyszczuplon i racjonalna organizacj, wzrostem produktywno ci lub efektywno ci firmy i ze wzrostem jako ci (wed ug bada przeprowadzonych w du ych koncernach niemieckich). Koncepcja lean menagement opiera si na 6 komponentach(wed ug Stadelmanna i Luxa): 1. Koncentracja na potrzebach klienta. 2. Nieustanne doskonalenie jako ci. 3. Przyspieszenie rozwoju nowych produktów i szybsze wprowadzanie ich na rynek. 4. Stosowanie aktywnego marketingu w celu pozyskania nowych klientów. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

4 136 H. Wyr bek 5. Zdolno do wzrostu i pozyskania inwestora strategicznego. 6. Harmonijne powi zanie przedsi biorstwa ze spo ecze stwem. Zalety lean menagement: Zwi kszenie zdolno ci konkurencyjnej dzi ki redukcji kosztów, zmniejszenie rozrzutno ci i wy sza jako ; Zwi kszenie wydajno ci pracy, sp aszczenie hierarchii, skrócenie czasu podejmowania decyzji; Zwrócenie wi kszej uwagi na potrzeby i yczenia klientów; Zwi kszenie zadowolenia pracowników dzi ki lepszej komunikacji miedzy kierownikami a podw adnymi; Silniejsz motywacj pracowników i ich uto samianie si z sukcesami firmy 4. Wady lean menagement: Przekszta cenie si koncepcji w prost racjonalizacj, z gro b obni enia p ynno ci, spadkiem jako ci i zaniedbywaniem us ug; Stres pracowników i spadek motywacji; Powierzchown redukcj pracowników; Wzrost zapotrzebowania na si y fachowe, przy równoczesnym zaniedbywaniu problemów pracowników o ni szych kwalifikacjach. Benchmarking Benchmarking oznacza punkt odniesienia, pozwalaj cy si zorientowa, w którym miejscu organizacja znajduje si w stosunku do przyj tego wzorca. Porównywanie si z najlepszymi wymaga okre lonej procedury. W metodyce benchmarkingu wyró nia si kilka etapów post powania. W pierwszej kolejno ci ustala si obiekt benchmarkingu, a dok adniej: wyznacza przedmiot analizy, okre la czynniki sukcesu i bariery rozwoju firmy oraz powo uje zespó badawczy. Przedmiotem analizy w procesie integracji systemów zarz dzania w organizacji mo e by zarówno ca a organizacja, jak i poszczególne miejsca pracy. Zaleca si, aby g ównym punktem zainteresowania sta y si podstawowe procesy. Po wyborze obiektu badania nale y wyodr bni i zanalizowa czynniki, które przyczyni si do wzrostu efektywno ci integrowanych procesów. W trakcie analizy wewn trznej nale y szczegó owo scharakteryzowa obiekt benchmarkingu. Charakterystyka taka daje materia do formu owania wniosków o modyfikacji lub optymalizacji przedmiotu badania (produktu, miejsca pracy, struktury). U atwia ona poszukiwanie odpowiedniego partnera i formu owanie listy pyta (np. o status, wewn trzn organizacj ) odnosz cych si do ca ego systemu zarz dzania lub do jego cz ci. Analiza partnera ma kluczowe znaczenie w procesie benchmarkingu. 4 K. Zimniewicz, Wspó czesne, op. cit., s. 35. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania 137 Maj c obrany wzorzec, zgromadzone informacje i opisane warunki, które umo liwi y partnerowi odniesienie sukcesu, mo na przyst pi do ostatniego etapu benchmarkingu, czyli wprowadzania zmian i doskonalenia. Punktem wyj cia w trakcie wprowadzenia zmian i doskonalenia jest zawsze dostrze enie oraz zrozumienie odchyle wyst puj cych mi dzy procesami przebiegaj cymi w firmie partnera a organizacj wprowadzaj c usprawnienia. Dzi ki temu mo na sformu owa za o enia i warunki, które powinny by spe nione, aby proces przebiega tak jak u partnera. Benchmarking, tak jak ka da koncepcja, nie jest pozbawiony wad. Nie mo na go traktowa jako instrumentu zapewniaj cego natychmiastowy sukces. Znacz cym ograniczeniem w analizie partnera benchmarkingu s informacje. Barier t próbuje si pokona, opieraj c kontakty mi dzy przedsi biorstwami na ca kowitej dobrowolno ci i kodeksie etycznym. Organizacja ucz ca si Koncepcja organizacji i zarz dzania nazywana organizacj ucz c si ukszta towa a si w latach 90. XX wieku. Organizacja taka powstaje w wyniku dostosowania jednostki gospodarczej do nowych warunków otoczenia, zwi zanych ze wzrostem poziomu kompetencji i wymaga zatrudnionych pracowników, ze zmianami technologii czy potrzeb uzyskania optymalnego modelu organizacji i zarz dzania 5. Przedsi biorstwo uzyskuje za jej pomoc nowy obraz wewn trznego zorganizowania, a tak e nowe procesy wa ne dla osi gni cia za o onych celów. W takiej organizacji przyjmuje si nast puj ce za o enia 6 : 1. przysz o organizacji zale y od wszystkich jej uczestników, 2. jednostki mog uczy si w ró ny sposób, 3. zach ca si pracowników do nauki, innowacji i wnoszenia w asnego wk adu w przysz o organizacji, 4. stwarza si warunki dla rozwoju zatrudnionych. Sednem organizacji ucz cej si jest zmiana sposobu my lenia 7. Jest to organizacja, w której cz onkowie bezustannie podnosz swoje zdolno ci do kreowania tego, co chc kreowa 8, a sama organizacja w sposób ci g y rozwija swoje zdolno ci kszta towania swojej przysz o ci 9. Organizacja ucz ca si jest organizacj inwestuj c w rozwój personelu i anga uj c ludzi w tworzenie oraz wdra anie innowacji. Aby okre li organizacj mianem organizacji ucz cej si, powinny by spe nione pewne warunki: musi by to instytucja zorganizowana w odmienny sposób od organizacji tradycyjnych 5 B. Miku a, Elementy nowoczesnego zarz dzania. W kierunku organizacji inteligentnych. Antykwa, Kraków 2001, s P. Lassey, Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998, s P. Senge, Pi ta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji ucz cych si, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 23P. 8 A. Baines, Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, Work Study 1997, nr 6, s D. Smith, Developing People and Organisations, CIMA Publishing, London 1998, s. 90. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

6 138 H. Wyr bek oraz powinny zachodzi w niej wiadomie zorganizowane procesy organizacyjnego uczenia si. Kadra mened erska natomiast powinna w szczególny sposób koncentrowa swoj uwag na tych procesach i efektywnie nimi zarz dza. Do charakterystycznych cech organizacji ucz cej si zaliczy mo na 10 : p ask struktur organizacyjn, efektywny system informacyjno-komunikacyjny, nastawiony na szybk dystrybucj wiedzy i informacji, atmosfer sprzyjaj ca innowacjom i eksperymentowaniu, my leniu systemowemu, ukierunkowaniu twórczemu, nastawienie na ci g edukacj i rozwój pracowników oraz uczenie si od innych, zespo owe formy organizacji pracy, które oparte s na grupach pracowniczych ci le ze sob wspó pracuj cych oraz o szerokich zakresach samodzielno ci, zespo owe uczenie si, opieraj ce si na uczeniu indywidualnym, oznaczaj ce proces ukierunkowania zespo u i rozwoju jego mo liwo ci uzyskiwania najwy szych wyników. partycypacj zatrudnionych w zarz dzaniu firm, my lenie systemowe, oznaczaj ce zmian sposobu my lenia, w kierunku podej cia wielokierunkowego do relacji zachodz cych mi dzy ci gami zdarze i procesów (nie pojedynczych zdarze, ale procesów); mistrzostwo osobiste, zwi zane ze zmian modeli my lowych u pracowników o wiecie, organizacji i sobie samych, ( czy si to z rozwojem w asnym pracowników i uczeniem si, co prowadzi do rozszerzania umiej tno ci i pog biania osobistej wizji przysz o ci); wspóln wizj przysz o ci, budowan wspólnie przez cz onków organizacji, po to aby generowa pe ne zaanga owanie i oddanie w ród pracowników. Zespo owe uczenie si zak ada, e je eli grupa pracowników w organizacji nie potrafi si uczy, nie b dzie si równie uczy sama organizacja. Koncepcja organizacji ucz cej si zak ada, e ca a organizacja mo e si uczy, ale tylko poprzez zdobywanie wiedzy przez jednostki i w zespo ach pracowniczych. Uczenie si indywidualnych pracowników, czy w grupach, nie gwarantuje jednak uczenia si ca ej organizacji. Przedsi biorstwo staje si ucz c organizacj wtedy, gdy 11 : 1. uczy si powi ksza wiedz, posiada mechanizmy promuj ce nabywanie i rozpowszechnianie wiedzy, 2. uwa a ka d now dzia alno jako okazj do uczenia si, 3. uczy si rozpowszechnia nowe idee, praktyki, procesy i procedury, 4. uczy si doskonali procesy, 10 B. Miku a, Elementy..., op. cit., s M. Bratnicki, Transformacja przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania uczy si kreowa lepsze produkty, 6. jest wra liwe na zjawiska zewn trzne, 7. jest otwarte na otoczenie. Koncepcja organizacji ucz cej si powoduje, e w praktyce gospodarczej zmienia si spojrzenie na przedsi biorstwo. Na pierwszym planie rozpatruje si efektywno nowych podsystemów zarz dzania, do których zalicza si zarz dzanie wiedz, równie zarz dzanie twórczo ci, zmian, kompetencjami i talentami, innowacyjno-partycypacyjne, jako ci oraz cz ce powy sze elementy w jedn ca o zarz dzanie informacj i komunikacj 12. Organizacja inteligentna Organizacja inteligentna pozwala swoim pracownikom na pe n swobod dzia ania w ramach ich kompetencji, przy minimalnej kontroli innych osób. Wa nym elementem takiej organizacji jest zaufanie do kompetencji zatrudnionych kadr, przy za o eniu przyk adowo ch ci wspó pracy, wnoszenia nowych rozwi za, innowacji, twórczego podchodzenia do rozwi zywania problemów 13. Organizacja inteligentna jest nast pnym ogniwem w rozwoju organizacji ucz cej si. Tak jak inteligencja stanowi co wi cej ni samo uczenie si, poniewa wykorzystuj c konkretne rodki my lenia umo liwia uzyskiwanie pewnej umiej tno ci przystosowywania si. Zatem inteligencja to dzie o wie cz ce twórcze dzia anie uczenia si, genotypu cz owieka, jego otoczenia oraz ca ej ywej aktywno ci 14. Organizacja inteligentna wykorzystuje ca inteligencj wszystkich swoich pracowników. Dzi ki tworzeniu odpowiednich warunków anga uj cych i rozwijaj cych jej uczestników w celu wykorzystania inteligencji i wiedzy profesjonalnej, organizacja inteligentna posiada mo liwo bardziej efektywnego dzia ania, zarówno na rzecz klientów, jak i partnerów 15. Rzeczywisto gospodarcza traktuje cz sto organizacj inteligentn jako wy sz form organizacji ucz cej si. Nie jest to tylko wynik ewolucji koncepcji zarz dzania, ale g ównie efekt wdro enia i automatycznej realizacji organizacyjnego uczenia si. Organizacja ta charakteryzuje si równie powi kszaniem kapita u intelektualnego oraz doskonaleniem inteligencji. Organizacja inteligentna jest organizacj ucz ca si, która poprzez realizacj procesów organizacyjnego uczenia, nauczy a si rozumie swoje otoczenie, dzi ki temu mo e unikn pora ek i odnosi sukcesy. Zyskuj c pewne umiej tno ci tworzenia profesjonalnej wiedzy i sprawnego jej wykorzystania, dzi ki generowaniu i selekcjonowaniu informacji z otoczenia wewn trznego i zewn trznego, generuje potencja tworz cy organizacj inteligentn. Ko- 12 B. Miku a, Elementy..., op. cit., s oraz W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsi biorstwo przysz o ci, Difin, Warszawa 2000, s K. Perechuda (red.), Zarz dzanie przedsi biorstwem przysz o ci. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000, s B. Miku a, B. Zi bicki, Organizacja inteligentna a organizacja ucz ca si, Przegl d Organizacji, nr 5/2000, s. 11. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

8 140 H. Wyr bek rzystanie z w asnego do wiadczenia i obserwacji do wiadcze innych, oraz wykorzystanie tego w praktyce prowadzi do osi gni cia trwa ej przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa na rynku. Organizacja inteligentna mo e samodzielnie opracowa nieznane do tej pory w teorii i praktyce rozwi zania organizacyjne stosownie do wymaga swojego otoczenia. Stanowi to bowiem efekt ci g ych zmian oraz niedookre- leniu wyników procesu sta ego uczenia si i generowania wiedzy. Taka organizacja zarzuci tradycyjne sposoby pracy i najprawdopodobniej b dzie oparta na strukturze sieciowej. Mo na j zatem zaliczy do organizacji typu o rozmytych granicach 16. Organizacja inteligentna to organizacja, której uczestnicy posiadaj szczególny poziom mistrzostwa osobistego i bieg o ci dzia ania. Bardzo sprawnie organizacja ta pozyskuje informacje z otoczenia, interpretuje je, dystrybuuje wewn trz, przetwarza na wiedz. Nast pnie konfiguruje j z posiadan ju wiedz i w ten sposób odnawia oraz tworzy nowe zasoby wiedzy. Wykorzystanie wiedzy nast puje poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji, które prowadz nast pnie do realizacji efektywnych dzia a. Dzia ania te cz sto maj charakter innowacyjny. W organizacji inteligentnej w sposób ci g y wzrasta poziom inteligencji, poprzez popraw zdolno ci do aktualizowania oraz tworzenia nowej wiedzy, a tak e przez uzyskiwane sukcesy rynkowe i ekonomiczne 17. Integracja systemów zarz dzania powinna by realizowana zarówno na poziomie strategicznym organizacji, jak i operacyjnym. Na poziomie strategicznym, uto samianym z etapem planowania w cyklu ci g ego doskonalenia Deminga, przejawem integracji systemów b dzie równorz dne traktowanie celów jako ci, celów ochrony rodowiska oraz celów zwi zanych z bezpiecze stwem pracy. W rezultacie integracja systemów powinna doprowadzi do sformu owania wspólnej polityki jako ci, rodowiskowej i bezpiecze stwa pracy, stanowi cej podstaw formu owania celów oraz planów i programów operacyjnych. To, co nie jest wspólne dla analizowanych norm systemowych, to sam przedmiot normy: jako produktów i us ug oraz aspekty rodowiskowe. Wydaje si, e zastosowanie w trakcie budowy zintegrowanego systemu zarz dzania zasad zarz dzania jako ci podej cia procesowego i podej cia systemowego oraz potraktowanie procesów jako procesów biznesowych i uwzgl dnienie oczekiwa wszystkich zainteresowanych stron, mo e zniwelowa w du ym stopniu praktyczne problemy zwi zane z integracj systemu, uwzgl dniaj ce specyficzne wymagania poszczególnych norm 18. Podsumowanie Od systemu zarz dzania organizacj oczekuje si wprowadzenia jasnych uregulowa na poziomie strategicznym, na przyk ad poprzez zapew- 16 K. Perechuda (red.), Zarz dzanie, op. cit., s B. Miku a, Elementy..., op. cit., s J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania 141 nienie niezb dnych rodków i infrastruktury, kszta towania rodowiska pracy, kana ów komunikacji zewn trznej i wewn trznej, pozyskiwania i analizowania informacji o funkcjonowaniu systemu oraz wprowadzenie mechanizmów umo liwiaj cych ci g e doskonalenie. Szczególnie wa n kwesti jest sformu owanie misji i celów organizacji, a nast pnie stworzenie warunków pozwalaj cych na ich realizacj. Wiele przedsi biorstw funkcjonuje bez wizji swojego miejsca na rynku w przysz o ci. System zarz dzania sk ania do identyfikacji i opisania wszystkich procesów realizowanych w organizacji. Zostaj ustalone punkty, w których procesy si przenikaj i wzajemnie na siebie oddzia ywaj. Na poziomie procesów system zarz dzania jako ci prowadzi do zwi kszenia konkurencyjno ci przedsi biorstwa poprzez popraw jako ci oferowanych wyrobów i us ug oraz redukowanie zb dnych kosztów. Korzy ci implementacji koncepcji zarz dzania w proces integracji systemów zarz dzania w organizacji to: holistyczne podej cie do zarz dzania czynnikami ryzyka biznesowego - dzi ki zapewnieniu, e s brane pod uwag wszelkie konsekwencje dzia a, w tym te sposób, w jaki wp ywaj one na siebie nawzajem oraz zwi zane z nimi ryzyko; poprawa komunikacji wewn trznej i zewn trznej - dzi ki zastosowaniu jednego zestawu celów rozwija si kultura pracy zespo owej i poprawia si komunikacja; wi ksza koncentracja na dzia alno ci firmy - dzi ki zastosowaniu jednego systemu powi zanego ze strategicznymi celami firmy nast puje ogólne ci g e ulepszanie organizacji; lepsze morale i motywacja personelu - wprowadzenie ról i podzia- ów obowi zków oraz po czenie ich z celami u atwia wprowadzanie zmian i wdra anie inicjatyw, co z kolei przyczynia si do wi kszego dynamizmu i sukcesu firmy; Zintegrowane systemy zarz dzania w organizacji s efektem przemy- lanej strategii ukierunkowanej na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Zmienno otoczenia sprawia, i przedsi biorstwa musz szybciej reagowa na potrzeby potencjalnych klientów oraz uwarunkowania rozwoju 19. Bibliografia Baines A., Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, Work Study, nr 6/1997. Banaszek Z., Zintegrowane systemy zarz dzania, PWE, Warszawa Bratnicki M., Transformacja przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice Grudzewskiego W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsi biorstwo przysz o ci, Difin, Warszawa E.Skrzypek (red.), Jako ciowe aspekty integracji zarz dzania, UMCS, Lublin 2012, s. 86. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

10 142 H. Wyr bek Kleniewski A., Integracja systemów zarz dzania jako ci, rodowiskiem, bezpiecze stwem i higien pracy, Problemy Jako ci, Lassey P., Developing a Learning Organization, Kogan Page, London Miku a B., Elementy nowoczesnego zarz dzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków Miku a B., Elementy nowoczesnego zarz dzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków Miku a B., Zi bicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucz ca si, Przegl d Organizacji, nr 5/2000. Perechuda K. (red.), Zarz dzanie przedsi biorstwem przysz o ci. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa Senge P., Pi ta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji ucz cych si, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Skrzypek E. (red.), Jako ciowe aspekty integracji zarz dzania, UMCS, Lublin Smith D., Developing People and Organisations, CIMA Publishing, London Toru ski J., Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce Zimniewicz K., Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania, PWE, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. Kazimierz Fiedorowicz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach mgr Jacek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo