Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania w organizacji zhierarchizowanej Modern management concepts in the integration of management systems in hierarchical organizations Streszczenie: Zjawiska i problemy pojawiaj ce si w bli szym lub dalszym otoczeniu zmuszaj przedsi biorstwo do przemy lenia swego po o enia i dostosowania si do nowych warunków. Impulsy p yn ce z otoczenia powoduj, e firmy musz modelowa swoje wn trze, a wi c zmienia strategi i struktur, integrowa systemy zarz dzania organizacj. Integracja systemów zarz dzania umo liwia kompleksowe zarz dzanie dzia alno ci organizacji w ramach jednego spójnego systemu. Podstawowym dzia aniem zintegrowanego system zarz dzania jest d enie do ci g ego doskonalenia procesów w organizacji. W artykule przedstawiono mo liwo- ci wykorzystania wspó czesnych koncepcji zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania. S owa kluczowe: reengeneering, lean management, benchmarking, organizacja ucz ca si, organizacja inteligentna Abstract: Problems and new phenomena occurring in closer and further surroundings of enterprises make them rethink their situation and adapt to the new conditions. The impulses coming from the environment influence firms which have to model their interiors, change their structure and strategy, and integrate their systems of management. The integration of management systems permits comprehensive business management under a single cohesive system, whose basic task is to strive for the continuous improvement of the organization. The paper presents the possibilities of using modern management concepts in the integration of management systems. Key words: reengeneering, lean management, benchmarking, learning organization, intelligent organization Wst p We wspó czesnym wiecie obserwujemy wzrost znaczenia kapita u intelektualnego. Przewarto ciowanie zasobów gospodarki stanowi nowe wyzwanie dla organizacji zhierarchizowanych, które równie coraz cz ciej dostrzegaj konieczno poszukiwania nowych rozwi za.

2 134 H. Wyr bek Zintegrowane zarz dzanie polega na zrozumieniu i skutecznym ukierunkowaniu ka dego aspektu organizacji tak, aby potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron by y satysfakcjonuj co zaspokajane przy wykorzystaniu dost pnych zasobów finansowych, organizacyjnych i technicznych 1. Decyzja o integracji systemów zarz dzania powinna by strategiczn decyzj kierownictwa. Podj cie decyzji o wdra aniu systemu powinno zosta poprzedzone sformu owaniem celów organizacji, oczekiwa i planowanych kosztów przedsi wzi cia. Je eli przedsi biorstwo posiada ju jeden lub kilka certyfikatów, albo w sposób niewystarczaj cy spe nione zosta y podstawowe wymagania obowi zuj cych standardów, to uzasadniony staje si proces integracji niewydolnych systemów. Zwi kszaj ce si koszty wypadków przy pracy, nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony rodowiska oraz bardziej restrykcyjne prawo cz sto s dostatecznym powodem podj cia decyzji o wdra aniu kolejnych systemów lub ich integracji 2. Proces integracji systemów zarz dzania w organizacjach mo e by realizowany z wykorzystaniem wspó czesnych koncepcji zarz dzania i przeprowadzania zmian w organizacjach. Do tych koncepcji mo emy zaliczy : reengeneering, lean management, benchmarking, organizacje ucz c si oraz organizacj inteligentn. Reengeneering Metodyka reengeneeringu, która w znaczny sposób mo e wzmocni proces integracji systemów zarz dzania, przebiega w nast puj cych etapach 3 : Wybór procesów do integracji analogiczn rol odgrywa tutaj karta procesów, która zawiera od kilku do kilkunastu procesów nawet bardzo du ego przedsi biorstwa. Ka dy proces zawarty w ogólnej karcie procesów mo na podzieli na kilka procesów cz stkowych, które cznie tworz ramowy obraz funkcjonowania przedsi biorstwa pozwalaj cy na selekcj procesów poddawanych reengeneeringowi. Utworzenie zespo u roboczego zespó tworzy si do rekonstrukcji tylko jednego procesu. Jego liczebno waha si od 5 do 10 osób. W przewa aj cej cz ci powinny to by osoby zatrudnione w reorganizowanym procesie(u atwiaj ca emu zespo owi zrozumienie przyczyn dysfunkcji wyst puj cych w rozpatrywanym procesie) oraz osoby pochodz ce z zew. procesu a nawet z zew. przedsi biorstwa(wnosz nowe spojrzenie). Zrozumienie procesu celem nie jest tu ulepszenie istniej cego procesu nie ma wi c potrzeby opisywania go i analizowania w naj- 1 Z. Banaszek, Zintegrowane systemy zarz dzania, PWE, Warszawa 2011, s A. Kleniewski, Integracja systemów zarz dzania jako ci, rodowiskiem, bezpiecze stwem i higien pracy, Problemy Jako ci, 2004, s K. Zimniewicz, Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania, PWE, Warszawa 2009, s. 9. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania 135 drobniejszych szczegó ach. Nie chodzi bowiem o zmniejszenie zatrudnienia rz du 15-20%, ale o 80-90%. Nie chodzi o skrócenie czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek z 6 miesi cy do 5 miesi cy, ale z 6 miesi cy do 3 tyg. Aby zrozumie proces, trzeba si postawi w roli klientów i okre li, jakie s ich wymagania i rzeczywiste potrzeby. Mo liwe do zaobserwowania zmiany w organizacji pod wp ywem reengeneeringu: 1. Tradycyjne komórki funkcjonalne s zast powane przez zespo y odpowiedzialne za dany proces. 2. Proste zadania s zast powane prac wielowymiarow. 3. Stanowiska kontrolowane s zast powane stanowiskami z odpowiedzialno ci i autonomi. 4. Wynagradzanie efekty, a nie aktywno. 5. Miejsce szkolenia zajmuje edukacja. 6. Zmieniaj si kryteria awansowania, decyduje przydatno, a nie osi gane wyniki. 7. Zmieniaj si warto ci (otwarcie na klienta zast puje protekcjonizm). 8. Szefowie przekszta caj si z nadzorców w animatorów. 9. Struktury hierarchiczne ulegaj sp aszczeniu. 10. Kierownicy z arbitrów przekszta caj si w liderów Lean management Odchudzone lub Wyszczuplone zarz dzanie, które posiada rodowód japo ski, zosta o po raz pierwszy zastosowane w koncernie samochodowym TOYOTA przez szefa produkcji tego koncernu Ohno. Genez lean menagement by problem braku zasobów. Znaleziono rozwi zanie, które wkrótce zastosowali inni japo scy producenci aut. Polega o ono na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nak adów inwestycyjnych, czasu itd. Przenosz c to na grunt zarz dzania otrzymamy odpowied, na czym polega ta koncepcja. Otó jej my l przewodni jest uproszczenie organizacji zarz dzania. Powinno to si przejawia w sp aszczaniu struktur, eliminacji niektórych zasad Taylorowskiej organizacji pracy (tworzeniu w miar prostych i zrozumia ych struktur w przedsi biorstwie), które kojarzono ze sp aszczon hierarchi, wyszczuplon i racjonalna organizacj, wzrostem produktywno ci lub efektywno ci firmy i ze wzrostem jako ci (wed ug bada przeprowadzonych w du ych koncernach niemieckich). Koncepcja lean menagement opiera si na 6 komponentach(wed ug Stadelmanna i Luxa): 1. Koncentracja na potrzebach klienta. 2. Nieustanne doskonalenie jako ci. 3. Przyspieszenie rozwoju nowych produktów i szybsze wprowadzanie ich na rynek. 4. Stosowanie aktywnego marketingu w celu pozyskania nowych klientów. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

4 136 H. Wyr bek 5. Zdolno do wzrostu i pozyskania inwestora strategicznego. 6. Harmonijne powi zanie przedsi biorstwa ze spo ecze stwem. Zalety lean menagement: Zwi kszenie zdolno ci konkurencyjnej dzi ki redukcji kosztów, zmniejszenie rozrzutno ci i wy sza jako ; Zwi kszenie wydajno ci pracy, sp aszczenie hierarchii, skrócenie czasu podejmowania decyzji; Zwrócenie wi kszej uwagi na potrzeby i yczenia klientów; Zwi kszenie zadowolenia pracowników dzi ki lepszej komunikacji miedzy kierownikami a podw adnymi; Silniejsz motywacj pracowników i ich uto samianie si z sukcesami firmy 4. Wady lean menagement: Przekszta cenie si koncepcji w prost racjonalizacj, z gro b obni enia p ynno ci, spadkiem jako ci i zaniedbywaniem us ug; Stres pracowników i spadek motywacji; Powierzchown redukcj pracowników; Wzrost zapotrzebowania na si y fachowe, przy równoczesnym zaniedbywaniu problemów pracowników o ni szych kwalifikacjach. Benchmarking Benchmarking oznacza punkt odniesienia, pozwalaj cy si zorientowa, w którym miejscu organizacja znajduje si w stosunku do przyj tego wzorca. Porównywanie si z najlepszymi wymaga okre lonej procedury. W metodyce benchmarkingu wyró nia si kilka etapów post powania. W pierwszej kolejno ci ustala si obiekt benchmarkingu, a dok adniej: wyznacza przedmiot analizy, okre la czynniki sukcesu i bariery rozwoju firmy oraz powo uje zespó badawczy. Przedmiotem analizy w procesie integracji systemów zarz dzania w organizacji mo e by zarówno ca a organizacja, jak i poszczególne miejsca pracy. Zaleca si, aby g ównym punktem zainteresowania sta y si podstawowe procesy. Po wyborze obiektu badania nale y wyodr bni i zanalizowa czynniki, które przyczyni si do wzrostu efektywno ci integrowanych procesów. W trakcie analizy wewn trznej nale y szczegó owo scharakteryzowa obiekt benchmarkingu. Charakterystyka taka daje materia do formu owania wniosków o modyfikacji lub optymalizacji przedmiotu badania (produktu, miejsca pracy, struktury). U atwia ona poszukiwanie odpowiedniego partnera i formu owanie listy pyta (np. o status, wewn trzn organizacj ) odnosz cych si do ca ego systemu zarz dzania lub do jego cz ci. Analiza partnera ma kluczowe znaczenie w procesie benchmarkingu. 4 K. Zimniewicz, Wspó czesne, op. cit., s. 35. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania 137 Maj c obrany wzorzec, zgromadzone informacje i opisane warunki, które umo liwi y partnerowi odniesienie sukcesu, mo na przyst pi do ostatniego etapu benchmarkingu, czyli wprowadzania zmian i doskonalenia. Punktem wyj cia w trakcie wprowadzenia zmian i doskonalenia jest zawsze dostrze enie oraz zrozumienie odchyle wyst puj cych mi dzy procesami przebiegaj cymi w firmie partnera a organizacj wprowadzaj c usprawnienia. Dzi ki temu mo na sformu owa za o enia i warunki, które powinny by spe nione, aby proces przebiega tak jak u partnera. Benchmarking, tak jak ka da koncepcja, nie jest pozbawiony wad. Nie mo na go traktowa jako instrumentu zapewniaj cego natychmiastowy sukces. Znacz cym ograniczeniem w analizie partnera benchmarkingu s informacje. Barier t próbuje si pokona, opieraj c kontakty mi dzy przedsi biorstwami na ca kowitej dobrowolno ci i kodeksie etycznym. Organizacja ucz ca si Koncepcja organizacji i zarz dzania nazywana organizacj ucz c si ukszta towa a si w latach 90. XX wieku. Organizacja taka powstaje w wyniku dostosowania jednostki gospodarczej do nowych warunków otoczenia, zwi zanych ze wzrostem poziomu kompetencji i wymaga zatrudnionych pracowników, ze zmianami technologii czy potrzeb uzyskania optymalnego modelu organizacji i zarz dzania 5. Przedsi biorstwo uzyskuje za jej pomoc nowy obraz wewn trznego zorganizowania, a tak e nowe procesy wa ne dla osi gni cia za o onych celów. W takiej organizacji przyjmuje si nast puj ce za o enia 6 : 1. przysz o organizacji zale y od wszystkich jej uczestników, 2. jednostki mog uczy si w ró ny sposób, 3. zach ca si pracowników do nauki, innowacji i wnoszenia w asnego wk adu w przysz o organizacji, 4. stwarza si warunki dla rozwoju zatrudnionych. Sednem organizacji ucz cej si jest zmiana sposobu my lenia 7. Jest to organizacja, w której cz onkowie bezustannie podnosz swoje zdolno ci do kreowania tego, co chc kreowa 8, a sama organizacja w sposób ci g y rozwija swoje zdolno ci kszta towania swojej przysz o ci 9. Organizacja ucz ca si jest organizacj inwestuj c w rozwój personelu i anga uj c ludzi w tworzenie oraz wdra anie innowacji. Aby okre li organizacj mianem organizacji ucz cej si, powinny by spe nione pewne warunki: musi by to instytucja zorganizowana w odmienny sposób od organizacji tradycyjnych 5 B. Miku a, Elementy nowoczesnego zarz dzania. W kierunku organizacji inteligentnych. Antykwa, Kraków 2001, s P. Lassey, Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998, s P. Senge, Pi ta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji ucz cych si, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 23P. 8 A. Baines, Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, Work Study 1997, nr 6, s D. Smith, Developing People and Organisations, CIMA Publishing, London 1998, s. 90. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

6 138 H. Wyr bek oraz powinny zachodzi w niej wiadomie zorganizowane procesy organizacyjnego uczenia si. Kadra mened erska natomiast powinna w szczególny sposób koncentrowa swoj uwag na tych procesach i efektywnie nimi zarz dza. Do charakterystycznych cech organizacji ucz cej si zaliczy mo na 10 : p ask struktur organizacyjn, efektywny system informacyjno-komunikacyjny, nastawiony na szybk dystrybucj wiedzy i informacji, atmosfer sprzyjaj ca innowacjom i eksperymentowaniu, my leniu systemowemu, ukierunkowaniu twórczemu, nastawienie na ci g edukacj i rozwój pracowników oraz uczenie si od innych, zespo owe formy organizacji pracy, które oparte s na grupach pracowniczych ci le ze sob wspó pracuj cych oraz o szerokich zakresach samodzielno ci, zespo owe uczenie si, opieraj ce si na uczeniu indywidualnym, oznaczaj ce proces ukierunkowania zespo u i rozwoju jego mo liwo ci uzyskiwania najwy szych wyników. partycypacj zatrudnionych w zarz dzaniu firm, my lenie systemowe, oznaczaj ce zmian sposobu my lenia, w kierunku podej cia wielokierunkowego do relacji zachodz cych mi dzy ci gami zdarze i procesów (nie pojedynczych zdarze, ale procesów); mistrzostwo osobiste, zwi zane ze zmian modeli my lowych u pracowników o wiecie, organizacji i sobie samych, ( czy si to z rozwojem w asnym pracowników i uczeniem si, co prowadzi do rozszerzania umiej tno ci i pog biania osobistej wizji przysz o ci); wspóln wizj przysz o ci, budowan wspólnie przez cz onków organizacji, po to aby generowa pe ne zaanga owanie i oddanie w ród pracowników. Zespo owe uczenie si zak ada, e je eli grupa pracowników w organizacji nie potrafi si uczy, nie b dzie si równie uczy sama organizacja. Koncepcja organizacji ucz cej si zak ada, e ca a organizacja mo e si uczy, ale tylko poprzez zdobywanie wiedzy przez jednostki i w zespo ach pracowniczych. Uczenie si indywidualnych pracowników, czy w grupach, nie gwarantuje jednak uczenia si ca ej organizacji. Przedsi biorstwo staje si ucz c organizacj wtedy, gdy 11 : 1. uczy si powi ksza wiedz, posiada mechanizmy promuj ce nabywanie i rozpowszechnianie wiedzy, 2. uwa a ka d now dzia alno jako okazj do uczenia si, 3. uczy si rozpowszechnia nowe idee, praktyki, procesy i procedury, 4. uczy si doskonali procesy, 10 B. Miku a, Elementy..., op. cit., s M. Bratnicki, Transformacja przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania uczy si kreowa lepsze produkty, 6. jest wra liwe na zjawiska zewn trzne, 7. jest otwarte na otoczenie. Koncepcja organizacji ucz cej si powoduje, e w praktyce gospodarczej zmienia si spojrzenie na przedsi biorstwo. Na pierwszym planie rozpatruje si efektywno nowych podsystemów zarz dzania, do których zalicza si zarz dzanie wiedz, równie zarz dzanie twórczo ci, zmian, kompetencjami i talentami, innowacyjno-partycypacyjne, jako ci oraz cz ce powy sze elementy w jedn ca o zarz dzanie informacj i komunikacj 12. Organizacja inteligentna Organizacja inteligentna pozwala swoim pracownikom na pe n swobod dzia ania w ramach ich kompetencji, przy minimalnej kontroli innych osób. Wa nym elementem takiej organizacji jest zaufanie do kompetencji zatrudnionych kadr, przy za o eniu przyk adowo ch ci wspó pracy, wnoszenia nowych rozwi za, innowacji, twórczego podchodzenia do rozwi zywania problemów 13. Organizacja inteligentna jest nast pnym ogniwem w rozwoju organizacji ucz cej si. Tak jak inteligencja stanowi co wi cej ni samo uczenie si, poniewa wykorzystuj c konkretne rodki my lenia umo liwia uzyskiwanie pewnej umiej tno ci przystosowywania si. Zatem inteligencja to dzie o wie cz ce twórcze dzia anie uczenia si, genotypu cz owieka, jego otoczenia oraz ca ej ywej aktywno ci 14. Organizacja inteligentna wykorzystuje ca inteligencj wszystkich swoich pracowników. Dzi ki tworzeniu odpowiednich warunków anga uj cych i rozwijaj cych jej uczestników w celu wykorzystania inteligencji i wiedzy profesjonalnej, organizacja inteligentna posiada mo liwo bardziej efektywnego dzia ania, zarówno na rzecz klientów, jak i partnerów 15. Rzeczywisto gospodarcza traktuje cz sto organizacj inteligentn jako wy sz form organizacji ucz cej si. Nie jest to tylko wynik ewolucji koncepcji zarz dzania, ale g ównie efekt wdro enia i automatycznej realizacji organizacyjnego uczenia si. Organizacja ta charakteryzuje si równie powi kszaniem kapita u intelektualnego oraz doskonaleniem inteligencji. Organizacja inteligentna jest organizacj ucz ca si, która poprzez realizacj procesów organizacyjnego uczenia, nauczy a si rozumie swoje otoczenie, dzi ki temu mo e unikn pora ek i odnosi sukcesy. Zyskuj c pewne umiej tno ci tworzenia profesjonalnej wiedzy i sprawnego jej wykorzystania, dzi ki generowaniu i selekcjonowaniu informacji z otoczenia wewn trznego i zewn trznego, generuje potencja tworz cy organizacj inteligentn. Ko- 12 B. Miku a, Elementy..., op. cit., s oraz W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsi biorstwo przysz o ci, Difin, Warszawa 2000, s K. Perechuda (red.), Zarz dzanie przedsi biorstwem przysz o ci. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000, s B. Miku a, B. Zi bicki, Organizacja inteligentna a organizacja ucz ca si, Przegl d Organizacji, nr 5/2000, s. 11. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

8 140 H. Wyr bek rzystanie z w asnego do wiadczenia i obserwacji do wiadcze innych, oraz wykorzystanie tego w praktyce prowadzi do osi gni cia trwa ej przewagi konkurencyjnej przedsi biorstwa na rynku. Organizacja inteligentna mo e samodzielnie opracowa nieznane do tej pory w teorii i praktyce rozwi zania organizacyjne stosownie do wymaga swojego otoczenia. Stanowi to bowiem efekt ci g ych zmian oraz niedookre- leniu wyników procesu sta ego uczenia si i generowania wiedzy. Taka organizacja zarzuci tradycyjne sposoby pracy i najprawdopodobniej b dzie oparta na strukturze sieciowej. Mo na j zatem zaliczy do organizacji typu o rozmytych granicach 16. Organizacja inteligentna to organizacja, której uczestnicy posiadaj szczególny poziom mistrzostwa osobistego i bieg o ci dzia ania. Bardzo sprawnie organizacja ta pozyskuje informacje z otoczenia, interpretuje je, dystrybuuje wewn trz, przetwarza na wiedz. Nast pnie konfiguruje j z posiadan ju wiedz i w ten sposób odnawia oraz tworzy nowe zasoby wiedzy. Wykorzystanie wiedzy nast puje poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji, które prowadz nast pnie do realizacji efektywnych dzia a. Dzia ania te cz sto maj charakter innowacyjny. W organizacji inteligentnej w sposób ci g y wzrasta poziom inteligencji, poprzez popraw zdolno ci do aktualizowania oraz tworzenia nowej wiedzy, a tak e przez uzyskiwane sukcesy rynkowe i ekonomiczne 17. Integracja systemów zarz dzania powinna by realizowana zarówno na poziomie strategicznym organizacji, jak i operacyjnym. Na poziomie strategicznym, uto samianym z etapem planowania w cyklu ci g ego doskonalenia Deminga, przejawem integracji systemów b dzie równorz dne traktowanie celów jako ci, celów ochrony rodowiska oraz celów zwi zanych z bezpiecze stwem pracy. W rezultacie integracja systemów powinna doprowadzi do sformu owania wspólnej polityki jako ci, rodowiskowej i bezpiecze stwa pracy, stanowi cej podstaw formu owania celów oraz planów i programów operacyjnych. To, co nie jest wspólne dla analizowanych norm systemowych, to sam przedmiot normy: jako produktów i us ug oraz aspekty rodowiskowe. Wydaje si, e zastosowanie w trakcie budowy zintegrowanego systemu zarz dzania zasad zarz dzania jako ci podej cia procesowego i podej cia systemowego oraz potraktowanie procesów jako procesów biznesowych i uwzgl dnienie oczekiwa wszystkich zainteresowanych stron, mo e zniwelowa w du ym stopniu praktyczne problemy zwi zane z integracj systemu, uwzgl dniaj ce specyficzne wymagania poszczególnych norm 18. Podsumowanie Od systemu zarz dzania organizacj oczekuje si wprowadzenia jasnych uregulowa na poziomie strategicznym, na przyk ad poprzez zapew- 16 K. Perechuda (red.), Zarz dzanie, op. cit., s B. Miku a, Elementy..., op. cit., s J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Wspó czesne koncepcje zarz dzania w procesie integracji systemów zarz dzania 141 nienie niezb dnych rodków i infrastruktury, kszta towania rodowiska pracy, kana ów komunikacji zewn trznej i wewn trznej, pozyskiwania i analizowania informacji o funkcjonowaniu systemu oraz wprowadzenie mechanizmów umo liwiaj cych ci g e doskonalenie. Szczególnie wa n kwesti jest sformu owanie misji i celów organizacji, a nast pnie stworzenie warunków pozwalaj cych na ich realizacj. Wiele przedsi biorstw funkcjonuje bez wizji swojego miejsca na rynku w przysz o ci. System zarz dzania sk ania do identyfikacji i opisania wszystkich procesów realizowanych w organizacji. Zostaj ustalone punkty, w których procesy si przenikaj i wzajemnie na siebie oddzia ywaj. Na poziomie procesów system zarz dzania jako ci prowadzi do zwi kszenia konkurencyjno ci przedsi biorstwa poprzez popraw jako ci oferowanych wyrobów i us ug oraz redukowanie zb dnych kosztów. Korzy ci implementacji koncepcji zarz dzania w proces integracji systemów zarz dzania w organizacji to: holistyczne podej cie do zarz dzania czynnikami ryzyka biznesowego - dzi ki zapewnieniu, e s brane pod uwag wszelkie konsekwencje dzia a, w tym te sposób, w jaki wp ywaj one na siebie nawzajem oraz zwi zane z nimi ryzyko; poprawa komunikacji wewn trznej i zewn trznej - dzi ki zastosowaniu jednego zestawu celów rozwija si kultura pracy zespo owej i poprawia si komunikacja; wi ksza koncentracja na dzia alno ci firmy - dzi ki zastosowaniu jednego systemu powi zanego ze strategicznymi celami firmy nast puje ogólne ci g e ulepszanie organizacji; lepsze morale i motywacja personelu - wprowadzenie ról i podzia- ów obowi zków oraz po czenie ich z celami u atwia wprowadzanie zmian i wdra anie inicjatyw, co z kolei przyczynia si do wi kszego dynamizmu i sukcesu firmy; Zintegrowane systemy zarz dzania w organizacji s efektem przemy- lanej strategii ukierunkowanej na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Zmienno otoczenia sprawia, i przedsi biorstwa musz szybciej reagowa na potrzeby potencjalnych klientów oraz uwarunkowania rozwoju 19. Bibliografia Baines A., Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, Work Study, nr 6/1997. Banaszek Z., Zintegrowane systemy zarz dzania, PWE, Warszawa Bratnicki M., Transformacja przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice Grudzewskiego W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsi biorstwo przysz o ci, Difin, Warszawa E.Skrzypek (red.), Jako ciowe aspekty integracji zarz dzania, UMCS, Lublin 2012, s. 86. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

10 142 H. Wyr bek Kleniewski A., Integracja systemów zarz dzania jako ci, rodowiskiem, bezpiecze stwem i higien pracy, Problemy Jako ci, Lassey P., Developing a Learning Organization, Kogan Page, London Miku a B., Elementy nowoczesnego zarz dzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków Miku a B., Elementy nowoczesnego zarz dzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków Miku a B., Zi bicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucz ca si, Przegl d Organizacji, nr 5/2000. Perechuda K. (red.), Zarz dzanie przedsi biorstwem przysz o ci. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa Senge P., Pi ta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji ucz cych si, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Skrzypek E. (red.), Jako ciowe aspekty integracji zarz dzania, UMCS, Lublin Smith D., Developing People and Organisations, CIMA Publishing, London Toru ski J., Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce Zimniewicz K., Wspó czesne koncepcje i metody zarz dzania, PWE, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 Kiełpin, dnia 1 lutego 2016 r. WITTCHEN S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portretowanie zdolności i ich rozwój Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia ks.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Priorytetami konkursu są:

Priorytetami konkursu są: Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia PLAN PREZENTACJI: 1. Wstęp 2. Atmosfera w szkole 3. Zajęcia edukacyjne 4. Ocenianie ucznia 5. Współpraca w szkole 6. Współpraca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo