BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM"

Transkrypt

1 130 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom VII l zeszyt 3 Bo ena Paw³owska, Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM S³owa kluczowe: pomiar satysfakcji klienta, metody pomiaru satysfakcji, systemy jakoœci Key words: measurement of customer satisfaction, method measurement of satisfaction, quality systems Synopsis. Pomiar satysfakcji jest pierwszym zasadniczym krokiem w kierunku wiêkszej orientacji wspó³czesnego przedsiêbiorstwa na klienta. Dzia³aniu temu sprzyjaj¹ systemy zarz¹dzania jakoœci¹. Zidentyfikowano metody pomiaru satysfakcji stosowane przez przedsiêbiorstwa agrobiznesowe w Polsce. Wstêp Ka de przedsiêbiorstwo chc¹c budowaæ trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹ musi byæ zorientowane na klienta. W zwi¹zku z tym postrzeganie usatysfakcjonowanego klienta jako zasobu przedsiêbiorstwa stanowi obecnie silny atut ekonomiczny. Klucz do osi¹gniêcia celów przedsiêbiorstwa le y w dostarczaniu po ¹danej satysfakcji klientom w sposób bardziej wszechstronny i skuteczny ni konkurenci. Wiedza o kliencie i jego potrzebach staje siê niezbêdna do opracowywania i realizowania skutecznego programu jakoœci ka dego przedsiêbiorstwa. Dzia³aniem s³u ¹cym temu celowi mo e byæ pomiar satysfakcji klienta, który stanowi dla mened erów swoistego rodzaju system wczesnego ostrzegania. Osi¹gniête przez przedsiêbiorstwo zyski stanowi¹ miarê osi¹gniêtych rezultatów przesz³ej dzia³alnoœci, natomiast mierniki satysfakcji wskazuj¹, jakie bêd¹ zachowania rynkowe klientów (jakie preferencje i oczekiwania) w przysz³oœci, a przez to jakich efektów firma mo e siê spodziewaæ. Spe³nienie oczekiwañ klientów na rynku determinowane s¹ ich postawami i preferencjami. W zwi¹zku z tym, pomiar satysfakcji klienta ma za zadanie zbadaæ oczekiwania nabywców, dotycz¹ce cech danego wyrobu lub us³ugi, czyli zbadaæ atrybuty satysfakcji klienta. Satysfakcja klienta w procesie doskonalenia jakoœci Wysoki poziom satysfakcji klienta staje siê jednoczesnie gwarantem zapewnienia o wysokiej jakoœci produktu i o dostosowaniu go do potrzeb i oczekiwañ klientów. Wysoka jakoœæ traktowana jest jako wa ny atut konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa. Aktualnie przedsiêbior-

2 Badania satysfakcji klienta w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ 131 stwa, które s¹ na drodze procesu doskonalenia jakoœci i posiadaj¹ certyfikowane systemy jakoœci zgodne z norm¹ ISO 9001:2000, s¹ zobligowane do prowadzenia badañ satysfakcji klientów 1. Nowa norma zwraca szczególn¹ uwagê na zasadê zorientowania przedsiêbiorstwa na klienta. Nieustanna poprawa jakoœci i ci¹g³e pod¹ anie w kierunku zadowolenia klienta sta³o siê wyzwaniem mobilizuj¹cym do rywalizacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Z marketingowego punktu widzenia kluczow¹ kwesti¹ jest opinia klienta. Jeœli konsumenta nie zadawala jakoœæ oferowanych towarów to zrezygnuje z zakupu i skorzysta z oferty konkurencji. Tak, wiêc poprawa jakoœci w oczach klienta staje siê nakazem dla przedsiêbiorstwa. Natomiast systemy jakoœci staj¹ siê niezbêdnymi narzêdziami wspomagaj¹cymi realizacjê zadañ jakoœciowych w przedsiêbiorstwie, satysfakcjonuj¹cymi ostatecznie klienta [Lock 2002]. Wszystkie teorie zarz¹dzania z ostatnich lat, jak: Business-Reenginering, Kaizen, Lean- Management lub Total-Quality-Management przedstawiaj¹ satysfakcjê klienta jako centralny czynnik sukcesu przedsiêbiorstwa. Skutecznoœæ rynkow¹ wi¹ ¹ z tym, e na pierwszy plan swojej strategii firmy wysuwaj¹ klienta i jego satysfakcjê. Pozwala to na unikniêcie zbêdnych inwestycji w utrzymanie wysokiej jakoœci atrybutów nie maj¹cych znaczenia dla danej grupy konsumentów. Wydaje siê, e niejako powszechn¹ prawid³owoœci¹ powinno byæ to, e przedsiêbiorstwa swoj¹ dzia³alnoœæ ukierunkowuj¹ zgodnie z potrzebami, yczeniami oraz wyobra eniami swoich klientów. Mo na zauwa yæ, e nauka podkreœla coraz czêœciej znaczenie klienta, natomiast w praktyce klient jest odbierany jako niedogodny czynnik. Systemy jakoœci tê rzeczywistoœæ skutecznie zmieniaj¹. Znaczenie pomiaru satysfakcji klienta Prowadzenie pomiaru satysfakcji klienta przynosi przedsiêbiorstwu istotne korzyœci, a mianowicie [Urbanek 2004]: dziêki pomiarowi satysfakcji klienta nastêpuje identyfikacja najwa niejszej dla nabywcy cechy produktu, co pozwala przedsiêbiorstwu wykorzystaæ ten atut w dzia³aniach promocyjnych, unikaj¹c kosztów na kreowanie zalet dobra zupe³nie nieistotnego dla konsumenta, zgodnie z zasad¹, e klienci nie p³ac¹ za ca³y produkt, lecz za to, co w produkcie ceni¹, badania satysfakcji klientów u³atwiaj¹ precyzyjn¹ ocenê pozycji rynkowej, analiza wyników badañ pozwala wykryæ mo liwoœci usprawnieñ, które dotycz¹ przede wszystkim jakoœci wyrobów i us³ug, a tak e procesów, wyznaczaj¹c priorytety doskonalenia, motywacja pracowników przeprowadzone badania dostarczaj¹ konkretnych treœci do rozmów z pracownikami i u³atwiaj¹ ich motywacjê do dzia³añ, które powinny zapewniæ lepsze spe³nienie potrzeb odbiorców; ca³y proces motywacyjny powinien byæ nakierowany na wywo³anie przeœwiadczenia, e g³ównym celem pracy zespo³u pracowniczego jest osi¹ganie satysfakcji przez klienta w wyniku jego kontaktu z przedsiêbiorstwem. Decyduj¹cy wp³yw na prawid³owe rozpoznanie potrzeb i oczekiwañ klienta ma sposób prowadzenia pomiarów zadowolenia klientów. Niew¹tpliwie b³êdy pope³niane na tym etapie rzutuj¹ na ca³y system postrzegania problemu satysfakcji klienta [Schneider 2000]. Mo na wymieniæ równie wiele innych zagro eñ zwi¹zanych z prowadzeniem badañ satysfakcji klienta w przedsiêbiorstwie, jednak e nie jest to przedmiotem niniejszych rozwa añ [Hill, Aleksander 2003]. 1 Wed³ug normy ISO 9000:2000 satysfakcja klienta to percepcja klienta dotycz¹ca stopnia, w jakim jego wymagania zosta³y spe³nione. Oznacza to, e satysfakcja klienta to suma uczuæ klienta wynikaj¹ca z ró nic pomiêdzy jego potrzebami i oczekiwaniami z jednej strony, a postrzegan¹ wartoœci¹ z drugiej. Tak¹ definicjê satysfakcji klienta przyjêto za obowi¹zuj¹c¹ w niniejszej pracy. PN-EN-ISO 9000: 2000, wrzesieñ 2001, s.27.

3 132 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz Wybór metod pomiaru zale y w szczególnoœci od problemu badawczego, rodzaju produktu lub oferowanej us³ugi oraz rodzaju odbiorcy. S¹ to z regu³y badania wielomodu³owe, obejmuj¹ce ró ne zagadnienia zwi¹zane z problemem satysfakcji i czêsto traktuje siê je jako cykl badañ. Informacje, które s³u ¹ do oceny satysfakcji klientów mo na uzyskaæ przez zastosowanie metod bezpoœrednich i metod poœrednich, które mierz¹ ró ne wyznaczniki satysfakcji zazwyczaj odzwierciedlaj¹ce ró ne zachowania klientów na rynku 2. Pomiar satysfakcji klientów pozwala mierzyæ percepcjê klientów w odniesieniu do tego, jak dobrze przedsiêbiorstwo dostarcza im po ¹dan¹ wartoœæ w danym produkcie. Poni ej zaprezentowano wyniki badañ dotycz¹ce stopnia wykorzystania metod pomiaru satysfakcji klienta w przedsiêbiorstwach agrobiznesowych, posiadaj¹cych certyfikowane systemy jakoœci. Metodyka i cel badañ Celem przeprowadzonych badañ ankietowych by³o zidentyfikowanie stosowanych metod pomiaru satysfakcji klienta przez przedsiêbiorstwa agrobiznesowe dzia³aj¹ce w Polsce, z uwzglêdnieniem celowoœci wykorzystania wyników tego pomiaru i znaczenia tego typu badañ dla rozwoju wspó³czesnych przedsiêbiorstw spo ywczych. W badaniu uczestniczy³o 55 przedsiêbiorstw, które zadeklarowa³y, i prowadz¹ pomiar satysfakcji klienta. Badane organizacje dzia³aj¹ w sferze przemys³u spo ywczego i jednoczeœnie legitymuj¹ siê certyfikowanymi systemami jakoœci. Wg. Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci obowi¹zuj¹cej od r. badaniem objêto przedsiêbiorstwa sklasyfikowane w sekcji D przetwórstwo przemys³owe, podsekcja DA, dzia³ 15 produkcja artyku³ów spo ywczych i napojów, z terenu ca³ej Polski, które wg. EKD klasyfikowane s¹ (na podstawie wielkoœci zatrudnienia) jako przedsiêbiorstwa œrednie i du e 3. Badane organizacje dzia³aj¹ g³ównie na rynku regionalnym i krajowym. Za pomoc¹ kwestionariusza ankietowego wypowiedzieli siê pe³nomocnicy ds. systemu jakoœci w badanych przedsiêbiorstwach. Wiêkszoœæ badanych przedsiêbiorstw posiada³o jednoczeœnie system jakoœci wg. normy z serii ISO 9000 oraz system HACCP (85% badanych organizacji). Wykorzystanie metod pomiaru satysfakcji klienta wyniki badañ Analizowane przedsiêbiorstwa stosuj¹ kilka metod pomiaru satysfakcji klienta (komplementarnoœæ pomiaru), co jest zgodne z zasad¹ poprawnoœci prowadzenia badañ satysfakcji klienta (rys. 1). Najczêœciej wskazywanymi metodami pomiaru s¹: analiza skarg, za aleñ i reklamacji (ok. 91% wskazañ), nastêpnie monitorowanie poziomu sprzeda y, udzia³u w rynku lub zwrotu z inwestycji (ok. 84% wskazañ) oraz benchmarking (ok. 57% wskazañ). W dalszej kolejnoœci przedsiêbiorstwa wskazywa³y inne metody zarówno z grupy metod bezpoœrednich, jak i poœrednich. Wœród nich stosunkowo czêsto przedsiêbiorstwa wskazywa³y metodê ankietow¹, jako metodê pomiaru satysfakcji klienta (ok. 74% wskazañ). Metody wymagaj¹ce zastosowania bardziej szczegó³owych procedur badawczych (np. metoda CRS 4, 3,5% wskazañ) uzyska³y 2 W praktyce wykorzystuje siê ponad 30 ró nych mierników satysfakcji klientów zob. D.R. Hauskenecht, Measure scales in Consumer satisfaction/dissatisfaction and Complaining Behaviour 1990, Vol. 3, s za S. Sudo³, J. Szymczak, M. Haffer, Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 1999, s Wg EKD za przedsiêbiorstwa du e uwa a siê przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce powy ej 250 pracowników, a od 50 do 250 przedsiêbiorstwa ma³e. 4 CSR Customer Satisfaction Research szerzej w Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwa- ³ych zwi¹zków z klientami. Customer Relationships Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s

4 Badania satysfakcji klienta w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ 133 6WRVRZDQHPHWRG\SRPLDUXVDW\VIDNFMLNOLHQWD &XVWRPHU6DW\VIDFWLRQ5HVHDUFK UDSRUW\VWRZDU]\V]H SU]HP\VáRZ\FK EDGDQLHMDNR FLSUDFRZQLNyZ WHFKQLNDZ\SDGNyZNU\W\F]Q\FK UDSRUW\SUDFRZQLNyZSLHUZV]HJR Z\ZLDG\WHOHIRQLF]QHOXERVRELVWH DQDOL]DXWUDW\NOLHQWyZ ]RJQLVNRZDQHJUXS\G\VNXV\MQH EHQFKPDUNLQJ EDGDQLHDQNLHWRZH PRQLWRURZDQLHSR]LRPXVSU]HGD]\ DQDOL]DVNDUJ]D]DOH LUHNODPDFML Rysunek 1. Procentowe wskazanie stosowanych metod pomiaru satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych. najni sze oceny. Najmniej wskazañ uzyska³y tak e metody: badanie jakoœci pracowników (ok. 8% wskazañ), raporty stowarzyszeñ przemys³owych (ok. 7% wskazañ) oraz technika wypadków krytycznych (ok. 9% wskazañ). Z badañ wynika, i w przewa aj¹cej wiêkszoœci przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ metody wymagaj¹ce mniejszego bezpoœredniego zaanga owania pracowników w proces badawczy. Najczêœciej badania satysfakcji klientów prowadzone s¹ od 1 do 3 lat, tak stwierdzi³o ok. 48% przedsiêbiorstw, powy ej 3 lat prowadzi badania 30% badanych przedsiêbiorstw, do 1 roku ok. 21% przedsiêbiorstw. Trzeba przyznaæ, i jest to stosunkowo krótki okres czasu prowadzenia tego typu badañ. Przyczyna tkwi, równie w tym, i nowa norma ISO wesz³a w ycie stosunkowo niedawno 5, a ona stanowi g³ówn¹ przyczynê prowadzenia badañ przez analizowane przedsiêbiorstwa. A 88% badanych przedsiêbiorstw przyzna³o, i pomiar satysfakcji klientów dokonywany jest w ramach systemu zarz¹dzania jakoœci¹, niejako jest on wymuszony przez ten system (g³ównie w oparciu o normê ISO 9001:2000). Pomiar satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach obejmuje g³ównie aktualnych nabywców (ok. 98% wskazañ), nastêpnie pracowników (ok. 46% wskazañ), potencjalnych klientów (ok. 39% wskazañ) i poœredników (ok. 35% wskazañ). Badanie satysfakcji klientów jest wykonywane systematycznie u oko³o 62% badanych przedsiêbiorstw, wyrywkowo u ok. 28% przedsiêbiorstw i rzadko u ok. 10% badanych organizacji. W analizowanych przedsiêbiorstwach w ok. 64% przypadków zatrudnieni s¹ specjalni pracownicy zajmuj¹cy siê pomiarem satysfakcji klienta, co mo na uznaæ za dobry wynik, w pozosta³ych przypadkach, tj. w ok. 36% przedsiêbiorstw nie ma specjalnego stanowiska pracownika zajmuj¹cego siê pomiarem satysfakcji klienta. Wœród specjalistów odpowiedzialnych za pomiar satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach wymienia siê specjalistê ds. marketingu (ok. 55% odpowiedzi), specjalistê ds. sprzeda y (ok. 12% odpowiedzi), specjalistê ds. jakoœci (ok. 9% odpowiedzi) i inne stanowiska (ok. 24% odpowiedzi). Badania wykaza³y równie, e a 80% badanych przedsiêbiorstw nie posiada procedury oceny systemu pomiaru satysfakcji klienta, tylko 12% przedsiêbiorstw przyznaje siê do prowadzenia oceny swojego systemu pomiaru. Jest to sytuacja, która wymaga szybkiej zmiany, g³ównie polegaj¹cej na rozbudowaniu metodologii pomiaru, która jak wykaza³y wyniki badañ, jest 5 Od r. wesz³a w ycie nowa norma ISO 9001:2000.

5 134 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz doœæ skromna. Zaledwie 7% badanych przedsiêbiorstw deklaruje zamiar wprowadzenia oceny systemu pomiaru satysfakcji klienta. Ze wzglêdu na stosunkowo krótki okres prowadzenia pomiaru satysfakcji klienta badane przedsiêbiorstwa, tj. w 89% jeszcze nie zdo³a³y okreœliæ wskaÿnika zadowolenia klienta. Konsekwencj¹ tego faktu jest stosunkowo s³aba znajomoœæ podstawowych atrybutów satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach. Tylko 30% przedsiêbiorstw przyznaje, i zna poziom satysfakcji swoich klientów dziêki rzetelnym informacjom. A ponad 61% stwierdza, i poziom satysfakcji klientów jest im znany na podstawie innych informacji ni badania (np. tzw. okazjonalne pog³oski z rynku), pomimo deklaracji, e przedsiêbiorstwa te prowadz¹ równie badania satysfakcji klientów. Wynika z powy szego, i przedsiêbiorstwa posiadaj¹ s³abo rozwiniêt¹ bazê metodologiczn¹ pomiaru, a wyniki pomiaru nie w pe³ni potrafi¹ wykorzystaæ, gdy nie posiadaj¹ wewnêtrznego spójnego systemu zarz¹dzania satysfakcj¹ klienta i uwa aj¹ je za ma³o precyzyjne. Badane przedsiêbiorstwa w ponad 90% twierdz¹, i s¹ dowody œwiadcz¹ce o wp³ywie jakoœci produktów na poziom satysfakcji klientów. Zauwa aj¹ ten zwi¹zek g³ównie w postaci: wzrostu sprzeda y, zmniejszenia liczby reklamacji, w wynikach w³asnych badañ, na podstawie listów od klientów oraz dziêki bezpoœrednim kontaktom z klientami. Podstawowym celem prowadzonych badañ pomiaru satysfakcji klienta wg. badanych przedsiêbiorstw jest: doskonalenie jakoœci (ok. 34% odpowiedzi i pow. 96% wskazañ); doskonalenie usprawnieñ w procesach (ok. 26% odpowiedzi i powy ej 73% wskazañ); pozyskanie lojalnoœci klientów (ok. 14% odpowiedzi i pow. 40% wskazañ); w celu lepszej obs³ugi klientów (ok. 12% odpowiedzi i pow. 33% wskazañ) (rys. 2). SR]\VNDQLHORMDOQR FLNOLHQWyZ GRVNRQDOHQLHZ VSRáSUDF\]NOLHQWDPL OHSV]DREVáXJDNOLHQWyZ GRVNRQDOHQLHXVSUDZ QLH Z SURFHVDFKSURGXNFMLZ \UREDFK GRVNRQDOHQLHMDNR FL Rysunek 2. Wyniki badañ satysfakcji klienta w analizowanych przedsiêbiorstwach [% odpowiedzi] ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych. Przedsiêbiorstwa generalnie przyznaj¹, i w ponad 60% nie prowadz¹ badañ w relacji wzrost satysfakcji klienta, a rentownoœæ przedsiêbiorstwa. Natomiast nale y podkreœliæ, i badanie takiej relacji jest jedn¹ z g³ównych dzia³añ w ocenie skutecznoœci pomiaru satysfakcji klienta [Derek 2004]. Przedsiêbiorstwa deklaruj¹, i badaj¹ satysfakcjê klienta zarówno samodzielnie (ok. 82% wskazañ), jak równie to dzia³anie zlecane jest wyspecjalizowanym organizacjom (ok. 50% wskazañ). Badane przedsiêbiorstwa przypisuj¹ pomiarowi satysfakcji klienta du e (ok. 68% badanych przedsiêbiorstw) i kluczowe (ok. 25% badanych przedsiêbiorstw) znaczenie. Œwiadczy to o wysokiej œwiadomoœci wœród kadry kierowniczej znaczenia tego problemu jako istotnego czynnika przewagi konkurencyjnej. Jednak e, organizacja i metodologia pomiaru oraz wykorzystanie wyników badañ satysfakcji klienta w analizowanych organizacjach jest jeszcze w ma³ym stopniu zadowalaj¹ce. Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono grupê czynników, które wp³ynê³y na satysfakcjê klienta (rys. 3.) Do najistotniejszych badane przedsiêbiorstwa zaliczy³y: podniesie-

6 Badania satysfakcji klienta w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ 135 SRGQLHVLHQLHSR]LRPXMDNR FLSUDF\SUDFRZ QLNyZ ORMDOQR ünolhqwyz REQL HQLHNRV]WyZ Z ]URVWUHQRP\SU]HGVL ELRUVWZ D SRSUDZ DSR]\FMLU\QNRZ HM Z ]URVWVSU]HGD \ UR]SR]QDQLHSRWU]HENOLHQWD SRGQLHVLHQLHSR]LRPXMDNR FLSURGXNWyZ Rysunek 3. Struktura czynników wp³ywaj¹cych na poziom satysfakcji klienta w opinii badanych przedsiêbiorstw ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych. nie poziomu jakoœci produktów (ok. 24% odpowiedzi i pow. 81% wskazañ); rozpoznanie potrzeb klientów (ok. 20% odpowiedzi i powy ej 69% wskazañ); wzrost sprzeda y (ok. 18% odpowiedzi i 60% wskazañ); poprawê pozycji rynkowej (ok. 12% odpowiedzi i 40% wskazañ). Tylko ok. 3% badanych przedsiêbiorstw uwa a, e poziom satysfakcji klienta wp³yn¹³ na podniesienie jakoœci pracy zatrudnionych, co mo e jednoczeœnie œwiadczyæ, e w bardzo ma³ym stopniu wykorzystuje siê wyniki pomiaru satysfakcji klienta w procesie zarz¹dzania zatrudnionym personelem, gdzie realizacja wymagañ klientów, jednoczeœnie mobilizowa³aby pracowników do wzrostu jakoœci pracy (np. wzrostu jakoœci obs³ugi klienta). Uzyskane wyniki dowodz¹, i w badanych organizacjach pomiar satysfakcji klienta, jest bezpoœrednim impulsem do podniesienia poziomu jakoœci produktów. Z kolei to skutkuje lepszym rozpoznaniem potrzeb klienta, a to zdecydowanie powoduje wzrost sprzeda y produktów. Nale y te fakty uznaæ za bardzo korzystne dla analizowanych przedsiêbiorstw. Podsumowanie Powy sze rozwa ania wskazuj¹ na bardzo istotne znaczenie i koniecznoœæ stosowania pomiaru satysfakcji klientów w przedsiêbiorstwie. To, co jest aktualnie potrzebne organizacjom, to ocena, jakie mo liwe dzia³ania na rzecz poprawy jakoœci najsilniej, a które relatywnie s³abiej, prowadz¹ do zwiêkszenia przychodów. Dlatego te, w efekcie dobrze zaprogramowanych badañ nad satysfakcj¹ klientów, kierownictwo przedsiêbiorstwa mo e uzyskaæ informacje, za jakie cechy wyrobu lub us³ugi klienci chc¹ p³aciæ, a jakie cechy s¹ dla nich mniej istotne. W ostatecznym rozrachunku, przychody zale ¹ od trafnego odczytania oczekiwañ i potrzeb klientów oraz czy uda siê je lepiej zaspokoiæ, ni robi¹ to konkurenci. Istotnym czynnikiem wspomagaj¹cym przedsiêbiorstwa w tych dzia³aniach s¹ systemy jakoœci, czêsto obliguj¹ce przedsiêbiorstwa do dokonywania pomiaru satysfakcji klienta. Badane przedsiêbiorstwa stosuj¹ stosunkowo skromn¹ metodologiê pomiaru satysfakcji klienta, jednak e istotnym jest, i dostrzegaj¹ wa noœæ zagadnienia i podejmuj¹ kroki w kierunku ci¹g³ego doskonalenia stosowanych metod pomiaru. Jednak e sam pomiar satysfakcji klienta to jedynie pocz¹tek przedsiêwziêcia, jakim jest problem satysfakcji klienta, w dalszej kolejnoœci powinno nast¹piæ skuteczne zarz¹dzanie t¹ wartoœci¹ we wszystkich wewnêtrznych procesach przedsiêbiorstwa.

7 136 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz Literatura Derek A. 2004: Customer Satisfaction Research Management. Hardcover, Hauskenecht D.R. 1990: Measure scales in Consumer satisfaction/dissatisfaction and Complaining Behaviour, Vol. 3, Hill N., Aleksander J. 2003: Pomiar satysfakcji i lojalnoœci klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 69. Lock D : Podrêcznik zarz¹dzania jakoœci¹. PWN, Warszawa, PN-EN ISO 9000:2000, 2001: Systemy zarz¹dzania jakoœci¹. Podstawy i terminologia. Wyd. Normalizacyjne Alfa-Wero, Warszawa, 27. Urbanek G. 2004: Jakoœæ, satysfakcja, lojalnoœæ, rentownoœæ ³añcuch przyczynowo-skutkowy. Marketing i Rynek, nr 6, 2-8. Schneider W. 2000: Kunderzufriedenheit. Strategie. Messung. Management. Verlag Moderne Industrie, Landsberg, 57. Storbacka K., Lehtinen J.R. 2001: Sztuka budowania trwa³ych zwi¹zków z klientami. Customer Relationships Management. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 24. Sudo³ S., Szymczak J., Haffer M. 2000: Marketingowe testowanie produktów. PWE Warszawa, 294. Summary Customer satisfaction is a key issure for all organizations. To surrive, you must understand and provide what the customers want. This article focuses on all these aspects of customer satisfaction in quality management system. In this article one introducied methods measurement of customer satisfaction to illustrate the activities needed to improve enterprises competitive. Adres do korespondencji mgr Bo ena Paw³owska, dr Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie Katedra Ekonomiki Przedsiêbiorstw ul. M. Oczapowskiego Olsztyn te. (0 89) ,

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej. Agnieszka Kowalska Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej Agnieszka Kowalska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2011 Recenzja prof. zw. Aldon Zalewski Redaktor prowadzący Adam P. Balcerzak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo