BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM"

Transkrypt

1 130 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom VII l zeszyt 3 Bo ena Paw³owska, Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM S³owa kluczowe: pomiar satysfakcji klienta, metody pomiaru satysfakcji, systemy jakoœci Key words: measurement of customer satisfaction, method measurement of satisfaction, quality systems Synopsis. Pomiar satysfakcji jest pierwszym zasadniczym krokiem w kierunku wiêkszej orientacji wspó³czesnego przedsiêbiorstwa na klienta. Dzia³aniu temu sprzyjaj¹ systemy zarz¹dzania jakoœci¹. Zidentyfikowano metody pomiaru satysfakcji stosowane przez przedsiêbiorstwa agrobiznesowe w Polsce. Wstêp Ka de przedsiêbiorstwo chc¹c budowaæ trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹ musi byæ zorientowane na klienta. W zwi¹zku z tym postrzeganie usatysfakcjonowanego klienta jako zasobu przedsiêbiorstwa stanowi obecnie silny atut ekonomiczny. Klucz do osi¹gniêcia celów przedsiêbiorstwa le y w dostarczaniu po ¹danej satysfakcji klientom w sposób bardziej wszechstronny i skuteczny ni konkurenci. Wiedza o kliencie i jego potrzebach staje siê niezbêdna do opracowywania i realizowania skutecznego programu jakoœci ka dego przedsiêbiorstwa. Dzia³aniem s³u ¹cym temu celowi mo e byæ pomiar satysfakcji klienta, który stanowi dla mened erów swoistego rodzaju system wczesnego ostrzegania. Osi¹gniête przez przedsiêbiorstwo zyski stanowi¹ miarê osi¹gniêtych rezultatów przesz³ej dzia³alnoœci, natomiast mierniki satysfakcji wskazuj¹, jakie bêd¹ zachowania rynkowe klientów (jakie preferencje i oczekiwania) w przysz³oœci, a przez to jakich efektów firma mo e siê spodziewaæ. Spe³nienie oczekiwañ klientów na rynku determinowane s¹ ich postawami i preferencjami. W zwi¹zku z tym, pomiar satysfakcji klienta ma za zadanie zbadaæ oczekiwania nabywców, dotycz¹ce cech danego wyrobu lub us³ugi, czyli zbadaæ atrybuty satysfakcji klienta. Satysfakcja klienta w procesie doskonalenia jakoœci Wysoki poziom satysfakcji klienta staje siê jednoczesnie gwarantem zapewnienia o wysokiej jakoœci produktu i o dostosowaniu go do potrzeb i oczekiwañ klientów. Wysoka jakoœæ traktowana jest jako wa ny atut konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa. Aktualnie przedsiêbior-

2 Badania satysfakcji klienta w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ 131 stwa, które s¹ na drodze procesu doskonalenia jakoœci i posiadaj¹ certyfikowane systemy jakoœci zgodne z norm¹ ISO 9001:2000, s¹ zobligowane do prowadzenia badañ satysfakcji klientów 1. Nowa norma zwraca szczególn¹ uwagê na zasadê zorientowania przedsiêbiorstwa na klienta. Nieustanna poprawa jakoœci i ci¹g³e pod¹ anie w kierunku zadowolenia klienta sta³o siê wyzwaniem mobilizuj¹cym do rywalizacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Z marketingowego punktu widzenia kluczow¹ kwesti¹ jest opinia klienta. Jeœli konsumenta nie zadawala jakoœæ oferowanych towarów to zrezygnuje z zakupu i skorzysta z oferty konkurencji. Tak, wiêc poprawa jakoœci w oczach klienta staje siê nakazem dla przedsiêbiorstwa. Natomiast systemy jakoœci staj¹ siê niezbêdnymi narzêdziami wspomagaj¹cymi realizacjê zadañ jakoœciowych w przedsiêbiorstwie, satysfakcjonuj¹cymi ostatecznie klienta [Lock 2002]. Wszystkie teorie zarz¹dzania z ostatnich lat, jak: Business-Reenginering, Kaizen, Lean- Management lub Total-Quality-Management przedstawiaj¹ satysfakcjê klienta jako centralny czynnik sukcesu przedsiêbiorstwa. Skutecznoœæ rynkow¹ wi¹ ¹ z tym, e na pierwszy plan swojej strategii firmy wysuwaj¹ klienta i jego satysfakcjê. Pozwala to na unikniêcie zbêdnych inwestycji w utrzymanie wysokiej jakoœci atrybutów nie maj¹cych znaczenia dla danej grupy konsumentów. Wydaje siê, e niejako powszechn¹ prawid³owoœci¹ powinno byæ to, e przedsiêbiorstwa swoj¹ dzia³alnoœæ ukierunkowuj¹ zgodnie z potrzebami, yczeniami oraz wyobra eniami swoich klientów. Mo na zauwa yæ, e nauka podkreœla coraz czêœciej znaczenie klienta, natomiast w praktyce klient jest odbierany jako niedogodny czynnik. Systemy jakoœci tê rzeczywistoœæ skutecznie zmieniaj¹. Znaczenie pomiaru satysfakcji klienta Prowadzenie pomiaru satysfakcji klienta przynosi przedsiêbiorstwu istotne korzyœci, a mianowicie [Urbanek 2004]: dziêki pomiarowi satysfakcji klienta nastêpuje identyfikacja najwa niejszej dla nabywcy cechy produktu, co pozwala przedsiêbiorstwu wykorzystaæ ten atut w dzia³aniach promocyjnych, unikaj¹c kosztów na kreowanie zalet dobra zupe³nie nieistotnego dla konsumenta, zgodnie z zasad¹, e klienci nie p³ac¹ za ca³y produkt, lecz za to, co w produkcie ceni¹, badania satysfakcji klientów u³atwiaj¹ precyzyjn¹ ocenê pozycji rynkowej, analiza wyników badañ pozwala wykryæ mo liwoœci usprawnieñ, które dotycz¹ przede wszystkim jakoœci wyrobów i us³ug, a tak e procesów, wyznaczaj¹c priorytety doskonalenia, motywacja pracowników przeprowadzone badania dostarczaj¹ konkretnych treœci do rozmów z pracownikami i u³atwiaj¹ ich motywacjê do dzia³añ, które powinny zapewniæ lepsze spe³nienie potrzeb odbiorców; ca³y proces motywacyjny powinien byæ nakierowany na wywo³anie przeœwiadczenia, e g³ównym celem pracy zespo³u pracowniczego jest osi¹ganie satysfakcji przez klienta w wyniku jego kontaktu z przedsiêbiorstwem. Decyduj¹cy wp³yw na prawid³owe rozpoznanie potrzeb i oczekiwañ klienta ma sposób prowadzenia pomiarów zadowolenia klientów. Niew¹tpliwie b³êdy pope³niane na tym etapie rzutuj¹ na ca³y system postrzegania problemu satysfakcji klienta [Schneider 2000]. Mo na wymieniæ równie wiele innych zagro eñ zwi¹zanych z prowadzeniem badañ satysfakcji klienta w przedsiêbiorstwie, jednak e nie jest to przedmiotem niniejszych rozwa añ [Hill, Aleksander 2003]. 1 Wed³ug normy ISO 9000:2000 satysfakcja klienta to percepcja klienta dotycz¹ca stopnia, w jakim jego wymagania zosta³y spe³nione. Oznacza to, e satysfakcja klienta to suma uczuæ klienta wynikaj¹ca z ró nic pomiêdzy jego potrzebami i oczekiwaniami z jednej strony, a postrzegan¹ wartoœci¹ z drugiej. Tak¹ definicjê satysfakcji klienta przyjêto za obowi¹zuj¹c¹ w niniejszej pracy. PN-EN-ISO 9000: 2000, wrzesieñ 2001, s.27.

3 132 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz Wybór metod pomiaru zale y w szczególnoœci od problemu badawczego, rodzaju produktu lub oferowanej us³ugi oraz rodzaju odbiorcy. S¹ to z regu³y badania wielomodu³owe, obejmuj¹ce ró ne zagadnienia zwi¹zane z problemem satysfakcji i czêsto traktuje siê je jako cykl badañ. Informacje, które s³u ¹ do oceny satysfakcji klientów mo na uzyskaæ przez zastosowanie metod bezpoœrednich i metod poœrednich, które mierz¹ ró ne wyznaczniki satysfakcji zazwyczaj odzwierciedlaj¹ce ró ne zachowania klientów na rynku 2. Pomiar satysfakcji klientów pozwala mierzyæ percepcjê klientów w odniesieniu do tego, jak dobrze przedsiêbiorstwo dostarcza im po ¹dan¹ wartoœæ w danym produkcie. Poni ej zaprezentowano wyniki badañ dotycz¹ce stopnia wykorzystania metod pomiaru satysfakcji klienta w przedsiêbiorstwach agrobiznesowych, posiadaj¹cych certyfikowane systemy jakoœci. Metodyka i cel badañ Celem przeprowadzonych badañ ankietowych by³o zidentyfikowanie stosowanych metod pomiaru satysfakcji klienta przez przedsiêbiorstwa agrobiznesowe dzia³aj¹ce w Polsce, z uwzglêdnieniem celowoœci wykorzystania wyników tego pomiaru i znaczenia tego typu badañ dla rozwoju wspó³czesnych przedsiêbiorstw spo ywczych. W badaniu uczestniczy³o 55 przedsiêbiorstw, które zadeklarowa³y, i prowadz¹ pomiar satysfakcji klienta. Badane organizacje dzia³aj¹ w sferze przemys³u spo ywczego i jednoczeœnie legitymuj¹ siê certyfikowanymi systemami jakoœci. Wg. Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci obowi¹zuj¹cej od r. badaniem objêto przedsiêbiorstwa sklasyfikowane w sekcji D przetwórstwo przemys³owe, podsekcja DA, dzia³ 15 produkcja artyku³ów spo ywczych i napojów, z terenu ca³ej Polski, które wg. EKD klasyfikowane s¹ (na podstawie wielkoœci zatrudnienia) jako przedsiêbiorstwa œrednie i du e 3. Badane organizacje dzia³aj¹ g³ównie na rynku regionalnym i krajowym. Za pomoc¹ kwestionariusza ankietowego wypowiedzieli siê pe³nomocnicy ds. systemu jakoœci w badanych przedsiêbiorstwach. Wiêkszoœæ badanych przedsiêbiorstw posiada³o jednoczeœnie system jakoœci wg. normy z serii ISO 9000 oraz system HACCP (85% badanych organizacji). Wykorzystanie metod pomiaru satysfakcji klienta wyniki badañ Analizowane przedsiêbiorstwa stosuj¹ kilka metod pomiaru satysfakcji klienta (komplementarnoœæ pomiaru), co jest zgodne z zasad¹ poprawnoœci prowadzenia badañ satysfakcji klienta (rys. 1). Najczêœciej wskazywanymi metodami pomiaru s¹: analiza skarg, za aleñ i reklamacji (ok. 91% wskazañ), nastêpnie monitorowanie poziomu sprzeda y, udzia³u w rynku lub zwrotu z inwestycji (ok. 84% wskazañ) oraz benchmarking (ok. 57% wskazañ). W dalszej kolejnoœci przedsiêbiorstwa wskazywa³y inne metody zarówno z grupy metod bezpoœrednich, jak i poœrednich. Wœród nich stosunkowo czêsto przedsiêbiorstwa wskazywa³y metodê ankietow¹, jako metodê pomiaru satysfakcji klienta (ok. 74% wskazañ). Metody wymagaj¹ce zastosowania bardziej szczegó³owych procedur badawczych (np. metoda CRS 4, 3,5% wskazañ) uzyska³y 2 W praktyce wykorzystuje siê ponad 30 ró nych mierników satysfakcji klientów zob. D.R. Hauskenecht, Measure scales in Consumer satisfaction/dissatisfaction and Complaining Behaviour 1990, Vol. 3, s za S. Sudo³, J. Szymczak, M. Haffer, Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 1999, s Wg EKD za przedsiêbiorstwa du e uwa a siê przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce powy ej 250 pracowników, a od 50 do 250 przedsiêbiorstwa ma³e. 4 CSR Customer Satisfaction Research szerzej w Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwa- ³ych zwi¹zków z klientami. Customer Relationships Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s

4 Badania satysfakcji klienta w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ 133 6WRVRZDQHPHWRG\SRPLDUXVDW\VIDNFMLNOLHQWD &XVWRPHU6DW\VIDFWLRQ5HVHDUFK UDSRUW\VWRZDU]\V]H SU]HP\VáRZ\FK EDGDQLHMDNR FLSUDFRZQLNyZ WHFKQLNDZ\SDGNyZNU\W\F]Q\FK UDSRUW\SUDFRZQLNyZSLHUZV]HJR Z\ZLDG\WHOHIRQLF]QHOXERVRELVWH DQDOL]DXWUDW\NOLHQWyZ ]RJQLVNRZDQHJUXS\G\VNXV\MQH EHQFKPDUNLQJ EDGDQLHDQNLHWRZH PRQLWRURZDQLHSR]LRPXVSU]HGD]\ DQDOL]DVNDUJ]D]DOH LUHNODPDFML Rysunek 1. Procentowe wskazanie stosowanych metod pomiaru satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych. najni sze oceny. Najmniej wskazañ uzyska³y tak e metody: badanie jakoœci pracowników (ok. 8% wskazañ), raporty stowarzyszeñ przemys³owych (ok. 7% wskazañ) oraz technika wypadków krytycznych (ok. 9% wskazañ). Z badañ wynika, i w przewa aj¹cej wiêkszoœci przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ metody wymagaj¹ce mniejszego bezpoœredniego zaanga owania pracowników w proces badawczy. Najczêœciej badania satysfakcji klientów prowadzone s¹ od 1 do 3 lat, tak stwierdzi³o ok. 48% przedsiêbiorstw, powy ej 3 lat prowadzi badania 30% badanych przedsiêbiorstw, do 1 roku ok. 21% przedsiêbiorstw. Trzeba przyznaæ, i jest to stosunkowo krótki okres czasu prowadzenia tego typu badañ. Przyczyna tkwi, równie w tym, i nowa norma ISO wesz³a w ycie stosunkowo niedawno 5, a ona stanowi g³ówn¹ przyczynê prowadzenia badañ przez analizowane przedsiêbiorstwa. A 88% badanych przedsiêbiorstw przyzna³o, i pomiar satysfakcji klientów dokonywany jest w ramach systemu zarz¹dzania jakoœci¹, niejako jest on wymuszony przez ten system (g³ównie w oparciu o normê ISO 9001:2000). Pomiar satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach obejmuje g³ównie aktualnych nabywców (ok. 98% wskazañ), nastêpnie pracowników (ok. 46% wskazañ), potencjalnych klientów (ok. 39% wskazañ) i poœredników (ok. 35% wskazañ). Badanie satysfakcji klientów jest wykonywane systematycznie u oko³o 62% badanych przedsiêbiorstw, wyrywkowo u ok. 28% przedsiêbiorstw i rzadko u ok. 10% badanych organizacji. W analizowanych przedsiêbiorstwach w ok. 64% przypadków zatrudnieni s¹ specjalni pracownicy zajmuj¹cy siê pomiarem satysfakcji klienta, co mo na uznaæ za dobry wynik, w pozosta³ych przypadkach, tj. w ok. 36% przedsiêbiorstw nie ma specjalnego stanowiska pracownika zajmuj¹cego siê pomiarem satysfakcji klienta. Wœród specjalistów odpowiedzialnych za pomiar satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach wymienia siê specjalistê ds. marketingu (ok. 55% odpowiedzi), specjalistê ds. sprzeda y (ok. 12% odpowiedzi), specjalistê ds. jakoœci (ok. 9% odpowiedzi) i inne stanowiska (ok. 24% odpowiedzi). Badania wykaza³y równie, e a 80% badanych przedsiêbiorstw nie posiada procedury oceny systemu pomiaru satysfakcji klienta, tylko 12% przedsiêbiorstw przyznaje siê do prowadzenia oceny swojego systemu pomiaru. Jest to sytuacja, która wymaga szybkiej zmiany, g³ównie polegaj¹cej na rozbudowaniu metodologii pomiaru, która jak wykaza³y wyniki badañ, jest 5 Od r. wesz³a w ycie nowa norma ISO 9001:2000.

5 134 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz doœæ skromna. Zaledwie 7% badanych przedsiêbiorstw deklaruje zamiar wprowadzenia oceny systemu pomiaru satysfakcji klienta. Ze wzglêdu na stosunkowo krótki okres prowadzenia pomiaru satysfakcji klienta badane przedsiêbiorstwa, tj. w 89% jeszcze nie zdo³a³y okreœliæ wskaÿnika zadowolenia klienta. Konsekwencj¹ tego faktu jest stosunkowo s³aba znajomoœæ podstawowych atrybutów satysfakcji klienta w badanych przedsiêbiorstwach. Tylko 30% przedsiêbiorstw przyznaje, i zna poziom satysfakcji swoich klientów dziêki rzetelnym informacjom. A ponad 61% stwierdza, i poziom satysfakcji klientów jest im znany na podstawie innych informacji ni badania (np. tzw. okazjonalne pog³oski z rynku), pomimo deklaracji, e przedsiêbiorstwa te prowadz¹ równie badania satysfakcji klientów. Wynika z powy szego, i przedsiêbiorstwa posiadaj¹ s³abo rozwiniêt¹ bazê metodologiczn¹ pomiaru, a wyniki pomiaru nie w pe³ni potrafi¹ wykorzystaæ, gdy nie posiadaj¹ wewnêtrznego spójnego systemu zarz¹dzania satysfakcj¹ klienta i uwa aj¹ je za ma³o precyzyjne. Badane przedsiêbiorstwa w ponad 90% twierdz¹, i s¹ dowody œwiadcz¹ce o wp³ywie jakoœci produktów na poziom satysfakcji klientów. Zauwa aj¹ ten zwi¹zek g³ównie w postaci: wzrostu sprzeda y, zmniejszenia liczby reklamacji, w wynikach w³asnych badañ, na podstawie listów od klientów oraz dziêki bezpoœrednim kontaktom z klientami. Podstawowym celem prowadzonych badañ pomiaru satysfakcji klienta wg. badanych przedsiêbiorstw jest: doskonalenie jakoœci (ok. 34% odpowiedzi i pow. 96% wskazañ); doskonalenie usprawnieñ w procesach (ok. 26% odpowiedzi i powy ej 73% wskazañ); pozyskanie lojalnoœci klientów (ok. 14% odpowiedzi i pow. 40% wskazañ); w celu lepszej obs³ugi klientów (ok. 12% odpowiedzi i pow. 33% wskazañ) (rys. 2). SR]\VNDQLHORMDOQR FLNOLHQWyZ GRVNRQDOHQLHZ VSRáSUDF\]NOLHQWDPL OHSV]DREVáXJDNOLHQWyZ GRVNRQDOHQLHXVSUDZ QLH Z SURFHVDFKSURGXNFMLZ \UREDFK GRVNRQDOHQLHMDNR FL Rysunek 2. Wyniki badañ satysfakcji klienta w analizowanych przedsiêbiorstwach [% odpowiedzi] ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych. Przedsiêbiorstwa generalnie przyznaj¹, i w ponad 60% nie prowadz¹ badañ w relacji wzrost satysfakcji klienta, a rentownoœæ przedsiêbiorstwa. Natomiast nale y podkreœliæ, i badanie takiej relacji jest jedn¹ z g³ównych dzia³añ w ocenie skutecznoœci pomiaru satysfakcji klienta [Derek 2004]. Przedsiêbiorstwa deklaruj¹, i badaj¹ satysfakcjê klienta zarówno samodzielnie (ok. 82% wskazañ), jak równie to dzia³anie zlecane jest wyspecjalizowanym organizacjom (ok. 50% wskazañ). Badane przedsiêbiorstwa przypisuj¹ pomiarowi satysfakcji klienta du e (ok. 68% badanych przedsiêbiorstw) i kluczowe (ok. 25% badanych przedsiêbiorstw) znaczenie. Œwiadczy to o wysokiej œwiadomoœci wœród kadry kierowniczej znaczenia tego problemu jako istotnego czynnika przewagi konkurencyjnej. Jednak e, organizacja i metodologia pomiaru oraz wykorzystanie wyników badañ satysfakcji klienta w analizowanych organizacjach jest jeszcze w ma³ym stopniu zadowalaj¹ce. Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono grupê czynników, które wp³ynê³y na satysfakcjê klienta (rys. 3.) Do najistotniejszych badane przedsiêbiorstwa zaliczy³y: podniesie-

6 Badania satysfakcji klienta w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ 135 SRGQLHVLHQLHSR]LRPXMDNR FLSUDF\SUDFRZ QLNyZ ORMDOQR ünolhqwyz REQL HQLHNRV]WyZ Z ]URVWUHQRP\SU]HGVL ELRUVWZ D SRSUDZ DSR]\FMLU\QNRZ HM Z ]URVWVSU]HGD \ UR]SR]QDQLHSRWU]HENOLHQWD SRGQLHVLHQLHSR]LRPXMDNR FLSURGXNWyZ Rysunek 3. Struktura czynników wp³ywaj¹cych na poziom satysfakcji klienta w opinii badanych przedsiêbiorstw ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych. nie poziomu jakoœci produktów (ok. 24% odpowiedzi i pow. 81% wskazañ); rozpoznanie potrzeb klientów (ok. 20% odpowiedzi i powy ej 69% wskazañ); wzrost sprzeda y (ok. 18% odpowiedzi i 60% wskazañ); poprawê pozycji rynkowej (ok. 12% odpowiedzi i 40% wskazañ). Tylko ok. 3% badanych przedsiêbiorstw uwa a, e poziom satysfakcji klienta wp³yn¹³ na podniesienie jakoœci pracy zatrudnionych, co mo e jednoczeœnie œwiadczyæ, e w bardzo ma³ym stopniu wykorzystuje siê wyniki pomiaru satysfakcji klienta w procesie zarz¹dzania zatrudnionym personelem, gdzie realizacja wymagañ klientów, jednoczeœnie mobilizowa³aby pracowników do wzrostu jakoœci pracy (np. wzrostu jakoœci obs³ugi klienta). Uzyskane wyniki dowodz¹, i w badanych organizacjach pomiar satysfakcji klienta, jest bezpoœrednim impulsem do podniesienia poziomu jakoœci produktów. Z kolei to skutkuje lepszym rozpoznaniem potrzeb klienta, a to zdecydowanie powoduje wzrost sprzeda y produktów. Nale y te fakty uznaæ za bardzo korzystne dla analizowanych przedsiêbiorstw. Podsumowanie Powy sze rozwa ania wskazuj¹ na bardzo istotne znaczenie i koniecznoœæ stosowania pomiaru satysfakcji klientów w przedsiêbiorstwie. To, co jest aktualnie potrzebne organizacjom, to ocena, jakie mo liwe dzia³ania na rzecz poprawy jakoœci najsilniej, a które relatywnie s³abiej, prowadz¹ do zwiêkszenia przychodów. Dlatego te, w efekcie dobrze zaprogramowanych badañ nad satysfakcj¹ klientów, kierownictwo przedsiêbiorstwa mo e uzyskaæ informacje, za jakie cechy wyrobu lub us³ugi klienci chc¹ p³aciæ, a jakie cechy s¹ dla nich mniej istotne. W ostatecznym rozrachunku, przychody zale ¹ od trafnego odczytania oczekiwañ i potrzeb klientów oraz czy uda siê je lepiej zaspokoiæ, ni robi¹ to konkurenci. Istotnym czynnikiem wspomagaj¹cym przedsiêbiorstwa w tych dzia³aniach s¹ systemy jakoœci, czêsto obliguj¹ce przedsiêbiorstwa do dokonywania pomiaru satysfakcji klienta. Badane przedsiêbiorstwa stosuj¹ stosunkowo skromn¹ metodologiê pomiaru satysfakcji klienta, jednak e istotnym jest, i dostrzegaj¹ wa noœæ zagadnienia i podejmuj¹ kroki w kierunku ci¹g³ego doskonalenia stosowanych metod pomiaru. Jednak e sam pomiar satysfakcji klienta to jedynie pocz¹tek przedsiêwziêcia, jakim jest problem satysfakcji klienta, w dalszej kolejnoœci powinno nast¹piæ skuteczne zarz¹dzanie t¹ wartoœci¹ we wszystkich wewnêtrznych procesach przedsiêbiorstwa.

7 136 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz Literatura Derek A. 2004: Customer Satisfaction Research Management. Hardcover, Hauskenecht D.R. 1990: Measure scales in Consumer satisfaction/dissatisfaction and Complaining Behaviour, Vol. 3, Hill N., Aleksander J. 2003: Pomiar satysfakcji i lojalnoœci klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 69. Lock D : Podrêcznik zarz¹dzania jakoœci¹. PWN, Warszawa, PN-EN ISO 9000:2000, 2001: Systemy zarz¹dzania jakoœci¹. Podstawy i terminologia. Wyd. Normalizacyjne Alfa-Wero, Warszawa, 27. Urbanek G. 2004: Jakoœæ, satysfakcja, lojalnoœæ, rentownoœæ ³añcuch przyczynowo-skutkowy. Marketing i Rynek, nr 6, 2-8. Schneider W. 2000: Kunderzufriedenheit. Strategie. Messung. Management. Verlag Moderne Industrie, Landsberg, 57. Storbacka K., Lehtinen J.R. 2001: Sztuka budowania trwa³ych zwi¹zków z klientami. Customer Relationships Management. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 24. Sudo³ S., Szymczak J., Haffer M. 2000: Marketingowe testowanie produktów. PWE Warszawa, 294. Summary Customer satisfaction is a key issure for all organizations. To surrive, you must understand and provide what the customers want. This article focuses on all these aspects of customer satisfaction in quality management system. In this article one introducied methods measurement of customer satisfaction to illustrate the activities needed to improve enterprises competitive. Adres do korespondencji mgr Bo ena Paw³owska, dr Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie Katedra Ekonomiki Przedsiêbiorstw ul. M. Oczapowskiego Olsztyn te. (0 89) ,

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

O pojêciu grupy w ubezpieczeniach

O pojêciu grupy w ubezpieczeniach ARTYKU Y I ROZPRAWY Marcin Orlicki O pojêciu grupy w ubezpieczeniach grupowych Artyku³ dotyczy pojêcia grupy w ubezpieczeniach grupowych. Zasadnicz¹ tez¹ jest stwierdzenie, e grupa ubezpieczonych mo e

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo