LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH IT W BIZNESIE ELEKTRONICZNY BIZNES 1

2 WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI (15/10) Metody i techniki stosowane w organizacji i zarządzaniu ewolucja, klasyfikacja, dyfuzja. Typowe metody i techniki organizatorskie. Metody kierowania ludźmi. Twórcze rozwiązywanie problemów, wybrane metody heurystyczne. Metody kierowania ukierunkowane na motywację w tym zarządzanie przez projekty. Metody: benchmarking, outsourcing, lean management i inne. Reengeneering. Wirtualizacja organizacji, zarządzanie wiedzą, organizacje sieciowe. Informatyka w zarządzaniu organizacją. 1. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Pod red. W. Błaszczyk, PWN, Warszawa Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Biblioteka menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Bieniok H.: Metody sprawnego zarządzania. Placet, Warszawa Martyniak Z.: Organizacja i zarządzanie:70 problemów teorii i praktyki. Antykwa, Kraków-Kluczbork K.Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWEWarszawa FIRMA W INTERNECIE (10/15) Technologie i narzędzia internetowe wykorzystywane we współczesnych przedsiębiorstwach (realizacja odstępu do Internetu, rodzaje serwisów, portale, biznesowe zasoby Internetu). Handel elektroniczny: pojęcia, modele, uregulowania prawne, bezpieczeostwo informacji biznesowych, bezpieczeostwo i pewnośd obrotu elektronicznego, podpis elektroniczny. Organizacje w Internecie: banki, realizacja płatności, EDI. Marketing internetowy i jego narzędzia (promocji, pomiaru, badania on-line) oraz public relations. CRM zarządzanie relacjami z klientami. 1. Afuah A., Tucci Ch.: Biznes internetowy strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa Berkley H.: Marketing internetowy w małej firmie. One press, Collin S.: Marketing w sieci. Felberg SJA, Warszawa Kaushik A.: Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową. Helion, One Press,

3 NOWOCZESNE APLIKACJE INTERNETOWE (15/30) Środowisko Visual Studio i.net Framework. Projektowanie formularzy internetowych. Obsługa błędów, walidacja danych. Współpraca aplikacji internetowej z bazą danych. Grafika w serwisach internetowych. Ajaksyfikacja aplikacji. Projektowanie zorientowane na usługi. Przegląd innych technologii (Java Web start, Django, PHP, skrypty CGI) 1. Dokumentacja MSDN, kursy ITA w ramach It Academy Microsoft, 2. J. Matulewski, S. OrłowskiTechnologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer. Helion O. Al ZabirASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0. Helion, Graham S., Simeonov S., Boubez T., Davis D., Daniels G., et al., Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty, Helion, ISBN: , 2003 PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY E-BIZNESU (10W) Etyka biznesu oraz wartości i normy moralne. Kodeksy etyczne i ich konstruowanie. Audyt etyczny ocena zachowao etycznych, analiza etyczna wybranej organizacji. System prawny: prawo publiczne, prywatne, materialne, formalne. Źródła prawa: Akty normatywne: ustawy i akty wykonawcze, umowy, zarządzenia. Prawo zwyczajowe. Wykładnie prawne. Kodeksy i sprawy przez nie regulowane. Akty prawne chroniące programy komputerowe. Prawo autorskie, ogólne zasady ochrony utworów, uprawnienia majątkowe, uprawnienia osobiste. Zakres dozwolonego użytku dzieł. Umowy. Umowy licencyjne, rodzaje licencjiodpowiedzialnośd za brak licencji. Przeniesienie praw. Odpowiedzialnośd za oferowane oprogramowanie. Audyt systemów informatycznych - rola i znaczenie. Ochrona danych. Akty prawne związane z ochroną danych. Klasyfikacja danych ze względu na stosowany zakres ochrony. Procedury postępowania z informacjami chronionymi. Informacje chronione. Ochrona danych osobowych. 1. Prawne aspekty e-biznesu. Pod red. W. Mendysa, WSiIZ Dietl J., Gasparski W.: Etyka biznesu, wyd. 4, PWN, Warszawa Cook Roy A., Cook Gwen O., Yale Laura J.: Etyka Biznesu. Przewodnik. Wolters Kluwer Polska

4 SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU (10W/10DW) Informacja, informatyka, informacja dla zarządzania. System informacyjny i informatyczny, SIZ. Strategie informatyzacji oraz wdrażanie systemu informatycznego (metody, strategie, przykłady). Eksploatacja systemu informatycznego w przedsiębiorstwie (kadry, ochrona zasobów, integracja). Planowanie infoplan oraz analiza studium wykonalności systemu. Zarządzanie platformami elektronicznymi e- handel, e-usługi, e-marketing pozyskiwanie i wdrażanie technologii ICT optymalnych z punktu widzenia potrzeb firmy. Architektura e-biznesu. Projektowanie systemów e- biznesu. 1. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Placet, Warszawa Paokowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Difin, Warszawa, Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Wydawnictwo Placet, Warszawa Fowler A.: Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe. Helion,Warszawa Majewski P.: Czas na e-biznes. Helion, BEZPIECZEOSTWO SYSTEMÓW E-BIZNESU (10 W/15DW) Rynek produktów i usług w zakresie bezpieczeostwa e-biznesu. Zagrożenia dla informacji i systemów informatycznych. Rodzaje ryzyka i źródła zagrożeo. Ochrona oprogramowania. Dobra praktyka bezpieczeostwa w e-handlu. Bezpieczny handel w Sieci, zawieranie płatności, umowy. Odzyskiwanie danych, kasowanie danych, informatyka śledcza. Istota i znaczenie bezpieczeostwa e-biznesu (polityka, ryzyko, audyt, międzynarodowe standardy). Typologia źródeł zagrożenia e-biznesu, sposoby zabezpieczeo, wymogi bezpieczeostwa w e- biznesie. Odpowiedzialnośd prawna dostawców usług internetowych, przyznawanie i rejestracja domen, ochrona i bezpieczeostwo konsumenta w transakcjach elektronicznych. 1. Reuvid J.: E-biznes bez ryzyka. Zarządzanie bezpieczeostwem w sieci. Helion Salomon D., Data Privacy and Security. Springer-Verlag, New York

5 4. Anderson R., Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. Wiley Publishing, Indianapolis ZASOBY SIECIOWE I SYSTEMY MOBILNE (10W/10DW) Sieci komputerowe i internet warstwa aplikacji, warstwa transportowa, warstwa sieci, warstwa łącza danych i sieci lokalne. Multimedialne aplikacje sieciowe. Systemy rozproszone i sieciowe (modelowanie, analiza, projektowanie i zastosowania; systemy mobilne, ad-hoc i systemy wbudowane). Znaczenie systemów mobilnych. Idea przetwarzania mobilnego. Podstawowe architektury, klasyfikacje terminali. Rozróżnienie między systemami mobilnymi i bezprzewodowymi. Podstawowe pojęcia nawigacyjne, określenie jednostek miar. Systemy nawigacji satelitarnej, systemy komórkowe, systemy łączności bezprzewodowej. Reprezentacje danych przestrzennych i SIP. Rozpraszanie danych przestrzennych. Mobilne systemy baz danych. Zastosowania systemów mobilnych. Aplikacje mobilne w Visual Studio.NET. 1. James F. Kurose, Keith W. Ross Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion Helal A., Haskell B., Carter J.L., Brice R., Woelk D., Rusinkiewicz M. ANYTIME, ANYWHERE COMPUTING Mobile Computing Concepts and Technology. Kluwer Academic Publishers New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow Dokumentacja MSDN Visual Studio 4. M. Clark. Wireless Access Networks. Wiley, BAZY DANYCH I HURTOWNIE DANYCH (15W/20DW) Pojęcie bazy danych. Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych. Podstawy języka SQL. Przetwarzanie transakcji. Elementy programowania baz danych. Realizacja projektu bazy w wybranym środowisku. Istota i właściwości technologii hurtowni danych, architektura. Projektowanie baz danych dla hurtowni w systemach OLAP: schemat gwiazdy, schemat płatka śniegu, tablice faktów i słowniki. Agregacja danych w hurtowniach. Etapy tworzenia hurtowni danych. Wielowymiarowe bazy danych i mechanizmy OLAP. 5

6 1. H. Garcia-Molina i in.: Systemy baz danych. Pełny wykład. WNT, Warszawa, M. Whitehorn, B. Marklyn: Relacyjne bazy danych. Helion. Gliwice, Data Warehousing Guide - dokumentacja serwera Oracle 9.2, pozycja A The Oracle Data Mart Cookbook - dokumentacja programu Oracle Warehouse Builder. 5. Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych. WNT Warszawa 2000 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM E-BIZNESOWYM (15W/10DW) Specyfika informatycznych projektów e-biznesowych (analiza atrybutowa). Podstawy metodyczne organizacji i zarządzania projektami e-biznesowymi (PCTS targets). Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami projektów e-biznesowych (metody, techniki i narzędzia). Ocena efektywności w informatycznych projektach e-biznesowych (metody, procedura, przykłady). 1. Software Engineering, Sommerville, Addison Wesley-Hill, Software Engineering: A Practitioner s Approach, Roger S. Pressman, McGraw-Hill, Philips J., IT Project Management. On Track from Start to Finish. OnePress Microsoft Project Documentation. 6. Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesów i niepowodzeo projektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław ELEMENTY EKSPLORACJI DANYCH (10W/20DW) Rola i cel eksploracji danych w analizie danych. Eksploracja danych jako częśd procesu odkrywania wiedzy z danych. Metodyka eksploracji danych CRISP-DM. Typowe zadania eksploracji danych i ich zastosowania. Przykłady. Oprogramowanie wspomagające eksplorację danych Rapid Miner, WEKA, Sipina Tanagra, Rattle praktyczna realizacja projektów. 1. J. Han, M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufman, I. H. Witten, E. Frank, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations, Morgan Kaufman, P. Cichosz, Systemy uczące się, WNT, T. Morzy, Odkrywanie asocjacji: Algorytmy i struktury danych, OWN,

7 5. Hand David, Mannila Heikki, Smyth Padhraic, Eksploracja danych, WNT, Warszawa Daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, 7. Koronacki J., Dwik J.: Statystyczne systemy uczące się, WNT, Brandt S.; tł. z ang. Szymanowski L., Analiza danych : metody statystyczne i obliczeniowe - Wyd. 2 - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE I PORTALE KORPORACYJNE (10/10) Istota i możliwości rozwiązao informatycznych bazujących na systemach klasy ERP/ERP II/CRM w usprawnianiu procesów zarządzania. Scenariusze realizacji systemów informatycznych zarządzania wraz z procedurami wyboru i organizacją prac wdrożeniowych oraz implikacjami, które wynikają z e-biznesu. Ewolucja systemów informatycznych zarządzania. Struktura zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), cykl życia systemu informatycznego. Integracja: funkcjonalna, informacyjna, technologiczna. Modele procesowe. Rynek zintegrowanych systemów informatycznych. System SAP. Tendencje rozwojowe ZSI w dobie e-biznesu. 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM Warszawa Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarzadzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa Komputerowe wspomaganie biznes. Pod red. A.Nowickiego, Wydawnictwo Placet, Warszawa Dokumentacja Systemu SAP. 7

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Ewelina Niewiadomska*

Ewelina Niewiadomska* ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 829 STUDIA INFORMATICA NR 35 2014 Ewelina Niewiadomska* Urząd Statystyczny, Szczecin WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW WORKFLOW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Piotr Ziuziański Członek honorowy Koła Naukowego Scientia Ingenium przy Katedrze Inżynierii Wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE KGHM PM S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE KGHM PM S.A. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały K globalizacja, Nr 42 technologie informacyjne, KGHM PM 2012 S.A. Mateusz SAWICKI 1, Maria MACH-KRÓL 2 społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 576 STUDIA INFORMATICA NR 24 2009 BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo