MANAGEMENT MATTERS ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MANAGEMENT MATTERS ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE 2011 2"

Transkrypt

1 MANAGEMENT MATTERS ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE

2 2

3 TREŚD List do kierowników str 4 Projekt str 6 Motywacja str 8 Metodologia str 9 Przykłady najlepszych praktyk str 10 Opracowanie Podsumowanie wyników Wyniki w poszczególnych krajach str 12 Przemysł wytwórczy str 14 Co może tłumaczyd różnice? str 16 Różnice regionalne str 20 3

4 List do kierowników Szanowny/a Pani/e, Chcielibyśmy wyrazid nasze najszczersze podziękowania za poświęcenie czasu i za Paoską pomoc przy ważnym projekcie badawczym. Poniżej prezentujemy wyniki naszych badao, w oparciu o Paostwa wnikliwą opinię. Niniejszy projekt badający praktyki zarządzania jest międzynarodową inicjatywą badawczą, stworzoną w celu dokumentacji istniejących różnic w praktykach kierowniczych, stosowanych w różnych organizacjach i krajach. Wspólny projekt London School of Economics, Uniwersytetu Stanforda i Harvard Business School, realizowany jest przez Centre for Economic Performance i wspierany przez banki centralne, ministerstwa finansów i federacje pracodawców na całym świecie. Od 2002 roku przeprowadzono szczegółowe wywiady z ponad 10,000 kierowników w 21 krajach. Zapewniamy, że wszelkie zebrane informacje są poufne. Nazwy przedsiębiorstw oraz dane osobowe nie są wymieniane. Opublikowane zostały tylko zagregowane wyniki. Wyniki finansowe firm nie są analizowane, a jedynie praktyki zarządzania i struktury organizacyjne. Mamy nadzieję, że lektura tego raportu sprawi Paostwu przyjemnośd. Raz jeszcze chcielibyśmy podziękowad za poświęcony czas i jakże cenny dla poniżeszego projektu wkład. Nasz zespół badawczy będzie wdzięczny za informacje zwrotne na temat badania. Komentarze i sugestie proszę wysyład na maila: Z poważaniem, Zespół Badawczy Centre for Economic Performance London School of Economics 4

5 PROJEKT 5

6 PROJEKT: MOTYWACJA Motywacja: Istnieją szeroko udokumentowane duże i trwałe różnice w produktywności i zyskowności pomiędzy firmami i krajami. Różnice te zazwyczaj tłumaczone są zarządzaniem. Dokonaliśmy pierwszego na skale międzynarodową zbioru danych, dotyczących zarządzania, by zbadad, czy kierownictwo może w rzeczywistości pomóc wyjaśnic tę lukę. Podsumowując, widzimy bardzo duże różnice w praktykach zarządzania w firmach i krajach. Odkryliśmy również, że praktyki zarządzania są silnie powiązane z wydajnością firmy i wydajnością krajową oraz, że kluczowe czynnikami związanymi z dobrym zarządzaniem są: konkurencyjne rynki, międzynarodowy status, umiejętności pracowników, oraz akcjonariat rozproszony. Dlaczego jest to ważne? Przy powstawaniu projektu w 2001 roku wierzylismy, że praktyki zarządzania firmą moga mied silny związek z wydajnościa. Zwrot Z Zaangażowanego Kapitału (ROCE) Aby zbadad te hipotezę, współpracując z czołowymi przedsiębiorstwami i firmami konsultingowymi stworzyliśmy narzędzie wywiadu, w celu oceny i analizy praktyk zarządzania pomiedzy firmami i branżami. Podczas tych rozmów, dokumentowaliśmy szeroki zakres odpowiedzi o praktykach zarządzania i odkrylismy znaczące różnice w stylach zarządzania. Urzywając narzędzia stworzonego przez nasz międzynarodowy zespół ekspertów branżowych i akademickich włożyliśmy wiele wysiłku, by zorganizowad i skodyfikowad te odpowiedzi. 8.7 % 11.5 % 1-punktowa poprawa w wyniku zarządzania... jest związane z 2.8 procentowym wzrostem ROCE Przez ostatnią dekadę przeprowadzilismy wywiady z ponad kierowników w 21 Krajach w Północnej i Poludniowej Ameryce, Europie, Azji i Australazji. Nasze wcześniejsze badania z firm produkcyjnych wykazały silny związek między praktyką zarządzania a wynikami firmy produkcyjnej takimi jak wydajnośd, zwrot na zaangażowanym kapitale, wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku i kapitalizacji rynkowej. Użyliśmy tych danych do publikacji kilku artykułów naukowych oraz raportów dotyczących planów postępowania, mających na celu pomóc akcjonariuszom zrozumied jak przyjęcie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania napędza produktywnośd i innowacyjnośd. 6

7 MOTYWACJA Lepsze metody zarzadzania są związane z lepszymi wynikami a firmy Wydajnośd 1 (Indeksowane) Wzrost Udziału W Rynku (Indeksowane) punktowa poprawa w punktacji zarządzania... jest związana z 6% wyższą wydajnośią 1 Sprzedaż na jednego pracownika 1-punktowa poprawa w punktacji zarządzania... jest związana z 71% wyższym wzrostem udziału w rynku Kapitalizacja Rynku 2 (Indeksowane) Wzrost Sprzedaży 5.6 % 7.9 % 1-punktowa poprawa w punktacji zarządzania... 1-punktowa poprawa w punktacji zarządzania... jest zwiazana z 26% wyższej kapitalizacji rynkowej 3 Tobin s Q przy założeniu stałej wartości księgowej jest związana z 2.3% wyższym wzroście sprzedaży a Dane na wykresie pochodzą z 6000 firm z naszej próbki. 7

8 NASI ANALITYCY Wywiady zostały przeprowadzone przez studentów z wiodących szkół biznesu i wydziałów ekonomii na całym świecie. Lista szkół obejmuje: Cambridge University Since the project s Harvard University inception, we have HEC honed our survey INSEAD tool and have London Business School expanded it into London School of three sectors Economics beyond MIT manufacturing: Northwestern (Kellogg) education, Oxford University healthcare and Queens University retail. Stanford University U.C. Berkeley University of Toronto Yale University PROJEKT: METODOLOGIA Metodologia W celu zbadania praktyk zarządzania przeprowadzono minutowe wywiady z kierownictwem produkcji, w celu zbadania praktyk kierowniczych w trzech głównych działach. Wydajnośd i Zarządzanie Celami Procesy i zachowania, które: Łacza fizyczne i ludzkie aspekty biznesu Nadają kierunek działalności całego przedsiębiorstwa Zarządzanie Metodą lean Procesy i zachowania,które: Optymalizują linie produkcyjne Wykorzystują do maksimum wartośd fizycznych aktywów Zarządzanie Talentem Zasobów Ludzkich Procesy i zachowania, które: Optymalizują jakośd siły roboczej Maksymalizują wykorzystanie kapitału ludzkiego Mamy również zbadad strukturę organizacyjną firmy, biorąc pod uwagę kilka aspektów autonomii menedżera i pracownika oraz hierarchicznej struktury firmy. Kierownicy zakładu: Autonomia w zatrudnianiu i zwalnianiu osób Wprowadzanie nowych produktów Maksymalne wydatki kapitałowe bez zatwierdzania przez zarząd korporacji Autonomia w sprzedaży i marketingu Pracownicy: Kto ustala tempo pracy? Kto decyduje o podziale zadao? 8 Autonomia Struktura Hierarchiczna Biorąc pod uwagę: Ilośd poziomów poniżej i powyżej kierownika zakładu/produkcji Zmiany w poziomach w ostatnich trzech latach Zasięg kontroli (Ile osób raportuje bezpośrednio do kierownika?)

9 THE PROJEKT: PRZYKŁADY NAJLEPSZYCH PRAKTYK Kilka przykładów dobrych i słabych praktyk zarządzania w kilku firmach produkcyjnych: ZARZĄDZANIE METODĄ LEAN Najlepsza praktyka: Najlepsze firmy mają formalny process rozwiązywania roblemów, by zachęcid do ciągłego doskonalenia. Dobry przykład: Pracownicy firmy ciągle analizują process produkcyjny, jako częśd ich normalnych obowiązków. Filmują istotne etapy produkcji, by dokładnie zanalizowad te obszary. Każdy problem jest zarejestrowany w specjalnej bazie danych, która monitoruje istotne procesy i każda kwestia musi byd poddana inspekcji i zatwierdzona przez kierownika. Słaby przykład: Fima nie ma ani formalnego ani nieformalnego mechanizmu do dokumentacji lub ulepszenia procesu. Kiertownik wspomniał, że produkcja odbywa sie w środowisku, gdzie nic nie zostało zrobione, by zachęcid lub wspierad innowację procesu. WYDAJNOŚD I ZARZĄDZANIE CELAMI Najlepsza praktyka: Najlepsze firmy ustalają trudne, ale możliwe do osiągnięcia cele, kaskadowo przeniesione bezpośrednio z ogólnych celów firmy. Dobry przykład: Firmy wykorzystują maksymalnie pracowników, dając im ambitne cele. Wydajnośd jest nagradzana premiami, grupowymi obiadami ugotowanymi przez zarząd, rodzinne pikniki, kupony do kina i na obiady, itp.nagradzają pracowników za stuprocentową obecnośd i najlepsze sugestie itp. Słaby przykład: Firma płaci ludziom po równo niezależnie od wydajności. Nie istnieją żadne zachęty, by dobrze wykonywad swoją pracę. Taka sama zasada jest zastosowana do kadry zarządzającej, która jest wynagradzana godzinowo, bez premi powiązanej z dobrą wydajnością firmy. ZARZĄDZANIE TALENTEM ZASOBÓW LUDZKICH Najlepsza praktyka: Najlepsze firmy mają systemy do regularnej oceny i nagród dobra wydajnośd jest nagradzana. Dobry przykład: Kierownik nalegał by ustalid agresywne i wymagające cele dla każdego nawet dla zespołu ochrony. Gdy wszystkie cele zostaną juz osiągnięte, kierownik martwi się, że potencjał pracowników nie został wykorzystany w pełni. Każdy Kluczowy Wskaźnik Wydajności (KPI) jest związany z ogólnym planem biznesowym i każdy musi pracowad ciężko, by produkt był gotowy tak szybko, jak to możliwe.. Słaby przykład: Firma używa łatwych celów, by podnieśd morale i zachecid pracowników. Problemem jest ustanawianie trudniejszych celów, ponieważ pracownicy po prostu poddają się i kadra zarządzająca odmawia nacisku na pracowników, by pracowali ciężej. NIEZAPOMNIANE CYTATY Ciężko było Was zastad drodzy kierownicy przy telefonie... Francuska sekretarka: Chce Pan rozmawiad z dyrektorem zakładu? Właśnie w toku jest sprawa sądowa przeciwko niemu, więc proszę się śpieszyd!! [Ankieterka rozmawiająca z amerykaoskim dyrektorem] Ankieterka: Pragnę zapytad, czy miałby Pan minut czasu na rozmowę o procesie produkcji? Amerykaoski dyrektor: Miałaby Pani większą szansę na przybycie z brzytwą i podcięcie mi nadgarstka niż nazatrzymanie mnie przez 40 minut przy telefonie!!! 9

10 NIEZAPOMNIANE CYTATY Szwedzkie cele produkcyjne: Kierownik produkcji: Indywidualne cele pracowników? Po prostu chca iśd do domu! THE PROJEKT: OPRACOWANIE Aby zapewnid, że nasze wyniki są reprezentatywne, braliśmy pełną listę zakładów, z każdego kraju i branży, i losowo wybralismy menedżerów do udziału w naszym badaniu. Nasza próbka zawiera firmy produkcyjne od 100 do 5000 pracowników. Ponieważ udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, to odsetek odpowiedzi jest rejestrowany. Zapewniamy także, że nasze wyniki nie są tendencyjne. Od 2004 roku przeprowadziliśmy wywiady z ponad menedżerów z 21 krajów na 4 kontynentach. Całkowita Liczba Wywiadów Northern Ireland New Zealand Republic of Ireland Japan Mexico Argentina Greece Portugal Italy Poland Chile Sweden Canada Australia Brazil France Germany China India Great Britain United States ,200 1, Liczba wywiadów

11 PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRODUKCJA 11

12 NIEZAPOMNIANE CYTATY Zatrzymywanie personelu na sposób brytyjski Ankietert: W jaki sposób przekonałby Pan swoich najlepszych pracowników do pozostania? Brytyjski prezes firmy: Sex jest wielka rzeczą! Jeżeli racownik znajdzie nowa dziewczynę gdzie indziej, wówczas nie jestem w stanie nic zrobid! Zatrzymywanie personelu na sposób Amerykanski Kierownik: Wiekszośd mojego czasu spędzam spacerujac, przytulając i pocieszajac ludzi moi pracownicy mówia mi, że mam wielkie uściski POSDUMOWANIE WYNIKÓW: PRODUKCJA Bardziej rozwinięte gospodarki, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia mają zwykle najlepsze zarządzanie, a gospodarki wschodzące takie jak Brazylia i Indie radzą sobie gorzej. United States Japan Germany Sweden Canada Great Britain France Italy Australia Mexico Poland New Zealand Northern Ireland Portugal Republic of Ireland Argentina Chile Greece China Brazil India Zarządzanie w poszczególnych krajach Ogólna Ocena Zarządzania Jakością Poniżej prezentujemy wykresy dystrybucji wszystkich ankietowanych firm w każdym kraju. Najwyższy słupek pokazuje, jaka częśd firm osiąga wynik na tym poziomie. Na każdym obrazku wykres jest w kształcie dzwonu. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ większośd firm oscyluje wokół średniej, jednak jest kilka firm o bardzo niskiej punktacji ( lewy ogon ) i kilka o wysokiej punktacji ( prawy ogon ). W krajach, które są lepiej zarządzane średnio, istnieje również mniejszy odsetek gorzej zarządzanych firm proszę zwrócid uwagę na dwa "ogony" zaznaczone czerwonymi okręgami i o ile mniejszy jest ogon w dystrybucji USA, w porównaniu do ogona w dystrybucji Indii. Obecnośd lub brak tych niższych ogonów w dużym stopniu może tłumaczyd różnice między krajami. Zróżnicowanie praktyk zarządzania w poszczególnych krajach Argentina Australia Brazil Canada Chile China France Germany Great Britain Greece India Italy Japan Mexico New Zealand Northern Ireland Poland Portugal Republic of Ireland Sweden United States All Countries

13 PODSUMOWANIE WYNIKÓW: PRODUKCJA Co ciekawe, kierownicy zazwyczaj zawyżają ocenę kierownictwa w ich własnych firmach w różnych krajach z naszej próbki. W odpowiedzi na pytanie Wyłączając swoją osobę, w jaki sposób oceniasz zarządzanie swoją firmą od 1 do 10, gdzie 1 jest wynikiem najgorszym, a 10 - najlepszym? rozkład odpowiedzi przedstawia się nastepująco: NIEZAPOMNIANE CYTATY Trudności w zdefiniowanoiu własności w Europie [Kierownik do aaustralijskiej ankieterki] Najgorsze zarządzanie Przecietne Najlepsze To pokazuje, że większośd menadżerów uważa, że ich firma jest powyżej średniej, a ten wzór jest zgodny w różnych krajach w próbce. France Japan Sweden Poland Great Britain China Italy Germany India Australia Republic of Ireland New Zealand United States Northern Ireland Portugal Greece Canada Argentina Chile Brazil Mexico Samoocena kierowników według krajów Samoocena Kierownik: Rządzi name mafia Ankieterka: Myślę, że to kategoria Inne chociaż mogłabym to także wpisad pod Włoska międzynarodowa? Niektórzy kierownicy byli zbyt prawdomówni Ankieter: Czy miałby Pan coś przeciw, gdybym zapytał ile wynosiła Paoska premia? Kierownik: Nie powiedziałbym nawet swojez żonie ile wynosiła moja premia! Ankieter: Szczerze mówiąc, to jest chyba dobra decyzja... 13

14 Management Score NIEZAPOMNIANE CYTATY PODSUMOWANIE WYNIKÓW: PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY Indie są bardzo interesujące Oprócz wysokiego poziomu zmian jakości praktyk zarządzania w poszczególnych krajach i pomiędzy krajami, są też zmiany w sektorach przemysłu. Tylko 2 procent zmiany w jakości zarządzania zależy od krajów, a 21 procent zależy od sektora przemysłowego. Kierownik: Sześd Sigma. Tak, zaczęliśmy już to. Mamy 4 Sigma poza fabryką, a 2 pozostałe zostały zamówione. Zarządzanie w poszczególnych przemysłach Maks Śred Min Ankieter: W jaki sposób zatrzymałby Pan swoich najlepszych pracowników? Kierownik Ja sam jestem tutaj gwiazdą i chcę odejśd! Ankieter: W jaki sposób identyfikuje Pan swoich Najlepszych pracowników? Kierownik: To są Indie, każdy myśli, że jest najlepszym pracownikiem! Standard Industry Code US SIC Opis Klasyfikacji Kodu Przemysłowego 20 Artykuły spożywcze i pokrewne produkty 31 Skóry i wyroby skórzane 21 Wyroby tytoniowe 32 Kamieo, glina, szkło i beton 23 Odzież i inne gotowe wyroby z tkanin i podobnych materiałów 24 Drewno i wyroby z drewna, z wyłączeniem mebli 33 Pierwotny przemysł metalowy 34 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeo transportu 25 Meble i wyposażenie 35 Przemysł i handel maszynami i sprzętem komputerowym 26 Papier i produkty pokrewne 37 Transport sprzętu 27 Druk, edytorstwo i przemysł pokrewny 38 Pomiar, analiza i kontrola instrumentów 28 Chemikalia i produkty pokrewne 39 Różne branże 30 Guma i inne wyroby z tworzyw sztucznych 14

15 PODSUMOWANIE WYNIKÓW: WŁASNOŚD Praktyki w zakresie zarządzania znacząco różnią się także pod względem struktury własności. Poniższe wykresy przedstawiaja firmy ze wszystkich krajów, podzielonych ze względu na stan posiadania. Dla ułatwienia porównania, nałożyliśmy linie dystrybucji firm należących do rozproszonych akcjonariuszy na każdym wykresie dystrybucji kolejnych kategorii własności. Firmy, w których akcjonariusze są rozproszeni mają zwykle wyższe wyniki zarządzania. 1 Również firmy, w których zewnętrzny Dyrektor Generalny jest na miejscu w rodzimej firmie, na ogół są dobrze zarządzane. Zarządzanie według typów własności Dispersed Shareholders Employees/COOP Family CEO Family owned, ext CEO Founder CEO Founder owned, ext CEO Government Joint Venture Managers Private Equity Private Individuals Management Score 1 Rozporoszona własnośd akcjonariuszy jest definiowana jako nie mająca akcjonariusza posiadającego więcej niż 25.01% kapitału zakładowego spółki. 15

16 NIEZAPOMNIANE CYTATY CO MOŻE TŁUMACZYD RÓŻNICE? Zbadaliśmy kilka powodów, które mogą wyjaśnid zróżnicowanie praktyk w zakresie zarządzania. Są to: konkurencja, globalizacja, kapitał ludzki i regulacja. Amerykanie o geografii Ankieter: Ile zakładów produkcyjnych znajduje się za granicą? Kierownik (z Indiany): Cóż mamy jeden w Texasie Dziwaczne Ankieter: *długa cisza+ halo, halo jest Pan tam halo? Kierownik: Przepraszam, rozproszył mnie okręt podwodny, który wyłynął na powierzchnię przed moim oknem Konkurencja Konkurencja od dawna jest wskazywana jako skuteczny czynnik napędzający produktywnośd. W środowiskach bardziej konkurencyjnych, firmy muszą stale pracowad na większą efektywnośd i produktywnośd, aby przetrwad. W tym środowisku firmy, które nie podążają w kierunku poprawy narażone są na ryzyko utraty klientów i mogą byd zmuszone do opuszczenia rynku. Na początku rozmowy, pytaliśmy kierowników, ilu mają największych konkurentów. Widzimy, że istnieje wyraźna dodatnia korelacja między liczbą zgłoszonych zawodników i jakością praktyk zarządzania. Ogólne Zarządzanie Konkurencja a zarządzanie Odnotowana ilośd konkurentów Globalizacja Firmy wielonarodowe zazwyczaj przewyższają krajowe firmy, ponieważ koncentrują się na kilku płaszczyznach, takich jak wydajnośd, płace pracowników oraz badania i rozwój wydatków. Wiele z tych firm kładzie nacisk na innowacyjnośd i konkurencyjnośd. Jest to wynikiem ostrej konkurencji na globalnym rynku. Jak pokazaliśmy powyżej, istnieją dowody, że konkurencja jest związane z lepszymi praktykami zarządzania. 16

17 JAKIE CZYNNIKI MOGA TŁUMACZYD TE RÓŻNICE? Wielonarodowe korporacje wydają się byd lepiej zarządzane All firms 2.96 Multinationals 3.18 Domestic only Ogólna ocena jakości zarządzania Lepsza średnia wydajnośd zarządzania w międzynarodowej firmie może byd związana z jej znacznie mniejszym udziałem w źle zarządzanej firmie - ograniczenie "niższego ogona" rozkładu, prosze zwrócid uwagę na wykresach poniżej. Międzynarodowe Firmy Management Score Krajowe Firmy Management Score 17

18 JAKIE CZYNNIKI MOGĄ TŁUMACZYD TE RÓŻNICE? Kapitał ludzki Kapitał ludzki i umiejętności są wskazywane jako kluczowe czynniki produktywności w poszczególnych krajach. Nasze badania wykazały, że lepiej zarządzane firmy mają wyższy odsetek pracowników z wyższym wykształceniem. Nie jest zapewne zaskoczeniem, że wyedukowana kadra jest bardziej pomocna, ale występuje równie silna korelacja pomiędzy edukacją kadry niekierowniczej a naszymi wynikami zarządzania. Wydaje się łatwiej awansowad na stopieo wyżej w zarządzaniu, gdy pracownicy są bardziej wykwalifikowani. Ogólne zarządzanie 1.5 Edukacja a jakośd zarządzania % % pracowników z wyższym wykształceniem 18

19 JAKIE CZYNNIKI MOGĄ TŁUMACZYD TE RÓŻNICE? Regulacja Rynku Pracy Przepisy pracy często mogą byd ważnym zabezpieczenia dla pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami, jednak mogą one także tworzyd bardzo sztywny rynek pracy oraz mogą byd przyczyną nieefektywności. Bank Światowy poddaje rankingowi kraje pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ważnym elementem jest tutaj sztywnośd wskaźnika zatrudnienia (REI). W swoim rankingu, REI uwzględnia trudności z zatrudnianiem i ze zwalnianiem pracowników, planowanie niestandardowych godziny pracy oraz planowanie rocznego płatnego urlopu. Występuje słaba korelacja pomiędzy wyższym wskaźnikiem REI a niższym wynikiem zarządzania talentami. Stany Zjednoczone są jednym z krajów o najniższym wskaźniku REI, a zarazem o najwyższym wynikiem zarządzania talentami. Z drugiej jednak strony, regulacje rynku pracy zdają się nie mied deprymujących efektów na pozostałe rodzaje praktyk zarządzania. Zarządzanie talentem Regulacja rynku pracy a zarządzanie USA Japonia Niemcy Szwecja Kanada Wielka Brytania Włochy Francja Australia Meksyk Polska Nowa Zelandia Argentyna Portugalia Irlandia Półn Chiny Grecja Irlandia Chile Brazylia Indie World Bank Employment Rigidity Index 19

20 RÓŻNICE REGIONALNE Zauważyliśmy pewne kluczowe różnice pomiędzy parami krajów w ich stylu zarządzania. STANY ZJEDNOCZONE I KANADA Dobre praktyki zarządzania, zwłaszcza zarządzanie talentami Wysoki stopieo autonomii kierowniczej (zarząd firm zostawia kierownictwu sporo kontroli dot. Zatrudnienia i inwestycji) Spłaszczone struktury/hierarchie (mało poziomów zarządzania) BRAZYLIA I INDIE Firmy w bogatszych stanach/regionach wydają się byd lepiej zarządzane (np. Tamil Nadu czy Maharashtra w Indiach, poludniowy wschód w Brazylii) Korporacje międzynarodowe z Europy i USA zdają się przynosid mocne praktyki zarzadzania Najlepsze firmy krajowe są równie dobrze zarządzane, jak te w Europie, the USA czy w Japonii Ograniczona autonomia kierownicza z mocną kontrolą centralną JAPONIA Niezwykle dobrze zarządzane w działania operacyjnych, ze światowej klasy procesami lean i ciągłą poprawą w prawie wszystkich gałęziach przemysłu Bardziej zróżnicowane w zarządzaniu talentami wydaje się, że firmy często mają kłopoty ze słabą wydajnością pracowników Bardzo hierarchiczne struktury dyrektorzy zakładów mają ograniczoną autonomię oraz istnieje wiele poziomów wewnątrz firm 20 EUROPA Niezwykle zróżnicowane praktyki kierownicze Korporacje międzynarodowe zwykle dobrze działają w Europie, ale posiadają charakterystyki swojego kraju pochodzenia(np. Firmy amerykaoskie maia daleko idącą autonomię kierowniczą, firmy japooskie są dobre w metodach,,lean ) Duża autonomia kierownicza w Europie Północnej, większa centralizacja kontroli w Europie Poludniowej CHINY Podczas, gdy korporacje miedzynarodowe zdaja się przynosid dobre praktyki zarządzania, poziom zarządzania w joint ventures wygląda gorzej Mniejsze zróżnicowanie metod zarządzania pomiędzy firmami, w szczególności w porównaniu z innymi krajami azjatyckimi Firmy charakteryzują się hierarchiczną struktura organizacyjną z ograniczoną lokalną kontrolą i władzą decyzyjną MEKSYK I ARGENTYNA Silne dążenie do innowacji i podążanie w kierunku systematycznego doskonalenia procesu

21 THANK YOU TO OUR FUNDERS The Management Matters project is a university based, non-for-profit research venture. We have not taken any finance from the private sector companies we partner with. We would like to thank the following charities for their core long-run funding: The Advanced Institute of Management Research, the Anglo-German Foundation, the Economic and Social Research Council, and the Higher Education Innovation Fund. The following funders generously supported individual survey waves: The Asian Development Bank, BIS, Higher Education Innovation Fund, the International Growth Centre, the Kauffman Foundation, National Science Foundation, the Sloan Foundation and the World Bank. 21

22 PARTNERZY PROJEKTU Nicholas Bloom Stanford University Centre for Economic Performance London School of Economics Raffaella Sadun Harvard Business School Centre for Economic Performance London School of Economics John Van Reenen Centre for Economic Performance London School of Economics ZESPÓŁ BADAWCZY Matilde Gawronski University of Oxford Centre for Economic Performance London School of Economics Rebecca Homkes Centre for Economic Performance London School of Economics Renata Lemos University of Cambridge Centre for Economic Performance London School of Economics Mingxuan Qi Centre for Economic Performance London School of Economics Daniela Scur Centre for Economic Performance London School of Economics 22

23 ANALITYCY I KIEROWNICY ZESPOŁÓW Rana Ahmad Jue Huang Jayesh Patel Frederique Ait Touati Simon Ingold Dydynski Patrick Alam Aguilar-Platas Nat Ishino Killian Pender Claudia Asazu Elena Jaeger Greg Pytel Johannes Banner Stefan Jelinek Mingxuan Qi David Bergal Y Jiang Raswinder Gill Michael Bevan Ali Asgar Kagzi Marcelo Reis Vishal Bhartia Christine Kaulfers Matt Rivron Blaise Bolland Ilja Koren Lanny Rubin Shane (Jack) Bolland George Koveos Laura Sambris Simone Bohnenberger-Rich Kevin Krabbenhoeft Carlos Santos Joshua Booth Vasileios Kyriakopoulos Denise Savage Agathe Bourgon Rehana Lalani Tejas Savant Medhi Boussebba William Lamain Eva Marie Schindler Sean Brandreth Nikki Lamba Scott Sameroff M Braha Warrick Lanagan Asama Sharef Carolyn Breit Qin Li Raquel Silva Matteo Calabresi Li Lin Shweta Singh Emilia Carlqvist Z Liu Upneet Singh Guillaume Carreno Yuetian Lu Nicolas Smolarski Diego Cattaneo Manish Mahajan Linnea Charlotta Soderberg Agnieszka Chidlow Vaggelis Makris Aude Spitzmuller Dinesh Chreyan Niccolo Manzoni Gregor Stegen Julie Columbus Shu Mao Christian Stiefel Andrés Curia Milka Marinova Vickram Suri Paolo Dasgupta Simone Martin Robert Svenning Alberic de Solere Alison McMeekin Narasimhan Swaminathan Bodhisatva Deb Marty McGuigan Marcus Thielking Kanan Dhru Michela Meghnagi Matthias Traut Kaan Dikmen Sebastian Meitz Rui Trigo de Morais Paul Dinkin Karelin Mendez Saavedra Maria E Tsani Blake Driscoll Jilda Mercx Maki Umemura Filippo Fabbris Anna Mitchell Sébastien Vézina João Luís Ferreira Anita Ngai Dorfman Vadim Arianna Fraschetti Miljevik Nikolina Riddhi Ved Michelle Friedman Eisuke Ohashi Takehiro Watanabe Yuewen Fu Bolu Olufunwa Carina Wendel Luis Matias Gallardo Sirito Ai Orito Fabian Wigand Christos Genakos Melania Page Joanna Wylegala Jose Ignacio Guerrero Himanshu Pande May Yoon Michael Hooper Ketki Paranjpe 23

24 24

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót

EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót EDYCJA POLSKA 2013 / Skrót BRAK ZAUFANIA ZAUFANIE NEUTRALOŚD INDEKS ZAUFANIA EDELMAN: PO ROKU NISKIEGO ZAUFANIA W 2012 R. W 2013 R. NASTĄPIŁ POWRÓT DO NEUTRALNOŚCI. 2 2011 2012 2013 ŚREDNIA 55 Brazylia

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Poland FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków. Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska

Przewagi konkurencyjne młodych Polaków. Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska Przewagi konkurencyjne młodych Polaków Janusz Czapiński 25 maja2012 V Konferencja Krakowska Pokolenia: Baby boomers 1945-1965 (67-48 lat); X 1965-1980 (47-32 lata); Y 1981-1995 (31-17 lat); Z 1996- System

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Agnieszka Rzenno 23 luty 2007 1 Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Konferencja Wynagradzanie menedżerów 21 March 2007 Designator author 1 Agnieszka Rzenno 23 luty

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 4. Procesy demograficzne a polityka społeczna Averting... rozdz. 1, Clark et al. (2004) Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób dożywa starości, ale również

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Autorzy: Mike Bourne, Pippa Bourne Jeżeli masz trudności z wdrażaniem opracowanej strategii, najwyższy czas sięgnąć po tę książkę. Znajdziesz w niej charakterystykę

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki redakcja naukowa STANISŁAWA BORKOWSKA Warszawa 2011 SŁOWO WSTĘPNE 13 Rozdział I ILE PRACY, ILE ŻYCIA POZA NIĄ? 16 1. Miejsce pracy w życiu człowieka; dynamika

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia

Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Finansowanie zewnętrzne startupów i spółek dostępne instrumenty i narzędzia Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Marzena Bielecka, Partner Zarządzający, Współzałożyciel EVF Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Rynek robotów na świecie i w Polsce

Rynek robotów na świecie i w Polsce Rynek robotów na świecie i w Polsce Autor: Kamil Neczaj Na zlecenie firmy Roboty Przemysłowe 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Wrażliwośd branży na koniunkturę gospodarczą na świecie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Innowacje w firmach czy to się opłaca?

Innowacje w firmach czy to się opłaca? www.pwc.pl Innowacje w firmach czy to się opłaca? Prezentacja wyników raportu Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce Śniadanie prasowe 9 kwietnia 2013 r. Sweden Denmark Finland Norway

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy

Motywowanie za pomocą Aktywnej Pracy 20 lat Sedlak & Sedlak 1 Autor: Diana Malinowska Wydawca: Agencja Konsultingowa Sedlak & Sedlak ul. Królowej Jadwigi 189 B 31-052 Kraków 676-010-61-09 www.sedlak.pl e-mail: sedlak@sedlak.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015. wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki. Dr Sergey Yatsunenko

Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015. wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki. Dr Sergey Yatsunenko Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015 i wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki Dr Sergey Yatsunenko Dane wdrożenia TRIZ w firmach, kategorie: 1 firma nie korzysta z metodologii TRIZ 2 firma słyszała

Bardziej szczegółowo

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach GEOGRAFIA EKONOMICZNA MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO dr Anna Bernaciak MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3)

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć przepisy. Wrzesień 2003

Zrozumieć przepisy. Wrzesień 2003 Zrozumieć przepisy Michael Klein Wiceprezes, Dpt. Rozwoju Sektora Prywatnego, Grupa Banku Światowego Główny Ekonomista, Międzynarodowa Korporacja Finansowa Wrzesień 2003 1 Popularyzowanie pomysłów napędza

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE dr Katarzyna Blanke- Ławniczak URUCHOM W SOBIE: 1. Global-mind-set, czyli globalną mentalność chęć i umiejętność eksploracji świata, poszukiwanie nowych trendów i możliwości.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza. oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010

Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza. oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010 Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób.

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób. ZENTIVA W SKRÓCIE Poland Czech Republic Germany United Kingdom France Portugal Switzerland Italy Slovenia Estonia Latvia Lithuania Slovakia Hungary Cyprus Turkey Ukraine Bulgaria Romania Greece Albania

Bardziej szczegółowo

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Sprawdź, czy Klienci będą lojalni wobec Twojej marki? Oferta badania poziomu lojalności Klientów NPS Jaki problem rozwiązuje badanie NPS? Kupowanie produktów

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Lista czterech najpopularniejszych sektorów, z którymi swoją przyszłość zawodową chcieliby związać polscy studenci nie zmieniła się od roku 2008, ale

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Podstawy podejmowania decyzji 70% 70% Według badania Bilans Kapitału Ludzkiego 70% decyzji o zatrudnieniu podejmowanych jest w oparciu o wiedzę fachową

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Dr Renata Włoch Projekt Społeczny 2012 Instytut Socjologii UW r.wloch@uw.edu.pl Europejski model sportu Uznanie roli sportu przez

Bardziej szczegółowo

Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na. Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na. Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na świecie przegląd dobrych praktyk Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 25 listopada 2010 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Anna Bielawa Józef Frąś Historia systemów zarządzania sięga końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy zaczęły powstawać w USA pierwsze

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych?

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Wydanie 1 Zbigniew Huber Maj 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://wwwhuberpl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 6 W każdym

Bardziej szczegółowo

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Globalne badanie GfK Luty 2016 1 Globalne badanie GfK: Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami 1 Metodologia 2 Wyniki globalne 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Efektywność wynagrodzeń

Efektywność wynagrodzeń Efektywność wynagrodzeń Saratoga Human Capital Benchmarking Robert Kujoth Saratoga HC Benchmarking narzędzie pomiaru HR SARATOGA jest badaniem pozwalającym na pomiar efektywności procesów wewnątrz organizacji

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27.05.2014 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, 27.05.2014 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 27.05.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Główne cechy organizacji polskiego systemu oświaty 2012 Jeden z najbardziej zdecentralizowanych systemów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji samorządowych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Dr Richard Mbewe Mbewe & Associates

Możliwości finansowania inwestycji samorządowych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Dr Richard Mbewe Mbewe & Associates Możliwości finansowania inwestycji samorządowych przez międzynarodowe instytucje finansowe Dr Richard Mbewe Mbewe & Associates Agenda Międzynarodowe Instytucje Finansowe (MIF) definicje i cele Wspólne

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Poland ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Poland Section 1: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Q1. Jak mógły(mogłaby) Pan(i) scharakteryzować Pana(i) przedsiębiorstwo? Czy jest to...

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Samochód służbowy stanowi istotny składnik pakietu wynagrodzenia i jest potężnym argumentem dla przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm Internet Wszechrzeczy 10 najważniejszych wniosków z badania przeprowadzonego przez firmę Cisco Wskaźnik wartości Internetu Wszechrzeczy z udziałem 7500 osób podejmujących decyzje z 12 krajów Joseph Bradley

Bardziej szczegółowo