MANAGEMENT MATTERS ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MANAGEMENT MATTERS ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE 2011 2"

Transkrypt

1 MANAGEMENT MATTERS ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ BADANIA GLOBALNE

2 2

3 TREŚD List do kierowników str 4 Projekt str 6 Motywacja str 8 Metodologia str 9 Przykłady najlepszych praktyk str 10 Opracowanie Podsumowanie wyników Wyniki w poszczególnych krajach str 12 Przemysł wytwórczy str 14 Co może tłumaczyd różnice? str 16 Różnice regionalne str 20 3

4 List do kierowników Szanowny/a Pani/e, Chcielibyśmy wyrazid nasze najszczersze podziękowania za poświęcenie czasu i za Paoską pomoc przy ważnym projekcie badawczym. Poniżej prezentujemy wyniki naszych badao, w oparciu o Paostwa wnikliwą opinię. Niniejszy projekt badający praktyki zarządzania jest międzynarodową inicjatywą badawczą, stworzoną w celu dokumentacji istniejących różnic w praktykach kierowniczych, stosowanych w różnych organizacjach i krajach. Wspólny projekt London School of Economics, Uniwersytetu Stanforda i Harvard Business School, realizowany jest przez Centre for Economic Performance i wspierany przez banki centralne, ministerstwa finansów i federacje pracodawców na całym świecie. Od 2002 roku przeprowadzono szczegółowe wywiady z ponad 10,000 kierowników w 21 krajach. Zapewniamy, że wszelkie zebrane informacje są poufne. Nazwy przedsiębiorstw oraz dane osobowe nie są wymieniane. Opublikowane zostały tylko zagregowane wyniki. Wyniki finansowe firm nie są analizowane, a jedynie praktyki zarządzania i struktury organizacyjne. Mamy nadzieję, że lektura tego raportu sprawi Paostwu przyjemnośd. Raz jeszcze chcielibyśmy podziękowad za poświęcony czas i jakże cenny dla poniżeszego projektu wkład. Nasz zespół badawczy będzie wdzięczny za informacje zwrotne na temat badania. Komentarze i sugestie proszę wysyład na maila: Z poważaniem, Zespół Badawczy Centre for Economic Performance London School of Economics 4

5 PROJEKT 5

6 PROJEKT: MOTYWACJA Motywacja: Istnieją szeroko udokumentowane duże i trwałe różnice w produktywności i zyskowności pomiędzy firmami i krajami. Różnice te zazwyczaj tłumaczone są zarządzaniem. Dokonaliśmy pierwszego na skale międzynarodową zbioru danych, dotyczących zarządzania, by zbadad, czy kierownictwo może w rzeczywistości pomóc wyjaśnic tę lukę. Podsumowując, widzimy bardzo duże różnice w praktykach zarządzania w firmach i krajach. Odkryliśmy również, że praktyki zarządzania są silnie powiązane z wydajnością firmy i wydajnością krajową oraz, że kluczowe czynnikami związanymi z dobrym zarządzaniem są: konkurencyjne rynki, międzynarodowy status, umiejętności pracowników, oraz akcjonariat rozproszony. Dlaczego jest to ważne? Przy powstawaniu projektu w 2001 roku wierzylismy, że praktyki zarządzania firmą moga mied silny związek z wydajnościa. Zwrot Z Zaangażowanego Kapitału (ROCE) Aby zbadad te hipotezę, współpracując z czołowymi przedsiębiorstwami i firmami konsultingowymi stworzyliśmy narzędzie wywiadu, w celu oceny i analizy praktyk zarządzania pomiedzy firmami i branżami. Podczas tych rozmów, dokumentowaliśmy szeroki zakres odpowiedzi o praktykach zarządzania i odkrylismy znaczące różnice w stylach zarządzania. Urzywając narzędzia stworzonego przez nasz międzynarodowy zespół ekspertów branżowych i akademickich włożyliśmy wiele wysiłku, by zorganizowad i skodyfikowad te odpowiedzi. 8.7 % 11.5 % 1-punktowa poprawa w wyniku zarządzania... jest związane z 2.8 procentowym wzrostem ROCE Przez ostatnią dekadę przeprowadzilismy wywiady z ponad kierowników w 21 Krajach w Północnej i Poludniowej Ameryce, Europie, Azji i Australazji. Nasze wcześniejsze badania z firm produkcyjnych wykazały silny związek między praktyką zarządzania a wynikami firmy produkcyjnej takimi jak wydajnośd, zwrot na zaangażowanym kapitale, wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku i kapitalizacji rynkowej. Użyliśmy tych danych do publikacji kilku artykułów naukowych oraz raportów dotyczących planów postępowania, mających na celu pomóc akcjonariuszom zrozumied jak przyjęcie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania napędza produktywnośd i innowacyjnośd. 6

7 MOTYWACJA Lepsze metody zarzadzania są związane z lepszymi wynikami a firmy Wydajnośd 1 (Indeksowane) Wzrost Udziału W Rynku (Indeksowane) punktowa poprawa w punktacji zarządzania... jest związana z 6% wyższą wydajnośią 1 Sprzedaż na jednego pracownika 1-punktowa poprawa w punktacji zarządzania... jest związana z 71% wyższym wzrostem udziału w rynku Kapitalizacja Rynku 2 (Indeksowane) Wzrost Sprzedaży 5.6 % 7.9 % 1-punktowa poprawa w punktacji zarządzania... 1-punktowa poprawa w punktacji zarządzania... jest zwiazana z 26% wyższej kapitalizacji rynkowej 3 Tobin s Q przy założeniu stałej wartości księgowej jest związana z 2.3% wyższym wzroście sprzedaży a Dane na wykresie pochodzą z 6000 firm z naszej próbki. 7

8 NASI ANALITYCY Wywiady zostały przeprowadzone przez studentów z wiodących szkół biznesu i wydziałów ekonomii na całym świecie. Lista szkół obejmuje: Cambridge University Since the project s Harvard University inception, we have HEC honed our survey INSEAD tool and have London Business School expanded it into London School of three sectors Economics beyond MIT manufacturing: Northwestern (Kellogg) education, Oxford University healthcare and Queens University retail. Stanford University U.C. Berkeley University of Toronto Yale University PROJEKT: METODOLOGIA Metodologia W celu zbadania praktyk zarządzania przeprowadzono minutowe wywiady z kierownictwem produkcji, w celu zbadania praktyk kierowniczych w trzech głównych działach. Wydajnośd i Zarządzanie Celami Procesy i zachowania, które: Łacza fizyczne i ludzkie aspekty biznesu Nadają kierunek działalności całego przedsiębiorstwa Zarządzanie Metodą lean Procesy i zachowania,które: Optymalizują linie produkcyjne Wykorzystują do maksimum wartośd fizycznych aktywów Zarządzanie Talentem Zasobów Ludzkich Procesy i zachowania, które: Optymalizują jakośd siły roboczej Maksymalizują wykorzystanie kapitału ludzkiego Mamy również zbadad strukturę organizacyjną firmy, biorąc pod uwagę kilka aspektów autonomii menedżera i pracownika oraz hierarchicznej struktury firmy. Kierownicy zakładu: Autonomia w zatrudnianiu i zwalnianiu osób Wprowadzanie nowych produktów Maksymalne wydatki kapitałowe bez zatwierdzania przez zarząd korporacji Autonomia w sprzedaży i marketingu Pracownicy: Kto ustala tempo pracy? Kto decyduje o podziale zadao? 8 Autonomia Struktura Hierarchiczna Biorąc pod uwagę: Ilośd poziomów poniżej i powyżej kierownika zakładu/produkcji Zmiany w poziomach w ostatnich trzech latach Zasięg kontroli (Ile osób raportuje bezpośrednio do kierownika?)

9 THE PROJEKT: PRZYKŁADY NAJLEPSZYCH PRAKTYK Kilka przykładów dobrych i słabych praktyk zarządzania w kilku firmach produkcyjnych: ZARZĄDZANIE METODĄ LEAN Najlepsza praktyka: Najlepsze firmy mają formalny process rozwiązywania roblemów, by zachęcid do ciągłego doskonalenia. Dobry przykład: Pracownicy firmy ciągle analizują process produkcyjny, jako częśd ich normalnych obowiązków. Filmują istotne etapy produkcji, by dokładnie zanalizowad te obszary. Każdy problem jest zarejestrowany w specjalnej bazie danych, która monitoruje istotne procesy i każda kwestia musi byd poddana inspekcji i zatwierdzona przez kierownika. Słaby przykład: Fima nie ma ani formalnego ani nieformalnego mechanizmu do dokumentacji lub ulepszenia procesu. Kiertownik wspomniał, że produkcja odbywa sie w środowisku, gdzie nic nie zostało zrobione, by zachęcid lub wspierad innowację procesu. WYDAJNOŚD I ZARZĄDZANIE CELAMI Najlepsza praktyka: Najlepsze firmy ustalają trudne, ale możliwe do osiągnięcia cele, kaskadowo przeniesione bezpośrednio z ogólnych celów firmy. Dobry przykład: Firmy wykorzystują maksymalnie pracowników, dając im ambitne cele. Wydajnośd jest nagradzana premiami, grupowymi obiadami ugotowanymi przez zarząd, rodzinne pikniki, kupony do kina i na obiady, itp.nagradzają pracowników za stuprocentową obecnośd i najlepsze sugestie itp. Słaby przykład: Firma płaci ludziom po równo niezależnie od wydajności. Nie istnieją żadne zachęty, by dobrze wykonywad swoją pracę. Taka sama zasada jest zastosowana do kadry zarządzającej, która jest wynagradzana godzinowo, bez premi powiązanej z dobrą wydajnością firmy. ZARZĄDZANIE TALENTEM ZASOBÓW LUDZKICH Najlepsza praktyka: Najlepsze firmy mają systemy do regularnej oceny i nagród dobra wydajnośd jest nagradzana. Dobry przykład: Kierownik nalegał by ustalid agresywne i wymagające cele dla każdego nawet dla zespołu ochrony. Gdy wszystkie cele zostaną juz osiągnięte, kierownik martwi się, że potencjał pracowników nie został wykorzystany w pełni. Każdy Kluczowy Wskaźnik Wydajności (KPI) jest związany z ogólnym planem biznesowym i każdy musi pracowad ciężko, by produkt był gotowy tak szybko, jak to możliwe.. Słaby przykład: Firma używa łatwych celów, by podnieśd morale i zachecid pracowników. Problemem jest ustanawianie trudniejszych celów, ponieważ pracownicy po prostu poddają się i kadra zarządzająca odmawia nacisku na pracowników, by pracowali ciężej. NIEZAPOMNIANE CYTATY Ciężko było Was zastad drodzy kierownicy przy telefonie... Francuska sekretarka: Chce Pan rozmawiad z dyrektorem zakładu? Właśnie w toku jest sprawa sądowa przeciwko niemu, więc proszę się śpieszyd!! [Ankieterka rozmawiająca z amerykaoskim dyrektorem] Ankieterka: Pragnę zapytad, czy miałby Pan minut czasu na rozmowę o procesie produkcji? Amerykaoski dyrektor: Miałaby Pani większą szansę na przybycie z brzytwą i podcięcie mi nadgarstka niż nazatrzymanie mnie przez 40 minut przy telefonie!!! 9

10 NIEZAPOMNIANE CYTATY Szwedzkie cele produkcyjne: Kierownik produkcji: Indywidualne cele pracowników? Po prostu chca iśd do domu! THE PROJEKT: OPRACOWANIE Aby zapewnid, że nasze wyniki są reprezentatywne, braliśmy pełną listę zakładów, z każdego kraju i branży, i losowo wybralismy menedżerów do udziału w naszym badaniu. Nasza próbka zawiera firmy produkcyjne od 100 do 5000 pracowników. Ponieważ udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, to odsetek odpowiedzi jest rejestrowany. Zapewniamy także, że nasze wyniki nie są tendencyjne. Od 2004 roku przeprowadziliśmy wywiady z ponad menedżerów z 21 krajów na 4 kontynentach. Całkowita Liczba Wywiadów Northern Ireland New Zealand Republic of Ireland Japan Mexico Argentina Greece Portugal Italy Poland Chile Sweden Canada Australia Brazil France Germany China India Great Britain United States ,200 1, Liczba wywiadów

11 PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRODUKCJA 11

12 NIEZAPOMNIANE CYTATY Zatrzymywanie personelu na sposób brytyjski Ankietert: W jaki sposób przekonałby Pan swoich najlepszych pracowników do pozostania? Brytyjski prezes firmy: Sex jest wielka rzeczą! Jeżeli racownik znajdzie nowa dziewczynę gdzie indziej, wówczas nie jestem w stanie nic zrobid! Zatrzymywanie personelu na sposób Amerykanski Kierownik: Wiekszośd mojego czasu spędzam spacerujac, przytulając i pocieszajac ludzi moi pracownicy mówia mi, że mam wielkie uściski POSDUMOWANIE WYNIKÓW: PRODUKCJA Bardziej rozwinięte gospodarki, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia mają zwykle najlepsze zarządzanie, a gospodarki wschodzące takie jak Brazylia i Indie radzą sobie gorzej. United States Japan Germany Sweden Canada Great Britain France Italy Australia Mexico Poland New Zealand Northern Ireland Portugal Republic of Ireland Argentina Chile Greece China Brazil India Zarządzanie w poszczególnych krajach Ogólna Ocena Zarządzania Jakością Poniżej prezentujemy wykresy dystrybucji wszystkich ankietowanych firm w każdym kraju. Najwyższy słupek pokazuje, jaka częśd firm osiąga wynik na tym poziomie. Na każdym obrazku wykres jest w kształcie dzwonu. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ większośd firm oscyluje wokół średniej, jednak jest kilka firm o bardzo niskiej punktacji ( lewy ogon ) i kilka o wysokiej punktacji ( prawy ogon ). W krajach, które są lepiej zarządzane średnio, istnieje również mniejszy odsetek gorzej zarządzanych firm proszę zwrócid uwagę na dwa "ogony" zaznaczone czerwonymi okręgami i o ile mniejszy jest ogon w dystrybucji USA, w porównaniu do ogona w dystrybucji Indii. Obecnośd lub brak tych niższych ogonów w dużym stopniu może tłumaczyd różnice między krajami. Zróżnicowanie praktyk zarządzania w poszczególnych krajach Argentina Australia Brazil Canada Chile China France Germany Great Britain Greece India Italy Japan Mexico New Zealand Northern Ireland Poland Portugal Republic of Ireland Sweden United States All Countries

13 PODSUMOWANIE WYNIKÓW: PRODUKCJA Co ciekawe, kierownicy zazwyczaj zawyżają ocenę kierownictwa w ich własnych firmach w różnych krajach z naszej próbki. W odpowiedzi na pytanie Wyłączając swoją osobę, w jaki sposób oceniasz zarządzanie swoją firmą od 1 do 10, gdzie 1 jest wynikiem najgorszym, a 10 - najlepszym? rozkład odpowiedzi przedstawia się nastepująco: NIEZAPOMNIANE CYTATY Trudności w zdefiniowanoiu własności w Europie [Kierownik do aaustralijskiej ankieterki] Najgorsze zarządzanie Przecietne Najlepsze To pokazuje, że większośd menadżerów uważa, że ich firma jest powyżej średniej, a ten wzór jest zgodny w różnych krajach w próbce. France Japan Sweden Poland Great Britain China Italy Germany India Australia Republic of Ireland New Zealand United States Northern Ireland Portugal Greece Canada Argentina Chile Brazil Mexico Samoocena kierowników według krajów Samoocena Kierownik: Rządzi name mafia Ankieterka: Myślę, że to kategoria Inne chociaż mogłabym to także wpisad pod Włoska międzynarodowa? Niektórzy kierownicy byli zbyt prawdomówni Ankieter: Czy miałby Pan coś przeciw, gdybym zapytał ile wynosiła Paoska premia? Kierownik: Nie powiedziałbym nawet swojez żonie ile wynosiła moja premia! Ankieter: Szczerze mówiąc, to jest chyba dobra decyzja... 13

14 Management Score NIEZAPOMNIANE CYTATY PODSUMOWANIE WYNIKÓW: PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY Indie są bardzo interesujące Oprócz wysokiego poziomu zmian jakości praktyk zarządzania w poszczególnych krajach i pomiędzy krajami, są też zmiany w sektorach przemysłu. Tylko 2 procent zmiany w jakości zarządzania zależy od krajów, a 21 procent zależy od sektora przemysłowego. Kierownik: Sześd Sigma. Tak, zaczęliśmy już to. Mamy 4 Sigma poza fabryką, a 2 pozostałe zostały zamówione. Zarządzanie w poszczególnych przemysłach Maks Śred Min Ankieter: W jaki sposób zatrzymałby Pan swoich najlepszych pracowników? Kierownik Ja sam jestem tutaj gwiazdą i chcę odejśd! Ankieter: W jaki sposób identyfikuje Pan swoich Najlepszych pracowników? Kierownik: To są Indie, każdy myśli, że jest najlepszym pracownikiem! Standard Industry Code US SIC Opis Klasyfikacji Kodu Przemysłowego 20 Artykuły spożywcze i pokrewne produkty 31 Skóry i wyroby skórzane 21 Wyroby tytoniowe 32 Kamieo, glina, szkło i beton 23 Odzież i inne gotowe wyroby z tkanin i podobnych materiałów 24 Drewno i wyroby z drewna, z wyłączeniem mebli 33 Pierwotny przemysł metalowy 34 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeo transportu 25 Meble i wyposażenie 35 Przemysł i handel maszynami i sprzętem komputerowym 26 Papier i produkty pokrewne 37 Transport sprzętu 27 Druk, edytorstwo i przemysł pokrewny 38 Pomiar, analiza i kontrola instrumentów 28 Chemikalia i produkty pokrewne 39 Różne branże 30 Guma i inne wyroby z tworzyw sztucznych 14

15 PODSUMOWANIE WYNIKÓW: WŁASNOŚD Praktyki w zakresie zarządzania znacząco różnią się także pod względem struktury własności. Poniższe wykresy przedstawiaja firmy ze wszystkich krajów, podzielonych ze względu na stan posiadania. Dla ułatwienia porównania, nałożyliśmy linie dystrybucji firm należących do rozproszonych akcjonariuszy na każdym wykresie dystrybucji kolejnych kategorii własności. Firmy, w których akcjonariusze są rozproszeni mają zwykle wyższe wyniki zarządzania. 1 Również firmy, w których zewnętrzny Dyrektor Generalny jest na miejscu w rodzimej firmie, na ogół są dobrze zarządzane. Zarządzanie według typów własności Dispersed Shareholders Employees/COOP Family CEO Family owned, ext CEO Founder CEO Founder owned, ext CEO Government Joint Venture Managers Private Equity Private Individuals Management Score 1 Rozporoszona własnośd akcjonariuszy jest definiowana jako nie mająca akcjonariusza posiadającego więcej niż 25.01% kapitału zakładowego spółki. 15

16 NIEZAPOMNIANE CYTATY CO MOŻE TŁUMACZYD RÓŻNICE? Zbadaliśmy kilka powodów, które mogą wyjaśnid zróżnicowanie praktyk w zakresie zarządzania. Są to: konkurencja, globalizacja, kapitał ludzki i regulacja. Amerykanie o geografii Ankieter: Ile zakładów produkcyjnych znajduje się za granicą? Kierownik (z Indiany): Cóż mamy jeden w Texasie Dziwaczne Ankieter: *długa cisza+ halo, halo jest Pan tam halo? Kierownik: Przepraszam, rozproszył mnie okręt podwodny, który wyłynął na powierzchnię przed moim oknem Konkurencja Konkurencja od dawna jest wskazywana jako skuteczny czynnik napędzający produktywnośd. W środowiskach bardziej konkurencyjnych, firmy muszą stale pracowad na większą efektywnośd i produktywnośd, aby przetrwad. W tym środowisku firmy, które nie podążają w kierunku poprawy narażone są na ryzyko utraty klientów i mogą byd zmuszone do opuszczenia rynku. Na początku rozmowy, pytaliśmy kierowników, ilu mają największych konkurentów. Widzimy, że istnieje wyraźna dodatnia korelacja między liczbą zgłoszonych zawodników i jakością praktyk zarządzania. Ogólne Zarządzanie Konkurencja a zarządzanie Odnotowana ilośd konkurentów Globalizacja Firmy wielonarodowe zazwyczaj przewyższają krajowe firmy, ponieważ koncentrują się na kilku płaszczyznach, takich jak wydajnośd, płace pracowników oraz badania i rozwój wydatków. Wiele z tych firm kładzie nacisk na innowacyjnośd i konkurencyjnośd. Jest to wynikiem ostrej konkurencji na globalnym rynku. Jak pokazaliśmy powyżej, istnieją dowody, że konkurencja jest związane z lepszymi praktykami zarządzania. 16

17 JAKIE CZYNNIKI MOGA TŁUMACZYD TE RÓŻNICE? Wielonarodowe korporacje wydają się byd lepiej zarządzane All firms 2.96 Multinationals 3.18 Domestic only Ogólna ocena jakości zarządzania Lepsza średnia wydajnośd zarządzania w międzynarodowej firmie może byd związana z jej znacznie mniejszym udziałem w źle zarządzanej firmie - ograniczenie "niższego ogona" rozkładu, prosze zwrócid uwagę na wykresach poniżej. Międzynarodowe Firmy Management Score Krajowe Firmy Management Score 17

18 JAKIE CZYNNIKI MOGĄ TŁUMACZYD TE RÓŻNICE? Kapitał ludzki Kapitał ludzki i umiejętności są wskazywane jako kluczowe czynniki produktywności w poszczególnych krajach. Nasze badania wykazały, że lepiej zarządzane firmy mają wyższy odsetek pracowników z wyższym wykształceniem. Nie jest zapewne zaskoczeniem, że wyedukowana kadra jest bardziej pomocna, ale występuje równie silna korelacja pomiędzy edukacją kadry niekierowniczej a naszymi wynikami zarządzania. Wydaje się łatwiej awansowad na stopieo wyżej w zarządzaniu, gdy pracownicy są bardziej wykwalifikowani. Ogólne zarządzanie 1.5 Edukacja a jakośd zarządzania % % pracowników z wyższym wykształceniem 18

19 JAKIE CZYNNIKI MOGĄ TŁUMACZYD TE RÓŻNICE? Regulacja Rynku Pracy Przepisy pracy często mogą byd ważnym zabezpieczenia dla pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami, jednak mogą one także tworzyd bardzo sztywny rynek pracy oraz mogą byd przyczyną nieefektywności. Bank Światowy poddaje rankingowi kraje pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ważnym elementem jest tutaj sztywnośd wskaźnika zatrudnienia (REI). W swoim rankingu, REI uwzględnia trudności z zatrudnianiem i ze zwalnianiem pracowników, planowanie niestandardowych godziny pracy oraz planowanie rocznego płatnego urlopu. Występuje słaba korelacja pomiędzy wyższym wskaźnikiem REI a niższym wynikiem zarządzania talentami. Stany Zjednoczone są jednym z krajów o najniższym wskaźniku REI, a zarazem o najwyższym wynikiem zarządzania talentami. Z drugiej jednak strony, regulacje rynku pracy zdają się nie mied deprymujących efektów na pozostałe rodzaje praktyk zarządzania. Zarządzanie talentem Regulacja rynku pracy a zarządzanie USA Japonia Niemcy Szwecja Kanada Wielka Brytania Włochy Francja Australia Meksyk Polska Nowa Zelandia Argentyna Portugalia Irlandia Półn Chiny Grecja Irlandia Chile Brazylia Indie World Bank Employment Rigidity Index 19

20 RÓŻNICE REGIONALNE Zauważyliśmy pewne kluczowe różnice pomiędzy parami krajów w ich stylu zarządzania. STANY ZJEDNOCZONE I KANADA Dobre praktyki zarządzania, zwłaszcza zarządzanie talentami Wysoki stopieo autonomii kierowniczej (zarząd firm zostawia kierownictwu sporo kontroli dot. Zatrudnienia i inwestycji) Spłaszczone struktury/hierarchie (mało poziomów zarządzania) BRAZYLIA I INDIE Firmy w bogatszych stanach/regionach wydają się byd lepiej zarządzane (np. Tamil Nadu czy Maharashtra w Indiach, poludniowy wschód w Brazylii) Korporacje międzynarodowe z Europy i USA zdają się przynosid mocne praktyki zarzadzania Najlepsze firmy krajowe są równie dobrze zarządzane, jak te w Europie, the USA czy w Japonii Ograniczona autonomia kierownicza z mocną kontrolą centralną JAPONIA Niezwykle dobrze zarządzane w działania operacyjnych, ze światowej klasy procesami lean i ciągłą poprawą w prawie wszystkich gałęziach przemysłu Bardziej zróżnicowane w zarządzaniu talentami wydaje się, że firmy często mają kłopoty ze słabą wydajnością pracowników Bardzo hierarchiczne struktury dyrektorzy zakładów mają ograniczoną autonomię oraz istnieje wiele poziomów wewnątrz firm 20 EUROPA Niezwykle zróżnicowane praktyki kierownicze Korporacje międzynarodowe zwykle dobrze działają w Europie, ale posiadają charakterystyki swojego kraju pochodzenia(np. Firmy amerykaoskie maia daleko idącą autonomię kierowniczą, firmy japooskie są dobre w metodach,,lean ) Duża autonomia kierownicza w Europie Północnej, większa centralizacja kontroli w Europie Poludniowej CHINY Podczas, gdy korporacje miedzynarodowe zdaja się przynosid dobre praktyki zarządzania, poziom zarządzania w joint ventures wygląda gorzej Mniejsze zróżnicowanie metod zarządzania pomiędzy firmami, w szczególności w porównaniu z innymi krajami azjatyckimi Firmy charakteryzują się hierarchiczną struktura organizacyjną z ograniczoną lokalną kontrolą i władzą decyzyjną MEKSYK I ARGENTYNA Silne dążenie do innowacji i podążanie w kierunku systematycznego doskonalenia procesu

21 THANK YOU TO OUR FUNDERS The Management Matters project is a university based, non-for-profit research venture. We have not taken any finance from the private sector companies we partner with. We would like to thank the following charities for their core long-run funding: The Advanced Institute of Management Research, the Anglo-German Foundation, the Economic and Social Research Council, and the Higher Education Innovation Fund. The following funders generously supported individual survey waves: The Asian Development Bank, BIS, Higher Education Innovation Fund, the International Growth Centre, the Kauffman Foundation, National Science Foundation, the Sloan Foundation and the World Bank. 21

22 PARTNERZY PROJEKTU Nicholas Bloom Stanford University Centre for Economic Performance London School of Economics Raffaella Sadun Harvard Business School Centre for Economic Performance London School of Economics John Van Reenen Centre for Economic Performance London School of Economics ZESPÓŁ BADAWCZY Matilde Gawronski University of Oxford Centre for Economic Performance London School of Economics Rebecca Homkes Centre for Economic Performance London School of Economics Renata Lemos University of Cambridge Centre for Economic Performance London School of Economics Mingxuan Qi Centre for Economic Performance London School of Economics Daniela Scur Centre for Economic Performance London School of Economics 22

23 ANALITYCY I KIEROWNICY ZESPOŁÓW Rana Ahmad Jue Huang Jayesh Patel Frederique Ait Touati Simon Ingold Dydynski Patrick Alam Aguilar-Platas Nat Ishino Killian Pender Claudia Asazu Elena Jaeger Greg Pytel Johannes Banner Stefan Jelinek Mingxuan Qi David Bergal Y Jiang Raswinder Gill Michael Bevan Ali Asgar Kagzi Marcelo Reis Vishal Bhartia Christine Kaulfers Matt Rivron Blaise Bolland Ilja Koren Lanny Rubin Shane (Jack) Bolland George Koveos Laura Sambris Simone Bohnenberger-Rich Kevin Krabbenhoeft Carlos Santos Joshua Booth Vasileios Kyriakopoulos Denise Savage Agathe Bourgon Rehana Lalani Tejas Savant Medhi Boussebba William Lamain Eva Marie Schindler Sean Brandreth Nikki Lamba Scott Sameroff M Braha Warrick Lanagan Asama Sharef Carolyn Breit Qin Li Raquel Silva Matteo Calabresi Li Lin Shweta Singh Emilia Carlqvist Z Liu Upneet Singh Guillaume Carreno Yuetian Lu Nicolas Smolarski Diego Cattaneo Manish Mahajan Linnea Charlotta Soderberg Agnieszka Chidlow Vaggelis Makris Aude Spitzmuller Dinesh Chreyan Niccolo Manzoni Gregor Stegen Julie Columbus Shu Mao Christian Stiefel Andrés Curia Milka Marinova Vickram Suri Paolo Dasgupta Simone Martin Robert Svenning Alberic de Solere Alison McMeekin Narasimhan Swaminathan Bodhisatva Deb Marty McGuigan Marcus Thielking Kanan Dhru Michela Meghnagi Matthias Traut Kaan Dikmen Sebastian Meitz Rui Trigo de Morais Paul Dinkin Karelin Mendez Saavedra Maria E Tsani Blake Driscoll Jilda Mercx Maki Umemura Filippo Fabbris Anna Mitchell Sébastien Vézina João Luís Ferreira Anita Ngai Dorfman Vadim Arianna Fraschetti Miljevik Nikolina Riddhi Ved Michelle Friedman Eisuke Ohashi Takehiro Watanabe Yuewen Fu Bolu Olufunwa Carina Wendel Luis Matias Gallardo Sirito Ai Orito Fabian Wigand Christos Genakos Melania Page Joanna Wylegala Jose Ignacio Guerrero Himanshu Pande May Yoon Michael Hooper Ketki Paranjpe 23

24 24

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo