Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce"

Transkrypt

1 Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007

2

3

4

5 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank Współpraca Axel Funhoff Equity Research ING Wholesale Banking & Equity Markets Bartosz Pawłowski Departament Operacji na Rynkach Finansowych Wydział Analiz Ekonomicznych ING Bank Raport został przygotowany przy współpracy merytorycznej zespołu ekspertów Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kontakt Jacek Jodłowski Dyrektor Zarządzający Sektorem Transportu i Logistyki ING Bank Tel.: Małgorzata Kołakowska Dyrektor Banku ING Bank Tel.: ING Bank

6

7 Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora transportu i logistyki przygotowany przez nasz Bank. Transport i logistyka to branża o kluczowym znaczeniu, będąca prawdziwym krwioobiegiem gospodarki. Nasza publikacja przedstawia diagnozę obecnej sytuacji i perspektywy branży na najbliższe lata. Przygotowując materiał, postanowiliśmy oddać głos przedstawicielom sektora. Jesteśmy przekonani, że suma Państwa wiedzy i zbiorowych doświadczeń pozwala najtrafniej odzwierciedlić zmieniającą się rynkową rzeczywistość. Raport prezentuje również nasze opinie na temat globalnych trendów oraz perspektyw rynku w nadchodzącej przyszłości, sformułowane na podstawie dostępnych danych statystycznych i rozmów przeprowadzonych z naszymi klientami i z ekspertami rynkowymi. Korzystna koniunktura gospodarcza, trendy w gospodarce światowej oraz położenie geograficzne Polski w Europie stwarzają znakomite perspektywy dla rozwoju rynku transportu i logistyki w naszym kraju. Dodatkowe możliwości związane są z napływem funduszy unijnych, które powinny dopomóc w poprawie stanu tak istotnej dla branży infrastruktury drogowej i kolejowej. Wierzymy, że właściwie wykorzystując sprzyjające okoliczności, Polska stanie się jeszcze ważniejszym obszarem na mapie logistycznej Europy. Pragniemy być Państwa partnerem w tym okresie, służyć naszą wiedzą i doświadczeniem. Będziemy zaszczyceni, jeśli obdarzą nas Państwo zaufaniem. Ben van de Vrie Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Bankowość Korporacyjną

8

9 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Najważniejsze wnioski Przeobrażenia rynku transportu i logistyki na świecie i w Europie Globalne trendy wpływające na rynek transportu i logistyki Zmiany w organizacji systemów logistycznych i łańcucha dostaw Outsourcing usług i procesów logistycznych Wzrost rynku transportowego Rola i znaczenie infrastruktury Zrównoważony rozwój transportu Strategie i pozycjonowanie firm transportowo-logistycznych Polski rynek transportu i logistyki Otoczenie makroekonomiczne Rynek transportowy w Polsce Transport samochodowy Transport kolejowy Transport morski Transport lotniczy Rynek usług logistycznych Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych Akcja kredytowa i ryzyko branżowe Wyniki badania przeprowadzonego wśród firm z branży TSL i ich klientów Perspektywa mikro Sytuacja ekonomiczna firm transportowo-logistycznych Oferta i plany rozwoju Działalność międzynarodowa Bariery działalności Perspektywa makro Prognozy wzrostu poszczególnych segmentów rynku Ocena skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Bariery rozwoju rynku Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie usług transportowo-logistycznych Współpraca z usługodawcami Kryteria wyboru dostawcy Satysfakcja ze współpracy Podsumowanie Metodologia badania Bibliografia

10

11 1. Wprowadzenie

12

13 Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, z przychodami na poziomie 100 mld złotych, prawie 5-procentowym udziałem w PKB, zatrudniający 400 tysięcy pracowników. O jego znaczeniu decyduje nie tylko własny potencjał, ale również rola, jaką odgrywa w sprawnym funkcjonowaniu całej gospodarki. Branża wchodzi w okres korzystnej koniunktury opartej na solidnych fundamentach makroekonomicznych. Duże znaczenie ma rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa, obserwowany wśród europejskich przedsiębiorstw trend do przenoszenia produkcji w poszukiwaniu tańszej siły roboczej oraz lokalizacja naszego kraju na mapie Europy. Z drugiej strony perspektywa napływu funduszy z Unii Europejskiej stwarza możliwości poprawy stanu infrastruktury transportowej, bez której dynamiczny rozwój branży nie będzie możliwy. Znaczenie, jakie przywiązujemy do tego sektora, skłoniło nas do opracowania raportu, którego celem jest diagnoza dzisiejszej sytuacji i określenie potencjału rynku na najbliższe lata. Branża transportu i logistyki jest jednym z kluczowych sektorów bankowości korporacyjnej ING. W wielu krajach europejskich nasi doradcy współpracują ze specjalistami w zakresie finansowania strukturalnego, rynków finansowych, płatności i zarządzania gotówką, fuzji i przejęć nad przygotowaniem najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Podejście sektorowe jest podstawowym elementem strategii ING. Naszym celem jest nieustanne pogłębianie analiz i pozszerzanie wiedzy na temat wybranych gałęzi gospodarki. Dzięki znajomości rynku możemy lepiej zrozumieć potrzeby i identyfikować nowe szanse i możliwości rozwoju dla naszych klientów. Pozwala nam ona również udoskonalać nasze systemy oceny ryzyka i optymalizować alokację kapitałów. W przygotowaniu tej publikacji odwołaliśmy się do wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców działających na polskim rynku transportu i logistyki. W badaniu, w którym wzięli udział członkowie kierownictwa reprezentatywnej grupy dużych i średnich przedsiębiorstw, pytaliśmy o ich ocenę obecnej sytuacji branży, o oczekiwania dotyczące perspektyw rynku w nadchodzących latach i o największe wyzwania stojące przed sektorem. Rozmawialiśmy również z Państwa klientami firmami korzystającymi z usług logistycznych, aby pełniej zrozumieć ich oczekiwania, potrzeby i ocenę oferty rynkowej. Chcieliśmy porównać opinie respondentów z opiniami ekspertów, wierząc, że w ten sposób uda nam się najpełniej uchwycić wierny obraz rzeczywistości. Mamy nadzieję, że płynące z naszych analiz wnioski zainteresują Państwa i pozwolą skonfrontować własne poglądy z ocenami konkurentów. Chcemy bardzo podziękować wszystkim, którzy zgodzili się poświęcić swój czas i wziąć udział w naszym badaniu. Zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami uwagami i komentarzami oraz do dyskusji na temat raportu. Jacek Jodłowski Dyrektor Zarządzający Sektorem Transportu i Logistyki ING Bank 5

14

15 2. Najważniejsze wnioski

16 Rosnący popyt na usługi transportowo-logistyczne na świecie Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej (takie jak globalizacja, deregulacja, rosnąca konkurencja czy szybki rozwój nowych technologii,) oraz pojawienie się nowych koncepcji w zarządzaniu i organizacji produkcji (np. lean management) sprawiły, że zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Z kolei wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa powodują dynamiczny rozwój rynku transportu. Nieustająca presja na redukcję kosztów i coraz powszechniejsza tendencja wśród przedsiębiorstw do koncentracji na działalności kluczowej sprawiają, że funkcje transportowe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, co prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe. Znajduje to odzwierciedlenie w strategii firm transportowo-logistycznych, które w obliczu otwierających się możliwości i rosnących oczekiwań klientów rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku (geograficzne i produktowe) oraz stale rozwijają ofertę, aby dostarczać klientom dopasowane do indywidualnych potrzeb zintegrowane rozwiązania logistyczne. Perspektywa dynamicznego rozwoju polskiego rynku w najbliższych latach Wzrost gospodarczy, rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa i wysoki poziom inwestycji zagranicznych stwarzają doskonałe perspektywy dla rozwoju polskiego rynku usług transportowych i logistycznych. Rośnie również rola Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca lokalizacji zakładów produkcyjnych przez europejskie przedsiębiorstwa, a Polska ze względu na swoje znaczenie w regionie i położenie geograficzne powinna być jednym z największych beneficjentów tego trendu. Co więcej, nasze członkostwo w Unii Europejskiej i związany z nim napływ funduszy daje nam niepowtarzalną szansę na zmniejszenie najważniejszej bariery w rozwoju rynku, jaką jest obecny stan infrastruktury transportowej. Według Ministerstwa Transportu w latach będziemy mogli przeznaczyć na ten cel nawet mld złotych. Wyniki naszego badania potwierdzają optymistyczne oczekiwania prawie 70% badanych firm przewiduje wzrost rynku w ciągu najbliższych 3 lat na poziomie powyżej 5%, a jedna trzecia spodziewa się, że tempo wzrostu przekroczy 10%. Strategia polskich przedsiębiorstw transportowo- -logistycznych oraz bariery rozwoju Firmy biorące udział w badaniu w większości dobrze oceniają swoją sytuację ekonomiczną i oczekują jej dalszej poprawy w nadchodzących latach, pomimo nasilającej się konkurencji i rosnących kosztów działalności. Rosnące wymagania klientów powodują, że firmy systematycznie rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku i zwiększają zakres oferowanych usług. W najbliższej przyszłości nacisk będzie położony na doradztwo logistyczne, kontrolę jakości, zarządzanie zapasami i systemy komunikacji z klientami za pośrednictwem Internetu. Planowane inwestycje obejmują (poza taborem) przede wszystkim systemy informatyczne i nowoczesne technologie. Konieczność ciągłego rozszerzania zakresu działalności i rosnąca konkurencja wpłyną, zdaniem respondentów, na dalszą konsolidację rynku. Wśród naszych rozmówców 13% deklarowało plany akwizycji. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej rośnie aktywność polskich firm w transporcie międzynarodowym ponad połowa naszych respondentów prowadzi działalność poza granicami Polski, przede wszystkim w krajach tzw. starej piętnastki Unii. Wśród barier utrudniających codzienną działalność przedsiębiorstw i ograniczających rozwój rynku na pierwszy plan wysuwają się z jednej strony rosnące koszty działalności (zatrudnienia i paliwa), z drugiej zaś zły stan infrastruktury transportowej. Przekonanie o braku spójnej i perspektywicznej polityki zmierzającej do rozwoju i modernizacji infrastruktury powoduje, że w opinii uczestników badania bariera ta pozostanie główną przeszkodą hamującą rozwój rynku również w przyszłości. Potrzeby klientów i ocena współpracy z usługodawcami Polskie przedsiębiorstwa współpracujące z zewnętrznymi dostawcami najczęściej skłonne są zlecać podstawowe usługi transportowe, spedycję i usługi celne. Znacznie rzadziej korzystają z zaawansowanych usług dodanych, takich jak wdrażanie i obsługa systemów informatycznych wspierających logistykę, zarządzanie zapasami czy doradztwo. Może to wynikać z faktu, że outsourcing na ogół dotyczy poszczególnych funkcji, a rzadziej obejmuje kompleksową współpracę w zakresie całego łańcucha dostaw. Ale znaczenie usług dodanych powinno rosnąć w najbliższej przyszłości, co świadczy o dojrzewaniu rynku i rosnącej świadomości logistycznej polskich przedsiębiorstw. W zgodnej opinii klientów podstawowym kryterium decydującym o wyborze usługodawcy jest jakość oferowanych usług, chociaż firmy transportowo-logistyczne zwracały uwagę, że dla części klientów najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze wciąż pozostaje cena. Generalnie klienci są zadowoleni ze współpracy z usługodawcami, wysoko oceniając najważniejsze w ich opinii elementy oferty: jakość świadczonych usług, poziom cen, wielkość dostępnego taboru i sposób rozliczania umów. Wśród najczęściej występujących 8

17 problemów respondenci wymieniali trudności z realizacją zamówień (nieterminowość, pomyłki i uszkodzenia) oraz z ograniczoną dostępnością (np. ze względu na brak taboru). Oczekujemy, że korzystna koniunktura gospodarcza, rosnące potrzeby i świadomość logistyczna klientów oraz stałe doskonalenie oferty przez usługodawców otwierać będą nowe możliwości przed operatorami transportowymi i logistycznymi, a wsparte świadomą i spójną polityką w zakresie rozwoju transportu i infrastruktury powinny przyczynić się do dynamicznego rozwoju rynku w najbliższych latach. 9

18

19 3. Przeobrażenia rynku transportu i logistyki na świecie i w Europie

20 Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej (takie jak globalizacja, deregulacja, rosnąca konkurencja czy szybki rozwój nowych technologii), oraz pojawienie się nowych koncepcji w zarządzaniu i organizacji produkcji (np. lean management) sprawiły, że zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Z kolei wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa powodują dynamiczny rozwój rynku transportu. Nieustająca presja na redukcję kosztów i coraz powszechniejsza wśród przedsiębiorstw tendencja do koncentracji na działalności kluczowej sprawiają, że funkcje transportowe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, co prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe. Znajduje to odzwierciedlenie w strategii firm transportowo-logistycznych, które w obliczu otwierających się możliwości i rosnących oczekiwań klientów rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku (geograficzne i produktowe) oraz stale rozwijają ofertę, aby dostarczać klientom dopasowane do indywidualnych potrzeb zintegrowane rozwiązania logistyczne Globalne trendy wpływające na rynek transportu i logistyki Rynek transportu i logistyki kształtował się w ciągu ostatnich lat pod wpływem głębokich zmian strukturalnych zachodzących zarówno w samej branży, jak i w jej otoczeniu. Z jednej strony wpłynęły one na globalny wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne, z drugiej zaś przyczyniły się do ewolucji ich specyfiki i charakteru. Postępująca globalizacja skutkuje szybkim wzrostem światowego handlu, ekspansją geograficzną gospodarki i rosnącą złożonością międzynarodowych powiązań gospodarczych. Istotnym czynnikiem zmian jest postępujący proces liberalizacji handlu, zwłaszcza w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak WTO, APEC, Unia Europejska czy NAFTA. Zmiany strukturalne w gospodarce prowadzą do wzrostu udziału sektora usług oraz branż opartych na wiedzy i zaawansowanych technologiach kosztem sektora produkcji wyrobów materiałochłonnych. Równocześnie wyraźnie widać trend stopniowego przechodzenia od rynku producenta do rynku konsumenta. Jednym z jego przejawów jest pojawienie się modelu społeczeństwa postindustrialnego, charakteryzującego się wyższym poziomem wydatków na konsumpcję oraz rosnącym zapotrzebowaniem na produkty i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb. Rosnące znaczenie wartości kreowanej dla akcjonariuszy ma coraz większy wpływ na kształtowanie strategii firm. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oznacza to między innymi ciągłe poszukiwanie oszczędności i większej efektywności poprzez racjonalizację procesu produkcji oraz koncentrację na działalności podstawowej i outsourcing funkcji pobocznych. Procesy deregulacji i liberalizacji rynku przyczyniły się do wzrostu konkurencji i obniżenia cen usług transportowych. Pojawienie się nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych umożliwiło zintegrowane zarządzanie informacją, finansami i przepływem towarów, pozwalając na wdrożenie nowych rozwiązań w systemie produkcji i dystrybucji Zmiany w organizacji systemów logistycznych i łańcucha dostaw W efekcie opisanych wyżej zmian logistyka produkcji i dystrybucji staje się coraz bardziej złożona. Kluczem do sukcesu jest umiejętność harmonijnej integracji i koordynacji wszystkich elementów łańcucha. W tradycyjnym modelu gospodarczym wszystkie fazy działalności produkcyjnej zlokalizowane były najczęściej w jednym miejscu, zazwyczaj blisko rynku zbytu. Obecnie wciąż wiele przedsiębiorstw (np. producenci samochodów czy sprzętu AGD) lokalizuje zakłady produkcyjne blisko odbiorców końcowych, jednak w wielu branżach (np. zaawansowane technologie, dobra konsumpcyjne) firmy coraz częściej koncentrują działalność produkcyjną i magazynowanie, ograniczając liczbę lokalizacji. Pozwala to na osiągnięcie korzyści skali w procesie produkcji, ale jednocześnie wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na transport i na wydłużenie czasu dotarcia produktu do odbiorcy. Poszukiwanie oszczędności skutkuje coraz powszechniejszym zjawiskiem przenoszenia całości bądź części produkcji do regionów oferujących niższe koszty produkcji (offshoring i nearshoring). Równocześnie rosnąca specjalizacja sprawia, że coraz częściej poszczególne komponenty do produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń wytwarzane są przez niezależnych producentów. Jako że coraz więcej firm decyduje się na koncentrację na działalności podstawowej i zlecanie funkcji pobocznych na zewnątrz, rośnie znaczenie ścisłej koordynacji współpracy z licznymi kontrahentami. Jednym z kamieni milowych, wpływających na radykalne zmiany w procesie produkcji i dystrybucji, było pojawienie się koncepcji lean management. Jej fundamentem jest dążenie do maksymalnej redukcji poziomu zapasów i do organizacji zaopatrzenia w taki sposób, aby dostawy w systemie just-in-time eliminowały 12

21 konieczność utrzymywania kosztownej funkcji magazynowania materiałów. Wszystkie opisane zmiany sprawiają, że współczesny łańcuch dostaw znajduje się pod coraz większą presją. Przy wydłużającym się dystansie, jaki przemierzają towary i materiały, kurczy się czas na realizację dostaw. Wraz ze strukturalnymi zmianami makroekonomicznymi rośnie rola odbiorcy końcowego. Tradycyjny system dostaw zdominowany był przez stronę podażową (producenta zamawiającego dostawy surowców i materiałów oraz zlecającego dystrybucję, zgodnie z potrzebami wynikającymi z systemu magazynowania i sposobu organizacji pracy linii produkcyjnych). Dzisiaj o funkcjonowaniu łańcucha dostaw w znacznie większym stopniu decyduje popyt. Dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych informacje uzyskiwane z sieci sprzedaży mogą być wykorzystane do bieżącej korekty zamówień w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. W wielu branżach (np. komputery osobiste) coraz częściej produkcja standardowa zostaje zastąpiona przez tzw. masową kastomizację (mass customization), polegającą na wytwarzaniu dóbr na potrzeby dużego rynku, dostosowanych jednak do indywidualnych preferencji poszczególnych klientów. Aby rozwiązać konflikt pomiędzy scentralizowaną produkcją a wymogiem kastomizacji, firmy centralizują podstawowe procesy produkcyjne, przesuwając moment kastomizacji do chwili, kiedy produkt dociera na rynek docelowy, jak najbliżej klienta końcowego. Firmy udoskonalają systemy transportu i magazynowania przez dywersyfikację wykorzystywanych środków transportu i stosowanie zaawansowanych technologii komunikacyjnych. W przypadku dużych odległości komponenty wykorzystywane do produkcji i montażu urządzeń dostarczane są drogą morską (w celu ograniczenia kosztów transportu) lub transportem lotniczym (w celu zapewnienia szybkiej realizacji zamówienia) w zależności od stopnia wartości dodanej. Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwia automatyczne przetwarzanie zamówień, bieżące monitorowanie przesyłek i coraz bardziej efektywną pracę systemów magazynowania i przeładunku. Wdrażane rozwiązania pozwalają na zapewnienie maksymalnej elastyczności oraz na znaczącą redukcję czasu realizacji zamówienia Outsourcing usług i procesów logistycznych Rosnąca złożoność systemów logistycznych powoduje, że sprawnie działający system dystrybucji i transportu może stanowić istotną przewagę konkurencyjną. W sytuacji, kiedy coraz więcej firm decyduje się na koncentrację na działalności podstawowej, funkcje logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Firmy zwiększają zarówno wolumen, jak i zakres zlecanych na zewnątrz funkcji, coraz częściej poszukując usług dopasowanych do indywidualnych wymagań. W chwili obecnej dostawcy usług logistycznych zazwyczaj oferują usługi odpowiadające specyficznym potrzebom klientów i komplementarne w stosunku do ich własnych zasobów. Rynek zmierza w kierunku sytuacji, w której zewnętrzny dostawca będzie w stanie dostarczyć klientowi wszystkie potrzebne usługi i potencjalnie przejąć wszystkie funkcje logistyczne przedsiębiorstwa. Najnowszy trend w outsourcingu to pojawienie się dostawców tzw. 4th party logistics, których zadaniem jest integracja i optymalizacja łańcucha dostaw klienta z wykorzystaniem zasobów własnych oraz innych podmiotów: firm transportowych, dostawców technologii i wyspecjalizowanych konsultantów. Outsourcing funkcji logistycznych, rozwijający się od lat 80-tych, jest zjawiskiem coraz powszechniejszym. Według dostępnych danych w Europie z outsourcingu usług transportowych korzysta ok. 70% przedsiębiorstw, usług magazynowych 40%, a usług produkcyjnych 20% przedsiębiorstw 1. W poszczególnych krajach jego udział waha się od kilkunastu do czterdziestu kilku procent Wzrost rynku transportowego Wzrost gospodarczy i rosnąca wymiana handlowa w skali globalnej przekładają się bezpośrednio na dynamiczny rozwój rynku transportu. Ten trend wzmacniany jest dodatkowo przez opisane wcześniej zmiany w potrzebach logistycznych firm. Tylko w krajach Unii Europejskiej wolumen transportu pomiędzy rokiem 1970 a 2005 podwoił się. 1 Udział firm korzystających z outsourcingu obsługi i utrzymania systemów IT oraz z innych usług logistycznych o wysokiej wartości dodanej nie przekracza kilku procent. Dane na podstawie prezentacji The Industrial & Logistics Market in Europe (CBRE, 2006). 13

22 Analiza danych statystycznych pokazuje, w jaki sposób zmienia się struktura gałęziowa transportu. Rośnie rola transportu drogowego 2, który umożliwia bezpośrednie dotarcie praktycznie do każdego miejsca w Europie. Charakteryzuje się też największą elastycznością i niezawodnością, przy konkurencyjnych cenach. Systematycznie spada zaś znaczenie kolei. Na uwagę zasługuje rosnący udział transportu morskiego pomiędzy krajami Unii w 2005 roku drogą morską przewieziono ponad 40% ładunków, prawie tyle, ile transportem drogowym. W związku z rosnącą wymianą handlową z krajami Dalekiego Wschodu wzrasta również rola transportu lotniczego, wykorzystywanego w coraz większym stopniu do przewożenia produktów o wysokiej wartości dodanej, dla których decydujące znaczenie ma termin dostawy Rola i znaczenie infrastruktury Do sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. W skali globalnej rośnie rola węzłów logistycznych, przede wszystkim dużych portów lotniczych i morskich oraz terminali przeładunkowych dla transportu intermodalnego. W odpowiedzi na wzrost popytu i nasilającą się konkurencję pomiędzy potencjalnymi lokalizacjami, wszystkie znaczące węzły transportowe deklarują plany inwestycji w rozwój zaplecza i zwiększenie możliwości przeładunkowych 4. 2 Obecnie w krajach Unii Europejskiej 76% wszystkich przewozów śródlądowych (z pominięciem transportu morskiego). 3 Zgodnie z dostępnymi danymi dla rynku amerykańskiego, udział transportu lotniczego w handlu międzynarodowym wynosi 1% masy ładunków i blisko 30% wartości (USDOT, 2000) Dla przykładu możliwości przeładunkowe w portach, liczone w TEU (jednostka określająca standardowy wymiar kontenera o długości 20 stóp), powinny wzrosnąć do roku 2010 szacunkowo o 45% w porównaniu z rokiem Mimo to ocenia się, że w 2010 roku popyt może przekroczyć podaż o prawie 20% (dane na podstawie różnych źródeł cytowanych przez firmę APL, 2005).

23 Na poziomie regionalnym również obserwujemy rosnący popyt na nowe punkty przeładunkowe, zwłaszcza centra dystrybucyjne. Funkcją centrum dystrybucyjnego jest w coraz większym stopniu koordynacja przepływów towarowych oraz dostarczanie usług dodanych, nie zaś, jak do niedawna, przechowywanie kapitałochłonnych zapasów. Ale zmienia się nie tylko ich rola, lecz również geografia mieszczą się coraz częściej w bezpośredniej bliskości rynków zbytu. Preferowane lokalizacje to sąsiedztwo węzłów logistycznych, miejsca znajdujące się blisko korytarzy transportowych, dających szybki dostęp do sieci sprzedaży i do odbiorców końcowych, lub obrzeża wielkich aglomeracji. Nowo uruchamiane centra muszą pozwalać na elastyczne zarządzanie coraz bardziej złożonymi przepływami towarowymi na coraz większym obszarze, przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów. W związku z tym firmy dystrybucyjne poszukują terenów o możliwie najlepszej lokalizacji komunikacyjnej i relatywnie niskiej cenie 5. W Europie system dystrybucji zmienił się dramatycznie od chwili wprowadzenia Wspólnego Rynku w 1992 r. Otwarcie granic i towarzysząca mu deregulacja rynku transportowego doprowadziły do większej konsolidacji sektora logistyki. Było to odpowiedzią na rozszerzenie rynku i szybko rosnącą konkurencję. Powstała nowa kategoria tzw. Europejskich Centrów Dystrybucyjnych zapewniających dostęp do znacznej części kontynentu. Wzrosło również znaczenie regionalnych centrów dystrybucyjnych 6. Preferowane lokalizacje obejmują kraje Beneluksu oraz Europę Północną, a w ostatnich latach również region Europy Wschodniej 7. Wzrasta znaczenie obszaru obejmującego południową Polskę, wschodnie Czechy, Słowację i Węgry, który staje się zapleczem logistycznym dla regionu. Jednak zdaniem wielu ekspertów, pomimo przesunięcia w ostatnim okresie środka ciężkości w stronę Europy Wschodniej, niewielkie są szanse na to, że stanie się ona miejscem o kluczowym znaczeniu dla systemu dystrybucji w skali całego kontynentu. Geografia centrów dystrybucyjnych w Europie Wykres 6 Źródło: Cushman & Wakefield Distribution Report, Dostęp do infrastruktury transportowej, odległość od rynku zbytu i koszt powierzchni to trzy najważniejsze kryteria decydujące o wyborze lokalizacji dla centrum dystrybucyjnego. Na podstawie raportu Warehousing space in Europe: meeting tomorrow s demand (Capgemini, ProLogis, 2006). 6 Chociaż w tej chwili mamy do czynienia z wyraźną tendencją do centralizacji funkcji magazynowych w Europie, nie jest wykluczone, że czynniki takie jak wzrost cen paliwa, zatłoczone drogi, a także nowe regulacje unijne (np. dyrektywa dotycząca czasu pracy lub dyrektywa o odpadach elektrycznych i elektronicznych WEEE) przyczynią się do jej osłabienia. 7 Dzięki centralnemu położeniu w Europie i dostępowi do portu w Rotterdamie najbardziej pożądaną lokalizacją jest Holandia, oferująca rozwiniętą infrastrukturę transportową i terminalową, a w dalszej kolejności Belgia i Niemcy. Na podstawie raportu Warehousing space in Europe: meeting tomorrow s demand (Capgemini, ProLogis, 2006). 15

24 Kluczowe znaczenie ma system połączeń lądowych, przede wszystkim sieć dróg i autostrad, która umożliwia efektywne dotarcie do odbiorców końcowych na rynkach lokalnych. W krajach Unii Europejskiej w latach długość sieci drogowej wzrosła o ponad 20%, przy czym długość autostrad w tym samym okresie potroiła się i wynosi teraz ponad 50 tysięcy kilometrów. Najszybszy wzrost odnotowała Hiszpania długość autostrad wzrosła tam z niecałych 400 do kilometrów 8. W tym samym czasie sieć kolejowa skurczyła się o 8%. Przy coraz większym znaczeniu globalnych powiązań gospodarczych rośnie rola infrastruktury w zapewnieniu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów. Jej jakość jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez przedsiębiorstwa szukające racjonalizacji kosztów i podejmujące decyzję o relokacji produkcji (offshoring, nearshoring) lub lokalizacji regionalnych centrów dystrybucyjnych. Decyduje też o uwzględnieniu lub pominięciu danego kraju lub regionu przy wyborze drogi tranzytowej. Dlatego jednym z kluczowych zadań stojących dzisiaj przed rządami jest zapewnienie odpowiednich warunków dla jej rozwoju. Znakomicie ilustruje to przykład Hiszpanii. W latach 60-tych rząd Hiszpanii zdał sobie sprawę, że budowa infrastruktury, a szczególnie dróg, będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju. Ze względu na brak środków finansowych w kraju władze zdecydowały się na zezwolenie na budowę w trybie koncesyjnym, umożliwiając udział w inwestycjach prywatnych inwestorów zagranicznych. Wskutek podjętych działań wraz z rozbudową sieci połączeń wzrosły wolumeny transportu. Dzisiaj doskonale rozwinięta sieć dróg jest jedną z sił napędowych hiszpańskiej gospodarki. W Europie świadomość znaczenia infrastruktury transportowej dla rozwoju i konkurencyjności gospodarki jest obecna już od jakiegoś czasu, a problemy związane z jej funkcjonowaniem są coraz bardziej odczuwalne 9. Według różnych szacunków europejska infrastruktura transportowa wymaga całkowitych inwestycji rzędu miliardów euro do roku Traktat z Maastricht wprowadził podstawy dla rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (program TEN) jako elementu kluczowego dla stworzenia wspólnego rynku oraz dla wzmocnienia ekonomicznej i społecznej spójności regionu. Budowa europejskiej sieci transportowej ma prowadzić do stopniowej integracji i zrównoważonego rozwoju systemów krajowych, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu. Pierwsze rekomendacje dla sieci TEN zostały sformułowane w 1996 roku i obejmowały transport kolejowy, drogowy, wodny (drogi śródlądowe i porty morskie) oraz lotniczy (lotniska). Proces wdrażania programu jest systematycznie monitorowany, a plany są modyfikowane w zależności od zmieniających się okoliczności. Obecnie programem objętych jest 30 projektów uznanych za priorytetowe 10. Związane z nimi niezbędne nakłady szacowane są na ok. 250 miliardów euro. W perspektywie malejącego poziomu inwestycji w infrastrukturę transportową we wszystkich krajach członkowskich i ograniczonych możliwości budżetu unijnego, realizacja założeń nie będzie łatwa i będzie wymagała wykorzystania jak najszerszych źródeł finansowania, w tym udziału przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2004 roku program TEN obejmuje również nowo przyjęte kraje członkowskie Unii przyłączenie nowych państw do europejskiego systemu komunikacyjnego zostało uznane za jedno z najważniejszych wyzwań w drodze do pełnej integracji. Według szacunków oznacza to budowę lub gruntowny remont ok. 20 tys. km dróg i 30 tys. km linii kolejowych Zrównoważony rozwój transportu Rosnące potrzeby transportowe nakładają się na coraz większą świadomość pogarszającego się stanu środowiska. Transport, zwłaszcza drogowy, odpowiedzialny jest w dużym stopniu za problemy związane z hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza, 16 8 W 2005 roku długość autostrad w krajach UE-15 wynosiła już 56 tys. kilometrów, z czego prawie 11 tys. przypadało na Hiszpanię. Pod względem długości sieci autostrad Hiszpania ustępuje w Europie tylko Niemcom. 9 Szacuje się, że 10% dróg w krajach Unii blokowanych jest regularnie przez korki, a 20% sieci kolejowej klasyfikowanych jest jako wąskie gardła. 10 Z tego 22 dotyczy połączeń kolejowych.

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW WYZWANIA RYNKU RAPORT 2017 Kwiecień 2017 Raport 2 Autor: Martyna Dziubak Edycja merytoryczna: Michał Koleśnikow Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

MARCO POLO II Programme

MARCO POLO II Programme MARCO POLO II Programme Program MARCO POLO II wspiera projekty komercyjne na rynku usług transportowych. Finansuje projekty ze wszystkich krajów członkowskich, również tych, które przystąpiły do UE w maju

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Budownictwo drogowe w Polsce 2013 Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport dostarcza wszechstronnych informacji na temat sektora

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę 27 lutego 207 r. POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez zgody zabronione McKinsey jest największą firmą

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl https://www..pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Debiut na rynku NewConnect Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Historia spółki 2002 Rozpoczęcie działalności przez spółkę Kupiec Spółka Jawna zajmującą się przewozami polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2300 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce na najbliższe lata? Jaka jest pozycja

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo