Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce"

Transkrypt

1 Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007

2

3

4

5 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank Współpraca Axel Funhoff Equity Research ING Wholesale Banking & Equity Markets Bartosz Pawłowski Departament Operacji na Rynkach Finansowych Wydział Analiz Ekonomicznych ING Bank Raport został przygotowany przy współpracy merytorycznej zespołu ekspertów Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kontakt Jacek Jodłowski Dyrektor Zarządzający Sektorem Transportu i Logistyki ING Bank Tel.: Małgorzata Kołakowska Dyrektor Banku ING Bank Tel.: ING Bank

6

7 Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora transportu i logistyki przygotowany przez nasz Bank. Transport i logistyka to branża o kluczowym znaczeniu, będąca prawdziwym krwioobiegiem gospodarki. Nasza publikacja przedstawia diagnozę obecnej sytuacji i perspektywy branży na najbliższe lata. Przygotowując materiał, postanowiliśmy oddać głos przedstawicielom sektora. Jesteśmy przekonani, że suma Państwa wiedzy i zbiorowych doświadczeń pozwala najtrafniej odzwierciedlić zmieniającą się rynkową rzeczywistość. Raport prezentuje również nasze opinie na temat globalnych trendów oraz perspektyw rynku w nadchodzącej przyszłości, sformułowane na podstawie dostępnych danych statystycznych i rozmów przeprowadzonych z naszymi klientami i z ekspertami rynkowymi. Korzystna koniunktura gospodarcza, trendy w gospodarce światowej oraz położenie geograficzne Polski w Europie stwarzają znakomite perspektywy dla rozwoju rynku transportu i logistyki w naszym kraju. Dodatkowe możliwości związane są z napływem funduszy unijnych, które powinny dopomóc w poprawie stanu tak istotnej dla branży infrastruktury drogowej i kolejowej. Wierzymy, że właściwie wykorzystując sprzyjające okoliczności, Polska stanie się jeszcze ważniejszym obszarem na mapie logistycznej Europy. Pragniemy być Państwa partnerem w tym okresie, służyć naszą wiedzą i doświadczeniem. Będziemy zaszczyceni, jeśli obdarzą nas Państwo zaufaniem. Ben van de Vrie Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Bankowość Korporacyjną

8

9 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Najważniejsze wnioski Przeobrażenia rynku transportu i logistyki na świecie i w Europie Globalne trendy wpływające na rynek transportu i logistyki Zmiany w organizacji systemów logistycznych i łańcucha dostaw Outsourcing usług i procesów logistycznych Wzrost rynku transportowego Rola i znaczenie infrastruktury Zrównoważony rozwój transportu Strategie i pozycjonowanie firm transportowo-logistycznych Polski rynek transportu i logistyki Otoczenie makroekonomiczne Rynek transportowy w Polsce Transport samochodowy Transport kolejowy Transport morski Transport lotniczy Rynek usług logistycznych Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych Akcja kredytowa i ryzyko branżowe Wyniki badania przeprowadzonego wśród firm z branży TSL i ich klientów Perspektywa mikro Sytuacja ekonomiczna firm transportowo-logistycznych Oferta i plany rozwoju Działalność międzynarodowa Bariery działalności Perspektywa makro Prognozy wzrostu poszczególnych segmentów rynku Ocena skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Bariery rozwoju rynku Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie usług transportowo-logistycznych Współpraca z usługodawcami Kryteria wyboru dostawcy Satysfakcja ze współpracy Podsumowanie Metodologia badania Bibliografia

10

11 1. Wprowadzenie

12

13 Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, z przychodami na poziomie 100 mld złotych, prawie 5-procentowym udziałem w PKB, zatrudniający 400 tysięcy pracowników. O jego znaczeniu decyduje nie tylko własny potencjał, ale również rola, jaką odgrywa w sprawnym funkcjonowaniu całej gospodarki. Branża wchodzi w okres korzystnej koniunktury opartej na solidnych fundamentach makroekonomicznych. Duże znaczenie ma rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa, obserwowany wśród europejskich przedsiębiorstw trend do przenoszenia produkcji w poszukiwaniu tańszej siły roboczej oraz lokalizacja naszego kraju na mapie Europy. Z drugiej strony perspektywa napływu funduszy z Unii Europejskiej stwarza możliwości poprawy stanu infrastruktury transportowej, bez której dynamiczny rozwój branży nie będzie możliwy. Znaczenie, jakie przywiązujemy do tego sektora, skłoniło nas do opracowania raportu, którego celem jest diagnoza dzisiejszej sytuacji i określenie potencjału rynku na najbliższe lata. Branża transportu i logistyki jest jednym z kluczowych sektorów bankowości korporacyjnej ING. W wielu krajach europejskich nasi doradcy współpracują ze specjalistami w zakresie finansowania strukturalnego, rynków finansowych, płatności i zarządzania gotówką, fuzji i przejęć nad przygotowaniem najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Podejście sektorowe jest podstawowym elementem strategii ING. Naszym celem jest nieustanne pogłębianie analiz i pozszerzanie wiedzy na temat wybranych gałęzi gospodarki. Dzięki znajomości rynku możemy lepiej zrozumieć potrzeby i identyfikować nowe szanse i możliwości rozwoju dla naszych klientów. Pozwala nam ona również udoskonalać nasze systemy oceny ryzyka i optymalizować alokację kapitałów. W przygotowaniu tej publikacji odwołaliśmy się do wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców działających na polskim rynku transportu i logistyki. W badaniu, w którym wzięli udział członkowie kierownictwa reprezentatywnej grupy dużych i średnich przedsiębiorstw, pytaliśmy o ich ocenę obecnej sytuacji branży, o oczekiwania dotyczące perspektyw rynku w nadchodzących latach i o największe wyzwania stojące przed sektorem. Rozmawialiśmy również z Państwa klientami firmami korzystającymi z usług logistycznych, aby pełniej zrozumieć ich oczekiwania, potrzeby i ocenę oferty rynkowej. Chcieliśmy porównać opinie respondentów z opiniami ekspertów, wierząc, że w ten sposób uda nam się najpełniej uchwycić wierny obraz rzeczywistości. Mamy nadzieję, że płynące z naszych analiz wnioski zainteresują Państwa i pozwolą skonfrontować własne poglądy z ocenami konkurentów. Chcemy bardzo podziękować wszystkim, którzy zgodzili się poświęcić swój czas i wziąć udział w naszym badaniu. Zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami uwagami i komentarzami oraz do dyskusji na temat raportu. Jacek Jodłowski Dyrektor Zarządzający Sektorem Transportu i Logistyki ING Bank 5

14

15 2. Najważniejsze wnioski

16 Rosnący popyt na usługi transportowo-logistyczne na świecie Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej (takie jak globalizacja, deregulacja, rosnąca konkurencja czy szybki rozwój nowych technologii,) oraz pojawienie się nowych koncepcji w zarządzaniu i organizacji produkcji (np. lean management) sprawiły, że zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Z kolei wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa powodują dynamiczny rozwój rynku transportu. Nieustająca presja na redukcję kosztów i coraz powszechniejsza tendencja wśród przedsiębiorstw do koncentracji na działalności kluczowej sprawiają, że funkcje transportowe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, co prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe. Znajduje to odzwierciedlenie w strategii firm transportowo-logistycznych, które w obliczu otwierających się możliwości i rosnących oczekiwań klientów rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku (geograficzne i produktowe) oraz stale rozwijają ofertę, aby dostarczać klientom dopasowane do indywidualnych potrzeb zintegrowane rozwiązania logistyczne. Perspektywa dynamicznego rozwoju polskiego rynku w najbliższych latach Wzrost gospodarczy, rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa i wysoki poziom inwestycji zagranicznych stwarzają doskonałe perspektywy dla rozwoju polskiego rynku usług transportowych i logistycznych. Rośnie również rola Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca lokalizacji zakładów produkcyjnych przez europejskie przedsiębiorstwa, a Polska ze względu na swoje znaczenie w regionie i położenie geograficzne powinna być jednym z największych beneficjentów tego trendu. Co więcej, nasze członkostwo w Unii Europejskiej i związany z nim napływ funduszy daje nam niepowtarzalną szansę na zmniejszenie najważniejszej bariery w rozwoju rynku, jaką jest obecny stan infrastruktury transportowej. Według Ministerstwa Transportu w latach będziemy mogli przeznaczyć na ten cel nawet mld złotych. Wyniki naszego badania potwierdzają optymistyczne oczekiwania prawie 70% badanych firm przewiduje wzrost rynku w ciągu najbliższych 3 lat na poziomie powyżej 5%, a jedna trzecia spodziewa się, że tempo wzrostu przekroczy 10%. Strategia polskich przedsiębiorstw transportowo- -logistycznych oraz bariery rozwoju Firmy biorące udział w badaniu w większości dobrze oceniają swoją sytuację ekonomiczną i oczekują jej dalszej poprawy w nadchodzących latach, pomimo nasilającej się konkurencji i rosnących kosztów działalności. Rosnące wymagania klientów powodują, że firmy systematycznie rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku i zwiększają zakres oferowanych usług. W najbliższej przyszłości nacisk będzie położony na doradztwo logistyczne, kontrolę jakości, zarządzanie zapasami i systemy komunikacji z klientami za pośrednictwem Internetu. Planowane inwestycje obejmują (poza taborem) przede wszystkim systemy informatyczne i nowoczesne technologie. Konieczność ciągłego rozszerzania zakresu działalności i rosnąca konkurencja wpłyną, zdaniem respondentów, na dalszą konsolidację rynku. Wśród naszych rozmówców 13% deklarowało plany akwizycji. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej rośnie aktywność polskich firm w transporcie międzynarodowym ponad połowa naszych respondentów prowadzi działalność poza granicami Polski, przede wszystkim w krajach tzw. starej piętnastki Unii. Wśród barier utrudniających codzienną działalność przedsiębiorstw i ograniczających rozwój rynku na pierwszy plan wysuwają się z jednej strony rosnące koszty działalności (zatrudnienia i paliwa), z drugiej zaś zły stan infrastruktury transportowej. Przekonanie o braku spójnej i perspektywicznej polityki zmierzającej do rozwoju i modernizacji infrastruktury powoduje, że w opinii uczestników badania bariera ta pozostanie główną przeszkodą hamującą rozwój rynku również w przyszłości. Potrzeby klientów i ocena współpracy z usługodawcami Polskie przedsiębiorstwa współpracujące z zewnętrznymi dostawcami najczęściej skłonne są zlecać podstawowe usługi transportowe, spedycję i usługi celne. Znacznie rzadziej korzystają z zaawansowanych usług dodanych, takich jak wdrażanie i obsługa systemów informatycznych wspierających logistykę, zarządzanie zapasami czy doradztwo. Może to wynikać z faktu, że outsourcing na ogół dotyczy poszczególnych funkcji, a rzadziej obejmuje kompleksową współpracę w zakresie całego łańcucha dostaw. Ale znaczenie usług dodanych powinno rosnąć w najbliższej przyszłości, co świadczy o dojrzewaniu rynku i rosnącej świadomości logistycznej polskich przedsiębiorstw. W zgodnej opinii klientów podstawowym kryterium decydującym o wyborze usługodawcy jest jakość oferowanych usług, chociaż firmy transportowo-logistyczne zwracały uwagę, że dla części klientów najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze wciąż pozostaje cena. Generalnie klienci są zadowoleni ze współpracy z usługodawcami, wysoko oceniając najważniejsze w ich opinii elementy oferty: jakość świadczonych usług, poziom cen, wielkość dostępnego taboru i sposób rozliczania umów. Wśród najczęściej występujących 8

17 problemów respondenci wymieniali trudności z realizacją zamówień (nieterminowość, pomyłki i uszkodzenia) oraz z ograniczoną dostępnością (np. ze względu na brak taboru). Oczekujemy, że korzystna koniunktura gospodarcza, rosnące potrzeby i świadomość logistyczna klientów oraz stałe doskonalenie oferty przez usługodawców otwierać będą nowe możliwości przed operatorami transportowymi i logistycznymi, a wsparte świadomą i spójną polityką w zakresie rozwoju transportu i infrastruktury powinny przyczynić się do dynamicznego rozwoju rynku w najbliższych latach. 9

18

19 3. Przeobrażenia rynku transportu i logistyki na świecie i w Europie

20 Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w gospodarce światowej (takie jak globalizacja, deregulacja, rosnąca konkurencja czy szybki rozwój nowych technologii), oraz pojawienie się nowych koncepcji w zarządzaniu i organizacji produkcji (np. lean management) sprawiły, że zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Z kolei wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa powodują dynamiczny rozwój rynku transportu. Nieustająca presja na redukcję kosztów i coraz powszechniejsza wśród przedsiębiorstw tendencja do koncentracji na działalności kluczowej sprawiają, że funkcje transportowe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, co prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe. Znajduje to odzwierciedlenie w strategii firm transportowo-logistycznych, które w obliczu otwierających się możliwości i rosnących oczekiwań klientów rozszerzają działalność na nowe segmenty rynku (geograficzne i produktowe) oraz stale rozwijają ofertę, aby dostarczać klientom dopasowane do indywidualnych potrzeb zintegrowane rozwiązania logistyczne Globalne trendy wpływające na rynek transportu i logistyki Rynek transportu i logistyki kształtował się w ciągu ostatnich lat pod wpływem głębokich zmian strukturalnych zachodzących zarówno w samej branży, jak i w jej otoczeniu. Z jednej strony wpłynęły one na globalny wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne, z drugiej zaś przyczyniły się do ewolucji ich specyfiki i charakteru. Postępująca globalizacja skutkuje szybkim wzrostem światowego handlu, ekspansją geograficzną gospodarki i rosnącą złożonością międzynarodowych powiązań gospodarczych. Istotnym czynnikiem zmian jest postępujący proces liberalizacji handlu, zwłaszcza w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak WTO, APEC, Unia Europejska czy NAFTA. Zmiany strukturalne w gospodarce prowadzą do wzrostu udziału sektora usług oraz branż opartych na wiedzy i zaawansowanych technologiach kosztem sektora produkcji wyrobów materiałochłonnych. Równocześnie wyraźnie widać trend stopniowego przechodzenia od rynku producenta do rynku konsumenta. Jednym z jego przejawów jest pojawienie się modelu społeczeństwa postindustrialnego, charakteryzującego się wyższym poziomem wydatków na konsumpcję oraz rosnącym zapotrzebowaniem na produkty i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb. Rosnące znaczenie wartości kreowanej dla akcjonariuszy ma coraz większy wpływ na kształtowanie strategii firm. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oznacza to między innymi ciągłe poszukiwanie oszczędności i większej efektywności poprzez racjonalizację procesu produkcji oraz koncentrację na działalności podstawowej i outsourcing funkcji pobocznych. Procesy deregulacji i liberalizacji rynku przyczyniły się do wzrostu konkurencji i obniżenia cen usług transportowych. Pojawienie się nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych umożliwiło zintegrowane zarządzanie informacją, finansami i przepływem towarów, pozwalając na wdrożenie nowych rozwiązań w systemie produkcji i dystrybucji Zmiany w organizacji systemów logistycznych i łańcucha dostaw W efekcie opisanych wyżej zmian logistyka produkcji i dystrybucji staje się coraz bardziej złożona. Kluczem do sukcesu jest umiejętność harmonijnej integracji i koordynacji wszystkich elementów łańcucha. W tradycyjnym modelu gospodarczym wszystkie fazy działalności produkcyjnej zlokalizowane były najczęściej w jednym miejscu, zazwyczaj blisko rynku zbytu. Obecnie wciąż wiele przedsiębiorstw (np. producenci samochodów czy sprzętu AGD) lokalizuje zakłady produkcyjne blisko odbiorców końcowych, jednak w wielu branżach (np. zaawansowane technologie, dobra konsumpcyjne) firmy coraz częściej koncentrują działalność produkcyjną i magazynowanie, ograniczając liczbę lokalizacji. Pozwala to na osiągnięcie korzyści skali w procesie produkcji, ale jednocześnie wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na transport i na wydłużenie czasu dotarcia produktu do odbiorcy. Poszukiwanie oszczędności skutkuje coraz powszechniejszym zjawiskiem przenoszenia całości bądź części produkcji do regionów oferujących niższe koszty produkcji (offshoring i nearshoring). Równocześnie rosnąca specjalizacja sprawia, że coraz częściej poszczególne komponenty do produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń wytwarzane są przez niezależnych producentów. Jako że coraz więcej firm decyduje się na koncentrację na działalności podstawowej i zlecanie funkcji pobocznych na zewnątrz, rośnie znaczenie ścisłej koordynacji współpracy z licznymi kontrahentami. Jednym z kamieni milowych, wpływających na radykalne zmiany w procesie produkcji i dystrybucji, było pojawienie się koncepcji lean management. Jej fundamentem jest dążenie do maksymalnej redukcji poziomu zapasów i do organizacji zaopatrzenia w taki sposób, aby dostawy w systemie just-in-time eliminowały 12

21 konieczność utrzymywania kosztownej funkcji magazynowania materiałów. Wszystkie opisane zmiany sprawiają, że współczesny łańcuch dostaw znajduje się pod coraz większą presją. Przy wydłużającym się dystansie, jaki przemierzają towary i materiały, kurczy się czas na realizację dostaw. Wraz ze strukturalnymi zmianami makroekonomicznymi rośnie rola odbiorcy końcowego. Tradycyjny system dostaw zdominowany był przez stronę podażową (producenta zamawiającego dostawy surowców i materiałów oraz zlecającego dystrybucję, zgodnie z potrzebami wynikającymi z systemu magazynowania i sposobu organizacji pracy linii produkcyjnych). Dzisiaj o funkcjonowaniu łańcucha dostaw w znacznie większym stopniu decyduje popyt. Dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych informacje uzyskiwane z sieci sprzedaży mogą być wykorzystane do bieżącej korekty zamówień w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. W wielu branżach (np. komputery osobiste) coraz częściej produkcja standardowa zostaje zastąpiona przez tzw. masową kastomizację (mass customization), polegającą na wytwarzaniu dóbr na potrzeby dużego rynku, dostosowanych jednak do indywidualnych preferencji poszczególnych klientów. Aby rozwiązać konflikt pomiędzy scentralizowaną produkcją a wymogiem kastomizacji, firmy centralizują podstawowe procesy produkcyjne, przesuwając moment kastomizacji do chwili, kiedy produkt dociera na rynek docelowy, jak najbliżej klienta końcowego. Firmy udoskonalają systemy transportu i magazynowania przez dywersyfikację wykorzystywanych środków transportu i stosowanie zaawansowanych technologii komunikacyjnych. W przypadku dużych odległości komponenty wykorzystywane do produkcji i montażu urządzeń dostarczane są drogą morską (w celu ograniczenia kosztów transportu) lub transportem lotniczym (w celu zapewnienia szybkiej realizacji zamówienia) w zależności od stopnia wartości dodanej. Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwia automatyczne przetwarzanie zamówień, bieżące monitorowanie przesyłek i coraz bardziej efektywną pracę systemów magazynowania i przeładunku. Wdrażane rozwiązania pozwalają na zapewnienie maksymalnej elastyczności oraz na znaczącą redukcję czasu realizacji zamówienia Outsourcing usług i procesów logistycznych Rosnąca złożoność systemów logistycznych powoduje, że sprawnie działający system dystrybucji i transportu może stanowić istotną przewagę konkurencyjną. W sytuacji, kiedy coraz więcej firm decyduje się na koncentrację na działalności podstawowej, funkcje logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Firmy zwiększają zarówno wolumen, jak i zakres zlecanych na zewnątrz funkcji, coraz częściej poszukując usług dopasowanych do indywidualnych wymagań. W chwili obecnej dostawcy usług logistycznych zazwyczaj oferują usługi odpowiadające specyficznym potrzebom klientów i komplementarne w stosunku do ich własnych zasobów. Rynek zmierza w kierunku sytuacji, w której zewnętrzny dostawca będzie w stanie dostarczyć klientowi wszystkie potrzebne usługi i potencjalnie przejąć wszystkie funkcje logistyczne przedsiębiorstwa. Najnowszy trend w outsourcingu to pojawienie się dostawców tzw. 4th party logistics, których zadaniem jest integracja i optymalizacja łańcucha dostaw klienta z wykorzystaniem zasobów własnych oraz innych podmiotów: firm transportowych, dostawców technologii i wyspecjalizowanych konsultantów. Outsourcing funkcji logistycznych, rozwijający się od lat 80-tych, jest zjawiskiem coraz powszechniejszym. Według dostępnych danych w Europie z outsourcingu usług transportowych korzysta ok. 70% przedsiębiorstw, usług magazynowych 40%, a usług produkcyjnych 20% przedsiębiorstw 1. W poszczególnych krajach jego udział waha się od kilkunastu do czterdziestu kilku procent Wzrost rynku transportowego Wzrost gospodarczy i rosnąca wymiana handlowa w skali globalnej przekładają się bezpośrednio na dynamiczny rozwój rynku transportu. Ten trend wzmacniany jest dodatkowo przez opisane wcześniej zmiany w potrzebach logistycznych firm. Tylko w krajach Unii Europejskiej wolumen transportu pomiędzy rokiem 1970 a 2005 podwoił się. 1 Udział firm korzystających z outsourcingu obsługi i utrzymania systemów IT oraz z innych usług logistycznych o wysokiej wartości dodanej nie przekracza kilku procent. Dane na podstawie prezentacji The Industrial & Logistics Market in Europe (CBRE, 2006). 13

22 Analiza danych statystycznych pokazuje, w jaki sposób zmienia się struktura gałęziowa transportu. Rośnie rola transportu drogowego 2, który umożliwia bezpośrednie dotarcie praktycznie do każdego miejsca w Europie. Charakteryzuje się też największą elastycznością i niezawodnością, przy konkurencyjnych cenach. Systematycznie spada zaś znaczenie kolei. Na uwagę zasługuje rosnący udział transportu morskiego pomiędzy krajami Unii w 2005 roku drogą morską przewieziono ponad 40% ładunków, prawie tyle, ile transportem drogowym. W związku z rosnącą wymianą handlową z krajami Dalekiego Wschodu wzrasta również rola transportu lotniczego, wykorzystywanego w coraz większym stopniu do przewożenia produktów o wysokiej wartości dodanej, dla których decydujące znaczenie ma termin dostawy Rola i znaczenie infrastruktury Do sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. W skali globalnej rośnie rola węzłów logistycznych, przede wszystkim dużych portów lotniczych i morskich oraz terminali przeładunkowych dla transportu intermodalnego. W odpowiedzi na wzrost popytu i nasilającą się konkurencję pomiędzy potencjalnymi lokalizacjami, wszystkie znaczące węzły transportowe deklarują plany inwestycji w rozwój zaplecza i zwiększenie możliwości przeładunkowych 4. 2 Obecnie w krajach Unii Europejskiej 76% wszystkich przewozów śródlądowych (z pominięciem transportu morskiego). 3 Zgodnie z dostępnymi danymi dla rynku amerykańskiego, udział transportu lotniczego w handlu międzynarodowym wynosi 1% masy ładunków i blisko 30% wartości (USDOT, 2000) Dla przykładu możliwości przeładunkowe w portach, liczone w TEU (jednostka określająca standardowy wymiar kontenera o długości 20 stóp), powinny wzrosnąć do roku 2010 szacunkowo o 45% w porównaniu z rokiem Mimo to ocenia się, że w 2010 roku popyt może przekroczyć podaż o prawie 20% (dane na podstawie różnych źródeł cytowanych przez firmę APL, 2005).

23 Na poziomie regionalnym również obserwujemy rosnący popyt na nowe punkty przeładunkowe, zwłaszcza centra dystrybucyjne. Funkcją centrum dystrybucyjnego jest w coraz większym stopniu koordynacja przepływów towarowych oraz dostarczanie usług dodanych, nie zaś, jak do niedawna, przechowywanie kapitałochłonnych zapasów. Ale zmienia się nie tylko ich rola, lecz również geografia mieszczą się coraz częściej w bezpośredniej bliskości rynków zbytu. Preferowane lokalizacje to sąsiedztwo węzłów logistycznych, miejsca znajdujące się blisko korytarzy transportowych, dających szybki dostęp do sieci sprzedaży i do odbiorców końcowych, lub obrzeża wielkich aglomeracji. Nowo uruchamiane centra muszą pozwalać na elastyczne zarządzanie coraz bardziej złożonymi przepływami towarowymi na coraz większym obszarze, przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów. W związku z tym firmy dystrybucyjne poszukują terenów o możliwie najlepszej lokalizacji komunikacyjnej i relatywnie niskiej cenie 5. W Europie system dystrybucji zmienił się dramatycznie od chwili wprowadzenia Wspólnego Rynku w 1992 r. Otwarcie granic i towarzysząca mu deregulacja rynku transportowego doprowadziły do większej konsolidacji sektora logistyki. Było to odpowiedzią na rozszerzenie rynku i szybko rosnącą konkurencję. Powstała nowa kategoria tzw. Europejskich Centrów Dystrybucyjnych zapewniających dostęp do znacznej części kontynentu. Wzrosło również znaczenie regionalnych centrów dystrybucyjnych 6. Preferowane lokalizacje obejmują kraje Beneluksu oraz Europę Północną, a w ostatnich latach również region Europy Wschodniej 7. Wzrasta znaczenie obszaru obejmującego południową Polskę, wschodnie Czechy, Słowację i Węgry, który staje się zapleczem logistycznym dla regionu. Jednak zdaniem wielu ekspertów, pomimo przesunięcia w ostatnim okresie środka ciężkości w stronę Europy Wschodniej, niewielkie są szanse na to, że stanie się ona miejscem o kluczowym znaczeniu dla systemu dystrybucji w skali całego kontynentu. Geografia centrów dystrybucyjnych w Europie Wykres 6 Źródło: Cushman & Wakefield Distribution Report, Dostęp do infrastruktury transportowej, odległość od rynku zbytu i koszt powierzchni to trzy najważniejsze kryteria decydujące o wyborze lokalizacji dla centrum dystrybucyjnego. Na podstawie raportu Warehousing space in Europe: meeting tomorrow s demand (Capgemini, ProLogis, 2006). 6 Chociaż w tej chwili mamy do czynienia z wyraźną tendencją do centralizacji funkcji magazynowych w Europie, nie jest wykluczone, że czynniki takie jak wzrost cen paliwa, zatłoczone drogi, a także nowe regulacje unijne (np. dyrektywa dotycząca czasu pracy lub dyrektywa o odpadach elektrycznych i elektronicznych WEEE) przyczynią się do jej osłabienia. 7 Dzięki centralnemu położeniu w Europie i dostępowi do portu w Rotterdamie najbardziej pożądaną lokalizacją jest Holandia, oferująca rozwiniętą infrastrukturę transportową i terminalową, a w dalszej kolejności Belgia i Niemcy. Na podstawie raportu Warehousing space in Europe: meeting tomorrow s demand (Capgemini, ProLogis, 2006). 15

24 Kluczowe znaczenie ma system połączeń lądowych, przede wszystkim sieć dróg i autostrad, która umożliwia efektywne dotarcie do odbiorców końcowych na rynkach lokalnych. W krajach Unii Europejskiej w latach długość sieci drogowej wzrosła o ponad 20%, przy czym długość autostrad w tym samym okresie potroiła się i wynosi teraz ponad 50 tysięcy kilometrów. Najszybszy wzrost odnotowała Hiszpania długość autostrad wzrosła tam z niecałych 400 do kilometrów 8. W tym samym czasie sieć kolejowa skurczyła się o 8%. Przy coraz większym znaczeniu globalnych powiązań gospodarczych rośnie rola infrastruktury w zapewnieniu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów. Jej jakość jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez przedsiębiorstwa szukające racjonalizacji kosztów i podejmujące decyzję o relokacji produkcji (offshoring, nearshoring) lub lokalizacji regionalnych centrów dystrybucyjnych. Decyduje też o uwzględnieniu lub pominięciu danego kraju lub regionu przy wyborze drogi tranzytowej. Dlatego jednym z kluczowych zadań stojących dzisiaj przed rządami jest zapewnienie odpowiednich warunków dla jej rozwoju. Znakomicie ilustruje to przykład Hiszpanii. W latach 60-tych rząd Hiszpanii zdał sobie sprawę, że budowa infrastruktury, a szczególnie dróg, będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju. Ze względu na brak środków finansowych w kraju władze zdecydowały się na zezwolenie na budowę w trybie koncesyjnym, umożliwiając udział w inwestycjach prywatnych inwestorów zagranicznych. Wskutek podjętych działań wraz z rozbudową sieci połączeń wzrosły wolumeny transportu. Dzisiaj doskonale rozwinięta sieć dróg jest jedną z sił napędowych hiszpańskiej gospodarki. W Europie świadomość znaczenia infrastruktury transportowej dla rozwoju i konkurencyjności gospodarki jest obecna już od jakiegoś czasu, a problemy związane z jej funkcjonowaniem są coraz bardziej odczuwalne 9. Według różnych szacunków europejska infrastruktura transportowa wymaga całkowitych inwestycji rzędu miliardów euro do roku Traktat z Maastricht wprowadził podstawy dla rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (program TEN) jako elementu kluczowego dla stworzenia wspólnego rynku oraz dla wzmocnienia ekonomicznej i społecznej spójności regionu. Budowa europejskiej sieci transportowej ma prowadzić do stopniowej integracji i zrównoważonego rozwoju systemów krajowych, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu. Pierwsze rekomendacje dla sieci TEN zostały sformułowane w 1996 roku i obejmowały transport kolejowy, drogowy, wodny (drogi śródlądowe i porty morskie) oraz lotniczy (lotniska). Proces wdrażania programu jest systematycznie monitorowany, a plany są modyfikowane w zależności od zmieniających się okoliczności. Obecnie programem objętych jest 30 projektów uznanych za priorytetowe 10. Związane z nimi niezbędne nakłady szacowane są na ok. 250 miliardów euro. W perspektywie malejącego poziomu inwestycji w infrastrukturę transportową we wszystkich krajach członkowskich i ograniczonych możliwości budżetu unijnego, realizacja założeń nie będzie łatwa i będzie wymagała wykorzystania jak najszerszych źródeł finansowania, w tym udziału przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 2004 roku program TEN obejmuje również nowo przyjęte kraje członkowskie Unii przyłączenie nowych państw do europejskiego systemu komunikacyjnego zostało uznane za jedno z najważniejszych wyzwań w drodze do pełnej integracji. Według szacunków oznacza to budowę lub gruntowny remont ok. 20 tys. km dróg i 30 tys. km linii kolejowych Zrównoważony rozwój transportu Rosnące potrzeby transportowe nakładają się na coraz większą świadomość pogarszającego się stanu środowiska. Transport, zwłaszcza drogowy, odpowiedzialny jest w dużym stopniu za problemy związane z hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza, 16 8 W 2005 roku długość autostrad w krajach UE-15 wynosiła już 56 tys. kilometrów, z czego prawie 11 tys. przypadało na Hiszpanię. Pod względem długości sieci autostrad Hiszpania ustępuje w Europie tylko Niemcom. 9 Szacuje się, że 10% dróg w krajach Unii blokowanych jest regularnie przez korki, a 20% sieci kolejowej klasyfikowanych jest jako wąskie gardła. 10 Z tego 22 dotyczy połączeń kolejowych.

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo