Danfoss Poland Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danfoss Poland Myślimy globalnie, działamy lokalnie"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dan Poland Myślimy globaln, iałamy loln Technologia może zredukować emisję miliardów ton CO2 jeśli wykorzya w peł swój tcjał. Odkj co ż teraz je możliwe zroba, aby to osiągnąć.

2 O Nas Grupa Dan Świat oi w oblzu ważnych wyzwań zwiąnych z globalnymi zmianami klimatycznymi. Kompetcje Dan w kres efekty wności ergetyczj i klimatyczj oraz prcwywaa żywności mogą móc w rozwiąu tyc h pr oblemów. Od momtu waa firmy w 1933 roku, Grupa Dan bawała w swoh iałaach na jak najbarj efektywnym wykorzyau sobów natu. Filofia ojąca prwszymi produktami Dan oprała się na optymalji produkcji ergii, przy jednocsnym mimaliwa u rat. Trzy klucwe obs iałalności Dan to ogrwan dynków, tech chdn oraz kontrol a zużycia ergii w silnh elektcznych. Więksść uiałów Dan należy Fundacji Bitt & Mads Claus. Pracowny oraz wyżs dra krown siadają oko 2% tału kławo. Fakty i ly Sprdaż 31,550 mld DKK La pracowków na całym śwc Wyki Grupy 1,378 mld DKK Prpływy pęż tto 2,646 mld DKK Katał,700 mld DKK Fabki na całym śwc 79 Spółki sprdażowe 0 Agci i dytorzy na całym śwc ~ 400 2

3 Dan Poland Spół Dan Polan d wa tała 30 wrśa roku w wyku łączia spółek Dan i Dan LPM. Firma iała według maksymy życla gr upy Mads a Cl ausa jakość tworzy jakoś ć. Oznac to, że aby arcć produkty najwyżsj ja kości, śrowisko pracy, w któm o wają musi być osowa wysokh norm i andardó w. Dzięki temu oferujemy naszym klntom najl eps rozwiąa dla takh smtów jak: Chdntwo, Ogrwntwowo i cpwntwo, Automaty prmys wa, Napędy elektcz. Ponadto nzwykle iotny je fakt, iż cechą crakteyczną prop onowanych prz nas produktów je wyjątkowa dbaść o śrowisko natural a w szczólności efek ekty wność ere ge ty czną. Fakty i ly * Sprdaż tys. PLN Zatrudnn Zysk/Strata tto tys. PLN Prpływy pęż tto 2550 tys. PLN Katał tys. PLN Fabki 2 Spółki ndlowe 2 * Da tyczące Dan Sp. z o.o. i Dan LPM Sp. z o.o. zsumowa na ń

4 Nas organja Dan Poland Adam Jędrj, Pres Zarządu, Dyrektor Geralny PRODUKCJA DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU DZIAŁ WSPARCIA WEWNĘTRZNEGO Rulato ciśna i rulato temperatu Ciśnowe i temperaturowe wo wod Styczki i termiki Zawo z grupy KV Presoaty rtridżowe Pompy cpła Maty i ble grj Węzły cpl Syemy grwc Chdntwo Automaty prmyswa Napędy elektcz VLT Finanse Departamt personalny IT Admiracja 4

5 Dan Poland kład Tucm Węzły cpl Dan Poland siba w Groisku Mawim Presoaty i termoaty Styczki i prźki termz Pompy cpła Maty i ble grj SAUER-Dan we Wrocławiu Hydrauli siwa Dan SAGINOMIYA w Groisku Mawim Presoaty miaturowe dla chdntwa 5

6 Nas Obtne Doarc prz nas rozwiąa craktezują się nwodnością i innowacyjnością. Fakt t gwarantuje nam zycję lidera w dawowych obsrach iałalności. Kłamy szczólny nacisk na wysoce efektyw rozwiąa w in Klimatu i Ergii. 6

7 Nwodność Sil angażowan Doawa na cs Najwyżs jakość na żdym etap Dąż skonaści Optymalna prorcja cy i jakości Komrtowa i elayczna współpraca Ciągłe skonal Innowacyjność Tworz wartości Skupn się na prawiwych trbach klntów Wyznacn trdów 7

8 Słeczna odwialność bizsu 8

9 Dan odwialny obywatel w lolj słeczności Jednym z klucwych żeń Dan je propagowan idei słeczj odwialności. Grupa Dan funkcjonuje w wlu lolnych słecznościach, dlato nzwykle iot są bre relacje z h mszńcami. W 02 roku Dan przyął injatywy ONZ o nazw Global Compact, która określa sady pracy firm w kres ochrony śrowis i słeczj odwialności oraz odgwa nzwykle ważną rolę w wau norm i prsów gwarantujących zrównoważony rozwój. Zobowiąa Dan wyjące z przyąpa Global Compact ały przypczętowa wsparcm prz firmę injatywy Op nad klimatem ( Caring r Climate ), która wymaga deklarowaa celów zwiąnych z redukcją emisji CO 2 Priotety i iotność Obywatelsk angażowan Dan je sprawa prz wnętrzno audytora. W oparciu o wytycz GRI (Global Rerting Itiative) i mięynarowe andardy ISO Dan wył najiotnjs kteria dla wszykh interesariuszy i prdawia h wartość w corocznym rarc. Zaangażowan i dialog Dan, prz aktywny dialog z interesariusmi, ara się osowywać procesy cące w korracji tak, aby spełać wymagaa awia prd firmą odwialną słeczn. Słeczna odwialności bizsu Ety i prciwiałan korupcji Zasady etycz i antykorupcyj Dan ały określo w Podręczku Etyki Dan, któ wra wytycz dla wszykh pracowków tyczące etyczno ęwaa. Zacwaa etycz Zasady etycz są prz nas baro ważn traktowa. W 10 roku 40 pracowków musia opuścić Dan z wodu tyczno cwaa. Klucwe konwcje Mięynarowej Organji Pracy (International Labour Orgation) Dan bowiął się prrć dawowych konwcji Mięynarowej Organji Pracy (ILO) tyczących mięy innymi prra csu pracy. Mięynarowa Organja Pracy je orgam iałającym w ramach ruktur ONZ. W odnsu konwcji pracowny mogą pracować maksymaln 48 goin tygodowo plus 12 goin goinach w cs n dłuższym ż 3 tygodn. Doawcy Mając sięg globalny, Dan je odwialny n tylko włas iałaa, ale także iałaa zwią z procesem aw. Odwdn przygotowan umów z awcami umożliwia bezśred wpływ na prrn prz nh wymaganych rulacji. W ciągu oatnh sdmiu lat Dan pracował syematyczn, aby dnść jakość łańcuc aw. W tym celu wprowaony ał Kodeks Etyczny dla awców firmy. Fundacje Fundacja Madsa Clausa życla firmy Dan Celem fundacji, która w 10 roku obciła swoje 50-lec, je wspran projektów ctatywnych. Na prrzi oatnh lat fundacja prła na t cel 356 mld DKK. Fundacja pewa wsparc finansowe na szkolia i badaa oraz wspra iałaa zwią srtem, sztuką i kulturą. W więksści przypadków moc trafia słecznościach lolnych, w któch iała Dan w Da i jej granami. 9

10 pracowków p bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bg w b gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu g c r ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty tywn wn wn wn wn wn wn wn wn wn wn wn wn w ym ym ym ym ym ym ym ym ym Dan an an a o ru ru ru ru ru ru ru ru run w 2 rok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok o u. u. u. u. u. u. u. u. u. u. u. U i ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra n w t s p só só só só só só só só só só sób p ią ią ią ią ią ią ią ią ią ią ią e ał ał ał ał ał ał ał ał a y pr pr pr pr pr pr pr pr p z na b o d sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp m dl dl dl dl dl dl dl dl dl d a nu le le le le le le le le le le le lecz cz cz cz cz cz cz cz cz cl al al al al al al a n e ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch c or or or or or or or or or o yc yc yc yc yc yc yc yc yc yc y h d e ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci c z mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mów c. a. a. a. a. a. a. a. a. 3mjsce w br br br br br br br bran an an an an an an an anżo żo żo żo żo żo żo żo żo żowe we we we we we we we we we we wej te te te te te te te te te te te te to go go go go go go go go go go go gori ri ri ri ri ri ri ri ri rii og og og og og og og og og og og og og og ogól ól ól ól ól ól ól ól ól ó no no no no no no no no no no no no no no p ls ls ls ls ls ls ls ls lski ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki kg o Ra Ra Ra R nk nk nk n in ingu gu g Odp dp dw ow ow ow ia ia ialn ln lnyc yc y h Fi Firm rm r.

11 Fundacja Bitt & Mads Claus Środki przywa jej średntwem wsprają iałan w łudowej części półwyspu Jutankgo g zloliwana je główna siba Dan. W ciągu oatnh sięciu lat, Fundacja Bitt i Madsa Clausów przyznała oko 800 miliardów DKK wsparcia. Lu Lu w Dan są największą wartością nważ to na h kompetcjach wana je jakość oferowanych prz Dan produktów. Mając tę świamość firma święca wle uwagi zysu najlepszych ndydatów oraz h późnjsmu rozwojowi oferując wle możliwości realiwaa obranych ścżek r. Śrowisko pracy i bezpcńwo Krując się wrm jakość tworzy jakość wrzymy, że aby móc arcć najwyższą jakość musimy worzyć pracowkom równ wysoką jakość śrowis pracy. Dlato też oko jedna trcia fabk Dan na śwc ała certyfikowana według andardów OHSAS Poałe iałają według andardów ISO Jakość i serwis W ramach ratii firmy Dan, pewamy naszych klntów, że bęmy wiagodnym awcą. W związku z tym awiliśmy sob cel wprowa andardu TS16949 we wszykh jednoch Dan na całym śwc. Klimat Od momtu żia Dan w 1933 roku, firma kłada wslkh arań, aby umożliwić efektyw wykorzyywan sobów natu. Nas produkty są twor w arannym proces produkcji z myślą o gerowan oszczędności ergii. Dzięki temu rokroczn bgają emisji miliardów ton CO 2 atmosfe. Stratia klimatyczna Dan nazwana 3x25 wymaga, aby Dan zredukował emisję CO 2 o 25% i zwięksł wykorzyan ergii utralj o 25% 25 roku Otocz Krowntwo spółki z dużą determinacją dba, aby lity Grupy tycząca śrowis pracy, odwialności słeczj i dbaści o śrowisko natural była zgodna z krajowymi i mięynarowymi wytycznymi i deklaracjami. Natywna Lia Dan anowi da żeń tyczących ogranzia osowaa tcjaln szkodliwych subancji. Ponadto je ona iotną wytyczną w kres rozwo produktów ięki nj mamy pewność, że nżąda subancje n są osowa w produkcji produktów Dan i n znajdują się w h skła. Pols Dan w Polsce je baro silną organją na tle grupy Dan. Mięy innymi dlato, że z dużym angażowanm wdrażamy na naszym nku andardy wykreowa w Dai. Odnosi się to równż kweii zwiąnych słeczną odwialnością bizsu. Dzięki temu w 10 roku otrzymaliśmy miano Branżowo Lidera Odwialno Bizsu w Rankingu Odwialnych Firm prowaonym od ęciu lat prz Dznk Gatę Prawną. Ju ocia nas w kres odwialno przywótwa, dialogu z interesariusmi, angażowaa słeczno, odwialno rząaa i innowacyjności słeczj.

12 produkcja w Polsce Najważnjszym wodem dla któro klnci wybrają nas produkty je h wyso jakość i zwią z tym duże korzyści z h osowaa w równau rozwiąń konkurcji. Świat jednak n oi w mjscu i aby utrzymać naszą prwagę konkurcyjną musimy ale rozwijać nas metody rząaa i oby pracy. Sprawoną drogą, która zwala na ciągłą pra jakości są narzęia normy prmysłu samocwo ISO/TS. Jeeśmy blisko końca pracy nad h pełnym wdrożm. Mamy dużo zytywnych prsłak mówiących, że zmiany te ż przynoszą efekty uda nam się zredukować raty z wodu nnaprawialnych braków czy rozwiąć kil problemów z reklamacjami klntów, które kucły nam prz kil lat. Wkrótce ruszymy z programem szkoleń Six Sigma dla pracowków Dan w języku lskim, co zwoli nam lić się umjętnościami równż z pracowmi produkcji. Motto: Ciągle skonal sb i swoją pracę, by klnt miał tylko jed wybór nasz produkt. Potwrm ratii Dan, że klnt je najważnjszy znajduje równż owrcdl w prowaonym z sukcesem od kilku lat program ciąg skonalia zwanym w skróc DPP. Zażm programu je prprowaan projektów (loln lub korracyjn), które zmnjsją koszty wytworzia przy jednocsj praw jakości i ępności naszych wyrobów. W oparciu o metologię Lean manufacturing, a także autorsk metody firmy Dan prprowaamy warsztaty Kaiz, projekty optymalyj i logiycz wzdłuż ca ruma wartości. Od rozczęcia programu produktywność wzrosła o kilsiąt proct przy znaczącej praw jakości. Dzięki własj Ademii Lean Dan wszyscy pracowny mają możliwość ciąg dnoszia swoh umjętności i rozwo. Motto: Każda wykonywana praca winna przynosić wartość daną dla nas klnta. Nas fab w Groisku Mawim Powrzcha: Biura m 2 Magazyn m 2 Hale produkcyj ,1 m 2 Poałe dynki (ctrum srtowe, dynki technz i socjal, ctrum konfercyj, ochrona) m 2 Parking m 2 Caść teru firmy m 2 Produkty wytwar w Polsce Stan trudna Rulato ciśna i temperatu Ciśnowe i temperaturowe wo wod Styczki i termiki Zawo grupy KV Presoaty rtridżowe Maty i ble grj Pompy cpła crwc Production S&M GS+IT DS 12

13 Gotowe rozwiąa Do walki zmianami klimatu Injąca technologia zwala swn zredukować emisję CO2 o miliardy ton. Aby to osiągnąć koncz je peł wykorzyan tcjału oferowanych rozwiąń w kres chdntwa, ogrwntwa, cpwntwa, odnawialnych źródeł ergii oraz efektywj kontroli nad silmi elektcznymi. To właśn sprawia, że Dan i o krok dalej, łącząc wizję z wą i świadczm inżynrskim wszyko to, aby optymaliwać rezultaty w kres Klimatu i Ergii. 1,2 miliarda ton CO2 O tyle moży zredukować roczną emisję dwutlku gla jeżeli gosdarwa mowe i prmysł wykorzyałyby mpy cpła zrealiwaa swojo trbowaa na ergię cplną. 600 milionów ton CO2 Tyle ton dwutlku gla NIE aby wyemitowanych atmosfe jeżeli roku elektcz syemy grwc sila ergią sczną realiwałyby 12% trbowaa na ergię w UE i 10% w USA.. 13

14 Klimat i Ergia Chdntwo i klimatycja Dywizja Chdntwo i Klimatycja składa się z czterech iałów produktowych. Automaty Chdn, Chdntwo dla smtu dycji żywności (Food Retail), Automaty Prmyswa oraz Wymnki Cpła. Dywizja ta siada sdem fabk w 6 krajach i arc klntom (np. productom (OEM), wykonawcom i inalatorom) na slę globalną rozwiąa w in komercyjnych urząeń chdnzych, chdntwa prmyswo, klimatycji oraz syemów automatyki prmyswej. Automaty Chdn Oferuje mecnz i elektromecnz elemty automatyki chdntwa, klimatycji i zindywidualiwa rozwiąa motoringu i syemów erowaa. Oferta obejmuje pełną gamę mecnznych i elektronznych erowków dla chdntwa i klimatycji. Chdntwo dla smtu dycji żywności (Food Retail) Oferuje usługi oraz kompletny kres elemtów automatyki syemów rulacji i motoringu w obktach zwiąnych z dycją żywności (ctra dycyj, supermarkety, sklepy). Automaty Prmyswa W oferc znajdują się wo erujące prpływem m.in. wo elektromagtycz, termoatycz i erowa pumatyczn oraz rulato i czujki ciśna i temperatu dla wybranych gałęzi prmysłu. Wymnki Cpła Oferują sroką gamę mikronawych i płytowych lutowanych wymnków cpła urząeń chdnzych i klimatycyjnych jak równż mp cpła. Sprężarki (Dan Commercial Compreors) Oferuje sprężarki sral i tkowe w tym o zmnj prędkości obrotowej, chdntw jak równż agraty skraplające mające osowan w klimatycji, chdntw i mpach cpła. Sroki asortymt produktów umożliwia klntowi bran właściwo rozwiąa swoh trb. Sprężarki (Dan Commercial Compreors) arcją innowacyj komnty, które są ergooszczęd i przyjaz śrowisku. Produkty wają w kładach produkcyjnych rozmszcnych na trch kontyntach. Klnci mogą crpać korzyści z 40 letngo świadczia w produkcji i rozwo sprężarek hermetycznych. Produkty mają osowan w takh obsrach jak: chdn, supermarkety, schłaalki mle, syemy klimatycji, agraty wody lowej, mpy cpła oraz procesy chia technologzno. 14

15 6 milionów ton CO2 NIEwyemitowanych atmosfe ięki osowau ergooszczędnych chdnzych syemów erowaa w 280 tysiącach sklepów sżywczych na całym śwc. 16 milionów ton CO2 NIEwyemitowanych atmosfe jeśli wszyk nowocs sklepy sżywc na całym śwc ptymaliwałyby efektywność ergetyczną swoh syemów chdnzych. h Odwiada to roczj emisji CO2, którą geruje 7 milionów samocdów w Europ. 15

16 Dan Syemy Ergoelektronz (Dan Power Electrons) Dywizja obejmuje trzy jednoki bizsowe: Napędy Elektcz VLT (Dan VLT Drives), Indywidualn Projektowa Rozwiąa Ergoelektronz (Dan Cuomised Power Electrons) oraz Układy Prkształtkowe dla Syemów Ergetyki Solarj i Wiatrowej ( Dan Inverters r Solar and Wind). Dywizja siada własny łańcuch aw i ośrodki badawc-rozwojowe w Chinach, Dai, Stanach Zjednocnych i w Nmcch oraz globalną sć biur sprdaży. Dzięki temu rozwija najnows technolog i oferuje klntom rozwiąa z kresu napędów elektcznych craktezujących się wysoką jakością i ergooszczędnością. Napędy Elektcz VLT Jedno bizsowa Napędy Elektcz VLT ( Dan VLT drives) anowi część globalno bizsu i oferuje rozwiąa napęwe prznac erowaa silmi elektcznymi AC. Są to wysokospraw i ergooszczęd rozwiąa magające oszczęić klntom pąe optymalizując przy tym procesy technologz w prmyśle, syemach komunalnych i wntw. Dział Napędów Elektcznych VLT siada biura sprdaży i serwisu na całym śwc. Klnci ciają nad 40 lat świadczia firmy Dan na nku prtworn częotliwości. Wspólną sługą Dan i wolonych użytkowków je nas wiodąca zycja w smc HVAC oraz w wlu innych branżach, m.in.: gosdar wodna, prmysł chemzny, górnzy, transrt i magazynowan produktów. Indywidualn Projektowa Rozwiąa Ergoelektronz Jedno bizsowa Indywidualn Projektowanych Rozwiąń Ergoelektronznych (Dan Cuomised Power Electrons) to mięy innymi półprwodkowe specjaliwa moduły mocy i układy silaa dla wlu gałęzi prmysłu. Indywidual rozwiąa są opracowywa w ścisłej współpracy z klntami, tak by osować je specyfznych trb. Zaws optymalizują procesy produkcji i zwalają na wyprodukowan oszczędnjszych maszyn. Wyso jakość i spełnn oiwań Klntów to sukces Dan w branży motocyjj, w apljach HVAC oraz wlu innych. Cpwntwo Dywizja Cpwntwo składa się z trch obsrów: automaty cpwn, zły cpl i wymnki cpła. Oferuje sroką gamę rozwiąń dla rulacji i transferu cpła oraz dla inalacji chdu. Cpwntwo je gałęzią prmysłu, która je ergooszczędna, oparta na ekonomznych rozwiąach i może być skojarna z wykorzyanm paliw kopalnych jak i odnawialnych źródeł ergii. Urząia Dan prznac dla cpwntwa pewają zwiększ komrtu użytkow z jednocsnym zmnjszm zużycia ergii. Dział Cpwntwa Dan je liderem w awach automatyki i złów cplnych dla nku cpwn, produkuje komnty dla tej branży w fabch w ośmiu pańwach a jej odiały ndlowe lub prdawlwa znajdują się w wlu pańwach na całym śwc. Automaty Cpwn Oferta automatyki dla cpwntwa obejmuje urząia dla syemów pracujących w skrajnych warunch jak równż inalacjach o skh parametrach pracy takh, jak my jednoroin, g aspekty ekonomz i użytkowe d względem ciśna, temperatu, prpływu, erowaa siwmi i worami oraz rulacji gowej mają waż znacz w pracy ca układu. Kompaktowe Węzły Cpl Dan oferuje sroki wybór typów złów kompaktowych prznacnych dla wslkh syemów w mch jednoroinnych i bloch mszlnych opartych na innowacyjnych rozwiąach. Urząia te mają srok osowan, jako acje gruwej wymiany cpła oraz indywidual układy technologz. Oferta obejmuje srok wsparc w kres projektowaa, awy i serwisu. Wymnki cpła Dan W obsr wymnków cpła oferta Dan wra wymnki lutowa i skręca o srokim kres mocy z prznaczm dla aplji: ogrwaa, cpłej wody użytkowej i syemów technologznych. 16

17 33 miliony ton CO2 NIEwyemitowa atmosfe ięki 3,5 miliona napędów VLT firmy Dan o zmnj prędkość, inalowanych na całym śwc. Odwiada to em isji CO 2 ja je gerowana prz więc ęcej ż milionów samocdów w Europ % nowych elektcznych silków prmyswych marnuje ergię n używając napędów o zmnj prędkości. La ta je jeszc więks w przypadku ż inalowanych silków elektcznych.

18 Syemy Grwc Dywizja syemów grwczych Dan arc ergooszczędnych rozwiąń i optymalizuje komrt w dynch mszlnych i komercyjnych na całym śwc. Portlio tej dywizji obejmuje termoaty, elektcz syemy grwc, syemy wodno ogrwaa dgowo, urząia rulacji i równoważia inalacji grwczych, cwu i wody lowej, rekuperację, mpy cpła oraz komnty palków olejowych. Dywizja siada kłady produkcyj w sięciu krajach. Działy sprdaży oferują ergooszczęd rozwiąa zwalające utrzymać optymalny klimat wewnątrz mszcń. Termoaty grjkowe Najsrj znanym produktem Dan są termoaty grjkowe. Dan był w tej in onrem i ż od nad 75 lat uskonala pronowa rozwiąa aby zwiększyć h ergooszczędność i komrt użytkowaa. Naszym najnowszym projektem je seria bezprwowych termoatów elektronznych, które zmnjsją zużyc cpła o 23%. Po worami grjków i termoatami, które rulują temperaturę wewnątrz dynków, nowa seria produktów wra równż elektronz urząia erujące oraz syemy kontroli ogrwanm dgowym. Rulacja i równoważ inalacji Dan je wiodącą firmą w in rozwiąń zwalających na rulację i równoważ inalacji. Oferuje produkty i rozwiąa dla inalacji grwczych, chdnzych oraz cpłej wody użytkowej, przyczyając się mnjs zużycia ergii oraz wysokgo komrtu wewnątrz dynków mszlnych i użyteczności publzj. Komnty palków olejowych Dzięki intsywmu ulepsu produktów, technolog używa prz Dan są rozwięte to opa, że kotły wrające nas komnty l są najbarj wydajnych rozwiąń grwczych ępnych na nku. Ta gama produktów wra dys, mpy, czujki pma oraz erowki palków i nagrwn użytku mowo i komercyjno. Syem ogrwaa elektczno Nasi klnci mogą korzyać z nas świadczia jako ropejskgo lidera oraz najwięks światowo producta syemów elektczno ogrwaa dgowo. Ta gama produktów wra syemy elektcz z awansowaną kontrolą termoatyczną oblowaa, mat i elemtów grwczych. Dan arc syemy elektczno ogrwaa dgowo, jak równż syemy mające pewć bezpcńwo na wolnym wtrzu, tak, jak syemy prciwmrożiowe. Pompy cpła Wlu klntów zdecywa się ż na crpan z nas świadczia w tej in. Używając mp cpła mia tradycyjnych syemów grwczych, prcięt gosdarwo mowe może oszczęić od 50 70% zużywaj ergii cplj. Pompy Cpła Dan zwalają wykorzyywać ergię sczną magazynowaną w wtrzu, zmi oraz wo. 35-letn świadcz Dan w tej in gwarantuje naszym klntom najwyższą jakość produktów. Pośród nh znajdują się mpy cpła używające ergii z wtr i zmi, używa w wntw jednoroinnym, gruntowe mpy cpła dla dynków komercyjnych oraz dgrwac cpłej wody użytkowej. Syemy wtylacji mecnzj z oyskm cpła Syem rekuperacji je optymalnym obem na utrzyman komrtu cplno. Dan oferuje caściowe, ergooszczęd syemy wtylacji z funkcją oyskiwaa cpła dla jednoroinnych mów. Oferta wra jednoki wtylacyj, rulato, elaycz prwody wtylacyj, ru, mocowaa, nagrwne geotermal i elektcz oraz programy komputerowe boru i serwisowaa syemów. Syem rekuperacji Dan je wysoce wydajny jak równż proy i szybki w obsłue. 18

19 23% oszczędność ergii przy wymian tradycyjnych termoatów na elektronz living by Dan. 75% oszczędność rocznych kosztów ergii ięki wtrzj mp cpła DHP-AQ. 19

20 Sauer-Dan Sauer-Dan je spółką notowaną na gł w Nowym Yorku d symbolem SHS. Oko 76% uiałów Sauer-Dan je w siadau ldingu Dan A/S. Jako awcy supernowocsj technologii i rozwiąń, które skonale sprawają się w ciężkh warunch roboczych jazdów wolnobżnych, Sauer-Dan oferuje swoim klntom wysokj jakości komnty hydraulz i elektronz. W chwili obecj Sauer Dan truda nad 6 tysięcy pracowków w fabch oraz ctrach sprdaży Sauer-Dan (włącjąc spółki joint-vture) na ter o Amek, Europy i w rejon Azji i Pacyfi k u. W 10 roku obroty koncernu wyosły w przybliżiu 1,6 miliarda USD. Produkty Sauer-Dan mają srok osowan mięy innymi w maszynach rolnzych, wlanych, w prmyśle drwnym, jak równż w urząiach prładunkowych oraz jazdach użyteczności publzj. Klnci mogą skorzyać z srokj wy i świadczia pracowków Sauer-Dan. Poprz ścisłą współpracę swoimi klntami z ca świata, wspran h w proces projektowaa, optymalji kosztów i optymalji csu wejścia produktu na k, Sauer-Dan przyczya się pewna wyjątkowej wydajności produkowanych prz nh jazdów. Aby móc odwć na wyzwaa awia prz swoh klntów, Sauer-Dan konctruje się na technologii przyszści. Oferta dla klntów obejmuje: Elemty gotowe, komplet układy skrętu, syemy napędów, eksploatacyj i erujące Sroki asortymt najnowszych produktów, rozwiąa syemów zintrowanych i łatwość we wprowaau innowacji Łącząc srok świadcz zrozumnm trb i wymagań klntów, Sauer-Dan je w an wprowaać innowacje ukrunkowa na wzro wartości oferowanych produktów. Maksymalja wydajności syemów hydraulznych jazdów wolnobżnych a tym samym wzro wydajności tych maszyn to główny cel innowacji Sauer-Dan. Sauer Dan w Polsce Sauer Dan rozczął swoją iałalność w Polsce w 00 roku. W chwili obecj truda nad 400 pracowków w dwóch fabch produkcyjnych we Wrocławiu i Blanach Wrocławskh. Główną iałalnością firmy je produkcja i sprdaż elemtów hydrauliki siwej. W fabce we Wrocławiu produkowa są układy skrętu, a w Blanach Wrocławskh silki hydraulz. W roku 10 produkcja wyrobów gotowych w sztuch wyosła nad Obrotyfi r m y w 10 roku osiągnęły ziom 254 mln PLN. Sauer Dan w Polsce iała w oparciu o światowe andardy jakości i lean manufacturing. Firma siada cefity ISO ISO 9001, ISO oraz PN-N

21 wzrou zysku operacyjno w 10 rok u w równ wnan au ro ku To rew ewel elac yj wyn yk iki Saue uer Da nf o. s. 21

22 Hioria Dan w Polsce 1935 Prws wo rozpręż osowa na atch wanych w Stocz w Gdy Zarejerowan Dan Sp. z o.o. 02 Rozczęc produkcji prz Dan Saginomiya w Groisku Mawim. Dan Sp. z o.o. obci rocznę iałalności w Polsce. Połącz Dan Sp. z o.o i Dan LPM Sp. z o.o Poliglob ofjalnym prdawlem ndlowym Dan. 00 PRZEDSTAWICIELSTWO FIRM ZAGRANICZNYCH POLIGLOB S.A We Wrocławiu waje spół Sauer-Dan Sp. z o.o. 08 Otwarc nowej li produkcyjj w Groisku Mawim. Otwarc fabki w Groisku Mawim. 03 W wyku prjęcia fińskj firmy LPM w Tucmiu waje kolejna spół Dan w Polsce d nazwą Dan LPM Sp. z o.o. 22

23 Mads Claus Pod nazwą Dansk Koleautomatikog Apparat-Fabrik, Mads Claus czyna swoją iałalność gosdarczą. Wprowao ają prws wo ARV i TRV. Roczna sprdaż to 466 worów, równowartość ,61 DKK Nowe produkty Prws ko cr aje inalowa. Dzwięć nowych produktów aje wprowaonych, mięy innymi termoat kojowy RT oraz rulato ciśna. Mads Claus aje zgodę na kredyt w wysokości DKK Konwcja Danu Dytorzy z 21 pańw yją się w Nordborg na konwcji firmy Dan. Dwulet Jørg M. Claus otwra nową fabkę. Bitt i Mads Claus ucnzą w wyjeź udyjnym Stanów Zjednocnych. Nowe dynki Całkowita wrzcha produkcyjna wynosi praw m 2. Rozczyna się wa nowo biurowca. Dan kupuje Areo Commandera, najszybszy i najbarj nowocsny duński pwatny samolot Spół z ogranną odwialnością Firma aje spółką z ogranną odwialnością, na cle której oi Mads Claus. Od 1966 roku rządem kruje Bitt Claus, która peł swoją fukncję 1971 roku. Naęp presi: Andreas Jeps: Erik Mollerup: Harald Agerley: Birger Riisager: Hrik Nyaard: Sdmiu pracowków Wprowaonych aje kil nowych produktów wany aje drewany dyk, któ ram z innymi daje łączną wrzchn 140 m 2. W w roku, firma truda 7 pracowków, maga równż ojcc Madsa Clausa Prws roczna Firma obci swoją siątą rocznę. Zatrudonych je 179 pracowków. Wydany aje Dan Journal w nakła 800 koi. Prws prototypy grjkowych worów termoatycznych są wprowaa Nowy roaj sprężarki Dan Flsrg aje żony jako nleżna firma. Wprowao ają sprężarki PEE-WEE, które szybko wyprają z nku sprężarki typu Pancake. Wprowaona aje nowa ruktura organyjna. Mads Claus kruje firmą wraz z sdmioma dyrektorami. 23

24 Mads Claus umra 27 srpa Mads Claus umra w wku 60 lat. Dyrektorem Zarząającym spółki aje Andreas Jeps. Bitt Claus składa mń glny d nową fabkę w New Delhi w Indiach Dan Hydrauls (hydrauli siwa) Hydrauli siwa projektuje czte duże jednoki rulując ąceo eosp SPB 400, 0, 500, 630, , które ają wpr owao produk dukcji w lipc u roku ku. Produkty mająs swo woje aoso osowan w trak tor orac ach i duż ych mas zynach wlanych. Trwający wzro Pojawiają się braki siły robocj. Dan truda 7000 pracowków w Dai, 00 w Flsrgu, z któch 660toGrecy Grecy. Noweorganjeorganje wają w Nmcch, w skład któch wci magazyn dla Dan Handelsgesellscft GmbH. Na czątku lat sdem siątych Dan czyna prz sz iała ałalności z Nordbo dborg rg. Nowe dynk ynki ip prmy mys we ws owaj ają w Fle lsb srgu,jak rów ówn nżw Grå ik Kolding ng, w Da i. W 1978 roku k u ony a tał z akł ad w duńs uńskim Silkeb orgu Nowa geracja Nowa geracja termoatów grjkowych model 00 aje wprowaona na k. Tysięczny pracowk obci swoje 25 lec pracy w firm. Na emeturę prci Andreas Jeps, któro ępuje Harald Agerley Prtworna częotliwości Po wprowaiu prtworny częotliwości VLT 5 produkty elektronz czynają odgwać ważną rolę w firm Dan. Po okres kilku ciężkh lat sprdaż kompresorów znacząco rośn. Ma to swoje odnsn w l pracowków: 5738 w Dai, oraz w Flsrgu Największy komputer Dan inaluje największy komputer w duńskim prmysle: IBM 360. Powrzcha produkcyjna w Dai prkrac m 2. W okres mięy 1965 i 1969 rokm zgsnych aje 305 pattów Now owas truktu ktura orga c yjn jna Zp owodu znacz czno rozwo fi r my wl lata ch s ść- i esi ąty ych, c zątko kow a a ają klucz cwe zmi any wc elu uzysk sn aa a z dec t ral i wan ej organ cji skuając ej się na produ ktach ch. Ca ła organja składa się z ęciu jednoek: rząd grupy, dywizja sprężarki (HG), dywizja Automaty Chdn (AG), hydrauli siwa i automaty palków (OG) i mięynarowa sprdaż (SG) Sprężarki TL Zaledw 18 msięcy rozczęciu produkcji sprężarki chdnzych TL sprdaż prkrac milion mplarzy. Dzisiaj na całym śwc używanych je nad 100 milionów kompresorów TL Nagroda najlepszy projekt Startuje sro mpaa reklamowa, termoatów grjkowych składająca się m.in. ów reklamowych w telewizji. Na targach w Hannover hydraulzny silk ORT Dan otrzymuje nagrodę IF 75 swój design Vtil ( Zawór ) Erik Mollerup aje nowym presem spółki. Magazyn Vtil wydany aje raz oat. Dan truda pracowków, z któch pracuje w Dai. 24

25 Dan na wschód Dział ogrwntwa urucmia kład produkcyjny i spółkę sprdażową w Polsce produkującą m.in. termoaty grjkowe. Zażona aje firma Dan Ruia A.O, która z kolejnym rokm rus z produkcją i sprdażą. Na czątku 1993 roku Dan kłada nowąfi r m ę produkcyjną na Swii, jmującą się produkcją kompresorów Jørg M. Claus Na anowisku presa spółki Jørg M. Claus ępuje prcąco na emeturę H Petersa. Dan czyna swoją iałalność w Chinach Sauer-Dan 3 maja odby się najważnjs wydarz roku. Podcs geralno roczno a rządu Sauer Inc. twro aje łącz z iałaami Dan w obsr hydrauls activits. Naępn 16 proct Dan Group a łąc w spółce Sauer-Dan Inc. 00 Ne Wodna hydrauli Ne przyciąga ogrom interesowan i aje nazwana Innowacją wku. Fab w Flsrgu otrzymuje nagrodę ekologzną Bitt Claus Z rządu odci Bitt Claus, jednakże nadal aje presem fundacji. Kolejny mń milowy aje osiągęty: kompresor nr Ctrum dycji 29 liopada odbyła się nsamowita ceremoa otwarcia nowo ctrum w Rødekro, Daa. W tym samym cs ropejsk ctrum obsługi aje przylo koordynowaa sprdaży w ropejskh firmach ndlowych. Europejs nagroda ekologzna W 1995 roku Duński mier Śrowis przyznaje firm Dan Europejską Nagrodę Śrowiskową w torii zlo produkty. Ne ępuje olej w urząiach hydrauliki siwej wodą. W 1997 roku zlony dyplom otrzymuje Dział Napędów w Grå w Dai, któ je świadcny btyjskimi andardami BS Dan Meksyk Nowe fabki otwrają s w Meksyku, Chinach i Swii. Zma się ruktura trudna, więksść pracowków Danu je trudonych Daą Zawór T2 W 1994 czujk z mianą larą aje ąony czujkm z larą ali nrewj. W t ób aje usuęte klowe kc, które n by przyjaz śrowisku. Da technz ały laserowo wygrawerowa na ow. Maurop S.A. W 1994 roku Dan nabywa więksść uiałów w francuskj spółce Maurop S.A., która produkuje sprężarki syemów klimatycji oraz aplji chdnzych. Spół je awcą dla głównych ameńskh productów. 25

26 ADAP KOOL Nowa geracja elektroki chdnj ADAP KOOL aje wprowaona sklepów i supermarketów. Joint vture (50/50) aje żo mięy jańskim Saginomiya i Dan Organja Grupy Grupa lona je na trzy smty: Chdntwo i Klimatycja, Automaty prmyswa oraz iały wsprające. Dan Chiny Wprowaona aje ratia mająca na celu worz druggo najważnjs nku w Chinach. Przyczyną je szybki wzro gosdarczy Chin, oraz nmnj ważny aspekt zwięksa iałań rządu chińskgo na rcz zredukowaa krajowej konsumpcji ergii prjęć Podcs to roku, grupa Dan kuła 12 spółek o całkowitej wartości miliony DKK. Nabyte ały m.in. Ameńs spół Scroll Technologs, która ram swoimi 750 pracowmi była największym prjęcm kdykolwk zrobionym prz Dan oraz Hago, największy światowy product alowych dyszy Rosja W 04 roku Dan orgazuje ceremoę otwarcia fabki o wrzch m 2 usytuowaj na obrżach Moskwy. Mads Claus 100 lat Zażycj firmy Dan, Mads Claus obciłby w 05 roku swoje 100-letn uroiny. Wydarz to je obco w sli globalj. Zawór TR6 aje wprowaony na k ameński w odwi na nowe wymogi zużycia ergii w syemach klimatycji w wntw jednoroinnym. W ledw kil msięcy wór t uzyskuje dużą część nku. Drugi największy Rosnąca globalja sprawiła, że Ame ała się drugim największym nkm dla Dan. Mroces Dani Nowoodkty gatuk myslemura z Madagasru aje nazwany mroces dani na cść Dan nważ firma wspra badaa nad ochroną naturalno śrowis lasów deszcwych mszłych prz grożo gatunki zwrząt. 07 Nr 00 w Chinach W ma odiał Dan w Chinach truda dwutysięczno pracow. Pod konc roku trudnn w Dan na całym śwc wynosi osób. 03 DEVI 1 ycza Dan prjmuje tał kławy firmy DEVI A/S, ram z 425 pracowmi w celu umocna iałalności w sektor ogrwaa dgowo. We Francji Odiał wodnych rulatorów nabywa Desbordes ram z 76 pracowmi. 26

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

PEŁNA MOC, BRAK EMISJI. Koparka 803 dual power w zastosowaniu przy wyburzaniu najwyższego wiaduktu w Niemczech. Kompetencje

PEŁNA MOC, BRAK EMISJI. Koparka 803 dual power w zastosowaniu przy wyburzaniu najwyższego wiaduktu w Niemczech. Kompetencje MAGAZYN Wydanie 01 2015 PEŁNA MOC, BRAK EMISJI Koparka 803 dual power w zastosowaniu przy wyburzaniu najwyższego wiaduktu w Niemczech. Kompetencje W ramach strategii długotrwałości Wacker Neuson Group

Bardziej szczegółowo

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. Rośnie popyt na terminale mobilne. Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. Rośnie popyt na terminale mobilne. Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży Przegląd DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży 1 Rośnie popyt na terminale mobilne Sprawne kodowanie towarów Spis

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group ISSN 2391-6141 MAJ / 2015 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach dostaw 10 lat Grupy Raben w Niemczech

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY SPIS TREŚCI Strona POBUDZENIE RYNKU PRACY I OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO 4 CZYM SĄ SĄ ZIELONE MIEJSCA PRACY? 6 TWORZENIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY 8 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

YF003N. Najszybszy robot Kawasaki 69 (3/2011) ISSN 1507-3890

YF003N. Najszybszy robot Kawasaki 69 (3/2011) ISSN 1507-3890 69 (3/2011) ISSN 1507-3890 YF003N Najszybszy robot Kawasaki Nowa seria przemienników Astraada Drive Moduły komunikacyjne Profinet Nowoczesne projektowanie stanowisk zrobotyzowanych www.biuletyn.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo