Danfoss Poland Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danfoss Poland Myślimy globalnie, działamy lokalnie"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dan Poland Myślimy globaln, iałamy loln Technologia może zredukować emisję miliardów ton CO2 jeśli wykorzya w peł swój tcjał. Odkj co ż teraz je możliwe zroba, aby to osiągnąć.

2 O Nas Grupa Dan Świat oi w oblzu ważnych wyzwań zwiąnych z globalnymi zmianami klimatycznymi. Kompetcje Dan w kres efekty wności ergetyczj i klimatyczj oraz prcwywaa żywności mogą móc w rozwiąu tyc h pr oblemów. Od momtu waa firmy w 1933 roku, Grupa Dan bawała w swoh iałaach na jak najbarj efektywnym wykorzyau sobów natu. Filofia ojąca prwszymi produktami Dan oprała się na optymalji produkcji ergii, przy jednocsnym mimaliwa u rat. Trzy klucwe obs iałalności Dan to ogrwan dynków, tech chdn oraz kontrol a zużycia ergii w silnh elektcznych. Więksść uiałów Dan należy Fundacji Bitt & Mads Claus. Pracowny oraz wyżs dra krown siadają oko 2% tału kławo. Fakty i ly Sprdaż 31,550 mld DKK La pracowków na całym śwc Wyki Grupy 1,378 mld DKK Prpływy pęż tto 2,646 mld DKK Katał,700 mld DKK Fabki na całym śwc 79 Spółki sprdażowe 0 Agci i dytorzy na całym śwc ~ 400 2

3 Dan Poland Spół Dan Polan d wa tała 30 wrśa roku w wyku łączia spółek Dan i Dan LPM. Firma iała według maksymy życla gr upy Mads a Cl ausa jakość tworzy jakoś ć. Oznac to, że aby arcć produkty najwyżsj ja kości, śrowisko pracy, w któm o wają musi być osowa wysokh norm i andardó w. Dzięki temu oferujemy naszym klntom najl eps rozwiąa dla takh smtów jak: Chdntwo, Ogrwntwowo i cpwntwo, Automaty prmys wa, Napędy elektcz. Ponadto nzwykle iotny je fakt, iż cechą crakteyczną prop onowanych prz nas produktów je wyjątkowa dbaść o śrowisko natural a w szczólności efek ekty wność ere ge ty czną. Fakty i ly * Sprdaż tys. PLN Zatrudnn Zysk/Strata tto tys. PLN Prpływy pęż tto 2550 tys. PLN Katał tys. PLN Fabki 2 Spółki ndlowe 2 * Da tyczące Dan Sp. z o.o. i Dan LPM Sp. z o.o. zsumowa na ń

4 Nas organja Dan Poland Adam Jędrj, Pres Zarządu, Dyrektor Geralny PRODUKCJA DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU DZIAŁ WSPARCIA WEWNĘTRZNEGO Rulato ciśna i rulato temperatu Ciśnowe i temperaturowe wo wod Styczki i termiki Zawo z grupy KV Presoaty rtridżowe Pompy cpła Maty i ble grj Węzły cpl Syemy grwc Chdntwo Automaty prmyswa Napędy elektcz VLT Finanse Departamt personalny IT Admiracja 4

5 Dan Poland kład Tucm Węzły cpl Dan Poland siba w Groisku Mawim Presoaty i termoaty Styczki i prźki termz Pompy cpła Maty i ble grj SAUER-Dan we Wrocławiu Hydrauli siwa Dan SAGINOMIYA w Groisku Mawim Presoaty miaturowe dla chdntwa 5

6 Nas Obtne Doarc prz nas rozwiąa craktezują się nwodnością i innowacyjnością. Fakt t gwarantuje nam zycję lidera w dawowych obsrach iałalności. Kłamy szczólny nacisk na wysoce efektyw rozwiąa w in Klimatu i Ergii. 6

7 Nwodność Sil angażowan Doawa na cs Najwyżs jakość na żdym etap Dąż skonaści Optymalna prorcja cy i jakości Komrtowa i elayczna współpraca Ciągłe skonal Innowacyjność Tworz wartości Skupn się na prawiwych trbach klntów Wyznacn trdów 7

8 Słeczna odwialność bizsu 8

9 Dan odwialny obywatel w lolj słeczności Jednym z klucwych żeń Dan je propagowan idei słeczj odwialności. Grupa Dan funkcjonuje w wlu lolnych słecznościach, dlato nzwykle iot są bre relacje z h mszńcami. W 02 roku Dan przyął injatywy ONZ o nazw Global Compact, która określa sady pracy firm w kres ochrony śrowis i słeczj odwialności oraz odgwa nzwykle ważną rolę w wau norm i prsów gwarantujących zrównoważony rozwój. Zobowiąa Dan wyjące z przyąpa Global Compact ały przypczętowa wsparcm prz firmę injatywy Op nad klimatem ( Caring r Climate ), która wymaga deklarowaa celów zwiąnych z redukcją emisji CO 2 Priotety i iotność Obywatelsk angażowan Dan je sprawa prz wnętrzno audytora. W oparciu o wytycz GRI (Global Rerting Itiative) i mięynarowe andardy ISO Dan wył najiotnjs kteria dla wszykh interesariuszy i prdawia h wartość w corocznym rarc. Zaangażowan i dialog Dan, prz aktywny dialog z interesariusmi, ara się osowywać procesy cące w korracji tak, aby spełać wymagaa awia prd firmą odwialną słeczn. Słeczna odwialności bizsu Ety i prciwiałan korupcji Zasady etycz i antykorupcyj Dan ały określo w Podręczku Etyki Dan, któ wra wytycz dla wszykh pracowków tyczące etyczno ęwaa. Zacwaa etycz Zasady etycz są prz nas baro ważn traktowa. W 10 roku 40 pracowków musia opuścić Dan z wodu tyczno cwaa. Klucwe konwcje Mięynarowej Organji Pracy (International Labour Orgation) Dan bowiął się prrć dawowych konwcji Mięynarowej Organji Pracy (ILO) tyczących mięy innymi prra csu pracy. Mięynarowa Organja Pracy je orgam iałającym w ramach ruktur ONZ. W odnsu konwcji pracowny mogą pracować maksymaln 48 goin tygodowo plus 12 goin goinach w cs n dłuższym ż 3 tygodn. Doawcy Mając sięg globalny, Dan je odwialny n tylko włas iałaa, ale także iałaa zwią z procesem aw. Odwdn przygotowan umów z awcami umożliwia bezśred wpływ na prrn prz nh wymaganych rulacji. W ciągu oatnh sdmiu lat Dan pracował syematyczn, aby dnść jakość łańcuc aw. W tym celu wprowaony ał Kodeks Etyczny dla awców firmy. Fundacje Fundacja Madsa Clausa życla firmy Dan Celem fundacji, która w 10 roku obciła swoje 50-lec, je wspran projektów ctatywnych. Na prrzi oatnh lat fundacja prła na t cel 356 mld DKK. Fundacja pewa wsparc finansowe na szkolia i badaa oraz wspra iałaa zwią srtem, sztuką i kulturą. W więksści przypadków moc trafia słecznościach lolnych, w któch iała Dan w Da i jej granami. 9

10 pracowków p bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bg w b gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu g c r ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty tywn wn wn wn wn wn wn wn wn wn wn wn wn w ym ym ym ym ym ym ym ym ym Dan an an a o ru ru ru ru ru ru ru ru run w 2 rok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok o u. u. u. u. u. u. u. u. u. u. u. U i ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra n w t s p só só só só só só só só só só sób p ią ią ią ią ią ią ią ią ią ią ią e ał ał ał ał ał ał ał ał a y pr pr pr pr pr pr pr pr p z na b o d sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp m dl dl dl dl dl dl dl dl dl d a nu le le le le le le le le le le le lecz cz cz cz cz cz cz cz cz cl al al al al al al a n e ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch c or or or or or or or or or o yc yc yc yc yc yc yc yc yc yc y h d e ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci c z mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mó mów c. a. a. a. a. a. a. a. a. 3mjsce w br br br br br br br bran an an an an an an an anżo żo żo żo żo żo żo żo żo żowe we we we we we we we we we we wej te te te te te te te te te te te te to go go go go go go go go go go go gori ri ri ri ri ri ri ri ri rii og og og og og og og og og og og og og og ogól ól ól ól ól ól ól ól ól ó no no no no no no no no no no no no no no p ls ls ls ls ls ls ls ls lski ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki kg o Ra Ra Ra R nk nk nk n in ingu gu g Odp dp dw ow ow ow ia ia ialn ln lnyc yc y h Fi Firm rm r.

11 Fundacja Bitt & Mads Claus Środki przywa jej średntwem wsprają iałan w łudowej części półwyspu Jutankgo g zloliwana je główna siba Dan. W ciągu oatnh sięciu lat, Fundacja Bitt i Madsa Clausów przyznała oko 800 miliardów DKK wsparcia. Lu Lu w Dan są największą wartością nważ to na h kompetcjach wana je jakość oferowanych prz Dan produktów. Mając tę świamość firma święca wle uwagi zysu najlepszych ndydatów oraz h późnjsmu rozwojowi oferując wle możliwości realiwaa obranych ścżek r. Śrowisko pracy i bezpcńwo Krując się wrm jakość tworzy jakość wrzymy, że aby móc arcć najwyższą jakość musimy worzyć pracowkom równ wysoką jakość śrowis pracy. Dlato też oko jedna trcia fabk Dan na śwc ała certyfikowana według andardów OHSAS Poałe iałają według andardów ISO Jakość i serwis W ramach ratii firmy Dan, pewamy naszych klntów, że bęmy wiagodnym awcą. W związku z tym awiliśmy sob cel wprowa andardu TS16949 we wszykh jednoch Dan na całym śwc. Klimat Od momtu żia Dan w 1933 roku, firma kłada wslkh arań, aby umożliwić efektyw wykorzyywan sobów natu. Nas produkty są twor w arannym proces produkcji z myślą o gerowan oszczędności ergii. Dzięki temu rokroczn bgają emisji miliardów ton CO 2 atmosfe. Stratia klimatyczna Dan nazwana 3x25 wymaga, aby Dan zredukował emisję CO 2 o 25% i zwięksł wykorzyan ergii utralj o 25% 25 roku Otocz Krowntwo spółki z dużą determinacją dba, aby lity Grupy tycząca śrowis pracy, odwialności słeczj i dbaści o śrowisko natural była zgodna z krajowymi i mięynarowymi wytycznymi i deklaracjami. Natywna Lia Dan anowi da żeń tyczących ogranzia osowaa tcjaln szkodliwych subancji. Ponadto je ona iotną wytyczną w kres rozwo produktów ięki nj mamy pewność, że nżąda subancje n są osowa w produkcji produktów Dan i n znajdują się w h skła. Pols Dan w Polsce je baro silną organją na tle grupy Dan. Mięy innymi dlato, że z dużym angażowanm wdrażamy na naszym nku andardy wykreowa w Dai. Odnosi się to równż kweii zwiąnych słeczną odwialnością bizsu. Dzięki temu w 10 roku otrzymaliśmy miano Branżowo Lidera Odwialno Bizsu w Rankingu Odwialnych Firm prowaonym od ęciu lat prz Dznk Gatę Prawną. Ju ocia nas w kres odwialno przywótwa, dialogu z interesariusmi, angażowaa słeczno, odwialno rząaa i innowacyjności słeczj.

12 produkcja w Polsce Najważnjszym wodem dla któro klnci wybrają nas produkty je h wyso jakość i zwią z tym duże korzyści z h osowaa w równau rozwiąń konkurcji. Świat jednak n oi w mjscu i aby utrzymać naszą prwagę konkurcyjną musimy ale rozwijać nas metody rząaa i oby pracy. Sprawoną drogą, która zwala na ciągłą pra jakości są narzęia normy prmysłu samocwo ISO/TS. Jeeśmy blisko końca pracy nad h pełnym wdrożm. Mamy dużo zytywnych prsłak mówiących, że zmiany te ż przynoszą efekty uda nam się zredukować raty z wodu nnaprawialnych braków czy rozwiąć kil problemów z reklamacjami klntów, które kucły nam prz kil lat. Wkrótce ruszymy z programem szkoleń Six Sigma dla pracowków Dan w języku lskim, co zwoli nam lić się umjętnościami równż z pracowmi produkcji. Motto: Ciągle skonal sb i swoją pracę, by klnt miał tylko jed wybór nasz produkt. Potwrm ratii Dan, że klnt je najważnjszy znajduje równż owrcdl w prowaonym z sukcesem od kilku lat program ciąg skonalia zwanym w skróc DPP. Zażm programu je prprowaan projektów (loln lub korracyjn), które zmnjsją koszty wytworzia przy jednocsj praw jakości i ępności naszych wyrobów. W oparciu o metologię Lean manufacturing, a także autorsk metody firmy Dan prprowaamy warsztaty Kaiz, projekty optymalyj i logiycz wzdłuż ca ruma wartości. Od rozczęcia programu produktywność wzrosła o kilsiąt proct przy znaczącej praw jakości. Dzięki własj Ademii Lean Dan wszyscy pracowny mają możliwość ciąg dnoszia swoh umjętności i rozwo. Motto: Każda wykonywana praca winna przynosić wartość daną dla nas klnta. Nas fab w Groisku Mawim Powrzcha: Biura m 2 Magazyn m 2 Hale produkcyj ,1 m 2 Poałe dynki (ctrum srtowe, dynki technz i socjal, ctrum konfercyj, ochrona) m 2 Parking m 2 Caść teru firmy m 2 Produkty wytwar w Polsce Stan trudna Rulato ciśna i temperatu Ciśnowe i temperaturowe wo wod Styczki i termiki Zawo grupy KV Presoaty rtridżowe Maty i ble grj Pompy cpła crwc Production S&M GS+IT DS 12

13 Gotowe rozwiąa Do walki zmianami klimatu Injąca technologia zwala swn zredukować emisję CO2 o miliardy ton. Aby to osiągnąć koncz je peł wykorzyan tcjału oferowanych rozwiąń w kres chdntwa, ogrwntwa, cpwntwa, odnawialnych źródeł ergii oraz efektywj kontroli nad silmi elektcznymi. To właśn sprawia, że Dan i o krok dalej, łącząc wizję z wą i świadczm inżynrskim wszyko to, aby optymaliwać rezultaty w kres Klimatu i Ergii. 1,2 miliarda ton CO2 O tyle moży zredukować roczną emisję dwutlku gla jeżeli gosdarwa mowe i prmysł wykorzyałyby mpy cpła zrealiwaa swojo trbowaa na ergię cplną. 600 milionów ton CO2 Tyle ton dwutlku gla NIE aby wyemitowanych atmosfe jeżeli roku elektcz syemy grwc sila ergią sczną realiwałyby 12% trbowaa na ergię w UE i 10% w USA.. 13

14 Klimat i Ergia Chdntwo i klimatycja Dywizja Chdntwo i Klimatycja składa się z czterech iałów produktowych. Automaty Chdn, Chdntwo dla smtu dycji żywności (Food Retail), Automaty Prmyswa oraz Wymnki Cpła. Dywizja ta siada sdem fabk w 6 krajach i arc klntom (np. productom (OEM), wykonawcom i inalatorom) na slę globalną rozwiąa w in komercyjnych urząeń chdnzych, chdntwa prmyswo, klimatycji oraz syemów automatyki prmyswej. Automaty Chdn Oferuje mecnz i elektromecnz elemty automatyki chdntwa, klimatycji i zindywidualiwa rozwiąa motoringu i syemów erowaa. Oferta obejmuje pełną gamę mecnznych i elektronznych erowków dla chdntwa i klimatycji. Chdntwo dla smtu dycji żywności (Food Retail) Oferuje usługi oraz kompletny kres elemtów automatyki syemów rulacji i motoringu w obktach zwiąnych z dycją żywności (ctra dycyj, supermarkety, sklepy). Automaty Prmyswa W oferc znajdują się wo erujące prpływem m.in. wo elektromagtycz, termoatycz i erowa pumatyczn oraz rulato i czujki ciśna i temperatu dla wybranych gałęzi prmysłu. Wymnki Cpła Oferują sroką gamę mikronawych i płytowych lutowanych wymnków cpła urząeń chdnzych i klimatycyjnych jak równż mp cpła. Sprężarki (Dan Commercial Compreors) Oferuje sprężarki sral i tkowe w tym o zmnj prędkości obrotowej, chdntw jak równż agraty skraplające mające osowan w klimatycji, chdntw i mpach cpła. Sroki asortymt produktów umożliwia klntowi bran właściwo rozwiąa swoh trb. Sprężarki (Dan Commercial Compreors) arcją innowacyj komnty, które są ergooszczęd i przyjaz śrowisku. Produkty wają w kładach produkcyjnych rozmszcnych na trch kontyntach. Klnci mogą crpać korzyści z 40 letngo świadczia w produkcji i rozwo sprężarek hermetycznych. Produkty mają osowan w takh obsrach jak: chdn, supermarkety, schłaalki mle, syemy klimatycji, agraty wody lowej, mpy cpła oraz procesy chia technologzno. 14

15 6 milionów ton CO2 NIEwyemitowanych atmosfe ięki osowau ergooszczędnych chdnzych syemów erowaa w 280 tysiącach sklepów sżywczych na całym śwc. 16 milionów ton CO2 NIEwyemitowanych atmosfe jeśli wszyk nowocs sklepy sżywc na całym śwc ptymaliwałyby efektywność ergetyczną swoh syemów chdnzych. h Odwiada to roczj emisji CO2, którą geruje 7 milionów samocdów w Europ. 15

16 Dan Syemy Ergoelektronz (Dan Power Electrons) Dywizja obejmuje trzy jednoki bizsowe: Napędy Elektcz VLT (Dan VLT Drives), Indywidualn Projektowa Rozwiąa Ergoelektronz (Dan Cuomised Power Electrons) oraz Układy Prkształtkowe dla Syemów Ergetyki Solarj i Wiatrowej ( Dan Inverters r Solar and Wind). Dywizja siada własny łańcuch aw i ośrodki badawc-rozwojowe w Chinach, Dai, Stanach Zjednocnych i w Nmcch oraz globalną sć biur sprdaży. Dzięki temu rozwija najnows technolog i oferuje klntom rozwiąa z kresu napędów elektcznych craktezujących się wysoką jakością i ergooszczędnością. Napędy Elektcz VLT Jedno bizsowa Napędy Elektcz VLT ( Dan VLT drives) anowi część globalno bizsu i oferuje rozwiąa napęwe prznac erowaa silmi elektcznymi AC. Są to wysokospraw i ergooszczęd rozwiąa magające oszczęić klntom pąe optymalizując przy tym procesy technologz w prmyśle, syemach komunalnych i wntw. Dział Napędów Elektcznych VLT siada biura sprdaży i serwisu na całym śwc. Klnci ciają nad 40 lat świadczia firmy Dan na nku prtworn częotliwości. Wspólną sługą Dan i wolonych użytkowków je nas wiodąca zycja w smc HVAC oraz w wlu innych branżach, m.in.: gosdar wodna, prmysł chemzny, górnzy, transrt i magazynowan produktów. Indywidualn Projektowa Rozwiąa Ergoelektronz Jedno bizsowa Indywidualn Projektowanych Rozwiąń Ergoelektronznych (Dan Cuomised Power Electrons) to mięy innymi półprwodkowe specjaliwa moduły mocy i układy silaa dla wlu gałęzi prmysłu. Indywidual rozwiąa są opracowywa w ścisłej współpracy z klntami, tak by osować je specyfznych trb. Zaws optymalizują procesy produkcji i zwalają na wyprodukowan oszczędnjszych maszyn. Wyso jakość i spełnn oiwań Klntów to sukces Dan w branży motocyjj, w apljach HVAC oraz wlu innych. Cpwntwo Dywizja Cpwntwo składa się z trch obsrów: automaty cpwn, zły cpl i wymnki cpła. Oferuje sroką gamę rozwiąń dla rulacji i transferu cpła oraz dla inalacji chdu. Cpwntwo je gałęzią prmysłu, która je ergooszczędna, oparta na ekonomznych rozwiąach i może być skojarna z wykorzyanm paliw kopalnych jak i odnawialnych źródeł ergii. Urząia Dan prznac dla cpwntwa pewają zwiększ komrtu użytkow z jednocsnym zmnjszm zużycia ergii. Dział Cpwntwa Dan je liderem w awach automatyki i złów cplnych dla nku cpwn, produkuje komnty dla tej branży w fabch w ośmiu pańwach a jej odiały ndlowe lub prdawlwa znajdują się w wlu pańwach na całym śwc. Automaty Cpwn Oferta automatyki dla cpwntwa obejmuje urząia dla syemów pracujących w skrajnych warunch jak równż inalacjach o skh parametrach pracy takh, jak my jednoroin, g aspekty ekonomz i użytkowe d względem ciśna, temperatu, prpływu, erowaa siwmi i worami oraz rulacji gowej mają waż znacz w pracy ca układu. Kompaktowe Węzły Cpl Dan oferuje sroki wybór typów złów kompaktowych prznacnych dla wslkh syemów w mch jednoroinnych i bloch mszlnych opartych na innowacyjnych rozwiąach. Urząia te mają srok osowan, jako acje gruwej wymiany cpła oraz indywidual układy technologz. Oferta obejmuje srok wsparc w kres projektowaa, awy i serwisu. Wymnki cpła Dan W obsr wymnków cpła oferta Dan wra wymnki lutowa i skręca o srokim kres mocy z prznaczm dla aplji: ogrwaa, cpłej wody użytkowej i syemów technologznych. 16

17 33 miliony ton CO2 NIEwyemitowa atmosfe ięki 3,5 miliona napędów VLT firmy Dan o zmnj prędkość, inalowanych na całym śwc. Odwiada to em isji CO 2 ja je gerowana prz więc ęcej ż milionów samocdów w Europ % nowych elektcznych silków prmyswych marnuje ergię n używając napędów o zmnj prędkości. La ta je jeszc więks w przypadku ż inalowanych silków elektcznych.

18 Syemy Grwc Dywizja syemów grwczych Dan arc ergooszczędnych rozwiąń i optymalizuje komrt w dynch mszlnych i komercyjnych na całym śwc. Portlio tej dywizji obejmuje termoaty, elektcz syemy grwc, syemy wodno ogrwaa dgowo, urząia rulacji i równoważia inalacji grwczych, cwu i wody lowej, rekuperację, mpy cpła oraz komnty palków olejowych. Dywizja siada kłady produkcyj w sięciu krajach. Działy sprdaży oferują ergooszczęd rozwiąa zwalające utrzymać optymalny klimat wewnątrz mszcń. Termoaty grjkowe Najsrj znanym produktem Dan są termoaty grjkowe. Dan był w tej in onrem i ż od nad 75 lat uskonala pronowa rozwiąa aby zwiększyć h ergooszczędność i komrt użytkowaa. Naszym najnowszym projektem je seria bezprwowych termoatów elektronznych, które zmnjsją zużyc cpła o 23%. Po worami grjków i termoatami, które rulują temperaturę wewnątrz dynków, nowa seria produktów wra równż elektronz urząia erujące oraz syemy kontroli ogrwanm dgowym. Rulacja i równoważ inalacji Dan je wiodącą firmą w in rozwiąń zwalających na rulację i równoważ inalacji. Oferuje produkty i rozwiąa dla inalacji grwczych, chdnzych oraz cpłej wody użytkowej, przyczyając się mnjs zużycia ergii oraz wysokgo komrtu wewnątrz dynków mszlnych i użyteczności publzj. Komnty palków olejowych Dzięki intsywmu ulepsu produktów, technolog używa prz Dan są rozwięte to opa, że kotły wrające nas komnty l są najbarj wydajnych rozwiąń grwczych ępnych na nku. Ta gama produktów wra dys, mpy, czujki pma oraz erowki palków i nagrwn użytku mowo i komercyjno. Syem ogrwaa elektczno Nasi klnci mogą korzyać z nas świadczia jako ropejskgo lidera oraz najwięks światowo producta syemów elektczno ogrwaa dgowo. Ta gama produktów wra syemy elektcz z awansowaną kontrolą termoatyczną oblowaa, mat i elemtów grwczych. Dan arc syemy elektczno ogrwaa dgowo, jak równż syemy mające pewć bezpcńwo na wolnym wtrzu, tak, jak syemy prciwmrożiowe. Pompy cpła Wlu klntów zdecywa się ż na crpan z nas świadczia w tej in. Używając mp cpła mia tradycyjnych syemów grwczych, prcięt gosdarwo mowe może oszczęić od 50 70% zużywaj ergii cplj. Pompy Cpła Dan zwalają wykorzyywać ergię sczną magazynowaną w wtrzu, zmi oraz wo. 35-letn świadcz Dan w tej in gwarantuje naszym klntom najwyższą jakość produktów. Pośród nh znajdują się mpy cpła używające ergii z wtr i zmi, używa w wntw jednoroinnym, gruntowe mpy cpła dla dynków komercyjnych oraz dgrwac cpłej wody użytkowej. Syemy wtylacji mecnzj z oyskm cpła Syem rekuperacji je optymalnym obem na utrzyman komrtu cplno. Dan oferuje caściowe, ergooszczęd syemy wtylacji z funkcją oyskiwaa cpła dla jednoroinnych mów. Oferta wra jednoki wtylacyj, rulato, elaycz prwody wtylacyj, ru, mocowaa, nagrwne geotermal i elektcz oraz programy komputerowe boru i serwisowaa syemów. Syem rekuperacji Dan je wysoce wydajny jak równż proy i szybki w obsłue. 18

19 23% oszczędność ergii przy wymian tradycyjnych termoatów na elektronz living by Dan. 75% oszczędność rocznych kosztów ergii ięki wtrzj mp cpła DHP-AQ. 19

20 Sauer-Dan Sauer-Dan je spółką notowaną na gł w Nowym Yorku d symbolem SHS. Oko 76% uiałów Sauer-Dan je w siadau ldingu Dan A/S. Jako awcy supernowocsj technologii i rozwiąń, które skonale sprawają się w ciężkh warunch roboczych jazdów wolnobżnych, Sauer-Dan oferuje swoim klntom wysokj jakości komnty hydraulz i elektronz. W chwili obecj Sauer Dan truda nad 6 tysięcy pracowków w fabch oraz ctrach sprdaży Sauer-Dan (włącjąc spółki joint-vture) na ter o Amek, Europy i w rejon Azji i Pacyfi k u. W 10 roku obroty koncernu wyosły w przybliżiu 1,6 miliarda USD. Produkty Sauer-Dan mają srok osowan mięy innymi w maszynach rolnzych, wlanych, w prmyśle drwnym, jak równż w urząiach prładunkowych oraz jazdach użyteczności publzj. Klnci mogą skorzyać z srokj wy i świadczia pracowków Sauer-Dan. Poprz ścisłą współpracę swoimi klntami z ca świata, wspran h w proces projektowaa, optymalji kosztów i optymalji csu wejścia produktu na k, Sauer-Dan przyczya się pewna wyjątkowej wydajności produkowanych prz nh jazdów. Aby móc odwć na wyzwaa awia prz swoh klntów, Sauer-Dan konctruje się na technologii przyszści. Oferta dla klntów obejmuje: Elemty gotowe, komplet układy skrętu, syemy napędów, eksploatacyj i erujące Sroki asortymt najnowszych produktów, rozwiąa syemów zintrowanych i łatwość we wprowaau innowacji Łącząc srok świadcz zrozumnm trb i wymagań klntów, Sauer-Dan je w an wprowaać innowacje ukrunkowa na wzro wartości oferowanych produktów. Maksymalja wydajności syemów hydraulznych jazdów wolnobżnych a tym samym wzro wydajności tych maszyn to główny cel innowacji Sauer-Dan. Sauer Dan w Polsce Sauer Dan rozczął swoją iałalność w Polsce w 00 roku. W chwili obecj truda nad 400 pracowków w dwóch fabch produkcyjnych we Wrocławiu i Blanach Wrocławskh. Główną iałalnością firmy je produkcja i sprdaż elemtów hydrauliki siwej. W fabce we Wrocławiu produkowa są układy skrętu, a w Blanach Wrocławskh silki hydraulz. W roku 10 produkcja wyrobów gotowych w sztuch wyosła nad Obrotyfi r m y w 10 roku osiągnęły ziom 254 mln PLN. Sauer Dan w Polsce iała w oparciu o światowe andardy jakości i lean manufacturing. Firma siada cefity ISO ISO 9001, ISO oraz PN-N

21 wzrou zysku operacyjno w 10 rok u w równ wnan au ro ku To rew ewel elac yj wyn yk iki Saue uer Da nf o. s. 21

22 Hioria Dan w Polsce 1935 Prws wo rozpręż osowa na atch wanych w Stocz w Gdy Zarejerowan Dan Sp. z o.o. 02 Rozczęc produkcji prz Dan Saginomiya w Groisku Mawim. Dan Sp. z o.o. obci rocznę iałalności w Polsce. Połącz Dan Sp. z o.o i Dan LPM Sp. z o.o Poliglob ofjalnym prdawlem ndlowym Dan. 00 PRZEDSTAWICIELSTWO FIRM ZAGRANICZNYCH POLIGLOB S.A We Wrocławiu waje spół Sauer-Dan Sp. z o.o. 08 Otwarc nowej li produkcyjj w Groisku Mawim. Otwarc fabki w Groisku Mawim. 03 W wyku prjęcia fińskj firmy LPM w Tucmiu waje kolejna spół Dan w Polsce d nazwą Dan LPM Sp. z o.o. 22

23 Mads Claus Pod nazwą Dansk Koleautomatikog Apparat-Fabrik, Mads Claus czyna swoją iałalność gosdarczą. Wprowao ają prws wo ARV i TRV. Roczna sprdaż to 466 worów, równowartość ,61 DKK Nowe produkty Prws ko cr aje inalowa. Dzwięć nowych produktów aje wprowaonych, mięy innymi termoat kojowy RT oraz rulato ciśna. Mads Claus aje zgodę na kredyt w wysokości DKK Konwcja Danu Dytorzy z 21 pańw yją się w Nordborg na konwcji firmy Dan. Dwulet Jørg M. Claus otwra nową fabkę. Bitt i Mads Claus ucnzą w wyjeź udyjnym Stanów Zjednocnych. Nowe dynki Całkowita wrzcha produkcyjna wynosi praw m 2. Rozczyna się wa nowo biurowca. Dan kupuje Areo Commandera, najszybszy i najbarj nowocsny duński pwatny samolot Spół z ogranną odwialnością Firma aje spółką z ogranną odwialnością, na cle której oi Mads Claus. Od 1966 roku rządem kruje Bitt Claus, która peł swoją fukncję 1971 roku. Naęp presi: Andreas Jeps: Erik Mollerup: Harald Agerley: Birger Riisager: Hrik Nyaard: Sdmiu pracowków Wprowaonych aje kil nowych produktów wany aje drewany dyk, któ ram z innymi daje łączną wrzchn 140 m 2. W w roku, firma truda 7 pracowków, maga równż ojcc Madsa Clausa Prws roczna Firma obci swoją siątą rocznę. Zatrudonych je 179 pracowków. Wydany aje Dan Journal w nakła 800 koi. Prws prototypy grjkowych worów termoatycznych są wprowaa Nowy roaj sprężarki Dan Flsrg aje żony jako nleżna firma. Wprowao ają sprężarki PEE-WEE, które szybko wyprają z nku sprężarki typu Pancake. Wprowaona aje nowa ruktura organyjna. Mads Claus kruje firmą wraz z sdmioma dyrektorami. 23

24 Mads Claus umra 27 srpa Mads Claus umra w wku 60 lat. Dyrektorem Zarząającym spółki aje Andreas Jeps. Bitt Claus składa mń glny d nową fabkę w New Delhi w Indiach Dan Hydrauls (hydrauli siwa) Hydrauli siwa projektuje czte duże jednoki rulując ąceo eosp SPB 400, 0, 500, 630, , które ają wpr owao produk dukcji w lipc u roku ku. Produkty mająs swo woje aoso osowan w trak tor orac ach i duż ych mas zynach wlanych. Trwający wzro Pojawiają się braki siły robocj. Dan truda 7000 pracowków w Dai, 00 w Flsrgu, z któch 660toGrecy Grecy. Noweorganjeorganje wają w Nmcch, w skład któch wci magazyn dla Dan Handelsgesellscft GmbH. Na czątku lat sdem siątych Dan czyna prz sz iała ałalności z Nordbo dborg rg. Nowe dynk ynki ip prmy mys we ws owaj ają w Fle lsb srgu,jak rów ówn nżw Grå ik Kolding ng, w Da i. W 1978 roku k u ony a tał z akł ad w duńs uńskim Silkeb orgu Nowa geracja Nowa geracja termoatów grjkowych model 00 aje wprowaona na k. Tysięczny pracowk obci swoje 25 lec pracy w firm. Na emeturę prci Andreas Jeps, któro ępuje Harald Agerley Prtworna częotliwości Po wprowaiu prtworny częotliwości VLT 5 produkty elektronz czynają odgwać ważną rolę w firm Dan. Po okres kilku ciężkh lat sprdaż kompresorów znacząco rośn. Ma to swoje odnsn w l pracowków: 5738 w Dai, oraz w Flsrgu Największy komputer Dan inaluje największy komputer w duńskim prmysle: IBM 360. Powrzcha produkcyjna w Dai prkrac m 2. W okres mięy 1965 i 1969 rokm zgsnych aje 305 pattów Now owas truktu ktura orga c yjn jna Zp owodu znacz czno rozwo fi r my wl lata ch s ść- i esi ąty ych, c zątko kow a a ają klucz cwe zmi any wc elu uzysk sn aa a z dec t ral i wan ej organ cji skuając ej się na produ ktach ch. Ca ła organja składa się z ęciu jednoek: rząd grupy, dywizja sprężarki (HG), dywizja Automaty Chdn (AG), hydrauli siwa i automaty palków (OG) i mięynarowa sprdaż (SG) Sprężarki TL Zaledw 18 msięcy rozczęciu produkcji sprężarki chdnzych TL sprdaż prkrac milion mplarzy. Dzisiaj na całym śwc używanych je nad 100 milionów kompresorów TL Nagroda najlepszy projekt Startuje sro mpaa reklamowa, termoatów grjkowych składająca się m.in. ów reklamowych w telewizji. Na targach w Hannover hydraulzny silk ORT Dan otrzymuje nagrodę IF 75 swój design Vtil ( Zawór ) Erik Mollerup aje nowym presem spółki. Magazyn Vtil wydany aje raz oat. Dan truda pracowków, z któch pracuje w Dai. 24

25 Dan na wschód Dział ogrwntwa urucmia kład produkcyjny i spółkę sprdażową w Polsce produkującą m.in. termoaty grjkowe. Zażona aje firma Dan Ruia A.O, która z kolejnym rokm rus z produkcją i sprdażą. Na czątku 1993 roku Dan kłada nowąfi r m ę produkcyjną na Swii, jmującą się produkcją kompresorów Jørg M. Claus Na anowisku presa spółki Jørg M. Claus ępuje prcąco na emeturę H Petersa. Dan czyna swoją iałalność w Chinach Sauer-Dan 3 maja odby się najważnjs wydarz roku. Podcs geralno roczno a rządu Sauer Inc. twro aje łącz z iałaami Dan w obsr hydrauls activits. Naępn 16 proct Dan Group a łąc w spółce Sauer-Dan Inc. 00 Ne Wodna hydrauli Ne przyciąga ogrom interesowan i aje nazwana Innowacją wku. Fab w Flsrgu otrzymuje nagrodę ekologzną Bitt Claus Z rządu odci Bitt Claus, jednakże nadal aje presem fundacji. Kolejny mń milowy aje osiągęty: kompresor nr Ctrum dycji 29 liopada odbyła się nsamowita ceremoa otwarcia nowo ctrum w Rødekro, Daa. W tym samym cs ropejsk ctrum obsługi aje przylo koordynowaa sprdaży w ropejskh firmach ndlowych. Europejs nagroda ekologzna W 1995 roku Duński mier Śrowis przyznaje firm Dan Europejską Nagrodę Śrowiskową w torii zlo produkty. Ne ępuje olej w urząiach hydrauliki siwej wodą. W 1997 roku zlony dyplom otrzymuje Dział Napędów w Grå w Dai, któ je świadcny btyjskimi andardami BS Dan Meksyk Nowe fabki otwrają s w Meksyku, Chinach i Swii. Zma się ruktura trudna, więksść pracowków Danu je trudonych Daą Zawór T2 W 1994 czujk z mianą larą aje ąony czujkm z larą ali nrewj. W t ób aje usuęte klowe kc, które n by przyjaz śrowisku. Da technz ały laserowo wygrawerowa na ow. Maurop S.A. W 1994 roku Dan nabywa więksść uiałów w francuskj spółce Maurop S.A., która produkuje sprężarki syemów klimatycji oraz aplji chdnzych. Spół je awcą dla głównych ameńskh productów. 25

26 ADAP KOOL Nowa geracja elektroki chdnj ADAP KOOL aje wprowaona sklepów i supermarketów. Joint vture (50/50) aje żo mięy jańskim Saginomiya i Dan Organja Grupy Grupa lona je na trzy smty: Chdntwo i Klimatycja, Automaty prmyswa oraz iały wsprające. Dan Chiny Wprowaona aje ratia mająca na celu worz druggo najważnjs nku w Chinach. Przyczyną je szybki wzro gosdarczy Chin, oraz nmnj ważny aspekt zwięksa iałań rządu chińskgo na rcz zredukowaa krajowej konsumpcji ergii prjęć Podcs to roku, grupa Dan kuła 12 spółek o całkowitej wartości miliony DKK. Nabyte ały m.in. Ameńs spół Scroll Technologs, która ram swoimi 750 pracowmi była największym prjęcm kdykolwk zrobionym prz Dan oraz Hago, największy światowy product alowych dyszy Rosja W 04 roku Dan orgazuje ceremoę otwarcia fabki o wrzch m 2 usytuowaj na obrżach Moskwy. Mads Claus 100 lat Zażycj firmy Dan, Mads Claus obciłby w 05 roku swoje 100-letn uroiny. Wydarz to je obco w sli globalj. Zawór TR6 aje wprowaony na k ameński w odwi na nowe wymogi zużycia ergii w syemach klimatycji w wntw jednoroinnym. W ledw kil msięcy wór t uzyskuje dużą część nku. Drugi największy Rosnąca globalja sprawiła, że Ame ała się drugim największym nkm dla Dan. Mroces Dani Nowoodkty gatuk myslemura z Madagasru aje nazwany mroces dani na cść Dan nważ firma wspra badaa nad ochroną naturalno śrowis lasów deszcwych mszłych prz grożo gatunki zwrząt. 07 Nr 00 w Chinach W ma odiał Dan w Chinach truda dwutysięczno pracow. Pod konc roku trudnn w Dan na całym śwc wynosi osób. 03 DEVI 1 ycza Dan prjmuje tał kławy firmy DEVI A/S, ram z 425 pracowmi w celu umocna iałalności w sektor ogrwaa dgowo. We Francji Odiał wodnych rulatorów nabywa Desbordes ram z 76 pracowmi. 26

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Danfoss

Wprowadzenie do Danfoss Wprowadzenie do Danfoss Firma Danfoss tworzy technologie, które pozwalają uzyskać więcej za mniej. Rozwiązania Danfoss stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na innowacje z zakresu infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Oszczędzaj energię i zmniejsz emisję CO2 Poznaj gotowe rozwiązania! 517milionów. ton CO2

Oszczędzaj energię i zmniejsz emisję CO2 Poznaj gotowe rozwiązania! 517milionów. ton CO2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Oszczędzaj energię i zmniejsz emisję CO2 Poznaj gotowe rozwiązania! 517milionów ton CO2 o tyle można ograniczyć roczną emisję CO2, zwiększając użycie ciepła z sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Mads Clausen założyciel Danfoss ( ) Od pojedynczego przedsiębiorstwa do światowego lidera Poniedziałek, 14 Październik :03

Rys. 1. Mads Clausen założyciel Danfoss ( ) Od pojedynczego przedsiębiorstwa do światowego lidera Poniedziałek, 14 Październik :03 1 września minęło 80 lat od momentu, gdy Mads Clausen założył firmę Danfoss w wiejskim domu swoich rodziców w Nordborg w Danii. Od tego czasu firma rozwinęła się z pojedynczego przedsiębiorstwa w jedno

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Przyszłość oświetlenia jest zielona. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland S.A. POLEKO; Forum Czystej Energii; 27 październik 2008

Przyszłość oświetlenia jest zielona. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland S.A. POLEKO; Forum Czystej Energii; 27 październik 2008 Przyszłość oświetlenia jest zielona Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland S.A. POLEKO; Forum Czystej Energii; 27 październik 2008 Oświetlenie to znaczący konsument energii elektrycznej Oświetlenie to 14%

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 W zakresie polityki energetycznej Dania przykłada ogromną wagę do wspierania efektywności energetycznej na różnych etapach, począwszy od produkcji po konsumpcję,

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE

ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE Z IPSO wierzymy w wyższy poziom efektywności. Oznacza to tworzenie pomysłowych rozwiązań, które ograniczają odpady, oszczędzają

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne sprê arki t³okowe

Profesjonalne sprê arki t³okowe Profesjonalne sprê arki t³okowe podwójna ch³odnica miêdzystopniowa (lepsze ch³odzenie, d³u sza ywotnoœæ pompy) powiêkszona ch³odnica na wyjœciu (wy sza jakoœæ sprê onego powietrza) 2 stopnie sprê ania

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I PIENIĘDZY DZIĘKI PŁYTOM

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I PIENIĘDZY DZIĘKI PŁYTOM OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I PIENIĘDZY DZIĘKI PŁYTOM NOWE ENERGOOSZCZĘDNE I SZCZELNE ROZWIĄZANIE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OSZCZĘDNOŚCI Najwyższy poziom wydajności energetycznej i efektywności kosztowej to główne

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZEN IE. W~nik. e tokrzyakl o Ma.' t. '4-.~ Nr ac)/13. ola MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia ~/J'fw' 2013 roku.

ZARZĄDZEN IE. W~nik. e tokrzyakl o Ma.' t. '4-.~ Nr ac)/13. ola MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia ~/J'fw' 2013 roku. ZARZĄDZEN IE Nr ac)/13 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia ~/J'fw' 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2013 rok Na podstawie arta3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz z rekordowym wzrostem sprzedaży w Polsce

Mercedes-Benz z rekordowym wzrostem sprzedaży w Polsce Mercedes-Benz z rekordowym wzrostem sprzedaży w Polsce Stuttgart/Warszawa. W pierwszych trzech kwartałach Mercedes-Benz osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży. W Polsce od stycznia do września zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka Potencjał firmy Victaulic Polska a możliwości współpracy

Konferencja Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka Potencjał firmy Victaulic Polska a możliwości współpracy Konferencja Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka Potencjał firmy Victaulic Polska a możliwości współpracy Dr inż. Adrian Herberg Gorzów Wielkopolski, 21 marca 2016 Kilka słów o firmie Victaulic Firma Victaulic

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła 2 Dyrektywa ErP Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie świąteczne Podsumowanie roku 2010 i plany na rok Rzeszów, 17 grudnia 2010

Spotkanie świąteczne Podsumowanie roku 2010 i plany na rok Rzeszów, 17 grudnia 2010 Spotkanie świąteczne Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011 Rzeszów, 17 grudnia 2010 Agenda Asseco w Europie i na świecie Podsumowanie najwaŝniejszych wydarzeń Wyniki finansowe za trzy kwartały 2010

Bardziej szczegółowo

Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach

Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach Informacja prasowa 03.02.2015 Wysokowydajna linia produkcyjna z szybkobieżną wtryskarką El-Exis SP Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach Demag Plastics Group Sp. z. o.o

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Płytowy wymiennik ciepła z certyfikatem jakości thermowave obchodzi dwudzieste urodziny Niedziela, 26 Maj :10

Płytowy wymiennik ciepła z certyfikatem jakości thermowave obchodzi dwudzieste urodziny Niedziela, 26 Maj :10 Firma thermowave GmbH, specjalista w dziedzinie płytowych wymienników ciepła, wraz z końcem roku 2012 może spojrzeć wstecz na 20 lat pomyślnego rozwoju, a także, biorąc pod uwagę współpracę z grupą Güntner,

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Po prostu pakiety w doskonałych cenach

Po prostu pakiety w doskonałych cenach Po prostu pakiety w doskonałych cenach Promocyjne pakiety z kompaktowymi pompami ciepła nowej generacji serii SIK 6-14TES ECONO SIK 6-11TES DESIGN SIK 6-11TES DESIGN PLUS SIK 6-14TES Promocja cenowa do

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ponad ,00 TON rocznie!!!

Ponad ,00 TON rocznie!!! Ponad 10 000 000,00 TON rocznie!!! Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych. Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE wyniosła 481 kg. Circular Economy Recykling

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY: p o d n i e s i e n i e ś w i a d o m o ś ć k a d r B + R i s t u d e n t ó w o z n a c z e n i u w s p ó ł p r a c y n a u k i i

CEL GŁÓWNY: p o d n i e s i e n i e ś w i a d o m o ś ć k a d r B + R i s t u d e n t ó w o z n a c z e n i u w s p ó ł p r a c y n a u k i i Nauk a w służbie środowisk a i gospodark i Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze śro dków Europejsk iego Funduszu Społecznego w ramach Pro gramu Operac yjnego Kapitał Ludzk i Działanie 4.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

HVAC & REFRIGERATION.

HVAC & REFRIGERATION. HVAC & REFRIGERATION www.lennoxemea.com Kim jesteśmy Firma LENNOX EMEA, należąca do grupy Lennox International Incorporated, powstała w wyniku niedawnego (październik 2012) połączenia się Lennox EMEIA

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Odbudowy maszyn Volvo

Certyfikowany Program Odbudowy maszyn Volvo Certyfikowany Program Odbudowy maszyn Volvo Zwiększ czas eksploatacji swojej maszyny Volvo Po co kupować nową maszynę, skoro możliwa jest jej odbudowa? Zagwarantuj swojemu ciężko pracującemu sprzętowi

Bardziej szczegółowo