Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL"

Transkrypt

1 Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda Dr 222 Cichorzewska Marzena Dr Katedra Ergonomii Prowadzone obszary Przedsiębiorczość tworzenie, funkcjonowanie i rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw Aspekty finansowe funkcjonowania mikro- i małych przedsiębiorstw Warunki systemowe tworzenia i działania mikro- i małych przedsiębiorstw: aspekty finansowe, podatkowe, organizacyjne, prawne, itp. Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności Cybernetyczne zasady zachowań rynkowych Zastosowanie badań rynkowych w przedsiębiorstwie Organizacja y i warunki ergonomiczne oraz propozycje ich usprawnień w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym lub usługowym Wpływ wdraŝania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem na poprawę efektów działalności przedsiębiorstw i ergonomicznych warunków y Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach Działania organizacyjno-profilaktyczne, zapobieganie wypadkom, zagroŝeniom i chorobom zawodowym np. wybranych przedsiębiorstw Efekty wdraŝania systemu HACCP w przedsiębiorstwach produkcji spoŝywczej Zarządzanie jakością Współa organizacji publicznych i prywatnych Kapitał intelektualny w organizacji Rozwój regionów słabo rozwiniętych, w tym: strategia rozwoju wybranej gminy, promocja wybranej gminy. Kapitał zagraniczny w rozwoju regionów: charakterystyka napływającego kapitału, wpływ kapitału zagranicznego na likwidację bezrobocia, kapitał zagraniczny jako stymulator napływu nowoczesnych technologii techniki, know how Społeczna odpowiedzialność w biznesie Klastry Ocena systemu opieki zdrowotnej Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa (wykorzystanie umów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, np.leasing, franchising, factoring itp.) Zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) Problem bezrobocia i jego ograniczania Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Polityka (centralna i regionalna) w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych Etyka w biznesie Społeczna odpowiedzialność biznesu Zarządzanie potencjałem społecznym Problemy społeczne organizacji Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 1

2 Cieplak Tomasz Dr 250 Czarnocka ElŜbieta Czarnocki Krzysztof Czerwińska Magdalena Dr 113 Dr inŝ. 113 Dr 243 Czop Katarzyna Dr inŝ. 232 Dzieńkowski Mariusz Dr Katedra Ergonomii Katedra Ergonomii Zakład Systemów Informatycznych Prowadzone obszary Zastosowanie Cloud Computing w przedsiębiorstwie Tworzenie rozwiązań dla architektury Cloud Computing Tworzenie aplikacji biznesowych na urządzenia mobilne Aplikacje internetowe w przedsiębiorstwie Analityka internetowa Identyfikacja, ocena i monitorowanie zagroŝeń zawodowych w przedsiębiorstwie Ocena funkcjonowania, organizacji y i warunków ergonomicznych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym lub instytucji Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach Działania organizacyjno-profilaktyczne, zapobieganie wypadkom, zagroŝeniom i chorobom zawodowym np. wybranych przedsiębiorstw Identyfikacja, ocena i monitorowanie zagroŝeń zawodowych w przedsiębiorstwie Ocena funkcjonowania, organizacji y i warunków ergonomicznych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym lub instytucji Wpływ wdraŝania systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem w przedsiębiorstwach na poprawę efektów działalności i ergonomicznych warunków y Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach Wykorzystanie unijnych funduszy wsparcia w rozwoju produkcji, poprawie warunków higienicznych i bezpieczeństwie y w przedsiębiorstwach Działania organizacyjno-profilaktyczne, zapobieganie wypadkom, zagroŝeniom i chorobom zawodowym np. wybranych przedsiębiorstw Sektor publiczny w Polsce i na świecie: sektor publiczny wobec negatywnych przejawów gospodarki rynkowej, rola, zakres i przemiany sektora publicznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, usługi publiczne Usługi społeczne w rozwoju regionów Ekonomiczne i prawne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej Nowoczesne narzędzia zarządzania słuŝbą zdrowia e-health Finansowanie e-zdrowia ze środków Unii Europejskiej Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia Planowanie i wdraŝanie innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwie ZaangaŜowanie organizacyjne owników i czynniki na nie wpływające Organizacyjne i kulturowe uwarunkowania prorozwojowych postaw owników ZaangaŜowanie społeczne przedsiębiorstwa a zaangaŝowanie organizacyjne owników Oowywanie komputerowych aplikacji biznesowych i edukacyjnych Analiza, projektowanie i budowa serwisów internetowych Nowoczesne formy kształcenia: e-learning i m-learning Elektroniczna administracja dla przedsiębiorców Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne Cloud computing 2

3 Dziwulski Jacek Dr inŝ. 205 Gąsior Marcin Dr inŝ. 208 Gliszczyński Grzegorz Dr inŝ. 207 Gola Arkadiusz Dr inŝ. 232 Gudowski Janusz Jabłczyńska GraŜyna Janik Wiesław 241 Dr 216 Dr prof. PL Prowadzone obszary Zarządzanie strategiczne (przedsiębiorstwa, instytucji publicznej, organizacji non-profit) Marketing (przedsiębiorstwa, instytucji publicznej, organizacji non-profit) Kapitał intelektualny Kapitał ludzki Zachowania konsumenckie Determinanty procesu zakupowego Badania segmentacyjne Nowoczesne koncepcje zarządzania Metody ilościowe w zarządzaniu Decyzje kierownicze Struktury organizacyjne Projektowanie zmian w systemie zarządzania Analiza efektywności i optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Projektowanie procesów produkcyjnych opartych na zasadzie koncepcji ciągłego przepływu (One-piece flow) WdroŜenia koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych Projektowanie systemów i linii produkcyjnych (konwencjonalnych i elastycznych) Projektowanie baz danych dla potrzeb zarządzania procesami produkcyjnymi i obsługowymi Komputerowe systemy zarządzania produkcją projektowanie i analiza efektywności Marketing produktu. Systemy wspomagania decyzji Metody i techniki zarządzania Prywatyzacja i restrukturyzacja Mikroekonomia (Analizy ekonomiczne, Biznes i Master plany, Studium wykonalności projektów). Zarządzanie projektami. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych bezpieczeństwo publiczne. Normy moralne w biznesie Etyka w biznesie Społeczna gospodarka rynkowa Etyka społeczności zawodowych (analizy kodeksów etycznych wybranych grup zawodowych i firm, badanie stopnia interioryzacji skodyfikowanych zasad i wartości) Stosunek do y i gospodarowania w róŝnych systemach religijno-etycznych Moralna ocena niepoŝądanych zjawisk społeczno-gospodarczych Klasyczne i współczesne koncepcje etyczne Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw Zarządzanie wartością przedsiębiorstw Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagroŝenia ich upadłością Gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym Rachunek kosztów Controlling 3

4 Kłosowski Grzegorz Kowalik Przemysław Kozłowski Edward Krupa Kazimierz Kubalińska Małgorzata Dr inŝ. 250 Dr 20 Dr 20 inŝ. 235 Dr 120 Laskowski Jerzy Dr Zakład Systemów Informatycznych Prowadzone obszary Zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Projektowanie i wdraŝanie systemów informatycznych do zastosowań przemysłowych Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie (sztuczne sieci neuronowe i/lub logika rozmyta i/lub algorytmy genetyczne i inne) Problem optymalizacji przepływu towarów i ludzi w zagadnieniach transportowych Symulacja i modelowanie procesów transportowych Integracja systemów informatycznych w sieciach korporacyjnych Projektowanie przepływów y (workflow) z wykorzystaniem technik informatycznych (np. Windows SharePoint Services) Projektowanie wdroŝenia innowacyjnych narzędzi informatycznych w celu podwyŝszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Symulacja i sterowanie w organizacji przedsiębiorstwa Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych- dopasowanie taryf telekomunikacyjnych do potrzeb firmy Minimalizacja kosztów procesów technologicznych- optymalizacja odpadów przy rozkrojach, wybór lokalizacji nowych inwestycji Planowanie przewozów- modele sieciowe, zadanie komiwojaŝera Programy lojalnościowe- analiza opłacalności Analiza szeregów czasowych: wspomaganie decyzji gospodarczych przy pomocy narzędzi identyfikacji i analizy szeregów czasowych; prognozowanie zjawisk gospodarczych w oparciu o modele klasyczne InŜynieria finansowa: modelowanie rynków finansowych, strategie samofinansujące; analiza wraŝliwości instrumentów pochodnych Rachunkowość zarządcza Nowoczesne metody zarządzania finansami Analiza i tworzenie serwisów www przedsiębiorstw. Narzędzia gospodarki elektronicznej wspomagające działanie przedsiębiorstw. Funkcjonowanie portali, wortali i webringów. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, fundacji i sektora finansów publicznych Opodatkowanie osób prawnych i fizycznych 4

5 Lipska ElŜbieta Dr inŝ. 234a Lipski Jerzy Dr inŝ., prof. PL 231a Maik Robert Dr inŝ Prowadzone obszary Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie w sferach: zaopatrzenia, produkcji i zbytu Procesy logistyczne obsługi klienta Systemy transportowo-magazynowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych Problemy gospodarki remontowej, narzędziowej, energetycznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych Zarządzanie produkcją i usługami Badanie i wartościowanie y dla wybranych stanowisk roboczych Organizacja procesu dydaktycznego (szkoły wyŝszej lub średniej) Propozycje tematów : Dla wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych projektowanie procesów logistycznych w sferach: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji Dla wybranych przedsiębiorstw usługowych projekt procedur logistycznej obsługi klienta Analiza moŝliwości zastosowania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w warunkach konkretnych przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych Dla wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych usprawnienie organizacji gospodarki: konserwacyjno-remontowej, narzędziowej, energetycznej Dla wybranych stanowisk roboczych projekt instrukcji dla systemu inspekcji zapobiegawczych w ramach procesów konserwacyjno-remontowych Projekt procedur badania, normowania i wartościowania y dla wybranych stanowisk roboczych (produkcyjnych lub stanowisk y umysłowej) Unowocześnianie procesu dydaktycznego: szkoły średniej, szkoły wyŝszej Terminowość kończenia studiów w aspekcie elastycznego programu kształcenia Projekt procedur logistycznej obsługi klienta studenta Organizacja procesów produkcyjnych Komputerowe systemy zarządzania Sterowanie procesami wytwarzania Analiza i modelowanie przepływu informacji w przedsiębiorstwie Monitorowanie procesów wytwarzania Zarządzanie jakością Przedsiębiorczość i zarządzanie MSP Zarządzanie strategiczne Relacje: rynek jakość - konsument 5

6 Małyszek ElŜbieta Mieszajkina Elena Dr inŝ. 234 Dr inŝ. 214 Miłosz ElŜbieta Dr inŝ. 118 Miszczuk Magdalena Dr Zakład Systemów Informatycznych Prowadzone obszary Logistyczna obsługa klienta Orientacja na klienta w działalności przedsiębiorstw Zarządzanie relacjami z klientami Zarządzanie procesami logistycznymi Zarządzanie logistyczne Zarządzanie dostawcami Zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie produkcją Zarządzanie obsługą produkcji Wykorzystywanie automatycznej identyfikacji w działalności przedsiębiorstw Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach Zarządzanie firmami rodzinnymi Organizacja procesów y Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami Przedsiębiorczość w ujęciu wielowątkowym Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Przygotowanie i zarządzanie procesem zmian w przedsiębiorstwie Nowoczesne metody zarządzania Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Planowanie przedsięwzięć biznesowych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw Przedsiębiorczość w ujęciu praktycznym Planowanie przedsięwzięć biznesowych w odniesieniu do małych przedsiębiorstw Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Przygotowanie i zarządzanie procesem zmian w przedsiębiorstwie Nowoczesne metody zarządzania: reengineering, outsourcing, benchmarking, zarządzanie jakością (TQM, Kaizen), Lean Management, Just in Time, zarządzanie wiedzą i organizacja ucząca się, organizacja wirtualna Budowa społeczeństwa informacyjnego - problemy, narzędzia, technologie Informatyzacja przedsiębiorstw - systemy i proces informatyzacji Systemy informatyczne w zarządzaniu - problemy projektowania, implementacji, wdraŝania i eksploatacji Przedsiębiorstwo w e-gospodarce - wykorzystanie technologii ICT w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Dochody i wydatki budŝetu państwa. Deficyt i dług publiczny Dochody i wydatki samorządów terytorialnych. Dochody podatkowe sektora publicznego. Podatki a składki w dochodach publicznych Polityka podatkowa państwa. Polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego. 6

7 Motoryn Rusłan Panasiewicz Leszek 22 Dr inŝ. 215 Paździor Artur Dr inŝ. 248 Pylak Korneliusz Dr inŝ Prowadzone obszary Zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie Procesy decyzyjne dotyczące kształtowania dochodów i wydatków jednostek samorządów terytorialnych Wpływ podatków i opłat lokalnych na kształtowanie dochodów w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego, Specjalne strefy ekonomiczne w procesie zarządzania regionem Usługi banku internetowego BudŜet państwa i jego funkcje Przyczyny i skutki inflacji Zarządzanie strategiczne (praktyczne zastosowanie metod i technik analizy i planowania strategicznego) Kultura organizacyjna i zachowania organizacyjne Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym (e mogą dotyczyć zastosowania narzędzi informatycznych - systemów zarządzania wiedzą, bądź teŝ problematyki kulturowej kultury organizacyjnej jako czynnika wpływającego na procesy retencji wiedzy w organizacji): uczenie się organizacji, procesy kreacji, zapisu, dystrybucji i wykorzystania wiedzy w przedsiębiorstwach, kreacja i pomiar kapitału intelektualnego, transformacja kapitału intelektualnego. Zarządzanie czasem specyficzne zagadnienia praktyki prakseologii - gospodarowanie czasem jako specyficznym, nieodnawialnym zasobem osób i organizacji. Funkcjonowanie rynku kapitałowego Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw Zarządzanie wartością przedsiębiorstw Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagroŝenia ich upadłością Ocena wpływu funduszy europejskich na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Ewaluacja polityk innowacyjnych Wpływ funduszy europejskich na rozwój jednostek samorządu terytorialnego Ewaluacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Analiza kosztów i korzyści projektów infrastrukturalnych Metodologia oowywania studiów wykonalności, sposób oceny i weryfikacji Prognozy w studiach wykonalności a rzeczywiste efekty projektów Analiza ekonomiczna efektów projektów, oddziaływanie projektów na otoczenie (bezpośrednie i pośrednie) Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (optymalna struktura zarządzania, zarządzanie zespołem projektowym, kwalifikowalność wydatków, budŝetowanie, harmonogram realizacji) System oceny i wyboru projektów efektywność, skuteczność, przejrzystość System instytucjonalny wdraŝania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia efektywność, skuteczność, przejrzystość 7

8 Rzemieniak Magdalena Rzymowski Witold Dr inŝ Sawicka Bogna Dr inŝ. 236 Sitko Joanna Dr 232 Sitko Włodzimierz inŝ Prowadzone obszary Marketing, Strategie rynkowe Promocja oraz jej poszczególne instrumenty, ToŜsamość, wizerunek, Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Marketing wartości Optymalizacja zarządzania zapasami Obsługa procesów sekwencyjnych (minimalizacja czasu oczekiwania na obsługę, planowanie) Optymalizacja wymiany urządzeń Minimalizacja kosztów transportu Składniki okresowe zmiennych ekonomicznych Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw Zarządzanie wartością przedsiębiorstw Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagroŝenia ich upadłością Gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym Rachunek kosztów Rachunkowość finansowa i zarządcza Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym (m. in. ochrona patentowa wynalazków), Ochrona rozwiązań o charakterze estetycznym (m.in. ochrona prawnoautorska utworów). Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstwa Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie procesem zmian w przedsiębiorstwie Dobór personelu i zarządzanie zasobami ludzkimi Przywództwo i liderzy w organizacji Inteligencja emocjonalna i przedsiębiorczość w zarządzaniu Zarządzanie wiedzą i kompetencjami Etyka i moralność w biznesie Nowoczesne metody i tendencje w zarządzaniu Struktury organizacyjne analiza i projektowanie struktur organizacyjnych w ujęciu statycznym i dynamicznym. Planowanie przedsięwzięć biznesowych w odniesieniu do średnich i małych przedsiębiorstw. Przygotowanie i zarządzanie procesem zmian w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podejście procesowe reengineering. Organizacja wirtualna outsourcing. System informacyjno-decyzyjny w przedsiębiorstwie. Nowoczesne metody zarządzania: benchmarking, lean management, itp. 8

9 Skowron Łukasz Dr inŝ. 220 Skowron Stanisław Dr inŝ., prof. PL 202 Słoniec Jolanta Dr inŝ. 233 Sobka Mariusz Dr inŝ. 221 Sosińska-Wit Małgorzata Surowiec Agnieszka Dr inŝ. 236 Dr Prowadzone obszary Badania marketingowe Badania satysfakcji i lojalności klientów Badania poziomu motywacji i satysfakcji owników Wyznaczanie głównych determinant postępowania zakupowego klientów na rynku Budowanie wizerunku i reputacji firm i/lub instytucji Marketing Komunikacja marketingowa Zarządzanie strategiczne Projektowanie systemów zarządzania Diagnoza przedsiębiorstwa Zachowania konsumenckie Badania marketingowe Wykorzystanie / projekt wdroŝenia / usprawnianie komputerowego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie / obszarze Zarządzanie wybranym projektem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych / badanie, ocena ryzyka projektu Badanie, ocena, poprawa konkurencyjności wybranego przedsiębiorstwa Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działalności przedsiębiorstwa Wykorzystanie outsourcingu w działalności firmy Zarządzanie grupą przedsiębiorstw Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości (organizacje inteligentne, samouczące się, przedsiębiorstwo wirtualne, przedsiębiorstwo sieciowe i rozległe, organizacje fraktalne) Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania (zarządzanie projektami, organizacje w ruchu, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, outsourcing, benchmarking, reengineering, lean management) e-commerce Systemy wspomagania zarządzania: hurtownie danych, technologia komunikacji a technologia informacji, systemy informatyczne wspomagania zarządzania, systemy Zarządzania klasy MRP, modele CIM i Y-CIM przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie, systemy wspomagania decyzji, techniki multimedialne w zarządzaniu Logistyka w zarządzaniu nowoczesną firmą Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagroŝenia ich upadłością Gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym Rachunek kosztów Restrukturyzacja przedsiębiorstw Controlling Modelowanie zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem metod ekonometrycznych oraz metod sztucznej inteligencji metody doboru zmiennych objaśniających, porównywanie modeli. Modelowanie zjawisk ekonometrycznych z zastosowaniem teorii gier podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji, problem duopolu, negocjacje odawcyobiorcy 9

10 Szatkowski Kazimierz Szymoniuk Barbara Ślusarczyk Stanisław Dr inŝ. 233 Dr inŝ. 206 Prof. nadzw. dr 202 Walczyna Anna Dr Katedra Ergonomii Prowadzone obszary Doskonalenie procesów produkcyjnych Koncepcja Lean Production i jej praktyczne wykorzystanie Problematyka jakości w procesach produkcyjnych Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw Problematyka oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne Ocena efektywności działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach Ocena szans i zagroŝeń dla rozwoju MŚP Ocena wykonalności przedsięwzięć biznesowych Problematyka opłacalności produkcji Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją Propozycje tematów : Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego, na przykładzie wyrobu X Projekt usprawnienia struktury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa WdraŜanie koncepcji Lean Production w przedsiębiorstwach produkcyjnych Projektowanie procesów i struktur produkcyjnych MŚP Projekt małej firmy usługowej lub produkcyjnej Techniczno-ekonomiczna ocena wykonalności przedsięwzięcia, np. produkcyjnego Badanie innowacyjności przedsiębiorstw Zarządzanie wybranymi projektami innowacyjnymi Jakość w procesach produkcyjnych, np. wdraŝanie systemów zapewnienia jakości, doskonalenie procesów jakości Organizacja i zarządzanie złoŝonymi przedsięwzięciami Strategie marketingowe Marketing międzynarodowy Komunikacja marketingowa Reklama Wizerunek biznesowy (wygląd i zachowanie owników) Znaczenie funduszy pomocowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Strategia marketingowa firmy jako podstawa kreowania przyszłości firmy Działalność kredytowa wybranego banku Działania marketingowe w firmie i forma polityki promocyjnej w wybranej firmie Analiza zatrudnienia w wybranej firmie Specyfika reklamy w Internecie Formy wykorzystania Internetu w bankowości BudŜet samorządu terytorialnego Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie Zachowania organizacyjne (adaptacja zawodowa, satysfakcja z y, kariera zawodowa) Kształtowanie kultury bezpieczeństwa y w przedsiębiorstwie Organizacja y w przedsiębiorstwie a obciąŝenie stresem owników Relacje społeczne w organizacji 10

11 Warowny Tomasz Dr 20 Wit Bogdan Dr inŝ. 119 B Witkowski Jacek Dr 243 Wojciechowska Krystyna Dr 210 Wyrwisz Joanna Dr inŝ. 205 śminda Zygmunt Dr inŝ. 242 śurawiecki Jerzy Dr Zakład Systemów Informatycznych Katedra Ergonomii Prowadzone obszary Modelowanie ekonometryczne w badaniach rynku Metody przetwarzania danych rynkowych i marketingowych Inwestycje na rynku papierów wartościowych - przetwarzanie danych, modele, strategie finansowe Projektowanie, wytwarzanie i rozwój e-usług z wykorzystaniem produktów cyfrowych Integracja systemów informatycznych zarządzania i systemów produkcyjnych w formie elektronicznej, umoŝliwiających automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współujących przedsiębiorstw (B2B). Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality AR) i wirtualnej rzeczywistości (Augmented Virtuality AV) w dydaktyce i w komercyjnych zastosowaniach Zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w szczególności: wartościowanie, rankingowanie i rating serwisów internetowych przedsiębiorstw Ekorozwój gmin województwa lubelskiego Zarządzanie zasobami przyrody na terenie gmin województwa lubelskiego Miejsce odnawialnych źródeł energii w polityce samorządowej gmin województwa lubelskiego Rozwój usług agro- i ekoturystycznych w gminach województwa lubelskiego Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie Mechanizmy wykorzystywania wpływu społecznego w reklamie Psychologiczne aspekty negocjacji handlowych i wewnątrz-organizacyjnych Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej menedŝera Promocja marketingowa i jej instrumenty Nowe media w komunikacji marketingowej Marketing specjalistyczny Marketing partnerski i Zarządzanie relacjami z klientami CRM Produkt jako element marketingu, innowacje produktowe Marketing produktu Systemy wspomagania decyzji Metody i techniki zarządzania Prywatyzacja i restrukturyzacja Mikroekonomia (Analizy ekonomiczne, Biznes i Master plany, Studium wykonalności projektów). Zarządzanie projektami. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych bezpieczeństwo publiczne. Teoria grafów wyznaczanie najkorzystniejszej ścieŝki, zadanie komiwojaŝera, drzewa decyzyjne, sieci czynności Algorytmy genetyczne zagadnienia optymalizacji sieci, prognozowanie popytu, problem komiwojaŝera 11

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo