Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie"

Transkrypt

1 Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke Gastopol" w Gdyni, Ekspertyza systemu marketingu i zarządzania spółki Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, udział w pracach zespołu pod kierownictwem prof. zw. dra hab. inż. A. Czermińskiego, Biznes plan dla Beta Styl Sp. z o.o. w Słupsku, udział w pracach zespołu, Konsultant w spółce Opoczno S.A. w Opocznie, kierownik projektu konsultingowego, Konsultant w firmie Famarol S.A. w Słupsku, realizacja projektu restrukturyzacji organizacyjnej, Instytut Lotnictwa w Warszawie, udział w pracach zespołu konsultingowego, Współpraca z firmą konsultingową ASG Poland, kierownik 3 projektów biznes planów w systemie Confar III Expert wg standardów UNIDO, Staż naukowy w spółce Opoczno S.A. w Opocznie, konsultant merytoryczny Prezesa Zarządu, Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie jednostkami budżetowymi dla Szkoły Policji w Słupsku, realizowanych przez WHSZ w Słupsku, Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku w WHSZ w Słupsku, Opracowanie strategii rozwoju i koncepcji usprawnień Enmat Sp. z o.o. w Słupsku, Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej Zarządzanie w grupach kapitałowych w WSAiB w Gdyni, Prodziekan WSAiB w Gdyni, Współpracownik firmy consultingowej Lex-Pol Sp. z o.o. ze Słupska, 2004 Kierownik zespołu badań naukowych Zakres zastosowania nowoczesnych metod zarządzania oraz technik z obszaru Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa pomorskiego, Badania naukowe Bariery racjonalności podejmowania decyzji kierowniczych w polskich przedsiębiorstwach, Uczestnik szkolenia Symulacja Lean Manufacturing w Instytutcie Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej na licencji University of Kentucky, Uczestnik szkolenia Symulacja Lean Office w Instytutcie Lean Enterprise Institute Polska we Wrocławiu, Współpraca z Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową w Słupsku. Opracowanie wielu publikacji popularyzujących prawidłowe podejście do zarządzania dla słupskich przedsiębiorców (w formie wolontariatu) i publikowanych od 2005 roku w Kalejdoskopie Gospodarczym elektronicznym Biuletynie Informacyjnym SIPH, Kierownik 5 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie i przedsiębiorczość w WSAiB w Gdyni współfinansowanych z EFS, Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej WPiT AM w Gdyni Przedsiębiorstwo w gospodarce 1

2 opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Badania przyczyn pogarszającej się kondycji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstwa X we Wrocławiu i wnioski, Badania uwarunkowań wdrażania Lean Management w 9 dużych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Badania zakresu wykorzystania analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego i podkarpackiego, Udział w pracach zespołu konsultingowego w ITWL w Warszawie Udział w pracach zespołu konsultingowego w ZO Wybrzeże SI w Gdyni, Stała współpraca naukowo-badawcza z przedsiębiorstwami Franke Foodservice Systems Polska oraz Vischer Caravelle Polska. Publikacje przed obroną pracy doktorskiej A. Czermiński, P. Walentynowicz Kontrakt menedżerski jako forma zarządzania przedsiębiorstwem, referat na konferencję opublikowany w materiałach pokonferencyjnych II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Politechniki Łódzkiej Zarządzanie organizacjami gospodarczymi, Łódź Kontrakt menedżerski jako nowa forma zarządzania przedsiębiorstwem, EiOP nr 9/ Biznesowe kontrakty menedżerskie, EiOP nr 6/ Kontrakt menedżerski biznesowy jako forma prywatyzacji w polskiej praktyce gospodarczej, część 1, nr 2 Zeszytów Naukowych WSZiM w Warszawie, Warszawa Kontrakt menedżerski biznesowy jako forma prywatyzacji w polskiej praktyce gospodarczej, część 2, nr 3 Zeszytów Naukowych WSZiM w Warszawie, Warszawa J. Szreder, P. Walentynowicz Próba syntezy procesu przekształceń własnościowych w województwie słupskim na tle prywatyzacji w Polsce, Słupskie Studia Regionalne, Zeszyt 1/1998, Słupsk Publikacje po obronie pracy doktorskiej Przebieg procesu przekształceń własnościowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Zeszyty Naukowe WSAiB w Gdyni nr 3, Gdynia Procedura kontraktu menedżerskiego w przedsiębiorstwie, EiOP nr 2/ B. Nogalski, P. Walentynowicz Kontrakty i opcje kierownicze jako alternatywa partycypacji pracowniczej, referat na konferencję Partycypacja pracownicza echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, opublikowany w pracy zbiorowej pod red. S. Rudolfa, Łódż Monografia Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą, OPO TNOiK, Bydgoszcz 2000, B. Nogalski, P. Walentynowicz Kontrakty i opcje menedżerskie jako forma motywacji menedżerów w społeczeństwie informacyjnym, referat na konferencję Problemy kształcenia menedżerów w społeczeństwie informacyjnym postindustrialnym, opublikowany w materiałach pokonferencyjnych, Boszkowo/Wrocław

3 Zastosowanie kontraktu menedżerskiego do zarządzania przedsiębiorstwem w społeczeństwie informacyjnym, referat na konferencję Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno Informatyczna, Warszawa Motywacyjne aspekty zatrudniania kadry kierowniczej na podstawie kontraktu menedżerskiego, referat na konferencję Zarządzanie personelem dziś i jutro, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, opublikowany w pracy zbiorowej pod red. Z. Janowskiej pod tym samym tytułem, Łódź P. Walentynowicz, M. Krasicki Wykorzystanie koncepcji planowania ilościowo terminowego WY-WE w procesie preparacji wdrożenia systemów klasy MRP II w przedsiębiorstwie, referat na seminarium Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie koncepcji planowania ilościowo terminowego systemem WY WE do usprawnienia zarządzania produkcją - referat na konferencję Teoria i praktyka zarządzania, AGH, Kraków Wybrane zagadnienia zarządzania kontraktowego w aspekcie konstrukcyjnym i proceduralnym, Zeszyt Naukowy WSAiB w Gdyni nr 4, Gdynia P. Walentynowicz, W. Ziembiński, A. Bróż Wykorzystanie mapy biznesu w procesie formułowania strategii (w:) pracy zbior. pod red. M. Jerzemowskiej Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Wydawnictwo WHSZ w Słupsku, Słupsk Racjonalność podejmowania decyzji menedżerskich (w:) pracy zbior. pod red. M. Jerzemowskiej Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Wydawnictwo WHSZ w Słupsku, Słupsk P. Walentynowicz, M. Szymański Koncepcja usprawnień analizy SPACE (w:) Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, praca zbior. pod red. J. Jeżaka, Łódź Kompetencje menedżera XXI w., ZN nr 6, WSAiB w Gdyni Rozwiązywanie problemów organizacyjnych (w:) pracy zbior. pod red. K. Zimniewicza Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Poznaniu, Boszkowo-Poznań Nowe role i umiejętności menedżerów jako podstawa rozwoju kompetencji kadry kierowniczej (w:) praca zbior. pod red. E. Janowicza Studia Społeczno Ekonomiczne, ZN 2/2003, Wydawnictwo WHSZ w Słupsku, Słupsk Jest problem - jest rozwiązanie. Procedura rozwiązywania sytuacji problemowych w przedsiębiorstwie, Personel i zarządzanie nr 23/ P. Walentynowicz, J. Szreder Stan i perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno prywatnego w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wybrane aspekty. Nr 2/2003, Fundacja Rozwoju UG, Wydział Zarządzania, Sopot Jest problem - jest rozwiązanie. Praktyczne metody i techniki rozwiązywania problemów w organizacjach, Personel i zarządzanie nr 24/

4 Zarządzanie w grupach kapitałowych, praca zbior. pod red. naukową B. Nogalskiego i P. Walentynowicza, Wyd. WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia P. Walentynowicz, M. Szymański Procedura analizy SPACE, Przegląd Organizacji nr 7/ B. Nogalski, P. Walentynowicz Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego próba oceny, ZN nr 7 WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, P. Walentynowicz Wymiary wdrażania Lean Management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych, ZN nr 2/2004 Wydziału Zarządzania UG Nieznajomość zasad motywacji szkodzi. Praktyczne wnioski wynikające z podstawowych teorii motywacji, Studia Społeczno Ekonomiczne WHSZ w Słupsku, Słupsk B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie Lean Management i Outsourcingu w procesie restrukturyzacji systemu produkcyjnego na przykładzie Opoczno SA (w:) pracy zbior. pod red. J. Stankiewicz Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra B. Nogalski, P. Walentynowicz Ekonomiczna opłacalność outsourcingu, Pieniądze i Więź nr 2/ Czynniki sukcesu i porażki współczesnych przedsiębiorstw analiza wybranych case studies (w:) Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, Prace i Materiały WZ UG nr 5/2005, Sopot Praktyczne wskazówki podejmowania decyzji w organizacjach, ZN nr 8 WSAiB im. E Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz Lean management jako metoda podnoszenia konkurencyjności polskich MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa pomorskiego (w:) Nowoczesność przemysłu i usług. współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, pr. zbior. pod red. J. Pyki, wyd. TNOiK w Katowicach, Katowice B. Nogalski, P. Walentynowicz Znajomość metodyki rozwiązywania problemów organizacyjnych - szansa czy konieczność we współczesnym przedsiębiorstwie? (w:) Zmiana warunkiem sukcesu, praca zbior. pod. red J. Skalika, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz Zakres zastosowania nowoczesnych technik zarządzania produkcją z obszaru Lean Management w wybranych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, ZN 3/2005 Wydziału Zarządzania UG B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w polskich organizacjach gospodarczych (po rosyjsku ), Rosyjskie Czasopismo Zarządzania nr 3/2005, St. Petersburg B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz Partnerstwo publiczno prywatne jako szansa rozwoju lokalnego. Bariery i korzyści (w:) Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, praca zbior. pod red. M. Olińskiego, wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn

5 Projektowanie strategii w małym przedsiębiorstwie (w:) pracy zbior. pod red A. Bielawskiej Uwarunkowania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin B. Nogalski, A. Szpitter, P. Walentynowicz Kilka uwag na temat planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie (w:) pracy zbior. pod red. A. Kalety Zarządzanie strategiczne teoria i praktyka, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław B. Nogalski, J. Kaźmierska, P. Walentynowicz Konwergencja kontra dywergencja metod HRM na Świecie. Wnioski z badań na temat metod rekrutacji i selekcji kierowników w wybranych krajach (w:) pracy zbior. pod red. M. Hopeja Współczesne tendencje w nauce o zarządzaniu, Politechnika Wrocławska, Wrocław Rola kompetencji menedżerskich w kształtowaniu wizerunku polskich menedżerów, ZN nr 9 WSAiB w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, P. Walentynowicz Wykorzystanie koncepcji Time Based Management w procesie ewolucyjnego wdrażania organizacji lean, (w:) pracy zbior. pod red. J. Skalika Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji ewolucja czy rewolucja, wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław Bariery sprawności podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, praca zbior. pod. red. M. Juchniewicz, wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn B. Nogalski, P. Walentynowicz Lean Management jako koncepcja podwyższania bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego firmy (w:) Administracja, biznes, bezpieczeństwo w zmieniającej się europie, praca zbior. pod red. J. Tomaszewskiego, wyd. WSAiB w Gdyni, Gdynia B. Nogalski, P. Walentynowicz Lean Office jako metoda usprawniania pracy administracyjno-biurowej we współczesnym przedsiębiorstwie, artykuł na konferencję WPiT AM w Gdyni Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Gdynia , wydany w pracy zbior. pod red. K. Skrzeszewskiej i H. Kruk pod tym samym tytułem, wyd. AM w Gdyni, Gdynie Wykorzystanie analizy KCS w małym przedsiębiorstwie (w:) Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, pr. zbior. pod red. W. Polaka i T. Nocha, wyd. GWSA, Gdańsk 2007/ P. Walentynowicz Wykorzystanie założeń koncepcji Lean Office w praktyce funkcjonowania niepublicznej uczelni wyższej (w:) pracy zbior. pod red. J. Tomaszewskiego Szanse i perspektywy rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego, WSAiB w Gdyni, Gdynia P. Walentynowicz, J. Szreder Kaizen jako koncepcja wspomagająca strategiczny rozwój organizacji (w:) pracy zbior. pod red. M. J. Stankiewicza Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy: Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK, Toruń P. Walentynowicz, W. Ziembiński, M. Sobczyńska Strategiczna Mapa Biznesu jako narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu globalnym (w:) pracy zbior. pod red. T. Gutowskiego i innych Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, wyd. UG, Gdańsk P. Walentynowicz Zakres zastosowania Lean Management w polskich przedsiębiorstwach (w:) Zarządzanie zasoby, ich dobór i sposób wykorzystania, pr. zbior. pod 5

6 red. M. Fertscha, K. Grzybowskiej i A. Stachowiak, Wyd. Instytutu Inżynierii Zarządzania PP, Poznań B. Nogalski, P. Walentynowicz Pomoc w podnoszeniu konkurencyjności partnerów biznesowych jako jedno z podstawowych założeń koncepcji Lean Management (w:) pr. zbior. pod red. M. Juchniewicz Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn M. Jankowska-Mihułowicz, P. Walentynowicz Personalne bariery racjonalności podejmowania decyzji menedżerskich (w:) Człowiek i jego decyzje, praca zbior. pod red. K. A. Kłosińskiego i A. Bieli, KUL, Lublin P. Walentynowicz, J. Szreder Metoda realizacji projektów Kaizen (w:) Flow management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów Bariery wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce (w:) Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką. Praca zbiorowa pod red. S. Lachiewicza i M. Matejuna, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź Nowoczesne aspekty organizacji produkcji (w:) Podręcznik dobrych praktyk w biznesie, praca zbior. pod red. W. Downara i I. Figurskiej, WHSZ w Słupsku i MACROLOGIC, Słupsk B. Nogalski, Z. Kreft, P. Walentynowicz Kaizen jako metoda podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych (w:) Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, praca zbior. pod red. R. Borowieckiego i A. Jakiego, UE w Krakowie, Kraków B. Nogalski, P. Walentynowicz Celowość wykorzystania Lean Management w małych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych (w:) pracy zbior. pod red. S. Lachiewicza i M. Matejuna Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa Determinanty sukcesu wdrażania szczupłej organizacji w przedsiębiorstwach w Polsce (w:) Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/ Szczupła organizacja jako odpowiedź przedsiębiorstwa na wyzwania współczesnego otoczenia (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej, praca zbior. pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, wyd. Fundacji Rozwoju UG, Gdańsk M. Jankowska Mihułowicz, P. Walentynowicz Zastosowanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych na Podkarpaciu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i Marketing, zeszyt 18 (nr 2/2011) P. Walentynowicz, M. Jankowska-Michułowicz Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, Zarządzanie i Finanse nr 2/ Zakres zastosowania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych wyniki badań empirycznych (w:) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, praca zbior. pod red. R. Knosali, wyd. PTZP, Opole-Zakopane

7 P. Grudowski, P. Walentynowicz Strategy for the implementation of CSR in SMEs - a case study from Poland, artykuł na konferencję Parlamentu Hanzeatyckiego Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum, Hamburg Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, monografia, Wydawnictwo UG, Sopot Uwarunkowania sukcesu organizacji, praca zbiorowa pod red. H. Czubasiewicz, Z. Mokwy i P. Walentynowicza, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk P. Grudowski, P. Walentynowicz, J. Szreder Motywowanie pracowników do zachowań o charakterze proinnowacyjnym (w:) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, praca zbior. pod red. R. Knosali, wyd. PTZP, Opole-Zakopane Lean Culture as an example Positive Organizational Culture, Journal of Positive Management, No 1 (5)/ Narzędzie pomiaru poziomu szczupłości kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa (w:) pracy zbior. pod red. L. Zawadzkiej, wyd. PG, Gdańsk 2014 (w druku). Inne publikacje: Seminarium Naukowe Rozwój teorii i praktyki nauk o zarządzaniu w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Prezentacja wystąpień dr inż. Ewy Górskiej i dra inż. Władysława Romana Pawlaka, EiOP nr 9/ Jak podejmujesz decyzje? itepe. Dwutygodnik Pracowników Telekomunikacji Polskiej, 7 lipca Rola kompetencji menedżerskich w kształtowaniu wizerunku menedżera, referat wygłoszony na I Pomorskiej Konferencji Przedsiębiorców SIPH i WHSZ w Słupsku, Słupsk Wydanie zbiorcze 4 dwustronicowych artykułów wydawanych cyklicznie w 2005 i 2006 roku w ramach Akademii Przedsiębiorcy Kalejdoskopu Gospodarczego - biuletynu internetowego Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej: P. Walentynowicz J. Szreder, Lean management jako nowoczesne koncepcja usprawniania działalności przedsiębiorstwa, P. Walentynowicz J. Szreder, Motywowanie pracowników czy tylko pieniądze? Cz. I i II, P. Walentynowicz J. Szreder, Podstawowe zasady dobrego motywowania, P. Walentynowicz Kilka słów o reengineeringu. Cykl artykułów popularnonaukowych w ramach Akademii Przedsiębiorcy Kalejdoskopu Gospodarczego - biuletynu internetowego Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej: Istota kompetencji decyzyjnych menedżerów (2006), Co przeszkadza w podejmowaniu i wdrażaniu decyzji w zarządzaniu? (2007), J. Seder, P. Walentynowicz Kaizen - małe kroki, wielkie efekty (2007), TQM istota i wdrażanie (2007), Eliminacja muda w pracy administracyjno biurowej w przedsiębiorstwie (2008), Symptomy pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa (2008), Praktyczne zasady podejmowania decyzji w zarządzaniu (2008), Zmiana adaptacyjna czy to w dzisiejszych czasach wystarczy? (2008), Co dwie głowy, to nie jedna. Cz. I i II (2011). 7

8 Lean Management a wizerunek przedsiębiorstwa, referat wygłoszony w ramach Słupskich Dniu Gospodarki, Słupsk 2011, opublikowany w Kalejdoskopie Gospodarczym SIPH, 10/

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty

Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty Andżelika Libertowska Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych e-mail: andzelika.libertowska@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego... 177 Dr Władysława Jastrzębska Dr Małgorzata Lechwar Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Pojęcie outsourcingu rachunkowości i doradztwa

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI *

ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI * Adam Stabryła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ANALIZA ZDOLNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI * Wprowadzenie Celem ogólnym niniejszego opracowania jest przedstawienie ramowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół wyższych a rozwój województw

Liczba szkół wyższych a rozwój województw Joanna Olga Paliszkiewicz Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Liczba szkół wyższych a rozwój województw Wstęp Zmiany zachodzące w otoczeniu

Bardziej szczegółowo