TWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU ORAZ NOWYCH E-USŁUG NA WROTACH MAZOWSZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU ORAZ NOWYCH E-USŁUG NA WROTACH MAZOWSZA"

Transkrypt

1 TWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU ORAZ NOWYCH E-USŁUG NA WROTACH MAZOWSZA Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1

2 AGENDA 1. Projekt Bazy Wiedzy 2. Standaryzacja danych 3. Cyfryzacja i harmonizacja baz danych przestrzennych 4. Rozwój infrastruktury informatycznej 5. Projekt Elektroniczna Administracja 6. Usługi cyfrowe 7. Opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych 8. Wnioski 2

3 Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w ramach Priorytetu I RPO WM Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego, w Działaniu 1.7 Promocja gospodarcza Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

4 Narzędzia wspierające realizację celów Wśród działań, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie jest cyfryzacja i informatyzacja regionu w tym budowa infrastruktury informacji przestrzennej. Budowa Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Mazowieckiego obejmuje: standaryzację; cyfryzację i harmonizację danych przestrzennych; inwestowanie w kapitał ludzki poprzez transfer wiedzy; rozwój infrastruktury informatycznej. 4

5 Standardy jutra w dniu dzisiejszym - zasady ogólne, formalne, Infrastruktura Informacji techniczne Przestrzennej Infrastruktura Informacji Przestrzennej: zbiór jednoznacznie identyfikowalnych zbiorów danych przestrzennych, zdolnych do łączenia i wspólnego wykorzystywania Koordynacja, interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych: możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej by wynik był spójny a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych: działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania 5 Infrastruktura Informacji Przestrzennej powszechny dostęp do informacji. Lublin / r.

6 Art. 3 pkt 2 Ustawy o IIP Standaryzacja danych przestrzennych Infrastruktura Informacji Przestrzennej opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury n n n n n n n W = Pp + O + P + F + D+ Rt + I + + Zl + Fi i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 n i=1 Pp podstawa prawna O organizacja P zestandaryzowane w ramach IIP procesy i procedury F - funkcjonalności oparte o zestandaryzowane w ramach IIP procesy i procedury D - dane IIP oraz metadane ich dotyczące Rt rozwiązania techniczne oparte o normy międzynarodowe i normy europejskie I - infrastruktura Zl - zasoby ludzkie Fi zasoby finansowe 6

7 REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Informacja przestrzenna (MSIP) Elektroniczna administracja (e-urząd) n RIIP = WĘZEŁ Gi + WĘZEŁ Pi + WĘZEŁ W + Zi + COI +e-urzad + W i=1 i=1 i=1 e URZĄD = EZD + ESP + MFE + SD + PE + LCC G - gmina P - powiat W - województwo Z - podmioty instytucjonalne i prywatne współdziałające w tworzeniu i udostępnianiu własnych tematycznych baz danych COI - moduł przestrzenny obsługi inwestora W- transfer wiedzy EZD elektroniczne zarządzanie dokumentami z przestrzennym modułem identyfikacji decyzji administracyjnych, pism i spraw ESP elektroniczna skrzynka podawcza MFE moduł formularzy elektronicznych SD elektroniczne systemy dziedzinowe LCC lokalne centrum certyfikacji PE podpis kwalifikowany 7

8 Projekt BW jako kontynuacja wcześniejszych działań SMWM realizowany jest w partnerskiej współpracy z 283 Gminami i 39 Powiatami. Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć: utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych; opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających dostęp do informacji o zasobach danych, lepsze wykorzystanie potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji; aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. 8

9 Partnerzy Projektu BW Powiaty - 93% wszystkich powiatów województwa mazowieckiego - (39/42) 9

10 Partnerzy Projektu BW Gminy - 92 % wszystkich gmin województwa mazowieckiego - (283/309) 10

11 11 STANDARYZACJA DANYCH

12 Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Głównym Geodetą Kraju opracował modele danych dla danych georeferencyjnych. Opracowane modele poprzez proces ewolucji i legislacji stały się częścią obowiązującego systemu prawnego. Utworzone zostały modele danych i metadanych dla: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 12

13 Model danych planistycznych Schemat aplikacyjny UML Katalog obiektów 13

14 Szablony części graficznych i opisowych dokumentów planistycznych Katalog obiektów graficznych Szablon części tekstowej 14

15 Opracowanie standardu dla uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niebędących własnością Skarbu Państwa oraz wymagań funkcjonalnych dla aplikacji obsługującej te dokumenty, wspomagającej starostów w realizacji zadań związanych z gospodarką leśną. Opracowany standard może być wykorzystywany przez starostów jako warunki techniczne dla Wykonawców, przy zlecaniu opracowania uproszczonych planów urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów niebędących własnością Skarbu Państwa 15

16 16 CYFRYZACJA I HARMONIZACJA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH

17 Konwersja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego obejmująca: 1) przekształcanie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie zbiorów danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej 2) modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB), mające w szczególności na celu: konwersję mapy katastralnej do postaci wektorowej, uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków, uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych, dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących: działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów prawa; 3) przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów w drodze skanowania dokumentów Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego uzasadniających wpisy do Ewidencji Gruntów i Budynków oraz treść mapy zasadniczej. 17

18 Mapa zasadnicza w postaci analogowej Mapa zasadnicza w postaci cyfrowej 18

19 Zakres konwersji mapy zasadniczej do postaci cyfrowej. % pokrycia mapą numeryczną 19

20 Dostosowanie istniejącej mapy do zgodności z rozporządzeniem w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej realizowane w ramach V, VI, VII i VIII tury konwersji Powiaty, w których dostosowanie wykonywane jest w ramach Projektu BW (19) Pozostałe powiaty (23) 20

21 Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków Ważną częścią prac realizowanych w ramach projektu BW, a związanych z konwersją danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego są realizowane prace modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Do chwili obecnej ich zasięgiem objęty został teren obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni tys. ha (co stanowi 45% powierzchni województwa). 21

22 Ewidencja gruntów i budynków postać cyfrowa Działka ewidencyjna zapis źródłowy w formacie GML Ewidencja gruntów i budynków postać analogowa 22

23 23 Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

24 Przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów w drodze skanowania dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego uzasadniających wpisy do Ewidencji Gruntów i Budynków oraz treść mapy zasadniczej. Dotychczas, w ramach prac realizowanych w czterech turach konwersji poddano przetworzeniu 12,9 mln stron formatu A4 dokumentów. Przetworzenie tych dokumentów do postaci cyfrowej nie tylko ułatwiło udostępnianie lecz także zwiększyło poziom bezpieczeństwa ich przechowywania. 24

25 Opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach prac projektowych było Opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla tej części województwa, dla której taka baza nie została dotychczas założona, oraz aktualizacja i doprowadzenie do spójności wcześniej założonych zbiorów BDOT. Efektem zleconych prac jest baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000, obejmująca obszar 24 powiatów o łącznej powierzchni km 2. 25

26 Na treść tworzonej bazy danych składają się dane geometryczne i opisowe dotyczące: granic administracyjnych, w tym granice gmin, powiatów, województwa i miejscowości, budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z ich szczegółowymi funkcjami, sieci drogowej z numeracją oraz sieci ulic z nazwami, sieci kolejowej z obiektami technicznymi, punktów adresowych, sieci hydrograficznej z obiektami technicznymi, sieci rowów melioracyjnych, lasów oraz obszarów chronionych, linii przesyłowych, obiektów rekreacyjnych i sportowych 26

27 Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA) Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu TERYT 2 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju opracował i udostępnia gminom (w tym również Partnerom Projektu BW) aplikację GUGiK-EMUiA do prowadzenia w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Gminy objęte aktualizacją i uzupełnieniem bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów Partnerów 27

28 Cyfryzacja dokumentów planistycznych przetworzono do postaci cyfrowej, zgodnej z wcześniej opracowanym modelem danych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin dla 285 Partnerów Projektu. 28

29 Zadanie to obejmowało: Cyfryzacja dokumentów planistycznych pobranie danych źródłowych od Partnerów BW, skanowanie dokumentów planistycznych, kalibrację map do obowiązującego układu współrzędnych, wektoryzację granic planów oraz obszarów funkcjonalnych tych planów, przetworzenie części tekstowej do postaci edytowalnej i powiązanie odpowiednich fragmentów z danymi graficznymi, zasilenie przetworzonymi dokumentami planistycznymi lokalnej Bazy Danych utworzenie metadanych, czyli zbiorów opisujących poszczególne dokumenty planistyczne, do wszystkich przetworzonych dokumentów planistycznych, 29

30 Transfer wiedzy Przeprowadzone zostały instruktaże przystanowiskowe dla wszystkich Partnerów Projektu. Przeszkoleni zostali pracownicy (operatorzy/użytkownicy) wdrażanego oprogramowania. Łączna ilość przeszkolonych osiągnęła liczbę 600 osób. W przypadku aplikacji służącej do prowadzenia ewidencji miast, ulic i adresów (GUGIK EMUiA) opracowanej na zlecenie Głównego Geodezji i Kartografii Samorząd Województwa koordynuje przeprowadzanie instruktaży dotyczących kontroli danych zasilających opracowaną aplikację. Prace te prowadzone są dla 182 Partnerów poziomu gminnego. 30

31 31 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

32 Opracowanie aplikacji Rejestr Planów (RP). Moduł Rejestr Planów (Moduł RP) przeznaczony do gromadzenia, zarządzania, analizowania i udostępniania w tym tworzenia wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych poziomu gminnego: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP); studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (SUiKZPG). Moduł ten, składający się z Aplikacji Rejestr Planów (Aplikacji RP) i zintegrowanej z nią Bazy Danych, został wdrożony u 285 gminnych Partnerów Projektu BW. Przy jej pomocy prowadzone są bazy danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (SUiKZPG), wydawane są również i ewidencjonowane wypisy i wyrysy ze zgromadzonych dokumentów planistycznych. 32

33 Węzły Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) Węzeł Regionalny IIP Węzeł Lokalny IIP Węzeł Lokalny IIP Węzeł Lokalny IIP Węzeł Lokalny IIP Węzeł Lokalny IIP Węzeł Lokalny IIP Publikacja WMS/WFS/CSW Portal mapowy Wyszukiwarka ofert inwestycyjnych 33

34 34 WĘZŁY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - MODUŁ SDI

35 35 Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby zamawianych systemów teleinformatycznych w Projektach EA i BW

36 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Parterów Projektów W ramach realizacji prac projektowych zakupiony i dostarczony został także sprzęt komputerowy na potrzeby Partnerów Projektów EA i BW. Typ urządzenia Sztuk Serwery 730 Szafy RACK 325 Przełączniki KVM 321 Routery 326 Switch e 325 Macierze dyskowe 41 Urządzenia do archiwizacji 44 Stacje robocze 571 Skanery 283 Łączna wartość zakupionego sprzętu komputerowego przekroczyła kwotę 22,5 mln zł. Obecnie rozpoczęła się dostawa 36

37 Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) W ramach priorytetu II RPO WM e-rozwój Województwa Mazowieckiego, działanie 2.2. Rozwój e-usług Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

38 38 Główne cele Projektu 1. Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez: podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów, wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej; 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; 3. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez: umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną, zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

39 Partnerstwo w projekcie Partnerzy Projektu EA: Powiaty - 86% wszystkich powiatów województwa mazowieckiego (36/42) 39

40 Partnerstwo w projekcie Partnerzy Projektu EA: Gminy - 90% wszystkich gmin województwa mazowieckiego (278/309) 40

41 Zakres merytoryczny projektu Projekt EA swym zakresem obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-urząd (rdzenia systemu), które umożliwiają elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. 2. Opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów i ich zintegrowanie z resztą Systemu. 3. Dostawę do jednostek organizacyjnych beneficjentów projektu sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, stanowiących platformę informatyczną dla wdrażanych systemów. 4. Standaryzację rozwiązań w zakresie obsługi interesantów, rozwiązań informatycznych wspierających działanie urzędów, elektronicznego modelu komunikacji pomiędzy samorządami terytorialnymi województwa mazowieckiego. 5. Transfer wiedzy w zakresie elektronicznej administracji. 41

42 42 USŁUGI CYFROWE

43 Nowa odsłona portalu Wrota Mazowsza W dniu 5 listopada 2014 r. została upubliczniona w Internecie nowa odsłona portalu zawierająca portal Systemu e-urząd, za pomocą którego zapewniona jest dwustronna elektroniczna komunikacja pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a urzędami naszego Regionu. Do dyspozycji JST Mazowsza oddano zestandaryzowane 42 formularze elektroniczne oraz 207 opisów usług, odpowiadających merytorycznie sprawom, które mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zrealizować w urzędzie. Zarówno formularze jak i opisy usług są lub, po ich personalizacji przez poszczególne jednostki, będą dostępne na portalu 43

44 Portal WROTAMAZOWSZA.PL - obywatele i przedsiębiorcy mają możliwość m.in.: wyszukania (np. za pośrednictwem mapy, katalogu usług, słów kluczowych) właściwej usługi publicznej świadczonej przez dany urząd; wypełnienia formularza elektronicznego i utworzenia przy jego pomocy dokumentu elektronicznego; podpisania dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym lub przy pomocy Profilu Zaufanego epuap i przesłania go wraz z ew. załącznikami za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej do właściwego urzędu; otrzymania z systemu teleinformatycznego urzędu Poświadczenia Odbioru przesłanego dokumentu elektronicznego; wniesienia drogą elektroniczną niezbędnych opłat związanych ze złożonym w urzędzie wnioskiem; dołączenia do sprawy kolejnych dokumentów (załączników); uzyskania z systemu EZD aktualnego statusu sprawy w urzędzie; odebrania po potwierdzeniu doręczenia, odpowiedzi (decyzji) urzędu; dostępu w dowolnej chwili, za pośrednictwem skrytki interesanta, do wersji roboczych i ostatecznych własnych dokumentów, odpowiedzi urzędów, poświadczeń odbioru, historii zmian statusów zainicjowanych przez siebie spraw 44

45 45 Przykładowy widok interfejsu użytkownika zewnętrznego

46 207 USŁUG SYSTEMU e-urząd 1. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 2. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 4. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 5. Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 6. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 7. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów 8. Dokonanie wpisu/wykreślenia zastawu rejestrowego 9. Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych 10. Dopisanie do spisu wyborców. 11. Głosowanie korespondencyjne 12. Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania 13. Koncesja na wydobywanie kopalin 14. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 15. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 16. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i/lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej 17. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca 18. Nadanie nazwy ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym. 19. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 20. Nadawanie uprawnień diagnosty 21. Najem komunalnego lokalu użytkowego 22. Najem lokalu mieszkalnego 23. Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe) 24. Najem lokalu socjalnego 25. Najem lokalu zamiennego 26. Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową) 27. Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd 28. Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne 29. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości 30. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego 31. Podnajem lokalu użytkowego 32. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego 33. Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne 46

47 207 USŁUG SYSTEMU e-urząd 34. Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. 35. Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości 36. Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy 37. Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 38. Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiadomości w zakresie transportu drogowego taksówką 39. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego 40. Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka 41. Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 42. Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi 43. Przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym 44. Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. 45. Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 46. Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 47. Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 48. Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. 49. Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. 50. Przyznanie dodatku mieszkaniowego 51. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 52. Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego 53. Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego 54. Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 55. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego 56. Przyznanie zasiłku rodzinnego 57. Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę 58. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 59. Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 60. Rejestracja pojazdu marki SAM 61. Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 62. Rejestracja pojazdu używanego zakupionego za granicą 63. Rejestracja pojazdu zabytkowego 64. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb 65. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej 66. Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców 47

48 207 USŁUG SYSTEMU e-urząd 67. Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum 68. Rozgraniczenie nieruchomości 69. Rozpatrywanie skarg obywateli 70. Rozpatrywanie wniosków obywateli 71. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odstępstw od warunków technicznych 72. Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 73. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 74. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 75. Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy 76. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców 77. Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 78. Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu 79. Udzielanie informacji o środowisku 80. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 81. Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego 82. Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 83. Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych. 84. Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. 85. Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. 86. Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych. 87. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 88. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 89. Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 90. Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych) 91. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 92. Wniosek o wpis do CEIDG 93. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 94. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 95. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 96. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 97. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń 98. Wpisanie do rejestru wyborców 48

49 207 USŁUG SYSTEMU e-urząd 99. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 100. Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji Wydanie (wtórnik, wymiana) pozwolenia do kierowania tramwajem 102. Wydanie decyzji dotyczącej pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom 103. Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny 104. Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej 105. Wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego 106. Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 107. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 108. Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 109. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 110. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 111. Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska 112. Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny 113. Wydanie decyzji ustalającej linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi 114. Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej 115. Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej 116. Wydanie decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę 117. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 118. Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty 119. Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia 120. Wydanie dziennika budowy 121. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 122. Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego 123. Wydanie krajowego prawa jazdy 124. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 125. Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia 126. Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków 127. Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 128. Wydanie pozwolenia na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 129. Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 130. Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 49

50 207 USŁUG SYSTEMU e-urząd 131. Wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub stanowiącym element zabytkowego zespołu urbanistyczno architektonicznego 132. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 133. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 134. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego 135. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) 136. Wydanie wtórnika / wymiana dowodu rejestracyjnego 137. Wydanie wtórnika karty pojazdu 138. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 139. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 140. Wydanie wtórnika prawa jazdy/zmiana danych zawartych w prawie jazdy 141. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 142. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych 143. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 144. Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów 145. Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne 146. Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa 147. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 148. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali 149. Wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na wniosek zainteresowanej osoby 150. Wydanie zaświadczenie potwierdzającego utrzymanie i konserwację nieruchomości wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 151. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę 153. Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 154. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 155. Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 156. Wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków 157. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat I, II, III Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 50

51 207 USŁUG SYSTEMU e-urząd 159. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny 160. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 161. Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa 162. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć 163. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 164. Wydanie zezwolenia na transport odpadów 165. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych 166. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności 167. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót 168. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy 169. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 171. Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych 172. Wymeldowanie 173. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 174. Wymiana dowodu osobistego 175. Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów 176. Wyrejestrowanie pojazdu 177. Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy 178. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 179. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 180. Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą 181. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny 182. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji 183. Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi 184. Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 185. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia 186. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego 187. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką 188. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką 189. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego 190. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym 51

52 207 USŁUG SYSTEMU e-urząd 191. Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów 192. Zawieszenie wykonywania działalności krajowego przewozu osób 193. Zawieszenie wykonywania działalności krajowego przewozu rzeczy 194. Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej 195. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego 197. Zgłoszenie urodzenia dziecka 198. Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 199. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 200. Zgłoszenie zgonu 201. Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 203. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 204. Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 205. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców 206. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 207. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy 52

53 42 FORMULARZE ELEKTRONICZNE W SYSTEMIE e-urząd cz I 1. Deklaracja na podatek leśny 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości 3. Deklaracja na podatek od środków transportowych 4. Deklaracja na podatek rolny 5. Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat 6. Informacja o gruntach 7. Informacja o lasach 8. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 9. Skarga dotycząca pracy urzędu 10. Wniosek dotyczący pracy urzędu 11. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 12. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych 13. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego 14. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa 15. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia 16. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu 17. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 18. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 19. Wniosek o sprowadzenie aktu stanu cywilnego z zagranicy 20. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 53

54 42 FORMULARZE ELEKTRONICZNE W SYSTEMIE e-urząd cz I 21. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 22. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 23. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku 24. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 25. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 26. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego 27. Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 28. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 29. Wniosek o wydanie decyzji w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu 30. Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z akt stanu cywilnego 31. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 32. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL 33. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania 34. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o ilości osób zameldowanych w lokalu 35. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o ilości osób zameldowanych w lokalu - dla instytucji 36. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu 37. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu 38. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów 40. Wniosek o zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 41. Wniosek ogólny 42. Wniosek w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 54

55 E-usługi publiczne Systemu e-urząd Zarówno formularze jak i opisy usług, po ich personalizacji przez poszczególne jednostki, są lub będą udostępniane na portalu Obecnie formularze elektroniczne i spersonalizowane opisy usług udostępnia 82 gmin i 14 powiatów łącznie udostępniono 389 usługi, w tym 68 usług powiatowych i 321 usług gminnych, zawierających formularze elektroniczne, umożliwiające złożenie do urzędu dokumentu elektronicznego. 55

56 56 OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH

57 27 sierpnia 2014 roku w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza firmą IT. EXPERT Sp. z o.o. Wartość zawartej umowy wynosi ,34 zł brutto co stanowi ok. 80% szacowanej wartości zamówienia. Postępowanie przetargowe na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych jest największym zamówieniem realizowanym w ramach Projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. 57

58 Wykaz wdrażanych Systemów Dziedzinowych W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m.in. do opracowania, dostarczenia i wdrożenia u poszczególnych Partnerów Projektu następujących Systemów Dziedzinowych: System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego 272 szt. System do obsługi zamówień publicznych 282 szt. System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy 281 szt. System ewidencji zabytków 257 szt. System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu 242 szt. System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego 274 szt. System do gospodarowania odpadami komunalnymi 109 szt. Łącznie w ramach zamówienia zrealizowane zostanie wdrożeń Systemów. Zamawiane SD zostaną w ramach wdrożenia zintegrowane przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu szyny ESB, z dostarczonym wcześniej oprogramowaniem, w szczególności z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i modułem Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw, podsystemem płatności elektronicznych oraz portalem Systemu e-urząd. Sprawy/pisma zarejestrowane w systemie EZD będą trafiały do właściwego Systemu Dziedzinowego do obsługi i przygotowania odpowiedzi (decyzji). Przygotowane dokumenty będą następnie za pośrednictwem EZD trafiały do skrytek interesantów. Zamawiane systemy objęte są 5-letnim serwisem gwarancyjnym. 58

59 59 Liczby wdrażanych Systemów Dziedzinowych w poszczególnych gminach

60 60 Liczby wdrażanych Systemów Dziedzinowych w poszczególnych powiatach

61 Stan realizacji Umowy na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych w podziale na Etapy Prace zrealizowane: Etap I - opracowanie Projektu techniczno-implementacyjnego, Etap II - dostarczenie i zainstalowanie Infrastruktury sprzętowej wraz z Oprogramowaniem Standardowym, Prace w trakcie realizacji: Etapu III - instalacja i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych u Zamawiającego i 12 Partnerów (lokalizacje pilotażowe) Systemów Dziedzinowych, przeprowadzenie testów w tych lokalizacjach oraz dostarczenie do Zamawiającego i skonfigurowanie oprogramowania do audytu domeny, Etapu IV - wprowadzenie poprawek wynikających z przeprowadzonych testów w lokalizacjach pilotażowych, instalacja i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych u wszystkich Partnerów, opracowanie Procedury Utrzymaniowej. 61

62 Stan realizacji Umowy na opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych w podziale na Etapy W ramach Etapu III przeprowadzono m.in.: 1. IX iteracji testów dopuszczeniowych. 2. W 12 lokalizacjach Partnerów objętych pilotażem zainstalowano Systemy Dziedzinowe celem przeprowadzenia testów akceptacyjnych. 3. Instruktaże dla Użytkowników i Administratorów Partnerów Pilotażowych z obsługi Systemów Dziedzinowych, rozpoczęto instruktarze dla wszystkich użytkowników. 4. W terminie od 4 do 8 maja br. przeprowadzona została przez Partnerów Pilotażowych pierwsza iteracja testów akceptacyjnych Systemów Dziedzinowych z zakresie funkcjonalności Systemów. W kolejnej fazie testów akceptacyjnych zostanie przetestowany panel Administracyjny JST. 62

63 WNIOSKI 1. Działania związane z rozwojem e-administracji i tworzeniem infrastruktury informacji przestrzennej wymagają koordynacji w celu osiągnięcia efektu harmonizacji i interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. 2. Sposób prowadzenia rejestrów przez administrację publiczną powinien być przedmiotem debaty, uwzględniającej odpowiedzialność organów za dane zawarte w tych rejestrach, ich bezpieczeństwo i możliwość wykorzystania w procesach administracyjnych. 63

64 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Warszawa, 17 czerwca 16 maja 2016 r.

Warszawa, 17 czerwca 16 maja 2016 r. 1 Warszawa, 17 czerwca 16 maja 2016 r. Projekt ASI realizowany przez Województwo Mazowieckie, gminy i powiaty Mazowsza oraz efekty projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WM Krzysztof Mączewski

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski. Kraków, 11 maja 2015 r.

Krzysztof Mączewski. Kraków, 11 maja 2015 r. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu RPO

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Czasowa rejestracja pojazdu (na wniosek właściciela pojazdu) Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Tworzenie zintegrowanych Baz Wiedzy oraz budowa Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Andrzej Perkowski Kierownik Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

E-ADMINISTRACJA NA MAZOWSZU? TAK, ALE TYLKO Z GEOINFORMACJĄ

E-ADMINISTRACJA NA MAZOWSZU? TAK, ALE TYLKO Z GEOINFORMACJĄ E-ADMINISTRACJA NA MAZOWSZU? TAK, ALE TYLKO Z GEOINFORMACJĄ Andrzej Perkowski Kierownik Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK)

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK) W BOI znajdować się będą następujące stanowiska i sprawy: Zał. Nr 6 Stanowisko 1,2 sprawy z zakresu Wydziału Organizacyjnego (OR) Punkt informacyjny. Kancelaria. Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Mazowiecki System Informacji Przestrzennej podstawy informacyjne i organizacyjne dla monitorowania zmian przestrzeni i procesów społeczno gospodarczych Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych SPRAWY ZAŁATWIANE W GMINIE - WG KATEGORII SPRAW LP kategoria podkategoria symbol procedury procedura 1. G-ALK-01 Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 2. G-ALK-02

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r.

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Przedstawienie informacji na temat e-usług z zakresu geodezji i kartografii planowanych do utworzenia i uruchomienia w ramach projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły

KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Załącznik nr do Zarządzenie Nr 0/9/0 Prezydenta Miasta Piły z dnia października 00 r. KATALOG USŁUG świadczonych przez Urząd Miasta Piły Lp. I Nazwa procedury WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU Nr karty usługi

Bardziej szczegółowo

E-usługi w geodezji i kartografii

E-usługi w geodezji i kartografii E-usługi w geodezji i kartografii Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Spotkanie z autorami

Bardziej szczegółowo

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę.

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę. Zasada przejrzystości W ramach tej zasady Ostrów Mazowiecka realizuje zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (zadanie obowiązkowe) Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy.

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis SP-EWI-P-11 kolejnego terminu badania technicznego. SPRAWY ZAŁATWIANE W STAROSTWIE POWIATOWYM - WG KATEGORII SPRAW LP kategoria podkategoria symbol procedury procedura 1. SP-EWI-K-01 Odbiór prawa jazdy po egzaminie 2. SP-EWI-K-02 Uzyskanie międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI REJESTR KART USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI 1 L.p. Nazwa świadczonej usługi Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za merytoryczną aktualizację Referat Spraw Obywatelskich karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Warszawa, 17 czerwca 2016 r. 1 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Podsumowanie spotkań indywidualnych i przedstawienie propozycji realizacji poszczególnych działań Ewa Janczar Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB) Wzory Wniosków Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Andrzej Natuniewicz Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Wyświetl wg : wydziałów przypadków najczęściej wyświetlane alfabetycznie Karty informacyjne - wg przypadków życiowych Architektura i Budownictwo Miejski Konserwator Zabytków Pozwolenie

Bardziej szczegółowo

baz wiedzy o Mazowszu - (Projekt BW) Adam Struzik

baz wiedzy o Mazowszu - (Projekt BW) Adam Struzik Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR AO-0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i procedury jego aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KART SPRAW ŚWIADCZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBLINIE

WYKAZ KART SPRAW ŚWIADCZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBLINIE WYKAZ KART SPRAW ŚWIADCZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBLINIE I. WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY AB 01 Pozwolenie na budowę, AB 02 Zmiana pozwolenia na budowę, AB 03 Przeniesienie pozwolenia na budowę,

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU E-URZĄD

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU E-URZĄD 1 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU E-URZĄD zainstalowanego w gminach i powiatach do świadczenia usług elektronicznych dla obywateli w województwie mazowieckim KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r. AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług Zarządzenie nr 9/06 Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,

- ewidencja wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, ZAŁĄCZNIK 1 Rejestry, ewidencje, archiwa - rejestr uchwał Rady Miasta Sopotu - rejestr interpelacji radnych - rejestr opinii i wniosków komisji dostępny w: Biuro Rady Miasta - ewidencja wypadków przy pracy,

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tychy. Statystyka oglądalności dla poszczególnych podstron serwisu

Urząd Miasta Tychy. Statystyka oglądalności dla poszczególnych podstron serwisu Liczba odwiedzin serwisu Liczba odwiedzin w 2011 roku (od dnia 2011-09-25) 204360 2 Liczba odwiedzin w 2012 roku 649042 2 Liczba odwiedzin w 2013 roku 570589 6 Liczba odwiedzin w 2014 roku 521405 4 Liczba

Bardziej szczegółowo

Konta bankowe. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Treść.

Konta bankowe. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Treść. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/artykul/152/2807/konta-bankowe Konta bankowe Treść Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław PKO Bank Polski S.A. Opłatę

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta Biuro Obsługi Interesanta Głównym celem powołania Biura Obsługi Interesanta była i nadal jest poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez: profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA E-USŁUG Część zewnętrzna Część wewnętrzna

STRUKTURA E-USŁUG Część zewnętrzna Część wewnętrzna STRUKTURA E-USŁUG Część zewnętrzna Część wewnętrzna e-formularze 1.Podatki / Opłaty skarbowe / Ulgi: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Informacja w sprawie podatku leśnego Informacja w sprawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tychy. Liczba odwiedzin serwisu Liczba odwiedzin w 2011 roku (od dnia 2011-09-25) Liczba odwiedzin w 2012 roku

Urząd Miasta Tychy. Liczba odwiedzin serwisu Liczba odwiedzin w 2011 roku (od dnia 2011-09-25) Liczba odwiedzin w 2012 roku Liczba odwiedzin serwisu Liczba odwiedzin w 2011 roku (od dnia 2011-09-25) Liczba odwiedzin w 2012 roku Liczba odwiedzin w 2013 roku Liczba odwiedzin w 2014 roku Liczba odwiedzin w 2015 roku Liczba odwiedzin

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW

Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW Przepływy finansowe oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW MICHAŁ IWANOWICZ Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH NAZWA ZBIORU PROGRAM FORMA 1. rejestr korespondencji 1. Finn LTC Sp. z o.o. 1.elektroniczna 2. rejestr radnych Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tychy. Liczba odwiedzin serwisu Liczba odwiedzin w 2011 roku (od dnia ) Liczba odwiedzin w 2012 roku

Urząd Miasta Tychy. Liczba odwiedzin serwisu Liczba odwiedzin w 2011 roku (od dnia ) Liczba odwiedzin w 2012 roku Liczba odwiedzin serwisu Liczba odwiedzin w 2011 roku (od dnia 2011-09-25) Liczba odwiedzin w 2012 roku Liczba odwiedzin w 2013 roku Liczba odwiedzin w 2014 roku Liczba odwiedzin w 2015 roku Liczba odwiedzin

Bardziej szczegółowo

E-usługi gospodarki przestrzennej

E-usługi gospodarki przestrzennej E-usługi gospodarki przestrzennej Elektroniczne usługi to dobra publiczne, z których może korzystać każdy obywatel. Rozwijające się gwałtownie społeczeństwo informacyjne, w coraz większym stopniu dostrzega

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Konwersja PZGiK (kontrola konwersji)

Konwersja PZGiK (kontrola konwersji) Konwersja PZGiK (kontrola konwersji) Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011 Plan prezentacji Prace

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: OA-I-3.0143.6.2015.MR KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 10.11.2015 r................... 10.11.2015 r............................2015 r................. data,

Bardziej szczegółowo

E-administracja na Mazowszu wyzwania i perspektywy

E-administracja na Mazowszu wyzwania i perspektywy E-administracja na Mazowszu wyzwania i perspektywy Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan prezentacji Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ

WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Załącznik nr 1 do Księgi Jakości Urzędu Miasta Starogard Gdański WYKAZ FORMULARZY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) I ZAŁĄCZNIKÓW ZWIĄZANYCH Z SZJ Proces: A1 Planowanie, 1. F01/PQ A 1/1 ANALIZA SWOT przegląd,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Administrator danych: Burmistrz Gminy Brzeszcze, adres: ul. Kościelna 4, 32-620, NIP: 5492197470, REGON: 356305070 Rejestr zbiorów danych Lp Nazwa zbioru Wydział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: OA-I-3.0143.2.2017.MR KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 09.10.2017 r................... 09.10.2017 r........................ 10.2017 r................. data,

Bardziej szczegółowo

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Administracyjne prawo osobowe 1. Obywatelstwo 1.2.1. Posiadanie obywatelstwa 1.2.2. Nabycie obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i elektroniczna administracja z punktu widzenia mieszkańców powiatów

Cyfryzacja i elektroniczna administracja z punktu widzenia mieszkańców powiatów Cyfryzacja i elektroniczna administracja z punktu widzenia mieszkańców powiatów Krzysztof Fedorczyk Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Starosta Węgrowski Obszar działania powiatów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo

Bardziej szczegółowo

Rozbudowany Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt o symbole klasyfikacyjne trzeciego, czwartego i piątego rzędu układu klasyfikacyjnego

Rozbudowany Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt o symbole klasyfikacyjne trzeciego, czwartego i piątego rzędu układu klasyfikacyjnego Załącznik do Zarządzenia. Starosty Gostyńskiego nr 9/06 z dnia 21 lutego 2006 r. Rozbudowany Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt o symbole klasyfikacyjne trzeciego, czwartego i piątego rzędu układu klasyfikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo