INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podypomowych: Lean Management w usługach INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA Studia podypomowe/kurs dokształcający/szkoenie jako wyodrębniona część obszaru (obszarów) kształcenia: Podypomowe studia Lean Management w usługach stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia w obrębie nauk społecznych, reaizowaną w Uczeni w sposób okreśony programem kształcenia. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podypomowe/kurs dokształcający/szkoenie: Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania UG Forma studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Studia podypomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych Dokument potwierdzający ukończenie studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Świadectwo ukończenia studiów podypomowych UG oraz certyfikat ukończenia studiów podypomowych Lean Management w usługach reaizowanych we współpracy z europejskim stowarzyszeniem trenerów Lean Management Sustainabe Performance Improvement Network Uzyskiwane uprawnienia/kwaifikacje/specjaność w ramach studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Nie dotyczy Profi absowenta (możiwości związane z rozwojem kariery zawodowej ub kontynuacji kształcenia): Podstawowym ceem studiów podypomowych Lean Management w usługach jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące ich do pełnienia roi menedżera Lean/menedżera ciągłego doskonaenia w przedsiębiorstwie usługowym bądź roi idera zespołów usprawniających Lean/Kaizen w przedsiębiorstwach tego typu. Absowenci studiów podypomowych Lean Management w usługach będą mogi także występować w roi trenerów wewnętrznych Lean bądź wewnętrznych audytorów systemów Lean Management w bankowości, administracji pubicznej, przedsiębiorstwach ogistycznych ub innych przedsiębiorstwach usługowych. Wiedza ta przydatna będzie również kierownikom różnych szczebi, ze

2 2 szczegónym uwzgędnieniem członków najwyższego kierownictwa, chcących w swoich przedsiębiorstwach zastosować z powodzeniem jedną z nowych i najpopuarniejszych w praktyce koncepcji zarządzania. Sywetka absowenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają umożiwić absowentom, w zaeżności od indywiduanych potrzeb, pełnienie w przedsiębiorstwach usługowych funkcji menedżera Lean ub koordynatora procesu ciągłego rozwoju, bądź aktywnego uczestnictwa w tych procesach jako kierownik ub specjaista danej organizacji. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, w zaeżności od ich potrzeb i zainteresowań, mają także absowentom ułatwić prowadzenie własnego, nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa usługowego bądź pełnienie roi wewnętrznego audytora ub trenera Lean Management. Dają także możiwość kształcenia na bardziej specjaistycznych studiach podypomowych, ub szkoeniach innego typu, służących pogłębieniu wiedzy, zgodnie z idea uczenia się przez całe życie. Dziedziny nauki i dyscypiny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Podypomowe studia Lean Management w usługach zakładają reaizację efektów kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, dyscypina nauki o zarządzaniu. Czas trwania studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: 2 semestry / 176 h dydaktycznych Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Podypomowe studia Lean Management w usługach zakładają uzyskanie 48 punktów ECTS przypisanych do zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciei akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, egzaminy i zaiczenia przedmiotów, seminaria i konsutacje z nauczycieami akademickimi) oraz do pracy własnej słuchacza (w tym projekty reaizowane przez słuchacza w trakcie studiów). Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią rozwoju: Podypomowe studia Lean Management w usługach i ich reaizacja są zgodne z ogóną Misją Uniwersytetu Gdańskiego, która jest następująca: Posłannictwem Uniwersytetu jest kształcenie cenionych absowentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczospołecznym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych probemów. Ponadto, Podypomowe studia Lean Management w usługach są zgodne z reaizowaną przez Uniwersytet Gdański strategią rozwoju, szczegónie w następującym zakresie: Uniwersytet Gdański będzie troszczył się o wysoki poziom kwaifikacji absowentów i ich dobre przygotowanie do kariery zawodowej w integrującej się Europie. Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia będzie reaizowane poprzez nieustanne

3 3 aktuaizowanie przekazywanej wiedzy w śad za najnowszymi osiągnięciami nauki i transformacją systemów społecznych, ueastycznienie procesu kształcenia w kontekście zarówno doboru zakresu wiedzy, jak i form jej przekazywania, poszerzenie form kształcenia ewoucję edukacji z tradycyjnej w autoedukację oraz umożiwienie edukacji równoegłej, permanentnej i przemiennej, wspieranie mobiności studentów i nauczyciei akademickich, upowszechnienie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wdrożenie Krajowych Ram Kwaifikacji, wprowadzenie nowoczesnego i przejrzystego systemu oceny oraz awansu kadry nauczającej. Przekazywaniu i popuaryzacji najnowszej wiedzy poznawczej i utyitarnej będą służyły nieustannie modernizowane i rozwijane studia podypomowe oraz kursy adresowane do osób z regionanych oraz krajowych kręgów gospodarczych i instytucjonanych. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: Studia są przeznaczone da osób z wyższym wykształceniem (icencjat, mgr), bez ograniczeń kierunkowych, które pracują ub zamierzają podjąć pracę w przedsiębiorstwach usługowych (ze szczegónym uwzgędnieniem bankowości, branży ubezpieczeniowej, edukacyjnej i administracji pubicznej) w obszarze związanym z ciągłym doskonaeniem organizacji bądź jako iderzy wdrażania szczupłych rozwiązań w tych organizacjach. Zasady rekrutacji: Rekrutacja na studia podypomowe odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podypomowe - IRK. Dokumenty rekrutacyjne: 1. Podanie o przyjęcie na studia podypomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podypomowych). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Dypom ukończenia studiów I ub II stopnia ub jednoitych studiów magisterskich. 4. Zdjęcie egitymacyjne. 5. Limit: 26 osób Różnice wobec programów kształcenia na innych studiach podypomowych/ kursach dokształcających/szkoeniach prowadzonych w UG o podobnie okreśonych ceach i efektach kształcenia: Program studiów podypomowych Lean Management w usługach ma charakter innowacyjny i autorski. Aktuanie studia tego typu, nakierowane na słuchaczy z organizacji usługowych, prowadzone są w nieicznych uczeniach w Posce (np. WSB Poznań, WSB Wrocław) - w przeciwieństwie do szeroko oferowanych studiów podypomowych z zakresu Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Program został opracowany we współpracy z wybitnymi specjaistami Lean Management z praktyki gospodarczej. Nie występuje zbieżność z innymi programami studiów podypomowych reaizowanych na Uniwersytecie Gdańskim.

4 4 Kadra dydaktyczna studiów podypomowych: Proponowany Kierownik Studiów: prof. UG dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański L.p Przedmiot Idea i miejsce Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie usługowym Lean Office symuacja wdrożenia Lean Thinking do organizacji biurowej Zarządzanie jakością usług - koncepcje, zasady, metody i techniki Osoba prowadząca Instytucja Prof. UG dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Dr inż. Joanna Czerska, mgr inż. Zdzisław Wazło, LeanQ Team Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 4 Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, poka-yoke) 5 Zarządzanie procesami 6 7 Doskonaenie przepływu w procesach usługowych (one-piece fow, pu system, poziomowanie obciążeń, baansowanie stanowisk) Metody i techniki identyfikacji potrzeb i wymagań kienta (Anaiza Wartości, Voice of Customer, inne) Dr inż. Ewa Mainowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Prof. dr hab. Piotr Grajewski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Mgr inż. Piotr Fedorowski, LeanQ Team Mgr Wojciech Kowaczyk, WSB w Gdańsku 8 Zarządzanie strategiczne w Lean Dr Wojciech Mache, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 9 Dr inż. Ewa Mainowska, dr Małgorzata Rozwiązywanie probemów w Lean Szymańska-Brałkowska, Wydział Zarządzania, (Kaizen w Lean) Uniwersytet Gdański 10 Lean SixSigma Mgr inż. Zdzisław Wazło, LeanQ Team 11 Key Performance Indicators i Visua Mgr Andrzej Biziuk, LeanQ Team Management 12 Green Lean w usługach Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 13 Vaue Stream Mapping w procesach Dr inż. Joanna Czerska, LeanQ Team usługowych 14 Lean w wybranych rodzajach firm usługowych: Lean Banking, Lean Administration, Lean Servis Mgr Grażyna Potwora, firma LeanPassion, dr Adam Kimek, Starostwo Powiatowe w Wejherowie mgr Iwona Kozan, mgr Barbara Rudziks, firma Best SA 15 Lean Lidership Mgr Andrzej Biziuk, LeanQ Team 16 Metoda doskonaenia procesów pracy i Mgr inż. Piotr Fedorowski, LeanQ Team instruowania pracowników w szczupłym

5 5 17 przedsiębiorstwie TWI (Training Within Industry) Transformacja Lean przedsiębiorstwa (kreowanie kutury organizacyjnej Lean, czynniki sukcesu i bariery wdrażania LM w przedsiębiorstwach) 18 Seminarium dypomowe Prof. UG dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Prof. dr hab. Piotr Grajewski, prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Dokumentacja dotycząca programu kształcenia i sposobów jego reaizacji: Dokumentację dotyczącą programu kształcenia i sposobów jego reaizacji na studiach podypomowych stanowi: 1. Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do wybranych efektów obszarowych. 2. Opis procesu kształcenia (opis modułów/przedmiotów) syabusy. 3. Pan studiów (kursu dokształcającego, szkoenia) z podziałem na semestry i okreśeniem modułów (przedmiotów) wraz z przyporządkowaną im iczbą godzin i punktów ECTS. Zasoby materiane infrastruktura dydaktyczna: Podczas zajęć wykorzystywana jest infrastruktura dydaktyczna Wydziału Zarządzania (wyposażone w nowoczesny sprzęt mutimediany sae dydaktyczne). Słuchacze mają również możiwość korzystania z zasobów Bibioteki Ekonomicznej UG, która znajduje się w Sopocie. W jej skład wchodzą: czytenia książek, czytenia czasopism, czytenia czasopism retrospektywnych, wypożyczania oraz informatorium z saą komputerową. Sposób prowadzenia zajęć: Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, gry symuacyjne. Działaność naukowa ub naukowo-badawcza: Badania naukowe prowadzone przez wykładowców Wydziału Zarządzania zaangażowanych do prowadzenia zajęć w ramach studiów podypomowych Lean Management w usługach, są w pełni zgodne z zakresem tematycznym i probematyką studiów podypomowych. Ponadto, zaangażowani w ramach studiów konsutanci/trenerzy z firm współpracujących posiadają wiedzę praktyczną z obszaru prowadzonych zajęć, która będą mogi podzieić się ze słuchaczami. We współpracy z trenerami/konsutantami oraz słuchaczami studiów panuje się prowadzić dodatkowe badania na temat aktuanego stanu poruszanych w ramach studiów podypomowych Lean Management w usługach zagadnień w praktyce.

6 6 Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia: Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziae Zarządzania działa na podstawie uchwały nr 76/09 Senatu UG z dnia 26 istopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zarządzenia nr 48/R/10 Rektora UG z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzenia nr 49/R/10 Rektora UG z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie składu Uczenianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań. Do okreśonego Systemu naeżą Uczeniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia utworzony zarządzeniem nr 52/12/13WzrUG Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 24 stycznia 2013 r. W ramach Systemu prowadzi się badania ankietowe zajęć oraz hospitacje zajęć. Badania dotyczące zajęć są prowadzone w formie badań eektronicznych gwarantujących studentom anonimowość wypowiedzi. Wyniki zbiorcze ankiet co roku są drukowane, przedstawiane osobom ankietowanym oraz gromadzone na Wydziae. Rada Wydziału Zarządzania co roku przyjmuje raport z samooceny Wydziału. Raport jest także pubikowany na stronie internetowej Wydziału. Ponadto monitorowanie osów absowentów naeży do zadań Biura Karier UG. Kształcenie na Wydziae Zarządzania jest prowadzone zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwaifikacji da Szkonictwa Wyższego. Wydział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają tę jednostkę w zakresie formułowania i oceny efektów kształcenia. Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: Program studiów opracowano wspónie z kierownictwem firmy konsutingowej LeanQ Team pomorskiego idera w zakresie konsutingu Lean Management, w wyniku czego uwzgędnia najnowszą międzynarodową wiedzę w tym zakresie. Na studiach podypomowych Lean Management w usługach będą wykorzystywane formy zajęć wykorzystywane między innymi w programach szkoeń europejskiego stowarzyszenia trenerów Lean Management Sustainabe Performance Improvement Network oraz Lean Enterprise Istitute i Kaizen Institute.

7 Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych na Studiach Podypomowych pt. Lean Management w usługach profi ogónoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, A_ profi ogóno akademicki, P_ profi praktyczny, _W kategoria wiedzy, _U kategoria umiejętności, _K kategoria kompetencji społecznych 01, 02,. numer efektu kształcenia, _ - specjanościowy efekt kształcenia w ramach podjętych studiów podypomowych Lean Management w usługach Symbo Kierunkowe efekty kształcenia da całego programu kształcenia na kierunku Odniesienie do efektów kształcenia okreśonych w Rozporządzeniu Przedmioty wg numerów na iście programu Kształcenia w INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA (Załącznik 1 do uchwały Nr 1/2012(3)) _W01 _W02 _W03 WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych ze szczegónym uwzgędnieniem dyscypiny nauk o zarządzaniu oraz rozumie ich reację z innymi naukami społecznymi. Dysponuje poszerzoną wiedzą na temat reacji zachodzących pomiędzy dyscypinami nauk ekonomicznych i prawnych, mających kuczowe znaczenie da zrozumienia istoty procesów gospodarczych. Ma rozszerzoną wiedzę o formach organizacyjnoprawnych tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju różnych form indywiduanej przedsiębiorczości w Posce, zna i rozumie podstawowe pojęcia prawne, zasady i normy i przepisy prawa reguujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. S2A_W01 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W07 S2A_W10 S2A_W11 Wszystkie przedmioty 1, 3, 10, 12, 14, 17, 18 1,3,5,7,8,12,14,17,18 _W04 Ma rozszerzoną wiedzę na temat otoczenia S2A_W02 Wszystkie przedmioty

8 _W05 _W06 _W07 _W08 _W09 _W10 _W11 _W12 przedsiębiorstwa, jego czynników i zachodzących w tym obszarze zmian, a także na temat reacji, znaczenia i wpływu otoczenia i interesariuszy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Posiada szeroką wiedzę w zakresie narzędzi diagnozowania makro- i mikrootoczenia. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat reacji występujących pomiędzy organizacjami (w tym form współdziałania podmiotów gospodarczych na rynku) oraz pomiędzy organizacją i człowiekiem, w szczegóności pracownikiem i kientem. Rozumie wpływ działaności gospodarczej na środowisko naturane i społeczeństwo, a także wyzwania etyczne, jakie jej towarzyszą. Ma rozszerzoną wiedzę o ewoucji pogądów na temat roi przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roi w działaności społecznej, gospodarczej i administracyjnej Ma pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie i przedsiębiorczości, determinantach kształtujących efektywność działaności gospodarczej z uwzgędnieniem aspektów regionanych i międzynarodowych. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych, ich ewoucji z perspektywy historycznej oraz uwarunkowań ich projektowania. Identyfikuje, rozumie, wyjaśnia w sposób pogłębiony mechanizm funkcjonowania obszarów funkcjonanych w przedsiębiorstwie, ich wzajemne reacje i roę w reaizacji ceów przedsiębiorstwa. Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady pozyskiwania i wykorzystania różnego rodzaju zasobów w reaizacji ceów rozwojowych przedsiębiorstwa Zna i rozumie w sposób pogłębiony funkcje zarządzania i roę kadry kierowniczej w ich reaizacji. 2 S2A_W03 S2A_W08 S2A_W04 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 S2A_W07 3, 12 S2A_W09 S2A_W05 S2A_W03 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15,17, 18 Wszystkie przedmioty S2A_W07 4, 5, 9, 13, 14, 17 S2A_W01 S2A_W02 S2A_W11 Wszystkie przedmioty S2A_W11 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 S2A_W05 1, 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18

9 _W13 _W14 _U01 _U02 _U03 Zna w sposób pogłębiony szereg różnych metod, technik anaiz menedżerskich wspomagających proces podejmowania decyzji gospodarczych, a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji z zakresu poszczegónych dziedzin nauk społecznych. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu studiów podypomowych na kierunku zarządzanie. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi poprawnie interpretować zjawiska społecznogospodarcze, bieżące wydarzenia w poityce gospodarczej, ekonomii, a także samodzienie formułować własne opinie w tym zakresie oraz proponować adekwatne rozstrzygnięcia w przypadku zmian zachodzących w tych obszarach. Potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi reguującymi sferę organizacji formano-prawnej zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw w Posce. Uwzgędnia w procesie podejmowania decyzji jej skutki etyczne, społeczne i ekoogiczne. 3 S2A_W06 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18 S2A_W03 S2A_U01 S2A_U07 S2A_U08 Wszystkie przedmioty 1, 3, 5, 8, 9, 14, 18 S2A_U05 3, 5, 7, 12,18 S2A_U05 3, 4, 5, 7, 12, 15, 17, 18 _U04 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z okreśonego obszaru nauk o zarządzaniu w praktyce zawodowej. S2A_U06 Wszystkie przedmioty _U05 Potrafi poprawnie wybrać i zastosować S2A_U07 zaawansowane metody i narzędzia stosowane w S2A_U06 naukach o zarządzaniu. Wszystkie przedmioty Potrafi prognozować oraz symuować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do _U06 skai makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro S2A_U04 Wszystkie przedmioty (przedsiębiorstwo) z wykorzystaniem S2A_U03 zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu. _U07 Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonanych decyzji o charakterze S2A_U02 Wszystkie przedmioty operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwach. _U08 W sposób poprawny posługuje się terminoogią z S2A_U11 Wszystkie przedmioty

10 _U09 _U10 _K01 _K02 _K03 _K04 _K05 _K06 _K07 _K08 dziedziny nauk ekonomicznych, a zwłaszcza z dyscypiny nauk o zarządzaniu, jasno i komunikatywnie wyraża swój punkt widzenia, posługując się językiem poskim i językiem obcym. Posiada umiejętność formułowania hipotez i ceów oraz rozwiązania probemu badawczego z wykorzystaniem iteratury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych, prezentacji mutimedianych, jej przedstawienia oraz prowadzenia dyskusji w języku poskim i języku obcym. KOMPETENCJE Ma świadomość deprecjacji wiedzy w czasie i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy zarówno w trybie akademickim jak również pozaakademickim. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi uzupełniać i poszerzać zdobywaną wiedzę i umiejętności, stara się interdyscypinarnie łączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz dyscypin nauki. Potrafi identyfikować ważne probemy, w tym gospodarcze, społeczne, oraz panować sposób ich rozwiązania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dyematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśeć w sposób racjonany i przedsiębiorczy - opierając swoje twierdzenia i decyzje na anaizie otrzymywanych informacji. Posiada umiejętność dokonania właściwej oceny zjawisk oraz jasnego uzasadnienia swojego stanowiska. Potrafi pracować w grupach, współtworzyć je bądź nimi zarządzać. Dostosowuje swoje zachowania i sposób postępowania do odgrywanej w zespoe roi. Ma świadomość i rozumie potrzebę zachowywania się w życiu zawodowym w sposób etyczny, zrównoważony i społecznie odpowiedziany. 4 S2A_U09 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01 S2A_K06 S2A_K03 S2A_K05 S2A_K04 S2A_K04 S2A_K07 S2A_K02 S2A_K07 S2A_K04 18 Wszystkie przedmioty prowadzone w ramach warsztatów oraz seminarium dypomowe Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty prowadzone w ramach warsztatów Wszystkie przedmioty prowadzone w ramach warsztatów Wszystkie przedmioty

11 5

12 1. Idea Lean management 2. Lean Office 3. Zarządzanie jakością usług 4. Narzędzia eiminacji marnotrawstwa 5. Zarządzanie procesami 6. Doskonaenie przepływu w procesach 7. Identyfikacja wymagań i potrzeb kienta 8. Zarządzania strategiczne 9 Kaizen w Lean 10. Lean SixSigma 11. KPI & VSM 12. Green Lean 13. VSM w procesach usługowych 14. Lean w wybranych rodzajach organizacji 15. Lean Lidership 16. TWI 17. Lean Transformation 18. Seminarium dypomowe Macierz efektów kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkonictwa Wyższego z dnia 2 istopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwaifikacji da Szkonictwa Wyższego Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych na studiach podypomowych Lean Management w usługach profi ogónoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, A_ profi ogóno akademicki, P_ profi praktyczny, _W kategoria wiedzy, _U kategoria umiejętności, _K kategoria kompetencji społecznych 01, 02,. numer efektu kształcenia, Liczba znaków,,'' oznacza stopień reaizacji danego efektu; brak znaku - oznacza, że przedmiot nie reaizuje danego efektu, oznacza, że efekt jest reaizowany w małym stopniu, oznacza że dany efekt jest reaizowany bezpośrednio w znaczący sposób w ramach danego przedmiotu SPR_ - specjanościowy efekt kształcenia w ramach podjętych studiów podypomowych Lean Management w usługach Symbo Opis efektu kształcenia Przedmioty * WIEDZA _W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych ze szczegónym uwzgędnieniem dyscypiny nauk o zarządzaniu oraz rozumie ich reację z innymi naukami społecznymi. _W02 Dysponuje poszerzoną wiedzą na temat reacji zachodzących pomiędzy dyscypinami nauk ekonomicznych i prawnych, mających kuczowe znaczenie da zrozumienia istoty procesów gospodarczych.

13 _W03 _W04 _W05 Ma rozszerzoną wiedzę o formach organizacyjno-prawnych tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju różnych form indywiduanej przedsiębiorczości w Posce, zna i rozumie podstawowe pojęcia prawne, zasady i normy i przepisy prawa reguujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Ma rozszerzoną wiedzę na temat otoczenia przedsiębiorstwa, jego czynników i zachodzących w tym obszarze zmian, a także na temat reacji, znaczenia i wpływu otoczenia i interesariuszy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Posiada szeroką wiedzę w zakresie narzędzi diagnozowania makro- i mikrootoczenia. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat reacji występujących pomiędzy organizacjami (w tym form współdziałania podmiotów gospodarczych na rynku) oraz pomiędzy organizacją i człowiekiem, w szczegóności pracownikiem i kientem. _W06 Rozumie wpływ działaności gospodarczej na środowisko naturane i społeczeństwo, a także wyzwania etyczne, jakie jej towarzyszą. _W07 Ma rozszerzoną wiedzę o ewoucji pogądów na temat roi przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roi w działaności społecznej, gospodarczej i administracyjnej _W08 Ma pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie i przedsiębiorczości, determinantach kształtujących efektywność działaności gospodarczej z uwzgędnieniem aspektów regionanych i międzynarodowych. _W09 _W10 Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych, ich ewoucji z perspektywy historycznej oraz uwarunkowań ich projektowania. Identyfikuje, rozumie, wyjaśnia w sposób pogłębiony mechanizm funkcjonowania obszarów funkcjonanych w przedsiębiorstwie, ich wzajemne reacje i roę w reaizacji ceów przedsiębiorstwa. _W11 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady pozyskiwania i wykorzystania różnego rodzaju zasobów w reaizacji ceów rozwojowych przedsiębiorstwa _W12 Zna i rozumie w sposób pogłębiony funkcje zarządzania i roę kadry kierowniczej w ich reaizacji. _W13 Zna w sposób pogłębiony szereg różnych metod, technik anaiz menedżerskich wspomagających proces podejmowania decyzji gospodarczych, a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji z zakresu poszczegónych dziedzin nauk społecznych. _W14 Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu studiów podypomowych na kierunku zarządzanie. _U01 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi poprawnie interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze, bieżące wydarzenia w poityce gospodarczej, ekonomii, a także samodzienie formułować własne opinie w tym zakresie oraz proponować adekwatne rozstrzygnięcia w przypadku zmian zachodzących w tych obszarach. 2

14 _U02 Potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi reguującymi sferę organizacji formano-prawnej zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw w Posce. _U03 Uwzgędnia w procesie podejmowania decyzji jej skutki etyczne, społeczne i ekoogiczne. _U04 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z okreśonego obszaru nauk o zarządzaniu w praktyce zawodowej. _U05 Potrafi poprawnie wybrać i zastosować zaawansowane metody i narzędzia stosowane w naukach o zarządzaniu. _U06 Potrafi prognozować oraz symuować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do skai makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro (przedsiębiorstwo) z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu. _U07 Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonanych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwach. _U08 W sposób poprawny posługuje się terminoogią z dziedziny nauk ekonomicznych, a zwłaszcza z dyscypiny nauk o zarządzaniu, jasno i komunikatywnie wyraża swój punkt widzenia, posługując się językiem poskim i językiem obcym. _U09 Posiada umiejętność formułowania hipotez i ceów oraz rozwiązania probemu badawczego z wykorzystaniem iteratury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych. _U10 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych, prezentacji mutimedianych, jej przedstawienia oraz prowadzenia dyskusji w języku poskim i języku obcym. KOMPETENCJE _K01 Ma świadomość deprecjacji wiedzy w czasie i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy zarówno w trybie akademickim jak również pozaakademickim. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. _K02 Potrafi uzupełniać i poszerzać zdobywaną wiedzę i umiejętności, stara się interdyscypinarnie łączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz dyscypin nauki. _K03 Potrafi identyfikować ważne probemy, w tym gospodarcze, społeczne, oraz panować sposób ich rozwiązania. _K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dyematy związane z wykonywaniem zawodu. 3

15 4 _K05 Potrafi myśeć w sposób racjonany i przedsiębiorczy - opierając swoje twierdzenia i decyzje na anaizie otrzymywanych informacji. Posiada umiejętność dokonania właściwej oceny zjawisk oraz jasnego uzasadnienia swojego stanowiska. _K06 Potrafi pracować w grupach, współtworzyć je bądź nimi zarządzać. _K07 Dostosowuje swoje zachowania i sposób postępowania do odgrywanej w zespoe roi. zza _K08 Ma świadomość i rozumie potrzebę zachowywania się w życiu zawodowym w sposób etyczny, zrównoważony i społecznie odpowiedziany. * w macierzy podano nazwy skrócone przedmiotów.

16 L.p Program studiów, uwzgędniający przedmioty nauczania na poszczegónych semestrach, warunki ich zaiczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów, w tym syabusy Przedmiot Rodzaj Liczba zajęć godzin ECTS Semestr zimowy Idea i miejsce Lean Management we współczesnym Wykład 4 1 przedsiębiorstwie usługowym Lean Office symuacja wdrożenia Lean Thinking do organizacji pracy Ćwiczenia 8 2 biurowej Zarządzanie jakością usług - koncepcje, zasady, metody i techniki Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, poka-yoke) 5 Zarządzanie procesami 6 7 Doskonaenie przepływu w procesach usługowych (one-piece fow, pu system, poziomowanie obciążeń, baansowanie stanowisk) Metody i techniki identyfikacji potrzeb i wymagań kienta (Anaiza Wartości, Voice of Customer, inne) Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Forma zaiczenia Zaiczenie bez oceny Zaiczenie bez oceny Zaiczenie z oceną Zaiczenie z oceną Zaiczenie z oceną Zaiczenie bez oceny Zaiczenie bez oceny 8 Zarządzanie strategiczne w Lean Wykład Zaiczenie z 12 3 Ćwiczenia oceną 9 Rozwiązywanie probemów w Lean Wykład Zaiczenie z 12 3 (Kaizen w Lean) Ćwiczenia oceną 10 Lean SixSigma Wykład Zaiczenie 12 4 Ćwiczenia bez oceny 11 Key Performance Indicators i Wykład Zaiczenie 12 3 Visua Management Ćwiczenia bez oceny 12 Green Lean w usługach Wykład 4 1 Zaiczenie z oceną 13 Vaue Stream Mapping w Wykład Zaiczenie 8 2 procesach usługowych Ćwiczenia bez oceny Lean w wybranych rodzajach 14 organizacji (Lean Banking, Lean Zaiczenie Ćwiczenia 12 3 Administration, Lean Servis bez oceny przykłady praktyczne 15 Lean Lidership Wykład Zaiczenie 12 3 Ćwiczenia bez oceny 16 Metoda doskonaenia procesów Wykład 8 2 Zaiczenie

17 pracy i instruowania pracowników w szczupłym przedsiębiorstwie TWI (Training Within Industry) Transformacja Lean przedsiębiorstwa (kreowanie kutury organizacyjnej Lean, czynniki sukcesu i bariery wdrażania LM w przedsiębiorstwach) Seminarium dypomowe Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia 8 2 Seminarium 16 8 bez oceny Zaiczenie z oceną Praca dypomowa egzamin Razem Program studiów, uwzgędniający przedmioty nauczania na poszczegónych semestrach Przedmiot ECTS L. godzin Semestr I Idea i miejsce Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie usługowym 2. Lean Office symuacja wdrożenia Lean Thinking do organizacji pracy biurowej 3. Zarządzanie jakością usług - koncepcje, zasady, metody i techniki 4. Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, pokayoke) cz. 1 Prowadzący 1 4 WZ 2 8 LQT 3 12 WZ 1 4 WZ 5. Zarządzania procesami 2 8 WZ 6. Doskonaenie przepływu w procesach usługowych (one-piece fow, pu system, 2 8 LQT poziomowanie obciążeń, baansowanie stanowisk) 7. Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, pokayoke) 1 4 WZ cz Metody i techniki identyfikacji potrzeb i wymagań kienta (Anaiza Wartości, Voice of 3 12 WZ Customer, inne) 9. Seminarium dypomowe cz WZ 10. Zarządzanie strategiczne w Lean cz WZ 11. Rozwiązywanie probemów w Lean (Kaizen w 3 12 WZ

18 3 Lean) Semestr II Lean SixSigma 3 12 LQT 13. Key Performance Indicators i Visua Management 3 12 LQT 14. Green Lean w usługach 1 4 WZ 15. Vaue Stream Mapping w procesach usługowych 2 8 LQT 16. Lean w wybranych rodzajach firm usługowych (Lean Banking, Lean Administration, Lean Servis przykłady praktyczne 3 12 Praktycy (WZ) 17. Lean Lidership 3 12 LQT 18. Seminarium dypomowe cz WZ 19. Metoda doskonaenia procesów pracy i instruowania pracowników w szczupłym przedsiębiorstwie TWI (Training Within Industry) 2 8 LQT 20. Zarządzanie strategiczne w Lean cz WZ 21. Transformacja Lean przedsiębiorstwa (kreowanie kutury organizacyjnej Lean, czynniki sukcesu i bariery wdrażania LM w przedsiębiorstwach) 22. Seminarium dypomowe cz. 3 (obrony projektów) 2 8 WZ 2 8 WZ 48 ECTS 176 Legenda: WZ kadrę zapewnia Wydział Zarządzania LQT kadrę zapewnia firma LeanQ Team Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaiczeń ze wszystkich przedmiotów oraz napisanie pracy dypomowej i jej obrona z sukcesem.

19 Sywetki zawodowe prowadzących zajęcia na studiach podypomowych Lean Management w usługach 1. Prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski Pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziae Zarządzania UG od 1974 roku pełniąc w nim różne funkcje w tym w okresie ostatnich ośmiu at zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki. Jest autorem 3 monografii oraz ponad 60 artykułów opubikowanych w różnych specjaistycznych czasopismach naukowych oraz wydawnictwach konferencyjnych. Specjaizuje się w probematyce zarządzania procesami oraz innych współczesnych narzędzi zarządzania takich jak: Reengineering, Lean Management, Outsourcing, Benchmarking czy Tota Quaity Management. 1. Prof. UG dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Prowadzone zajęcia, m.in. wykłady pt. Zarządzanie jakością, Zarządzanie Jakością II, Six Sigma, obejmujące probematykę Lean management. Wybrane pubikacje w temacie ean management i six sigma (ata ): a) M. Wiśniewska, A. Świder, Metoda 5S office na przykładzie biura działu jakości przedsiębiorstwa Y, [w:] Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym, Wydawnictwo Poitechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014, b) M. Wiśniewska, P. Bondarenko, Zastosowanie wybranych narzędzi i metod zarządzania jakością do rozpoznania probemów dotyczących wad produktu w przedsiębiorstwie X. Studium przypadku, [w:] Uwarunkowania jakościowe, Wydawnictwo Poitechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, c) M. Wiśniewska, A. Watoła, Sztafeta efektywności - historia powstania ean management, Zarządzanie Jakością, 2013, Nr 2, d) M. Wiśniewska, Wybór projektów Six Sigma i uwarunkowania ich skutecznego wdrożenia, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, Nr 172, e) M. Wiśniewska, E. Konieczyńska, Lean management narzędziem doskonaenia zarządzania szpitaem, Studia i Materiały Poskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2011, Nr 54, Dr hab. prof. UG Piotr Waentynowicz Tytuł mgra zarządzania uzyskał w 1995 roku na Wydziae Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 roku na tym samym wydziae obronił rozprawę doktorską Kontrakt menedżerski w przedsiębiorstwie i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habiitowanego nauk ekonomicznych w dyscypinie nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej dysertacji Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Posce.

20 2 Od 1995 związany z trójmiejskim środowiskiem akademickim. Wykładał między innymi w Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkoe Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższej Hanzeatyckiej Szkoe Zarządzania w Słupsku oraz Wyższej Szkoe Bankowej w Gdańsku i Gdyni. Był wieokrotnym kierownikiem studiów podypomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość współfinansowanych z EFS, prowadzi zajęcia na wieu innych kierunkach studiów podypomowych. Od 2009 roku związany jest na stałe w Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego gdzie prowadzi zajęcia z Podstaw zarządzania, Zarządzania produkcją, Zarządzania projektami, Organizacji procesów decyzyjnych, Koncepcji zarządzania, a ostatnio Lean Management. W swojej karierze prowadził też zajęcia z Ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Zarządzania strategicznego, Zachowań organizacyjnych oraz Negocjacji, a także iczne szkoenia i warsztaty da praktyków. Doświadczenia badawcze i konsutingowe wyniósł m.in. z Opoczno SA, Famaro SA, Świdnik SA, PZL Rzeszów SA, Kose SA, Franke Foodservice Poand Sp. z o.o., DMM Pastic Sp. z o.o. oraz ZO Wybrzeże S.I. Autor wieu artykułów naukowych na temat Kaizen i Lean Management oraz opracowań na rzecz praktyki. Brał udział w wieu szkoeniach i konferencjach na temat Lean Management m. in. w Lean Enterprise Institute Poska oraz Kaizen Institute. Aktuanie prowadzi badania naukowe na temat zastosowania Kaizen i Lean Management w poskich przedsiębiorstwach. 4. Dr inż. Ewa Mainowska Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziae Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego od roku W tym czasie w zakresie dydaktyki prowadziła zajęcia z ogistki, z uwzgędnieniem pojęcia jakości w ogistyce produkcji oraz Lean managementu. Pozostałe przedmioty prowadzone przez E. Mainowską tematycznie są związane z ogónie pojętą jakością w zakresie działaności usługowej, ze szczegónym wskazaniem na usługi żywieniowe. Ta tematyka przedstawiana jest również w pracy naukowej. W atach E. Mainowska uczestniczyła w szkoeniach organizowanych przez firmę LeanQTeam z zakresu metod doskonaenia produkcji, projektowania efektywnego i bezpiecznego stanowiska pracy oraz zastosowania efektywnej ogistyki w łańcuchu dostaw. 5. Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziae Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, opiekun Koła Naukowego Zarządzania Jakością i Środowiskiem QuaiTeam UG, doświadczenie zawodowe na stanowisku project managera w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zainteresowania naukowe obejmują tematykę japońskich technik doskonaenia jakości oraz ich wykorzystania w doskonaeniu działaności środowiskowej przedsiębiorstwa w tym w szczegóności podejścia Green Lean (Lean and Green), autorka pubikacji krajowych i międzynarodowych,

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 WYTYCZNE dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska. Master s Thesis

Praca dyplomowa magisterska. Master s Thesis Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 utego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Praca dypomowa magisterska Nazwa modułu w języku angieskim Master s Thesis

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych:

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Prawa i Administracji Studia podyplomowe: Prawo dla mediatorów INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe: Studia podyplomowe Prawo dla mediatorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1081 Technoogie informacyjne w ogistyce Information Technoogy

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu produkcją Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-484z Komputerowe wspomaganie zarządzania Computer Aided

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo Publiczne. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo Publiczne Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 210 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pytlik Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 207/208 Ramy punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: Liczba punktów Seminaria 4 Zajęcia fakultatywne Zajęcia rozwijające

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Profil Absolwenta Absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu Lean Management

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku Kierowanie jednostką ratowniczą 2.Czas trwania studiów Dwa semestry 3.Termin rozpoczęcia studiów 1 październik

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR /13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 0000-11/13 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka (studia pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Załącznik do uchwały nr 550 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Zarządzanie... nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Zakładane efekty dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo