INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podypomowych: Lean Management w usługach INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA Studia podypomowe/kurs dokształcający/szkoenie jako wyodrębniona część obszaru (obszarów) kształcenia: Podypomowe studia Lean Management w usługach stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia w obrębie nauk społecznych, reaizowaną w Uczeni w sposób okreśony programem kształcenia. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podypomowe/kurs dokształcający/szkoenie: Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania UG Forma studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Studia podypomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych Dokument potwierdzający ukończenie studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Świadectwo ukończenia studiów podypomowych UG oraz certyfikat ukończenia studiów podypomowych Lean Management w usługach reaizowanych we współpracy z europejskim stowarzyszeniem trenerów Lean Management Sustainabe Performance Improvement Network Uzyskiwane uprawnienia/kwaifikacje/specjaność w ramach studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Nie dotyczy Profi absowenta (możiwości związane z rozwojem kariery zawodowej ub kontynuacji kształcenia): Podstawowym ceem studiów podypomowych Lean Management w usługach jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące ich do pełnienia roi menedżera Lean/menedżera ciągłego doskonaenia w przedsiębiorstwie usługowym bądź roi idera zespołów usprawniających Lean/Kaizen w przedsiębiorstwach tego typu. Absowenci studiów podypomowych Lean Management w usługach będą mogi także występować w roi trenerów wewnętrznych Lean bądź wewnętrznych audytorów systemów Lean Management w bankowości, administracji pubicznej, przedsiębiorstwach ogistycznych ub innych przedsiębiorstwach usługowych. Wiedza ta przydatna będzie również kierownikom różnych szczebi, ze

2 2 szczegónym uwzgędnieniem członków najwyższego kierownictwa, chcących w swoich przedsiębiorstwach zastosować z powodzeniem jedną z nowych i najpopuarniejszych w praktyce koncepcji zarządzania. Sywetka absowenta Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają umożiwić absowentom, w zaeżności od indywiduanych potrzeb, pełnienie w przedsiębiorstwach usługowych funkcji menedżera Lean ub koordynatora procesu ciągłego rozwoju, bądź aktywnego uczestnictwa w tych procesach jako kierownik ub specjaista danej organizacji. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, w zaeżności od ich potrzeb i zainteresowań, mają także absowentom ułatwić prowadzenie własnego, nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa usługowego bądź pełnienie roi wewnętrznego audytora ub trenera Lean Management. Dają także możiwość kształcenia na bardziej specjaistycznych studiach podypomowych, ub szkoeniach innego typu, służących pogłębieniu wiedzy, zgodnie z idea uczenia się przez całe życie. Dziedziny nauki i dyscypiny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Podypomowe studia Lean Management w usługach zakładają reaizację efektów kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, dyscypina nauki o zarządzaniu. Czas trwania studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: 2 semestry / 176 h dydaktycznych Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas studiów podypomowych/kursu dokształcającego/szkoenia: Podypomowe studia Lean Management w usługach zakładają uzyskanie 48 punktów ECTS przypisanych do zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczyciei akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, egzaminy i zaiczenia przedmiotów, seminaria i konsutacje z nauczycieami akademickimi) oraz do pracy własnej słuchacza (w tym projekty reaizowane przez słuchacza w trakcie studiów). Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią rozwoju: Podypomowe studia Lean Management w usługach i ich reaizacja są zgodne z ogóną Misją Uniwersytetu Gdańskiego, która jest następująca: Posłannictwem Uniwersytetu jest kształcenie cenionych absowentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczospołecznym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych probemów. Ponadto, Podypomowe studia Lean Management w usługach są zgodne z reaizowaną przez Uniwersytet Gdański strategią rozwoju, szczegónie w następującym zakresie: Uniwersytet Gdański będzie troszczył się o wysoki poziom kwaifikacji absowentów i ich dobre przygotowanie do kariery zawodowej w integrującej się Europie. Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia będzie reaizowane poprzez nieustanne

3 3 aktuaizowanie przekazywanej wiedzy w śad za najnowszymi osiągnięciami nauki i transformacją systemów społecznych, ueastycznienie procesu kształcenia w kontekście zarówno doboru zakresu wiedzy, jak i form jej przekazywania, poszerzenie form kształcenia ewoucję edukacji z tradycyjnej w autoedukację oraz umożiwienie edukacji równoegłej, permanentnej i przemiennej, wspieranie mobiności studentów i nauczyciei akademickich, upowszechnienie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wdrożenie Krajowych Ram Kwaifikacji, wprowadzenie nowoczesnego i przejrzystego systemu oceny oraz awansu kadry nauczającej. Przekazywaniu i popuaryzacji najnowszej wiedzy poznawczej i utyitarnej będą służyły nieustannie modernizowane i rozwijane studia podypomowe oraz kursy adresowane do osób z regionanych oraz krajowych kręgów gospodarczych i instytucjonanych. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: Studia są przeznaczone da osób z wyższym wykształceniem (icencjat, mgr), bez ograniczeń kierunkowych, które pracują ub zamierzają podjąć pracę w przedsiębiorstwach usługowych (ze szczegónym uwzgędnieniem bankowości, branży ubezpieczeniowej, edukacyjnej i administracji pubicznej) w obszarze związanym z ciągłym doskonaeniem organizacji bądź jako iderzy wdrażania szczupłych rozwiązań w tych organizacjach. Zasady rekrutacji: Rekrutacja na studia podypomowe odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podypomowe - IRK. Dokumenty rekrutacyjne: 1. Podanie o przyjęcie na studia podypomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podypomowych). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Dypom ukończenia studiów I ub II stopnia ub jednoitych studiów magisterskich. 4. Zdjęcie egitymacyjne. 5. Limit: 26 osób Różnice wobec programów kształcenia na innych studiach podypomowych/ kursach dokształcających/szkoeniach prowadzonych w UG o podobnie okreśonych ceach i efektach kształcenia: Program studiów podypomowych Lean Management w usługach ma charakter innowacyjny i autorski. Aktuanie studia tego typu, nakierowane na słuchaczy z organizacji usługowych, prowadzone są w nieicznych uczeniach w Posce (np. WSB Poznań, WSB Wrocław) - w przeciwieństwie do szeroko oferowanych studiów podypomowych z zakresu Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Program został opracowany we współpracy z wybitnymi specjaistami Lean Management z praktyki gospodarczej. Nie występuje zbieżność z innymi programami studiów podypomowych reaizowanych na Uniwersytecie Gdańskim.

4 4 Kadra dydaktyczna studiów podypomowych: Proponowany Kierownik Studiów: prof. UG dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański L.p Przedmiot Idea i miejsce Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie usługowym Lean Office symuacja wdrożenia Lean Thinking do organizacji biurowej Zarządzanie jakością usług - koncepcje, zasady, metody i techniki Osoba prowadząca Instytucja Prof. UG dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Dr inż. Joanna Czerska, mgr inż. Zdzisław Wazło, LeanQ Team Prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 4 Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, poka-yoke) 5 Zarządzanie procesami 6 7 Doskonaenie przepływu w procesach usługowych (one-piece fow, pu system, poziomowanie obciążeń, baansowanie stanowisk) Metody i techniki identyfikacji potrzeb i wymagań kienta (Anaiza Wartości, Voice of Customer, inne) Dr inż. Ewa Mainowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Prof. dr hab. Piotr Grajewski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Mgr inż. Piotr Fedorowski, LeanQ Team Mgr Wojciech Kowaczyk, WSB w Gdańsku 8 Zarządzanie strategiczne w Lean Dr Wojciech Mache, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 9 Dr inż. Ewa Mainowska, dr Małgorzata Rozwiązywanie probemów w Lean Szymańska-Brałkowska, Wydział Zarządzania, (Kaizen w Lean) Uniwersytet Gdański 10 Lean SixSigma Mgr inż. Zdzisław Wazło, LeanQ Team 11 Key Performance Indicators i Visua Mgr Andrzej Biziuk, LeanQ Team Management 12 Green Lean w usługach Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 13 Vaue Stream Mapping w procesach Dr inż. Joanna Czerska, LeanQ Team usługowych 14 Lean w wybranych rodzajach firm usługowych: Lean Banking, Lean Administration, Lean Servis Mgr Grażyna Potwora, firma LeanPassion, dr Adam Kimek, Starostwo Powiatowe w Wejherowie mgr Iwona Kozan, mgr Barbara Rudziks, firma Best SA 15 Lean Lidership Mgr Andrzej Biziuk, LeanQ Team 16 Metoda doskonaenia procesów pracy i Mgr inż. Piotr Fedorowski, LeanQ Team instruowania pracowników w szczupłym

5 5 17 przedsiębiorstwie TWI (Training Within Industry) Transformacja Lean przedsiębiorstwa (kreowanie kutury organizacyjnej Lean, czynniki sukcesu i bariery wdrażania LM w przedsiębiorstwach) 18 Seminarium dypomowe Prof. UG dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Prof. dr hab. Piotr Grajewski, prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska, dr hab. Piotr Waentynowicz, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański Dokumentacja dotycząca programu kształcenia i sposobów jego reaizacji: Dokumentację dotyczącą programu kształcenia i sposobów jego reaizacji na studiach podypomowych stanowi: 1. Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do wybranych efektów obszarowych. 2. Opis procesu kształcenia (opis modułów/przedmiotów) syabusy. 3. Pan studiów (kursu dokształcającego, szkoenia) z podziałem na semestry i okreśeniem modułów (przedmiotów) wraz z przyporządkowaną im iczbą godzin i punktów ECTS. Zasoby materiane infrastruktura dydaktyczna: Podczas zajęć wykorzystywana jest infrastruktura dydaktyczna Wydziału Zarządzania (wyposażone w nowoczesny sprzęt mutimediany sae dydaktyczne). Słuchacze mają również możiwość korzystania z zasobów Bibioteki Ekonomicznej UG, która znajduje się w Sopocie. W jej skład wchodzą: czytenia książek, czytenia czasopism, czytenia czasopism retrospektywnych, wypożyczania oraz informatorium z saą komputerową. Sposób prowadzenia zajęć: Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, gry symuacyjne. Działaność naukowa ub naukowo-badawcza: Badania naukowe prowadzone przez wykładowców Wydziału Zarządzania zaangażowanych do prowadzenia zajęć w ramach studiów podypomowych Lean Management w usługach, są w pełni zgodne z zakresem tematycznym i probematyką studiów podypomowych. Ponadto, zaangażowani w ramach studiów konsutanci/trenerzy z firm współpracujących posiadają wiedzę praktyczną z obszaru prowadzonych zajęć, która będą mogi podzieić się ze słuchaczami. We współpracy z trenerami/konsutantami oraz słuchaczami studiów panuje się prowadzić dodatkowe badania na temat aktuanego stanu poruszanych w ramach studiów podypomowych Lean Management w usługach zagadnień w praktyce.

6 6 Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia: Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziae Zarządzania działa na podstawie uchwały nr 76/09 Senatu UG z dnia 26 istopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zarządzenia nr 48/R/10 Rektora UG z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzenia nr 49/R/10 Rektora UG z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie składu Uczenianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań. Do okreśonego Systemu naeżą Uczeniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia utworzony zarządzeniem nr 52/12/13WzrUG Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 24 stycznia 2013 r. W ramach Systemu prowadzi się badania ankietowe zajęć oraz hospitacje zajęć. Badania dotyczące zajęć są prowadzone w formie badań eektronicznych gwarantujących studentom anonimowość wypowiedzi. Wyniki zbiorcze ankiet co roku są drukowane, przedstawiane osobom ankietowanym oraz gromadzone na Wydziae. Rada Wydziału Zarządzania co roku przyjmuje raport z samooceny Wydziału. Raport jest także pubikowany na stronie internetowej Wydziału. Ponadto monitorowanie osów absowentów naeży do zadań Biura Karier UG. Kształcenie na Wydziae Zarządzania jest prowadzone zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwaifikacji da Szkonictwa Wyższego. Wydział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają tę jednostkę w zakresie formułowania i oceny efektów kształcenia. Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych: Program studiów opracowano wspónie z kierownictwem firmy konsutingowej LeanQ Team pomorskiego idera w zakresie konsutingu Lean Management, w wyniku czego uwzgędnia najnowszą międzynarodową wiedzę w tym zakresie. Na studiach podypomowych Lean Management w usługach będą wykorzystywane formy zajęć wykorzystywane między innymi w programach szkoeń europejskiego stowarzyszenia trenerów Lean Management Sustainabe Performance Improvement Network oraz Lean Enterprise Istitute i Kaizen Institute.

7 Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych na Studiach Podypomowych pt. Lean Management w usługach profi ogónoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, A_ profi ogóno akademicki, P_ profi praktyczny, _W kategoria wiedzy, _U kategoria umiejętności, _K kategoria kompetencji społecznych 01, 02,. numer efektu kształcenia, _ - specjanościowy efekt kształcenia w ramach podjętych studiów podypomowych Lean Management w usługach Symbo Kierunkowe efekty kształcenia da całego programu kształcenia na kierunku Odniesienie do efektów kształcenia okreśonych w Rozporządzeniu Przedmioty wg numerów na iście programu Kształcenia w INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA (Załącznik 1 do uchwały Nr 1/2012(3)) _W01 _W02 _W03 WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych ze szczegónym uwzgędnieniem dyscypiny nauk o zarządzaniu oraz rozumie ich reację z innymi naukami społecznymi. Dysponuje poszerzoną wiedzą na temat reacji zachodzących pomiędzy dyscypinami nauk ekonomicznych i prawnych, mających kuczowe znaczenie da zrozumienia istoty procesów gospodarczych. Ma rozszerzoną wiedzę o formach organizacyjnoprawnych tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju różnych form indywiduanej przedsiębiorczości w Posce, zna i rozumie podstawowe pojęcia prawne, zasady i normy i przepisy prawa reguujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. S2A_W01 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W07 S2A_W10 S2A_W11 Wszystkie przedmioty 1, 3, 10, 12, 14, 17, 18 1,3,5,7,8,12,14,17,18 _W04 Ma rozszerzoną wiedzę na temat otoczenia S2A_W02 Wszystkie przedmioty

8 _W05 _W06 _W07 _W08 _W09 _W10 _W11 _W12 przedsiębiorstwa, jego czynników i zachodzących w tym obszarze zmian, a także na temat reacji, znaczenia i wpływu otoczenia i interesariuszy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Posiada szeroką wiedzę w zakresie narzędzi diagnozowania makro- i mikrootoczenia. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat reacji występujących pomiędzy organizacjami (w tym form współdziałania podmiotów gospodarczych na rynku) oraz pomiędzy organizacją i człowiekiem, w szczegóności pracownikiem i kientem. Rozumie wpływ działaności gospodarczej na środowisko naturane i społeczeństwo, a także wyzwania etyczne, jakie jej towarzyszą. Ma rozszerzoną wiedzę o ewoucji pogądów na temat roi przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roi w działaności społecznej, gospodarczej i administracyjnej Ma pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie i przedsiębiorczości, determinantach kształtujących efektywność działaności gospodarczej z uwzgędnieniem aspektów regionanych i międzynarodowych. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych, ich ewoucji z perspektywy historycznej oraz uwarunkowań ich projektowania. Identyfikuje, rozumie, wyjaśnia w sposób pogłębiony mechanizm funkcjonowania obszarów funkcjonanych w przedsiębiorstwie, ich wzajemne reacje i roę w reaizacji ceów przedsiębiorstwa. Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady pozyskiwania i wykorzystania różnego rodzaju zasobów w reaizacji ceów rozwojowych przedsiębiorstwa Zna i rozumie w sposób pogłębiony funkcje zarządzania i roę kadry kierowniczej w ich reaizacji. 2 S2A_W03 S2A_W08 S2A_W04 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 S2A_W07 3, 12 S2A_W09 S2A_W05 S2A_W03 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15,17, 18 Wszystkie przedmioty S2A_W07 4, 5, 9, 13, 14, 17 S2A_W01 S2A_W02 S2A_W11 Wszystkie przedmioty S2A_W11 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 S2A_W05 1, 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18

9 _W13 _W14 _U01 _U02 _U03 Zna w sposób pogłębiony szereg różnych metod, technik anaiz menedżerskich wspomagających proces podejmowania decyzji gospodarczych, a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji z zakresu poszczegónych dziedzin nauk społecznych. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu studiów podypomowych na kierunku zarządzanie. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi poprawnie interpretować zjawiska społecznogospodarcze, bieżące wydarzenia w poityce gospodarczej, ekonomii, a także samodzienie formułować własne opinie w tym zakresie oraz proponować adekwatne rozstrzygnięcia w przypadku zmian zachodzących w tych obszarach. Potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi reguującymi sferę organizacji formano-prawnej zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw w Posce. Uwzgędnia w procesie podejmowania decyzji jej skutki etyczne, społeczne i ekoogiczne. 3 S2A_W06 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18 S2A_W03 S2A_U01 S2A_U07 S2A_U08 Wszystkie przedmioty 1, 3, 5, 8, 9, 14, 18 S2A_U05 3, 5, 7, 12,18 S2A_U05 3, 4, 5, 7, 12, 15, 17, 18 _U04 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z okreśonego obszaru nauk o zarządzaniu w praktyce zawodowej. S2A_U06 Wszystkie przedmioty _U05 Potrafi poprawnie wybrać i zastosować S2A_U07 zaawansowane metody i narzędzia stosowane w S2A_U06 naukach o zarządzaniu. Wszystkie przedmioty Potrafi prognozować oraz symuować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do _U06 skai makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro S2A_U04 Wszystkie przedmioty (przedsiębiorstwo) z wykorzystaniem S2A_U03 zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu. _U07 Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonanych decyzji o charakterze S2A_U02 Wszystkie przedmioty operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwach. _U08 W sposób poprawny posługuje się terminoogią z S2A_U11 Wszystkie przedmioty

10 _U09 _U10 _K01 _K02 _K03 _K04 _K05 _K06 _K07 _K08 dziedziny nauk ekonomicznych, a zwłaszcza z dyscypiny nauk o zarządzaniu, jasno i komunikatywnie wyraża swój punkt widzenia, posługując się językiem poskim i językiem obcym. Posiada umiejętność formułowania hipotez i ceów oraz rozwiązania probemu badawczego z wykorzystaniem iteratury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych, prezentacji mutimedianych, jej przedstawienia oraz prowadzenia dyskusji w języku poskim i języku obcym. KOMPETENCJE Ma świadomość deprecjacji wiedzy w czasie i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy zarówno w trybie akademickim jak również pozaakademickim. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi uzupełniać i poszerzać zdobywaną wiedzę i umiejętności, stara się interdyscypinarnie łączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz dyscypin nauki. Potrafi identyfikować ważne probemy, w tym gospodarcze, społeczne, oraz panować sposób ich rozwiązania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dyematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśeć w sposób racjonany i przedsiębiorczy - opierając swoje twierdzenia i decyzje na anaizie otrzymywanych informacji. Posiada umiejętność dokonania właściwej oceny zjawisk oraz jasnego uzasadnienia swojego stanowiska. Potrafi pracować w grupach, współtworzyć je bądź nimi zarządzać. Dostosowuje swoje zachowania i sposób postępowania do odgrywanej w zespoe roi. Ma świadomość i rozumie potrzebę zachowywania się w życiu zawodowym w sposób etyczny, zrównoważony i społecznie odpowiedziany. 4 S2A_U09 S2A_U09 S2A_U10 S2A_U11 S2A_K01 S2A_K06 S2A_K03 S2A_K05 S2A_K04 S2A_K04 S2A_K07 S2A_K02 S2A_K07 S2A_K04 18 Wszystkie przedmioty prowadzone w ramach warsztatów oraz seminarium dypomowe Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty Wszystkie przedmioty prowadzone w ramach warsztatów Wszystkie przedmioty prowadzone w ramach warsztatów Wszystkie przedmioty

11 5

12 1. Idea Lean management 2. Lean Office 3. Zarządzanie jakością usług 4. Narzędzia eiminacji marnotrawstwa 5. Zarządzanie procesami 6. Doskonaenie przepływu w procesach 7. Identyfikacja wymagań i potrzeb kienta 8. Zarządzania strategiczne 9 Kaizen w Lean 10. Lean SixSigma 11. KPI & VSM 12. Green Lean 13. VSM w procesach usługowych 14. Lean w wybranych rodzajach organizacji 15. Lean Lidership 16. TWI 17. Lean Transformation 18. Seminarium dypomowe Macierz efektów kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkonictwa Wyższego z dnia 2 istopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwaifikacji da Szkonictwa Wyższego Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych na studiach podypomowych Lean Management w usługach profi ogónoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, A_ profi ogóno akademicki, P_ profi praktyczny, _W kategoria wiedzy, _U kategoria umiejętności, _K kategoria kompetencji społecznych 01, 02,. numer efektu kształcenia, Liczba znaków,,'' oznacza stopień reaizacji danego efektu; brak znaku - oznacza, że przedmiot nie reaizuje danego efektu, oznacza, że efekt jest reaizowany w małym stopniu, oznacza że dany efekt jest reaizowany bezpośrednio w znaczący sposób w ramach danego przedmiotu SPR_ - specjanościowy efekt kształcenia w ramach podjętych studiów podypomowych Lean Management w usługach Symbo Opis efektu kształcenia Przedmioty * WIEDZA _W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych ze szczegónym uwzgędnieniem dyscypiny nauk o zarządzaniu oraz rozumie ich reację z innymi naukami społecznymi. _W02 Dysponuje poszerzoną wiedzą na temat reacji zachodzących pomiędzy dyscypinami nauk ekonomicznych i prawnych, mających kuczowe znaczenie da zrozumienia istoty procesów gospodarczych.

13 _W03 _W04 _W05 Ma rozszerzoną wiedzę o formach organizacyjno-prawnych tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw i rozwoju różnych form indywiduanej przedsiębiorczości w Posce, zna i rozumie podstawowe pojęcia prawne, zasady i normy i przepisy prawa reguujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Ma rozszerzoną wiedzę na temat otoczenia przedsiębiorstwa, jego czynników i zachodzących w tym obszarze zmian, a także na temat reacji, znaczenia i wpływu otoczenia i interesariuszy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Posiada szeroką wiedzę w zakresie narzędzi diagnozowania makro- i mikrootoczenia. Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat reacji występujących pomiędzy organizacjami (w tym form współdziałania podmiotów gospodarczych na rynku) oraz pomiędzy organizacją i człowiekiem, w szczegóności pracownikiem i kientem. _W06 Rozumie wpływ działaności gospodarczej na środowisko naturane i społeczeństwo, a także wyzwania etyczne, jakie jej towarzyszą. _W07 Ma rozszerzoną wiedzę o ewoucji pogądów na temat roi przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roi w działaności społecznej, gospodarczej i administracyjnej _W08 Ma pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie i przedsiębiorczości, determinantach kształtujących efektywność działaności gospodarczej z uwzgędnieniem aspektów regionanych i międzynarodowych. _W09 _W10 Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych, ich ewoucji z perspektywy historycznej oraz uwarunkowań ich projektowania. Identyfikuje, rozumie, wyjaśnia w sposób pogłębiony mechanizm funkcjonowania obszarów funkcjonanych w przedsiębiorstwie, ich wzajemne reacje i roę w reaizacji ceów przedsiębiorstwa. _W11 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady pozyskiwania i wykorzystania różnego rodzaju zasobów w reaizacji ceów rozwojowych przedsiębiorstwa _W12 Zna i rozumie w sposób pogłębiony funkcje zarządzania i roę kadry kierowniczej w ich reaizacji. _W13 Zna w sposób pogłębiony szereg różnych metod, technik anaiz menedżerskich wspomagających proces podejmowania decyzji gospodarczych, a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji z zakresu poszczegónych dziedzin nauk społecznych. _W14 Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu studiów podypomowych na kierunku zarządzanie. _U01 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi poprawnie interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze, bieżące wydarzenia w poityce gospodarczej, ekonomii, a także samodzienie formułować własne opinie w tym zakresie oraz proponować adekwatne rozstrzygnięcia w przypadku zmian zachodzących w tych obszarach. 2

14 _U02 Potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi reguującymi sferę organizacji formano-prawnej zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw w Posce. _U03 Uwzgędnia w procesie podejmowania decyzji jej skutki etyczne, społeczne i ekoogiczne. _U04 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z okreśonego obszaru nauk o zarządzaniu w praktyce zawodowej. _U05 Potrafi poprawnie wybrać i zastosować zaawansowane metody i narzędzia stosowane w naukach o zarządzaniu. _U06 Potrafi prognozować oraz symuować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do skai makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro (przedsiębiorstwo) z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu. _U07 Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonanych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwach. _U08 W sposób poprawny posługuje się terminoogią z dziedziny nauk ekonomicznych, a zwłaszcza z dyscypiny nauk o zarządzaniu, jasno i komunikatywnie wyraża swój punkt widzenia, posługując się językiem poskim i językiem obcym. _U09 Posiada umiejętność formułowania hipotez i ceów oraz rozwiązania probemu badawczego z wykorzystaniem iteratury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych. _U10 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych, prezentacji mutimedianych, jej przedstawienia oraz prowadzenia dyskusji w języku poskim i języku obcym. KOMPETENCJE _K01 Ma świadomość deprecjacji wiedzy w czasie i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy zarówno w trybie akademickim jak również pozaakademickim. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. _K02 Potrafi uzupełniać i poszerzać zdobywaną wiedzę i umiejętności, stara się interdyscypinarnie łączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz dyscypin nauki. _K03 Potrafi identyfikować ważne probemy, w tym gospodarcze, społeczne, oraz panować sposób ich rozwiązania. _K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dyematy związane z wykonywaniem zawodu. 3

15 4 _K05 Potrafi myśeć w sposób racjonany i przedsiębiorczy - opierając swoje twierdzenia i decyzje na anaizie otrzymywanych informacji. Posiada umiejętność dokonania właściwej oceny zjawisk oraz jasnego uzasadnienia swojego stanowiska. _K06 Potrafi pracować w grupach, współtworzyć je bądź nimi zarządzać. _K07 Dostosowuje swoje zachowania i sposób postępowania do odgrywanej w zespoe roi. zza _K08 Ma świadomość i rozumie potrzebę zachowywania się w życiu zawodowym w sposób etyczny, zrównoważony i społecznie odpowiedziany. * w macierzy podano nazwy skrócone przedmiotów.

16 L.p Program studiów, uwzgędniający przedmioty nauczania na poszczegónych semestrach, warunki ich zaiczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów, w tym syabusy Przedmiot Rodzaj Liczba zajęć godzin ECTS Semestr zimowy Idea i miejsce Lean Management we współczesnym Wykład 4 1 przedsiębiorstwie usługowym Lean Office symuacja wdrożenia Lean Thinking do organizacji pracy Ćwiczenia 8 2 biurowej Zarządzanie jakością usług - koncepcje, zasady, metody i techniki Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, poka-yoke) 5 Zarządzanie procesami 6 7 Doskonaenie przepływu w procesach usługowych (one-piece fow, pu system, poziomowanie obciążeń, baansowanie stanowisk) Metody i techniki identyfikacji potrzeb i wymagań kienta (Anaiza Wartości, Voice of Customer, inne) Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia Forma zaiczenia Zaiczenie bez oceny Zaiczenie bez oceny Zaiczenie z oceną Zaiczenie z oceną Zaiczenie z oceną Zaiczenie bez oceny Zaiczenie bez oceny 8 Zarządzanie strategiczne w Lean Wykład Zaiczenie z 12 3 Ćwiczenia oceną 9 Rozwiązywanie probemów w Lean Wykład Zaiczenie z 12 3 (Kaizen w Lean) Ćwiczenia oceną 10 Lean SixSigma Wykład Zaiczenie 12 4 Ćwiczenia bez oceny 11 Key Performance Indicators i Wykład Zaiczenie 12 3 Visua Management Ćwiczenia bez oceny 12 Green Lean w usługach Wykład 4 1 Zaiczenie z oceną 13 Vaue Stream Mapping w Wykład Zaiczenie 8 2 procesach usługowych Ćwiczenia bez oceny Lean w wybranych rodzajach 14 organizacji (Lean Banking, Lean Zaiczenie Ćwiczenia 12 3 Administration, Lean Servis bez oceny przykłady praktyczne 15 Lean Lidership Wykład Zaiczenie 12 3 Ćwiczenia bez oceny 16 Metoda doskonaenia procesów Wykład 8 2 Zaiczenie

17 pracy i instruowania pracowników w szczupłym przedsiębiorstwie TWI (Training Within Industry) Transformacja Lean przedsiębiorstwa (kreowanie kutury organizacyjnej Lean, czynniki sukcesu i bariery wdrażania LM w przedsiębiorstwach) Seminarium dypomowe Ćwiczenia Wykład Ćwiczenia 8 2 Seminarium 16 8 bez oceny Zaiczenie z oceną Praca dypomowa egzamin Razem Program studiów, uwzgędniający przedmioty nauczania na poszczegónych semestrach Przedmiot ECTS L. godzin Semestr I Idea i miejsce Lean Management we współczesnym przedsiębiorstwie usługowym 2. Lean Office symuacja wdrożenia Lean Thinking do organizacji pracy biurowej 3. Zarządzanie jakością usług - koncepcje, zasady, metody i techniki 4. Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, pokayoke) cz. 1 Prowadzący 1 4 WZ 2 8 LQT 3 12 WZ 1 4 WZ 5. Zarządzania procesami 2 8 WZ 6. Doskonaenie przepływu w procesach usługowych (one-piece fow, pu system, 2 8 LQT poziomowanie obciążeń, baansowanie stanowisk) 7. Narzędzia identyfikacji i eiminacji marnotrawstw w procesach usługowych (5S, standaryzacja, pokayoke) 1 4 WZ cz Metody i techniki identyfikacji potrzeb i wymagań kienta (Anaiza Wartości, Voice of 3 12 WZ Customer, inne) 9. Seminarium dypomowe cz WZ 10. Zarządzanie strategiczne w Lean cz WZ 11. Rozwiązywanie probemów w Lean (Kaizen w 3 12 WZ

18 3 Lean) Semestr II Lean SixSigma 3 12 LQT 13. Key Performance Indicators i Visua Management 3 12 LQT 14. Green Lean w usługach 1 4 WZ 15. Vaue Stream Mapping w procesach usługowych 2 8 LQT 16. Lean w wybranych rodzajach firm usługowych (Lean Banking, Lean Administration, Lean Servis przykłady praktyczne 3 12 Praktycy (WZ) 17. Lean Lidership 3 12 LQT 18. Seminarium dypomowe cz WZ 19. Metoda doskonaenia procesów pracy i instruowania pracowników w szczupłym przedsiębiorstwie TWI (Training Within Industry) 2 8 LQT 20. Zarządzanie strategiczne w Lean cz WZ 21. Transformacja Lean przedsiębiorstwa (kreowanie kutury organizacyjnej Lean, czynniki sukcesu i bariery wdrażania LM w przedsiębiorstwach) 22. Seminarium dypomowe cz. 3 (obrony projektów) 2 8 WZ 2 8 WZ 48 ECTS 176 Legenda: WZ kadrę zapewnia Wydział Zarządzania LQT kadrę zapewnia firma LeanQ Team Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaiczeń ze wszystkich przedmiotów oraz napisanie pracy dypomowej i jej obrona z sukcesem.

19 Sywetki zawodowe prowadzących zajęcia na studiach podypomowych Lean Management w usługach 1. Prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski Pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziae Zarządzania UG od 1974 roku pełniąc w nim różne funkcje w tym w okresie ostatnich ośmiu at zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki. Jest autorem 3 monografii oraz ponad 60 artykułów opubikowanych w różnych specjaistycznych czasopismach naukowych oraz wydawnictwach konferencyjnych. Specjaizuje się w probematyce zarządzania procesami oraz innych współczesnych narzędzi zarządzania takich jak: Reengineering, Lean Management, Outsourcing, Benchmarking czy Tota Quaity Management. 1. Prof. UG dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Prowadzone zajęcia, m.in. wykłady pt. Zarządzanie jakością, Zarządzanie Jakością II, Six Sigma, obejmujące probematykę Lean management. Wybrane pubikacje w temacie ean management i six sigma (ata ): a) M. Wiśniewska, A. Świder, Metoda 5S office na przykładzie biura działu jakości przedsiębiorstwa Y, [w:] Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym, Wydawnictwo Poitechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014, b) M. Wiśniewska, P. Bondarenko, Zastosowanie wybranych narzędzi i metod zarządzania jakością do rozpoznania probemów dotyczących wad produktu w przedsiębiorstwie X. Studium przypadku, [w:] Uwarunkowania jakościowe, Wydawnictwo Poitechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, c) M. Wiśniewska, A. Watoła, Sztafeta efektywności - historia powstania ean management, Zarządzanie Jakością, 2013, Nr 2, d) M. Wiśniewska, Wybór projektów Six Sigma i uwarunkowania ich skutecznego wdrożenia, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, Nr 172, e) M. Wiśniewska, E. Konieczyńska, Lean management narzędziem doskonaenia zarządzania szpitaem, Studia i Materiały Poskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2011, Nr 54, Dr hab. prof. UG Piotr Waentynowicz Tytuł mgra zarządzania uzyskał w 1995 roku na Wydziae Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 roku na tym samym wydziae obronił rozprawę doktorską Kontrakt menedżerski w przedsiębiorstwie i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habiitowanego nauk ekonomicznych w dyscypinie nauki o zarządzaniu na podstawie przedłożonej dysertacji Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Posce.

20 2 Od 1995 związany z trójmiejskim środowiskiem akademickim. Wykładał między innymi w Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkoe Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższej Hanzeatyckiej Szkoe Zarządzania w Słupsku oraz Wyższej Szkoe Bankowej w Gdańsku i Gdyni. Był wieokrotnym kierownikiem studiów podypomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość współfinansowanych z EFS, prowadzi zajęcia na wieu innych kierunkach studiów podypomowych. Od 2009 roku związany jest na stałe w Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego gdzie prowadzi zajęcia z Podstaw zarządzania, Zarządzania produkcją, Zarządzania projektami, Organizacji procesów decyzyjnych, Koncepcji zarządzania, a ostatnio Lean Management. W swojej karierze prowadził też zajęcia z Ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Zarządzania strategicznego, Zachowań organizacyjnych oraz Negocjacji, a także iczne szkoenia i warsztaty da praktyków. Doświadczenia badawcze i konsutingowe wyniósł m.in. z Opoczno SA, Famaro SA, Świdnik SA, PZL Rzeszów SA, Kose SA, Franke Foodservice Poand Sp. z o.o., DMM Pastic Sp. z o.o. oraz ZO Wybrzeże S.I. Autor wieu artykułów naukowych na temat Kaizen i Lean Management oraz opracowań na rzecz praktyki. Brał udział w wieu szkoeniach i konferencjach na temat Lean Management m. in. w Lean Enterprise Institute Poska oraz Kaizen Institute. Aktuanie prowadzi badania naukowe na temat zastosowania Kaizen i Lean Management w poskich przedsiębiorstwach. 4. Dr inż. Ewa Mainowska Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziae Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego od roku W tym czasie w zakresie dydaktyki prowadziła zajęcia z ogistki, z uwzgędnieniem pojęcia jakości w ogistyce produkcji oraz Lean managementu. Pozostałe przedmioty prowadzone przez E. Mainowską tematycznie są związane z ogónie pojętą jakością w zakresie działaności usługowej, ze szczegónym wskazaniem na usługi żywieniowe. Ta tematyka przedstawiana jest również w pracy naukowej. W atach E. Mainowska uczestniczyła w szkoeniach organizowanych przez firmę LeanQTeam z zakresu metod doskonaenia produkcji, projektowania efektywnego i bezpiecznego stanowiska pracy oraz zastosowania efektywnej ogistyki w łańcuchu dostaw. 5. Dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziae Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, opiekun Koła Naukowego Zarządzania Jakością i Środowiskiem QuaiTeam UG, doświadczenie zawodowe na stanowisku project managera w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zainteresowania naukowe obejmują tematykę japońskich technik doskonaenia jakości oraz ich wykorzystania w doskonaeniu działaności środowiskowej przedsiębiorstwa w tym w szczegóności podejścia Green Lean (Lean and Green), autorka pubikacji krajowych i międzynarodowych,

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo