MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam. Minister Edukacji Narodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam. Minister Edukacji Narodowej"

Transkrypt

1 MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008

2 Autorzy: mgr Daniel Lesniak ini. Anna Maiyska mgr Jerzy Parketny mgr inz. Grzegorz Smigielski Recenzenci: mgr ini. Bogdan Kostecki mgr ini. Przemyslaw Sleboda Opracowanie redakcyjne: dr Grzegorz Rycharski

3 I. Plany nauczania II. Prograrny nauczania przedrniotow zawodowych 1. Materialoznawstwo 2. Pracownia procesow cyfrowych 3. Cyfrowe technologic graficzne 4. Maszyny i urzqdzenia cyfrowe 5. Pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego 6 Praco~n a procesov~ repr~d-<c,,r,cn 7. Dziala nosc po igraf czio - meo alna 8. Jqzyk obcy zawodowy 9. Zajecia praktyczne 10. Praktyka zawodowa

4 I. PLANY NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Czteroietnie technikum Zawod: technik cyfrowych procesow graficznych 31 1[51] Podbudowa programowa: gimnazjum Przedmioty nauczania i przygotowania cyfrowego Pracownia proces6w reprodukcyjnych DziatalnoSC poligraficzno - medialna Jqzyk obcy zawodowy Zajqcia praktyczne Specjalizacja" Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie ' Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z przedstawicieiami pracodawcow oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy

5 PLAN NAUCZANIA Szkota policealna Zawod: technik cyfrowych procesow graficznych 31 1[51] Podbudowa programowa: szkota dajqca wyksztatcenie srednie Przedmioty nauczania ' Program specjalizacji opracowuje szkola w porozumieniu z przedstawicielami pracodawc6w oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy

6 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH MATERIALOZNAWSTWO Szczegotowe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczen (stuchacz) powinien umiec: - postuzyc sie terminologiqz zakresu materialoznawstwa, - scharakteryzowat procesy i produkty poligraficzne, - zidentyfikowac surowce i materialy, - okreslic wtasciwosci materiatow stosowanych w cyfrowych procesach poligraficznych, - okreslic zastosowanie surowcow i materiaiow, posiuiyc sie rolnymi jednostkami miar, ocenic jakosc surowcow i materiaiow, - dobrac i zastosowat przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, - okreslic warunki transportu oraz przechowywania surowcow, materiatow i gotowych produktow, - odczytac karty charakterystyki materiatow i surowcow, - zastosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska, - zastosowac srodki ochrony indywidualnej. Material nauczania 1. Wprowadzenie Cyfrowe procesy poligraficzne. Charakterystyka surowcow i materialow. Wyroby poiigraficzne. Wyroby multimedialne. Charakterystyka wyrobow poligraficznych. Charakterystyka wyrobow multimedialnych. 2. Surowce i materialy Rodzaje surowcow i materiatow. Zastosowanie surowcow i materiaiow. Jakosc surowcow imateriatow. Wptyw warunkow transportu oraz przechowywania na jakosc surowcow, materiaiow i produktow. Przyrzqdy kontrolno-pomiarowe. Jednostki miar. Zasady przeliczania jednostek miar. Cwiczenia: ldentyfikowanie surowcow i materiatow. Ocenianie jakosci surowcow i materiatow. Wykonywanie pomiarow masy, powierzchni, wilgotnosci i gqstosci, Przeliczanie jednostek miar.

7 Dobieranie przyrzqdow pomiaru parametrow surowcow i produktow. 3. Bezpieczenstwo i higiena pracy Zasady transportu oraz przechowywania surowcow, materialow i produktow. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska. Srodki ochrony indywidualnej.. Cwiczenia: Dobieranie Srodkow ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy. r Okreslanie potencjalnych zagrozeri zwiqzanych z wykonywanq pracq. OkreQlanie warunkow przechowywania oraz transportu SU~OWCOW, materialow i produktow. ~rodki dydaktyczne Zestawy norm. Przyrzqdy i narzgdzia pomiarowe. Probki surowcow, materialow, poiproduktow i produktow. Tabelaryczne zestawienia wiasciwosci materialow. Stanowiska komputerowe z dostepem do sieci wewnetrznej i lnternetu. Pakiet oprogramowania biurowego: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Projektor multimedialny, ekran. Filmy dydaktyczne: metody i techniki wytwarzania. Prezentacje multimedialne ilustrujqce rodzaje oraz wlasciwosci surowcow i materialow. Prezentacje multimedialne ilustrujqce warunki skiadowania i transportu materialow. Tablice: biaia bezpylowa, korkowa. Plansze i prezentacje multimedialne ilustrujqce technologie procesow poiigraficznych. Schematy procesow technologicznych. Dokumentacje technologiczne. Formy drukowe. Mikroskop, lupy. Twardosciomierz. Wiskozymetr. ph-metr. Urzqdzenia do pomiaru parametrow surowcow i materialow. Katalogi. Poradniki.

8 Uwagi o realizacji Celem realizacji programu przedmiotu Materialoznawsfwo jest opanowanie przez uczniow wiedzy i umiejgtnosci dotyczqcych: charakterystyki surowcow, materiatow, wyrobow poligraficznych imultimedialnych; zastosowania surowcow i materiatow; zasad przechowywania oraz transportu surowcow i materiatow; wptywu warunkow transportu i przechowywania na jakosc surowcow, materiatow i produktow; przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. Program przedmiotu powinien byc realizowany w pracowni poligrafii i informatyki w grupie liczqcej do 15 uczniow, a w miarg potrzeb z podziatem na zespoty 2-3 osobowe. Cwiczenia i inne zadania praktyczne powinny bye wykonywane wsposob umoiliwiajqcy realizacjg celow ksztalcenia. Stanowiska cwiczeniowe powinny by6 wyposaione wniezbgdne materiaty, narzgdzia, sprzgt i srodki dydaktyczne. Uczniowie powinni korzystac z roinych irodet informacji, jak: normy, instrukcje, poradniki, dokumentacja techniczna, katalogi, czasopisma specjalistyczne, Internet. Wskazane jest stosowanie metod nauczania: pokazu z wyjasnieniem, pokazu z instruktaiem, cwiczen praktycznych. uwagg naleiy zwracac na realizacjg tresci programowych trudnych do opanowania przez uczniow. Do takich tresci nalezy zaliczyc: - okreslanie wtasciwosci materiatow stosowanych wcyfrowych procesach poligraficznych, - okreslanie zakresu stosowania surowcow i materialow, - identyfikowanie oraz ocena jakosci surowcow i materiatow, - dobieranie oraz postugiwanie sig przyrzqdami kontrolno- -pomiarowymi, - odczytywanie kart charakterystyki materiatow i surowcow. Uzyskanie przez uczniow odpowiedniego poziomu umiejgtnosci wymaga ksztattowania umiejgtnosci pracy wzespole, korzystania zroinych irodet informacji, uzupetniania i aktualizowania wiedzy, ksztattowania postaw zawodowych, jak: systematycznosc, odpowiedziainosc za wyniki swojej pracy i wspotpracownikow, przestrzeganie dyscypliny i porzqdku w miejscu pracy, racjonalne gospodarowanie materiatami i energiq. Wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do przedsigbiorstw produkujqcych surowce i materiaty, na targi specjalistyczne, wystawy i pokazy. Umoiliwia to uczniom poznanie wspotczesnych technik itechnologii wytwarzania, wykorzystywania surowcow, materiatow, potproduktow i produktow.

9 Proponuje sie nastepujqcy podzial godzin tematycznych: na realizacje dziatow I LP. 1. / ~~rowadzenie 1 2. I~urowce Dzialy tematyczne i materialy 1 66 I 3. Bezpieczenstwo i higiena pracy * Razem / 108 Zamieszczona w tabeii orientacyjna liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziatow tematycznych dotyczy procesu ksztatcenia w czteroletnim technikum dia mlodzieiy. Nauczyciel moze dokonywac zmian w zaleznosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych. Propozycje metod sprawdzania ioceny osiqgniqc edukacyjnych ucznia Proces sprawdzania i oceniania osiagniec uczniow powinien by6 realizowany zgodnie z kryteriami ustalonymi na poczqtkowych zajqciach. W wyniku sprawdzania i oceniania osiagniec uczniow uzyskuje sie informacje dotyczqce poziomu opanowania umiejetnosci okreslonych w szczegolowych celach ksztalcenia. Wiedza i umiejetnosci uczniow mogq byc sprawdzane i oceniane za pomocq: - sprawdzianow ustnych i pisemnych, - testow osiqgniec szkolnych. W trakcie 0bse~lacji pracy uczniow podczas wykonywania Cwiczen i innych zadan naleiy zwracac uwage na: - okreslanie wtasciwosci surowcow, materiatow, polproduktow i produktow, - wykonywanie pomiarow, - wykonywanie obliczeh na podstawie pomiarow, - zabezpieczanie surowcow, materiatow, potproduktow i produktow, - stosowanie poprawnej terminologii, - poprawne i sprawne wykonanie pracy, - organizacje stanowiska pracy, - korzystanie z norm, instrukcji i katalogow, - organizacje pracy w zespole, - stosowanie bezpiecznych metod pracy, - przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska..- I Orientacyjna iiczba godzin 18

10 W koncowej ocenie osiqjniec uczniow po zakonczeniu realizacji programu naleiy uwzglqdniat: poziom wykonania cwiczeti i innych zadan praktycznych oraz wyniki stosowanych sprawdzianow i testow osiqjniqc. Proces sprawdzania i oceniania powinien bye realizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen. Literatura Czichon H., Magdzik S., Jakucewicz S., Mudrak E.: Formy drukowe. WSiP, Warszawa 1996 Gruszczynski Cz.: Farby graficzne. WSiP, Warszawa 1990 lhring S., lhring E.: Skanowanie dla profesjonalistow. Wydawnictwo RM, Warszawa 1998 Jakucewicz S., Czichon M., Czichon H.: Materialoznawstwo poligraficzne. Wydawnictwa PW, Warszawa 1992 Jakucewicz S.: Czichon H., Dudziak H.: cwiczenia laboratoryjne zmateriatoznawstwa poligraficznego. Wydawnictwa PW, Warszawa Jakucewicz S.: Papier. Produkt drukowania, tom I, lnstytut Poligrafii PW, Warszawa 1996 Kaminski B.: Nowoczesny Prepress. Translator s.c., Warszawa 2001 Katalogi i prospekty reklamowe producentow materialow Kohl M.: Farby drukowe. WNP, Warszawa 1984 Kwiatkowska I., Stankiewicz B.: BHP na stanowiskach pracy w przemysle poligraficznym. COBRPP, Warszawa 2007 Kwiatkowska I.: Stankiewicz B.: Gospodarka odpadami w zakladach poligraficznych. COBRPP, Warszawa 2007 Lloyd P. DeJidas, Jr. I Thomas M. Destree.: Technologia offsetowego drukowania arkuszowego. COBRPP, Warszawa 2007 Nelson R. E.: Co drukarz powinien wiedziec o farbach. COBRPP, Warszawa 2007 Normy: PN, IS0 Praca zbiorowa: Poligrafia - procesy i technika. COBRPP, Warszawa 2002 Czasopisma specjal~styczne Wykaz literatufy naleiy aktualizowad w mlar? ukazywania si? nowych pozycji wydawniczych.

11 PRACOWNIA PROCESOW CYFROWYCH Szczegotowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczen (stuchacz) powinien umiec: - zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, - skontrolowa~ stan techniczny urzqdzen stanowiqcych wyposaienie stanowiska pracy, - skorzystac z polskich i obcojezycznych irodet informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogow oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego, - postuiyc sig narzgdziami informatycznymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem, - zgromadzic, przetworzyc i udostepnic dane niezbedne do cyfrowego opracowania publikacji, - postuiyc sie instrukcjami obstugi maszyn i urzqdzen, - rozpoznac rodzaje plikow i formatow graficznych, - zaprojektowac proces wytwarzania produktow w srodowisku cyfrowym, - postuzyc sig tradycyjnq i cyfrowq dokumentacjq technicznq i technologicznq, - postuzyc sig skanerem, aparatem cyfrowym i kamerq w procesie projektowania mediow graficznych, - ocenic poprawnosc plikow cyfrowych, usunqc ewentualne btedy, - ustali6 parametry cyfrowych procesow graficznych, - zastosowac zasady prawa autorskiego, zaprojektowac i wyedytowac cyfrowq grafikg ekranowq i wydawnicz$ - zastosowac zasady kompozycji i typografii, - przygotowac materiaty cyfrowe do naswietlania i drukowania, - dobrac i zastosowac przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, - skonfigurowac stanowisko pracy do wspotpracy z Internetem, - zaprojektowac strony WWW i publikacje multimedialne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, - zastosowac dostgpne technologie drukowania w procesie wytwarzania produktow medialnych, - obsluiyc cyfrowe i analogowe systemy wydrukow probnych, - wykonac zadania zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska, - udzielic pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

12 Material nauczania 1.Organizacja stanowiska pracy Dobor i synchronizacja urzqdzen. Dobor oprogramowania. Konfiguracja sprzgtowa. Zapoznanie uczniow z procedurami pracy poszczegolnych urzqdzen. Konfiguracja urzqdzen cyfrowych w srodowisku sieciowym. Kalibracja urzqdzen. Przesylanie danych w Srodowisku sieciowym. Transformacja plikow. 2. Kontrola i archiwizacja danych Selekcjonowanie materiatow przeznaczonych do obrobki cyfrowej. Sprawdzanie poprawnosci formatow. Konsultowanie on-line z klientem i jednostkami odpowiedzialnymi za poszczegolne etapy procesu technoiogicznego. Stosowanie procedur i metod przenoszenia oraz przechowywania danych. 3. Projektowanie procesow technologicznych Okreslanie zatozen projektu multimedialnego. Planowanie procesu technologicznego i wydawniczego. Sporzqdzanie dokumentacji technologicznej. Dobor i uiytkowanie aplikacji. Zastosowanie narzgdzi programowych dla uzyskania okreslonych efektow multimedialnych i wydawniczych. 4. Projektowanie elementow graficznych Przygotowanie elementow graficznych do okreslonego projektu mu~tirnedialne~o i wydawniczego. Projektowanie typografii. Kodowanie znakow diakrytycznych. Wybor oraz zastosowanie jgzykow i technologii programowania. 5. Realizacja procesow multimedialnych Zapoznanie uczniow z podstawami jgzykow programowania PHP, Java oraz jgzyka XML. Pozycjonowanie elementow tekstowych i graficznych. Analiza odwzorowan barwnych i typograficznych w roinych systernach operacyjnych i apiikacjach. Tworzenie i reaiizacja scenariuszy dla okreslonych sekwencji multimedialnych. ~rodki dydaktyczne Stanowiska kornputerowe z dostgpem do sieci wewngtrznej i lnternetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia). Dwa stanowiska komputerowe z alternatywnym systemem operacyjnym, z dostgpem do sieci wewngtrznej i lnternetu. Serwery.

13 Pakiet oprogramowania biurowego: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Serwer W i FTP. Sewer bazy danych. Ap i6ac.a oo rworzenla s ~r/pro~ PnP Oprogramoivan~e do oorobk graf K o rrnapo.$e, nekrorohej 0prGramowanie narzgdziowe dla roinych systemow operacyjnych: archiwizatoty, komunikatoty, MS Project lub pokrewny, aplikacje do tworzenia i generowania wyrobow cyfrowych. Siec przewodowa i bezprzewodowa z dostgpem do lnternetu o przepustowosci minimum 1 Mbls. Projektor multimedialny, ekran. Postscriptowqlaserowqdrukarkg sieciowq. Skanery plaskie do oryginalow refleksyjnych i transparentnych. Sejf na licencje oprogramowania. Plansze i prezentacje multimedialne do ilustracji technologii procesow poligraficznych. Materialy poligraficzne. Wyroby i p6lprodukty poligraficzne. Schematy procesow technologicznych. Dokumentacje technologiczne. Formy drukowe. Normy: PN, ISO. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Pracownia proces6w cyfrowych obejmuje tematykg dotyczqcq organizacji stanowiska pracy, kontroli i archiwizacji danych, projektowania proces6w technologicznych, projektowania elementow graficznych, realizacji procesow multimedialnych. W wyniku realizacji programu uczniowie powinni opanowat podstawowe umiejgtnosci dotyczqce projektowania procesow cyfrowych. Podczas realizacji programu nalezy odwolywac sig do wiadomosci i umiejgtnosci nabytych przez uczniow w wyniku realizacji programow przedmiotow: Materialoznawstwo, Cyfrowe technologie graficzne. Naleiy rowniei wykorzystywac wiedzg i doswiadczenia uczniow dotyczqce projektowania elementow graficznych zdobyte poza szkolq. W trakcie procesu nauczania naleiy ksztaltowac zainteresowania uczniow przedmiotem, uswiadamiac koniecznosd ustawiunego samoksztalcenia poprzez korzystanie z podrgcznikow, czasopism specjalistycznych, katalogow, poradnikow. Naleiy uswiadamiac uczniom znaczenie przedmiotu w procesie ksztaltowania umiejqtnosci zawodowych.

14 Szczegolnie waine jest opanowanie przez uczniow umiejgtnosci: organizacji stanowiska pracy na poszczegolnych etapach procesu projektowania, powielania multimediow, archiwizacji, kontroli i segregacji danych, rozroiniania etapow procesu technologicznego, projektowania elementow graficznych, realizacji multimedialnych procesow reprodukcyjnych, poslugiwania sig poprawnq terminologiq. Bardzo wainym zadaniem nauczyciela jest ksztaltowanie umiejetnosci doboru narzedzi, przyrzqdow i urzqdzen do warunkow i rodzaju wykonywanej pracy. Nalezy zwracac uwagg na przestrzeganie praw autorskich, stosowanie poprawnej terminologii, przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. Zajqcia powinny odbywac sig w pracowni komputerowych technik graficznych wyposaionej w niezbgdne Srodki dydaktyczne, w grupie liczqcej do 15 uczniow, a w miarg potrzeb z podziatem na zespoty 3-4 osobowe. Przed przystwieniem do wykonywania zadan praktycznych naleiy sprawdzic poziom wiedzy uczniow, dotyczqcej prowadzonych badan iwykonywanych pomiarow. Warunkiem dopuszczenia uczniow do wykonania zadania jest pozytywna ocena wyniku sprawdzianu. Wskazana jest realizacja programu przedmiotu w trzy- lub czterogodzinnych jednostkach lekcyjnych. Nauczyciel powinien opracowac regulamin pracowni, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na dyscypline pracy podczas wykonywania zadan, obstuge stanowisk komputerowych i pomiarowych, bezpieczenstwo pracy. Przed przystwieniem do zajgc nalezy dokonac oceny poziomu wiedzy iumiejetnosci uczniow, dotyczqcych obslugi zestawow komputerowych oraz podstawowego oprogramowania, jak: systemy operacyjne, aplikacje uzytkowe. Nauczyciel powinien okreslic zasady sporzqdzania sprawozdan z realizacji zadan, zakres odpowiedzialnosci w przypadku celowego uszkodzenia sprzgtu i srodkow dydaktycznych. W trakcie realizacji programu przedmiotu nalezy podkreslac, ze przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej podczas obslugi urzqdzen elektronicznych jest konieczne. Do realizacji poszczegolnych zadan powinna byc opracowana instrukcja wykonania, okreslajqca poziom wiedzy i umiejetnosci uczniow oraz sposob wykonania zadania. Uczniowie powinni zapoznac sig z instrukcjq przed przystwieniem do wykonywania zadan.

15 Tematyka programowa przedmiotu stanowiqca wprowadzenie do ksztatcenia w zawodzie powinna byc realizowana w pierwszym i drugim roku nauczania. Proponuje sig nastgpujqcy podziat godzin na realizacjg dziatow tematycznych: Dzialy tematyczne Orientacyjna liczba godzin Organizacja stanowiska pracy 40 Kontrola i archiwizacja danych 28 Projektowanie procesow technologicznych 76 Projektowanie elementow graficznych 81 Realizacja procesow multimedialnych I Razem / 252 Zamieszczona w tabeli orientacyjna liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziatow tematycznych dotyczy procesu ksztatcenia w czteroletnim technikum dla mtodziezy. Nauczyciel moie dokonywat zmian w zaleznosci od aktuainych potrzeb edukacyjnych. Podczas realizacji dziatu Organizacja stanowiska pracy naleiy zwracac uwagg na: - uzytkowanie urzqdzen, - przestrzeganie zasad ergonomii, - czynniki szkodliwe, uciqzliwe i niebezpieczne wystepujqce w trakcie obstugi urzqdzen, - interpretacje przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przec vipozarovie, oraz ocnron, srodo A Isl(a W rrac e rea zac ozlac, Konrro a arcn I: 2ac.a danych la ezj z.vracac uwagg na: zagadnienia dotyczqce przechowywania i przesytania danych, - postugiwanie sie nosnikami danych cyfrowych, - spos&b porozumiewania sig z uczestnikami procesu produkcyjnego. Podczas realizacji dziatu Projektowanie procesow technologicznych naleiy zwracac uwagg na: - dobor urzqdzen i aplikacji do wykonania powierzonych zadah, - racjonalne wykorzystywanie srodkow i materiatow eksploatacyjnych, - sporzqdzanie dokumentacji technologicznej. 14

16 W wyniku realizacji dziatu Projektowanie elementow graficznych uczniowie powinni opanowat umiej~tnosci: - stosowania zasad typografii, - zapisu i konwersji danych. W trakcie realizacji dziatu Realizacja procesow multimedialnych naleiy zwracac uwage na: - wykorzystywanie jezykow programowania, - kompatybilnosc publikacji z roinymi systemami i platformami cyfrowymi Tematyka izakres zadan powinny byc modyfikowane, rozszerzane i aktualizowane, zgodnie z postgpem technicznym i technologicznym oraz ustawami i rozporzqdzeniami uprawnionych urzedow i instytucji. Propozycje metod sprawdzania ioceny osiqgnigc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigc uczniow powinno odbywac sig w trakcie i po zakoriczeniu realizacji programu przedmiotu, na podstawie kryteriow ustalonych na poczqtkowych zajeciach. Podstawowym kryterium oceniania osi~niei: uczniow jest poziom opanowania umiejetnosci okreslonych w szczegotowych celach ksztaicenia. Kontrola iocena osiqgnigc uczniow moie by6 dokonywana za pomocq: - sprawdzianow ustnych i pisemnych, - testow osiqgniet szkolnych, - obserwacji pracy uczniow podczas wykonywania cwiczen i innych zadari praktycznych. Podczas sprawdzania i oceniania osiqgniqc uczniow naleiy zwracac uwage na: - merytorycznqjakosc wypowiedzi, - stosowanie poprawnej terminologii, - korzystanie z roinych irodet informacji, - przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. Do podstawowych umiejetnosci podlegajqcych ocenie naleiy zaliczyc: - obslugq urzqdzen, - dobor urzqdzen do realizowanych procesow, - organizacje stanowiska pracy, - postugiwanie sie dokumentacjq technicznq, katalogami, programami komputerowymi. Na zakonczenie realizacji poszczegolnych dziaiow tematycznych wskazane jest stosowanie testow osiqgniet oraz sprawdzianow

17 praktycznych z zadaniami typu proba pracy, zaopatrzonymi w kryteria oceny i schemat punktowania. W koncowej ocenie osiqgniqt uczniow, po zakonczeniu realizacji programu przedmiotu, naleiy uwzglqdniae wyniki stosowanych sprawdzianow i testow osiqgniqc. Proces sprawdzania i oceniania powinien bye realizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen. Literatura Bacon J.: PHP i MySQL. 8 komponentow dla kreatywnych webmasterow. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007 Bargiet D., Sebastian Marek.: PHP i MySQL. Tworzenie sklepow internetowych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 Converse T., Park J., Morgan C.: PHP i MySQL. Biblia. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 Davis M., Phillips J.: PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007 Gehman C.: Systemy produkcyjne w poligrafii. COBRPP, Warszawa 2007 Lis M.: MySQL. Darmowa baza danych. Cwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 Praca zbiorowa: PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 Quigley E., Gargente M.: PHP i MySQL. Wydawnictwo Helion, Giiwice, 2007 Ullman L.: MySQL. Szybki start. Wyd. II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007 Ullman L.: PHP i MySQL. Dynamiczne strony W. Szybki start Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 Wandschneider M.: PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 Welling L., Thomson L.: MySQL. Podstawy. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004 Weliing L., Thomson L.: PHP i MySQL. Tworzenie stron W. Vademecum profesjonalisty. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 Williams H. E., Lane D.: PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004 Yank K.: PHP i MySQL.Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 Wykaz literatuv nalezy aktualizowad w miare ukazywania siq nowych pozycji wydawniczych.

18 CYFROWE TECHNOLOGIE GRAFICZNE Szczegolowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztaicenia uczen (sluchacz) powinien umiec: - postuiyc sig dokumentacjq technicznq i technologicznq w wersji tradycyjnej i cyfrowej, - scharakteryzowac procesy i wyroby poligraficzne, - scharakteryzowac techniki drukowania, - scharakteryzowac cyfrowe procesy poligraficzne, - okreslic wtasciwosci oraz jakosc iprzydatnosc materiatow stosowanych w cyfrowych procesach poligraficznych, - ocenic jakosc oraz estetyke wykonywanych prac, - odczytac oraz sporzqdzic dokumentacje technologicznq, - dobrac i zastosowac przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, - zastosowac dostepne technologie drukowania w procesie wytwarzania produktbw poligraficznych, - skontrolowac jakosc procesu produkcji, - zastosowac racjonalne rozwiqzania techniczne i technologiczne, - ustalic koszty uslug graficznych, - zastosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska, - skorzystac z roznych irodei informacji. Material nauczania 1. Technoloyie tworzenia drukow Wyroby poligraficzne. W+asciwosci druku, technologia drukowania wypuklego, piaskiego, wklgsiego, sitowego. Etapy procesow przygotowawczych do drukowania. Separacja barw, rastrowanie. Charakterystyka cyfrowych procesow przygotowawczych dla tradycyjnych technik drukowania. Technologia drukowania laserowego. Technologia drukowania atramentowego. Technologie drukowania termicznego. Materiaiy eksploatacyjne stosowane w poszczegolnych technikach drukowania. Zasady przygotowania maszyn cyfrowych do drukowania. Kontrola jakosci drukow. Zasady odczytywania i realizacji dokumentacji technologicznej. ~wiczenia: Dobieranie materiaiow eksploatacyjnych do typow maszyn i urzqdzen. Dobieranie podiozy drukowych do okreslonych technologii drukowania.. Dobieranie technologii drukowania do rodzaju realizowanych zadan. Dobieranie metod i urzqdzen do oceny jakosci drukow.

19 2. Technologie tworzenia statycznych produktow cyfrowych Nieanimowane produkty cyfrowe. Parametry produktow cyfrowych. Formaty danych. Parametry obiektow graficznych. Technologia konwersji danych. Urzqdzenia i aplikacje do obrobki danych tekstowych i graficznych. Zasady reprodukcji, dobor parametrow. Skiad, iamanie, montaz. Zasady skiadu publikacji cyfrowych Kopie probne. Sprzgt kontrolno-pomiarowy, zastosowanie sprzgtu. Nosniki. Urzqdzenia powielajqce. Cwiczenia: Dobieranie aplikacji do przetwarzania danych cyfrowych. Dobieranie metod skiadu, iamania i montaiu do rodzaju publikacji Tworzenie produktow cyfrowych. ldentyfikowanie technologii wykonania produktu. Kontrola jakosci produktow. 3. Technologie tworzenia animowanych produktow cyfrowych Animowane produkty cyfrowe. Parametry produktow cyfrowych. Formaty danych. Parametry obiektow graficznych. Technologia konwersji danych. Urzqdzenia i aplikacje do obrobki danych tekstowych i graficznych. Zasady reprodukcji, dobor parametrow. Skiad, iamanie, montaz. Zasady skiadu animowanych publikacji cyfrowych. Kopie probne. Sprzgt kontrolno-pomiarowy, zastosowanie sprzgtu. Nosniki. Urzqdzenia powielajqce. Cwiczenia: Dobieranie aplikacji do przetwarzania danych cyfrowych. Dobieranie metod skiadu, lamania i montaiu do rodzaju pubiikacji. Budowanie animowanych produktow cyfrowych. ldentyfikowanie technologii wykonania produktu. Kontrola jakosci produktow. 4. Technologie procesow cyfrowych Analiza zlecenia. Zasady okreslania parametrow produktow na podstawie zlecenia i planowanej technologii wykonania. Dobor metod przetwarzania danych. Dobor nosnikow i materialow. Dobor maszyn i urzqdzeti reprodukcyjnych. Organizacja procesow produkcji. Kontrola migdzyoperacyjna. Normatywy zuzycia surowcow, materialow, czasu pracy. Dobor metod kontroli jakosci. Zasady sporzqdzania dokumentacji technologicznej Cwiczenia: Dobieranie surowcow i materiaiow do stosowanej technologii.

20 . Wykonanie skladu i montazu wydawnictwa cyfrowego odpowiednio do rodzaju publikacji. Ocena jakosci kopii probnych i wyrobow gotowych.. Ocena zgodnosci wyrobow gotowych ze wzorcem. Sporzqdzanie dokumentacji technologicznej. Analiza ekonomiczna i jakosciowa procesu technologicznego. ~rodki dydaktyczne Wzorce formatowania tekstu. Przyrzqdy kontrolno-pomiarowe. Stanowiska komputerowe z dostgpem do sieci wewngtrznej i lnternetu. Oprogramowanie do naswietlarki typu RIP. Stanowisko komputerowe dla nauczyciela zdostepem do sieci wewnetrznej i lnternetu. Pakiet oprogramowania biurowego: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia multimediow. Projektor multimedialny, ekran. Filmy dydaktyczne ilustrujqce technologie procesow cyfrowych. Prezentacje muitimedialne. Zestawy typow publikacji cyfrowych i drukowanych. Przykiady makiet cyfrowych i analogowych. Urzqdzenia do reprodukcji. Nosniki pamigci. Schematy urzqdzeli reprodukcyjnych. Wzorce oryginaiow. Schematy naswietlarek. Drukarki komputerowe. Przykiadowe odbitki probne. Biblioteki zdjgc. Wzorniki kolorow. Schematy przebiegu procesow technologicznych. Zestawy form drukowych dla roinych technik drukowania. Przykiady form kopiowych dla roinych technik drukowania. Przyklady potproduktow i produktow procesow cyfrowych. Katalogi materiaiow eksploatacyjnych. Poradniki. Cenniki typowych prac i materiaiow eksploatacyjnych. Zestawy norm. Dokumentacje technologiczne. Probki materiaiow eksploatacyjnych. Programy do wspomagania pomiarow. Plansze i prezentacje multimedialne ilustrujqce technologie procesow poligraficznych

21 Wyroby i polprodukty poligraficzne. Schematy procesow technologicznych Lupy, mikroskopy. Densytometr, spektofotometr. Uwagi o realizacji Celem realizacji programu przedmiotu Cyfrowe technologic graficzne jest opanowanie przez uczniow wiedzy i umiejetnosci dotyczqcych obrobki danych, stosowania technologii, tworzenia produktow cyfrowych. Program przedmiotu powinien by6 realizowany w pracowni poligrafii i informatyki w grupie liczqcej do 15 uczniow, a w miarg potrzeb z podziaiem na zespoly 2-3 osobowe. Wskazane jest stosowanie metod nauczania: pokazu z wyjasnieniem, pokazu z instruktaiem, cwiczeti praktycznych. Szczegolnq uwagg naleiy zwracac na realizacje tresci programowych trudnych do opanowania przez uczniow. Do takich tresci naleiy zaliczyc: charakterystykg cyfrowych procesow, odczytywanie dokumentacji technologicznej, dobor materiaiow eksploatacyjnych do technik analogowych i cyfrowych, cyfrowe przygotowanie produktow, kontrolg jakosci produktow. Cwiczenia i inne zadania praktyczne naleiy wykonywac w sposob umoiliwiajqcy realizacje celow ksztatcenia. Stanowiska cwiczeniowe powinny byc wyposaione w niezbgdne materiaty, narzgdzia, sprzgt i srodki dydaktyczne. Naleiy zapewnic uczniom moiliwosci korzystania zroinych irodei informacji, jak: normy, instrukcje, poradniki, dokumentacja techniczna, katalogi, czasopisma specjalistyczne, Internet. Uzyskanie przez uczniow odpowiedniego poziomu umiejetnosci wymaga ksztaltowania umiejetnosci pracy w zespoie, korzystania z roinych irodei informacji, uzupeiniania i aktuaiizowania wiedzy oraz ksztai?owania postaw zawodowych, jak: systematycznosc, odpowiedzialnosc za wyniki swojej pracy i wspoipracownikow, przestrzeganie dyscypliny i porzqdku w miejscu pracy, racjonalne gospodarowanie materiatami i energiq. Wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do studiow graficznych i reklamowych, przedsigbiorstw produkujqcych sprzgt, maszyny, urzqdzenia, materialy eksploatacyjne, na targi specjalistyczne, wystawy, pokazy, umoiliwiajqcych uczniom poznanie wspoiczesnych technik i technologii wytwarzania. Proponuje sie nastgpujqcy podziai godzin na realizacje dziaiow tematycznych:

22 Dziaty tematyczne Orientacyjna liczba godzin I I / 1. / Technoloaie tworzenia drukow 24 j Technologie tworzenia animowanych oroduktbw cvfrowvch! 4. i~echnolo~ie proces6w cyfrowych! 32 Razem I 144 Zamieszczona w tabeli orientacyjna liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziatow tematycznych dotyczy procesu ksztatcenia w czteroletnim technikum dla mtodzieiy. Nauczyciel moie dokonywat zmian w zaleznosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqc edukacyjnych ucznia Proces sprawdzania i oceniania osiqjniet uczniow powinien byc realizowany zgodnie z kryteriami ustalonymi na poczqtkowych zajeciach. W wyniku sprawdzania i oceniania osiqgniec uczniow uzyskuje sie informacje dotyczqce poziomu i zakresu opanowania umiejetnosci okreslonych w szczegotowych celach ksztatcenia. Wiedza i umiejetnosci uczniow mogq by6 sprawdzane i oceniane za pomocq: - sprawdzianow ustnych i pisemnych, - testow osianiqc szkolnych, - obserwacji pracy uczniow podczas realizacji zadan. W trakcie obserwacji pracy uczniow podczas wykonywania zadan naleiy zwracac uwage na: - okreslanie wlasciwosci produktow cyfrowych, - dobieranie maszyn, urzqdzen, narzedzi i materialow do wykonania okreslonych zadati, - wybor technologii przetwarzania danych, - wykonywanie pomiarow, - archiwizowanie danych, - stosowanie poprawnej terminologii, - poprawne i sprawne wykonanie pracy, - organizacje stanowiska pracy, - postugiwanie sig dokumentacjq technicznq, - korzystanie z norm, instrukcji i katalogow,

23 - organizacje pracy w zespole, - stosowanie bezpiecznych metod pracy, - przestrzeganie przepisow bezpieczeristwa, higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. W koricowej ocenie osiqgnigt uczniow po zakoriczeniu realizacji. programu. przedmiotu naleiy uwzgiedniac poziom wykonania ewiczen I ~nnych zadali praktycznych oraz wyniki stosowanych sprawdzianow i testow osiqgnigc. Proces sprawdzania i oceniania powinien byc reaiizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen.

24 Literatura Bonn D.: Poligrafia - praktyczny przewodnik. ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006 Cendrowska D.: Zrob to lepiej! 0 sztuce komputerowego skiadania tekstu. PWN, Warszawa 2006 Chwaiowski R.: Typografia typowej ksiqzki. Wydawnictwo Helion, Gliwice 7nn Danowski B.: Hardware. Leksykon pojec sprzf$owych. Wydawnictwo Helion. Katowice 2005 Fedak J.: Encyklopedia. Fotografia cyfrowa od A do Z. Muza, Warszawa Fraser B., Murphy Ch, Bunting F.: Profesjonalne zarzqdzanie barwq. Helion. Gliwice 2006 Gehman C.: Systemy produkcyjne w poligrafii. COBRPP, Warszawa ~ lhring S., ihring E.: Skanowanie dla profesjonalistow. RM, Warszawa 1998 Jarzina J.:Tajniki typografii dla kazdego. MIKOM, Warszawa 2003 Johnson H.: Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistow. RM, Warszawa 2005 Kamihski 0.: Nowoczesny Prepress. Translator s.c., Warszawa 2001 Kopertowska M.: Grafika menedierska i prezentacyjna. Mikom, Warszawa 2004 Kuglin J.: Poligrafia ksiqzki. Ossolineum, Wroclaw 1964 Kwasny A,: DTP. Ksigga eksperta. Helion. Gliwice 2007 Kwasny A: Od skanera do drukarki. Wydawnictwo Helion. Katowice 2006 McCue C.: Profesjonalny druk. Przygotowanie materiaiow. Helion, Giiwice 2007 Tomaszewska-Adamarek A,, Zimek R.: ABC grafiki komputerowej i obrobki zdjec. Helion, Gliwice 2007 Katalogi Normy: PN, IS0 Czasopisma specjalistyczne Wykaz literatury naleiy aktualizowad w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

25 MASZYNY I URZADZENIA CYFROWE Szczegotowe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczeh (stuchacz) powinien umiec: - posluiyc sig tradycyjnq i cyfrowq dokumentacjq technoiogicznq, - posluiyc sig terminologiqz zakresu poligrafii i informatyki, scharakteryzowac budowe cyfrowych urzqdzen poligraficznych, okresli6 zastosowanie cyfrowych procesow graficznych, - wyjasnic zasady dzialania maszyn i urzqdzen, - posluiyi: sig instrukcjami obstugi maszyn i urzqdzen, - okreslic klimatyczne warunki pracy maszyn i urzqdzen, - dobrac materialy eksploatacyjne do okreslonych maszyn i urzqdzen, - zainstalowac dozowniki farbowe, - uzupetnic chemikalia i media, - obstuiyt drukarki, naswietlarki, plotery i maszyny cyfrowe stosowane w procesie wytwarzania produktow poligraficznych, - zastosowac procedury awaryjnego wylqczenia maszyn i urzqdzen, - wykonac okresowe przeglqdy maszyn i urzqdzen, - zidentyfikowac uszkodzenia i niesprawnosci maszyn i urzqdzen, - wykonac bieiqce przeglqdy oraz drobne naprawy, - zastosowal. zasady bezpiecznej obslugi maszyn i urzqdzen, - zastosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska, - skorzystac z roinych zrodel informacji. Materiat nauczania 1. Urzqdzenia procesow przygotowawczych i kontrolnych ~ ~ Konfiguracja komputerowych stacji graficznych. Aplikacje do przetwarzania i archiwizacji danych. Budowa i konfiguracja sieci komputerowych. Serwery usiug sieciowych. Aplikacja uslug sieciowych. Zasilacze awaryjne. Spektrofotometr. Narzgdzia do kalibracji urzqdzen. Wzorniki do tworzenia profili ICC. Wzorniki barw. Rasteryzer. Proofer cyfrowy. Mikroskop poligraficzny. Densytometr. Skanery. Urzqdzenia przenoszenia danych. Cwiczenia: Obsluga maszyn i urzqdzen stosowanych w procesach przygotowania i kontroli. Dobieranie przyrzqdow do kontroii okreslonych parametrow. Dobieranie aplikacji do wykonania okreslonych zadan. Okreslanie warunkow pracy maszyn, urzqdzen oraz przyrzqdow kontrolno-pomiarowych.

26 2. Urzqdzenia peryferyjne wejscia Skanery plaskie. Skanery bebnowe. Cyfrowe aparaty fotograficzne. Kamery cyfrowe. Digitizer. Przygotowanie urzqdzeti do pracy. Ustaianie warunkow i parametrow pracy urzqdzen wejscia. Cwiczenia: Dobieranie urzqdzen wejscia i ich parametrow do wymagan technologicznych. Dobieranie wyjsciowych formatow danych do okreslonej technologii. Dobieranie apiikacji do okreslonego procesu technoiogicznego. Obsiuga urzqdzen peryferyjnych wejscia. 3. Urzqdzenia peryferyjne wyjscia Wideoprojektory. Sciany wizyjne. Plotery. Drukarki atramentowe. Drukarki laserowe. Drukarki termiczne. Cyfrowe maszyny drukujqce. Plotery atramentowe i tnqce. Naswietlarki. OTV. Monitory. Cwiczenia: Dobieranie materialow eksploatacyjnych do okreslonych urzqdzen wyjscia. Dobieranie urzqdzen powielajqcych do okreslonej technologii wykonania. Obsiuga urzqdzen wyjscia. Kontrola jakosci produktow cyfrowych. Dobieranie nosnikow danych do okreslonych urzqdzen wyjscia. ~rodki dydaktyczne Normy poligraficzne. Komputer. Projektor muitimedialny. Drukarki. Proofer. Prezentacje audiowizualne. Filmy dydaktyczne. Plansze, plakaty. Tablice: biaia bezpytowa, korkowa. Katalogi sprzetu i materiaiow eksploatacyjnych. Schematy budowy cyfrowych maszyn i urzqdzen. Regulaminy i instrukcje dotyczqce obsiugi maszyn i urzqdzen Dokumentacja techniczna maszyn i urzqdzen. Poradniki.

27 Uwagi o realizacji Celem realizacji programu przedmiotu Maszyny i urzqdzenia cyfrowe jest opanowanie przez uczniow wiedzy i umiejetnosci dotyczqcych: budowy, zasady dziatania, eksploatacji maszyn i urzqdzeri. Program przedmiotu powinien byc realizowany w pracowni poligrafii i informatyki w grupie liczqcej do 15 uczniow, a w miarg potrzeb z podziatem na zespoly 3-4 osobowe. Cwiczenia i inne zadania praktyczne powinny bye wykonywane wsposob umoiliwiajqcy realizacje celow ksztatcenia. Stanowiska cwiczeniowe powinny by6 wyposazone w niezbgdne materiaty, narzgdzia, sprzgt i Srodki dydaktyczne. Uczniowie powinni korzystac z roinych zrodel informacji, jak: normy, instrukcje, poradniki, dokumentacja techniczna, katalogi, czasopisma specjalistyczne, Internet. Wskazane jest stosowanie metod nauczania: pokazu z wyjasnieniem, pokazu z instruktazem, Cwiczen praktycznych. Szczegolnq uwage nalezy zwracac na realizacjg tresci programowych trudnych do opanowania przez uczniow. Do takich tresci naleiy zaliczyc okreslanie wtasciwosci oraz zastosowania maszyn i urzqdzeri. Uzyskanie przez uczniow odpowiedniego poziomu umiejetnosci wymaga ksztaltowania umiejgtnosci pracy w zespole, korzystania zroznych zrodet informacji, uzupeiniania i aktualizacji wiedzy, ksztaitowania postaw zawodowych, jak: systematycznosc, odpowiedzialnosc za wyniki swojej pracy i wspotpracownikow, przestrzeganie dyscypliny i porzqdku w miejscu pracy, racjonalne gospodarowanie materiatami i energiq. Wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do przedsigbiorstw produkujqcych surowce i materiaty, na targi specjalistyczne,.wystawy, pokazy, umoiliwiajqcych uczniom poznanie wspotczesnych technik i technologii wytwarzania, surowcow, materiatow, p6tproduktow i produktow. Proponuje sig nastepujqcy podziai godzin na realizacje dziatow tematycznych: LP Dziaty tematyczne Urzqdzenia procesow przygotowawczych i kontrolnych Urzqdzenia peryferyjne wejscia Urzqdzenia peryferyjne wyjscia i Orientacyjna liczba godzin Razem , i 26

28 Zamieszczona w tabeli orientacyjna liczba godzin na reaiizacje poszczegolnych dziatow tematycznych dotyczy procesu ksztatcenia w czteroietnim technikum dla mlodzieiy. Nauczyciel moie dokonywac zmian w zaieznosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnigc edukacyjnych ucznia Proces sprawdzania i oceniania osiqnie6 uczniow powinien bye realizowany zgodnie z kryteriami ustalonymi na poczqtkowych zajeciach. W wyniku sprawdzania i oceniania osiqnigt uczniow uzyskuje sie informacje dotyczqce poziomu opanowania umiejetnosci okreslonych w szczegolowych celach ksztatcenia. Wiedza i umiejetnosci uczniow mogq byc sprawdzane i oceniane za pomocq: - sprawdzianow ustnych i pisemnych, - testow osiqnigc szkolnych, - obserwacji pracy uczniow podczas realizacji zadan. W trakcie obserwacji pracy uczniow naleiy zwracac uwage na: - organizacje stanowiska pracy, - postugiwanie sig dokumentacjq technicznq, - korzystanie z norm, instrukcji i katalogow, - organizacje pracy w zespole, - stosowanie bezpiecznych metod pracy, - przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa, higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska. W koncowej ocenie osiqniec uczniow po zakoticzeniu realizacji programu naleiy uwzgledniac poziom wykonania Cwiczeri i innych zadari praktycznych oraz wyniki stosowanych sprawdzianow i testow osiqgniec. Proces sprawdzania i oceniania powinien byc realizowany zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen.

29 Literatura Czichon H., Czichon M.: Reprografia i drukowanie cyfrowe. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003 Danowski B.: Hardware. Leksykon pojgc sprzgtowych. Wydawnictwo Helion. Katowice 2005 Fedak J.: Encykiopedia. Fotografia cyfrowa od A do Z. Muza, Warszawa 2005 Gehman C.: Systemy produkcyjne w poligrafii. COBRPP, Warszawa 2007 Gorecki M.: 10 przykladow w cyfrowej ciemni fotograficznej. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007 Johnson H.: Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistow. Wydawnictwo RM, Warszawa 2005 Kamiriski B.: Nowoczesny Prepress. Translator s.c., Warszawa 2001 Krysiak K.: Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 KwaSny A,: Od skanera do drukarki. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002 KwaSny A,: DTP. Ksigga eksperta. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2007 Katalogi i prospekty reklamowe producentow materialow Normy: PN, IS0 Czasopisma specjaiistyczne Wykaz literafury nalezy akfualizowac w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

30 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I PRZYGOTOWANIA CYFROWEGO Szczegotowe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczeii (stuchacz) powinien umiec: - posiuiyc sig tradycyjnq i cyfrowq dokumentacjq techniczna - zastosowac zasady projektowania graficznego, - odczytac oraz sporzqdzic dokumentacjg technologicznq, - dobrac aplikacje do obrobki tekstu i grafiki, - dobrat parametry maszyn, urzqdzen, stacji graficznych i programow do skiadu i montaiu komputerowego, - postuiyc sig narzgdziami informatycznymi, - zgromadzic, przetworzyc i udostgpnic dane do cyfrowych publikacji, - ocenic jakosc oraz estetykg wykonanych prac, - zaprojektowac proces wytwarzania produktow poligraficznych w srodowisku cyfrowym, - ustali6 parametry cyfrowych procesow graficznych, - dobra6 i zastosowac przyrzqdy kontrolno-pomiarowe, - zapewnic dostgp do sieci komputerowej, - utworzyc i wyedytowac grafikg cyfrowq, - zastosowac programy komputerowe do przygotowania publikacji, - posiuiyc si? skanerem, cyfrowym aparatem i kamerq w procesie projektowania medi6w graficznych, - obsiuiyc drukarki, naswietlarki i plotery stosowane w procesie wytwarzania produktow poligraficznych, - przygotowac materialy cyfrowe do naswietlania i drukowania, - posiuiyc sig systemem obiegu informacji typu workflow oraz narzgdziami do cyfrowego montaiu, - zaprojektowac strony WWW i publikacje multimedialne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, - zastosowac zasady kompozycji i typografii, - postuiyc sig barwqw procesie projektowania graficznego, - obstuiyc: cyfrowe i analogowe systemy wydrukow probnych, - posluiyc sig systemem zarzqdzania barwq, - zastosowac zasady prawa autorskiego, - wykonac pracg zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska, - zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, - udzielic pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, - skorzystac z obcojgzycznych irodet informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogow oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego, - skontrolowac jakosc procesu produkcji

31 - skorzystat z roinych irodet informacji Materiat nauczania 1. Tworzenie kompozycji produktow Zapoznanie uczniow z rozwojem grafiki na przestrzeni wiekow. Tworzenie grafiki z wykorzystaniem linii i plam. Zastosowanie barwy jako srodka wyrazu. Przestrzeganie zasad integracji tekstu i elementow grafiki. Pozycjonowanie stosu obiektow. Ustalanie perspektywy obrazu. Przetwarzanie obiektow za pomocq efektow 3D. Maskowanie obiektow. Przestrzeganie prawa autorskiego. 2. Projektowanie oraz redagowanie publikacji i drukow Ustalanie formatu i kompozycji drukow, jak: akcydensy manipulacyjne informacyjne i wydawnicze, opakowania, gazety i czasopisma, ksiqiki i broszury. Obstuga urzqdzen cyfrowych stosowanych w procesach przygotowawczych. Tworzenie grafiki wektorowej. Plotowanie atramentowe i ciete. Dobor narzedzi do montazu. Zarzqdzanie barwq. Planowanie procesow przygotowawczych. Cyfrowa obrobka tekstu. Cyfrowa obrobka materialow ilustracyjnych. Techniczna redakcja wydawnictw. Cyfrowy sktad. tamanie publikacji. Cyfrowy montaz publikacji. Drukowanie wyciqgow barwnych, rastrowanie. Ustalanie standardow wydrukow probnych. Kalibracja urzqdzen. Kontrola jakosci. Odczytywanie oraz sporzqdzanie dokumentacji technologicznej. Przestrzeganie prawa autorskiego. 3. Projektowanie i realizacja witryn WWW Projektowanie oraz wykonywanie elementow witryn W, animacji, filmow, prezentacji multimedialnych. Przetwarzanie elementow graficznych i typograficznych na potrzeby sekwencji multimedialnych. Dobor narzedzi do programowania stron. Dostosowanie form graficznych do prezentowanych tresci. Cyfrowa obrobka tekstu. Cyfrowa obrobka materiatow ilustracyjnych, kamanie materiatu tekstowego i ilustracyjnego. Podzial materialu na podstrony. Dostosowywanie kompozycji do moiliwosci lqcz i nosnikow. Planowanie i realizacja hiperlqcz. Obsluga sieci. Publikacja stron na serwerach. Osadzanie skryptow: PHP, Java. Projektowanie formularzy i skryptow PHP wspotpracujqcych z bazami danych. Osadzanie obiektow multimedialnych na stronach. Kontrola jakosci. 4. Tworzenie prezentacji rnultimedialnych Dobor form graficznych do prezentowanych tresci. Dobor narzedzi do montazu. Sktad cyfrowy i (amanie publikacji. Cyfrowy montai publikacji.

32 Dobor formatu prezentacji do urzqdzen wyjsciowych. Dobor formatow produktow koncowych do warunkow i mozliwosci prezentacyjnych. Przestrzeganie ograniczeti wynikajqcych z przepisow prawa pracy, dotyczqcych obslugi urzqdzen cyfrowych. Kontrola jakosci. ~rodki dydaktyczne Wzorce formatowania tekstu Przyrzqdy kontrolno-pomiarowe. ~tanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia). Oprogramowanie do naswietlarki typu rasteryzer (RIP). stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostepem do sieci wewngtrznej i lnternetu. Programy do tworzenia stron WWW. Pakiet oprogramowania biurowego: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Projektor multimedialny, ekran. Filmy dydaktyczne ilustrujqce technologie procesow cyfrowych. Prezentacje multimedialne. Przyklady publikacji cyfrowych i drukowanych. Przyklady makiet cyfrowych i analogowych. Przyklady nosnikow pamiqci. Wzorce oryginalow. Drukarki. Przykladowe odbitki probne. Wzorniki kolorow. Wzorniki kroju pisma. Przyklady polproduktow i produktow procesow cyfrowych. Katalogi materialow eksploatacyjnych. Probki materiatow eksploatacyjnych. Zestawy norm. Dokumentacje technologiczne. Plansze i prezentacje multimedialne iiustrujqce technologie procesow poligraficznych. Wyroby i potprodukty poligraficzne. Schematy procesow technologicznych. LUPY. Katalogi, poradniki. Uwagi o realizacji Celem realizacji programu przedmiotu Pracownia projektowania i prrygotowania cyfrowego jest opanowanie przez uczniow wiedzy i umiejqtnosci dotyczqcych: kompozycji produktow drukowanych i cyfrowych, redagowania publikacji i drukow, projektowania i realizacji wydawnictw WWW, tworzenia prezentacji multimedialnych.

33 Program powinien byc realizowany w pracowni poligrafii i informatyki w grupie liczqcej do 15 uczniow, a w miarg potrzeb z podziatem na zespoty 2-3 osobowe Cwiczenia i inne zadania praktyczne powinny byc wykonywane wsposob umozliwiajqcy realizacjg celow ksztaicenia. Stanowiska cwiczeniowe powinny byc wyposazone wniezbgdne materiaty, narzgdzia, sprzgt i Srodki dydaktyczne. Uczniowie powinni korzystac z roinych irodet informacji, jak: normy, instrukcje, poradniki, dokurnentacja techniczna, katalogi, czasopisma specjalistyczne, Internet. Wskazane jest stosowanie metod nauczania: pokazu z wyjasnieniem, pokazu z instruktazem, cwiczen praktycznych. Szczegolnq uwagg nalezy zwracat na realizacjg tresci programowych trudnych do opanowania przez uczniow. Do takich tresci naleiy zaliczyc: - dobor technik drukowania, - dobor materiatow eksploatacyjnych do okreslonych technik drukowania, - kontrolg jakosci drukow, - odczytywanie dokumentacji technologicznej, - dobor technologii konwersji danych, - dobor urzqdzefi iaplikacji do obrobki danych tekstowych i graficznych, - okreslanie wyjsciowych parametrow produktow na podstawie zlecenia i planowanej technologii wykonania, - dobor metod przetwarzania danych. Uzyskanie przez uczniow odpowiedniego poziomu umiejgtnosci wymaga rowniez ksztaltowania umiejgtnosci pracy wzespole, korzystania z roinych zrodet informacji, uzupetniania i aktualizowania wiedzy, ksztattowania postaw zawodowych, jak: systematycznost, odpowiedzialnosc za wyniki swojej pracy i wspotpracownikow, przestrzeganie dyscypliny i porzqdku w miejscu pracy, racjonalne gospodarowanie materiatami i energiq. Wskazane jest organizowanie wycieczek dydaktycznych do studiow graficznych i reklamowych, przedsigbiorstw produkujqcych sprzet, maszyny, urzqdzenia i materialy eksploatacyjne, na targi specjalistyczne, wystawy, pokazy, umozliwiajqcych uczniom poznanie wspotczesnych technik itechnologii wytwarzania oraz zastosowania cyfrowych produktow graficznych. Proponuje sig nastgpujqcy podziat godzin na realizacjg dzialow tematycznych:

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 L.P. przedmiot podręcznik uwagi tytuł autor wydawnictwo 1 Język polski Przeszłość to dziś Krzysztof Mrowcewicz Stentor Klasa I 2 Język angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Załącznik PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 311943 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej OMZ PKZ(AU.ai) AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 311943 Technik grafiki

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze

Bardziej szczegółowo

Dzienniczek praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk zawodowych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich Dzienniczek praktyk zawodowych imię i nazwisko:. czas trwania praktyki: rok szkolny:.. zakład pracy:... zawód:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku KPZ informatycznych i teleinformatycznych czerwiec 2016

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku KPZ informatycznych i teleinformatycznych czerwiec 2016 Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik cyfrowych procesów graficznych na rok szkolny 2016/2017 Zalecany podręcznik zapisany na pierwszym miejscu i pogrubiony!!! Klasa 1: CPG.311911.M1.J1.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Drukarz 732201 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW ORGANIZACJI REKLAMY/POLIGRAFII

PROGRAM PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW ORGANIZACJI REKLAMY/POLIGRAFII PROGRAM PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW ORGANIZACJI REKLAMY/POLIGRAFII Opracował : dr Krzysztof Pełka dr inż. Anita Mielczarek mgr inż. Andrzej Gabor I. WPROWADZENIE Reklama

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZAWÓD: Technik cyfrowych procesów graficznych 311 911 I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA PUNKT. Sieradz, ul. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9. 2. Budowanie makiety publikacji 26. 3. Przygotowanie tekstu 41

Spis treêci. Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9. 2. Budowanie makiety publikacji 26. 3. Przygotowanie tekstu 41 Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9 1.1. Etapy procesu przygotowania publikacji do drukowania 12 1.2. Programy i urządzenia do przygotowania publikacji 12 1.3. Struktura funkcjonalna programów łamania 13 1.4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa IV, sem. I, zawód: technik mechanik, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311504, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora CKZiU/TM/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Strona 1 z Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Efekty kształcenia. Strona 1 z Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna rzedmiot : yfrowe technologie graficzne Rok szkolny : 2016/2017 Klasa : 2 gr zajęcia 4 godz. x 30 tyg. = 120 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk

Bardziej szczegółowo

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy. Słuchacz powinien poznać:

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy. Słuchacz powinien poznać: PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa Organizacja praktyk zawodowych Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna rzedmiot : yfrowe technologie graficzne Rok szkolny : 2014/2015 Klasa : 1 gr zajęcia 6 godz. x 30 tyg. = 180 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych. symbol 311911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, specjalizującym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1: SPRZĘT KOMPUTEROWY, MULTIMEDIALNY, OPROGRAMOWANIE I EKRANY

ZADANIE NR 1: SPRZĘT KOMPUTEROWY, MULTIMEDIALNY, OPROGRAMOWANIE I EKRANY IN-II.272.32.2017 Formularz cenowy Załącznik nr 1a do SIWZ Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11873 Poz. 1033 Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA SPRZEDAWCA 522[01] Warszawa 2007 Autorzy: mgr Matgorzata Maria Bqczak mgr Teresa Bogustawslta mgr Ewa Szymariska Recenzenci: mgr Maria Gaettner dr ini

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu FRYZJER 514[01]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu FRYZJER 514[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 i Autorzy: ini. Anna Dziewigcka mgr Danuta Matuszewska ini. Elibieta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) AU.32. Organizacja transportu 333107 Technik logistyk OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM Klasa IV PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE L.p. PRZEDMIOT PODRĘCZNIK, AUTOR, WYDAWNICTWO 1. Język polski Język polski część:

TECHNIKUM Klasa IV PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE L.p. PRZEDMIOT PODRĘCZNIK, AUTOR, WYDAWNICTWO 1. Język polski Język polski część: TECHNIKUM Klasa IV PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE L.p. PRZEDMIOT PODRĘCZNIK, AUTOR, WYDAWNICTWO 1. Język polski Język polski część: 3 Dominik-Stawicka D., Czarnota E. 4 Budna K., Manthey J. 5 Dunaj E., Zagórska

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01]

Podstawa programowa Technik informatyk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami operacyjnymi;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik eksploatacji portów i terminali 333106 (źródło: KOWEZiU) Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA FLORYSTA 347[09] 7w-r PODSEK. Zatwierdzam. -Rs?ku. Minister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA FLORYSTA 347[09] 7w-r PODSEK. Zatwierdzam. -Rs?ku. Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA FLORYSTA 347[09] 7w-r PODSEK Zatwierdzam -Rs?ku Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Maria Matuszczak mistrz florystyki Mariola

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów.

Zasady i kryteria zaliczenia: Egzamin w formie testu. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 51% możliwych punktów. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE Załącznik PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 dla uczniów klasy II Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 TECHNIKUM - TECHNIK INFORMATYK 312[01] Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 dopuszcze nia Nr ewidencyjny w Systemy operacyjne i sieci komputerowe IV Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub Bezpłatne Szkoły zaoczne dla dorosłych 1. Liceum Ogólnokształcące: 3 letnie na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej 2. Szkoła Policealna: 2 letnia w zawodzie Technik Informatyk 3. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK INFORMATYK NR PROGRAMU- 351203 ILOŚĆ GODZIN 160 MIEJSCE PRAKTYK - JEDNOSTKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Program praktyk zakłada

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym; symbol

Bardziej szczegółowo