Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu"

Transkrypt

1

2 Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju wobszarachkluczowych kompetencjimenedżerskich Programrozwojukompetencji zobszaruzarządzanialudźmi zakresmodułów. Treningczynimistrza. Mistrzowietrenują. Strona2 Strona4 Strona8 Menedżer Sukcesu - program zorientowany na skuteczność w zarządzaniu Metodologia SuccessSkills Bazujenarozwojukompetencji woparciuodoskonalenie wyselekcjonowanych umiejętnościokreślanych jakosuccessskills. Cowyróżniaprogram MenedżerSukcesu : Unikatowepodejście przewidujepracęwoparciu owyselekcjonowanekluczowe umiejętności-successskills. Programsilnieangażuje uczestnikawproceswdrażania idoskonaleniakompetencji poprzezwieloaspektowe wzmacnianiepraktycznego wykorzystaniawiedzy iumiejętności. Koncentracjanarozwoju kompetencjikluczowych gwarantujeścisłepowiązanie programuzrezultatami biznesowymi. OddajemywPaństwaręcepropozycjęprogramu rozwojukompetencjimenedżerskichopartą nametodologiisuccessskills. Jesttounikatowenarynkurozwiązaniewzakresie kompleksowegoisystemowegozarządzania rozwojemkadrymenedżerskiejwfirmie. Dlakogo:Dlamenedżerówpragnącychzwiększyć skutecznośćzarządzanialudźmi,osóbplanowanych doawansuwperspektywieroku. Zakresprogramu:Kluczowezagadnienia wobszarzezarządzania-począwszyodcelów indywidulanych,skończywszynawyzwaniach wzarządzaniuzespołempracowników. MenedżerSukcesu ludźmi Efektywnośćosobista mendźera pracownikami zespołem ProcesSukcesu procesami StrategiaSukcesu strategiami Na program Menedżer Sukcesu składają się trzy bloki szkolenioweorazwarsztatpodsumowujący. Praca nad rozwojem kompetencji to również duże zaangażowanieuczestnikawpracęindywidualnąiinneformy przewidzianewstrukturzeprogramu. Menedżer Sukcesu jest pierwszym etapem zintegrowanej oferty programowej dedykowanej kadrze menedżerskiej. Ofertaprzewidujesystemowepodejściedorozwojupoprzez ciągłe doskonalenie w obszarach zarządzania procesami izarządzaniastrategiami. 1

3 Czym są Success Skills - umiejętności kluczowe Umiejętność efektywnego wykorzystania kluczowych kompetencji decyduje o sukcesie menedżerskim. Które z licznych kompetencji przekładają się na sukces menedżerski? Czy rozwinięte i zaawansowane systemy kompetencji wypracowane przez poszczególne organizacjemająwspólnymianownik? Twierdzimy,żetakisątoSuccessSkills! SuccessSkills towiększaefektywnośćrozwojuiwiększagwarancjasukcesuwbiznesie! Biznes wynagradza za dostarczane rezultaty i dlatego nasze rozwiązania w zakresie rozwoju umiejętnościdoskonalimypodkątemichefektywności wprostproporcjonalnegoprzełożenia n a r e a l i z a c j ę c e l ó w. M e t o d o l o g i ę S u c c e s s S k i l l s o p r a c o w a l i ś m y z m y ś l ą o menedżerach stawiających na efektywność, selekcjonując najbardziej istotne umiejętności niezbędnewpraktycezarządzania.skutecznośćsuccessskills bazujenaanaliziewielumodeli kompetencyjnych, najlepszych programów menedżerskich oraz badaniach prowadzonych przezkluczoweuczelniejakharvard,kellog,ashridge. SuccessSkills tozdecydowaniewięcejniżnarzędzia! Poziomzłożonościumiejętności zarządzaniestrategiami biznesowymi zarządzanieprocesami iprojektami zarządzanie ludźmi Analiza składowych umiejętności pozwoliła nam zdefiniować ich uniwersalną konstrukcję, która ułatwia proces nauki. Ponadto odkryliśmy hierarchiczną strukturę kompetencji. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystywać bardziej bazowe umiejętności doprzyspieszenianaukiumiejętnościzłożonych. 2

4 Metodologia Innowacyjnakonstrukcjaprogramu rozwojowego! PunktemwyjściajestpracanaSuccessSkills -od umiejętności prostych do efektywnego integrowania ich w kompetencje złożone, które z w i ę k s z a j ą s k u t e c z n o ś ć m e n e d ż e r s k ą w różnorodnych kontekstach i wyzwaniach organizacyjnych.wkażdymblokuszkoleniowym kształtowane są kompetencje w obrębie wyselekcjonowanychsuccessskills. Program składa się z cyklu warsztatów realizowanych w odstępach czasowych, p o z w a l a j ą c y c h n a w d r a ż a n i e w i e d z y i umiejętności ze szkolenia. Forma pracy dostosowana jest do poziomu zaawansowania uczestników. Pomiędzy szkoleniami realizowane s ą o b l i g a t o r y j n e z a d a n i a i n i c j u j ą c e, wzmacniające, wdrożeniowe lub wspierające, które za każdym razem angażują uczestnika w proces rozwoju. Wykorzystujemy najbardziej skuteczneelementyprocesówcoachingowych. SuccessSkills wybranedo danegoblokuszkoleniowego Przykładowekonteksty sytuacyjne Przykładowekontekstysytuacyjne, wktórychzastosowaniekompetencji SuccessSkills znaczącozwiększa efektywnośćmenedżerską. Wysokiezaangażowanie uczestników Proste WiedzaiSzkolenie Trening Pracanadoświadczeniu SuccessSkills Złożone Success Skills to dla Klienta: zestawkonkretnych,zdefiniowanychumiejętności umiejętnościwyselekcjonowaneiopracowywane podkątemwymiernychrezultatówichstosowania unikatowynarynkukatalognajlepszychpraktyk efektywneustalaniepriorytetówrozwoju praktycznymateriałedukacyjny,ułatwiającywdrażanie umiejętnościwpraktyce SuccessSkills sątouniwersalne(transferowalne)umiejętności,któreefektywnie przyczyniająsiędozwiększaniaskuteczności.biegłośćwobszarachss implikujeskuteczność,niezależnieodbranży,środowiskaczydziedzinyżycia. 3

5 Sukces ZDARZA SIĘ innym. Ty go zaplanuj. Nie daj się zaskoczyć: przygotuj się a potem po niego sięgnij. Pokazujemy jak zrobić to pierwsze... Program zakres tematyczny Sesja1:MENEDŻERSUKCESUOSOBISTEGO Efektywnośćosobista wrolimenedżerskiej(2dni) Celemblokuszkoleniowegojestpoznanie i trening umiejętności budujących indywidualną efektywność menedżerską. Uczestnicydokonująautodiagnozyswoich mocnychstronwramachsystemusuccess Skills i konstruują Indywidualny Plan Rozwoju. Uczestnikpoznajeodpowiedzinapytania: jak skutecznie i inspirująco formułować cele, jaka jest efektywna sekwencja podejmowania decyzji, jak konstruować i analizować priorytety w kontekście biznesowym.oczekujemyoduczestników przejęcia odpowiedzialności za wdrażanie poznanych Success Skills poprzez zaproponowanezadaniaposzkoleniowe. Podczas pierwszego szkolenia uczestnicy poznająmetodępracywoparciuosuccess Skills i wdrażają kluczowe umiejętności, które będą podstawą dalszej pracy na wszystkichpoziomachprogramu. TrenowaneSuccessSkills FormułowanieceluSS zadaniemwczasiess PriorytetyzacjazadańSS Podejmowaniedecyzjiwoparciu okryteriass Przykładowekonteksty sytuacyjne Zarządzeniestrumieniemzadań Definiowanieoczekiwań Raportowanie Indywidualnyplanrozwoju Proste WiedzaiSzkolenie Trening SuccessSkills Złożone 4

6 Sukces ZDARZA SIĘ innym. Ty go zaplanuj. Nie daj się zaskoczyć: przygotuj się a potem po niego sięgnij. Pokazujemy jak zrobić to pierwsze... Program zakres tematyczny Sesja 2: MENEDŻER SUKCESU PODWŁADNYCH pracownikiem zorientowane na rozwój (2 dni) Celem bloku szkoleniowego jest rozwój k o m p e t e n c j i k o m u n i k a c y j n y c h i zarządczych. Uczestnicy trenują swój styl przywódczy w różnorodnych kontekstach sytuacyjnych, które są realnym wyzwaniem menedżerskim uczestników programu. Uczestnik dowiaduje się, jak skutecznie pracować z poziomem motywacji, udzielać informacji zwrotnej i rozwijać kompetencje p o d w ł a d n e g o. Tr e n u j e r ó ż n o r o d n e sytuacje z pracownikiem, mając za cel wsparcie w realizacji celów pracownika i zespołu. Są to m.in. przekazywanie instrukcji i zadań do realizacji, wspieranie w osiąganiu rezultatów oraz efektywne rozliczanie z wykonanej pracy. Umiejętności Success Skills adresowane w tym bloku przesuwają punkt ciężkości w stronę umiejętności bardziej złożonych. Umiejętności bazowe trenowane są w kontekście sytuacyjnym, analogicznym do realnych wyzwań w roli kierowniczej. Trenowane Success Skills Diagnoza obszarów motywacji SS Konstruowanie planu rozwoju SS Udzielanie informacji zwrotnej SS Instruowanie SS Konsultowanie SS Modelowanie SS Ocena kompetencji pracownika SS Przykładowe konteksty sytuacyjne Rekrutacja Rozmowa delegująca Rozmowa dyscyplinująca Rozmowa motywująca z pracownikiem Spotkanie rozwojowe z pracownikiem Indywidualny plan rozwoju Wiedza i Szkolenie Trening Success Skills Proste Złożone 5

7 Sukces ZDARZA SIĘ innym. Ty go zaplanuj. Nie daj się zaskoczyć: przygotuj się a potem po niego sięgnij. Pokazujemy jak zrobić to pierwsze... Program zakres tematyczny Sesja3:MENEDŻERSUKCESUZESPOŁOWEGO Skuteczne zarządzanie zespołem (2dni) Celem bloku szkoleniowego jest rozwój kompetencji menedżerskich w obszarze z a r z ą d z a n i a z e s p o ł e m. U c z e s t n i c y doskonaląswójstylkomunikacjizzespołem oraz pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności dostosowania stylu zarządzania do etapu rozwoju zespołu. Trening obejmuje efektywne zarządzanie sytuacjami,będącymirealnymwyzwaniem wzarządzaniugrupąpracowników. Uczestnik dowiaduje się, jak zarządzać zespołemnaróżnychetapachjegorozwoju oraz jak skutecznie stymulować proces wymiany wiedzy w zespole. W kontekście zarządzania grupą trenuje zarządzanie dynamiką relacji grupowych i radzenia sobiezkonfliktem. Uczestnik doskonali poznane wcześniej umiejętności i integruje je w złożone kompetencje zwiększające efektywność menedżerską. Umiejętności Success Skills adresowanewtymblokusącorazbardziej złożone oraz silnie zakotwiczone wkontekściesytuacyjnym. TrenowaneSuccessSkills DiagnozakluczowychpracownikówSS współpracązespołowąss Efektywnewykorzystaniekompetencji wzespoless StymulowanieuczeniasięwzespoleSS Przykładowekonteksty sytuacyjne Eksposeszefa Budowaniezespołu konfliktemzespołowym Moderowaniezadańzespołowych Podsumowanieefektówpraczespołu Indywidualnyplanrozwoju Proste WiedzaiSzkolenie Trening Pracanadoświadczeniu SuccessSkills Złożone 6

8 Sukces ZDARZA SIĘ innym. Ty go zaplanuj. Nie daj się zaskoczyć: przygotuj się a potem po niego sięgnij. Pokazujemy jak zrobić to pierwsze... Program zakres tematyczny Sesja4:MENEDŻERSUKCESUROZWOJU Dynamikaprocesówrozwoju Celem szkolenia jest głęboka integracja podstawowych umiejętności Success Skills w kompetencje złożone. W efekcie u c z e s t n i c y d o s k o n a l ą n a r z ę d z i a komunikacyjne adekwatne do sytuacji ZMIANY i nowych dla nich jakościowo sytuacjizawodowych. Uczestnicyanalizująitrenująprzykładowe i faktyczne sytuacje menedżerskie w kontekście kluczowych czynników s u k c e s u. W r e z u l t a c i e n a b y w a j ą kompetencji biegłego korzystania z poznanego systemu Success Skills i efektywnego stosowania trenowanych umiejętności. Menedżerowie planują dalszą ścieżkę doskonalenia siebie i wsparcia rozwoju podległego zespołu. Blok szkoleniowy kończy się stworzeniem k o n k r e t n e g o p l a n u d z i a ł a n i a p r o w a d z ą c e g o d o s y s t e m o w e g o w d r o ż e n i a S u c c e s s S k i l l s p r z e z uczestnikówwichpraktycemenedżerskiej. TrenowaneSuccessSkills Integracjawszystkichwcześniej trenowanychsuccessskills. Przykładowekonteksty sytuacyjne Zmianastrukturalnawzespole Kontekstnowegozadaniazespołowego Zmianastandardóworganizacyjnych Indywidualnyplanrozwoju Proste Trening Pracanadoświadczeniu SuccessSkills Złożone 7

9 Metodologia Umiejętnościwdrożonewpraktykębiznesowąprzynosząrealnekorzyści! Biznesemisportemkierująpodobnereguły:treningczynimistrza. Porównującdoświadczeniawsporcieibiznesie,opanowanieumiejętnościtonietylkoteoria i analiza - to konieczny trening w warunkach symulacji a następnie wdrożenie wrzeczywistości.wpraktycezdarzasię,żeorganizacjepoprzestającnaprzyswojeniuinformacji napoziomieteoretycznym,szkoląarmięteoretykówzarządzania. Doświadczeniaianalizypokazują,żerozwójpojedynczejumiejętnościdopoziomubiegłości zajmujeconajmniejkilkamiesięcy.zpraktykiwynika,żedużaczęśćpracownikówzaprzestaje treninguwjegokluczowejfaziewdrożeniowej.wrezultaciewstrzymujerozwójwpierwszych tygodniach, nie integrując skutecznie umiejętności przyswojonych jedynie na poziomie teoretycznym.skuteczneprocesyrozwojukompetencjimenedżerskichuwzględniajądynamikę nabywaniabiegłościkompetencyjnej. Treningidoskonaleniekompetencjidouzyskaniapoziomubiegłegosądlauczestnikabardziej wymagające,niżsamopozyskaniewiedzy.przeztoczęstymefektemjestdużyrozdźwiękmiędzy teoretyczną znajomością zagadnień, a ich praktycznym wykorzystaniem (widocznym m.in. podczassymulacji,asessmentów). Znajomośćregułpiłkinożnejnieczyniznasdobrychpiłkarzy... Od wielu lat doskonalimy metodologię indywidualnego rozwoju, aby przeprowadzić pracowników przez najtrudniejsze momenty w tym procesie(zmiany nawyków oraz ułatwić zdobycie biegłości. Wsparcie indywidualne stanowi nieodłączny element proponowanych przeznasrozwiązań. Wyróżniamy się doskonale zaplanowaną konstrukcją indywidualnych planów rozwoju oraz metodologiąprowadzeniatreningu Proces zdobywania umiejętności Celetapu rozwoju Zdobyciewiedzy Know-what Know-how Know-why Zdobycie umiejętności Zdobycie biegłości Nieświadoma kompetencja Szkolenie Trening Pracana doświadczeniu 70%zrozumienie umiejętności 30%przypomnienie umiejętności 10%przypomnienie umiejętności Rozwój grupowy Zawartość merytoryczna 30%ćwiczenie nawyków 50%ćwiczenie nawyków 30%ćwiczenie nawyków 20%pracana doświadczeniach 60%pracana doświadczeniach Indywidualnyplanrozwoju Rozwój indywidualny Zawartość merytoryczna zadaniawdrożeniowe testy coaching treningindywidualny feedback coaching feedback konsultacje coaching 8

10 Metodologia Ludźmi to część zaawansowanego programu rozwoju kompetencji menedżerskich - odpowiedź na wyzwania osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników. Odpowiadając na różnorodność sytuacji biznesowych, oczekiwań wobec menedżerów orazumiejętności,któresąpotrzebnedoefektywnejrealizacjitychzadań,proponujemy programzintegrowany,wktórymprogramzzakresuzarządzanialudźmistanowijeden ztrzechpoziomówumiejętnościmenedżerskich. Kompleksowepodejściedorozwojumenedżerówjestrównieżodpowiedziąnawyzwania, przed którymi stają osoby odpowiedzialne za zarządzanie tym rozwojem w firmie: - Jak ograniczyć ilość modułów szkoleniowych i jednocześnie zapewnić wszechstronnyrozwójmenedżera? -Jakpołączyćrozwiązaniatypuakademiazwyzwaniemfluktuacji?jakprzeszkolić 2nowychmenedżerówwedługnaszychstandardów? - Co zaproponować, gdy większość menedżerów przeszła pierwsze szkolenia zzarządzania? Menedżerowie liniowi ludźmi Efektywność osobista managera Menedżerowie średniegoszczebla procesami Efektywność osobista managera Topmanagement strategiami Efektywność osobista managera pracownikami pracownikami pracownikami zespołem zespołem zespołem szkolenie trening pracana doświadczeniu procesami projektami procesami projektami Budowanie strategii 9

11 Wyzwania dzisiejszego menedżera Mistrzowie trenują. Uważają, że to konieczne. A jak Ty uważasz? Dobrymenedżerszkolisię,byniezostaćwtyle. O konieczności rozwoju menedżerskiego dziś nie trzeba nikogo informować. Potrzebajest...ogromna!Abyszybkoreagowaćnazmieniającąsięrzeczywistość,rosnące wymaganiaklientów,corazwiększewyzwaniawzarządzaniuzespołem,menedżermoże ipowiniensiędokształcać.naogółsamczujepotrzebędoskonaleniaswoichkompetencji, wymiany doświadczeń, analizowania przyczyn i skutków powziętych decyzji. Potrzeba rozwojuzawodowegoiumiejętnośćdostosowaniastyluzarządzaniadonowychsytuacji nastałewpisałysięwlistępriorytetóworganizacjiidziałówpersonalnych. Zjakiegopowoduchęćkadrymenedżerskiejdozainwestowaniaswojegoczasu,uwagi (niewspominającokosztach)niezawszejestnajwyższa?menedżerowietakodpowiadają natopytanie: Siedzęnaszkoleniuimamdeja-vu.Ileżrazymożnaprzechodzićrytuał: slajd-scenka-oklaski?", Szukałem dla siebie czegoś interesującego. Cztery porównane programy wyglądają identycznie. Zmienia się tylko logo firmy szkoleniowej..." Brałam udziałwakademiix,wszkoleniuy,wszystkieotymsamym. Iwszystkiekończąsiętak samo: umiejętności zostają na sali, a u nas nic się nie zmienia. Nie ma czasu na zastanowieniesięizrobieniejakbyliśmyuczeni..."brzmiznajomo? Co powstrzymuje menedżera przed efektywnym wykorzystaniem programu szkolenia isprawnymwdrożeniemwiedzyiumiejętności?naileprzekazaneinformacjesąklarowne, łatwe do zapamiętania? W jakim stopniu przebieg programu daje przestrzeń do wdrożenia tych umiejętności, które zostały uznane za przydatne i wartościowe? Czegouczestnikszkoleniapotrzebuje,abydoskonalićsięskutecznie,zsukcesem? 10

12 Wyzwania dzisiejszego menedżera Mistrzowie trenują. Uważają, że to konieczne. A jak Ty uważasz? Podejmujemywyzwanieiodpowiadamynatepytania: TRAFNA TEMATYKA poprzez pracę w oparciu o metodę Success Skills, adresujemy kluczowe, najważniejsze umiejętności, których doskonalenie obejmuje zarówno tzw. pracę na podstawach, jak i na integrowanie ich w złożone systemy i dostosowanie do kontekstówsytuacyjnych. ADEKWATNA FORMA pracując z uczestnikami o zróżnicowanych doświadczeniach, dostosowujemyformę,przenoszącwrazzupływemprogramupunktciężkościstopniowo zformszkoleniowychnatreningiipracęnadoświadczeniu.każdaumiejętnośćsuccess Skills jest traktowana w tym zakresie odrębnie. Praca indywidualna to etap, w którym uczestniksprawdza,trenujeidoskonaliumięjętności,biorącodpowiedzialnośćzaefekt końcowyprogramu. KONTEKSTSYTUACYJNY-SuccessSkills sątransferowalnedowieludziedzinżycia,sytuacji ikontekstów.mającwytrenowanywzorzec,edukujemyuczestnikównapoziomiebiegłym w skutecznym implementowaniu umiejętności. Wspólnie sprawdzamy jak działać skuteczniej. Ten moment jest ważny zarówno dla Klienta, jak i dla MRTF, boodbywasięwnimpracanadprzełożeniemumiejętnościnarezultatybiznesowe! 11

13 Zapraszamy do współpracy Programy jest realizowany w wersji in-company" i dostosowany pod względem zawartościdopotrzebkonkretnegoklienta. Realizacja programu jest każdorazowo poprzedzona dokładną analizą zakresów stanowisk menedżerskich i aktualnych procesów biznesowych tak, aby ostateczna propozycjaodpowiadaładokładnierealiombiznesowym. Zapraszamy do spotkania z konsultantem, który przybliży szczegóły rozwiązania: omówi metodologię i konstrukcję programu, przedstawilistę Success Skills zawartych w programie, dopasuje propozycję do sytuacji biznesowejiprzedstawidedykowanądlapaństwaofertę. MichałWitkowski tel ThinkFirst/MaximizingResourcestofirmaskładającasięzdwóchczęści: ThinkFirst doradczej - specjalizującej się w rozwoju wewnętrznym firm, dostarczającejsprawdzoneigotowedo wdrożenia procesy i systemy z obszarów strategii, sprzedaży, innowacjiorazefektywności. Maximizing Resources - szkoleniowowdrożeniowej wykorzystującej autorską metodologię SuccessSkills,, gwarantującą przełożenie procesów i działań rozwojowych na konkretne rezultaty biznesowe, specjalizującej się w procesach szkoleniowych, treningach b i z n e s o w y c h, c o a c h i n g u i indywidualnym rozwoju oraz zarządzaniuprojektamiwdrożeniowymi. Rozwiązania Strategie Sprzedaż EfektywnośćiRozwój Innowacje Wdrożenia Szkolenia Treningi Coaching Projekty 12

14

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

1. Trening umiejętności liderskich,

1. Trening umiejętności liderskich, MODUŁ I ZOSTAŃ NOWOCZESNYM LIDEREM Moduł składał się z sześciu edycji, w ramach których zostało zrealizowanych pięć szkoleń w różnych terminach w latach 2010-2011: 1. Trening umiejętności liderskich, 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH Dla Biznesu. Z sensem. S t r o n a 2 Szkolenia z kontekstem Dostosowane do potrzeb firmy i uczestników (poprzedzone badaniem potrzeb). Charakter warsztatowy (ćwiczenia).

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa

Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa Doświadczenie, które zmienia Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa została przygotowana z myślą o menedżerach, którzy w zorganizowany i przemyślany

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA. Intensywny program szkoleń i warsztatów Sprawdzona formuła i aktualna wiedza Gwarancja wzrostu kompetencji menadżerskich

AKADEMIA MENEDŻERA. Intensywny program szkoleń i warsztatów Sprawdzona formuła i aktualna wiedza Gwarancja wzrostu kompetencji menadżerskich AKADEMIA MENEDŻERA Intensywny program szkoleń i warsztatów Sprawdzona formuła i aktualna wiedza Gwarancja wzrostu kompetencji menadżerskich Fakty z badań Według ICAN Institute ok. 40% nowo mianowanych

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Trzy klucze efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych Transformacja: OD SZKOLEŃ DLA AKTYWNOŚCI DO SZKOLEŃ DLA EFEKTÓW

Trzy klucze efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych Transformacja: OD SZKOLEŃ DLA AKTYWNOŚCI DO SZKOLEŃ DLA EFEKTÓW Trzy klucze efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych Transformacja: OD SZKOLEŃ DLA AKTYWNOŚCI DO SZKOLEŃ DLA EFEKTÓW Jakie są wyniki firm z Górnego Śląska na tle rynku w 2015? Żeby móc pokazać partnerom

Bardziej szczegółowo

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH. Oferta. Super praktyczny. Warsztat

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH. Oferta. Super praktyczny. Warsztat Super praktyczny Warsztat SMUTNA PRAWDA 9 na 10 pracowników korporacji wierzy, że połowa czasu spędzonego na spotkaniach to czas stracony. Zatem nie marnuj czasu! Jak skorzystasz? Rozwiniesz konkretne

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

ROI z programu rozwojowego Studium przypadku

ROI z programu rozwojowego Studium przypadku ROI z programu rozwojowego Studium przypadku Michał Marcinkiewicz LMI Polska Czy jest możliwe wyliczenie ROI z programu rozwojowego? (uzysk z zaangażowanego kapitału) korzyści netto Rentowność = * 100%

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Proces rozwojowy Przywództwo sytuacyjne SLII Experience w formule otwartej

Proces rozwojowy Przywództwo sytuacyjne SLII Experience w formule otwartej Doświadczenie, które zmienia Proces rozwojowy Przywództwo sytuacyjne SLII Experience w formule otwartej Opis Przywództwo sytuacyjne SLII Experience to kompleksowy proces rozwojowy wspierany przez portal

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

COACHING DLA MENEDŻERÓW

COACHING DLA MENEDŻERÓW COACHING DLA MENEDŻERÓW Rozwijaj się, wspierając innych w rozwoju TERMIN od: 16.10.2017 TERMIN do: 17.10.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200 zł + 23% VAT Coaching to obecnie jedna z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH. Oferta. Super praktyczny. Warsztat

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH. Oferta. Super praktyczny. Warsztat Super praktyczny Warsztat 30 milionów: Liczba prezentacji przeprowadzanych na świecie każdego dnia Większość w języku angielskim! Jak skorzystasz? Rozwiniesz konkretne i przydatne umiejętności! Szkolenie

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej

Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej Warsztat Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej Jak budować zaangażowanie i zapobiec rotacji Warszawa, 7-8 marzec Poznanie skutecznych sposobów zarządzania pracownikami w hali produkcyjnej. Poznanie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15. Komunikacja

Załącznik 15. Komunikacja Załącznik 15 Komunikacja Dzień I 9.00-10.45 Powitanie i wzajemne przedstawienie się trenera i uczestników Wstępna integracja grupy Analiza oczekiwań uczestników, prezentacja celów i założeń treningu i

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER Warsztaty dla menedżerów, przyszłych menedżerów oraz osób na co dzień pracujących w zespołach i napotykających na szereg związanych z tym wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników Motywowanie pracowników Terminy szkolenia Cele szkolenia Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi oraz praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów oraz motywowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU MENEDŻERSKIEGO

SZKOŁA COACHINGU MENEDŻERSKIEGO SZKOŁA COACHINGU MENEDŻERSKIEGO Spis treści Informacje ogólne 3 Dla kogo przeznaczona jest szkoła? 5 Spodziewane efekty 5 Co nas wyróżnia? 6 Program szkoły 7 Organizacja szkoły 10 Koszt szkoły 11 Informacje

Bardziej szczegółowo

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH. Oferta. Super praktyczny. Warsztat

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH. Oferta. Super praktyczny. Warsztat Super praktyczny Warsztat Zasypany e-mailami? Napisanie formalnego listu to dla Ciebie koszmar? Nie taki diabeł straszny - przekonaj się sam. Jak skorzystasz? Rozwiniesz konkretne i przydatne umiejętności!

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM jak go tworzyć, rozwijać i nim

Bardziej szczegółowo

BUDUJ ZESPÓŁ I EFEKTYWNIE NIM ZARZĄDZAJ SZKOLENIE OTWARTE Gdańsk, października Alchemia, bud. Aurum

BUDUJ ZESPÓŁ I EFEKTYWNIE NIM ZARZĄDZAJ SZKOLENIE OTWARTE Gdańsk, października Alchemia, bud. Aurum BUDUJ ZESPÓŁ I EFEKTYWNIE NIM ZARZĄDZAJ SZKOLENIE OTWARTE Gdańsk, 17-18 października Alchemia, bud. Aurum OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI SZKOLENIA Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Czas OdNowa Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Czas OdNowa Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Czas OdNowa Opis szkolenia Jeszcze kilkadziesiąt lat temu świat nie pędził tak szybko do przodu, ludzie nie narzekali na chroniczny brak czasu, przemęczenie,

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/475/12. Warszawa, dn. 02 sierpnia 2012 r.

Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/475/12. Warszawa, dn. 02 sierpnia 2012 r. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/475/12 Warszawa, dn. 02 sierpnia 2012 r. Do wszystkich firm zainteresowanych złożeniem oferty dla Banku Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu.

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. MODERATOR, ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. Powiedz mi, zapomnę, Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA, BUDOWANIE RELACJI I WSPÓŁPRACY W OPARCIU O MODEL EXTENDED DISC

KOMUNIKACJA, BUDOWANIE RELACJI I WSPÓŁPRACY W OPARCIU O MODEL EXTENDED DISC Komunikacja interpersonalna jest jednym z najważniejszych procesów w życiu każdego człowieka. Stanowi również o sukcesach w każdej firmie. Od niej zależy wiele elementów, które wpływają na naszą codzienność

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ Szkolenia Audyty Konsulting Nasza oferta to ponad 40 rodzajów praktycznych szkoleń, kursów i warsztatów To także audyty, przeglądy i konsulting funkcjonowania organizacji Nasi trenerzy to wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera Zgodnie z wymogami SWPS Moduł

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM Praktyczny warsztat dla liderów TERMIN od: 26.10.2017 TERMIN do: 28.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500zł+23%VAT Często ludzie stają się menedżerami

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

3 Klucze biznesowego partnerstwa HR w projektach rozwojowych - Paradoks ulubionej przez Zarządy Zasady 70/20/10

3 Klucze biznesowego partnerstwa HR w projektach rozwojowych - Paradoks ulubionej przez Zarządy Zasady 70/20/10 3 Klucze biznesowego partnerstwa HR w projektach rozwojowych - Paradoks ulubionej przez Zarządy Zasady 70/20/10 PAWEŁ KOPIJER, Warszawa 20 VI 2016 Klucz nr 1 Definiuj cele biznesowe dla projektów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w Zarządzaniu Projektami - inspirujące warsztaty praktyczne.

Przywództwo w Zarządzaniu Projektami - inspirujące warsztaty praktyczne. Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Przywództwo w Zarządzaniu Projektami - inspirujące warsztaty praktyczne. Opis szkolenia: Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM.

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM. Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM Hr2power to: poszukiwanie najlepszych zasobów ludzkich diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w

Bardziej szczegółowo