1.Celem Stowarzyszenia jest:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Celem Stowarzyszenia jest:"

Transkrypt

1 ST ATUT Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespolem Downa Bardzi ej Kochani Rozdzi al pier wszy Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie dziala pod nazwa Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespolem Downa Bardziej Kochani i moze uzywac skrótu Stowarzyszenie Bardziej Kochani, zwane dalej Stowarzyszeniem. 1. Stowarzyszenie dziala na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu. 2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedziba wladz Stowarzyszenia jest Warszawa. 4. Stowarzyszenie posiada osobowosc prawna. 5. Stowarzyszenie moze byc czlonkiem krajowych i miedzynarodowych organizacji o podobnym celu dzialania. 6. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. Rozdzial dr ugi Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 1.Celem Stowarzyszenia jest: a) propagowanie, popieranie, koordynowanie i wspóldzialanie przy realizacji wszelkich inicjatyw majacych na celu poprawe sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepelnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, b) upowszechnianie wiedzy o Zespole Downa i o uposledzeniach umyslowych, c) tworzenie srodowiska przyjaznego osobom z niepelnosprawnoscia intelektualna, d) pomoc rodzinom wychowujacym dzieci z zespolem Downa w rozwiazywaniu ich problemów adaptacyjnych, medycznych, terapeutycznych, e) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowan Stowarzyszenia. 2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez dzialalnosc odplatna i nieodplatna pozytku publicznego. Dzialalnosc odplatna pozytku publicznego: 2 1.PKD Z - redagowanie, wydawanie i dystrybucje czasopisma Bardziej Kochani magazynu poswieconego problemom ludzi z zespolem Downa i ich rodzin (w wersji drukowanej i elektronicznej internetowej), 2.PKD Z - wydawanie ksiazek i broszur dotyczacych osób niepelnosprawnych intelektualnie, 3.PKD Z wydawanie kalendarzy, plakatów i kart pocztowych upowszechniajacych wiedze o osobach niepelnosprawnych 4.PKD Z - prowadzenie specjalistycznej,,ksiegarni W ysylkowej,

2 5.PKD B - organizowanie seminariów, kursów, szkolen, sympozjów i warsztatów sluzacyc h przedstawianiu problemów ludzi niepelnosprawnych intelektualnie i sposobów ich rozwiazywania, 6.PKD A - organizowanie zajec rehabilitacyjnych dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych 7.PKD D - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób niepelnosprawnych intelektualnie, 8. PKD F - organizowanie zajec logopedycznych dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych 9.PKD B - organizowanie kolonii i obozów dla dzieci, mlodziezy i doroslyc h niepelnosprawnych intelektualnie, 10.PKD B - organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rodziców z dziecmi, a takze dla samych rodziców, 11.PKD A - tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych przedszkoli 12.PKD B tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych szkól podstawowych 13.PKD A tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych gimnazjów 14.PKD B tworzenie i prowadzenie placówek opiekunczych dla doroslych osób niepelnosprawnych intelektualnie 15.PKD C dzialalnosc zwiazana z przystosowaniem do pracy osób niepelnosprawnych intelektualnie 16. PKD F organizowanie róznych form rozwoju kulturalnego osób niepelnosprawnych intelektualnie i ich rodzin 17. PKD Z organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepelnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego 1.PKD D - prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla rodziców malych dzieci z zespolem Downa 2.PKD D - prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepelnosprawnych intelektualnie, 3.PKD D - prowadzenie,,telefonu Zaufania dla rodziców dzieci niepelnosprawnych intelektualnie, 4.PKD Z tworzenie, uzupelnianie i udostepnianie baz danych placówek medycznych, opiekunczych, osrodków terapeutycznych, stowarzyszen fundacji i innych instytucji zwiazanych ze srodowiskiem osób niepelnosprawnych 5.PKD B - organizowanie seminariów, kursów, szkolen, sympozjów i warsztatów sluzacych przedstawianiu problemów ludzi niepelnosprawnych intelektualnie i sposobów ich rozwiazywania, 6.PKD F - organizowanie zajec logopedycznych dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych intelektualnie, 7.PKD A - organizowanie zajec rehabilitacyjnych dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych intelektualnie 8.PKD C organizowanie pólkolonii dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych intelektualnie 9.PKD C prowadzenie swietlic srodowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów mlodziezowych i osrodków terapeutycznych 10.PKD B - organizowanie integracyjnych imprez okolicznosciowych dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych intelektualni, 11.PKD Z - wspólpraca z instytucjami i organizacjami zajmujacymi sie podobna dzialalnoscia wychowawcza i oswiatowa w kraju i zagranica, 12.PKD C prowadzenie praktyk zawodowych dla osób niepelnosprawnych intelektualnie, 13.PKD Z - wspólpraca z wolontariuszami i specjalistami zajmujacymi sie rehabilitacja zdrowotna, oswiatowa i spoleczna, 14.PKD Z - inicjowanie i prowadzenie innych form dzialalnosci sluzacych celom Stowarzyszenia. 2

3 15.PKD C gromadzenie srodków, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów okreslonych w paragrafie PKD C dzialalnosc zwiazana z przystosowaniem do pracy osób niepelnosprawnych intelektualnie 17. PKD F organizowanie róznych form rozwoju kulturalnego osób niepelnosprawnych intelektualnie i ich rodzin 18. PKD Z organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepelnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub wspólpracujac z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, w kraju i zagranica. 4. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych moze powolac inne organizacje dopuszczone prawem. 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzieki pracy spolecznej czlonków i sympatyków. Moze jednak zatrudniac pracowników dla prowadzenia swoich spraw. 6. Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza w rozmiarach sluzacych realizacji celów statutowych, na zasadach okreslonych odrebnymi przepisami. Dochód z dzialalnosci gospodarczej jest przeznaczony na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia. Rozdzial tr zeci Czlonkowie Stowarzyszenia 3 1. Stowarzyszenie zrzesza czlonków zwyczajnych, wspierajacych i honorowych. 2. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze byc osoba pelnoletnia deklarujaca chec realizowania celów Stowarzyszenia oraz która zlozyl a deklaracje czlonkowska. Czlonkostwo Stowarzyszenia uzyskuje sie przez przyjecie kandydatury przez Zarzad w drodze uchwaly podjetej zwykla wiekszoscia glosów. Od uchwaly Zarzadu odmawiajacej przyjecia w poczet czlonków Stowarzyszenia przysluguje odwolanie do Walnego Zgromadzenia w ciagu 30 dni. 3. Czlonkiem wspierajacym moze zostac osoba fizyczna lub prawna udzielajaca Stowarzyszeniu wsparcia w róznorakiej postaci na podstawie uchwaly Zarzadu. Wniosek zainteresowanego powinien zawierac formy i zakres deklarowanej pomocy. 4. Czlonkiem honorowym moze zostac osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczynia sie do realizacji celów Stowarzyszenia. Walne Zebranie Stowarzyszenia decyduje o nadaniu tego czlonkostwa w drodze uchwaly podjetej w glosowaniu na wniosek Zarzadu lub 1/3 czlonków zwyczajnych. Do waznosci takiej uchwaly niezbedna jest liczba 2/3 glosów za z liczby czlonków bioracych udzial w glosowaniu Czlonkowie zwyczajni maja prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym do wystepowania z wnioskami do wladz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczacych celów i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz do udzialu w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym. 2. Czlonkowie zwyczajni maja obowiazek aktywnego popierania i uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia, dbania o jego dobre imie i interesy, oplacania skladek czlonkowskich oraz przestrzegania statutu i uchwal wladz Stowarzyszenia. 3. Czlonkowie honorowi i wspierajacy maja prawo do udzialu w pracach Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu, jednakze tylko z glosem doradczym. Moga oni zglaszac wnioski i propozycje do Zarzadu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania - co do dzialalnosci Stowarzyszenia. Czlonkowie honorowi i wspierajacy maja obowiazek przestrzegania Statutu i uchwal wladz Stowarzyszenia. 3

4 5 1. Utrata czlonkostwa w Stowarzyszeniu nastepuje poprzez : a) rezygnacje pisemna zlozona do Zarzadu, b) wykluczenie przez Zarzad za dzialalnosc sprzeczna ze statutem oraz uchwalami Stowarzyszenia, c) wykluczenie przez Zarzad z powodu zaniechania prowadzenia dzialalnosci w Stowarzyszeniu i na jego dobro oraz nie wykazywaniu zainteresowania jego dzialalnoscia i celami 2. Od uchwaly Zarzadu w przedmiocie wykluczenia i skreslenia, czlonkowi przysluguje odwolanie do Walnego Zebrania w ciagu 30 dni. Uchwala Walnego Zebrania jest ostateczna. 3. Prawa czlonków osób fizycznych wygasaja takze na skutek smierci tych osób, zas w odniesieniu do osób prawnych na skutek utraty przez nie osobowosci prawnej, rezygnacji, skreslenia lub wykluczenia przez Zarzad. Rozdzial czwart y Wladze Stowarzyszenia 6 Wladzami Stowarzyszenia sa: a) Walne Zebranie Czlonków, b) Zarzad, c) Komisja Rewizyjna. 7 1.Uchwaly wszystkich wladz Stowarzyszenia zapadaja zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków uprawnionych do glosowania, jezeli postanowienia Statutu nie stanowia inaczej. 2.Jezeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Czlonków brak jest quorum, o którym mowa w ust. 1 wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwaly moga byc podejmowane zwykla wiekszoscia glosów bez wzgledu na liczbe obecnych czlonków. Drugi termin posiedzenia powinien byc podany w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu i nie moze byc wyznaczony wczesniej niz godzine po terminie jego rozpoczecia. 3.Porzadek obrad ustala Zarzad. Czlonkom Stowarzyszenia przysluguje prawo do wniesienia nowych punktów do porzadku obrad Najwyzsza wladza jest Walne Zebranie Czlonków. 2. W Walnym Zebraniu Czlonków moga uczestniczyc z prawem glosu wszyscy czlonkowie zwyczajni Stowarzyszenia znajdujacy sie na liscie czlonków w dniu podjecia przez Zarzad decyzji o zwolaniu Walnego Zebrania. Kazdemu czlonkowi przysluguje jeden glos. Czlonkowie honorowi i wspierajacy moga uczestniczyc w walnym zebraniu z glosem doradczym. 4. Zarzad zwoluje Walne Zebranie raz na rok, powiadamiajac o terminie, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem. 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonków nalezy w szczególnosci: a) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Czlonków, 4

5 c) uchwalanie programu i podejmowanie uchwal w sprawie kierunków dzialania, d) powolywanie i odwolywanie Zarzadu i Komisji Rewizyjnej, e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzadu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarzadowi, f) podejmowanie uchwal w sprawie powolania przez Stowarzyszenie innych organizacji, g) podjecie uchwaly o rozwiazaniu Stowarzyszenia. h) przyznawanie czlonkostwa honorowego i) rozstrzyganie odwolan od decyzji Zarzadu 6. Zarzad zwoluje Nadzwyczajne Walne Zebranie: a) z wlasnej inicjatywy, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie do 2 miesiecy od daty otrzymania wniosku, c) na pisemny wniosek 1/3 czlonków zwyczajnych w terminie do 2 miesiecy od daty otrzymania wniosku Zarzad sklada sie z minimum 3 czlonków wybranych przez Walne Zebranie. 2. W sklad Zarzadu wchodza: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. 3. Kadencja Zarzadu trwa 4 lata. 4. Czlonkami Zarzadu nie moga byc osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe. 5. Zarzad podczas pierwszego posiedzenia powoluje ze swego grona Prezesa, W iceprezesa i Sekretarza.. 6. W czasie trwania kadencji osoby wchodzace w sklad Zarzadu lub tez caly Zarzad, moga byc odwolani przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Walne Zebranie. 7. W przypadku ustapienia czlonka Zarzadu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarzad na jego miejsce wybiera nowego czlonka Zarzadu sposród czlonków Stowarzyszenia. W ten sposób mozna uzupelnic sklad Zarzadu do 1/3 skladu pochodzacego z wyboru. 8. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie wedlug potrzeby, jednakze nie rzadziej niz raz na pól roku oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia zwoluje Prezes lub Wiceprezes, powiadamiajac o jego terminie wszystkich czlonków Zarzadu i Komisje Rewizyjna. 9. Uchwaly Zarzadu wymagaja dla swej waznosci obecnosci co najmniej dwóch czlonków Zarzadu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadaja zwykla wiekszoscia glosów, zas w przypadku ich równosci decyduje glos Prezesa. 10. Do kompetencji Zarzadu nalezy: a) zatwierdzenie planu finansowego (budzetu), b) zatwierdzenie bilansu finansowego, c) opracowywanie sprawozdan, d) reprezentowanie Stowarzyszenia i dzialanie w jego imieniu, e) kierowanie biezaca dzialalnoscia Stowarzyszenia, f) podejmowanie uchwal dotyczacych obrotu ruchomosciami i nieruchomosciami, g) administrowanie majatkiem Stowarzyszenia, h) zorganizowanie biura i zatrudnianie pracowników, i) przyjmowanie czlonków zwyczajnych i wspierajacych, skreslanie wykluczanie oraz udzielanie upomnien czlonkom Stowarzyszenia, j) ustalanie wysokosci skladek czlonkowskich, k) zwolywanie Walnych Zebran, l) podejmowanie decyzji o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej dla uzyskania srodków niezbednych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 5

6 11. Do skladania oswiadczen woli w zakresie zobowiazan Stowarzyszenia, w tym do zaciagania zobowiaza n majatkowych, wymagana jest obecnosc Prezesa lub dwóch czlonków Zarzadu jednoczesnie. Dla zachowania waznosci owych zobowiazan wymagana jest forma pisemna. 12. Zarzad - przy zachowaniu zasad reprezentacji okreslonych w ustepie 10 - reprezentuje Stowarzyszenie na zewnatrz - wobec organów panstwa oraz osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granica. 13. Zarzad moze udzielac pelnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pelnomocnictwo musi byc udzielone na pismie przez co najmniej 2 osoby z Zarzadu, w tym przez Prezesa. Pelnomocnictwo moze byc w kazdej chwili odwolane przez wezwanie pelnomocnika do jego zwrotu w oryginale Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnetrznej. 2. Komisja Rewizyjna sklada sie z 3 czlonków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie. 3. Komisja Rewizyjna podczas pierwszego posiedzenia powoluje ze swego grona Przewodniczacego. 4. W przypadku ustapienia czlonka Komisji Rewizyjnej pozostali czlonkowie Komisji wybieraja na jego miejsce nowego czlonka sposród czlonków Stowarzyszenia. W ten sposób mozna uzupelnic sklad Komisji Rewizyjnej do 1/3 skladu pochodzacego z wyboru. 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy w szczególnosci: a) kontrola biezacej dzialalnosci pracy Stowarzyszenia, b) kontrola stanu majatku Stowarzyszenia, bilansu, rachunku wyników oraz wyników dzialalnosci gospodarczej, jesli taka jest prowadzona przez Stowarzyszenie, c) prawo do opiniowania planu i sprawozdan Zarzadu oraz przedkladanie stosownych wniosków Walnemu Zebraniu, d) skladanie przed Walnym Zebraniem Czlonków wniosku o udzielenie Zarzadowi absolutorium, e) wystepowanie z wnioskiem o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, f) prawo delegowania jednego ze swoich czlonków do uczestnictwa - bez prawa glosu - w pracach Zarzadu Stowarzyszenia. 7. Uchwaly Komisji zapadaja zwykla wiekszoscia glosów, zas w przypadku ich równosci decyduje glos Przewodniczacego. 8. Osoby bedace czlonkami Komisji Rewizyjnej: - nie moga byc czlonkami Zarzadu Stowarzyszenia ani pozostawac z nimi w zwiazku malzenskim, we wspólnym pozyciu, stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podleglosci sluzbowej, - nie moga byc skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe, 9. W czasie trwania kadencji osoby wchodzace w sklad Komisji Rewizyjnej lub tez cala Komisja Rewizyjna, moga byc odwolani przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Walne Zebranie. 10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej sa protokolowane. 11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaja sie wedlug potrzeb, jednakze nie rzadziej niz raz na pól roku. Rozdzial piaty Majatek Stowarzyszenia Majatek Stowarzyszenia stanowia srodki finansowe, fundusze, nieruchomosci, ruchomosci oraz inne elementy majatku trwalego nabyte w trakcie trwania dzialalnosci statutowej, w szczególnosci: a) spadki, darowizny, zapisy, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majatkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne, z Polski i z zagranicy, 6

7 b) odsetki bankowe, c) wplywy z ofiarnosci publicznej, d) skladki czlonkowskie, e) dochody z wlasnej dzialalnosci gospodarczej, f) inne wplywy i dochody uzyskane zgodnie z obowiazujacym prawem. 2. Majatek Stowarzyszenia sluzy jedynie i wylacznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie moze sluzyc do : - udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiazan majatkiem organizacji w stosunku do jego czlonków, czlonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi czlonkowie, czlonkowie organów lub pracownicy pozostaja w zwiazku malzenskim, we wspólnym pozyciu albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwiazani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", - przekazywania majatku Stowarzyszenia na rzecz ich czlonków, czlonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, w szczególnosci jezeli przekazanie to nastepuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach ), - wykorzystywania majatku na rzecz czlonków, czlonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu organizacji. - zakupu towarów lub uslug od podmiotów, w których uczestnicza czlonkowie organizacji, czlonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyzszych niz rynkowe Zarzad Stowarzyszenia moze odmówic przyjecia srodków materialnych oraz innego wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia swego stanowiska. Rozdzi al szósty Rozwiazanie Stowarzyszenia Stowarzyszenie ulega rozwiazaniu na podstawie uchwaly Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjetej wiekszoscia 4/5 glosów czlonków zwyczajnych, przy obecnosci 2/3 czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Majatek Stowarzyszenia pozostaly po splaceniu zobowiazan i sciagnieciu wierzytelnosci zostanie przekazany na cele statutowe lub na rzecz organizacji o podobnym charakterze dzialalnosci. 3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majatku zostanie ostatni Zarzad pelniacy funkcje przed podjeciem uchwaly o likwidacji. Rozdzial siódmy Przepisy koncowe Zmiany statutu Stowarzyszenia moga nastapic w drodze uchwaly Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjetej zwykla wiekszoscia glosów, przy obecnosci co najmniej 2/3 czlonków zwyczajnych w pierwszym terminie i bez wzgledu na liczbe czlonków w drugim terminie. 2. Wniosek o zmiane statutu lub rozwiazanie Stowarzyszenia powinien byc przedlozony nie pózniej niz na 30 dni przed terminem walnego zebrania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach. 7

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY ROZDZIAL 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. STOWARZYSZENIE NOSI NAZWE STOWARZYSZENIE- SPORTOWO-SPOLECZNO-KULTURALNE PROKOWARY I JEST STOWARZYSZENIEM

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI KAPINO "ECO-KAPINOI/ uchwalony w dniu 25 listopada 2008 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI KAPINO ECO-KAPINOI/ uchwalony w dniu 25 listopada 2008 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI KAPINO "ECO-KAPINOI/ uchwalony w dniu 25 listopada 2008 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwe STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba CharytatywnaOddzial Mazowieckiz mozliwoscia uzywania skrótu: ChSChOddzial

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba Charytatywna Oddzial Malopolskizwana dalej Fundacja, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Lubelski

STATUT FUNDACJI. Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Lubelski STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Lubelski Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Lubelskizwana dalej Fundacj(t ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski z mozliwoscia uzywania skrótu: ChSChOddzial

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

- 5. Klub moze posiadac sztandar, odznaki organizacyjne oraz uzywac pieczeci zgodnie z obowiazujacymi

- 5. Klub moze posiadac sztandar, odznaki organizacyjne oraz uzywac pieczeci zgodnie z obowiazujacymi ',' l~.1 ( ".' Statut ~Iorskiego Robotniczego Klubu Sportowego "Gdansk" RozdzialI Nazwa, teren dzialalnosci, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwe Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdansk"

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DROGA. (Tekst jednolity z dnia 20.02.2015r.) ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DROGA. (Tekst jednolity z dnia 20.02.2015r.) ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DROGA (Tekst jednolity z dnia 20.02.2015r.) ROZDZIAŁ I 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA, zwane dalej Stowarzyszeniem jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Statut Stowarzyszenia Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Krajowy Organ Krzepienia

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKIE PERŁY

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKIE PERŁY STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKIE PERŁY ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Śląskie Perły, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna Tekst Jednolity STATUT Stowarzyszenia Mamy Czas Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mamy Czas. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba STATUT STOWARZYSZENIA AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem)

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne 1. Nazwa Stowarzyszenia: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15 2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OTWARTE SERCE przy Domu Pomocy Społecznej Piłka

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka STATUT Stowarzyszenia Kajakowego Ważka Warszawa, 08.07.2008 r. Warszawa, 15.10.2008 r. Warszawa, 22.02.2012 r. Warszawa, 28.03.2012 r. Warszawa, 23.04.2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział pierwszy "Postanowienia ogólne" 1. Stowarzyszenie, zwane dalej w treści statutu "Stowarzyszeniem", działa pod nazwą "Towarzystwo Przyjaciół Downa" i może używać skrótu "TowPeDe".

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ.

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Lider w dalszych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Dom Tańca

Statut Stowarzyszenia Dom Tańca 1 Statut Stowarzyszenia Dom Tańca (tekst jednolity, uwzględniający zmiany z 26.02.2001, 4.03.2005 i 26.05.2011) ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie pod nazwą Dom Tańca zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie T-Art, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Tekst jednolity Stan na dzień 4 września 2008 r. 1 STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Drukarz, zwany

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Po zmianach dokonanych w dniu 30 IX 2010r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (wersja 3) 1 STATUT

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza (tekst jednolity na dzień 28 września 2011 r.)

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza (tekst jednolity na dzień 28 września 2011 r.) STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Tęcza (tekst jednolity na dzień 28 września 2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodziców

Bardziej szczegółowo

Statut Klubu Sportowego Oyama Rzeszów

Statut Klubu Sportowego Oyama Rzeszów Statut Klubu Sportowego Oyama Rzeszów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy Oyama Rzeszów i w dalszej części Statutu zwane jest Klubem. 2. Klub posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie i wolontariuszy. Statut Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU

Stowarzyszenie i wolontariuszy. Statut Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU Statut Stowarzyszenia CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. CENTRUM WOLONTARIATU zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. -

Bardziej szczegółowo

Statut Polska Grupa Użytkowników DB2

Statut Polska Grupa Użytkowników DB2 Statut Polska Grupa Użytkowników DB2 Rozdział I Postanowienia ogólne: 1. Polska Grupa Użytkowników DB2, zwana dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia esmail Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Statut Stowarzyszenia esmail Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Statut Stowarzyszenia esmail Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: esmail Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w dalszych

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe. W Statucie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Absolwentów Absolwentów Przyjaciół Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie NASZ DOM BIESIEKIERZ

Stowarzyszenie NASZ DOM BIESIEKIERZ Stowarzyszenie NASZ DOM BIESIEKIERZ STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie zwane dalej w treści Statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA VOX HUMANA. Art. 2.

STATUT STOWARZYSZENIA VOX HUMANA. Art. 2. STATUT STOWARZYSZENIA VOX HUMANA POSTANOWIENIE OGÓLNE Art. 1. 1. Stowarzyszenie VOX HUMANA zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 7.04.1989 ( DZ. U. Nr 20,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka

STATUT. Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka STATUT Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Szkoła i Sztuka, zwane dalej stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECKI KALIBER w Małaszewiczach, zwane dalej Klubem. 1. 2. Klub jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowski Alarm Smogowy, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo