WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [CZ.XVII NS-REJ.KRS/3796/12/222] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina MYSZKÓW miejscowość MYSZKÓW 2. miejscowość MYSZKÓW ulica PARTYZANTÓW nr domu 21 kod pocztowy poczta MYSZ- KÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OPAŁKA 2. RYSZARD FRANCISZEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BIT 2. ADAM MACIEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. TORBUS 2. MICHAŁ RYSZARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPRE- ZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE OBYDWU WSPÓLNIKÓW, EWENTU- ALNIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TORBUS 2. MICHAŁ RY- SZARD OPAŁKA 2. RYSZARD FRANCISZEK BIT 2. ADAM MACIEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA META- LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZ- DZIELCZYCH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH IN- STALACJI BUDOWLANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTO- WA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN CHODACKI I WSPÓLNICY. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/7385/12/380] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. TERRA ENEO SPÓŁKA JAWNA ROMAN CHO- DACKI I WSPÓLNICY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA 2. miejscowość TRZEBINIA ulica GENERAŁA SIKORSKIEGO nr domu 71 kod pocztowy poczta TRZEBI- NIA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KURDZIEL 2. DANIEL PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. LI- KUS 2. JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. CHODACKI 2. ROMAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. FIJOŁEK 2. ROBERT JACEK NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRE- SIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CHODACKI 2. ROMAN FIJOŁEK 2. ROBERT JACEK KURDZIEL 2. DANIEL PIOTR LIKUS 2. JAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUK- TÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SA- MOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIE- RII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTA- LACJI BUDOWLANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZE- MYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWA- NYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WY- POSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWY- SPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZE- DAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NO- WYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z PRZYGOTOWYWANIE I DO- STARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZE- WNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PO- DAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIA- NIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA c) Spółki partnerskie Poz WESTA SPÓŁKA PARTNERSKA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ADAMIAK I PARTNE- RZY. KRS SĄD REJONOWY W OLSZ- TYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [OL.VIII NS-REJ.KRS/7819/12/242] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PART- NERSKA 2. REGON NIP WESTA SPÓŁKA PARTNERSKA PRAKTYKA PIE- LĘGNIARSKA ADAMIAK I PARTNERZY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG 2. miejscowość ELBLĄG ulica WAR- SZAWSKA nr domu 54 nr lokalu 62 kod pocztowy poczta ELBLĄG kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 1751/2012, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA R. SPORZĄDZONĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 1751/2012 PRZEZ NOTARIUSZA MARKA KRULLA PROWADZĄCEGO 49 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ELBLĄGU POSTA- NOWIONO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ: GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ŚRODOWI- SKOWO-RODZINNYCH WESTA SPÓŁKA CYWILNA EWA ADAMIAK, MARZENA MICHAŁOWSKA, MAŁGORZATA ZWIERKO W SPÓŁKĘ PARTNER- SKĄ: WESTA SPÓŁKA PARTNERSKA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ADAMIAK I PARTNERZY W TRY- BIE ART KSH; WSPÓLNICY SPÓŁKI CY- WILNEJ: - MARZENA MICHAŁOWSKA - WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY MILEJE- WO POD NR 677, - EWA ADAMIAK - WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA POD NUMEREM 32609, - MAŁGORZATA ZWIERKO - WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA POD NUMEREM Rub. 7. Dane partnerów 1 1. ADAMIAK 2. EWA BARBARA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MICHAŁOWSKA 2. MARZENA ANNA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. ZWIERKO 2. MAŁGORZATA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. ADAMIAK 2. EWA BARBARA MICHA- ŁOWSKA 2. MARZENA ANNA ZWIERKO 2. MAŁGORZATA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności C DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCA NA UDZIELANIU PRZEZ WSPÓLNIKÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOT- NYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ PIELĘ- GNACYJNYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH, DIAGNO- STYCZNYCH, LECZNICZYCH, REHABILITACYJ- NYCH ORAZ Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 USTAWY O ZAWO- DACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ USTAWY Z DNIA R. TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2009 R. NR 151 POZ.217. d) Spółki komandytowe Poz KINARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ- NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/10244/12/104] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. KINARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica KORZENNA nr domu 7C nr lokalu 5 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REP. A NR 4015/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KINARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. MAKOWSKI 2. MICHAŁ JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE 3 1. MALINOW- SKI 2. ARTUR STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMEN- TARIUSZA SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZE- NIA I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KINARA SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIE- ŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTY- KUŁÓW SKÓRZANYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZE- DAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PA- PIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁ- DOWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUe) Spółki komandytowo- -akcyjne Poz AGRO-REMOR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/8062/12/303] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. AGRO-REMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ- KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina RECZ miejscowość RECZ 2. miejscowość RECZ ulica KOLEJOWA nr domu 48 kod pocztowy poczta RECZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 MAJA 2012 R., REP. A NR 5941/2012, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. AGRO-REMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMEN- TARIUSZ, TJ. AGRO-REMOR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RECZU, W KTÓREJ IMIENIU I NA KTÓREJ RZECZ DZIALA PREZES ZARZĄDU ZBIGNIEW JAKUBOWSKI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. AGRO-REMOR SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEK- TY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NA- MIOTOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATERO- WANIE Poz ARCH MAGIC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22788/12/646] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. ARCH MAGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ- KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWOWIEJSKA nr domu 28 nr lokalu 44 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie , NO- TARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NO- TARIALNA W WARSZAWIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI NR 124 LOK. NR 3, REP. A NR 3016/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. ARCH MAGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OR- GANIZACJI Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE- JOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. DO SAMODZIELNEGO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLE- MENTARIUSZ - ARCH MAGIC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIU- SZA: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL- NIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIU- SZA: PAWEŁ GRALIŃSKI - PREZES ZARZĄDU PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. ARCH MAGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY BU- DOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZ- DZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 50

3 DOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄ- DOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNI- KACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LE- ŚNICTWEM Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz CRIMMSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23856/12/53] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. CRIMMSON INVEST- MENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 56 C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NO- TARIALNY Z DNIA 20/06/2012, NOTARIUSZ DANU- TA KOSIM - KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, MAG- DALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTORIUM A /2012. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. CRIMMSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE- JOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. CRIMMSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASA- DAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPI- SAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI CRIMMSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ, 2. CRIMMSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, 3. W SKŁAD ZARZĄDU CRIMMSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI PAN CHRISTIAN GUY GAUNT - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. CRIMMSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZE- SYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZA- KRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDU- SZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDY- TÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTA- ŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z BADANIE RYN- KU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz ELMIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/23858/12/855] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. ELMIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 56 C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie /06/2012, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTORIUM A /2012. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. ELMIRA IN- VESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO- WANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. ELMIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WAR- SZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI RE- PREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMO- WĄ SPÓŁKI ELMIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. EL- MIRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZA- WIE REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMO- DZIELNIE, 3. W SKŁAD ZARZĄDU ELMIRA INVEST- MENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ WCHODZI CHRISTIAN GUY GAUNT - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. ELMIRA INVEST- MENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZE- SYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZA- KRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDU- SZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDY- TÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTA- ŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 51 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKA- CJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KO- MERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz HOBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23866/12/374] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. HOBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 56 C kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NO- TARIALNY Z DNIA 20/06/2012, NOTARIUSZ DANU- TA KOSIM - KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, MAG- DALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTORIUM A /2012. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. HOBERG IN- VESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE- JOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. HOBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WAR- SZAWIE, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI RE- PREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMO- WĄ SPÓŁKI HOBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. HO- BERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZA- WIE REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMO- DZIELNIE, 3. W SKŁAD ZARZĄDU HOBERG INVE- STMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ WCHODZI PAN CHRISTIAN GUY GAUNT - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. HOBERG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZE- SYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZA- KRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDU- SZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDY- TÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTA- ŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z BADANIE RYN- KU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Poz INVEST MANAGEMENT BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOW0 - AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/23572/12/788] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. INVEST MANAGEMENT BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJ- NA SPÓŁKA KOMANDYTOW0 - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica JANA PAWŁA II nr domu 12 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIAL- NY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TERESĘ JAMRÓZ-WIŚNIEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ TERESA JAMRÓZ- -WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ, JOANNA ŚLIZAK NO- TARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY UL. SIEN- NEJ 72/5 W WARSZAWIE, REP. A NR 3647/2012. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWI- LEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. - - BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA. W PRZYPADKU, GDY JEST KILKU KOMPLEMEN- TARIUSZY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓ- REMU ZOSTAŁO POWIERZONE PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST TAKŻE PROKURENT. BANK OCHRONY ŚO- RODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANA JEST W NA- STĘPUJĄCY SPOSÓB: PREZES ZARZĄDU - SA- MODZIELNIE, DWIE OSOBY - DZIAŁAJĄCE ŁĄCZ- NIE - SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU, PROKURENTÓW LUB PEŁNOMOCNI- KÓW, DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UDZIELO- NYCH IM PEŁNOMOCNICTW, DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI LUB CZYNNO- ŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU MOGĄ BYĆ USTA- NOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMO- DZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. ZA- RZĄD BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA: KOLASIŃSKI STANISŁAW - WICEPRE- ZES ZARZĄDU, FIGARSKI PRZEMYSŁAW LECH - WICEPREZES ZARZĄDU, GRZEBIELUCH ADAM ZBIGNIEW - WICEPREZES ZARZĄDU TELEGA KRZYSZTOF WOJCIECH - WICEPREZES ZARZĄDU KLIMCZAK MARIUSZ - PREZES ZARZĄDU PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSO- WE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWA- NIEM PONIESIONYCH STRAT Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZ- PIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OF- FICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKI- WANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA- NIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONY- WANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKU- MENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Poz TELEKLIENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO - AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/6649/12/932] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. TELEKLIENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŻORY gmina M. ŻORY miejscowość ŻORY 2. miejscowość ŻORY ulica MONIUSZKI nr domu 9 kod pocztowy poczta ŻORY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o sta- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 52

5 tucie R. NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7601/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE TELEKLIENT KULIG SPÓŁKA JAWNA W TELEKLIENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ- KĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁ- CANEJ Z DNIA R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. TELEKLIENT KULIG SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TELEKLIENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO- WANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. TELEKLIENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZ- NYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWA- RZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI IN- TERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFO- NICZNYCH (CALL CENTER) f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AERIS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/9315/12/275] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AERIS RECY- KLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE ulica JANA ŚLIWKI nr domu 86 kod pocztowy poczta GLIWICE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej KLING.PL Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KORBIEL 2. PRZEMYSŁAW AN- DRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI , 00; -ZŁ 6. NIE 2 1. FILEK 2. DARIUSZ GRZEGORZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI , 00; - ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUCHARCZYK 2. PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KORBIEL 2. PRZEMYSŁAW ANDRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. FILEK 2. DARIUSZ GRZEGORZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE- TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPA- DÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNE- GO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PO- ZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Poz ALTERNA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/15631/12/339] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ALTERNA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina CZELADŹ miejscowość CZE- LADŹ 2. miejscowość CZELADŹ ulica LEGIONÓW nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta CZELADŹ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 3. Oddziały 1 1. ALTERNA 8 SPÓŁKA Z OGRA- NICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNI- CZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA 3. miejscowość DĄ- BROWA GÓRNICZA ulica LEGIONÓW POLSKICH nr domu 20 kod pocztowy poczta DĄBRO- WA GÓRNICZA kraj POLSKA 2 1. ALTERNA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ ODDZIAŁ W CZELADZI 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina CZELADŹ miejscowość CZELADŹ 3. miejscowość CZELADŹ ulica LEGIONÓW nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta CZELADŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRUGŁY 2. ANDRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRUGŁY 2. ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZO- STAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AMBER TRADE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/15371/12/320] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AMBER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica ŚWIDNICKA nr domu 39 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUDASZ 2. DIANA HELENA (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SADOWSKI 2. PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA Poz AMPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/8451/12/985] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AMPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPAC- KIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO 2. miejscowość KROSNO ulica KORCZYŃSKA nr domu 22 kod pocztowy poczta KROSNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. DARIUSZ TRACZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SU- LECHOWIE, UL. JANA PAWŁA II 6, REP. A NR 1756/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FLISIEWICZ 2. BOGDAN DOMINIK UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI 2.150,00 ZŁ 6. NIE 2 1. CYGAŃSKI 2. MA- CIEJ UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.150,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SOŁGAŁA 2. MARCIN UDZIAŁÓW 53 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZEN- TUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FLISIEWICZ 2. BOGDAN DOMINIK PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CYGAŃSKI 2. MACIEJ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SOŁGAŁA 2. MARCIN WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NA- PĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO- WYCH I ICH CZĘŚCI Z OBRÓBKA META- LI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁOD- NICZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z NAPRAWA I KON- SERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTA- LOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z POZOSTAŁE SPE- CJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRA- CE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPU- TERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz AQUABIOFARM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.IX NS-REJ.KRS/10650/12/225] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AQUABIO- FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA miejscowość ŁOMNICA 2. miejscowość ŁOMNICA ulica ŁOMNICA MŁYN nr domu 3 kod pocztowy poczta TRZCIANKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4515/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHĘCIŃSKI 2. ANDRZEJ JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. JÓŹWICKI 2. MARCIN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTO- WANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHĘCIŃSKI 2. ANDRZEJ JAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HO- DOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIO- RACH Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWĄ Z GOSPODARKA LE- ŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WY- ŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LE- ŚNYCH Z POZYSKIWANIE DREWNA Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREW- NA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM CHÓW I HO- DOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANI- ZMÓW WODNYCH PRODUKCJA GOTO- WYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL- NEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TY- TONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DO- MOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Poz ATRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/11135/12/154] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ATRO TRA- DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica WŁ. JAGIEŁŁY nr domu 26 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA Z DNIA R., ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ KRZYSZTOFOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY WYSYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTA- RIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2401/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOCSIS 2. MIHÁLY ATTILA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRAWO REPREZENTO- WANIA PRZYSŁUGUJE JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU - PREZESOWI ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOCSIS 2. MIHÁLY ATTILA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻY- WYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WY- ROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓ- RZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLO- NYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIA- TÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JA- DALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNI- CZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZY- PRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORU- PIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTO- WA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYL- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLA- NYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETY- KÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA- NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWE- GO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPU- TERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTO- WA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMU- NIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 54

7 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRA- BIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIURO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WY- POSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz BIZNES POINT BONUS SPÓŁKA SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KA.VIII NS-REJ.KRS/14553/12/611] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIZNES PO- INT BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica MIKOŁOWSKA nr domu 53 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 CZERWCA 2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA- RIUSZA SATURNINA OCIESSĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOSNOWCU PRZY ULICY 3 MAJA NUMER 19, REPERTORIUM A NUMER 5763/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FRYDA 2. TERESA JADWIGA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FRYDA 2. TERESA JADWIGA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZE- WAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TY- TONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TO- WARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FI- NANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ- WOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SA- MOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z AD- MINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY- WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z PRAK- TYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTY- KA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIE- KI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Poz BORWINBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/9951/12/561] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BORWIN- BOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica MAZOWIECKA nr domu 8 nr lokalu 7 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REP. A NR 5094/2012, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO- WIE, UL. KORDYLEWSKIEGO 7 AKT NOTARIALNY Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BADA 2. JÁNOS UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. ADORJÁNI 2. BÉLA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 3 1. SINKOVIC 2. LÁSZLÓ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKU- MENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAW- NIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SINKOVIC 2. LÁSZLÓ 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TY- TONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIA- MI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DO- RADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z UPRAWA WINO- GRON Z PRODUKCJA WIN GRONO- WYCH Z PRODUKCJA CYDRU I POZO- STAŁYCH WIN OWOCOWYCH Z STO- SUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Poz CAFE1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/23460/12/564] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CAFE1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2012 ROKU NOTA- RIUSZ AGNIESZKA MROCZKOWSKA - GOŁOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA UL. WILCZA 28 LO- KAL WARSZAWA REPERTORIUM A NR 1348/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MORAN OLSZEWSKA 2. HALINA BERNADETA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MORAN 2. MICHEL UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 55 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MORAN OLSZEWSKA 2. HALINA BERNADETA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTA- ŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RA- DIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIU- ROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNI- KÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁAL- NOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CEN- TER) Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Poz CARGO INTERNATIONAL SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/22742/12/956] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CARGO IN- TERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KASPRZAKA nr domu 29/31 nr lokalu 503 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTARIALNY OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, W KANCELARII NOTARIALNEJ SŁAWOMIRA OGONKA W WARSZAWIE W AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK.132 REP. A NR 4425/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLIMOV 2. VALERII UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KLIMOV 2. VALERII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI NAPRAWA, KONSER- WACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DE- TALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANS- PORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZA- KWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DO- RADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATO- RÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIA- ŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA Poz CDS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/14131/12/763] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CDS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica KROWODERSKA nr domu 63b nr lokalu 6 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTA- RIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R., W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE. NO- TARIUSZ ANNA GĄSIENICA. REPERTORIUM A NR 2101/2012. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARKULJ 2. BORIS UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. KULIG PIETRZKO 2. ANNA UDZIA- ŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ KAŻ- DY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZACIĄ- GANYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWAMI: NIE PRZEKRACZA ZŁ- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRZEKRA- CZA ZŁ- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MARKULJ 2. BORIS 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KULIG PIETRZKO 2. ANNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Poz CLEVER FRAME POLSKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/14881/12/75] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CLEVER FRAME POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica FABRYCZNA nr domu 20 A kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA 3, REP. A NR 1181/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRUDZIŃSKI 2. FILIP MICHAŁ (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCY: A) PREZES ZARZĄDU MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM LUB ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA BEZ OGRANICZEŃ; B) ROZPORZĄ- DZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄ- ZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ ,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ ,00 (PIĘĆDZIESIĄT TY- SIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; C) ROZPORZĄ- DZAĆ PRAWEM LUB ZACIĄGNĄĆ ZOBOWIĄZA- NIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO ,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRUDZIŃ- SKI 2. FILIP MICHAŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. MARCIN STANI- SŁAW WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. PRZYJAŁGOWSKI 2. ARTUR JAN CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW IN- FORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWA- NIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRO- DUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRA- MÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMA- MI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELE- WIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FIL- MÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFO- NICZNYCH Z NADAWANIE PROGRA- MÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Z DZIAŁAL- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 56

9 NOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNI- KACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFOR- MATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DO- MOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁA- SNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRO- DUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIO- NYCH PRAWEM AUTORSKIM Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘP- NIANIEM PRACOWNIKÓW C POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIU- RA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZO- STAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKA- CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU- KACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTY- STYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Poz COMFORT SOLAR ENERGY SPÓŁKA SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KA.VIII NS-REJ.KRS/13578/12/187] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. COMFORT SOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA 2. miejscowość PSZCZY- NA ulica BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 11 kod pocztowy poczta PSZCZYNA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej UK.RO- Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA SZAFRON-SEKTA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA SZAFRON-SEKTA, PSZCZY- NA, UL. PIASTOWSKA 11, REPERTORIUM A NU- MER 3127/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FOLTYN 2. PRZEMYSŁAW DA- MIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. FOLTYN 2. HANNA IWONA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FOLTYN 2. PRZEMYSŁAW DAMIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEK- TÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z ROZBIÓRKA I BURZE- NIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RU- ROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Poz DYDONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/7082/12/874] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DYDONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina TURAWA miejscowość OSOWIEC 2. miejscowość OSOWIEC ulica FABRYCZ- NA nr domu 1 kod pocztowy poczta OSOWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 4407/2012, NOTA- RIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJDA 2. JACEK ANDRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ORUBA 2. ANTON UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O NABYWANIU PRAW I ZA- CIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAJDA 2. JACEK ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA PRZYPRAW Z PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄ- CZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DO- DATKOWEGO WYPOSAŻENIA Poz ELECTRO4YOU SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/8279/12/633] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELECTRO4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina BOGUCHWAŁA miejscowość BOGUCHWAŁA 2. miejscowość BOGU- CHWAŁA ulica TKACZOWA nr domu 146 nr lokalu 119 kod pocztowy poczta BOGUCHWAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R.- NOTARIUSZ DANUTA GRO- TOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZO- WIE, REP. A NR 1397/2012 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASICZEK 2. PIOTR SEBASTIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800,00 PLN (TYSIĄC OSIEMSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. PAŚKO 2. AGATA MARIA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3200,00 PLN (TRZY TYSIĄCE DWIE- ŚCIE ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JASICZEK 2. PIOTR SEBASTIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAŚKO 2. AGATA MARIA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIA- MI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA 57 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z DRUKOWANIE GAZET Z PO- ZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWY- WANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATOR- STWO I PODOBNE USŁUGI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYT- KU DOMOWEGO Z REPRODUKCJA ZAPI- SANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANO- WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA PO- ZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNI- CZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKO- HOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYW- NOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW META- LOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I IN- NYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWE- GO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPOR- TOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KO- SMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGAR- KÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NO- WYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB IN- TERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZE- WODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELE- KOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z NA- PRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJ- NEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PO- ZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRA- GANACH I TARGOWISKACH D POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FIL- MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CE- LE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTA- ŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z PO- ZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLA- NE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄ- DOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNI- CZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Poz ELZAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/11059/12/299] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELZAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica SŁOWAC- KIEGO nr domu 61G nr lokalu 2 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZABŁOCKA 2. ALEK- SANDRA KATARZYNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KWAPISIEWICZ 2. EWA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄ- DOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OB- SŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Poz ENTERPRISE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/24319/12/538] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENTERPRISE FINANCIAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZA- WA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WI- LANOWSKA nr domu 93 nr lokalu 13 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - BARTŁO- MIEJ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 10492/2012. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUŹMICZ 2. KRZYSZTOF KAMIL UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KUŹMICZ 2. MAREK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO- WEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIO- NYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUŹMICZ 2. MAREK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 58

11 WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z PRODUKCJA ARTY- KUŁÓW PIŚMIENNYCH Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA META- LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSER- WACJA STATKÓW I ŁODZI Z NAPRA- WA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH Z NAPRA- WA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WY- POSAŻENIA Z INSTALOWANIE MA- SZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSA- ŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENER- GII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWA- RZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRY- BUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIO- WYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWY- MI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WY- TWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WOD- NĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIE- BEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWA- NIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIA- NIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE- GOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KA- NALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRA- WA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA AR- TYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER- NET Z TRANSPORT KOLEJOWY PASA- ŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY Z TRANS- PORT KOLEJOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZ- KAMI A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH B TRANSPORT RU- ROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASA- ŻERSKI Z TRANSPORT MORSKI I PRZY- BRZEŻNY TOWARÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWA- RÓW Z TRANSPORT LOTNICZY PASA- ŻERSKI Z TRANSPORT LOTNICZY TO- WARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MOR- SKICH B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KU- RIERSKA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWA- NIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWO- DOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WY- ŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKO- MUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI IN- TERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDIN- GÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO- JOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH A POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU RE- KREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNI- CZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚROD- KÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS- PORTU LOTNICZEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- CJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘP- NIANIEM PRACOWNIKÓW A DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTY- KI C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTA- NIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZA- GOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY- WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 59 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z WYCHOWANIE PRZED- SZKOLNE Z SZKOŁY PODSTAWOWE A GIMNAZJA B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE C LICEA PRO- FILOWANE A TECHNIKA B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY Z SZKOŁY POLICEALNE A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZ- NYCH B SZKOŁY WYŻSZE Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PI- LOTAŻU A NAUKA JĘZYKÓW OB- CYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTY- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ AR- TYSTYCZNYCH Z ARTYSTYCZNA I LI- TERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYN- KÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OB- SZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PAR- KÓW ROZRYWKI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMER- CYJNYCH I PRACODAWCÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH OR- GANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNE- GO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGROD- NICZEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZ- NEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz EPU KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [KR.XI NS-REJ.KRS/12063/12/285] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EPU KANCE- LARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁO- POLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica WERYHY-DAROWSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ TOMASZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GĄGAŁA-ZAJĄC NOTA- RIUSZE, SPÓŁKA CYWILNA, UL. TOPOLOWA 11, KRAKÓW, REP. A NR 3637/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAWIŚLAK 2. TOMASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. FLIS 2. PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FLIS 2. PIOTR WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZAWIŚLAK 2. TOMASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OF- FICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Poz ETECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECI- NIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/8964/12/14] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETECHNO- LOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHOD- NIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica NIEMIERZYŃSKA nr domu 17A kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej IN- - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWAŚNIEWSKI 2. KRZYSZTOF MICHAŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMA- GANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KWAŚNIEWSKI 2. KRZYSZTOF MICHAŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ Poz EUROCOMPASS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/6286/12/609] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EUROCOM- PASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica VETTERÓW nr domu 1 kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej BIU- - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NO- TARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 59/3, REP. A NR 870/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT PO- WSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 15 MAJA 2012 ROKU. WSPÓLNICY SPÓŁ- KI POD FIRMĄ BIURO DORADZTWA EUROPEJ- SKIEGO EUROCOMPASS WŁODZIMIERZ STYK I S- -KA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PODJELI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. BIURO DORADZTWA EUROPEJSKIE- GO EUROCOMPASS WŁODZIMIERZ STYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOGU- SZEWSKI 2. RYSZARD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. STYK 2. WŁODZIMIERZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO RE- PREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNO- ŚCI, KTÓRE NIE SKUTKUJĄ NABYCIEM PRZEZ SPÓŁKĘ PRAW MAJĄTKOWYCH LUB ZACIĄGNIĘ- CIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH RÓW- NOWARTOŚĆ ,00 (SŁOWNIE: DWUDZIESTU TYSIĘCY) EURO. W PRZYPADKU, GDY SKUTKIEM CZYNNOŚCI JEST NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRAW MAJĄTKOWYCH LUB ZACIĄGNIĘCIE ZO- BOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ ,00 (SŁOWNIE: DWU- DZIESTU TYSIĘCY) EURO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGA SIĘ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZA- RZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOGUSZEWSKI 2. RYSZARD PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STYK 2. WŁODZI- MIERZ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA KOM- PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA HANDEL HUR- TOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 60

13 CHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Z DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA TELEKOMUNIKA- CJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁA FINANSO- WA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁAL- NOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DO- RADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I IN- ŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z KIE- ROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIA- ŁALNOŚCI PUBLICZNEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Poz EUROPEJSKA IZBA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/25801/12/585] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EUROPEJ- SKA IZBA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZA- WA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica BYSTRA nr domu 30 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAKHMANKULAU 2. MAKHMUTALI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RAKHMANKULAU 2. MAKHMUTALI 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBO- TY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDA- MI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTO- WY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWY- MI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKO- WYCH I MUZYCZNYCH TELEKOMUNIKA- CJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZA- RZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYN- KU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA EDUKACJĘ POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA POMOC SPO- ŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DZIA- ŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH Poz EVENTS & HOTEL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/9952/12/962] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EVENTS & HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica JAŚKOWA DOLINA nr domu 15 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , KANCELARIA NOTA- RIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA GDAŃSK UL. GRUNWALDZKA 71/73 M 10, REPER- TORIUM A NR 9453/2012 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GIECE 2. ALEKSAN- DRA MAŁGORZATA (STO) UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM O WAR- TOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, CZYLI ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZE- NIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MU- RAWSKI 2. MARCIN KRZYSZTOF PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STO- ŁOWYCH I OZDOBNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIE- SIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z WY- DAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIO- DYKÓW PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRODUKCJA ARTY- KUŁÓW PIŚMIENNYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LI- NII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER- GETYCZNYCH Z PRZYGOTOWANIE TE- RENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z PRODUK- CJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUK- CJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WAL- COWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z AD- MINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY- WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMA- CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW- NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KA- TERING) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIA- ŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE A DZIA- ŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNI- KÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z SPECJALI- STYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BU- DOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNE- GO RODZAJU Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET A DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNI- CZY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH A DZIAŁAL- NOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZ- TOWA I KURIERSKA Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZE- NIA MAJĄTKOWE A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYPOŻY- CZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNE- GO I SPORTOWEGO Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PA- LIW GAZOWYCH Z TRANSPORT WOD- NY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZ- KIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO) Z POZO- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRA- WIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I RE- KREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTY- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ AR- TYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZ- NE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATERO- WANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄ- CZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO- WYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZO- STAŁE ZAKWATEROWANIE C POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZ- NYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKE- RÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZ- PIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI- CZEGO B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNI- KÓW TURYSTYCZNYCH Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS- PORTU WODNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH Z TRANS- PORT LOTNICZY TOWARÓW MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWA- NIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY B PRZEŁADU- NEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT WODNY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z POBÓR, UZDAT- NIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH IN- STALACJI BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Poz EXELRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/23504/12/343] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EXELRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica WIEJSKA nr domu 20 nr lokalu 122 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej HSA- - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R. KANCELARIA NOTA- RIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, ADAM SZUCH- TA SPÓŁKA CYWILNA. NOTARIUSZ ADAM SZUCHTA. REP. A NR 9418/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAKOWSKI 2. HEN- RY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAKOWSKI 2. HENRY 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDA- ŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJ- NYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE IN- FORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁE POŚRED- NICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYN- KU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOW- NIKÓW DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATO- RÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OB- SŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz EXIT RECORDS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/22530/12/631] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EXIT RE- CORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRUCZA nr domu 47A nr lokalu 11 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. REP. A NR 5821/2012 Z KANCELA- RIA NOTARIALNA JOANNA NACIĄŻEK UL. ŁO- KIETKA 1 LOK.3, WARSZAWA NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK REP. A NR 6715/2012 Z KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NACIĄŻEK UL. ŁOKIETKA 1 LOK.3, WAR- SZAWA NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK ZMIA- NA 6 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DRĄSZCZ 2. ROBERT ADAM UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SA- MODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DRĄSZCZ 2. ROBERT ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OLSZEWSKA 2. MARTA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTO- WYWANIEM DO DRUKU Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTO- WA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 62

15 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AK- CESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WY- SYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPU- TEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRA- MOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZA- NA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRA- MAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZ- NYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABO- NAMENTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODO- WEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TE- LEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄ- CZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTA- ŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO- WYCH Z WYPOŻYCZANIE KASET WI- DEO, PŁYT CD, DVD ITP A NAUKA JĘ- ZYKÓW OBCYCH B POZOSTAŁE PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ARTYSTYCZ- NA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Poz FABRYKA DOMÓW SPÓŁKA SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/9825/12/101] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FABRYKA DOMÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat WEJHEROWSKI gmina SZEMUD miejscowość KAMIEŃ 2. miejscowość KAMIEŃ ulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 15 kod pocztowy poczta SZEMUD kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA R., NOTA- RIUSZ JOANNA ORLIŃSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA W WEJHEROWIE, REP. A NR 3360/2012, AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTA- RIUSZ ANNA KELPIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE, REPERTORIUM A NR 6331/2012, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICHALOVSKA 2. EVELINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MICHAŁOWSKI 2. PIOTR ALEKSANDER UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ 6. NIE 3 1. MICHAŁOWSKI 2. DAMIAN SERGIUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MICHALOVSKA 2. EVELINA PREZES 6. NIE 2 1. MICHAŁOWSKI 2. PIOTR ALEKSANDER ZASTĘPCA PRE- ZESA ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO- LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIE- TÓW PODŁOGOWYCH Z ROBOTY BU- DOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DO- RADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z PO- ZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz FOGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/21755/12/409] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP FOGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica KIERBEDZIA nr domu 4 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 174/2012 SPROSTOWANIE DNIA R., REP. A NR 870/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MURONCHYK 2. MARTA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. RUTKOW- SKI 2. JAN SEBASTIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RUTKOWSKI 2. JAN SEBASTIAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRA- WY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁO- WIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREW- NA RYBACTWO PRODUKCJA ARTY- KUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NA- POJÓW POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZA- PISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PO- ZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NA- PRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MA- SZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HAN- DEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WY- ŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ- CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDO- WY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FIL- MÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RE- KLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONAL- NA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNA- JEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE RE- ZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I RE- KREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO Poz FOREX - INVESTMENT SPÓŁKA SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [GD.VIII NS-REJ.KRS/10361/12/644] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FOREX - IN- VESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica ZYGMUNTOWSKA nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ MACIEJ SIWEK, KANC. NOT. W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 4106/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMASZEWICZ 2. WOJCIECH TADEUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MORDAWSKI 2. ŁUKASZ MICHAŁ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMASZEWICZ 2. WOJCIECH TADEUSZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MOR- DAWSKI 2. ŁUKASZ MICHAŁ WICE- -PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA 63 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Poz GOOD WAY BUSINESS CONSUL- TING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/10376/12/970] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GOOD WAY BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica KROŚNIĄT nr domu 23A nr lokalu 2 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. AKT NOTARIALNY REPERTO- RIUM A NR 2407/2012 EWA JEZIORSKA JOANNA SOLECKA NOTARIUSZE S.C. GDYNIA Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KULIGOWSKI 2. RADOSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KULIGOWSKI 2. RADOSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZA- KRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z WYTWARZANIE PRO- DUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ Z PRO- DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WY- PLATANIA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLAR- SKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z DRUKOWANIE GA- ZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z PRODUKCJA CEMENTU Z PRODUK- CJA WAPNA I GIPSU Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄ- DOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KA- NALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BU- DOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO- NETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DE- TALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻY- WYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MA- SZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BU- DOWLANYCH Z WYKONYWANIE FO- TOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄ- CA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDO- STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ- PIECZENIOWYCH Z LEASING FINAN- SOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIE- LANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WY- ŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EME- RYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUN- DUSZE EMERYTALNE Poz GRUPA 4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/7767/12/944] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA 4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 32 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY REPERTO- RIUM A NR 2218/2012 Z DNIA SPORZĄ- DZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ KONRAD WYGONA, KRAKÓW, UL. PLAC NA GRO- BLACH 21 AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4962/2012 Z DNIA SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ KONRAD WYGO- NA, KRAKÓW, UL. PLAC NA GROBLACH 21 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZERWIŃSKI 2. ZBIGNIEW PIOTR (SŁOWNIE: TRZYDZIEŃCI DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI (SŁOWNIE: SZESNAĆIE TY- SIĘCY) PLN 6. NIE 2 1. CZERWIŃSKI 2. EDWARD MARIAN (SŁOWNIE: TRZY- DZIEŃCI DWA) UDZIAŁY O WARTOŚCI (SŁOWNIE: SZESNAĆIE TYSIĘCY) PLN 6. NIE 3 1. CZERWIŃSKA 2. ANNA (SŁOWNIE: TRZYDZIEŃCI JEDEN) UDZIAŁY O WARTOŚCI (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TY- SIĘCY PIĘĆSET) PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBO- WIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMEN- TÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PRE- ZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBO- WEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄ- DU SAMODZIELNIE - DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄ- ZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A PO- WYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST REPRE- ZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIA- ŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZERWIŃSKI 2. ZBIGNIEW PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRO- DUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KOR- KA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I RE- PRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFOR- MACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WY- ROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA POD- STAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZ- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 64

17 NYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WY- ROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WY- ROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRO- DUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIE- RANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIA- NIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DE- TALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MU- ZYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IN- FORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSO- WE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERY- TALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OB- SŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIA- ŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGO- WA I DORADZTWO PODATKOWE DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚRED- NIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZA- NE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZ- RYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZ- RYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO PO- ZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA Poz GS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/12287/12/733] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica WICHERKIE- WICZA nr domu 23 K kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RE- PERTORIUM A NR 2354/2012 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STOKŁOSA 2. JERZY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GRZYBEK 2. TOMASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO DOKONY- WANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY , - ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STOKŁOSA 2. JERZY CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRZYBEK 2. TOMASZ CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJA- LISTYCZNE SPRZEDAŻ HURTOWA REALI- ZOWANA NA ZLECENIE POZOSTAŁA WY- SPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI TRANSPORT DROGO- WY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Poz HADSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/7713/12/735] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HADSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina NOWY WIŚNICZ miejscowość NOWY WIŚNICZ 2. miejscowość NOWY WIŚNICZ ulica POGODNA nr domu 16 kod pocztowy poczta NOWY WIŚNICZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NO- TARIUSZ DOROTA EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY; REP. A NR 2696/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUC 2. PIOTR PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁO- TYCH 6. NIE 2 1. FELIKSIAK 2. KRZYSZTOF AN- DRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE POD- PISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUC 2. PIOTR PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FELIKSIAK 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGE- TYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TE- RENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DO- DATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNE- GO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 65 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROB- NYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWA- NÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGO- WYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB IN- TERNET Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄ- CZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMU- NIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI IN- FORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PO- MOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PO- RZĄDKU W BUDYNKACH Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODARO- WANIEM TERENÓW ZIELENI Z PRODUK- CJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Poz HOTMONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/8576/12/733] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HOTMONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA 2. miejscowość JE- LENIA GÓRA ulica SŁOWACKIEGO nr domu 41E nr lokalu 2 kod pocztowy poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOBKIER 2. ROBERT UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH KAŻDY) O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 2 500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH). 6. NIE 2 1. PARKITNA 2. NATALIA MAŁ- GORZATA UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH KAŻDY) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁ (DWA TY- SIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH). 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁON- KA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAR- KITNA 2. NATALIA MAŁGORZATA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ RYBACTWO LEŚNICTWO I POZYSKI- WANIE DREWNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZA- NE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HAN- DEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTO- WY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWY- MI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUN- DUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBO- WIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO- MOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODAT- KOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA Poz INTERCOSMIX SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/10363/12/446] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTERCO- SMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT 2. miejscowość SOPOT ulica PRUSA nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 CZERWCA 2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA WRONĘ, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK WRONA, EDYTA ANNA PIETREWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA W SOPOCIE REPERTORIUM A NR 3121/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEWANDOWSKI 2. PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. LEWANDOWSKI 2. BARTOSZ PIOTR UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEWANDOWSKI 2. PIOTR PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZE- TWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPA- DÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI HANDEL HURTO- WY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGO- WY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURY- STYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIA- ŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODARO- WANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁU- GĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ NAPRAWA I KONSERWA- CJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz INTERSIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/15148/12/962] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTERSIG- MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica JULIUSZA LEA nr domu 114A nr lokalu 26 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARTOS 2. ŁUKASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WOJTAROWICZ 2. ARKADIUSZ WALDE- MAR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOJTAROWICZ 2. KATARZYNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Poz JULIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/8070/12/822] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JULIAN MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 66

19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃ- SKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica KOPERNIKA nr domu 29 nr lokalu 17 kod pocztowy poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 7199/2012, NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCZAK 2. KRZYSZTOF WIESŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MARCZAK 2. KRZYSZTOF WIESŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Poz JUNNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/10815/12/148] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JUNNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina GIZAŁKI miejscowość NOWA WIEŚ 2. miejscowość NOWA WIEŚ nr domu 22 kod pocztowy poczta GIZAŁKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ EWA KORPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 1474/2012. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEHMANN 2. WŁODZIMIERZ PA- WEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WRÓBEL 2. ZBI- GNIEW UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZE- NIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WRÓBEL 2. ZBIGNIEW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LEHMANN 2. WŁODZIMIERZ PAWEŁ WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLA- NYCH Z BETONU Z OBIEKTY NOCLEGO- WE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁE- GO ZAKWATEROWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWO- DOWEJ Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Poz KAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/23690/12/729] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP KAR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KURHAN nr domu 8I kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WAR- SZAWIE, AL. JANA PAWŁA II 80 KL.D M.D2 - REP. A NR 2202/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRÓL 2. ANNA MARIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KRÓL 2. ROBERT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, JAK RÓW- NIEŻ PROKURENT JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRÓL 2. ANNA MARIA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KRÓL 2. ROBERT PROKURA SAMO- ISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONY- WANA NA ZLECENIE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH PRO- DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WY- PLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLI- GRAFIĄ REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYRO- BÓW Z GUMY PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUK- CJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA PRO- DUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIP- SU PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU CIĘCIE, FORMOWA- NIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA PRO- DUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELE- MENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PE- RYFERYJNYCH PRODUKCJA MEBLI NAPRAWA I KONSERWACJA METALO- WYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄ- DZEŃ INSTALOWANIE MASZYN PRZE- MYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ZBIERANIE ODPADÓW PRZETWARZA- NIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BU- DYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TE- LEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZ- NYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWA- NIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO- -KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALA- CJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBO- TY BUDOWLANE SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI KONSER- WACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO NICH SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMA- CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNO- ŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘ- DZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNI- KACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZ- KAMI MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 67 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTO- WA I KURIERSKA HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓT- KOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA PO- LA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA PO- JAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGOTOWYWA- NIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZ- NYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONO- MICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRA- MOWANIA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNI- CZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATY- KI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PO- DOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIE- NIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA BA- DANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z TŁUMACZENIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH DZIERŻAWA WŁASNOŚCI IN- TELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKI- WANIEM PRACOWNIKÓW DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDO- STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURY- STYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTY- KI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNO- ŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PO- RZĄDKU W BUDYNKACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFO- NICZNYCH (CALL CENTER) DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW DZIAŁAL- NOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA WYCHOWANIE PRZED- SZKOLNE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA EDUKACJĘ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM DZIAŁAL- NOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO NA- PRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZO- STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA GOSPODARSTWA DOMOWE ZA- TRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW GO- SPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYRO- BY NA WŁASNE POTRZEBY GOSPO- DARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY Poz KARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [WR.VI NS-REJ.KRS/11713/12/316] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość SIECHNICE 2. miejscowość SIECHNICE ulica POLNA nr domu 8 kod pocztowy poczta SIECHNICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKA- CZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO- CŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4 REP. A NR 1054/2012 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICKIEWICZ 2. ANDRZEJ ADAM (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄ) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MIC- KIEWICZ 2. MARIA ALICJA (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 1250 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄ) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MICKIEWICZ KAWALEC 2. MAŁGORZATA ANNA (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI 1250 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄ) ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. KAWALEC 2. PIOTR MARCIN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄ) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRA- CAMI ZARZĄDU KIERUJE PREZES ZARZĄDU. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO DZIESIĘCIOKROTNOŚCI WYSOKOŚCI KAPI- TAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W ROZUMIENIU ART. 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MICKIEWICZ KAWA- LEC 2. MAŁGORZATA ANNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRO- DUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GO- RĄCĄ WODĄ Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; META- LURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA META- LI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW ME- TALOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW Z PRO- DUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUK- CJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCU- CHÓW I SPRĘŻYN Z PRODUKCJA ZŁĄ- CZY I ŚRUB Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATO- RÓW Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTA- LACYJNEGO Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNI- CZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLO- WYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WY- POSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWO- RÓW Z PRODUKCJA MASZYN DLA ME- TALURGII Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BU- DOWNICTWA Z PRODUKCJA NADWO- ZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GO- TOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSER- WACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTO- WEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁO- WYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZ- NĄ Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE OD- PADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓB- KA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZ- KODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZA- NE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROZ- BIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- DOWĘ Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTY- WANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄ- DZEŃ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 68

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 08:39:47 Numer KRS: 0000466850 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 17:16:27 Numer KRS: 0000482524 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu 10.08.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2013 godz. 23:37:50 Numer KRS: 0000462950 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:40 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 23:32:40 Numer KRS: 0000415788 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 05:25:53 Numer KRS: 0000486962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:26:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:26:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2017 godz. 07:26:31 Numer KRS: 0000311271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:23:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:23:06 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2016 godz. 15:23:06 Numer KRS: 0000463654 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2017 godz. 04:16:10 Numer KRS: 0000345909 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:34:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:34:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2017 godz. 19:34:35 Numer KRS: 0000070403 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2013 godz. 10:28:51 Numer KRS: 0000447918 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2017 godz. 01:11:05 Numer KRS: 0000507846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 10:51:17 Numer KRS: 0000490863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:18:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:18:22 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 01:18:22 Numer KRS: 0000482231 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:28:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:28:25 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2017 godz. 16:28:25 Numer KRS: 0000428552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2017 r. W pierwszej połowie 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 3822 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:54:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:54:10 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2017 godz. 13:54:10 Numer KRS: 0000334243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2014 godz. 11:53:11 Numer KRS: 0000445402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 11:03:29 Numer KRS: 0000507684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2015 godz. 11:13:33 Numer KRS: 0000399166

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2015 godz. 11:13:33 Numer KRS: 0000399166 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2015 godz. 11:13:33 Numer KRS: 0000399166 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 06:11:30 Numer KRS: 0000268002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000095039 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000273344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 13:25:27 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 23:07:48 Numer KRS: 0000423550

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2015 godz. 23:07:48 Numer KRS: 0000423550 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2015 godz. 23:07:48 Numer KRS: 0000423550 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo