OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2008"

Transkrypt

1 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2008 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dr Danuta Budzyńska Olsztyn, marzec 2009

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA OCENY INFORMACJE OGÓLNE O WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM 4 4. OPIS SYSTEMU OCENY Ogólne zasady i kryteria rocznej oceny jakości powietrza 4.2.Charakterystyka stacji monitoringu powietrza wykorzystanych w opracowaniu 5. WYNIKI KLASYFIKACJI STREF Klasyfikacja stref ze względu na ochronę zdrowia Klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin LISTA STREF ZAKWALIFIKOWANYCH DO OPRACOWANIA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA LISTA STREF WYTYPOWANYCH DO PROWADZENIA DALSZYCH BADAŃ W CELU POTWIERDZENIA POTRZEBY PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA OCENA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU JAKOŚCI POWIETRZA Ocena systemu w odniesieniu do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 5, poz. 31) 8.2. Ocena systemu w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2008/50/WE 9. UDOKUMENTOWANIE WYNIKÓW OCENY PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY ZAŁĄCZNIKI 16 Zestawienia tabelaryczne stanowiące wymagane udokumentowanie rezultatów rocznej oceny jakości powietrza za rok 2008 dla województwa warmińsko mazurskiego oraz mapy. 2

3 1.WSTĘP Opracowanie stanowi realizację zadania wynikającego z art.89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 IV 2001 (tj.dz.u. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje co roku oceny poziomów substancji w powietrzu danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom: 1. choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie został określony-poziom dopuszczalny, docelowy, poziom celu długoterminowego 2. choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji 3. każdej substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego, poziomu celu długoterminowego Zakres i sposób przygotowania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza przygotowano stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 XI 2008 (Dz.U. Nr 216, poz. 1377) 2.PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA OCENY Aktami określającymi zasady i kryteria sporządzania oceny jakości powietrza są: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 XII 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 5, poz. 31) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 III 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 III 2008 w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 3.INFORMACJE OGÓLNE O WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do obszaru województwem w Polsce. Jego powierzchnia wynosi km2. Województwo zamieszkuje (wg wstępnych 3

4 danych GUS, na dzień ) 1 426,7 tys. mieszkańców. Struktura użytkowania gruntu przedstawia się w sposób następujący: użytki rolne (grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe) km2 co stanowi 45,6 % powierzchni całego województwa lasy 7294 km 2 co stanowi 30,2 % powierzchni całego województwa pozostałe (tereny miejskie i nieużytki) Województwo jest podzielone na 21 powiatów. W województwie warmińsko-mazurskim nie ma żadnej aglomeracji miejskiej z liczba mieszkańców większą niż 250 tys. Województwo charakteryzuje się niewielką emisją przemysłową. Emisja zanieczyszczeń z emitorów na terenie województwa jest klasyczna emisją niską, ze źródeł bytowych, komunikacyjnych i niskich zakładów przemysłowych. Kominów przemysłowych o wysokości ponad 45 m jest zaledwie OPIS SYSTEMU OCENY 4.1.Zasady i kryteria przeprowadzania rocznej oceny powietrza Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wydzielono 9 stref dla których dokonuje się oceny jakości powietrza: - miasto Olsztyn - miasto Elbląg - powiat Elbląski - powiat Olsztyński - strefa bartoszycko-lidzbarska (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, braniewski) - strefa ełcko-węgorzewska (powiaty: ełcki, olecki, gołdapski, giżycki, węgorzewski) - strefa iławsko-ostródzka (powiaty: iławski, ostródzki) - strefa mrągowsko-szczycieńska (powiaty: mrągowski, szczycieński, piski) - strefa nidzicko-działdowska (powiaty: nidzicki, działdowski, nowomiejski) W każdej strefie przeprowadzono ocenę jakości powietrza uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 III 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. 4

5 Ocenę przeprowadzono oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 1. ze względu na ochronę zdrowia ludzi, dla substancji: benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla, pył PM10 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen i benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10. Dla wprowadzono bardziej rygorystyczne kryteria oceny dla : NO 2, C 6 H 6, CO 2. Ze względu na ochronę roślin dla substancji: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon Klasa wynikowa strefy dla każdego zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej spośród klasyfikacji uzyskanych wg parametrów dla tego zanieczyszczenia. Na podstawie klas wynikowych, każdej strefie przypisuje się jedną klasę łączna ze względu na kryteria dotyczące ochrony zdrowia i dotyczące ochrony roślin. Łączna klasa strefy odpowiada najmniej korzystnej klasie uzyskanej z klasyfikacji wg zanieczyszczeń. Oznaczenie klas przyjęto wg. instrukcji GIOŚ : - A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych - B jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji - C jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych Ocenę jakości powietrza w 2008 roku przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone w WIOŚ, pozyskane z badań prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, Instytut Ochrony Środowiska i Instytut Badawczy Leśnictwa. Wykorzystano wyniki pomiarów: wykonywane metodami manualnymi SO 2,NO 2,pyłu PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(α)pirenu w pyle PM10 uzyskane w ramach Monitoringu Oczekiwanych Efektów i Korzyści Zdrowotnych przeprowadzonego przez placówki Inspekcji Sanitarnej SO 2, NO 2, CO, O 3, pyłu PM10 z 5 stacji automatycznych eksploatowanych przez WIOŚ Olsztyn 5

6 SO 2, NO 2, pyłu PM10, metali i benzo α)pirenu w pyle PM10 oraz O 3, udostępnione przez Instytut Ochrony Środowiska ze stacji w Diablej Górze NO 2 i SO 2 wykonywane metodą pasywną, udostępnione przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie Benzenu prowadzone na stacjach automatycznych WIOŚ w Olsztynie i Elblągu 4.2. Charakterystyka stacji monitoringu powietrza wykorzystanych w opracowaniu a/ Stacja monitoringu krajowego (PMŚ) w Olsztynie ul. Żołnierska 16, eksploatowana przez WSS-E Olsztyn. Realizuje ona codzienne pomiary 24-godzinne manualne SO 2, NO 2, pyłu w powietrzu - jako BS (Black Smoke) oraz równolegle pomiary średnioobjętościowe zapylenia powietrza, wagowe, z separacją frakcji PM10 (wraz z oznaczaniem ołowiu, kadmu, niklu, arsenu, benzo(α)pirenu oraz pozostałych WWA w pyle). b/ Automatyczna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ w Olsztynie zlokalizowana przy ul. Puszkina 16. W stacji wykonywane są pomiary SO 2, NO/NO 2 /NO x, CO, pyłu PM10, benzenu oraz O 3 wraz z równoległymi pomiarami meteorologicznymi. Stacja uwzględnia miejsca potencjalnego występowania wysokich lokalnie stężeń zanieczyszczeń powietrza. Stacja uruchomiona została w maju 2004 r. c/ Automatyczna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ zlokalizowana w Ostródzie przy ulicy Chrobrego 3. W stacji wykonywane są pomiary SO 2, NO/NO 2 /NO x, CO, pyłu PM10 oraz O 3 wraz z równoległymi pomiarami meteorologicznymi. Stacja uwzględnia miejsca potencjalnego występowania wysokich lokalnie stężeń zanieczyszczeń powietrza. Stacja uruchomiona została w maju 2004 r. d/ Automatyczna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ w Elblągu zlokalizowana przy ul. Bażyńskiego. W stacji wykonywane są pomiary SO 2, NO/NO 2 /NO x, CO, pyłu PM10, benzenu oraz O 3 wraz z równoległymi pomiarami meteorologicznymi. Stacja uwzględnia miejsca potencjalnego występowania wysokich lokalnie stężeń zanieczyszczeń powietrza. Stacja uruchomiona została w czerwcu 2005r. e/ Automatyczna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ w Gołdapi zlokalizowana przy ul. Jaćwieskiej. W stacji wykonywane są pomiary SO 2, NO/NO 2 /NO x, CO, pyłu PM10 oraz O 3 wraz z równoległymi pomiarami meteorologicznymi. Stacja 6

7 uwzględnia miejsca potencjalnego występowania wysokich lokalnie stężeń zanieczyszczeń powietrza. Stacja uruchomiona została w czerwcu 2005r. f/ Automatyczna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ w Mrągowie zlokalizowana przy ul. Brzozowej. W stacji wykonywane są pomiary SO 2, NO/NO 2 /NO x, CO, pyłu PM10 oraz O 3 wraz z równoległymi pomiarami meteorologicznymi. Stacja uruchomiona została w sierpniu 2005 r. g/ Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka w Diablej Górze eksploatowana przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Realizuje ona obszerny program badawczy, m.in. pomiary automatyczne stężeń w powietrzu, O 3 oraz pomiary manualne stężeń SO 2, NO 2, pyłu PM10 oraz metali ciężkich i benzo(α)pirenu w pyle PM10. h/ Stacje pomiarowe nadzoru ogólnego nadzorowane przez PZH, realizujące program Monitoringu Oczekiwanych Efektów i Korzyści Zdrowotnych - program badań prowadzonych w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Stacje te eksploatują Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne pod nadzorem WSS-E Olsztyn. W wymienionych poniżej stacjach prowadzone są pomiary codzienne manualne SO 2, NO 2, i pyłu jako BS: - Olsztyn ul. Niepodległości 16 Stacje pomiarowe realizujące pomiary manualne okresowe co 5 dni SO 2, NO 2, pyłu BS: - Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 7 - Działdowo, Pl. Biedrawy 5 (w tym PM10 codziennie wraz z oznaczaniem ołowiu, arsenu, niklu, kadmu i benzo(α)pirenu) - Ełk, ul. Mickiewicza 17 - Giżycko, ul. Suwalska 17 - Iława, ul. Andersa 8 - Kętrzyn, pl. Piłsudskiego 5 - Ostróda, ul. Czarneckiego 45 - Szczytno, ul. Skłodowskiej 8 i/ Monitoring lasu realizowany na terenie województwa przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. W ramach tego monitoringu prowadzone były pomiary stężeń SO 2 i NO x metodą 7

8 pasywną w powietrzu. Badanie takie jest realizowane w 5 punktach na terenie województwa, zlokalizowanych w kompleksach leśnych w powiatach: działdowskim, olsztyńskim, ostródzkim, lidzbarskim i mrągowskim. 5.WYNIKI KLASYFIKACJI STREF 5.1. Klasyfikacja stref ze względu na ochronę zdrowia Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia SO 2 w powietrzu Do klasyfikacji uwzględniono stężenia jednogodzinne zmierzone przez stacje automatyczne. Pokrycie czasowe pomiarami w roku, w każdej ze stacji automatycznych wynosiło mniej niż wymagane 90%. Oprócz wyników pomiarów nie stanowiących wystarczającej podstawy do oceny wykorzystano wyniki pomiarów zebranych na stacjach w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej i przy ulicy Niepodległości, w których badania metodą manualną prowadziły placówki Inspekcji Sanitarnej.. Dla pozostałych stref, dla których nie dysponowano wynikami badań w roku 2008 stężenia SO 2 oszacowano na podstawie analogii do wyników pomiarów w sąsiednich strefach oraz uwzględniono ogólnie niski poziom emisji przemysłowej. Dla jedynego w województwie obszaru ochrony miejscowości Gołdap wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji automatycznej. Wszystkim strefom przypisano klasę A tj. najwyższe odnotowane stężenia były niższe od poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia (Mapa 1) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia NO 2 w powietrzu Do klasyfikacji uwzględniono stężenia jednogodzinne zmierzone w 2008 r. w pięciu stacjach automatycznych. Średnioroczne stężenia wykorzystane w ocenie pochodzą z pomiarów manualnych prowadzonych na stacjach należących do Inspekcji Sanitarnej i pomiarów automatycznych prowadzonych przez WIOŚ. 8

9 Dla pozostałych stref dla których nie dysponowano wynikami badań za rok 2008 stężenia NO 2 oszacowano na podstawie analogii do wyników pomiarów w sąsiednich strefach oraz uwzględniono ogólnie niski poziom emisji przemysłowej. Wszystkim strefom przypisano klasę A. We wszystkich powiatach najwyższe odnotowane stężenia były niższe od poziomu dopuszczalnego, ze względu na ochronę zdrowia, bez uwzględnienia marginesu tolerancji (Mapa 2). Na obszarze ochrony Gołdap nie stwierdzono przekroczeń uwzględniając bardziej rygorystyczne kryteria Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia pyłu PM10 w powietrzu Do oceny posłużyły wyniki z siedmiu sześciu stacji pomiarowych w województwie warmińsko-mazurskim. W 5 ze stacji stężenia pomierzone były metodą mikrowagi oscylacyjnej, na stacji przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie metodą wagową z separacją frakcji. Do oceny nie posłużono się wynikami ze stacji w Działdowie ze względu na umiejscowienie czerpni analizatora niezgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 XII 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 5, poz. 31). Notowane na stacji przekroczenia mają charakter lokalny obejmujący obszar do kilkuset metrów kwadratowych i nie mogą stanowić podstawy do oceny dla całej strefy. Wyniki pomiarów w tej stacji klasyfikowały by strefę do klasy C. Ocena w strefach nidzickodziałdowskiej, powiat Elbląg, powiat Olsztyn, bartoszycko-lidzbarskiej została przeprowadzona na podstawie analogii do stref, w których był przeprowadzany ciągły pomiar uwzględniając wielkość zaludnienia i emisji z zakładów przemysłowych. W żadnej ze stref nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Zarówno średnia roczna jak i liczba średnich 24-godzinnych nie przekraczały poziomu dopuszczalnego. Wszystkim strefom przydzielono klasę A (Mapa 3) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia ołowiu w powietrzu Ocenę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań zawartości ołowiu w pyle PM10 z próbek pobieranych w Olsztynie. Identyczne pomiary przeprowadzane są na stacji w Działdowie, ale jak wspomniano wcześniej nie są one brane pod uwagę przy przeprowadzaniu oceny. Uzyskane wyniki stężeń ołowiu były niższe od poziomu dopuszczalnego, ze względu 9

10 na ochronę zdrowia. Pozwoliło to na zakwalifikowanie badanych stref do klasy A (Mapa 4). Pozostałym strefom przypisano klasę A na podstawie oszacowania Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia niklu w powietrzu Ocenę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań zawartości niklu w pyle PM10 z próbek pobieranych w Olsztynie. Uzyskane wyniki stężeń niklu były niższe od poziomu docelowego, ze względu na ochronę zdrowia. Pozwoliło to na zakwalifikowanie badanych stref do klasy A. Pozostałym strefom przypisano klasę A na podstawie oszacowania (Mapa 5) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia kadmu w powietrzu Ocenę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań zawartości kadmu w pyle PM10 z próbek pobieranych w Olsztynie. Uzyskane wyniki stężeń kadmu były niższe od poziomu docelowego, ze względu na ochronę zdrowia. Pozwoliło to na zakwalifikowanie badanych stref do klasy A. Pozostałym strefom przypisano klasę A na podstawie oszacowania (Mapa 6) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia arsenu w powietrzu Ocenę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań zawartości arsenu w pyle PM10 z próbek pobieranych w Olsztynie. Uzyskane wyniki stężeń arsenu były niższe od poziomu docelowego, ze względu na ochronę zdrowia. Pozwoliło to na zakwalifikowanie badanych stref do klasy A. Pozostałym strefom przypisano klasę A na podstawie oszacowania (Mapa 7) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia benzo(α)pirenu w powietrzu Ocenę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań zawartości benzo(α)pirenu(wwa) w pyle PM10 z próbek pobieranych w Olsztynie. Jak wcześniej wspomniano wyniki uzyskane na stacji w Działdowie nie zostały wykorzystane w ocenie ze względu na złe umieszczenie czerpni Wyniki pomiarów zanotowane na wspomnianej stacji sugerowały by 10

11 zakwalifikowanie strefy do klasy C. Uwzględniając stopień uprzemysłowienia i liczbę ludności na kilometr kwadratowy w strefie uznano wyniki uzyskane na stacji w Działdowie jako wyniki o charakterze lokalnym, które nie mogą stanowić podstawy do oceny strefy. Wszystkim strefom przydzielono klasę A (Mapa 8) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia benzenu w powietrzu Do oceny posłużono się wynikami pomiarów stężeń pomierzonych na stacjach automatycznych WIOŚ w Elblągu i Olsztynie. Ocenę dla stref miasto Olsztyn i miasto Elbląg przeprowadzono na podstawie tych wyników mimo pokrycia czasowego pomiarami poniżej 90% w roku. Pozostałe strefy oceniono metoda obiektywnego szacowania i analogii. W żadnej ze stref nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego. Wszystkim strefom nadano klasę A (Mapa 9) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia tlenku węgla w powietrzu Do klasyfikacji uwzględniono stężenia zmierzone w automatycznych stacjach pomiarowych w Olsztynie, Ostródzie, Gołdapi, Elblągu i Mrągowie. Do oceny stref bartoszycko-lidzbarskiej, powiat Elbląg, powiat Olsztyn, działdowsko-nidzickiej posłużono się metodą analogii do pozostałych stref z uwzględnieniem stopnia emisji przemysłowej i bytowej. Wszystkim strefom przydzielono klasę A (Mapa 10) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia ozonu w powietrzu Do klasyfikacji uwzględniono stężenia zmierzone na stacjach pomiarowych w Olsztynie, Ostródzie, Gołdapi, Elblągu i Mrągowie. Strefę w postaci województwa oceniono na podstawie wyników ze stacji przy ulicy Chrobrego w Ostródzie, w której zanotowano najbardziej niekorzystne wyniki. W każdej ze stacji zanotowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego, który należy osiągnąć w 2020 roku. Strefie z uwagi na brak przekroczeń poziomu docelowego przydzielono klasę A (Mapa 11). 11

12 5.2. Klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia tlenków azotu w powietrzu W ocenie uwzględniono stężenia średnioroczne, uzyskane z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, z pięciu punktów zlokalizowanych w kompleksach leśnych w powiatach: działdowskim, olsztyńskim, ostródzkim, lidzbarskim i mrągowskim, gdzie pomiary prowadzone były metodą pasywną, oraz wyniki uzyskane na stacji IOŚ w Diablej Górze. Dla pozostałych powiatów, dla których nie dysponowano wynikami badań za rok 2008 stężenia NO x przyjęto na podstawie oszacowania. Wszystkim powiatom-strefom przypisano klasę A tj. najwyższe odnotowane stężenia były niższe od poziomu dopuszczalnego, ze względu na ochronę roślin (Mapa 12) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia dwutlenku siarki w powietrzu Do klasyfikacji uwzględniono stężenia średnioroczne, uzyskane w 2008r. z Instytutu Badawczego Leśnictwa, z pięciu punktów zlokalizowanych w kompleksach leśnych w powiatach: działdowskim, olsztyńskim, ostródzkim i lidzbarskim, gdzie pomiary prowadzone były metodą pasywną, oraz wyniki uzyskane na stacji KMŚ Diabla Góra. Dla pozostałych powiatów, dla których nie dysponowano wynikami badań za rok 2008 stężenia SO 2 przyjęto na podstawie oszacowania. Wszystkim powiatom-strefom przypisano klasę A tj. najwyższe odnotowane stężenia były niższe od poziomu dopuszczalnego, ze względu na ochronę roślin (Mapa 13) Klasyfikacja stref ze względu na stwierdzone w 2008 r. stężenia ozonu w powietrzu Klasyfikacji dokonano w oparciu o wyniki pomiarów stężenia ozonu w okresie wegetacyjnym, wyrażone jako AOT40, uzyskane w Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska (KMŚ),,Puszcza Borecka w Diablej Górze. AOT40 za rok 2008 było niższe od 12

13 poziomu docelowego i wyższe od poziomu celu długoterminowego. strefie województwo warmińsko-mazurskie nadano klasę A (Mapa 14). 6. LISTA STREF ZAKWALIFIKOWANYCH DO OPRACOWANIA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA (KLASA C) Żadna ze stref nie została zakwalifikowana jako C zarówno pod względem ochrony zdrowia, jak i ochrony roślin. Żadna ze stref nie wymaga opracowywania Programu Ochrony Powietrza (POP). 7. LISTA STREF WYTYPOWANYCH DO PROWADZENIA DALSZYCH BADAŃ W CELU POTWIERDZENIA POTRZEBY PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Żadna ze stref czy to ze względu na ochronę zdrowia, czy ochronę roślin nie została zakwalifikowana jako C albo B, dlatego nie ma potrzeby uściślania pomiarami zebranych danych. 8. OCENA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA 8.1. Ocena systemu w odniesieniu do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 5, poz. 31) Istniejący na terenie województwa system oceny jakości powietrza jest niewystarczający.nie zostały spełnione warunki: 1) brak zapewnienia minimalnej liczby stałych punktów pomiarowych pyłu PM10, SO 2, NO 2 i benzo(α)pirenu zgodnie z 6 pkt 1-5 oraz 4 pkt ) nie spełniono wymagań metodyk referencyjnych w przypadku poboru pyłu zawieszonego PM10 w niektórych powiatach pomiary stężeń pyłu wykonano metodą niereferencyjną (dotyczy metody BS). 3) wykonywanie pomiarów SO 2 i NO 2 metodami manualnymi., przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne, nie pozwala na uzyskanie stężeń 1-godzinowych. 13

14 8.2. Ocena systemu w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2008/50/WE Obecny system jest niewystarczający w stosunku do wymagań określonych dyrektywą 2008/50/WE. W celu zapewnienia wystarczającej ilości pomiarów dla pyłu PM10 w powietrzu, metali i benzo(α)pirenu w pyle planuje się uruchomienie w połowie roku dwóch nowych poborników pyłu PM10 w Nidzicy i Lidzbarku Warmińskim. Na początku 2009 roku uruchomiono pobornik pyłu w Giżycku. Mimo tych zabiegów nadal nie będą spełnione wymagania dotyczące minimalnej liczby punktów w województwie, w których prowadzi się pomiar zawartości metali i benzo(α)pirenu w pyle PM10. Dyrektywa 2008/50/WE nakłada na Polskę obowiązek prowadzenia od 2009 pomiarów zawartości pyłu PM2,5 w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego w jednym punkcie pomiarowym w mieście nie przekraczającym 100 tys. mieszkańców. W połowie 2009 roku zostaną uruchomione pyłomierze PM2,5 w Elblągu, Olsztynie i Mrągowie. 9. UDOKUMENTOWANIE WYNIKÓW OCENY Do oceny posłużono się wynikami pomiarów uzyskanymi z: - WSSE w Olsztynie, oraz z placówek terenowych, - Stacji Kompleksowej Monitoringu Środowiska w Diablej Górze Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, - WIOŚ w Olsztynie, z pięciu stałych automatycznych stacji monitoringu powietrza - Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. Dane w postaci sprawozdań zgromadzono w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w Pracowni w Olsztynie oraz w elektronicznej bazie JPOAT. Zestawienia tabelaryczne oraz mapy stanowiące udokumentowanie rezultatów rocznej oceny jakości powietrza zawarto w załącznikach. 10. PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY 1) Stężenia zanieczyszczeń: SO 2, NO 2 /NO x, CO, pyłu PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzo(α)pirenu oraz O 3 nie przekraczały wartości odpowiednio dopuszczalnych i docelowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 III 2008 w 14

15 sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Wystąpiły przekroczenia wartości celu długoterminowego dla ozonu zarówno pod kątem ochrony roślin, jak i ochrony zdrowia 2) Powietrze we wszystkich strefach powiatu oceniono jako klasę A w systemie wcześniej wspomnianej 3 stopniowej oceny, gdzie poziomy dopuszczalne, docelowe i długoterminowe określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 3) Istnieje potrzeba zmiany podejścia do prowadzenia pomiarów w strefach: nidzickodziałdowskiej i bartoszycko lidzbarskiej, w których nie istnieją pomiary pozwalające na uzyskanie wartości 1-godzinnych dla SO 2 i NO 2 i wartości 24-godzinnych dla SO 2. Ocenę w tych strefach trzeba było przeprowadzić metodą obiektywnego szacowania dla tych dwóch zanieczyszczeń. 15

16 11. ZAŁĄCZNIKI MAPY ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Wykaz stacji, z których wyniki wykorzystano w ocenie rocznej Województwo: warmińsko-mazurskie Informacje związane ze stanowiskiem pyłu Kod stacji Nazwa stacji Stanowisko Czas uśred. Kompletność Pokrycie roku Typ pyłu Kod metody *) Przelicznik pyłu na pył PM10 Przelicznik (Auto/Manu) Strefa: województwo warmińsko-mazurskie Kod strefy: PL c.21 WmElblagWIOS_Bazynsk WIOŚ Elbląg ul. BaŜyńskiego O3 1-godzinny 96,06 96,06 WmGoldapWIOS_Jacwies WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska O3 1-godzinny 77,87 77,87 WmMragowWIOS_Parkowa WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa O3 1-godzinny 68,89 68,89 WmOlsztyWIOS_Puszkin WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina O3 1-godzinny 82,5 82,5 WmOstrodWIOS_Chrobre WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego O3 1-godzinny 93,88 93,88 WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka O3 1-godzinny 91,18 91,18 Strefa: miasto Elbląg Kod strefy: PL m.01 WmElblagWIOS_Bazynsk WIOŚ Elbląg ul. BaŜyńskiego CO 1-godzinny 92,19 92,19 WmElblagWIOS_Bazynsk WIOŚ Elbląg ul. BaŜyńskiego C6H6 1-godzinny 54,34 54,34 WmElblagWIOS_Bazynsk WIOŚ Elbląg ul. BaŜyńskiego SO2 1-godzinny 64,32 64,32 WmElblagWIOS_Bazynsk WIOŚ Elbląg ul. BaŜyńskiego PM10 1-godzinny 77,08 77,08 PM10 WmElblagWIOS_Bazynsk WIOŚ Elbląg ul. BaŜyńskiego NO2 1-godzinny 69,69 69,69 WmElblagWIOS_Bazynsk WIOŚ Elbląg ul. BaŜyńskiego NOx 1-godzinny 69,69 69,69 WmElblagWSSE_Hetma Elblag-GSSE-Hetmanska SO2 24-godzinny 99,7 99,7 WmElblagWSSE_Hetma Elblag-GSSE-Hetmanska NO2 24-godzinny WmElblagWSSE_Kalen Elblag-GSSE-Kalenkiewicza SO2 24-godzinny WmElblagWSSE_Kalen Elblag-GSSE-Kalenkiewicza NO2 24-godzinny WmElblagWSSE_Krole Elblag-GSSE-Królewiecka PM10 24-godzinny 94,5 94,5 WmElblagWSSE_Zajchow Elblag-GSSE-Zajchowskiego NO2 24-godzinny 99,2 99,2 WmElblagWSSE_Zajchow Elblag-GSSE-Zajchowskiego SO2 24-godzinny 99,2 99,2 Strefa: miasto Olsztyn Kod strefy: PL m.01 WmOlsztyWIOS_Puszkin WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina PM10 1-godzinny 82,55 82,55 PM10 WmOlsztyWIOS_Puszkin WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina SO2 1-godzinny 54,52 54,52 WmOlsztyWIOS_Puszkin WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina NOx 1-godzinny 96,58 96,58 WmOlsztyWIOS_Puszkin WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina C6H6 1-godzinny 84,57 84,57 WmOlsztyWIOS_Puszkin WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina CO 1-godzinny 91,71 91,71 WmOlsztyWIOS_Puszkin WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina NO2 1-godzinny 96,58 96,58 WmOlsztyWSSE_Niepodl Olsztyn - WSSE - Niepodległości NO2 24-godzinny M31 M23 M31 Strona 1 z 3

32 Województwo: warmińsko-mazurskie Informacje związane ze stanowiskiem pyłu Kod stacji Nazwa stacji Stanowisko Czas uśred. Kompletność Pokrycie roku Typ pyłu Kod metody *) Przelicznik pyłu na pył PM10 Przelicznik (Auto/Manu) WmOlsztyWSSE_Niepodl Olsztyn - WSSE - Niepodległości SO2 24-godzinny WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSEE śołnierska SO2 24-godzinny WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSEE śołnierska As roczny 94,08 78,14 WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSSE śołnierska BaP roczny WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSEE śołnierska Cd roczny 94,08 78,14 WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSEE śołnierska Ni roczny 94,08 78,14 WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSEE śołnierska NO2 24-godzinny WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSEE śołnierska Pb roczny 94,08 78,14 WmOlsztyWSSE_Zolnier Olsztyn - WSEE śołnierska PM10 24-godzinny 91,2 91,2 Strefa: strefa bartoszycko-lidzbarska Kod strefy: PL z.04 WmBartoWSSE_Boh_War Bartoszyce-PSSE NO2 24-godzinny ,3 WmBartoWSSE_Boh_War Bartoszyce-PSSE SO2 24-godzinny ,3 WmKetrzWSSE_Pilsud Ketrzyn-PSSE-Piłsudskiego SO2 24-godzinny ,3 WmKetrzWSSE_Pilsud Ketrzyn-PSSE-Piłsudskiego NO2 24-godzinny ,3 Strefa: strefa ełcko-węgorzewska Kod strefy: PL z.05 WmElk_WSSE_Toru Elk-PSSE-Torunska SO2 24-godzinny ,3 WmElk_WSSE_Toru Elk-PSSE-Torunska NO2 24-godzinny 95,9 19,4 WmGizyckWSSE_Suwals Gizycko-PSSE-Suwalska SO2 24-godzinny ,3 WmGizyckWSSE_Suwals Gizycko-PSSE-Suwalska NO2 24-godzinny ,9 WmGoldapWIOS_Jacwies WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska SO2 1-godzinny 72,63 72,63 WmGoldapWIOS_Jacwies WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska PM10 1-godzinny 71,85 71,85 PM10 WmGoldapWIOS_Jacwies WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska NOx 1-godzinny 76,98 76,98 WmGoldapWIOS_Jacwies WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska NO2 1-godzinny 76,99 76,99 WmGoldapWIOS_Jacwies WIOŚ Gołdap ul. Jaćwieska CO 1-godzinny 40,49 40,49 WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka Ni 24-godzinny WmPuszcz_IOS_Borecka BaP miesięczny WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka NO2 24-godzinny 99,73 99,73 WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka Pb 24-godzinny WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka PM10 24-godzinny 95,08 95,08 PM10 WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka SO2 24-godzinny 99,1 99,1 WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka As 24-godzinny PM10 M23 M31 M21 Strona 2 z 3

33 Województwo: warmińsko-mazurskie Informacje związane ze stanowiskiem pyłu Kod stacji Nazwa stacji Stanowisko Czas uśred. Kompletność Pokrycie roku Typ pyłu Kod metody *) Przelicznik pyłu na pył PM10 Przelicznik (Auto/Manu) WmPuszcz_IOS_Borecka KMŚ Puszcza Borecka Cd 24-godzinny Strefa: strefa iławsko-ostródzka Kod strefy: PL z.02 WmIlawaWSSE_Anders Ilawa-PSSE-Andersa NO2 24-godzinny ,9 WmIlawaWSSE_Anders Ilawa-PSSE-Andersa SO2 24-godzinny 98,7 21,6 WmOstrodaWSSE_Czarnec Ostroda-PSSE-Czarneckiego NO2 24-godzinny WmOstrodWIOS_Chrobre WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego PM10 1-godzinny 91,26 91,26 PM10 WmOstrodWIOS_Chrobre WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego SO2 1-godzinny 53,88 53,88 WmOstrodWIOS_Chrobre WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego NOx 1-godzinny 89,85 89,85 WmOstrodWIOS_Chrobre WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego NO2 1-godzinny 89,94 89,94 WmOstrodWIOS_Chrobre WIOŚ Ostróda ul. Chrobrego CO 1-godzinny WmOstrodWSSE_Czarnec Ostroda-PSSE-Czarneckiego SO2 24-godzinny ,3 Strefa: strefa mrągowsko-szczycieńska Kod strefy: PL z.03 WmMragowWIOS_Parkowa WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa CO 1-godzinny 71,63 71,63 WmMragowWIOS_Parkowa WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa NO2 1-godzinny 85,56 85,56 WmMragowWIOS_Parkowa WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa NOx 1-godzinny 85,55 85,55 WmMragowWIOS_Parkowa WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa PM10 1-godzinny 79,36 79,36 PM10 WmMragowWIOS_Parkowa WIOŚ Mrągowo ul. Parkowa SO2 1-godzinny 56,32 56,32 WmSzczytWSSE_Sklodow Szczytno-PSSE-Skłodowskiej NO2 24-godzinny ,3 WmSzczytWSSE_Sklodow Szczytno-PSSE-Skłodowskiej SO2 24-godzinny ,3 Strefa: strefa nidzicko-działdowska Kod strefy: PL z.03 WmDzialdWSSE_Biedraw Dzialdowo-PSSE NO2 24-godzinny ,3 WmDzialdWSSE_Biedraw Dzialdowo-PSSE SO2 24-godzinny ,3 M31 M31 Strona 3 z 3

34 Lista stref Województwo: warmińsko-mazurskie Nazwa strefy Kod strefy Na terenie lub części strefy obowiązują dopuszczalne poziomy substancji określone ze względu na ochronę zdrowia [tak/nie] ze względu na ochronę roślin [tak/nie] dla obszarów ochrony [tak/nie] Aglomeracja [tak/nie] Powierzchnia strtefy [km2] Ludność [-] województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 Tak Tak Tak Nie O3 Zanieczyszczenia dla ktorych dokonuje się klasyfikacji strefy miasto Elbląg PL m.01 Tak Nie Nie Nie C6H6, NO2, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP miasto Olsztyn PL m.01 Tak Nie Nie Nie C6H6, NO2, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP powiat elbląski PL p.01 Tak Tak Nie Nie C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP powiat olsztyński PL p.01 Tak Tak Nie Nie C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP strefa bartoszycko-lidzbarska PL z.04 Tak Tak Nie Nie C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP strefa ełcko-węgorzewska PL z.05 Tak Tak Tak Nie C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP strefa iławsko-ostródzka PL z.02 Tak Tak Nie Nie C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP strefa mrągowsko-szczycieńska PL z.03 Tak Tak Nie Nie C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP strefa nidzicko-działdowska PL z.03 Tak Tak Nie Nie C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BAP Wydruk z programu OR

35 Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP wraz ze wskazanymi obszarami - ocena wg kryteriów dla ochrony zdrowia Województwo: Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy do klasy C Obszary przekroczeń Nazwa strefy Kod strefy zanieczyszczenie, czas uśrednia typ obszaru miasto, gmina, dzielnica obszar w km2 liczba mieszk. w tys. numer mapy i numer obszaru

36 Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP wraz ze wskazanymi obszarami - ocena wg kryteriów dla ochrony roślin Województwo: Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy do klasy C Obszary przekroczeń Nazwa strefy Kod strefy zanieczyszczenie, czas uśrednia Nazwa obszaru obszar w km2 numer mapy i numer obszaru

37 Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia Województwo: Kryterium dla którego istniejące metody oceny uznano za niewystarczające Nazwa strefy Kod strefy zanieczyszczenie, czas uśrednia typ obszaru Wskazany obszar do wzmocnienia

38 Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony roślin Województwo: Nazwa strefy Kod strefy Kryterium dla którego istniejące metody oceny uznano za niewystarczające Wskazany obszar do wzmocnienia

39 Zestawienie przypadków przekroczeń dla obszaru strefy nie obejmującego (ochrona zdrowia) Woj ew ództw o: warmińsko-mazurskie Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Kod stacji Obszar Data Godzina Wartość województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 135,81 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 128,05 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 125,6 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 122,65 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 120,58 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 127,11 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 136,21 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmElblagWIOS_Bazynsk Z (dt) :00 127,64 S8, S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 122,19 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 135,32 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 138,48 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 125,62 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 129,13 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 131,48 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 132,64 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 122,6 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 141,3625 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmMragowWIOS_Parkowa Z (dt) :00 126,05 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 120,36 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 142,94 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 127,26 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 139,26 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 138,6 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 123,61 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 132,33 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 135,84 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 120,44 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 120,6 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 127,89 S8,S15, Przyczyna wystąpienia przekroczenia Strona 1 z 3

40 Woj ew ództw o: warmińsko-mazurskie Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Kod stacji Obszar Data Godzina Wartość województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 139,19 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOlsztyWIOS_Puszkin Z (dt) :00 127,06 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 138,93 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 153,01 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 126,59 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 131,09 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 145,44 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 141,73 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 134,66 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 140,54 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 121,23 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 131,03 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 132,9 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 122,25 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 128,5 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 126,94 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 132,36 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 141,03 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 131,63 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 154,56 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 135,85 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 128,83 S8,S15,S2, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmOstrodWIOS_Chrobre Z (dt) :00 131,68 S8,S15,S2, Przyczyna wystąpienia przekroczenia Strona 2 z 3

41 Woj ew ództw o: warmińsko-mazurskie Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Kod stacji Obszar Data Godzina Wartość Przyczyna wystąpienia przekroczenia Kody przyczyn wystąpienia przekroczeń: S1 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem S2 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leŝącej w pobliŝu stacji S3 oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej S4 oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej S5 oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków S6 awaryjna emisja z zakładu przemysłowego S7 awaryjna emisja ze źródeł innych niŝ przemysłowe S8 oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka S9 unos pyłu związany z posypywaniem dróg w okresie zimowym środkami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) S10 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju S11 oddziaływanie lokalnej stacji paliw S12 oddziaływanie pobliskiego parkingu S13 oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu S14 szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń S15 niekorzystne warunki klimatyczne S16 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk S17 emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp. S18 emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg i placów S19 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy Strona 3 z 3

42 Zestawienie przypadków przekroczeń dla w strefie (ochrona zdrowia) Woj ew ództw o: warmińsko-mazurskie Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Kod stacji Obszar Data Godzina Wartość województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmGoldapWIOS_Jacwies Uz (dt) :00 124,3125 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmGoldapWIOS_Jacwies Uz (dt) :00 131,475 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmGoldapWIOS_Jacwies Uz (dt) :00 123,4625 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmGoldapWIOS_Jacwies Uz (dt) :00 121,675 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmGoldapWIOS_Jacwies Uz (dt) :00 129,725 S8,S15, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(8h) WmGoldapWIOS_Jacwies Uz (dt) :00 121,325 S8,S15, Przyczyna wystąpienia przekroczenia Kody przyczyn wystąpienia przekroczeń: S1 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem S2 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leŝącej w pobliŝu stacji S3 oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej S4 oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej S5 oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków S6 awaryjna emisja z zakładu przemysłowego S7 awaryjna emisja ze źródeł innych niŝ przemysłowe S8 oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka S9 unos pyłu związany z posypywaniem dróg w okresie zimowym środkami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) S10 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju S11 oddziaływanie lokalnej stacji paliw S12 oddziaływanie pobliskiego parkingu S13 oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu S14 szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń S15 niekorzystne warunki klimatyczne S16 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk S17 emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp. S18 emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg i placów S19 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy

43 Zestawienie przypadków przekroczeń dla w strefie wg kryteriów ogólnych (ochrona zdrowia) Województwo: Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Kod stacji Data Godzina Wartość Przyczyna wystąpienia przekroczenia Kody przyczyn wystąpienia przekroczeń: S1 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem S2 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leŝącej w pobliŝu stacji S3 oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej S4 oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej S5 oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków S6 awaryjna emisja z zakładu przemysłowego S7 awaryjna emisja ze źródeł innych niŝ przemysłowe S8 oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka S9 unos pyłu związany z posypywaniem dróg w okresie zimowym środkami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) S10 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju S11 oddziaływanie lokalnej stacji paliw S12 oddziaływanie pobliskiego parkingu S13 oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu S14 szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń S15 niekorzystne warunki klimatyczne S16 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk S17 emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp. S18 emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg i placów S19 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy

44 Zestawienie listy stanowisk pomiarowych dla stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP, gdzie metodę oceny oparto o wyniki pomiarów na stanowisku zlokalizowanym w innej strefie (ochrona zdrowia) Województwo: Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Stanowisko zlokalizowane w innej strefie

45 Zestawienie przypadków przekroczeń dla strefy (ochrona roślin) Woj ew ództw o: warmińsko-mazurskie Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Kod stacji Rok Data Godzina Wartość województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(AOT40) WmPuszcz_IOS_Borecka S8, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(AOT40) WmPuszcz_IOS_Borecka S8, województwo warmińsko-mazurskie PL c.21 O3(AOT40) WmPuszcz_IOS_Borecka S8, Kody przyczyn wystąpienia przekroczeń: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leŝącej w pobliŝu stacji oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej oddziaływanie emisji z kopalni lub kamieniołomów zlokalizowanych w pobliŝu stacji pomiarowej oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków awaryjna emisja z zakładu przemysłowego awaryjna emisja ze źródeł innych niŝ przemysłowe oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka S9 unos pyłu związany z posypywaniem dróg w okresie zimowym środkami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) S10 napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 oddziaływanie lokalnej stacji paliw oddziaływanie pobliskiego parkingu oddziaływanie emisji związanej ze składowaniem benzenu szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń niekorzystne warunki klimatyczne emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp. emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg i placów napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic strefy Przyczyna wystąpienia przekroczenia

46 Zestawienie listy stanowisk pomiarowych dla stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP, gdzie metodę oceny oparto o wyniki pomiarów na stanowisku zlokalizowanym w innej strefie (ochrona roślin) Województwo: Nazwa strefy Kod strefy Kryterium Stanowisko zlokalizowane w innej strefie

47 Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla dwutlenku azotu (NO2) Woj ew ództw o: warmińsko-mazurskie Poziom dopuszczalny (1 godzina) Poziom dopuszczalny (rok) Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego Symbol klasy dla obszarów ochrony w strefie Symbol klasy wynikowej Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego Symbol klasy dla obszarów ochrony w strefie Symbol klasy wynikowej miasto Elbląg PL m.01 A - A A - A A miasto Olsztyn PL m.01 A - A A - A A powiat elbląski PL p.01 A - A A - A A powiat olsztyński PL p.01 A - A A - A A strefa bartoszycko-lidzbarska PL z.04 A - A A - A A strefa ełcko-węgorzewska PL z.05 A A A A A A A strefa iławsko-ostródzka PL z.02 A - A A - A A strefa mrągowsko-szczycieńska PL z.03 A - A A - A A strefa nidzicko-działdowska PL z.03 A - A A - A A Symbol klasy wynikowej dla NO2 w strefie

48 Metody oceny przy klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla dwutlenku azotu (NO2) Woj ew ództw o: warmińsko-mazurskie Poziom dopuszczalny (1 godzina) Poziom dopuszczalny (rok) Nazwa strefy Kod strefy Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego Metoda oceny dla w strefie Metoda oceny dla obszaru strefy nie obejmującego Metoda oceny dla w strefie miasto Elbląg PL m.01 i (ip) - (-) p (pm) - (-) miasto Olsztyn PL m.01 p (pa) - (-) p (pa, pm) - (-) powiat elbląski PL p.01 i (ia, ii) - (-) i (ia, ii) - (-) powiat olsztyński PL p.01 i (ia, ii) - (-) i (ia, ii) - (-) strefa bartoszycko-lidzbarska PL z.04 i (ia, ii) - (-) p (pm) - (-) strefa ełcko-węgorzewska PL z.05 i (ip) i (ip) p (pm) i (ip) strefa iławsko-ostródzka PL z.02 p (pa) - (-) p (pa, pm) - (-) strefa mrągowsko-szczycieńska PL z.03 p (pa) - (-) p (pa, pm) - (-) strefa nidzicko-działdowska PL z.03 i (ia, ii) - (-) p (pm) - (-)

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2007

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2007 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2007 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2006

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2006 OCEN ROCZN JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE WRMIŃSKO MZURSKIM Z ROK 2006 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Dorota Jakimuszko-Bryś Warmińsko-Maazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

WZMOCNIENIE SYSTEMU POMIAROWEGO JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

WZMOCNIENIE SYSTEMU POMIAROWEGO JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM WZMOCNIENIE SYSTEMU POMIAROWEGO JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM BOGDAN MEINA WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Podstawy prawne: Prawo Ochrony Środowiska (tj.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim w roku 2007

Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim w roku 2007 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 KIELCE (0-41) 34-449-72, fax. (0-41) 34-455-34 Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski

powiat bartoszycki powiat braniewski powiat działdowski powiat elbląski Załącznik nr 10 szpitalne oddziały ratunkowe TABELA 10- szpitalne oddziały ratunkowe - 2011 r. powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO na lata

PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO na lata !t.a.".~~ WOJEW6DZKIINSPEKTOR~T OCHRONY SRODOWISKA w OLSZTYNIE lj.)1 ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn ~..... { Tel. centrala (089) 5236420; sekretanat (089) 5272382; fax (089) 527 3284 ~.~ e-mail: sekretariat@wlos.olsztyn.pi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. warmińsko-mazurskiego powiat bartoszycki 1 IM. J. PAWŁA II W BARTOSZYCACH WYSZYŃSKIEGO 11 11-200 BARTOSZYCE 000000015612 01 IM. J. PAWŁA II 11-200 BARTOSZYCE WYSZYŃSKIEGO 11 2801021 BARTOSZYCE nie tak 200 1 1 4 2 POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego. nazwa własna oddziału szpitalnego. Oddział Wewnętrzny Anestezjologia i Intensywna Terapia Załącznik nr 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego TABELA 12 -Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5.

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5. 1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w roku 4. Wykresy 5. Komentarz 1. akty prawne W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf.html/st:22.ht ml Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R.

ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. ZABEZPIECZENIE OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OD 01 MARCA 2011 R. POWIAT GMINA ŚWIADCZENIODAWCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ NR TEL. Bartoszyce Szpital owy Im. Jana

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z K I P L A N

W O J E W Ó D Z K I P L A N W O J E W Ó D Z K I P L A N PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI PŁYNU LUGOLA W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MZURSKIEGO OLSZTYN, KWIECIEŃ 2004 SPIS TREŚCI 1. Przedsięwzięcia w

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do

Raport. z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego. od do Olsztyn, 2015-09-21 Raport z przebiegu letniego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińskomazurskiego za okres od 27-06-2015 do 31-08-2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Zanieczyszczenia gazowe Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JKOŚĆ POWIETRZ W REJONIE WŁBRZYCH na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Konferencja: Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r. Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZN OCEN JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE BOLESŁAWCA

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE BOLESŁAWCA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JKOŚĆ POWIETRZ W REJONIE BOLESŁWC na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Konferencja: Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza Bolesławiec,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2013 rok 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do

Raport. z przebiegu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres. od do Olsztyn, 2017-02-28 Raport z przebiegu zimowego dzieci i młodzieży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za okres od 16-01-2017 do 26-02-2017 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo