BERNARD MADOFF HISTORIA MITU UCZCIWO CI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BERNARD MADOFF HISTORIA MITU UCZCIWO CI"

Transkrypt

1 BERNARD MADOFF HISTORIA MITU UCZCIWO CI PIOTR WELENC CISA, CGEIT Zaoczne Studium Doktoranckie IBS PAN Streszczenie W artykule zaprezentowano mechanizmy społeczne i ekonomiczne oszustw, przest pstw i naduzy gospodarczych. Studium przypadku stanowi analiza nielegalnych operacji finansowych ujawniona w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Kryzys finansowy ł czy si bezpo rednio z kryzysem zachowa etycznych i niedocenieniem ładu korporacyjnego w rozwoju nowoczesnych przedsiebiorstw. Mechanizmy technologiczne pozostawione bez nale ytej kontroli, audytu informatycznego oraz zasad IT governance mog stanowi zagro enie dla wiarygodno ci systemu finansowego. Słowa kluczowe: Madoff, ład korporacyjny, audyt informatyczny, oszustwa, przestepstwa, nadu ycia gospodarcze. 1. Kryzys moralny sektora finansowego W 1960 r. Madoff zało ył firm Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. W styczniu 2008 r., według danych zgłoszonych do SEC, czyli ameryka skiej komisji nadzoru giełdowego, firma doradztwa inwestycyjnego Mafdoffa obracała aktywami ocenianymi na 17,1 mld. dol. Kilka tygodni temu NASDAQ, do niedawna dzieło ycia Bernarda Madoffa prze ył trudn chwil. Madoff jego twórca został aresztowany pod zarzutem gigantycznego oszustwa piramidy finansowej działaj cej na zasadzie schematu Ponziego. Polega on na spłacaniu wcze niejszych inwestorów pieni dzmi uzyskanymi od tych, którzy wpłacili je pó niej, zwiedzeni obietnic szybkiego zysku o wielkich rozmiarach. Funkcjonowanie piramidy uzale nione jest od stałego dopływu du- ych ilo ci kapitału i wcze niej czy pó niej jest ona skazana na załamanie si, poniewa fundusz hedgingowy (a takim był fundusz B.Madoffa) wypłaca stale pieni dze tym którzy s pierwsi a pozostali ponosz koszty spłaty, nawet o tym nie wiedz c. Przez lata nikt nie interesował si metodami działania biznesu Madoffa. Madoff został zwolniony z aresztu za kaucj w wysoko ci 10 mln dol. i umieszczony w areszcie domowym. Trudno mu było nawet w ród najbli szej rodziny liczy na por czenie. Klienci Madoffa znienawidzili go szczególnie, poniewa to nie pieni dze ale poczucie zdrady dotkn ło ich szczególnie. Nie ma wi kszej ha by ni kra od przyjaciół, rodziny i tych, którzy mu zaufali mówił nie kryj c oburzenia Richard Ziman, członek zarz du fundacji ydowska Federacja Los Angeles. wiadomo wystrychni cia na dudka i plama na honorze jest dla nich ciosem, którego nie wybacz Madoffowi nigdy ani w tym yciu, ani w przyszłym. Patos? By mo e. Niech jego uzasadnieniem b dzie pewien by mo e nieznacz cy ju dzisiaj fakt. Nad grobem Kena Laya prezesa ENRONu jeden z uczestników ceremonii za dał otwarcia trumny, aby na własne oczy przekona si czy ciało Laya rzeczywi cie si tam znajduje. Ameryka skie tabloidy podchwyciły hasło reklamowe: "Zanim zło ycie w grobie trumn tego

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, oszusta, sprawd cie, czy na pewno w niej jest!" Piramida finansowa pogr yła wiat finansowy w stratach. Banki, prywatni inwestorzy obecnie wstydz si stan publicznie w roli ofiary lub naiwnego po rednika (wiele klientów Madoffa to banki, które oczywi cie przerzuciły natychmiast straty na swoich klientów np. Santander). Madoff, który zaliczał si do najbardziej znanych i wpływowych postaci w kr gach nowojorskiej finansjery, obracał pieni dzmi czołowych ameryka skich biznesmenów i polityków, licznych instytucji, takich jak ydowskie uniwersytety i fundacje charytatywne. Oficjalnie wiadomo, e ucierpiały finansowo znane banki m.in. HSBC, Fortis, UniCredit, Santander, Aozora Bank i Nomura Holdigs (grupa finansowa) (Japonia), banki brytyjskie i włoskie liczne ameryka skie organizacje charytatywne, zwłaszcza ydowskie jak równie inwestorzy arabscy. Wielu klientów nie przyznało si oficjalnie i dopiero serwisy ekonomiczne (Bloomberg) ujawniły wielko ci strat. wiat dobroczynno ci ydowskiej w USA jest niewielki i słu y przewa nie finansowaniu dzieł kulturalno-o wiatowych. Z datków bogatych darczy ców utrzymywane były synagogi, przedszkola, szkoły, szpitale, muzea, uniwersytety, domy spokojnej staro ci, wyjazdy do Izraela dla ameryka skiej młodzie y ydowskiego pochodzenia i wiele, wiele innych. Madoff był w tym wiecie jednym z najwi kszych dobroczy ców. Wsparcie powy szych activities nie było by mo liwe w tym stopniu, gdyby nie pieni dze otrzymane od Madoffa. Ucierpiały nie tylko liczne kluby ydowskie oraz indywidualni inwestorzy hiszpa scy. Inwestycje dokonywane były poprzez fundusze, które lokowały rodki w piramidzie Madoffa. St d tez utrudnione było dochodzenie prawdy nie tylko o pochodzeniu pieni dzy ale równie o wysoko ci ewentualnych strat. W czasach prosperity inwestorzy wspierali B.Madoffa gotówk i reklamowali go jako geniusza finansowego. Po jego aresztowaniu karta si odwróciła. Prezes banku Santander stwierdził, e nie b dzie kompensował swoim klientom szkód zwi zanych z piramid Madoffa. Klienci Santander stracili 3,3 mld dol. Mortimer Zuckermann przyznał w wywiadzie dla FOX Business, e 10% aktywów fundacji dobroczynnej zostało powierzone firmie Madoffa. Sam Zuckerman w wywiadzie dla FOX Business stwierdził: 'I've Never Heard of Madoff'. Znalazło wi c w pełni zastosowanie stare przysłowie mówi ce i sukces ma wielu ojców, tylko kl ska jest sierot. W ród poszkodowanych s nie tylko banki, ale i fundacje, uniwersytety i osoby prywatne. Liczba poszkodowanych, czyli tych, którzy uwierzyli, e bez wzgl du na koniunktur giełdow mo na osi ga kilkunastoprocentowe roczne zyski z inwestycji, ro nie praktycznie co dnia. Czy zainwestowali by swoje pieni dze, gdyby w tpili w uczciwo Madoffa? Sam Madoff stwierdził 20 pa dziernik 2007 r. I m very close with the regulators As a master of fact my niece just married one. Zapewniaj c, e jego działalno jest zgodna zarówno z regulacjami jak i praktykami biznesowymi sprowadził spraw przejrzysto ci i zaufania do.absurdu. Kto w tpi w moj uczciwo zachowuje si absurdalnie. To zastanawiaj ca gra psychologiczna. Mo na by wysnu z niego nast puj cy wniosek: wszyscy tak my l wi c nikt nie o mieli si zaprzeczy. B. Madoff uchodził za bankiera w starym stylu, który dbał o image swojej firmy rygorystycznie przestrzegaj c wysokich standardów etycznych. Taki obraz pozostawił po sobie w ród pracowników firmy Bernard L. Madoff Investment Securities. Upadek Madoffa mo e spowodowa trudne do przewidzenia konsekwencje dla biznesu i kół finansowych, ale tak e dla oszcz dno ci zwykłych Amerykanów. Zastanawiaj ce jest to, i aresztowanie Madoffa (zaj li si tym jak zwykle agenci FBI) nast piło dopiero wówczas, gdy on sam przyznał swoim współpracownikom, e jego operacje finansowe były jednym wielkim kłamstwem. Audytor badaj cy firm Bernard L. Madoff Investment

3 196 Piotr Welenc Bernard Madoff historia mitu uczciwo ci Securities LLC (fundusz hedgingowy), ani jakakolwiek spółka nie zadała sobie trudu uwa nego zbadania legalno ci operacji finansowych prowadzonych przez Madoffa. Dlaczego? Niew tpliwym faktem jest to, i operacje finansowe Madoffa podlegały 16 razy kontroli SEC, odpowiedzialnej za nadzór nad obrotem giełdowym i nie stwierdzono nieprawidłowo ci. To u piło czujno rynku i pozwoliło Madoffowi macha przed nosem czystym raportem z kontroli SEC potencjalnym ofiarom. Zastanawiaj ce jest, e nikt nie zwrócił uwag na wybór mało znanej firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdania finansowego Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Kolejn zagadk jest i nie zainteresowała si tym faktem PCAOB z mocy prawa USA powołana do sprawowania nadzoru nad prawidłowo ci prowadzenia ksi gowo ci spółek publicznych. Ci nie si wi c po raz kolejny pytanie: dlaczego? Próba odpowiedzi postawione pytania oscyluje pomi dzy ignorancj a spiskowa teori dziejów. W czasach swobodnego przepływu kapitału, gdy pieni dze nie znaj granic, tak e oszustwa przybieraj wymiary globalne. Innowacja zawsze jest pozytywna, je eli budzi intelekt do my lenia analityczno - systemowego i zmusza do wyci gania wniosków konstruktywnych, nawet w oparciu o bolesne pora ki. Destrukcja jest równie innowacyjna. 2. Zrozumienie konieczno ci governance Skandale i oszustwa finansowe nie s czym nowym w gospodarce globalnej. Kiedy w 2001 roku run ł Enron, a nast pnie Worldcom, Parmalat, banki azjatyckie wiat wiedział, ze musi rozprawi si z nieuczciwymi podmiotami stanowi cymi zagro enie dla ładu rynkowego. Wydawało si, e regulacja Sarbaness Oxley Act, wprowadzona pod obrady Kongresu i przyj ta jednogło- nie w USA skutecznie poło y kres nadu yciom, a ich sprawców po le do wi zienia na długie lata. Co takiego si stało, e ustawa która miała by istnym młotem na czarownice okazała si de facto nieskuteczna. Zdaniem autora o wiele łatwiej zgadza si na karanie innych i wskazywanie ich nieuczciwo ci ani eli rozpocz działania na rzecz ładu korporacyjnego, wiarygodno ci i przejrzysto ci operacji finansowych we własnym mo na powiedzie mikrozakresie. Drugim czynnikiem jest niew tpliwa pokusa niewielu CEO i CFO staj c w sytuacji pokusy umie si jej oprze. Przyczyn tego zjawiska jest zwykła chciwo i ch wykazania si przed udziałowcami zyskiem, który przekłada si na ich premie i bonusy. St d obni ona awersja do ryzyka. Ludzie, którzy dokonuj oszustw s przewa nie zewn trzsterowni. Poj cie zewnatrzsterowno ci wprowadził do psychologii Bernard Rotter w teorii umiejscowienia poczucia kontroli (location of control). Umiejscowienie poczucia kontroli w człowieku wskazuje na kryteria podejmowanych decyzji. Osoby zewnatrzsterowne motywowane s do zachowa uczciwych poprzez gro b kary, podczas gdy osoby wewn trzsterowne interioryzuj warto ci i nie stroni od odpowiedzialno ci za własne zachowania, które maj wymiar etyczny i prospołeczny. Governance w znacznej mierze to etyka i warto ci uniwersalne adoptowane do konkretnych warunków biznesowych. Podstaw relacji biznesowej jest zaufanie i komunikacja warto ci.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Czy by brakowało regulacji? Autor zwraca uwag na pewien fakt: otó ustawa SOX traktuje niezwykle surowo oszustwa finansowe. Afery wstrz saj ce co pewien czas wiatem finansowym (przede wszystkim giełd ) były rozliczane z cał surowo ci (patrz ENRON lub WORLDCOM). W SOX Act 2002 zapis mówi cy, i podmioty które pozyskały rodki finansowe w sposób nielegalny maj obowi zek zwróci wszystkie przychody (nale ne lub nienale ne, zdobyte w sposób legalny lub nielegalny) z ostatnich 24 miesi cy. Prosz wyobrazi sobie spełnienie tego wymogu prawa przez wła cicieli imperiów finansowych które finansowali nielegalne operacje Madoffa i byli ich beneficjentami. Najbli sze lata z pewno ci dadz odpowied na pytanie, czy zapisy ustawy SOX znajd pełne zastosowanie wobec wszystkich podmiotów zwi zanych ze spraw czy pozostan zatuszowane. Zarzuty nie postawione, odpowiedzialno nigdy nie wyegzekwowana a przest pcy korzystaj c z nielegalnie zdobytych fortun b d spokojnie dokonywa dalszych oszustw ubo si wył cznie o kwoty por cze maj tkowych. Zdaniem autora jest to jedno z zada mediów, aby pilnie patrze na r ce podmiotom, które powinny (zgodnie z zapisami SOX) zwróci nienale ne zyski za okres 2 poprzednich lat. Oszustwa finansowe wbrew surowym sankcjom rozkwitaj. Ostatni afer, któr wstrz sn ła tym razem bran IT oraz outsourcingiem jest skandal Ramalinga Raju, indyjskiego potentata finansowego, który zbudował swoje imperium na kreatywnej ksi gowo ci. Straty wprawdzie s mniejsze (1,6 mln. USD), ale przecie nie o fizyczne wielko ci tu chodzi. Bernard Madoff nazwisko zało yciela NASDAQ b dzie zawsze ju mówiło nie o sukcesie ale o skandalu i oszustwie. Zdaniem autora wiat pozwolił na niebezpieczny precedens. Pozwolił na wykorzystanie niekontrolowanych mechanizmów elektronicznej wymiany do prowadzenia operacji finansowych o mi dzynarodowej skali i znaczeniu, które maj wpływ na finanse zwykłych ludzi, a w rodowisku ameryka skim przekładaj si wprost na fundusze emerytalne prostych obywateli. Kryzys finansowy przestał by domen drobnych ameryka skich ciułaczy, kupowali sobie domy za pół miliona i podczas kryzysu i niemo liwo ci spłaty kredytów (subprime) nie poradzili sobie finansowo. Klientem Madoffa była ameryka ska elita, od Stevena Spielberga po noblist Elie Wiesela. Okazało si, e na mechanizmy oszustwa, pazerno oraz nieodporni s równie bogaci, przewiduj cy i o wieceni. Grono pechowców oszukanych przez Madoffa powi kszyli: szef wytwórni Disney i zało yciel Dreamworks Jeffrey Katzenberg czy David Geffen, wła- ciciel Geffen Records, Steven Spielberg (Wunderkind Foundation Stevena Spielberga, według zezna podatkowych za 2006 r. w 70 proc. finansowała swoj działalno z inwestycji w fundusz Madoffa.), Mortimer Zuckerman, Blumenfeld, i Katzenberg potentat rynku nieruchomo ci. Oszustwo globalne odbyło si to nie bez przyzwolenia wiatowych elit finansowych, banków, zintegrowanego nadzoru finansowego pa stw o dojrzałej i przejrzystej strukturze prawa. Cały splot sytuacji wskazuje na to, i mechanizmy kontroli Pa stwa i rynku zostały zaprojektowane i wdro one w sposób nieskuteczny. Oczywi cie ryzykownym jest postawienie tezy, i zjawisko to miało charakter zaplanowany, tajemny, wiadomy lub umy lny. Nie brak jednak obserwatorów, którzy s gotowi broni nawet spiskowej teorii kryzysu i ferrowa tez, i oszustwa finansowych krezusów nigdy nie ujrzały by wiatła dziennego, gdyby ofiarami nie okazały si tak znacz ce firmy i nazwiska. Cech oszustw o charakterze globalnym jest to, i pieni dz inwestowany na rynkach wysokiego ryzyka (dozwolonych przez pa stwo) wirtualnie kr y po wszystkich rynkach finansowych wiata i ostatecznie droga przez niego przebyta jest tak skomplikowana, e jest nie do wy ledzenia

5 198 Piotr Welenc Bernard Madoff historia mitu uczciwo ci konwencjonalnymi metodami. Faktem jedynym jest to, ze nie dotarł do ostatecznego beneficjenta i nie przyniósł mu spodziewanego zysku. Niebezpiecznym precedensem jest fakt, i ostatecznie wirtualizacja obrotu ko czy si na funduszach emerytalnych, gdzie w gr wchodz realne oszcz dno- ci obywateli i perspektyw utraty dorobku całego ycia. Pa stwo próbuje jako łata dziury finansowe z nielegalnych spekulacji, rekompensuj c cz strat podatnikom, którzy jak by nie było s równie wyborcami, a niepowodzeniami systemu finansowego obci aj lokalne władze. Politycy cz sto podnosz swoje notowania, obiecuj c obywatelom walk z korupcja, zwalczanie nadu y i 100%owe rekompensaty utraconych aktywów. Oszu ci cz sto wykorzystuj tzw. efekt ekskluzywno ci. Nie ka dy mógł zosta klientem Madoffa. Dost p do Madoffa zapewniali przyjaciele finansisty, Robert Jaffe i jego te, 95-letni Carl Shapiro. Minimalna kwota, jak mo na było u niego zainwestowa, wynosiła milion dolarów. Znajomo z Madoffem i mo liwo skorzystania z jego geniuszu był przywilejem zarezerwowanym dla członków ekskluzywnych klubów, do których prawo wst pu liczone jest w setkach tysi cy dolarów rocznie. Podobny mechanizm zastosowali wła ciciele firmy Interbrok Investment głównego aktora jednego z najbardziej spektakularnych wpadek systemu bankowego, którzy wykorzystuj c forex utworzyli podobn piramid finansow, a roszczenia klientów usiłowali zaspokaja sfałszowanymi gwarancjami bankowymi. Otó dost p do firmy Interbrok Investment mieli prominenci wiata polityki, kultury, warszawska palestra, parlamentarzy ci.słowem elita. Wst p do interesu kosztował nie mniej ni 20 tys. PLN, a podwójna ksi gowo pozwoliła oszuka wszystkich. Skomplikowane wojny na przepisy i paragrafy spowodowały lawin oskar e, procesów i zainteresowanie prokuratury, która prowadzi ledztwo do dnia dzisiejszego. Afery maj jednak to do siebie, e przypominaj wybuch wulkanu. Prasa z lubo ci obserwuje i komentuje bie ce wydarzenia, z odwrotnie proporcjonalnym zainteresowaniem do upływu czasu. A oto przykłady z polskiego rynku: Interbrok firma zbankrutowała w maju 2007 r. po tym, jak trzech jej wła cicieli zatrzymało CB. Prokuratura przedstawiła im zarzuty oszustw na co najmniej 100 mln. zł i przywłaszczenie po 1 mln. zł. Siedmiuset klientów Interbroka zgłosiło wierzytelno ci na 600 mln. zł. Szacunki syndyka, oparte na prawdziwej ksi gowo ci, a nie przedstawianej klientom, si gaj 145 mln. zł. Netforex s d ogłosił upadło spółki dwa miesi ce temu. W sierpniu 2007 r. jej dwaj wła- ciciele znale li si w areszcie. Prokuratura zarzuca im oszukanie kilkudziesi ciu klientów na co najmniej 14 mln. zł oraz prowadzenie działalno ci maklerskiej bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. WGI Dom Maklerski firma zbankrutowała w czerwcu 2006 r. Dwa miesi ce wcze niej KNF odebrała jej licencj. Kilkuset klientów utraciło według ró nych szacunków mln. zł. Szefowie WGI po przedstawieniu zarzutów przebywaj na wolno ci za por czeniem maj tkowym. Historia nie okazała si nauczycielk ycia jak zwykle. Klienci oszustów byli zamo nymi lud mi w sile wieku i nie potrzebowali ryzykownego, szybkiego dorobku ale bezpiecznych inwestycji o wzgl dnie stałej stopie zwrotu. Około roku 2005 biznes Madoffa i spółek forexowych zacz ł dryfowa w stron piramidy finansowej. Madoff by zachowa pozycj, zacz ł wypłaca klientom dywidendy z pieni dzy, które pozyskiwał od nowych klientów. W 2006 r. SEC otrzymał doniesienie o prowadzeniu piramidy finansowej przez Madoffa. Kon-

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, trolerzy SEC nie znale li w firmie nieprawidłowo ci. W tpliwo ci inspektorów SEC nie wzbudził fakt, e audytem operacji Madoffa zajmuje si zatrudniaj ce trzy osoby biuro ksi gowe Friehling & Horowitz. Jej kierownictwo utrzymywało, e od 15 lat nie zajmuje si audytami. Co na to PCA- OB? Chyba nic. I jeszcze jeden kuriozalny fakt o niesamowitym znaczeniu. SEC poradziła Madoffowi, eby przeprofilował swoj firm z funduszu inwestycyjnego, który podlega giełdowym regulacjom na firm doradcz, której działalno nie podlega jurysdykcji SEC. Dobre rady zawsze w cenie i Madoff skwapliwie zastosował si do nich. Ponadto sprawa miała dalszy ci g o zabarwieniu rodzinnym, gdy bratanica Madoffa po lubiła jednego z inspektorów SEC, co zreszt sam Madoff o wiadczył publicznie w wywiadzie udzielonym przed kamerami TV. 4. Uwagi ko cowe Odzyskanie pieni dzy b dzie trudne, zwłaszcza e lista aktywów nale cych do Bernarda Madoffa nie zostanie podana do wiadomo ci publicznej - poinformowała Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd w USA. S dzia federalny dał mu czas do ko ca grudnia ub. roku na dostarczenie Komisji Papierów Warto ciowych i Giełd szczegółowej listy wszystkich jego inwestycji, kredytów, rachunków firm brokerskich i innych aktywów. Do 26 stycznia Madoff musi przedstawi szczegółow list dotycz c zagranicznych inwestycji. Lista musi zawiera ródło, sumy, dyspozycje i obecn lokalizacj wszystkich wymienionych składników. Na rynku istniej obawy, e wi ksza cz pieni dzy zainwestowana przez ró ne firmy i inwestorów u Madoffa mo e by ulokowana w funduszach za granic. W takiej sytuacji, gdyby lista została upubliczniona to zagraniczni regulatorzy i kredytorzy mogliby chcie przej te pieni dze. Kwoty strat nie s wi c pewne i jednoznaczne. Na podstawie ró nych ródeł agencja Bloomberg ustaliła, e wszyscy zidentyfikowani inwestorzy stracili ł cznie 35 miliardów dolarów. Madoff, aresztowany 11 grudnia 2008 roku za defraudacj, przebywa obecnie w areszcie domowym i podlega dozorowi elektronicznemu. Grozi mu kara 10 lat wi zienia i 5 mln. USD grzywny. Autor zwraca uwag na fakt, i to niewielka kara w porównaniu z obostrzeniami karnymi wynikaj cymi z ustawy SOX2002. Autor wyra a gł bokie przekonanie, ze splot zdarze, osób, wpływów politycznych czy towarzyskich stworzył systemowe warunki do zaistnienia, funkcjonowania i ukrywania rzeczywistej działalno ci Madoff Investment Securities. Wyra a równie przekonanie, e mo na by zapobiec całej sytuacji, gdyby obowi zkiem prawnym był audyt z wykorzystaniem narz dzi CAAT oraz audyt informatyczny systemów, które słu yły jako narz dzie dokonania oszustwa. Obecna sytuacja przypomina tykaj ca bomb zegarow. rodki pieni ne, cz sto publiczne lub emerytalne, przepływaj przez mi dzynarodowy system finansowy przy wykorzystaniu systemów informatycznych, których audyt informatyczny by mo e nie został nigdy przeprowadzony. Audytorzy, którzy rzetelnie wykonuj swoj prac wg. standardów mi dzynarodowych poddawani s naciskom, presji a czasem zwalniani z pracy. Pa stwa nie zapewniaj c im nale ytej ochrony ich niezale no ci, czym pod wiadomie godz si na podobne incydenty w przyszło ci. Ponad 10 letnia praktyka audytorska, konsultingowa oraz do wiadczenia dydaktyczne na rzecz polskiego i mi dzynarodowego sektora bankowo-finansowego, nakazuj autorowi daleko posuni t ostro no w wydawaniu opinii o skutecznym zabezpieczaniu wiarygodno ci i bezpiecze stwie transakcji. S równie dalekie od chocia by umiarkowanego optymizmu co do zachowania przez nie tych e cech w przyszło ci.

7 200 Piotr Welenc Bernard Madoff historia mitu uczciwo ci Bibliografia 1. J. Chmielewski: Wirtualne Organizacje Wiedzy, Sieci Neuronowe w Zastosowaniu do Wspomagania Tworzenia Konsorcjum, 2007, Analiza Systemowa w Finansach i Zarz dzaniu, ISBN , strony J.Chmielewski: Transfer wiedzy i innowacji w zakresie zastosowa informatyki i cybernetyki jako sposób zwi kszenia kapitału intelektualnego dla Polski i Regionów, Płock, A. Straszak: Informatyka jako siła sprawcza gwałtowego rozwoju i kryzysów. W: Artykuł na VI Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, BBC: Financial crisis at-a-glance. W: BBC.com, stm Oct Piotr Welenc, CISA, CGEIT: Transfer wiedzy i innowacji w zakresie zastosowa informatyki i zarz dzania wiedz jako sposób zwi kszenia sprawno ci i efektywno ci sektora bankowego w Polsce, Płock Artykuły prasowe 2008 r.: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Bankowa, Puls Biznesu, Parkiet, BBC.com, i inne, 7. BERNARD MADOFF MYTH OF HONESTY HISTORY Summary The article presents the social and economics mechanisms of fraud, crimes and economic abuses. Case study provides an analysis of illegal financial operations disclosed in the final quarter of last year. Financial crisis is directly linked to the crisis of ethical behavior and underestimated corporate governance in the development of modern enterprises. Technology mechanisms left without adequate controls, audit information and without the principles of "IT governance" may constitute a threat of the financial system credibility. Keywords: Madoff, corporate governance, audit information, fraud, crime, economic abuses. Piotr Welenc, CISA, CGEIT Zaoczne Studium Doktoranckie IBS PAN

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 2 Wykład 2. Wolność gospodarcza ( Economic Freedom) Koncepcja instytucjonalnego definiowania pojęcia wolności gospodarczej została opracowana przez M. Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1986 roku. Seria

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych.

Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych. Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych. Na podatnikach prowadzących działalność gospodarczą ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg. Księgi

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo