BERNARD MADOFF HISTORIA MITU UCZCIWO CI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BERNARD MADOFF HISTORIA MITU UCZCIWO CI"

Transkrypt

1 BERNARD MADOFF HISTORIA MITU UCZCIWO CI PIOTR WELENC CISA, CGEIT Zaoczne Studium Doktoranckie IBS PAN Streszczenie W artykule zaprezentowano mechanizmy społeczne i ekonomiczne oszustw, przest pstw i naduzy gospodarczych. Studium przypadku stanowi analiza nielegalnych operacji finansowych ujawniona w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Kryzys finansowy ł czy si bezpo rednio z kryzysem zachowa etycznych i niedocenieniem ładu korporacyjnego w rozwoju nowoczesnych przedsiebiorstw. Mechanizmy technologiczne pozostawione bez nale ytej kontroli, audytu informatycznego oraz zasad IT governance mog stanowi zagro enie dla wiarygodno ci systemu finansowego. Słowa kluczowe: Madoff, ład korporacyjny, audyt informatyczny, oszustwa, przestepstwa, nadu ycia gospodarcze. 1. Kryzys moralny sektora finansowego W 1960 r. Madoff zało ył firm Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. W styczniu 2008 r., według danych zgłoszonych do SEC, czyli ameryka skiej komisji nadzoru giełdowego, firma doradztwa inwestycyjnego Mafdoffa obracała aktywami ocenianymi na 17,1 mld. dol. Kilka tygodni temu NASDAQ, do niedawna dzieło ycia Bernarda Madoffa prze ył trudn chwil. Madoff jego twórca został aresztowany pod zarzutem gigantycznego oszustwa piramidy finansowej działaj cej na zasadzie schematu Ponziego. Polega on na spłacaniu wcze niejszych inwestorów pieni dzmi uzyskanymi od tych, którzy wpłacili je pó niej, zwiedzeni obietnic szybkiego zysku o wielkich rozmiarach. Funkcjonowanie piramidy uzale nione jest od stałego dopływu du- ych ilo ci kapitału i wcze niej czy pó niej jest ona skazana na załamanie si, poniewa fundusz hedgingowy (a takim był fundusz B.Madoffa) wypłaca stale pieni dze tym którzy s pierwsi a pozostali ponosz koszty spłaty, nawet o tym nie wiedz c. Przez lata nikt nie interesował si metodami działania biznesu Madoffa. Madoff został zwolniony z aresztu za kaucj w wysoko ci 10 mln dol. i umieszczony w areszcie domowym. Trudno mu było nawet w ród najbli szej rodziny liczy na por czenie. Klienci Madoffa znienawidzili go szczególnie, poniewa to nie pieni dze ale poczucie zdrady dotkn ło ich szczególnie. Nie ma wi kszej ha by ni kra od przyjaciół, rodziny i tych, którzy mu zaufali mówił nie kryj c oburzenia Richard Ziman, członek zarz du fundacji ydowska Federacja Los Angeles. wiadomo wystrychni cia na dudka i plama na honorze jest dla nich ciosem, którego nie wybacz Madoffowi nigdy ani w tym yciu, ani w przyszłym. Patos? By mo e. Niech jego uzasadnieniem b dzie pewien by mo e nieznacz cy ju dzisiaj fakt. Nad grobem Kena Laya prezesa ENRONu jeden z uczestników ceremonii za dał otwarcia trumny, aby na własne oczy przekona si czy ciało Laya rzeczywi cie si tam znajduje. Ameryka skie tabloidy podchwyciły hasło reklamowe: "Zanim zło ycie w grobie trumn tego

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, oszusta, sprawd cie, czy na pewno w niej jest!" Piramida finansowa pogr yła wiat finansowy w stratach. Banki, prywatni inwestorzy obecnie wstydz si stan publicznie w roli ofiary lub naiwnego po rednika (wiele klientów Madoffa to banki, które oczywi cie przerzuciły natychmiast straty na swoich klientów np. Santander). Madoff, który zaliczał si do najbardziej znanych i wpływowych postaci w kr gach nowojorskiej finansjery, obracał pieni dzmi czołowych ameryka skich biznesmenów i polityków, licznych instytucji, takich jak ydowskie uniwersytety i fundacje charytatywne. Oficjalnie wiadomo, e ucierpiały finansowo znane banki m.in. HSBC, Fortis, UniCredit, Santander, Aozora Bank i Nomura Holdigs (grupa finansowa) (Japonia), banki brytyjskie i włoskie liczne ameryka skie organizacje charytatywne, zwłaszcza ydowskie jak równie inwestorzy arabscy. Wielu klientów nie przyznało si oficjalnie i dopiero serwisy ekonomiczne (Bloomberg) ujawniły wielko ci strat. wiat dobroczynno ci ydowskiej w USA jest niewielki i słu y przewa nie finansowaniu dzieł kulturalno-o wiatowych. Z datków bogatych darczy ców utrzymywane były synagogi, przedszkola, szkoły, szpitale, muzea, uniwersytety, domy spokojnej staro ci, wyjazdy do Izraela dla ameryka skiej młodzie y ydowskiego pochodzenia i wiele, wiele innych. Madoff był w tym wiecie jednym z najwi kszych dobroczy ców. Wsparcie powy szych activities nie było by mo liwe w tym stopniu, gdyby nie pieni dze otrzymane od Madoffa. Ucierpiały nie tylko liczne kluby ydowskie oraz indywidualni inwestorzy hiszpa scy. Inwestycje dokonywane były poprzez fundusze, które lokowały rodki w piramidzie Madoffa. St d tez utrudnione było dochodzenie prawdy nie tylko o pochodzeniu pieni dzy ale równie o wysoko ci ewentualnych strat. W czasach prosperity inwestorzy wspierali B.Madoffa gotówk i reklamowali go jako geniusza finansowego. Po jego aresztowaniu karta si odwróciła. Prezes banku Santander stwierdził, e nie b dzie kompensował swoim klientom szkód zwi zanych z piramid Madoffa. Klienci Santander stracili 3,3 mld dol. Mortimer Zuckermann przyznał w wywiadzie dla FOX Business, e 10% aktywów fundacji dobroczynnej zostało powierzone firmie Madoffa. Sam Zuckerman w wywiadzie dla FOX Business stwierdził: 'I've Never Heard of Madoff'. Znalazło wi c w pełni zastosowanie stare przysłowie mówi ce i sukces ma wielu ojców, tylko kl ska jest sierot. W ród poszkodowanych s nie tylko banki, ale i fundacje, uniwersytety i osoby prywatne. Liczba poszkodowanych, czyli tych, którzy uwierzyli, e bez wzgl du na koniunktur giełdow mo na osi ga kilkunastoprocentowe roczne zyski z inwestycji, ro nie praktycznie co dnia. Czy zainwestowali by swoje pieni dze, gdyby w tpili w uczciwo Madoffa? Sam Madoff stwierdził 20 pa dziernik 2007 r. I m very close with the regulators As a master of fact my niece just married one. Zapewniaj c, e jego działalno jest zgodna zarówno z regulacjami jak i praktykami biznesowymi sprowadził spraw przejrzysto ci i zaufania do.absurdu. Kto w tpi w moj uczciwo zachowuje si absurdalnie. To zastanawiaj ca gra psychologiczna. Mo na by wysnu z niego nast puj cy wniosek: wszyscy tak my l wi c nikt nie o mieli si zaprzeczy. B. Madoff uchodził za bankiera w starym stylu, który dbał o image swojej firmy rygorystycznie przestrzegaj c wysokich standardów etycznych. Taki obraz pozostawił po sobie w ród pracowników firmy Bernard L. Madoff Investment Securities. Upadek Madoffa mo e spowodowa trudne do przewidzenia konsekwencje dla biznesu i kół finansowych, ale tak e dla oszcz dno ci zwykłych Amerykanów. Zastanawiaj ce jest to, i aresztowanie Madoffa (zaj li si tym jak zwykle agenci FBI) nast piło dopiero wówczas, gdy on sam przyznał swoim współpracownikom, e jego operacje finansowe były jednym wielkim kłamstwem. Audytor badaj cy firm Bernard L. Madoff Investment

3 196 Piotr Welenc Bernard Madoff historia mitu uczciwo ci Securities LLC (fundusz hedgingowy), ani jakakolwiek spółka nie zadała sobie trudu uwa nego zbadania legalno ci operacji finansowych prowadzonych przez Madoffa. Dlaczego? Niew tpliwym faktem jest to, i operacje finansowe Madoffa podlegały 16 razy kontroli SEC, odpowiedzialnej za nadzór nad obrotem giełdowym i nie stwierdzono nieprawidłowo ci. To u piło czujno rynku i pozwoliło Madoffowi macha przed nosem czystym raportem z kontroli SEC potencjalnym ofiarom. Zastanawiaj ce jest, e nikt nie zwrócił uwag na wybór mało znanej firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdania finansowego Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Kolejn zagadk jest i nie zainteresowała si tym faktem PCAOB z mocy prawa USA powołana do sprawowania nadzoru nad prawidłowo ci prowadzenia ksi gowo ci spółek publicznych. Ci nie si wi c po raz kolejny pytanie: dlaczego? Próba odpowiedzi postawione pytania oscyluje pomi dzy ignorancj a spiskowa teori dziejów. W czasach swobodnego przepływu kapitału, gdy pieni dze nie znaj granic, tak e oszustwa przybieraj wymiary globalne. Innowacja zawsze jest pozytywna, je eli budzi intelekt do my lenia analityczno - systemowego i zmusza do wyci gania wniosków konstruktywnych, nawet w oparciu o bolesne pora ki. Destrukcja jest równie innowacyjna. 2. Zrozumienie konieczno ci governance Skandale i oszustwa finansowe nie s czym nowym w gospodarce globalnej. Kiedy w 2001 roku run ł Enron, a nast pnie Worldcom, Parmalat, banki azjatyckie wiat wiedział, ze musi rozprawi si z nieuczciwymi podmiotami stanowi cymi zagro enie dla ładu rynkowego. Wydawało si, e regulacja Sarbaness Oxley Act, wprowadzona pod obrady Kongresu i przyj ta jednogło- nie w USA skutecznie poło y kres nadu yciom, a ich sprawców po le do wi zienia na długie lata. Co takiego si stało, e ustawa która miała by istnym młotem na czarownice okazała si de facto nieskuteczna. Zdaniem autora o wiele łatwiej zgadza si na karanie innych i wskazywanie ich nieuczciwo ci ani eli rozpocz działania na rzecz ładu korporacyjnego, wiarygodno ci i przejrzysto ci operacji finansowych we własnym mo na powiedzie mikrozakresie. Drugim czynnikiem jest niew tpliwa pokusa niewielu CEO i CFO staj c w sytuacji pokusy umie si jej oprze. Przyczyn tego zjawiska jest zwykła chciwo i ch wykazania si przed udziałowcami zyskiem, który przekłada si na ich premie i bonusy. St d obni ona awersja do ryzyka. Ludzie, którzy dokonuj oszustw s przewa nie zewn trzsterowni. Poj cie zewnatrzsterowno ci wprowadził do psychologii Bernard Rotter w teorii umiejscowienia poczucia kontroli (location of control). Umiejscowienie poczucia kontroli w człowieku wskazuje na kryteria podejmowanych decyzji. Osoby zewnatrzsterowne motywowane s do zachowa uczciwych poprzez gro b kary, podczas gdy osoby wewn trzsterowne interioryzuj warto ci i nie stroni od odpowiedzialno ci za własne zachowania, które maj wymiar etyczny i prospołeczny. Governance w znacznej mierze to etyka i warto ci uniwersalne adoptowane do konkretnych warunków biznesowych. Podstaw relacji biznesowej jest zaufanie i komunikacja warto ci.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Czy by brakowało regulacji? Autor zwraca uwag na pewien fakt: otó ustawa SOX traktuje niezwykle surowo oszustwa finansowe. Afery wstrz saj ce co pewien czas wiatem finansowym (przede wszystkim giełd ) były rozliczane z cał surowo ci (patrz ENRON lub WORLDCOM). W SOX Act 2002 zapis mówi cy, i podmioty które pozyskały rodki finansowe w sposób nielegalny maj obowi zek zwróci wszystkie przychody (nale ne lub nienale ne, zdobyte w sposób legalny lub nielegalny) z ostatnich 24 miesi cy. Prosz wyobrazi sobie spełnienie tego wymogu prawa przez wła cicieli imperiów finansowych które finansowali nielegalne operacje Madoffa i byli ich beneficjentami. Najbli sze lata z pewno ci dadz odpowied na pytanie, czy zapisy ustawy SOX znajd pełne zastosowanie wobec wszystkich podmiotów zwi zanych ze spraw czy pozostan zatuszowane. Zarzuty nie postawione, odpowiedzialno nigdy nie wyegzekwowana a przest pcy korzystaj c z nielegalnie zdobytych fortun b d spokojnie dokonywa dalszych oszustw ubo si wył cznie o kwoty por cze maj tkowych. Zdaniem autora jest to jedno z zada mediów, aby pilnie patrze na r ce podmiotom, które powinny (zgodnie z zapisami SOX) zwróci nienale ne zyski za okres 2 poprzednich lat. Oszustwa finansowe wbrew surowym sankcjom rozkwitaj. Ostatni afer, któr wstrz sn ła tym razem bran IT oraz outsourcingiem jest skandal Ramalinga Raju, indyjskiego potentata finansowego, który zbudował swoje imperium na kreatywnej ksi gowo ci. Straty wprawdzie s mniejsze (1,6 mln. USD), ale przecie nie o fizyczne wielko ci tu chodzi. Bernard Madoff nazwisko zało yciela NASDAQ b dzie zawsze ju mówiło nie o sukcesie ale o skandalu i oszustwie. Zdaniem autora wiat pozwolił na niebezpieczny precedens. Pozwolił na wykorzystanie niekontrolowanych mechanizmów elektronicznej wymiany do prowadzenia operacji finansowych o mi dzynarodowej skali i znaczeniu, które maj wpływ na finanse zwykłych ludzi, a w rodowisku ameryka skim przekładaj si wprost na fundusze emerytalne prostych obywateli. Kryzys finansowy przestał by domen drobnych ameryka skich ciułaczy, kupowali sobie domy za pół miliona i podczas kryzysu i niemo liwo ci spłaty kredytów (subprime) nie poradzili sobie finansowo. Klientem Madoffa była ameryka ska elita, od Stevena Spielberga po noblist Elie Wiesela. Okazało si, e na mechanizmy oszustwa, pazerno oraz nieodporni s równie bogaci, przewiduj cy i o wieceni. Grono pechowców oszukanych przez Madoffa powi kszyli: szef wytwórni Disney i zało yciel Dreamworks Jeffrey Katzenberg czy David Geffen, wła- ciciel Geffen Records, Steven Spielberg (Wunderkind Foundation Stevena Spielberga, według zezna podatkowych za 2006 r. w 70 proc. finansowała swoj działalno z inwestycji w fundusz Madoffa.), Mortimer Zuckerman, Blumenfeld, i Katzenberg potentat rynku nieruchomo ci. Oszustwo globalne odbyło si to nie bez przyzwolenia wiatowych elit finansowych, banków, zintegrowanego nadzoru finansowego pa stw o dojrzałej i przejrzystej strukturze prawa. Cały splot sytuacji wskazuje na to, i mechanizmy kontroli Pa stwa i rynku zostały zaprojektowane i wdro one w sposób nieskuteczny. Oczywi cie ryzykownym jest postawienie tezy, i zjawisko to miało charakter zaplanowany, tajemny, wiadomy lub umy lny. Nie brak jednak obserwatorów, którzy s gotowi broni nawet spiskowej teorii kryzysu i ferrowa tez, i oszustwa finansowych krezusów nigdy nie ujrzały by wiatła dziennego, gdyby ofiarami nie okazały si tak znacz ce firmy i nazwiska. Cech oszustw o charakterze globalnym jest to, i pieni dz inwestowany na rynkach wysokiego ryzyka (dozwolonych przez pa stwo) wirtualnie kr y po wszystkich rynkach finansowych wiata i ostatecznie droga przez niego przebyta jest tak skomplikowana, e jest nie do wy ledzenia

5 198 Piotr Welenc Bernard Madoff historia mitu uczciwo ci konwencjonalnymi metodami. Faktem jedynym jest to, ze nie dotarł do ostatecznego beneficjenta i nie przyniósł mu spodziewanego zysku. Niebezpiecznym precedensem jest fakt, i ostatecznie wirtualizacja obrotu ko czy si na funduszach emerytalnych, gdzie w gr wchodz realne oszcz dno- ci obywateli i perspektyw utraty dorobku całego ycia. Pa stwo próbuje jako łata dziury finansowe z nielegalnych spekulacji, rekompensuj c cz strat podatnikom, którzy jak by nie było s równie wyborcami, a niepowodzeniami systemu finansowego obci aj lokalne władze. Politycy cz sto podnosz swoje notowania, obiecuj c obywatelom walk z korupcja, zwalczanie nadu y i 100%owe rekompensaty utraconych aktywów. Oszu ci cz sto wykorzystuj tzw. efekt ekskluzywno ci. Nie ka dy mógł zosta klientem Madoffa. Dost p do Madoffa zapewniali przyjaciele finansisty, Robert Jaffe i jego te, 95-letni Carl Shapiro. Minimalna kwota, jak mo na było u niego zainwestowa, wynosiła milion dolarów. Znajomo z Madoffem i mo liwo skorzystania z jego geniuszu był przywilejem zarezerwowanym dla członków ekskluzywnych klubów, do których prawo wst pu liczone jest w setkach tysi cy dolarów rocznie. Podobny mechanizm zastosowali wła ciciele firmy Interbrok Investment głównego aktora jednego z najbardziej spektakularnych wpadek systemu bankowego, którzy wykorzystuj c forex utworzyli podobn piramid finansow, a roszczenia klientów usiłowali zaspokaja sfałszowanymi gwarancjami bankowymi. Otó dost p do firmy Interbrok Investment mieli prominenci wiata polityki, kultury, warszawska palestra, parlamentarzy ci.słowem elita. Wst p do interesu kosztował nie mniej ni 20 tys. PLN, a podwójna ksi gowo pozwoliła oszuka wszystkich. Skomplikowane wojny na przepisy i paragrafy spowodowały lawin oskar e, procesów i zainteresowanie prokuratury, która prowadzi ledztwo do dnia dzisiejszego. Afery maj jednak to do siebie, e przypominaj wybuch wulkanu. Prasa z lubo ci obserwuje i komentuje bie ce wydarzenia, z odwrotnie proporcjonalnym zainteresowaniem do upływu czasu. A oto przykłady z polskiego rynku: Interbrok firma zbankrutowała w maju 2007 r. po tym, jak trzech jej wła cicieli zatrzymało CB. Prokuratura przedstawiła im zarzuty oszustw na co najmniej 100 mln. zł i przywłaszczenie po 1 mln. zł. Siedmiuset klientów Interbroka zgłosiło wierzytelno ci na 600 mln. zł. Szacunki syndyka, oparte na prawdziwej ksi gowo ci, a nie przedstawianej klientom, si gaj 145 mln. zł. Netforex s d ogłosił upadło spółki dwa miesi ce temu. W sierpniu 2007 r. jej dwaj wła- ciciele znale li si w areszcie. Prokuratura zarzuca im oszukanie kilkudziesi ciu klientów na co najmniej 14 mln. zł oraz prowadzenie działalno ci maklerskiej bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. WGI Dom Maklerski firma zbankrutowała w czerwcu 2006 r. Dwa miesi ce wcze niej KNF odebrała jej licencj. Kilkuset klientów utraciło według ró nych szacunków mln. zł. Szefowie WGI po przedstawieniu zarzutów przebywaj na wolno ci za por czeniem maj tkowym. Historia nie okazała si nauczycielk ycia jak zwykle. Klienci oszustów byli zamo nymi lud mi w sile wieku i nie potrzebowali ryzykownego, szybkiego dorobku ale bezpiecznych inwestycji o wzgl dnie stałej stopie zwrotu. Około roku 2005 biznes Madoffa i spółek forexowych zacz ł dryfowa w stron piramidy finansowej. Madoff by zachowa pozycj, zacz ł wypłaca klientom dywidendy z pieni dzy, które pozyskiwał od nowych klientów. W 2006 r. SEC otrzymał doniesienie o prowadzeniu piramidy finansowej przez Madoffa. Kon-

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, trolerzy SEC nie znale li w firmie nieprawidłowo ci. W tpliwo ci inspektorów SEC nie wzbudził fakt, e audytem operacji Madoffa zajmuje si zatrudniaj ce trzy osoby biuro ksi gowe Friehling & Horowitz. Jej kierownictwo utrzymywało, e od 15 lat nie zajmuje si audytami. Co na to PCA- OB? Chyba nic. I jeszcze jeden kuriozalny fakt o niesamowitym znaczeniu. SEC poradziła Madoffowi, eby przeprofilował swoj firm z funduszu inwestycyjnego, który podlega giełdowym regulacjom na firm doradcz, której działalno nie podlega jurysdykcji SEC. Dobre rady zawsze w cenie i Madoff skwapliwie zastosował si do nich. Ponadto sprawa miała dalszy ci g o zabarwieniu rodzinnym, gdy bratanica Madoffa po lubiła jednego z inspektorów SEC, co zreszt sam Madoff o wiadczył publicznie w wywiadzie udzielonym przed kamerami TV. 4. Uwagi ko cowe Odzyskanie pieni dzy b dzie trudne, zwłaszcza e lista aktywów nale cych do Bernarda Madoffa nie zostanie podana do wiadomo ci publicznej - poinformowała Komisja Papierów Warto ciowych i Giełd w USA. S dzia federalny dał mu czas do ko ca grudnia ub. roku na dostarczenie Komisji Papierów Warto ciowych i Giełd szczegółowej listy wszystkich jego inwestycji, kredytów, rachunków firm brokerskich i innych aktywów. Do 26 stycznia Madoff musi przedstawi szczegółow list dotycz c zagranicznych inwestycji. Lista musi zawiera ródło, sumy, dyspozycje i obecn lokalizacj wszystkich wymienionych składników. Na rynku istniej obawy, e wi ksza cz pieni dzy zainwestowana przez ró ne firmy i inwestorów u Madoffa mo e by ulokowana w funduszach za granic. W takiej sytuacji, gdyby lista została upubliczniona to zagraniczni regulatorzy i kredytorzy mogliby chcie przej te pieni dze. Kwoty strat nie s wi c pewne i jednoznaczne. Na podstawie ró nych ródeł agencja Bloomberg ustaliła, e wszyscy zidentyfikowani inwestorzy stracili ł cznie 35 miliardów dolarów. Madoff, aresztowany 11 grudnia 2008 roku za defraudacj, przebywa obecnie w areszcie domowym i podlega dozorowi elektronicznemu. Grozi mu kara 10 lat wi zienia i 5 mln. USD grzywny. Autor zwraca uwag na fakt, i to niewielka kara w porównaniu z obostrzeniami karnymi wynikaj cymi z ustawy SOX2002. Autor wyra a gł bokie przekonanie, ze splot zdarze, osób, wpływów politycznych czy towarzyskich stworzył systemowe warunki do zaistnienia, funkcjonowania i ukrywania rzeczywistej działalno ci Madoff Investment Securities. Wyra a równie przekonanie, e mo na by zapobiec całej sytuacji, gdyby obowi zkiem prawnym był audyt z wykorzystaniem narz dzi CAAT oraz audyt informatyczny systemów, które słu yły jako narz dzie dokonania oszustwa. Obecna sytuacja przypomina tykaj ca bomb zegarow. rodki pieni ne, cz sto publiczne lub emerytalne, przepływaj przez mi dzynarodowy system finansowy przy wykorzystaniu systemów informatycznych, których audyt informatyczny by mo e nie został nigdy przeprowadzony. Audytorzy, którzy rzetelnie wykonuj swoj prac wg. standardów mi dzynarodowych poddawani s naciskom, presji a czasem zwalniani z pracy. Pa stwa nie zapewniaj c im nale ytej ochrony ich niezale no ci, czym pod wiadomie godz si na podobne incydenty w przyszło ci. Ponad 10 letnia praktyka audytorska, konsultingowa oraz do wiadczenia dydaktyczne na rzecz polskiego i mi dzynarodowego sektora bankowo-finansowego, nakazuj autorowi daleko posuni t ostro no w wydawaniu opinii o skutecznym zabezpieczaniu wiarygodno ci i bezpiecze stwie transakcji. S równie dalekie od chocia by umiarkowanego optymizmu co do zachowania przez nie tych e cech w przyszło ci.

7 200 Piotr Welenc Bernard Madoff historia mitu uczciwo ci Bibliografia 1. J. Chmielewski: Wirtualne Organizacje Wiedzy, Sieci Neuronowe w Zastosowaniu do Wspomagania Tworzenia Konsorcjum, 2007, Analiza Systemowa w Finansach i Zarz dzaniu, ISBN , strony J.Chmielewski: Transfer wiedzy i innowacji w zakresie zastosowa informatyki i cybernetyki jako sposób zwi kszenia kapitału intelektualnego dla Polski i Regionów, Płock, A. Straszak: Informatyka jako siła sprawcza gwałtowego rozwoju i kryzysów. W: Artykuł na VI Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz, BBC: Financial crisis at-a-glance. W: BBC.com, stm Oct Piotr Welenc, CISA, CGEIT: Transfer wiedzy i innowacji w zakresie zastosowa informatyki i zarz dzania wiedz jako sposób zwi kszenia sprawno ci i efektywno ci sektora bankowego w Polsce, Płock Artykuły prasowe 2008 r.: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Bankowa, Puls Biznesu, Parkiet, BBC.com, i inne, 7. BERNARD MADOFF MYTH OF HONESTY HISTORY Summary The article presents the social and economics mechanisms of fraud, crimes and economic abuses. Case study provides an analysis of illegal financial operations disclosed in the final quarter of last year. Financial crisis is directly linked to the crisis of ethical behavior and underestimated corporate governance in the development of modern enterprises. Technology mechanisms left without adequate controls, audit information and without the principles of "IT governance" may constitute a threat of the financial system credibility. Keywords: Madoff, corporate governance, audit information, fraud, crime, economic abuses. Piotr Welenc, CISA, CGEIT Zaoczne Studium Doktoranckie IBS PAN

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska

Bardziej szczegółowo

Jak sprzedaje si Polsk

Jak sprzedaje si Polsk Jak sprzedaje si Polsk Echo dnia, 28 listopada 2011 r. Rz d chce, by francuski koncern EDF przej ł cał grup Enea, do której nale y równie Elektrownia Kozienice. Budzi to wielkie emocje w ród załogi. Ujawniamy

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI MAŁGORZATA RUTKOWSKA Politechnika Wrocławska Streszczenie W opracowaniu przedstawiono istot ekonomii społecznej, podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego wybrane problemy, Space-Society-Economy No 10,

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo