Kondycja finansowa Polaków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kondycja finansowa Polaków"

Transkrypt

1 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota naszych zaległych płatności, głównie tych z rat kredytów, wzrosła o ponad 600 mln zł, przekraczając aż 40 mld zł. Paweł Kosmala Na koniec sierpnia br. polskie gospodarstwa domowe zadłużone były w bankach na 587 mld zł, co przy średnim oprocentowaniu zaciągniętych kredytów (6,95 proc.) daje 41,1 mld zł odsetek rocznie. Na początku października Rada Polityki Pieniężnej zmieniła poziom stóp procentowych. Była to decyzja co najmniej zaskakująca, nie dlatego że dotyczy kolejnej obniżki stóp procentowych, ale ze względu na to, o jakiej skali jest w niej mowa. Zredukowano bowiem główną stopę procentową o 0,5 p.p. do 2 proc., czyli do poziomu najniższego w historii działalności RPP. To także pierwsza od 2009 r. tak duża jednorazowa obniżka. Pobudzający impuls od RPP Komentatorzy są zgodni to reakcja RPP na pojawiające się sygnały wyhamowania koniunktury. Jeszcze większym zaskoczeniem była decyzja RPP dotycząca poziomu stopy lombardowej obniżka do 3 proc., czyli o 1 p.p., to wiadomość, której nie mogą z zadowoleniem przyjąć polskie banki, gdyż zmiana zmusza je do kolejnego obniżenia ceny oferowanych kredytów, a tym samym redukcji swoich przychodów. Zmiana ta jednak pozwoli na zwiększenie sprzedaży tych samych banków w skali globalnej. Tańszy kredyt to więcej kredytobiorców. Takie są oczekiwania RPP traktującej cięcie stóp jako instrument ożywienia konsumpcji więcej kredytów to większe środki pieniężne przeznaczone na konsumpcję, większa zaś konsumpcja to impuls dla produkcji. Skutki zmian Popyt na kredyt to wartość stała i trudno jest oczekiwać, że po obniżce stóp procentowych w bankach i u pośredników kredytowych pojawią się kolejki nowych klientów, którzy dotychczas o zaciągnięciu kredytów nie myśleli. Takie zjawisko na pewno nie nastąpi. Obniżenie kosztów kredytu jest jednak szansą dla ogromnej rzeszy ludzi, którzy z tytułu zbyt niskiej zdolności kredytowej w ostatnim czasie kredytów nie otrzymali lub też otrzymali kredyt niższy, niż wnioskowali. Teraz ich zdolność poprawi się i warto spróbować ponownie złożyć wniosek kredytowy. Oczywiście dotyczyć to będzie niewielkiej części tychże klientów, ale w skali kraju liczba nowych kredytobiorców może być znacząca. Lepsza dostępność kredytu nie dotyczy tylko kredytobiorców indywidualnych, ale także podmiotów gospodarczych, co z kolei powinno mieć pozytywny wpływ na konsumentów i zwiększenie zainteresowania nowymi inwestycjami. Innym istotnym efektem decyzji RPP jest obniżenie rat wielu spłacanych kredytów, co w konsekwencji zwiększy kwotę wolnych środków, które zarówno kredytobiorcy prywatni, jak i firmy spłacające swoje zobowiązania finansowe mogą przeznaczyć na inne cele, w tym na konsumpcję. Na jaki efekt może liczyć gospodarka? Eksperci twierdzą, że kilkumiliardowy. Cytując za Pulsem Biznesu, ostatnia decyzja RPP może podnieść wydatki na konsumpcję o ponad 7 mld zł w skali roku. Po ostatniej zmianie poziomu stóp procentowych kwota odsetek spadnie do poziomu 35,2 mld zł, a więc ok. 5,9 mld zł zostanie wolnych do dyspozycji gospodarstw domowych. Analogiczny efekt wystąpi w zadłużeniu podmiotów gospodarczych. Ich obecny dług w bankach szacowany jest na 297 mld zł, co przy średnim oprocentowaniu kredytów zaciągniętych przez te podmioty 4,73 proc. daje poziom odsetek w wysokości 14 mld zł. Zmiana stóp procentowych daje tutaj spadek poziomu płaconych odsetek do kwoty 12,5 mld zł i efekt 1,5 mld zł środków na inne wydatki. Łatwiej o kredyt To oczywiście proste matematyczne wyliczenie, bazujące na danych opartych na zaciągniętych już kredytach. Skala impulsu dla gospodarki może być znacznie większa, jeśli na skutek niższej ceny kredytów zwiększy się liczba kredytobiorców. Skala tego zjawiska zależy już od samych banków, a konkretnie od ich otwarcia na zwiększoną sprzedaż, czyli chęć udzielania kredytów po niższej cenie, a więc przy niższych jednostkowych przychodach. Tak czy inaczej osoby zainteresowane kredytem, a szczególnie ci klienci, którzy w ostatnim czasie zostali odprawieni z kwitkiem z banków, od pośredników lub innych instytucji kredytowych, winni ponownie zainteresować się możliwością zaciągnięcia dodatkowych środków finansowych. Dla wielu z nich sytuacja się zmieniła i tym razem kredyty uzyskają. Autor jest prezesem Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego

2 32 Analiza przyszłościowych tendencji na rynku produktów inwestycyjnych Rynki finansowe zawsze charakteryzowały się daleko idącą nieprzewidywalnością. Produkty inwestycyjne oferowane przez instytucje finansowe musiały w trosce o satysfakcję klienta uwzględniać tę nieprzewidywalność i umiejętnie sobie z nią radzić. W toku starań o realizację tego celu, czyli o pogodzenie w ramach rozsądnego kompromisu zyskowności i bezpieczeństwa, ukształtował się pewien kanon rozwiązań, który do niedawna funkcjonował w miarę stabilnie ku (być może tylko umiarkowanej) satysfakcji obu stron, tj. klientów i oferentów. Jacek Pawlak Filarami tego kanonu były lokaty bankowe oraz rynek papierów dłużnych i udziałowych i inwestujące na nim w imieniu klientów fundusze inwestycyjne. Strategie tych funduszy były relatywnie proste i różniły się proporcjami, w jakich mogły się pojawiać powyższe instrumenty w ich portfelach. Mamy zatem klasyczny podział na fundusze rynku pieniężnego, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone (te dwa ostatnie określane czasem mianem hybrydowych) i akcyjne. Na bazie tych funduszy towarzystwa ubezpieczeniowe zaoferowały rozwiązania typu unit-linked, dodając do prostych strategii inwestycyjnych realizowanych na ryzyko klienta opakowanie polisy. Wydawało się, że powyższy kanon rozwiązań będzie jeszcze długo decydował o obliczu rynku produktów inwestycyjnych. Ostatnie lata pokazują, że tak wcale być nie musi i że rynek wymusi w tej dziedzinie daleko idące, by nie rzec wręcz rewolucyjne zmiany. Kryzys wpłynął na popularność funduszy akcyjnych Przyczyną tego jest coraz powszechniejsze rozczarowanie klientów oferowanymi im rozwiązaniami. Tym, co rozczarowuje, są po pierwsze wyniki. Fundusze agresywne w warunkach podwyższonej zmienności stanowią zbyt duże wyzwanie dla odporności psychicznej inwestora o przeciętnej skłonności do ryzyka. Po krachu 2008 r. i jego minipowtórce z roku 2011 nie powtórzył się już masowy napływ pieniędzy do funduszy akcyjnych i nic nie wskazuje na to, by miał się w najbliższych latach powtórzyć. Nie pomogły tu dobre wyniki funduszy małych i średnich spółek w 2013 r., nie pomogły świetne rezultaty funduszy inwestujących na giełdach dojrzałych, bądź jak w bieżącym roku na giełdzie w Bombaju. Dużo większym wzięciem cieszyły się w ostatnich latach fundusze obligacji, w tym obligacji korporacyjnych, pomimo spektakularnych wpadek Idei oraz mniej spektakularnych w wykonaniu kilku innych zarządzających. Dopóki trwa sekwencja obniżek stóp procentowych fundusze obligacyjne mają szansę przyciągać pieniądze inwestorów, z chwilą jej zakończenia ich potencjał ulegnie jednak znaczącemu ograniczeniu, co zapewne zmniejszy również napływ środków. Kryzys zaufania Klienci są również rozczarowani mało przyjazną dla nich konstrukcją umów polis inwestycyjnych, które w minionej dekadzie były jednym z głównych źródeł pozyskiwania środków do funduszy inwestycyjnych. Jest mało prawdopodobne, by w latach następnych odzyskały tę pozycję po gwałtownym kryzysie zaufania w ostatnim okresie, do którego przyczyniły się bez wątpienia negatywne praktyki sprzedażowe banków i agentów. W dłuższej perspektywie byłoby to możliwe pod warunkiem całkowitej zmiany charakteru tych umów pod kątem ponoszonych przez klienta kosztów i narzucanych mu jednostronnych, rygorystycznych zobowiązań. Kierunek zmian mogą tu wskazywać umowy IKE i IKZE, dużo bardziej elastyczne, na ogół tańsze i na dodatek połączone z korzyściami podatkowymi promującymi długoterminowe oszczędzanie z myślą o emeryturze. Brak alternatyw dla przeciętnego konsumenta W najbliższych latach bez wątpienia utrzyma się dominacja lokat bankowych w strukturze oszczędności Polaków. Nie wynika ona z ich atrakcyjności, w środowisku niskich stóp procentowych, które zapewne nie wzrosną zauważalnie w najbliższych latach, jest ona raczej rezultatem braku akceptowalnych alternatyw, dopasowanych do wiedzy, doświadczenia i profilu ryzyka szerokiej rzeszy posiadaczy wolnej gotówki. Taką alternatywę mogą stanowić Doradztwo finansowe w świetle dyrektywy MIFiDII Uchwalone 15 maja 2014 r. dyrektywa nr 2014/65/UE (zwana dyrektywą MIFiD II) oraz rozporządzenie nr 600/2014 (tzw. rozporządzenie MIFiR) w sprawie rynków instrumentów finansowych wprowadzają usługę niezależnego doradztwa inwestycyjnego. Obserwowane praktyki rynkowe, w których klient jest narażony na misselling, asymetrię informacji wobec doradcy i ryzyko braku obiektywizmu porady skłoniła regulatorów do stworzenia usługi niezależnego doradztwa. Jednocześnie na firmy inwestycyjne nakłada się cały szereg obowiązków informacyjnych wobec konsumentów, co rodzi pytanie o zrozumienie tych informacji przez klientów, którzy co do zasady nie są profesjonalistami. dr Krzysztof Waliszewski Doradztwo inwestycyjne oznacza przy tym świadczenie na rzecz klienta, na jego wniosek albo z inicjatywy firmy inwestycyjnej osobistej rekomendacji w odniesieniu do jednej lub większej liczby transakcji na instrumentach finansowych. Obowiązki wobec klientów detalicznych Podmioty świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego mają do spełnienia szereg obowiązków wobec klientów detalicznych. Po pierwsze, muszą określić, czy doradztwo jest świadczone w sposób niezależny. Po drugie, powinni stwierdzić, czy doradztwo opiera się na szerokiej (doradztwo inwestycyjne niezależne) czy też na bardziej ograniczonej analizie różnych rodzajów instrumentów finansowych oraz w szczególności czy zakres ogranicza się do instrumentów finansowych emitowanych lub dostarczanych przez podmioty mające bliskie powiązania z firmą inwestycyjną lub posiadające jakiekolwiek inne stosunki prawne lub gospodarcze, takie jak stosunki umowne, na tyle bliskie, że stwarzają ryzyko naruszenia podstaw niezależności świadczonego doradztwa (doradztwo inwestycyjne zależne). Pełna informacja Po trzecie, klient powinien uzyskać informację, czy firma inwestycyjna zapewni klientowi okresową ocenę odpowiedniości instrumentów finansowych rekomendowanych temu klientowi. W przypadku poinformowania klientów przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest niezależnie, dana firma inwestycyjna ocenia wystarczający zakres instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Muszą się one wykazywać wystarczającym zróżnicowaniem pod względem ich rodzaju i emitentów lub dostawców produktu, aby zapewnić odpowiednią realizację inwestycyjnych celów klienta. Nie mogą także ograniczać się do instrumentów finansowych emitowanych lub dostarczanych przez samą firmę inwestycyjną lub przez podmioty mające bliskie powiązania z firmą inwestycyjną lub inne podmioty, z którymi firma inwestycyjna ma bliskie stosunki prawne lub gospodarcze, w tym stosunki umowne, stwarzające ryzyko naruszenia niezależności świadczonego doradztwa. Ponadto firma inwestycyjna nie może przyjmować ani pobierać wynagrodzenia, prowizji ani jakichkolwiek korzyści pieniężnych lub niepieniężnych wypłacanych lub przekazywanych przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej, a zwłaszcza od emitentów lub dostawców produktów w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów. W przypadku doradztwa zależnego firmy będą musiały dokładnie informować swoich klientów, na jakich warunkach przyjmują wynagrodzenie, co oznacza wprowadzenie zasady transparentności reguł wynagradzania. Dwa wymiary niezależności Niezależność doradztwa inwestycyjnego ma zatem dwa wymiary zakresu posiadanej oferty rynkowej stanowiącej podstawę wydawanych klientom rekomendacji (niezależność produktowa), a także niezależności finansowej, związanej z brakiem możliwości pobierania wynagrodzenia od dostawców instrumentów finansowych w formie prowizji czy innych korzyści. W ten sposób próbuje się wyeliminować konflikt interesów między podmiotem świadczącym usługi doradztwa inwestycyjnego a klientem. Podobne rozwiązania wprowadzono już w Wielkiej Brytanii od 2013 r. (RDR) w zakresie doradztwa inwestycyjnego, czy w Holandii, gdzie od 2013 r. zakazano pobierania wynagrodzenia nie tylko za doradztwo inwestycyjne, lecz także hipoteczne i ubezpieczeniowe. W Niemczech od sierpnia 2014 r. wprowadzono nową kategorię doradców finansowych przy inwestycjach kapitałowych wynagradzanych przez klientów tzw. honoraryjnych doradców finansowych (Honorar-Finanzanlagenberater).

3 33 przede wszystkim instrumenty i produkty oferujące przewidywalną i stabilną stopę zwrotu. Przykładem mogą tu być obligacje korporacyjne, zwłaszcza te o stałej stopie zwrotu, mogą to być również spółki wypłacające regularne dywidendy lub fundusze dzielące się na podobnej zasadzie regularnych wypłat zyskiem z inwestorami. Rozwiązania typu rentierskiego powinny cieszyć się rosnącym zainteresowaniem klientów. Zestawienie Najlepszych Produktów Inwestycyjnych 2014 roku Na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz bazując na własnej znajomości rynku ofert inwestycyjnych wyróżniliśmy najbardziej atrakcyjne rozwiązania dla inwestorów w 2014 r. W zestawieniu znalazły się produkty domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków oraz towarzystw ubezpieczeń. Prezentujemy najkorzystniejsze i najnowocześniejsze produkty o wysokich stopach Reklama zwrotu przeznaczone dla różnego typu inwestorów. Zestawienie jest uszeregowane w kolejności alfabetycznej według nazwy instytucji finansowej. Nie wartościujemy ofert, przyznajemy równe miejsce wszystkim wybranym. Redakcja Agresywne inwestowanie w połączeniu z bezpieczeństwem Rozwiązania bardziej agresywne mogą cieszyć się większą niż dotychczas popularnością, o ile zaoferują skuteczne długofalowo strategie w rodzaju absolutnej stopy zwrotu, zdejmując z klienta konieczność obstawiania trendów rynkowych, które są coraz bardziej kapryśne. TFI proponują coraz więcej takich rozwiązań, ale tylko nieliczne potrafiły dotąd w praktyce zarabiać, a w najgorszym wypadku przynajmniej chronić kapitał, w każdych okolicznościach rynkowych. Przykłady tych nielicznych wskazują, że takie rozwiązania, o ile będą miały skutecznych zarządzających, mogą przyciągnąć spory kapitał. Z drugiej strony coraz większą popularnością powinny cieszyć się zdecydowanie tańsze od aktywnie zarządzanych funduszy rozwiązania typu ETF, wiernie i pasywnie odzwierciedlające określony benchmark, nie zaś z nim walczące. To tania i prosta metoda obstawiania samodzielnie trendów przez bardziej doświadczonych inwestorów. Zmiany potrzebne od zaraz Po licznych przykrych doświadczeniach z lat ubiegłych inwestorzy wymuszą w najbliższym czasie ewolucję rozwiązań produktowych w kierunku większej przejrzystości, skuteczności i przyjaznej dla klienta konstrukcji. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla naszych oszczędności. Autor jest ekspertem i członkiem zarządu Multispektrum Sp. z o.o. MS Inwestycje i Finansowanie Rewolucja w branży finansowej Choć wdrożenie dyrektywy MIFID II w państwach członkowskich UE ma odbyć się do 2017 i 2018 r. można wyciągnąć ogólny wniosek, że obecne i przyszłe przemiany regulacyjne wskazują na kierunek, w którym będzie podążać doradztwo finansowe w Unii Europejskiej w przyszłości. Będzie to przejście od zależnego pośrednictwa opartego na prowizyjnym modelu wynagradzania od dostawców produktów do niezależnego doradztwa finansowego opłacanego przez klienta w różnej formie, obejmujące również opracowanie kompleksowego planu finansowego i jego aktualizację. Tylko w takim przypadku klient może oczekiwać od doradcy wysokiej jakości usługi, zwiększa się szansę na bezstronność doradcy i działanie w interesie klienta oraz kompleksowość w podejściu do zaspokojenia potrzeb klienta i realizację jego celów finansowych i życiowych. W Polsce będzie to oznaczać prawdziwą rewolucję w branży pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego, ponieważ obecna konstrukcja produktów inwestycyjnych zakłada, że dystrybutor uzyskuje relatywnie wysoką prowizję na wstępie za sprzedaż produktu inwestycyjnego niezależnie od osiąganych wyników, o której klient najczęściej nie wie. Autor jest adiunktem w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

4 34 NAJLEPSZE PRODUKTY INWESTYCYJNE 2014 Firma Nazwa Opis Czym się wyróżnia ten produkt? Athena Investments Dom Maklerski Credit Agricole Bank Polska Deutsche Bank Polska ATHENA FOREX synergy InvestMedica DB Elita Funduszy ATHENA FOREX synergy to strategia o charakterze alternatywnym. Jej celem jest uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu na poziomie 30 proc. rocznie, niezależnie od siły i kierunków trendów występujących na rynkach finansowych. Strategia jest zbiorem kilkunastu niezależnie pracujących podstrategii cechujących się niską wzajemną korelacją. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez zarządzającego z możliwością zastosowania automatycznych systemów transakcyjnych. W ramach strategii ATHENA FOREX synergy zawierana jest duża liczba transakcji o stosunkowo niskiej wartości nominalnej. - Minimalna wpłata: 30 tys. zł - Stosowane pary walutowe: kursy wymiany pomiędzy: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, NOK, TRY, a także kurs XAU/USD - Stosowane instrumenty finansowe: transakcje walutowe spot - Horyzont inwestycyjny: min. 12 miesięcy InvestMedica to ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Korzystając z tego produktu klient inwestuje we wzrost indeksu czołowych spółek z sektora ochrony zdrowia przy jednoczesnej ochronie zainwestowanego kapitału oraz premii w wysokości co najmniej 1 proc. na koniec okresu inwestycji. Obliczając potencjalny zysk odwołujemy się do indeksu bazowego STOXX Europe 600 Health Care. Po ponad trzech latach trwania inwestycji klient ma prawo do 65 proc. partycypacji w średnim wzroście indeksu bazowego, dzięki czemu potencjalne zyski mogą być o wiele wyższe niż na lokacie. Niezależnie od wyniku indeksu bazowego na koniec inwestycji otrzyma całość zainwestowanego kapitału oraz większą z dwóch wartości: 65 proc. partycypacji w średnim wzroście indeksu bazowego albo 1 proc. wpłaconej składki. Indeks bazowy STOXX Europe 600 Health Care reprezentuje europejskie spółki z sektora ochrony zdrowia o zasięgu globalnym. Spółki te przechodzą kwartalną weryfikację, tak aby tylko najlepsze z nich pracowały na wynik inwestycji. Produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy zapewnia 100-proc. ochronę składki zainwestowanej, a zysk dla klienta zależy od wyników funduszy inwestycyjnych, które stanowią aktywa bazowe. Produkt oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Czas trwania 1,5-3,5 roku. Minimalna składka wynosi 2 tys. zł. W otoczeniu niskich stóp procentowych DB Elita Funduszy może być alternatywą dla klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów. Z uwagi na wbudowany mechanizm gwarancji kapitału, produkt stanowi alternatywę dla klientów, którzy chcą skorzystać na wzrostach funduszy inwestycyjnych bez ryzyka utraty swojego kapitału. Dom Maklerski BOŚ BossaZagranica BossaZagranica otwiera drzwi polskim inwestorom na światowy rynek giełdowy. Przy niskich kosztach prowizji klient ma możliwość zawierania transakcji na giełdach w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W prosty sposób, samodzielnie, przez system internetowy DM BOŚ klient składa zlecenia na największych giełdach świata, które natychmiastowo są przekazywane na te rynki. Szeroki dostęp do spółek zagranicznych i funduszy typu ETF zapewnia możliwość szerokiej dywersyfikacji portfela, inwestycji w akcje spółek z sektorów które nie są dostępne na GPW (np. biotechnologia, producenci samochodów) zastosowania różnorodnych strategii inwestycyjnych oraz uczestnictwo w globalnych trendach na światowych giełdach. Dostęp do kilku tysięcy funduszy ETF zapewnia możliwość inwestycji w zdywersyfikowane portfele, daje ekspozycję na aktywa, które nie są dostępne na polskiej giełdzie oraz umożliwia w bardzo prosty sposób zabezpieczenie się przed spadkami na giełdach. Dom Maklerski banku BPS Obligacje spółdzielcze Produkt stworzony i wprowadzony do obrotu na rynku Catalyst po raz pierwszy w 2010 r. przez Dom Maklerski Banku BPS. Jego historia pozwala na bardzo pozytywną ocenę i weryfikację. Instrument ten, mający charakter długu podporządkowanego, emitowany jest przez Banki Spółdzielcze podmioty zaufania publicznego i nadzorowane przez KNF. Oprocentowanie zmienne ustalane na podstawie sześciomiesięcznej stawki WIBOR powiększonej o marżę, która najczęściej wynosi 3 4 p.p. Okres zapadalności najczęściej 10-letni. Odsetki wypłacane co pół roku. Inwestorzy, zwłaszcza indywidualni, zyskują możliwość bezpiecznego lokowania środków z atrakcyjnym oprocentowaniem w stosunku do lokat bankowych. Produkt ten nabywany jest również przez fundusze inwestycyjne jako długoterminowa, bezpieczna lokata. ING Securities Cartyfikat ING Turbo ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne (Certyfikaty Turbo/Knock-Out), które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach (ING Turbo Long), jak i spadkach (ING Turbo Short) cen instrumentów bazowych. (m.in. akcje spółek krajowych i zagranicznych, zagraniczne indeksy, surowce, waluty). Dzięki dostępności na GPW, ING Turbo są dostępne bez dodatkowych formalności dla każdego inwestora, bez względu na instytucję, w której posiada rachunek maklerski. Inwestując w ING Turbo nie trzeba pokrywać pełnej wartości instrumentu bazowego. Wkład inwestora to tylko jego część tzw. wartość wewnętrzna. Pozostałą część pokrywa ING, współfinansując inwestycję klienta. Ta część to Poziom finansowania. Pioneer Pekao TFI Raiffeisen Bank Polska Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Pakiet Perfekcyjny Duet Subfundusz mieszany wchodzący w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Inwestuje łącznie do 100 proc. wartości aktywów w subfundusze Pioneer Funds o charakterze dłużnym: Pioneer Funds Strategic Income oraz Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Do 60 proc. wartości aktywów subfunduszu jest inwestowane w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze akcyjnym inwestujące głównie w akcje przedsiębiorstw mających siedzibę lub zarejestrowanych w Europie, przez co charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zawiera transakcje na instrumentach pochodnych. Przeznaczony głównie dla inwestorów planujących zainwestować środki w horyzoncie średnio i długoterminowym oraz chcących uczestniczyć we wzroście rynku akcji w Europie oraz w dochodach z rynku długu emitentów z różnych krajów świata. Pakiet Perfekcyjny Duet składa się z dwóch produktów: trzymiesięcznej lokaty (40 proc. kwoty pakietu) i dwuletniego ubezpieczenia strukturyzowanego (60 proc. kwoty pakietu). Minimalna kwota inwestycji to 8,5 tys. zł. Lokata terminowa 9 proc. w skali roku Lokata 3-miesięczna na minimalną kwotę 3,4 tys. zł. Produkt strukturyzowany - Twoje Spółki Produkt o charakterze inwestycyjnym w formie ubezpieczenia na życie i dożycie przygotowany przez TUnŻ WARTA i oferowany przez Raiffeisen Polbank umożliwiający osiągnięcie zysku przy spłenieniu założeń inwestycyjnych nawet do 12 proc. w skali dwóch lat. Strategia produktu Twoje Spółki oparta jest na notowaniach koszyka akcji globalnych spółek z branż: sektora paliwowego i energetycznego (Shell, Snam), sektora ubezpieczeniowego (Zurich Insurance Group i Swiss RE) sektora telekomunikacyjnego (TeliaSonera, NTT, BCE, AT&T). Ich cechą charakterystyczną jest bardzo duża kapitalizacja rynkowa i płynność finansowa. Skandia Życie TU Skandia Grand Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy, którego minimalna pierwsza wpłata jednorazowa wynosi 12 tys. zł, zaś minimalna wysokość miesięcznej składki to 1 tys. zł. Oprócz ubezpieczenia na życie program oferuje szereg możliwości inwestycyjnych, takich jak samodzielne inwestowanie w wybrane spośród 89 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czy szeroki wachlarz Portfeli Modelowych dla klientów, którzy nie czują się pewnie w operowaniu na rynkach finansowych oraz możliwość skorzystania z Navigo, gdzie środki alokowane są w Portfele w oparciu o poziom akceptacji ryzyka klienta oraz horyzont czasowy. To pięcioletni program, jednak dostęp do całości kapitału można uzyskać w trzecim roku inwestycji. TFI SKOK IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest specjalnym kontem umożliwiającym oszczędzanie na emeryturę w ramach tzw. III filaru. Gwarantuje ono dużą swobodę w zakresie częstotliwości wpłat. Można ich dokonywać do określonej kwoty w dowolnych terminach zarówno systematycznie, jak i jednorazowo w danym roku, nie ma jednak obowiązku dokonywania wpłat w każdym kolejnym. W dowolnym momencie można również zrezygnować z tej formy inwestowania, a zgromadzone środki wypłacić, likwidując IKZE specjalną dyspozycją. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE będzie mogła zostać zrealizowana bez żadnych konsekwencji (między innymi podatkowych) na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na konto przez co najmniej pięć lat kalendarzowych. Inwestycja w IKZE ma także tę niezaprzeczalną zaletę, że daje możliwość corocznego obniżenia podatku PIT poprzez odpis wpłat od podstawy opodatkowania. Dzięki temu ulga za rok 2014 może wynieść nawet do 1438,46 zł. Strategia ma charakter alternatywny: jej celem jest uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu niezależnie od siły i kierunku trendów występujących na rynkach finansowych. Jest to inwestycja w bardzo atrakcyjną branżę z szansą na wysoki zysk i ponadprzeciętną gwarancję kapitału (101 proc.). Przy niskich stopach rynkowych inwestycja o wysokim potencjale i z gwarancją powyżej 100 proc. to rzadkość. Do tej pory wszystkie edycje tego produktu, oferowanego od 2011 r. jako alternatywa dla klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów i którzy chcą skorzystać na wzrostach funduszy inwestycyjnych bez ryzyka utraty swojego kapitału, zakończyły się dodatnimi wynikami. Prosty sposób składania zleceń oraz niskie koszty zawierania transakcji powodują, że akcje spółek notowanych na największych giełdach świata są dostępne dla praktycznie wszystkich klientów także tych z mniejszymi aktywami. Notowanie obligacji na Catalyst umożliwia wyjście z inwestycji przed terminem zapadalności. Elastyczny produkt inwestycyjny dający dostęp do rynków i aktywów do tej pory nieosiągalnych dla klientów detalicznych. Dzięki notowaniu ING Turbo na GPW produkt może zakupić klient każdego domu maklerskiego w Polsce. (ok. 1,5 mln osób). Produkt umożliwia dostęp do starannie wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych Pioneer, inwestujących w akcje europejskich spółek z różnych branż. Wysoko oprocentowana lokata (na 9%) oraz możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku w ciągu 2 lat (max.12%) w oparciu o ubezpieczenie strukturyzowane. Skandia Grand umożliwia korzystanie z szeregu rozwiązań oferowanych wyłącznie przez Skandię: indywidualnie profilowanego programu Navigo, nieograniczonej i bezpłatnej konwersji środków za pośrednictwem Skandia Online oraz towarzyszą mu konkurencyjne opłaty, w tym od 3. roku inwestycji naliczany jest bonus obniżający opłatę od aktywów o 50 proc. Aby założyć IKZE w TFI SKOK wystarczy pięć prostych kroków cały proces dokonywany jest przez internet i co ważne nie wiąże się z żadnymi opłatami. Źródło: Oprac. własne

5 NAJLEPSZE PRODUKTY INWESTYCYJNE 2014 Po licznych przykrych doświadczeniach z lat ubiegłych inwestorzy wymuszą w najbliższym czasie ewolucję rozwiązań produktowych w kierunku większej przejrzystości, skuteczności i przyjaznej dla klienta konstrukcji. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla naszych oszczędności Rafał Piotrowski Z informacji przekazanych przez ZUS w Polsce obywateli zdecydowało się na to, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych. Pozostała część osób podjęła decyzję, że będzie odkładać środki na kontach w ZUS-ie. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest oczywiście ostateczna. Jak ta sytuacja wpłynie na przyszłość polskich świadczeń emerytalnych i jakie znaczenie w tej perspektywie będą odgrywały towarzystwa ubezpieczeniowe? Systemy zabezpieczenia społecznego Wszyscy obecnie mamy świadomość tego, że system emerytalny w Polsce został w znacznym stopniu zmieniony. Dodatkowo istnieje obawa, że na skutek rosnącego deficytu systemu zabezpieczenia społecznego w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat nastąpi praktycznie całkowite przeniesienie środków do ZUS. Warto wskazać w tym miejscu na dodatkowy aspekt ostatnich wydarzeń. W tym czasie zarówno wprowadzona w życie reforma oraz towarzysząca temu debata społeczna sprawiły, że wśród Polaków nastąpiła zauważalna zmiana, jeśli chodzi o świadomość emerytalną. Mianowicie taka, że z systemu gwarantowanego przez państwo, czyli filaru ZUS oraz II filaru kapitałowego, dla większości osób oszczędzone wcześniej środki będą niewystarczające do pokrycia wydatków w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej. Z naszych analiz i prognoz wynika, że zarówno sama świadomość emerytalna społeczeństwa, jak i potrzeba uzupełnienia emerytury za pomocą rozwiązań dobrowolnych w ciągu najbliższych lat będzie wzrastać. Efektywne oszczędzanie Jaka jest zatem realna alternatywa dla zwiększającej się potrzeby efektywnego oszczędzania, szczególnie w kontekście bardzo prawdopodobnego ryzyka powiększającej się tzw. dziury emerytalnej w ZUS? Dodatkowym pytaniem, jakie się nasuwa, jest kwestia kierunku w jakim będą zmierzać zarówno produkty ubezpieczeń na życie, jak i oszczędnościowe, aby zminimalizować straty poniesione po zmianach w OFE? Z całą pewnością odpowiedzią na zwiększającą się świadomość i potrzeby w tym zakresie Polaków jest oczywiście III filar niezależnie od tego czy będzie to odkładanie środków w programach regulowanych przez państwo. Z naszych prognoz wynika, że szczególnie produkty nieregulowane będą się bardzo dynamicznie rozwijać osiągając średni, dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Oczywiście ta informacja jest bardzo pozytywna dla towarzystw ubezpieczeniowych. Jednocześnie mamy świadomość tego, że produkty oszczędnościowe czy inwestycyjne nie mają w ostatnich latach najlepszej prasy ze względu na przypadki nieetycznej sprzedaży, np. w postaci polis niedopasowanych do potrzeb klientów. Rynek ubezpieczeniowy czeka sporo pracy w tym zakresie. Już teraz widać zachodzące zmiany na rzecz oferowania bardziej dopasowanych i przejrzystych produktów, obniżenia kosztów i zaoferowania wyższej wartości dla klienta, a tych zmian będzie coraz więcej. Ubezpieczyciele wdrażają Kartę Produktu PIU wystandaryzowany zestaw informacji o polisie, w tym o poziomie opłat i wartości wykupu wg założonych scenariuszy finansowych. Przy tej okazji zmianie podlegają same produkty oparte na funduszach UFK, czyli produkty typu unit-linked, które są przedmiotem nowych ilustracji. 35 Fundusze, IKZE, IKE jak wybrać proste rozwiązanie zabezpieczające bezpieczną przyszłość emerytalną? Inwestowanie w długim terminie lub na emeryturę to hasła, które wydają się wyjątkowo abstrakcyjne. Jeszcze dziesięć lat temu, gdy rozmawiało się właśnie o długofalowym podejściu, dla wielu osób oznaczało to rok, może dwa lata. Tymczasem dopiero w odległym terminie uwidaczniają się pewne korzyści, jakie każdy z nas może odnieść, przy czym za taki termin uznajemy okres co najmniej dziesięciu lat. Zobaczmy, w jaki sposób, nie płacąc prowizji w wysokości 4 proc., można zyskać dwukrotnie więcej. Grzegorz Zalewski W ciągu ostatnich 10 lat inwestując w jakiś fundusz akcyjny, który zachowywałby się tak jak indeks WIG, można było średniorocznie zarabiać 7,7 proc., czyli w sumie ponad 100 proc. Kupując fundusz akcji, często należy zapłacić opłatę dystrybucyjną, przeciętnie w wysokości 4 proc. Oznacza to, że mając do dyspozycji zł, faktycznie do funduszu przekazujemy 960 zł. Po 10 latach mielibyśmy inwestycję wartą zł. Gdybyśmy jednak nie płacili tej prowizji, jej wartość wyniosłaby Nie tylko nie zapłaciliśmy 40 zł prowizji, ale zyskaliśmy dodatkowe 84 zł. Możliwość ominięcia opłaty dystrybucyjnej daje supermarket funduszy BossaFund. Finansowy parasol Kończąc inwestycję w fundusz, należy zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 19 proc. Jeśli ktoś zamierza często zmieniać fundusze, np. w zależności od koniunktury przeskakiwać z funduszu obligacyjnego do akcyjnego lub Przegląd produktów ubezpieczeniowo-oszczędnościowych w Polsce W najbliższych latach segment produktów oferowanych w III filarze będzie podlegał bardzo dynamicznemu, dwucyfrowemu wzrostowi. Dodatkowym wyzwaniem, przed jakim stoją obecnie ubezpieczyciele jest profesjonalizacja doradztwa, które ma się przyczynić do większego zaufania społecznego do samej branży. odwrotnie, zbyt częsty obowiązek podatkowy może być frustrujący. Istnieje jednak prosty trik pozwalający odroczyć tę konieczność. Wystarczy skorzystać z funduszy w obrębie struktury zwanej parasolem. Fundusze parasolowe to w rzeczywistości grupa różnych subfunduszy. Dopóki będziemy przenosić pieniądze z jednego subfunduszu do drugiego w ramach parasola, dopóty nie musimy płacić podatku. Raj podatkowy dostępny od zaraz Skoro mówimy o podatkach i długoterminowych trikach, nie można nie wspomnieć o maleńkim raju podatkowym dostępnym niemal od ręki. Dzięki inwestycji w tym raju, inwestując w akcje nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych (19 proc.), ani od wypłacanych dywidend (również 19 proc.). Jakie ma to znaczenie spójrzmy na konkretny przykład. W ciągu minionych 10 lat łączna wartość dywidend wypłaconych posiadaczom akcji KGHM Polska Miedź wyniosła 110,69. Tyle można było uzyskać dodatkowo, trzymając przez ten czas tylko jedną akcję KGHM na rachunku IKE. Na zwykłym rachunku maklerskim byłoby to 89,6 zł. Odroczona korzyść podatkowa Inwestując w obligacje również nie musimy płacić podatku od zysku, ani od wypłacanych dywidend. Wcale nie trzeba przy tym wyjeżdżać do Luksemburga. Wystarczy w biurze maklerskim otworzyć rachunek IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Generalnie jest to zwykły rachunek maklerski. Ograniczeniem jest tylko roczna wpłata, która może wynieść maksymalnie trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego w danym roku. W 2014 r. ten limit wynosi zł. Przy czym mamy pełną dowolność we wpłatach. Nikt nas nie zmusza ani do regularności, ani do konieczności wpłaty całej kwoty. Od nas zależy, ile wpłacimy i kiedy. Korzyści podatkowe zyskujemy, jeśli nie wypłacimy środków z rachunku IKE do momentu przejścia na emeryturę. Jeśli okaże się, że środki w ramach IKE są nam potrzebne wcześniej, nie płacimy żadnych kar, tylko musimy zapłacić należny podatek, tak jak od inwestycji na zwykłym rachunku. IKZE Jeśli poszukujemy nieodroczonej korzyści podatkowej, tylko czegoś bardziej aktualnego mamy do dyspozycji jeszcze jeden instrument. Podobnie jak IKE był on stworzony z myślą o osobach odkładających na emeryturę. Rachunek IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, daje możliwość odliczenia wpłat dokonywanych na ten rachunek od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym podatek dochodowy płacony co roku. W tym wypadku również istnieje limit rocznych wpłat i w 2014 r. wynosi on 4495,20. Wielkość tego limitu sprawia, że w 2014 r. można było sobie obniżyć podatek nawet o zł. Nie(d)oceniona alternatywa dla ZUS Opisane rozwiązania dostępne są w zasięgu ręki, a jednak wiele osób o nich nie wie, mimo że cieszą się one dużą popularnością. Według danych KNF, liczba rachunków IKE otwartych w ramach zakładów ubezpieczeń jest 25-krotnie wyższa niż w domach maklerskich, ale łączna liczba zgromadzonych środków jest tylko dwukrotnie większa. Oznacza to, że średnia wartość rachunku IKE w zakładzie ubezpieczeń wynosi ok. 3 tys. zł, zaś w domu maklerskim ok. 34 tys. zł. W przypadku IKZE ta dysproporcja jest również znacząca. Średnia wartość IKZE w domu maklerskim to 5,5 tys. zł, w zakładach ubezpieczeń 230 zł. Autor jest ekspertem DM BOŚ Rola ubezpieczycieli Dodatkowym aspektem który stanowi obecnie wyzwanie z perspektywy strategii firm ubezpieczeniowych, stanowi misję i jest elementem, w którym ubezpieczyciele będą odgrywać kluczową rolę jest dostarczanie do wyżej wspomnianych produktów wartości dodanej w postaci szerszej niż dotychczas ochrony ubezpieczeniowej. Omówione powyżej planowane zmiany na rynku to nie tylko kwestia samej oferty produktowej ubezpieczycieli, lecz także potrzeba zmian w zakresie sprzedaży oferty ubezpieczeniowo-oszczędnościowej. Dystrybucja ubezpieczeń będzie podlegać procesom profesjonalizacji, co będzie stanowić o przewadze konkurencyjnej poszczególnych graczy rynkowych. To, na czym obecnie klientom najbardziej zależy jeśli chodzi o kontakt z produktami ubezpieczeniowymi i wyborze najatrakcyjniejszej oferty, to możliwość zapoznania się z konkretnym rozwiązaniem i przejścia bardziej świadomie przez cały proces poznawczy. A zatem czekają nas pozytywne zmiany nie tylko produktowe, lecz także dotyczące procesu i organizacji sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji. Autor jest dyrektorem Działu Rozwoju i Marketingu Produktów w MetLife

6 36 Dzisiejszy rozwój technologii chmury pozwala nawet mniejszym podmiotom rynku kapitałowego korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań bez konieczności inwestowania w architekturę systemową i sprzętową Nowoczesne technologie w zarządzaniu inwestycjami Instytucje finansowe operujące na rynku kapitałowym codziennie realizują szereg działań związanych z zarządzaniem powierzonymi środkami: analizują sytuację na rynkach finansowych, monitorują limity i ryzyko, podejmują decyzje inwestycyjne, składają zlecenia na rynek, księgują wykonane operacje, wyceniają portfele, przygotowują raporty na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Ogrom zadań do wykonania, wymagania, aby realizowane procesy przebiegały sprawnie, bezbłędnie i bezpiecznie oraz dążenie do redukcji czasu realizacji i kosztów powodują, że coraz powszechniej wykorzystywane są dedykowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne. Robert Tymiński Dostępne obecnie na rynku systemy stworzone z myślą o instytucjach rynku kapitałowego cechują się kompleksowością, szybkością i elastycznością działania. Ich zakres funkcjonalny obejmuje m.in. zarządzanie portfelem inwestycyjnym, analizę i monitorowanie ryzyka, badanie limitów inwestycyjnych, prowadzenie księgowości, wyceny aktywów oraz sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych. Zastosowanie tych rozwiązań pozwala zautomatyzować wiele żmudnych i czasochłonnych czynności, dzięki czemu jeszcze bardziej można skupić się na prowadzeniu biznesu. Efektywniejsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym Przyjrzyjmy się kluczowemu procesowi dla instytucji rynku kapitałowego, jakim jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Nowoczesne technologie po pierwsze ułatwiają analizę aktualnego stanu portfela i zaplanowanie inwestycji. Po drugie na podstawie danych umożliwiają monitorowanie stanu spełnienia limitów inwestycyjnych i wskaźników związanych z ryzykiem. Ponadto sygnalizują zbliżanie się do poziomów ostrzegawczych, bez potrzeby prowadzenia wyliczeń wymaganych wskaźników przez pracowników. Co więcej, rozwiązania dostarczają zarządzającym spójne dane wysokiej jakości poprzez interfejsy on-line zarówno z serwisami takimi jak Bloomberg, Reuters, jak i modułem księgowym czy wyceny aktywów. Odciążają pracowników od cyklicznych zadań, które są automatycznie wykonywane poprzez zdefiniowane czynności realizowane według kalendarza oraz automatyzują przekazywanie zleceń na rynek. Wszystkie te aspekty powodują, że zwiększa się wydajność zespołów zarządzających portfelami inwestycyjnymi. Emisja na różne sposoby Piotr Dziura członek zarządu GERDA BROKER Używane powszechnie pojęcie emisja obligacji może działać trochę odstraszająco z powodu skojarzeń ze skomplikowanym pod względem technicznym i formalno-prawnym procesem, do którego zaangażować trzeba sztab fachowców, kancelarię prawną, zespół projektowy i drukarnię. Tymczasem techniczna i prawna strona emisji obligacji jest prostsza, niż się wydaje, a co najważniejsze wymogi w tym zakresie są dostosowane do potrzeb i możliwości zarówno małych firm, poszukujących kapitału o niewielkiej wartości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych, oferujących papiery kilku inwestorom, jak i dużych korporacji, emitujących obligacje na miliardy złotych wśród szerokiego grona nabywców. Trzeba pamiętać, że każdy rodzaj obligacji jest papierem wartościowym i z tego względu podlega przepisom nie tylko ustawy o obligacjach, lecz także mają do nich zastosowanie regulacje dotyczące tego obszaru zarówno w zakresie emisji, jak i obrotu. Z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie na emisje o charakterze publicznym, wymagające spełnienia więcej warunków i wymogów oraz podlegające bardziej rygorystycznym przepisom, oraz emisje niepubliczne, zwane potocznie prywatnymi, których przeprowadzenie jest maksymalnie uproszczone. Podstawowym kryterium odróżniającym obie te formy jest liczba adresatów oferty oraz sposób dotarcia do nich. Z prywatną emisją obligacji mamy do czynienia wówczas, gdy oferta ich nabycia kierowana jest do maksimum 149 konkretnych inwestorów. Oferta publiczna adresowana jest do co najmniej 150 osób lub nieokreślonego adresata. W praktyce oznacza to, że w tym pierwszym przypadku firma oferująca obligacje nie może poszukiwać ich nabywców np. poprzez ogłoszenia w jakichkolwiek mediach lub umieszczanych w inny sposób, choćby na przysłowiowym słupie ogłoszeniowym. To z jednej strony pewne ograniczenie, ale jednocześnie metoda pozwalająca uniknąć wszystkich komplikacji, związanych z wypełnianiem wymogów przepisów, którym podlegają papiery wartościowe emitowane w formie oferty publicznej. W praktyce firma zamierzająca pozyskać kapitał poprzez prywatną emisję obligacji nie jest jednak skazana na poszukiwanie inwestorów na własną rękę, na przykład wśród znajomych, kontrahentów czy firm współpracujących z nią. Może ona w razie potrzeby skorzystać z usług instytucji zajmujących się pośredniczeniem w poszukiwaniu inwestorów w sposób nienaruszający przepisów o publicznej emisji i publicznym obrocie papierami wartościowymi. Co bardzo istotne, obligacje wyemitowane w formie oferty prywatnej mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, na prowadzonym przez GPW w Warszawie rynku Catalyst, przeznaczonym do handlu różnego rodzaju obligacjami. Obrót wtórny obligacjami ma istotne znaczenie zarówno dla firmy, która je wyemitowała, jak i dla inwestora, który je nabył, czyli udzielił jej pożyczki. Firma osiąga korzyści marketingowe i wizerunkowe związane z obecnością na rynku kapitałowym, które mogą się przełożyć na bardzo wymierne efekty, na przykład zdobycie klientów lub niższe koszty finansowania. Inwestor z kolei uzyskuje możliwość sprzedaży posiadanych obligacji, a więc uwolnienia części kapitału w razie potrzeby. Wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst wiąże się jednak dla emitenta z pewnymi dodatkowymi obowiązkami, głównie dotyczącymi udostępniania niektórych informacji o działalności firmy. W zamian zyskuje jednak większą wiarygodność, ułatwiającą pozyskanie kapitału w przyszłości. Automatyzacja procesów operacyjnych Kolejny wiodący proces to prowadzenie księgowości i wyceny aktywów funduszy. Stosowanie zaawansowanych systemów informatycznych w dużym stopniu automatyzuje proces operacyjny, poprawiając efektywność kosztową. Skróceniu ulega również czas realizacji poszczególnych zadań i ten sam zespół wyceniający jest w stanie obsłużyć większą liczbę funduszy. Komunikaty i raporty z wyceną są tworzone automatycznie i rozsyłane przez system wiadomościami do danej grupy odbiorców lub publikowane na stronach internetowych. Także wymagana przepisami prawa sprawozdawczość do KNF i NBP jest przygotowywana przez system w oparciu o obowiązujące wzorce i ustalone zasady bez potrzeby żmudnej obróbki danych przez pracowników. Innym obszarem wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT jest wyliczanie i monitorowanie limitów inwestycyjnych oraz wskaźników ryzyka zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i nadzoru pod kątem ograniczeń wynikających z ustawy, rozporządzeń i statusu funduszy. Specjalistyczne rozwiązania automatyzują wyliczenia, generują automatycznie raporty w wymaganym formacie i przesyłają ostrzeżenia o poszczególnych wartościach bliskich poziomom ostrzegawczym. Wszystkie dane dostępne od ręki Cechą wspólną omawianych rozwiązań jest możliwość udostępnienia tzw. pulpitów menedżerskich, które prezentują krytyczne dane na dany moment bez konieczności ich pozyskiwania i obróbki przez pracowników IT, co umożliwia kierownictwu bieżącą kontrolę kluczowych wskaźników w poszczególnych aspektach zarządzania. Atrakcyjna forma graficzna, wizualizacja kolorystyczna wartości odbiegających od standardowych parametrów pozwala na błyskawiczne rozpoznanie najważniejszych informacji, które wymagają skupienia uwagi i podjęcia odpowiednich działań. Ważnym aspektem jest również zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Tylko dedykowane osoby, które są do tego uprawnione, mogą przeglądać dane w systemie, a wszelkie zmiany danych i wykonywane operacje są automatycznie odnotowywane wraz z informacją, kto i kiedy wykonał określone działanie. Nie tylko dla gigantów Dzisiejszy rozwój technologii chmury pozwala nawet mniejszym podmiotom rynku kapitałowego korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań bez konieczności ponoszenia inwestycji w architekturę systemową i sprzętową. Rozwiązania są udostępniane w modelu pozwalającym ponosić koszty tylko za faktycznie wykonane działania i operacje. Autor jest dyrektorem ds. projektowania rozwiązań w Bonair SA Przeprowadzenie publicznej oferty sprzedaży obligacji wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz rygorów przepisów im towarzyszących. To czyni emisję obligacji przedsięwzięciem nieco bardziej skomplikowanym i zwiększa jego koszty, jednak te niedogodności bywają z nawiązką zrekompensowane poprzez liczne korzyści, które daje obecność firmy na publicznym rynku kapitałowym. Również w przypadku oferty publicznej istnieją możliwości dostosowania wymogów formalnych do potrzeb i możliwości emitenta. Najbardziej zaawansowana forma emisji obligacji wymaga spełnienia procedur podobnych, jak w przypadku emisji akcji, a więc sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez KNF, wypełniania licznych i rozbudowanych obowiązków informacyjnych itp. Jest ona odpowiednia dla większych emisji obligacji, o wartości co najmniej od kilku do kilkunastu milionów złotych. Dla emisji, których wartość jest mniejsza niż równowartość 2,5 mln euro, stworzono możliwość stosowania uproszczonej procedury, wymagającej zastąpienie prospektu emisyjnego mniej skomplikowanym dokumentem, jakim jest memorandum informacyjne. W tej formie memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję, należy je tylko złożyć w jej urzędzie, który może zgłosić do niego jedynie zastrzeżenia w uzasadnionych przypadkach. Sporządzanie prospektu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku, gdy oferta jest kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości co najmniej 100 tys. euro, lub inwestorów profesjonalnych, czyli głównie instytucji finansowych.

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 9 2013 Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Bardziej szczegółowo