REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem Studiów w AMW z 2012 r. 1. Zasady ogólne opracowania praca dyplomowych 1.1 Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani są do przygotowania i przedłożenia pracy dyplomowej. 1.2 Pod określeniem praca dyplomowa należy rozumieć w przypadku studiów I stopnia pracę licencjacką, a w przypadku studiów II stopnia pracę magisterską. 1.3 Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta kończącą cykl dydaktyczny i powinna wykazywać jego wiedzę i umiejętności w zakresie realizowanego kierunku studiów, a także być zgodna z kierunkiem i specjalnością studiów. 1.4 Praca dyplomowa powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu o charakterze koncepcyjnym lub badawczym oraz winna wykazywać jego wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o bezpieczeństwie określonych stosownymi efektami kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Praca dyplomowa potwierdza także umiejętności w zakresie wypowiedzi pisemnej, redagowania i edycji tekstu naukowego, oraz odpowiedniego zastosowania naukowych metod badawczych. 1.5 Praca licencjacka ma charakter zawodowy i dowodzi, że autor potrafi w sposób uporządkowany rozwiązywać problemy w specjalistycznej dziedzinie pracy, używając przy tym niezbędnej do tego wiedzy zawodowej oraz opisać efekty w formie przyjętej w nauce. 1.6 Praca magisterska ma charakter analityczny (bardziej teoretyczny oraz w większym stopniu samodzielny) i dowodzi, że autor potrafi w sposób uporządkowany rozwiązywać problemy w danej dziedzinie wiedzy i potrafi to opisać

2 oraz udokumentować w formie opracowania nadającego się do szerszego wykorzystania. 1.7 Praca magisterska nie może stanowić prostej kontynuacji pracy licencjackiej (nie może być poszerzeniem czy uzupełnieniem pracy licencjackiej) lub stanowić autoplagiatu (to jest nie została wcześniej opublikowana). 1.8 Praca studyjna opracowywana na koniec studiów podyplomowych stanowi odzwierciedlenie osiągniętych efektów w zakresie studiowanej specjalności poprzez rozwiązanie problemu teoretycznego i/lub praktycznego charakterystycznego dla studiowanej specjalności. 1.9 Opiekę nad pracą sprawuje kierownik pracy. 2. Wymagania stawiane kierownikom prac i recenzentom prac 2.1 Kierownikiem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 2.2 W przypadku dłuższej nieobecności kierownika pracy, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy na wniosek studenta prodziekan właściwy ds. kształcenia i studentów wyznacza osobę, która przejmie obowiązki kierowania pracą. 2.3 Zmiana kierownika pracy może również nastąpić na uzasadniony wniosek kierownika zakładu. 2.4 Zmiana kierownika pracy może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej. 2.5 Recenzentem pracy dyplomowej powinien być specjalista z danej problematyki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Jeśli kierownikiem pracy magisterskiej jest osoba ze stopniem doktora, recenzentem powinien być pracownik posiadający stopień co najmniej doktora habilitowanego lub osoba posiadająca stopień naukowy doktora, legitymującą się znaczącym doświadczeniem lub dorobkiem naukowym. 2.6 Recenzenta pracy dyplomowej proponuje kierownik pracy a akceptuje dziekan. 2.7 Do obowiązków kierownika pracy dyplomowej należy: ustalenie wraz ze studentem tematu pracy dyplomowej zgodnie z kierunkiem i specjalnością studiów oraz zainteresowaniami naukowymi studenta; przedstawienie wymagań dotyczących struktury i redakcji pracy dyplomowej; 2

3 omówienia zasad korzystania z literatury oraz prac osób trzecich; poinformowania o konsekwencjach w przypadku naruszenia praw autorskich; sprawdzania i zatwierdzania kolejnych etapów pracy (nauczyciel nie ma obowiązku korekty więcej niż 20-25% całości np. rozdziału; jego rolą jest przedstawienie diagnozy błędów, wyjaśnienie i zalecenie dodatkowych badań lub prac); wystawienia oceny pracy dyplomowej biorąc pod uwagę: systematyczność wykonywania pracy, umiejętność korzystania z literatury, poprawność i poziom rozwiązania problemów, poprawność językową oraz stronę edycyjną pracy; poinformowaniu studentów o obowiązku załączania do pracy dyplomowej oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy; sprawdzenie zakończonej pracy w systemie PLAGIAT i dołączenie wydruku raportu do dokumentacji pracy. 2.8 Do obowiązków recenzenta pracy dyplomowej należy przygotowanie i złożenie w dziekanacie recenzji pracy w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania ukończonej pracy. W recenzji recenzent dokonuje oceny: trafności sformułowania tematu i zgodności treści z tematem; strony merytorycznej pracy; układu pracy i jej struktury; nowatorstwa w ujęciu problemu; wykorzystanych źródeł; oceny formalnej strony pracy; propozycji dotyczących sposobu wykorzystania wyników badań. 3. Ustalenie tematów prac dyplomowych 3.1 Obszary tematyczne prac dyplomowych zaproponowane przez kierowników prac, zaopiniowane i zatwierdzone przez Radę Wydziału, przekazywane są studentom najpóźniej do końca drugiego miesiąca semestru, w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe. 3

4 3.2 Temat pracy dyplomowej jest wynikiem bezpośrednich ustaleń kierownika pracy i studenta, z takim wyliczeniem, aby student wypracował go najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem semestru dyplomowego. 4. Realizacja pracy dyplomowej 4.1. Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie załącznikiem 3 Regulaminu dotyczącym techniki pisania pracy i według zasad omówionych w trakcie trwania seminarium Na pozytywnie zaopiniowany przez kierownika pracy wniosek studenta prodziekan właściwy ds. kształcenia i studentów może wyrazić zgodę na opracowywanie pracy dyplomowej w języku obcym. Decyzja dziekana zawiera tryb realizacji, sposób oceny pracy, sporządzania recenzji i zasad egzaminu dyplomowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem Pracę dyplomową studenci wykonują indywidualnie. W przypadkach określonych w punkcie 4.4. mogą wykonywać ją zespołowo W przypadku pracy dyplomowej zespołowej studenci muszą mieć określone indywidualne zadania, tworzące określone części, umożliwiające wyodrębnienie indywidualnego wkładu studenta. Indywidualny wkład każdego współautora musi być oceniony niezależnie w oddzielnych recenzjach Student jest zobowiązany przedstawić kierownikowi pracy do akceptacji: cel pracy; problemy badawcze; hipotezy robocze; metody badawcze; uzasadnienie tematu; układ pracy; harmonogram pracy Praca dyplomowa z kompletem dokumentów wymienionych w punkcie 4.7 powinna być złożona nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego Student wykonuje pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej i jednym w formie elektronicznej: 4

5 jeden egzemplarz pracy dyplomowej do przeprowadzenia oceny przez kierownika pracy i sporządzenia recenzji przez recenzenta; drugi egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie i zapisany w całości w formacie PDF na załączonej w kopercie płycie CD (egzemplarz w formie elektronicznej opisany wg zasad z punktu 4.15), przeznaczony do przechowywania w Archiwum Uczelni (zwany dalej egzemplarzem archiwalnym pracy) wraz z pisemnym wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego student składa w dziekanacie Wydziału. Wniosek studenta zawiera: opinię kierownika pracy, podpisany przez promotora wydruk z systemu PLAGIAT, propozycję kierownika pracy co do osoby recenzenta. Prodziekan właściwy ds. kształcenia i studentów podejmuje decyzje o terminie egzaminu dyplomowego i wyznacza recenzenta Stronę tytułową pracy oraz następne trzy strony egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej wykonuje się wg wzoru stanowiącego załącznik 1 Regulaminu Ostatnią stronę egzemplarza archiwalnego stanowi metryka pracy dyplomowej, którą sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik 2 Regulaminu Złożenie pracy dyplomowej kierownik pracy potwierdza wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przy zaliczeniu seminarium dyplomowego W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w określonym terminie dziekan skreślenia studenta z listy studentów Praca dyplomowa w formie elektronicznej powinna być sporządzona na podstawie oryginalnego pliku przygotowanego przez autora pracy z elementami sporządzonymi w innych programach (graficznych, statystycznych, itp.) Nazwa pliku PDF powinna zawierać: skrót wydziału, nazwisko i imię autora, rok akademicki ostatniego semestru studiów oddzielonych podkreślnikami, wg następującego schematu: WDiOM_Kowalski_Jan_ Plik PDF zawierający ostateczną i kompletną wersję pracy dyplomowej powinien zostać przeniesiony na czystą płytę CD Płyta winna być opisana w sposób trwały pisakiem wodoodpornym do powierzchni gładkich i zawierać następujące dane: numer albumu studenta; imię i nazwisko studenta; 5

6 własnoręczny podpis studenta Przed złożeniem pracy w Dziekanacie dyplomant zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem jego fragmentów, a także czy płyta CD jest wolna od wirusów Własnoręczny podpis autora na płycie i oświadczeniu, które składane są w dziekanacie wraz z drukowanymi egzemplarzami pracy, potwierdza zgodność egzemplarza elektronicznego z drukowanymi, potwierdza również jego zgodność niniejszym Regulaminem Koszty związane z technicznym wykonaniem pracy ponosi dyplomant W uzasadnionych przypadkach student może wystąpić do dziekana z prośbą o zmianę terminu oddania pracy. 5. Ocena pracy dyplomowej 5.1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierownik pracy oraz jeden recenzent Jeżeli ocena pracy jest negatywna prodziekan właściwy ds. kształcenia i studentów wyznacza drugiego recenzenta W przypadku oceny negatywnej drugiego recenzenta dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów Praca oceniana jest przez kierownika pracy i recenzenta według skali ocen ustalonej w regulaminie studiów. 6. Organizacja egzaminu dyplomowego 6.1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku, a następnie złożenie do zaliczenia semestru indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletnymi wpisami; zaliczenie praktyki zawodowej; uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów i programu kształcenia oraz spełnienie pozostałych wymagań programowych; uzyskanie od kierownika pracy i recenzenta pozytywnych (dostatecznych lub wyższych) ocen pracy dyplomowej; 6

7 złożenie oświadczenia o przestrzeganiu praw autorskich (prawa do własności intelektualnej studentów reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.); brak zaległości finansowych Student ma prawo zapoznać się z opinią i recenzją swojej pracy dyplomowej. Student może otrzymać kopię recenzji pracy dyplomowej Egzamin dyplomowy powinien odbywać się w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który uzyskał zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, odbywającym się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: dziekan (prodziekan, dyrektor instytutu lub pracownik ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego w przypadku prac magisterskich i doktora w przypadku prac licencjackich wyznaczona przez dziekana) jako przewodniczący; promotor pracy dyplomowej; recenzent pracy dyplomowej; sekretarz (pracownik dziekanatu) Przedmiotem oceny podczas egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz odpowiedzi z zakresu problematyki danego kierunku oraz specjalności studiów. W przypadku egzaminu licencjackiego student otrzymuje minimum dwa pytania, na egzaminie magisterskim minimum trzy pytania Przy ocenie wyników stosuje się oceny określone w 20 ust. 6 Regulaminu studiów AMW W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu W przypadku negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów. 7

8 7. Zasady ogólne egzaminu dyplomowego 7.1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: a) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie studiów, b) średnia arytmetyczna ocen z opinii oraz recenzji pracy dyplomowej, c) ocena z egzaminu dyplomowego Średnia arytmetyczna obliczana jest z dokładnością do części setnych: 7.4. Ocenę końcową studiów stanowi suma: 0,6 oceny wymienionej w punkcie 7.2 lit. a; 0,2 oceny wymienionej w punkcie 7.2 lit. b; 0,2 oceny wymienionej w punkcie 7.2 lit. c W przypadku gdy student wznawia studia, przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów, bierze się pod uwagę zarówno oceny uzyskane w okresie studiów przed wznowieniem, jak i w okresie po wznowieniu studiów W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innej Uczelni lub na inną specjalność w macierzystej uczelni, przy obliczaniu średniej ocen za cały okres studiów bierze się pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów: a) zaliczonych przez studenta w ramach specjalności, na której poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w planie studiów specjalności, na którą student się przeniósł, b) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi), c) pozostałych, ujętych w planie studiów specjalności, na którą student się przeniósł Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się końcową ocenę studiów zaokrąglony do pełnej oceny, jak poniżej: - od 4,55 do 5,00 bardzo dobry; - od 4,20 do 4,54 dobry plus; - od 3,80 do 4,19 dobry; - od 3,40 do 3,79 dostateczny plus; 8

9 - od 3,00 do 3,39 dostateczny Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy wpisu do dyplomu i protokołu komisji egzaminu dyplomowego, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w punkcie Przebieg egzaminu dyplomowego 8.1. Podczas egzaminu dyplomowego dyplomant powinien przedstawić pracę w formie autoreferatu Student na egzaminie dyplomowym: a) prezentuje pracę dyplomową w postaci autoreferatu, czas prezentacji: do 7 minut dla pracy licencjackiej, do 10 minut dla pracy magisterskiej; zakres prezentacji obejmuje zagadnienia: geneza i cel pracy, problem i przedmiot badań, hipoteza robocza i zakres przeprowadzonych badań, metody badawcze i sposób ich wykorzystania oraz efekty proponowanych rozwiązań, wnioski końcowe; b) odpowiada na pytania komisji dotyczące pracy, c) odpowiada na zadane pytania egzaminacyjne zgodnie z programem studiów danej specjalności Pytania egzaminu dyplomowego studiów I stopnia, obejmują grupę zagadnień kierunkowych i specjalistycznych Pytania egzaminu dyplomowego studiów II stopnia winny odnosić się do szeroko rozumianej problematyki pracy dyplomowej oraz metodologii badań naukowych Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części niejawnej komisja ustala: a) ocenę końcową pracy dyplomowej, b) ocenę egzaminu dyplomowego na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczących pracy dyplomowej i pytań, c) ocenę końcową ukończenia studiów zgodnie z Regulaminem Studiów AMW Wyniki egzamin dyplomowego ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu części niejawnej. 9

10 9. Postanowienia końcowe 9.1. Bezpośredni nadzór na Wydziale nad przestrzeganiem i realizacją niniejszych zasad sprawuje prodziekan właściwy ds. kształcenia i studentów Powyższe zasady dotyczą wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Traci moc regulamin przygotowania i obrony pracy dyplomowej dotychczas obowiązujący Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r. Załącznik 1 Wzór strony tytułowej i n. 3 stron Załącznik 2 Metryka pracy dyplomowej Załącznik 3 Technika pisania pracy dyplomowej Załącznik 4 Recenzja/Opinia pracy dyplomowej 10

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo