Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2015"

Transkrypt

1 Załącznik nr do Uchwały nr 23/399/4 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 listopada 204r. Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 205

2 I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I IAŁAŃ PROGRAMU. Cel szczegółowy. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych mieszkańców a) Priorytet. Promocja zdrowia Działanie... Aktywizacja samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa. cykliczne spotkania w ramach Pomorskiego Forum Samorzadowego (POFOS) ds. profilaktyki i promocji zdrowia cykl warsztatów dla jst powiatowych i gminnych: tworzenie efektywnych programów zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych form interwencji (komplementarne do RPZ) IIV zadań w roku Rola Inwestor, koordynator, inspirator Działanie..2. Wykorzystanie potencjału medycyny pracy do działań prozdrowotnych lobbowanie wśród i przez lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy na rzecz tworzenia i wdrażania programów profilaktyki i promocji zdrowia w miejscach pracy zadań w roku 205 Rola tworzenie porozumień miedzy sektorowych np. jst korporacje zawodowe pracodawcy w zakresie zdrowia na rynku pracy cykl szkoleń dla smp i pracodawców średnich i małych przedsiębiorstw: Dbamy o zdrowie naszych pracowników (eliminacja czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnychzdrowe bufety, polityka antytytoniowa; promowanie aktywności fizycznejfundusz socjalny) IIV 20 Inwestor, koordynator, inspirator WOMP/ profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy (warsztaty psychologiczne profilaktyka wypalenia zawodowego) 0 (WOMP) 25 2

3 Zadania na rzecz oczekiwań wobec administracji centralnej. Uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym kompatybilnej z pozostałymi aktami prawnymi dot. ochrony zdrowia. 2. Rozszerzenie kompetencji medycyny pracy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Rola.Wniskowanie do MZ dot. modyfikacji projektu i uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym kompatybilnej z pozostałymi aktami prawnymi dot. ochrony zdrowia. 2. Postulowanie rozszerzenia kompetencji medycyny pracy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej Uczestnictwo w międzyregionalnych sieciach współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Rola b) Priorytet.2 Programy zdrowotne Działanie.2.. Realizacja programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych. Opracowanie Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Koordynacja procesu przygotowania i Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Prowadzenie Punktu PKD w Słupsku NEPTUN Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego zadań w roku 205 III Rola inspirator, /DEFS IIV 0 Koordynator /DEFS IIV IIV ,6 (KC ds. AIDS) 2 43 (NMF) Inwestor Inwestor Działanie.2.2. Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych wdrożenie i rozwój RSMIEPZ aktualizacja strony informacyjnoedukacyjnej Portalu RSMiEPZ pilotaż funkcjonowania systemu wśród jst spotkania instruktażowe dla jst IIV zadań w roku Rola inspirator, inwestor /DISI 3

4 Zadania na rzecz oczekiwań wobec administracji centralnej. Ujednolicenie i usprawnienie sprawozdawczości dotyczącej podejmowanych przez samorządy działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poza programami zdrowotnymi 2. Uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym kompatybilnej z pozostałymi aktami prawnymi dot. ochrony zdrowia 3. Tworzenie warunków współpracy międzysektorowej większe zaangażowanie sektorów niemedycznych np. edukacja w promocji zdrowia, pomoc społeczna 4. Udostępnienie wniosków i wytycznych z prowadzonych analiz raportów z programów zdrowotnych JST np. w postaci informatorów centralnych. 5. Zapewnienie krajowego współfinansowania programów zdrowotnych Rola Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej Realizacja programów zdrowotnych Rola 2. Cel szczegółowy 2. Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia a) Priorytet 2. Systemy informatyczne i telemedyczne Działanie 2... Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych Studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata dla projektu "Pomorskie ezdrowie". Wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu "Pomorskie ezdrowie". zadań w roku 205 II 279 II 500 (DISI) Rola Organizator, Koordynator Organizator, Koordynator DISI/ DISI/ Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Pomorskie ezdrowie realizowane dla podmiotów leczniczych całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 50 mln zł 4

5 Działanie Telemedycyna zadań w roku 205 Rola Zadania na rzecz oczekiwań wobec administracji centralnej. Poprawa statystyki publicznej zwłaszcza w ochronie zdrowia 2. Zakończenie prac nad wdrożeniem P i P2 w CSIOZ 3. Uchwalenie ustaw o akredytacji i jakości w ochronie zdrowia, regulujących system jakości w ochronie zdrowia Rola Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej. Współpraca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie obszaru e Zdrowia w województwie pomorskim. 2. Wymiana informacji, dobrych praktyk pomiędzy samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie projektów w obszarze ezdrowia oraz telemedycyny. Rola b) Priorytet 2.2 Jakość i ekonomizacja podmiotów leczniczych Działanie Restrukturyzacja oraz zmiana formy organizacyjnoprawnej podmiotów leczniczych Dokapitalizowanie aktem założycielskim spółki Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni Przekształcenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie w spółkę prawa handlowego Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Bilikiewicza w Gdańsku w spółkę prawa handlowego Przekształcenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim w spółkę prawa III zadań w roku ,5 I I II Rola 00 % udziałowiec Organizator, Uczestnik Organizator, Uczestnik Organizator, Uczestnik 5

6 handlowego Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku w spółkę prawa handlowego Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku w spółkę prawa handlowego II III Organizator, Uczestnik Organizator, Uczestnik Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych podległych obejmująca poprawę sytuacji finansowej, tj. zmniejszenie straty finansowej netto lub wzrost zysku netto całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 80,867 mln zł ( zatwierdzoną w dniu 8 lipca 204 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego KARTĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNEGO) Działanie Poprawa jakości usług zdrowotnych Konsultacje społeczne Wieloletniego programu doskonalenia jakości w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Określenie harmonogramów i źródeł finansowania poszczególnych działań szczegółowych. Działania na rzecz dalszego rozwoju idei wolontariatu na obszarze WP (w szczególności w szpitalach) zadań w roku 205 I II I III Rola Organizator Organizator, Uczestnik I IV 0 Koordynator Zadania na rzecz oczekiwań wobec administracji centralnej. Uchwalenie ustaw o akredytacji i jakości w ochronie zdrowia, regulujących system jakości w ochronie zdrowia 2. Kontynuacja programu przekształceń SPZOZ w spółki 3. Przekazanie większych kompetencji samorządom do kreowania polityki zdrowotnej w województwie 4. Wprowadzenie wyższej wyceny procedur medycznych w kontraktach NFZ dla podmiotów leczniczych posiadających akredytację 5. Zmiana zasad kontraktowania, np. umożliwienie kontraktowania kompleksowych świadczeń zdrowotnych (np. centra zdrowia psychicznego), wzrost kontraktowania w zależności od posiadanych akredytacji. 6. Zmiana algorytmu podziału środków na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych na poszczególne województwa 6 Rola

7 3. Cel szczegółowy 3. Wyrównany dostęp do usług zdrowotnych a) Priorytet 3. Specjalistyczna kadra medyczna Działanie 3... Programy doskonalenia zawodowego zadań w roku 205 Rola Działanie Pozyskiwanie specjalistycznej kadry medycznej w dziedzinach deficytowych. Działania na rzecz uruchomienia miejsc specjalizacyjnych dla psychologów klinicznych w Starogardzie Gdańskim zadań w roku 205 Rola IIV Promotor Zadania na rzecz oczekiwań wobec administracji centralnej. Zmiana trybu przyznawania miejsc specjalizacyjnych dla kadry medycznej 2. Utworzenie ogólnopolskiej bazy dostępnych miejsc specjalizacyjnych 3. Tworzenie wojewódzkich list zapotrzebowania na lekarzy danej specjalności b) Priorytet 3.2 Kompleksowa opieka nad pacjentem Działanie Tworzenie zespołów i ośrodków interdyscyplinarnych Rola Sympozjum nt. roli kompleksowej opieki dla decydentów, kadry zarządzającej i podmiotów medycznych Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej realizacj i IIV IIV zadań w roku 205 (w tys. zł) 0 20 Rola Inwestor Promotor /Inwestor 7

8 Działanie Rozwój współpracy międzysektorowej Opracowanie modelu współpracy międzysektorowej powołanie zespołu roboczego w ramach Rady Programowej RPS ZdP, doproszenie przedstawicieli II sektora), Promocja i konsultacje modelu w formie sympozjum / panelu dyskusyjnego, nakierowanej na zachęcenie podmiotów leczniczych do partnerstw również z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie danego podmiotu Pierwsze pomorskie forum psychiatrii środowiskowej rozwój sektorowej współpracy edukacja, pomoc społeczna, opieka zdrowotna realizacj i zadań w roku 205 (w tys. zł) III Rola Inicjator /DES/D RG/ROPS/ WUP IIIIV 0 Inwestor /ROPS IIV 20 Inwestor /ROPS/ DEFS Zadania na rzecz oczekiwań wobec administracji centralnej. Zmiana zasad kontraktowania, np. umożliwienie kontraktowania kompleksowych świadczeń zdrowotnych (np. centra zdrowia psychicznego) Rola Priorytet 3.3 Zasoby sieci lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego Działanie Utworzenie nowych poradni i i innych struktur ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rejonach o niezadowalającej dostępności zadań w roku 205 Rola zgodnie z Działanie Uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy szpitalnej. zadań w roku 205 Rola za realizację 8

9 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim: likwidacja nakazów ppoż. kontynuacja decyzji PSP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim: Kontynuacja modernizacji Pawilonu nr IX w celu dostosowania do przepisów prawa Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku: Dostosowanie budynku nr 2 Oddziału Młodzieżowego Psychiatrycznego do przepisów prawa wraz z dobudową windy zewnętrznej IIV IIV IVI Instytucja Instytucja Instytucja Beneficjent Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim Beneficjent Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim Beneficjent / Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku Działanie Tworzenie, rozbudowa i modernizacja zasobów ochrony zdrowia. zadań w roku 205 Rola odpowiedzi alne za realizację Zadania na rzecz oczekiwań wobec administracji centralnej. Podejmowanie działań prowadzących do zmiany sposobów kontraktowania (zwiększenie nakładów na kardiologię zachowawczą, nielimitowanie procedur ratujących życie) 2. Zmiana algorytmu podziału środków na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych na poszczególne województwa 3. Przekazanie większych kompetencji samorządom do kreowania polityki zdrowotnej w województwie Rola Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej Rozbudowa Szpitali Uniwersyteckich (tj. Centrum Medycyny Niezabiegowej (CMN) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Zadanie zgłoszone jako przedsięwzięcie do Kontraktu Terytorialnego Rola 9

10 II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Nazwa zobowiązania z 2020: Wdrożenie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji programów zdrowotnych zadań w roku 205 wdrożenie i rozwój RSMIEPZ aktualizacja strony informacyjnoedukacyjnej Portalu RSMiEPZ pilotaż funkcjonowania systemu wśród jst spotkania instruktażowe dla jst IIV 30 /DISI Nazwa zobowiązania z 2020: Wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych zadań w roku 205 Konsultacje społeczne Wieloletniego programu doskonalenia jakości w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego Określenie harmonogramów i źródeł finansowania poszczególnych działań szczegółowych Działania na rzecz dalszego rozwoju idei wolontariatu opiekuńczego na obszarze WP (w szczególności w szpitalach) I II I III I IV 0 Nazwa zobowiązania z 2020: Stworzenie efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne o wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych Studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata dla projektu "Pomorskie ezdrowie". Wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu "Pomorskie ezdrowie". Dokapitalizowanie aktem założycielskim spółki Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Bilikiewicza w Gdańsku w spółkę prawa handlowego Przekształcenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim w spółkę prawa handlowego Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki zadań w roku 205 III 279 DISI/ II 500 (DISI) DISI/ III 685,5 I II II 0

11 Zdrowotnej w Słupsku w spółkę prawa handlowego Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku w spółkę prawa handlowego Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim: likwidacja nakazów ppoż. kontynuacja decyzji PSP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim: Kontynuacja modernizacji Pawilonu nr IX w celu dostosowania do przepisów prawa Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku: Dostosowanie budynku nr 2 Oddziału Młodzieżowego Psychiatrycznego do przepisów prawa wraz z dobudową windy zewnętrznej Działania na rzecz uruchomienia miejsc specjalizacyjnych dla psychologów klinicznych w Starogardzie Gdańskim Pierwsze pomorskie forum psychiatrii środowiskowej rozwój sektorowej współpracy edukacja, pomoc społeczna, opieka zdrowotna Sympozjum nt. roli kompleksowej opieki dla decydentów, kadry zarządzającej i podmiotów medycznych Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej Promocja i konsultacje modelu w formie sympozjum / panelu dyskusyjnego, celem tejże promocji winno być zachęcenie podmiotów leczniczych do partnerstw również z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie danego podmiotu III IIV IIV IVI Beneficjent Beneficjent 95 Beneficjent IIV IIV IIV IIV IV /ROPS

12 III. PODSUMOWANIE FINANSOWE Zadania, dla których zapewnione jest finansowanie w 205 roku. Działanie RPS Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* Cel szczegółowy. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych mieszkańców 3 223,6 544,6 799,6 544,6 Priorytet. Promocja zdrowia Działanie... Aktywizacja samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa. Działanie..2. Wykorzystanie potencjału medycyny pracy do działań prozdrowotnych. Priorytet.2. Programy zdrowotne 3 223,6 544,6 799,6 544,6 Działanie.2.. Realizacja programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych Działanie.2.2. Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych Opracowanie Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej DEFS Prowadzenie Punktu PKD w Słupsku NEPTUN Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego wdrożenie i rozwój RSMIEPZ aktualizacja strony informacyjnoedukacyjnej Portalu RSMiEPZ pilotaż funkcjonowania systemu wśród 2 822,6 409,6 409,6 409,6 /DISI Pomoc techniczna (POKL) (DEFS ) Pozostałe tys. KC ds. AIDS Pozostałe 2 43 tys. NMF 2

13 (RSMiEPZ). Działanie RPS Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 jst spotkania instruktażowe dla jst Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* Cel szczegółowy 2. Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia 964,5 685,5 964,5 685,5 Priorytet 2.. Systemy informatyczne i telemedyczne Pomoc techniczna Działanie 2... Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych. Studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata dla projektu "Pomorskie ezdrowie". DISI/ DISI Pomoc techniczna RPO WP Priorytet 2.2. Jakość i ekonomizacja podmiotów leczniczych 685,5 685,5 685,5 685,5 Działanie Restrukturyzacja oraz zmiana formy organizacyjnoprawnej podmiotów leczniczych Dokapitalizowanie aktem założycielskim spółki Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni 685,5 685,5 685,5 685,5 Działanie Poprawa jakości usług zdrowotnych Cel szczegółowy 3. Wyrównany dostęp do usług zdrowotnych Priorytet 3. Specjalistyczna kadra medyczna Działanie 3... Programy doskonalenia zawodowego 3

14 Działanie RPS Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* Działanie Pozyskiwanie specjalistycznej kadry medycznej w dziedzinach deficytowych Priorytet 3.2 Kompleksowa opieka nad pacjentem Działanie Tworzenie zespołów i ośrodków interdyscyplinarnych Działanie Rozwój współpracy międzysektorowej Priorytet 3.3. Zasoby sieci lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego Działanie Utworzenie nowych poradni i innych struktur ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rejonach o niezadowalającej dostępności Działanie Uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy szpitalnej Działanie Tworzenie, rozbudowa i modernizacja zasobów ochrony zdrowia OGÓŁEM RPS ZdP 5 88, 2 230, 2 764, 2 230, W tym przedsięwzięcia strategiczne Pomorskie ezdrowie Studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata dla projektu "Pomorskie ezdrowie". DISI/ DISI Pomoc techniczna RPO WP 4

15 Działanie RPS Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* Restrukturyzacja podmiotów leczniczych podległych Dokapitalizowanie aktem założycielskim spółki Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni 685,5 685,5 685,5 685,5 Ogółem Przedsięwzięcia Strategiczne 964,5 685,5 964,5 685,5 * Uwagi dotyczące dodatkowych źródeł finansowania działań ze źródeł nie ujętych w budżecie na rok

16 Potencjalne zadania, których realizacja uzależniona jest od wygospodarowania stosownych środków finansowych w 205 roku. Działanie RPS Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* Cel szczegółowy. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych mieszkańców Priorytet. Promocja zdrowia Działanie... Aktywizacja samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa. Działanie..2. Wykorzystanie potencjału medycyny pracy do działań prozdrowotnych. 2 cykl warsztatów dla jst powiatowych i gminnych: tworzenie efektywnych programów zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych form interwencji cykl szkoleń dla smp i pracodawców średnich i małych przedsiębiorstw: Dbamy o zdrowie naszych pracowników (eliminacja czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnychzdrowe bufety, polityka antytytoniowa; promowanie aktywności fizycznejfundusz socjalny) profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy (warsztaty psychologiczne profilaktyka wypalenia zawodowego) Priorytet.2. Programy zdrowotne /WOMP /WOMP 35 0 /WOMP Pozostałe 25 tys. inne, np. OIPiP Działanie.2.. Realizacja programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych. Koordynacja procesu przygotowania i Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Działanie.2.2. Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych (RSMiEPZ). /DEFS

17 Działanie RPS Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* Cel szczegółowy 2. Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia Priorytet 2.. Systemy informatyczne i telemedyczne Działanie 2... Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych. Wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu Pomorskie ezdrowie DISI/ Priorytet 2.2. Jakość i ekonomizacja podmiotów leczniczych Działanie Restrukturyzacja oraz zmiana formy organizacyjnoprawnej podmiotów leczniczych Działanie Poprawa jakości usług zdrowotnych Działania na rzecz dalszego rozwoju idei wolontariatu na obszarze WP (w szczególności w szpitalach) Cel szczegółowy 3. Wyrównany dostęp do usług zdrowotnych Priorytet 3. Specjalistyczna kadra medyczna Działanie 3... Programy doskonalenia zawodowego Działanie Pozyskiwanie specjalistycznej kadry medycznej w dziedzinach deficytowych. Priorytet 3.2 Kompleksowa opieka nad pacjentem Działanie Tworzenie zespołów i ośrodków interdyscyplinarnych 2 Sympozjum nt. roli kompleksowej opieki dla decydentów, kadry zarządzającej i podmiotów medycznych Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej

18 Działanie RPS Działanie Rozwój współpracy międzysektorowej Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 Promocja i konsultacje modelu w formie sympozjum / panelu dyskusyjnego, celem tejże promocji winno być zachęcenie podmiotów leczniczych do partnerstw również z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie danego podmiotu Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* 2 Pierwsze pomorskie forum psychiatrii środowiskowej rozwój sektorowej współpracy edukacja, pomoc społeczna, opieka zdrowotna /ROPS/DE FS Priorytet 3.3. Zasoby sieci lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego Działanie Utworzenie nowych poradni i innych struktur ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rejonach o niezadowalającej dostępności Działanie Uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy szpitalnej 2 3 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim: likwidacja nakazów ppoż. kontynuacja decyzji PSP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim: Kontynuacja modernizacji Pawilonu nr IX w celu dostosowania do przepisów prawa Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku: Dostosowanie budynku nr 2 Oddziału Młodzieżowego Psychiatrycznego do przepisów prawa wraz z dobudową windy zewnętrznej Beneficjent / 0 0 Beneficjent / 0 0 Beneficjent / 0 0 Działanie Tworzenie, rozbudowa i modernizacja zasobów ochrony zdrowia 8

19 Działanie RPS Lp. Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 205 Jednostka odpowiedzialna Ogółem Wartość w tym Departament/ jednostka Kwoty w budżecie ogółem W tym w budżecie ze środków Uwagi* OGÓŁEM RPS ZdP W tym przedsięwzięcia strategiczne Pomorskie ezdrowie Wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu Pomorskie ezdrowie Restrukturyzacja podmiotów leczniczych podległych DISI/ Ogółem Przedsięwzięcia Strategiczne * Uwagi dotyczące dodatkowych źródeł finansowania działań ze źródeł nie ujętych w budżecie na rok

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2016

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2016 Załącznik nr do Uchwały nr /9/5 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 listopada 205 roku. Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla ochrony zdrowia Małgorzata Sobolew Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Spotkanie robocze ws. wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia. szanse w nowej perspektywie unijnej Gdańsk, POFOS 8 październik 2015 roku

Profilaktyka i promocja zdrowia. szanse w nowej perspektywie unijnej Gdańsk, POFOS 8 październik 2015 roku Profilaktyka i promocja zdrowia szanse w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 Gdańsk, POFOS 8 październik 2015 roku kompetencje SWP/UMWP - Marszałek Departament Zdrowia tworzenie Regionalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania E-zdrowie w województwie pomorskim - założenia strategiczne i działania Forum ezdrowia Sopot, 15-09-2016 Obecność e-zdrowia w dokumentach strategicznych w woj. pomorskim E-zdrowie w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w województwie pomorskim 20 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk,

e-zdrowie w województwie pomorskim 20 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, e-zdrowie w województwie pomorskim 20 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, 2016-06-29 e-zdrowie w woj. pomorskim Działania z zakresu e-zdrowia planowane do realizacji w woj. pomorskim e-zdrowie w województwie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej dla sektora szpitali Perspektywa 2014-2020 infrastruktury ochrony zdrowia tabela finansowa Udział EFRR [euro] (80%/85%) PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Droga do nowoczesności i idea modernizacji w ochronie zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku

Droga do nowoczesności i idea modernizacji w ochronie zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku Droga do nowoczesności i idea modernizacji w ochronie zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku Jacek Kacalak Wrocław, 17 października 2014 r. Stan wyjściowy rok 1999 Stacjonarna opieka psychiatryczna na terenie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Konferencja panel dyskusyjny Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 29 września 2010 r. Wprowadzenie Sprawne

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEPŁYWY FINANSOWE ŚRODKÓW UE A BUDŻET WOJEWÓDZTWA W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA BĘDĄ UJMOWANE WYŁĄCZNIE: DOTACJE Z BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 20 marca 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

Gdańsk, 20 marca 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.2 Systemy informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 20 marca 2017 r. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie łącznego spełnienia dwóch warunków:

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie łącznego spełnienia dwóch warunków: Załącznik do Uchwały nr 7/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 9.. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Pomorskie e-zdrowie. Dokumentacja Projektu finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013.

Pomorskie e-zdrowie. Dokumentacja Projektu finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. 19 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, 2015-07-02 Dokumentacja Projektu finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. Projekt finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1726/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1726/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1726/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-06-17 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA Formularz nr 11.3_10 LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Konkurs nr RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16

Bardziej szczegółowo

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki 1. Narodowa Służba Zdrowia system opieki zdrowotnej od 2018 roku. 2. Finansowanie - budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe Marzena Dobrowolska FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (http://www.wrotapomorza.pl/download/get/id,102401.json) 2010 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2010) 2009 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2009)

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.)

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.) INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.) Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. powstała dnia 31 marca 2009 r. (akt

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Część III Powiat Gołdapski jako organ założycielski i problemy z tym związane mgr Ewa Bogdanowicz - Kordjak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych 1 Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych dr n. ekon. Barbara Więckowska Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r.

Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 maja 2016 r. Wsparcie podmiotów realizujących usługi opieki hospicyjnej i paliatywnej w działaniach Samorządu Województwa Łódzkiego Łódź, 14 maja 016 r. Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2319 UCHWAŁA NR 408/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKAZ WYBRANYCH OPRACOWAŃ KONSULTINGOWYCH DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Projekty w trakcie realizacji: Program naprawczy Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Załącznik do OSR Oszacowanie skutków finansowych ważniejszych działań określonych w projekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (zadania będą realizowane w ciągu 5 lat począwszy od 2009

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 3 listopada 2011r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1 Prawne podstawy regionalnej polityki zdrowotnej ustawa z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/470/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/470/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. Uchwała Nr XXXVI/470/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie projektu likwidacji oddziałów: neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów lokalnego systemu ochrony zdrowia, które wniosły propozycje w ramach konsultacji: L. p. Wyszczególnienie treści wniosku (propozycja)

Wykaz podmiotów lokalnego systemu ochrony zdrowia, które wniosły propozycje w ramach konsultacji: L. p. Wyszczególnienie treści wniosku (propozycja) Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zawierające ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych do tego projektu W ramach konsultacji w terminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Załącznik do uchwały nr 1291/100/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan kontroli na rok 2016 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą

Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą 1. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Nie da się jej całkowicie wyleczyć, można ją jednak kontrolować tak skutecznie,

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI Formularz nr 11.3_4 LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Konkurs nr RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16 L.p.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego dla Pomorzan (RPS ZdP)

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 783/264/13 Zarządu z dnia 4 lipca 2013 roku Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Data: 04.07.2013

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Instytucja Zadania Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdynia 1. Utworzenie i koordynacja

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie

OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS ZAŁOŻEŃ projektu Pomorskie e-zdrowie Gdańsk Kwiecień 2014 Strona 1 Cel projektu Celem głównym projektu Pomorskie e-zdrowie jest poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne

Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 12/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Statut Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Rozdział I Przepisy ogólne 1. 1. Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r.

Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Gdańsk, 16 lipca 2014 r. Parafowanie Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Gdańsk, 16 lipca 2014 r. BYTÓW Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXIII/411/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia II posiedzenie 28 września 2015 r., Warszawa

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia II posiedzenie 28 września 2015 r., Warszawa Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia II posiedzenie 28 września 2015 r., Warszawa Michał Kępowicz Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 28 września 2015 r. Agenda spotkania 1.

Bardziej szczegółowo