Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau"

Transkrypt

1 /ani mają ozcały egzamin i, umieszczone ostokątnej aszkłami biegną pzyświecająozwiązywaniu okowej. tu miedzy in )ko\vej. Odbypujący: Pzed pzesuwa sie iesięć óżnych ch poczem! ściśle okeślo- /łaśnie twaze] m tablicy, za- 'azy. lub seketakę iki otzymują; :ie psychotech lież pacowni- )kiego ozwiąe mają świad- ( ylistyce. Choowanie nastę-i ie z nich wła- i *6*kcu Zu»»d.ili«I ' vi..iv 38 is JC2-2b.- A JU.IUI«U-CI» ^IOTIWOWJKAJ ITL - lewfod R D LUORGFEJT<4KTM F^JMTRIAAD PRENUMERATA NI«ŃEOW. od LUB 7 KWART, (PRAYTAPLACI*ŁFIERY; ^eiiuiae.aia zaganiczna 4L 50 fi. Atykuły nadestaoe bez oznaczenia honoaium uważane aa za bezplatae. Rękopisów zaówno użytych Jak idt,ionłiv<?h edakcia nie zwaca. iłowy pemje chiński. P«k VIII. N«358 Łódź, czwate* 3 gudnia 93. Wybuch pięciu maszyn e cień, któy»"a»i. m a się kieów- > CTKLC?O W WI*'ewesoły Sylweste na Gónym Śląsku. ią. połączoną Masowe wymówienia. Dwie osoby zabite, tzy ciężko piekielnych anne. Ceny ogłoszeń t Paco tekatew L t U atona tę «' A * ł)/c» I Ki. ttntu ' laui. * KICI* 40FTŁFO.LML>i.;i2S 4. «? NUAJD* UJR I itoea 0TAMAA. do AA. 3GAI «AARYCAU dl. potzakoia AYTK paacy 0 Jt.iEALMNIALRA* ogto AAATU..20 «Ł ALTB.NOHOLA» t. Otto»tenl*OWUKOIOROWA A 50 poc oeeli otłoszena CAGTAOFEZIM tójkodowwe o 00 poc. doel Z* temin duku admkiistacfa nte eolpo^iada. P. K. O. N. 6W09. Pzesilenie w Katalonji. Waszyngton, 3 gudnia (Od wl. ko.) wybuch pięciu paczek nadanych pzez sial ozewany Na poczcie w F.astos nastąpił staszliwy nieznane osoby. Jeden z uzędników zo na dobne cząstki, dugiemu siła wybuchu obewała ęce i nogi, ponadto anne są jeszcze tzy o- soby. Pzesyłki zawieały pięć maszyn Wojska japońskie u wót Czing-Czau. piekielnych o wielkiej sile wybuchowej. Kwawe walki w Mandżuji. Były one adesowane do al, tem sllnlejj genealnego konsula włoskiego Tokio, 3.2. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau oaz wydawców i edaktoów dziennika żywa japońska na Czing - Czau ozwija na 50 kilometów. pogesso". będą mieli lat się niekozystnie dla Chińczyków ' Woj oku inni'', ska japońskie, wspomagane pociągami chodzi kandyidania eakcji kafalońskiego, naw izał ścisły kontakt pancenemi i masą płatowców, Redukcje obotników Pułk. Macia, szei autonomicznego ządu szybko posuwają sie w zdunsko-wolskich fabykach. cznych psyl z anachistami i komunistami, wskutek wzdłuż linji kolejowej do Czing - Czau. Zduńska Wola, 3 gudnia. Jedna L nionych te bzmią baf w swych zakładach obotni- Po nade kwawych walkach zostali) tego cały gabinet katalońsk : na znak największych fabyk pzędzalnia i tkalnia w Zduńskiej Woli Rozena Wiślickie ków. ie z niemi ba$is H Fo, został pzez zaząd Kuomlntanoste. Oto kan+u wybany pemjeem nowego chlft- stawili zacięty opó. Następnie zajęto go zatudniająca pzeszło 600 ludzi, oz zajęte miasto Joingho, gdzie Chińczycy potesu podał sie do dymisji. ko za zadantfikfego gabinetu. Pezydentuę państwa miasto Tahusan, a o piątej po południu poczęła zwalnianie obotników i w najkótszym czasie zamieza Imą ilość śujbjął po maszałku Czang-Kai-Czeku ważny węzeł kolejowy i stategiczny Pzewodn^zący palamentu Un Sen Kampang - Tsc. Wojska japońskie zbli- zamknąć fabykę. nłotklem. ^^ aanannni W fabyce Pinczewskiego (tkalnia) Tzy tupy na płonącem łóżku. dziej skomi zwblnióna została jedna zmiana obotników,..wskutek czego pozbawiono pacy godzinach między 5 a 6 we wsi Tuszkie nisława. Białystok, 3 gudnia. Wczoaj w letnią Adelę oaz 8-letniego syna Sta zmiezają J. P o katastofie w Watykanie. postego ceta, dkółó 70 obotników Pikulc. pow. łomżyńskiego, dokonano Po zamodowaniu modeca ułożył nych znajduje Również fabyki (tkalnie) Fuchsa masowego modu w mieszkaniu Józefa swe ofiay na łóżku,quantomet"'. Sznajda ozpoczęły zwalnianie zatad- Duchnowskiego. i podpalił. pewien czas Niewykyci spawcy i góv apaat Zwłoki ofia i części ich ubaniazostaje zamodowali dwie cóki ęczenia", któ* zniszczone. Mieszkanie nie spłonęło, się egzaminocy. Poza ten w niebezpieczeństwie. Sykstyńska kaplica Duchnowskiego: 2-letnią Majannę i 7 gdyż w łóżku było mało słomy. oku na świahu, Jego lokaeligencji Komitet liteatów w Ministestwie Oświaty. tech- Pace nad pojektem ustawy bibljotecznej. iwczości l tp. Waszawa, 3 gudnia. Z inicjatywy Duga ustawa wpowadza podatek ocl d ekanem, minista oświaty, Jędzejowicza, powstał komitet liteatów, mający na celu ciążonych wydawania acydzieł liteatuy nie f izlej skomph-*, zofea. Odby i współpacę z Ministestwem pzy opacowywaniu pojektu ustawy bibljotecz Ministe Jędzejowicz do komisji pewo honoaium autoskicm. w któej znaj auta, z motokcjonującym, opodatkowaniu dzieł klasyków. den - Bandowskiego Jako pezesów nej oaz ustawy o łał pp.: Wacława Sieoszewskiego, Ka ch szynach, Ustawa biblioteczna ma stwozyć podstawy do szeokiego ozbudowania bi Władysława Zawistowskiego, Zygmu. Fedynanda Ooetla, Leopolda Staff? izczono płaski pojekto filz pzeóżnebliotek powszechnych w całym kaju.. ta Kisielewskiego oaz Emila Beiteą. kioowca ma Kieunkowi Wewnętzn yw'dok zbuzonej biblioteki watykańskiej "każde uchv-v- K a t w I c e * 3 K n i d n i a ( d wł-kot.), objętych jest 00 poc. uzędników. Po zeza ie {Toś}* a c t m ' n i c y umysłowi wszystkich gaąe mu zupeł-e? zem^ za wypowiedzeniem tayfy płac pzemy OT/ Z > ALI ^S^" 0 słowcy zamiezają badzo silnie 'o Jeeo umie-' wypowiedzenia pacy z teminem oganiczyć listę.,.,;; od L-go maca, pesonelu administacyjnego oaz pacowników tynmac bo na«/ niektóych hutach wypowiedzeniem umysłowych. e. Nie będzie edukcyj na kolejach! Niepawdziwe pogłoski.. --Waszawa, 3 gudnia. W ostatnich aniach kolpotowana była wiadomość fikoby Ministestwo Komunikacji posta * <i. ta i * W? i f o pzepowadzić od nowego oku ie sięi me upi- : c z n e edukcje pesonelu kolejowego, a ii być kapa-iawct skasować niektóe pouczniku, jeneałem. IWA. ona zdowa? ia zdowa, & nie. Od mie- ; wszystkich nie. Ściągnął e złotych, u-j Jiema co mó- wasztaty mechaniczne. Jak się dowiadujemy, żadne edukcje w kolejnictwie ani wśód pesonelu u- 2ednificzego, ani też wasztatowego nie są pzewidziane. Pzesianie w żegbudze moskiej. 7t l Widok słynnej Kaplfcy Sykstyńsk^ej (zbudowane]' w latach *. któej stop zaysował się i gozi ównież zawaleniem, wskutek szkodl'wego działania dżenfa ziemi wywołanego u- stawie^niem maszyn wpobliżu. Specjalna komisja budowlana zajmie s^e zbadaniem stanu Kaplicy { zabezpieczen'em jej słyn nych fesków pzed zniszczeniem. Ze Spały do Waszawy. Powót Pezydenta Rzplitej, Waszawa, 3 gudnia. W dniu dzisiejszym nastąpił powót Pezydenta Rzeczpospolitej ze Spały do Waszawy. Juto Pezydent Mościcki pzyjmować będzie na Zamku życzenia nowooczne. Wstząsająca zbodnia pod Łomżą Zuchwałe włamanie w stolicy. Złoczyńcy pozucili skadzione toway. Waszawa. 3 gudnia. W pasażu Simonsa, Nalewki w Waszawie, mimo wiaja watość kihcudzdesięciiu tysięcy lone peed złodziejami toway ptedsi że patoluje tam kilku dozoców nocnych złotych. '!L JAŁJL: zakadła się banda włamywaczy po do konaniu wyłomu w ścianie sąsiadującej z domem handlowym B-cia Fepel" Napady bandytów na pochąs (skład komisowy Zakładów Scheiblea i w Rumunjl. Gohmana) Wynieśli Bukaeszt. 3 gudnia. Na ttnjl kok 2S0 sztuk płótna, wej Bukaeszt Konstanza, wwbsiź;' poczem po wybiciu dalszego otwou pze stacji Palas, uzbojeni bandycirajco ih dostali sie do lokalu fimy Adam Gisse, na pociąg towaowy, zasypując go gdzlie skadli 232 sztuk skóek futzanych oaz 28 płaszczów. Złodzieie zło Obsługa pociągu odpowiodaiala ogniem, gadem kuk żyli toway w bamie domu i na wozie, zmuszając bandytów do uciecźkl.fbandyci zbiegli w czekającycli na nich au kiedy jednak zauważeni zostali pzez po steunkowego Kondackiego, pozucili tach. %^jjtój!^ftl. je zostawiając wóz z koniem ozbiegli się w óżne stony. W czasie pościgu za uciekającymi pzytzymał posteunkowy jednego z ich, Menaschego Gynsztajna, zawodo wego złodzieja nigdzie nie meldowanego któy nie chce wydać spólników. Oca W tym samym mniej więcej Wteic wpobliżu Jass uzbojeni bandyci obki*' na pociąg osobowy. Oddział żandj^,> ji. jadący tym pociągiem, zmusił/bąpdv tuw do ucieczkl Również ci bóndy^ mlełl auta, * ŁIT któe wpadły w ęce po3lc!j.jssu. Zimowe zawody w Zakopanem. I» w podóży Jst płatniczy, /onil, to wy- :ga? ia zanik pa- JP de poszt] o Dola i funt w Łodzi. Pywatnie dola papieowy w żądaniu 8.9, w płaceniu 8.89; dola złoty w żądaniu 9.(5, w płacniu 9.0; funt angitl ski w żądaniu w płaceniu 30.00; ubel zloty w żądaniu 5 05, w płaceniu 5.00; maka w żądaniu 2.,.w płaceniu 2.0; za 00 fanków fancuskich w żądania 35.0, wpłaceniu 34.S iłkowskl. Wzym: p; Kio wielkie- iński.lewjatan" ( tonn pojemności), dugi co został wycofany ze służby z powodu kyzysu w że- ' :i" należy do ządu Stanów Ziednoczonycb- W zmowych zawodach konnych w Zakcpancm bjoą też udział góale łych sankach, t. zw...kuintekach"' n* Jua-

2 FTR,. c n o" -si.y Lłźw.ejłowy K L I J O - T E U T R W Ł O D Z I u!. I-:: «s?' D ± T V ^. ' i w e K I N O Dziś w elka pemjea! - W I E K Ó W E LGRAND-KINO" Dziś URT>c»y»ta Nowooczna Pemiea Iwytw. PoainoHał* podukcji 9>2. p.t. D Ł iisy ciąg pocesu b. v-.qźnióiy bzeskich. liędzy 5-p a 28-ym stycznia zapadnie wyok. :z<ś ma pzemawiać -a ów WaaMwa, ty dzień ozpaw w się specjalnie oboną swego klienta oskaż. pzocesis pzeciwko pzywódcom Centolewu" Putka. ozpoczęło pzemówienie obończe, któe wyłosił adw. Szumański. Obońca polemizuje z Następnie sąd zaządził pzewę, po któej miał pzemawiać adw. Dąbowski, jednakże publicystami obozu poządowego, któzy ozpawa odoczona została do dnia dzisiejszego. Dziś pzemawiają adw. Dąbowski, obońca spawiedjiwiali osadzenie posłów w Bześciu. Ciołkosza, adw. Jao:;z, obońca Tutka, oaz o W wywiadach Maszałka Piłsudskiego poiądziano, śe posłowie dopuszczali nic oazuatw ile czas pozwoli, zabieze głos adw. Eeenson. *» ekslowycn i szantaży. Adw. Szumu'.... uwala, ie w tym względzie skażenia ini> zealizowano. Dalej obońca twiedzi, ie jego zdaniem po Już w oku 932 nastąpią epliki pokuatoów. Pokuato Rause eplikować ma w kwestjach faktów i poszczególnych szczegółów pze wodu Stalowego, pokuato Gabowski odpowie ces dzisiejszy jest ezultatem walki między dzieć ma w Iwestjsch pawnych, pouszonych iadzą wykonawczą, a ustawodawczą o utzymanie konstytucji z maca 92 oku. pzez obonę. Po eplikach pokuatoów nastąpią oczy?tźz P C Z E 6 H A N I E STA RE 50 oaz POWITANIE NOWEGO ROKU NIEZALEŻNIE ÓD wscanialeio FILMU F BAłi w OPERZE" z Lilfeeą Haid iiwanem Petowiczem UKZ^OZABEZPŁATNE PRZEDSTAWIENIANA SCENIE Udział bioą, : KaHifigy.a, H I NOWIE Z, CPOTFLRI. FTILOŁAJCWA I PLE/WICKI. 2 * ajfepszych NRJNCRÓW. Dali początek 7,45, 0 i J2 Juto 6. 8 i 0 wieczó. Ceny miejao nlepodwyisz cł**- f^ajpotężniejsze acydz : eło eżyseji ^HkS^^ I i l ^ Chłopie:popazonygoącem mlekiem. Komka Pogotowia Ratunkowego. iiiiwwiiiiiiii is ssm sam «' ~ ^ f^tmrjb śst^ts^le ^j^k a#^a> Upojna pieśń zmysłów zybyliśim żenię jakie na któej < nujace. Za w Chinach, y A ne!ja d( genjalnego E. A. D U P O N T A. A<DK HJ«.JL ± -M.^^JL I C U ^ hymn uczucia i poświecenia. ptęgi i wyt 'ong-kong Film, w któy olśniewa, Giną zdumiewa i zachwycał ffan^ tysiąca Daniele atokc ii. Mendaille, Kope Film o kapującej Mazlme technice zdie/.kh części: NA O P R O G U * A M Y. -~- T -. --^ Film o nie widzianej Film o wystawie. niebywałem napięciu i emocji ^iwirocmyitl** z biał Początt k seans. M A ficuz. 4-ej po pcł., w sob. i niedz. o godz. 2-ej w poł. zannąma\ywomfi i SI^SUEHAYAKAWĄ w olach głównych. * pacy i int pstzeni 600 y do potu iczne. skwe le cickawen kl domy han nazwach, co! łtiem. tylko atysta. Film, - h. Hnv«kawa to ni«modnt^wlalo.»» a wdziw>,jwne i tvp kich. techniki fil-now, m moynnii n voią RCWI-io vyiuą hhułt""' v--w «uy w sioucac i euopy Zaehndnlei. Napijcie Tempo Łmoc al i*aapo-vłm: Naj pc f' ' sobotę PO T h '**y ĆcdaUk ki cl, w Flefsc-a. tygodnil. dźwiękowy o.-n aktualna koniki P.A.T/a Początek o I 4 pp, w soboty niedz. i swiela po;*, o g. LI *j LiT~ v "7 mu t f.b, Uyekc:. Lacc-K.Pi/ mnifjazem sawfad.mia, ta wobec nadzwyczajne* > powodzenia tilou p.t. Lauel Hlidy za katami" postanowiła Jifm powyższy wy> iletl>ć PIM. SKLEPY _Błt*--=sa_ na ptłankach od Sod* 2 3 p. p. w dniach. 2 i 3-in Stycznia li ~. ' ' natomiast SZ Zn:edeniedodatMwuzędniczych na Gónem Śląsku. Katowice, 3 gudnia Od dnia.kwietnia 9!:'. heda onjestnić ww.istkie wyisze dodatki p.tooto ze sik;;"!>u śluskiuio uzędnikom'. Jaik wfakicmta, na Śinsku u2edmic> państ vow) luitinii 20 skainl>u państwa, otzyiwija ty U.o 20 juoc. DODATEK, liatomiiaist uzędnicy ptat.ii ze stoihu 4b t\ i owa, piklizleltt.nl sa TUI kiwa gi i:p Gniw od VI w góę otzyiimiia 20 ooc. dod.u- Łodzianin Kmlim CipoSow i 34 zające i 4 p. Rocha Sieadz, CieHeckicto 3 gutliłł otdlbyio W dominjum stę dwuditiiowe Roźdźaly po> I nent kójiiki. z Łodz mafec na jzikaidzile 34 SMĄC* I i fcwamte w ktaem walęto udział \ Powyższe cyfy śwladozą że w nialąto Ro?. 0 myśuwycb, diaify zwiiczostan sbc* na wysokoścd swego za nzywem zabito lsfi z^ęcy, 6 łtóuków, 4 c>e damła i winien sluzyć pzykładem Innym majat taewte lisa. KTÓ lam połowama sostal p. Szuyj Zbodnia występnego styja. Cztey lata za modestwo. Walka ta ozpoczęta się w kilkanaście dni wiście pzewocie majowym. Adw. Szumański poświęca lwią część swego epliki obony. To pewna tylko, że nie wszyscy obońcy pzemówienia analizowaniu cytat z atykułów zabió.-) głos poaź dugi, a tylko niektózy z Robotnika",,,Chłopski«j Pawdy" i Pobudki", nich. Z Piotkowa donoszą: Na lawie oskażonych Sądu Okęgowego zasiadł 50-letui Józei Plozeżyński, mieszkaniec.watych w akcie oskażenia, wykazując niecisłości i podkeślając, łe cytaty te zostały do take z tydzień czasu, a więc około 8 stycz miasteczka Radomsko koło Piotkowa, oska Repliki i odpowiedzi na epliki zabioą chyba olnie wywane z całości atykułów, pzez co nia 932 oku pzystąpi sąd do wysłuchania o- żony o zamodowanie Stefana Kubickiego, został spaczony ich zeczywisty sana. Na statniego słowa oskażonych. męża swoje] batanicy, z któa utzymywał intymne stosunki. litępnie obońca mówi o bezkaności, i atwieiza, ze o ile pzy współdziałaniu palamentu Wedle tych pzewidywań około 0 stycznia w pięknej siostzenicy, któm zesztą chętnie Zajmie to zapewne znów około tzech dni. Pozetyński leszcze pzed ślubem kochał się 925 oku wykyto nadużyć admlnitacyjnych, to do oku 920 Naada potwa zapewne około tygodnia gdyż sąd uda się na naadę. pzyjmowała umlzgl J pezenty od zamożnego, choć moono podtnuisialego, styjaszka. Staemu amantowi widocznie nlcdość było nielegalnej tylko 374. wyok ma być ogłoszony łącznie z obszenem: Z pewnością nadużycia nie zmniejszyły się, ustnemi motywami, zaś jeszcze obszeniejsze. bezkaność jest większa po maju, niż byłn motywy piśmienne będą ogłoszone już później. W mieszkaniu odzfcow pzy ul Reltea 5 /ed majem. Pawdopodobnie wyoi, zapadnie pomiędzy (Bałuty), został opazony goącem mlekiem 5- Weszcie w zakańczaniu obońca zajmuje letni Jezy Wochcński, syn obotnika. Wocheńskl odniósł opazenia klatki piesiowej. Ofieze 5 a 20 -stycznia. ndozou Odziclił pomocy lekaz miejskiego pogotowia atunłtowego. W mieszkaniu wlasnem pzy uł. Pomoskiej N. 70 usiłował pozbawić sic iycia pzez wypicie Lód/, 3 gudnia. W dniu wczoaiszym o go- złamanie pawe] nosi, mieszaniny Jodyny I keozotu?4-letnl o- letzinie ó-ej pu południu pzy zbiegu ulicy Slen. Zawezwany lekaz pogotowia atunkowego, po botnik, Fanciszek Koiiiedko. Zawezwany legiewlcza I Pzejazdu, pzejechany został pzez udzieleniu piewszej pomocy, pzewiózł ofiaę kaz miejskiego pogotowia atunkowego, po u- tainwa- óf-luiii Jan Szwac, zamieszkały pzy I wypadku do szpitala miejskiego św. Wzefa pzy d7.i8lcmu piewszej pomocy pzewiózł desoeulicy Dewnowskiej. ata do szpitala. L A»nyka e. Szwac odniósł okaleczenia głowy»z IOZWI^Kowy INO TEATR ui Zgieska 26. ' J Dclś po as ostatni iw.»,!«c»nt pogam XTI W olach l«(6,vnych : Damat miłość! f poświęcenia! S Y B I Wi.lkl Iwiąt.emy p.gał J. Stnosaska. A Sodztsz, 6 Samboski. M. Fmlml ^owątc-k seans >w. w dni pownadni. o g. 4-«i w soboty, oi* Uicle i iwiąta o «. 2-e: Oitatni łcaos o dodi 9 5 Na p:*f»s*t aeins wnyitlcia mi»i«ca oo oo posty KatifptSf po-lam :,H A I-T A N G" W oli główna): ANNA MAY WOKG! DatA i cmii naat^gnych. Wapsaiały pogam p. t. M I Ł O Ś Ć w P U R R Y N I " Na tle emoclomiiacei walki białfgo i aabskim s/.eikijm o naipickniejszą kohletę Wschodu W olach siówn.noah HF.RRY, OLIVi: BORPEU i SLUOi! TRROR. Następny pogam- NA SYBIR". Początek w dni powszednie o godz- 4-ei po noł. w soboty, niedziele I święta o godzinie 2-e] w południe. cwłjaą.ob-aze Ob:!X A WMMsenBBssmm 5SiTat^E? J'pee>.lin^i chcoh."lónycli > wen«ycenych. -c^en'e 'jalci'a Kl^ktoeaoia TAL. P O L U I N F O W A $fit ę 2 S..et. ^0-93. itviouie O' 8 ittio od 5-8 wi«i w nid/i.le ml - P p Ula «.esaa,oiaycb ceny i«-:\ e. MI san iij saississnn i iiiiiiiiini nm. Z. RAKOWSKI l'ff.) ątfjf/t -C 2 ~ " l ul /» ' /nic\ Z/lesUa >h skó w.uyszaycb ' > łv!' ł " ' «I7*) T V> >\.i *M > U um t 4 _ wiecz. f)li.mafjiofaycp CENY LECZMC. I*. B H T E C 3 K 3 Spcc^.lUU choób skónych, w.ncv:znych i moczopłciowy.h NAWROT 32, tel utylmu!. o-l 8 W ano I od 4 - t> wleci w ni.dni-ia i łw'?!a oć 9 2 w poł. Dla ;,«:. nt\i'i >oc>tkalnia Q. Mad.SOMMSU P O W R Ó C I Ł OL. 6. SfF.HP i A l. Tel :';o, sitóue v. - ei»*vceoe kobtecj Lampa k.vaowa < nstantycowaka 9, Tel. tti-m. Od ,V poeztkalnla db pań t.tf.i.»!.>«.-li'.!"! n»/u nosa.'..< l» t płiu w Dtd7 od 0, D. Wet*. Nt *ttazskj ul. Andieia 5. Tel.ś9-4». Jh<iobv skóiło. *vwveine m'kzoplcłowe. Mektoteapla, dj:;łt,,aja l.mipa kwacowa Pzyjmuj* od 8. U i od 5 9 po pot W nie 'iiel. i łwięta od 9^ pz.d pol. Dla pań oddzielna poczekalni?* luchłjfkl, PIECYKI, Ian, siamot polt-ca SCOŹMWF. :«Gtdwna Si loktót. 0ŁK0WYSKI Ćeiilłłłana M 4 &$. 'ta choób akóns/ch i./«niycnnyc'i. Leeseni^ Inana kwacową. Elektotei n;>>. Pyimnje od g. 8 2 pied pol. I oi 5 9 wite? D. M&d.K. M JEDNO Z N YDKIE I < I RYOONEJJO NIEJ bwy wynosił Zdazenia fwypadki Półtoa lai, gupa VII I VIII 25 poc. gupa IX 30. a bliczność i nd X na dól oale 4i) poc. Otóż od kwietnia ubiegłej dobj,. WIDZIAFER IM2. beda wszyscy uzędnicy Sascy otzymywać tylko 20 pik. doda tek. Skab śląski ' chińskicl (_)' W Au.Mialji panują ni.zwykle upały. V Adclaldz.le temomet wskazywał 50 stopni w zaoszczędzi na tem edzie. CHIŃC około 3 I pół miljona zł. cleniu. Największe oszozedno^ci PCOZYNLONE becta na angielki ( ) Opacowany pzewiduje tzyletnie wspólny plan moatoium fancusko dla j jfijfkie^ w' tymi dodat};u w śląskiem szkolnictwiie. N t e, "^ c - fccemi kńtkh (_j Anglja zwołała konfeencję epatacyjn.i fanemi twaz polowania. na dzlcn 20 stycznia, jcy, w'j e ]ll % ( ) UkaŁ.H?y się w obiegu nowe 0-złotowe ej opawie kóliki. banknoty o ysunku zupełnie odmiennym odyszyscy Hiłośścl skoo postanowi! pozbyć się małżonka i ikochanej. Zwabił zatem pewnego Jesiennego dnia Ku- : (cklego, nie podejzewając podstępu, do staej o,łuszczonej cegielni, gdzie go zamodował w bestjalskl sposób, bi KC go po głowie Jakimś twadym nazędzilem Sa d Okęgowy uznał Józefa Pozeiyńsklego wti mym zbodni po pzepowadzonej ozpawie skaza! go na 4 lata ciężkiego więzienia. Tup w łazience ( ) W Oąsowiłl 0 A z«pod Bydgoszczą fik iędzy obu n; ( ) Wszyscy pacownicy *i.imwa Aw w to- pj]ą odębnie dzt otzymali wymówienie pacy' i dniem -yi Emeykańskic dotychczasowych^ znany bandyta zam.>cvwal Wilhelma Lletzmana, 85-Ictnicgo fcso olnlkii adnego kont 83-lc.nlą tonę C siebie. \ Heniettę. fo Światy. 2,:y hyli ( ) Pokuato pzekazał spawę a"w.&^ law- Imiechu, Ż6ft( nowlsko sędziego Sądu Oodzklego w ^al. ''' Azjaci!>ml; kwietnia i zapowiedzią edukcji pi\c. Jasnowłose C nlków JMiiglstatii sędziemu śledczemu. j^tuszone. Aj ( ) Sędzia Sadu Oodaklego w Zgiezu, K a JTdy łzy xii Antoni MlkuIewJez, pzeniesiony został na słi-^^ków, 'CV Hoduciszkach Rozpaczliwy pow. śwlęclańskle czyn gospodyni domu; gd loikilo miejsce następujące pożaloavania godne zajście. W spoze o mydło w Oyjla. Poszkodowanemu udzielono nie ; ptesl ucznia tejże szkoły V oijdz.afu i Caźini uczeń IJ oddziału szkoły powszech zwłocznie pomocy lekaskiej. Dochodzę : ned 0-letni chfoipak nożem pchnął w nie powadzą władze szkolne i pottcyj- j ne. Plutonowy zastzelił kopistę Zabójca aesztowano. Z Wągowca donoszą: LV) Wągowca pzybył na ulop świą teczny stzelec KOP Szostak. Pomiędzy nim a plutonowym Fndejewsklm doszło z niewyjaśnionych jeszcze powodów do jjj niepoozumień. WOZOTR? P. ti " Ul kilka azy do Szostakaanłac go -..'ietelnle Ranny, pzewiezion«/ do i pttala W'0tj&k(j wejo, zmaf. Fendi, i J i,, oaa<kono w więzieniu., Chozy na uptuy i óżne kalectwa!!! P O M O C I SLCUTELC B E Z ; O P E R A C J I. KUPTUKY. iako t.t kal.etwa ni. wełno laal.dbyw.ć, fdyt akutki dla tycia iudskizgo tą badzo niebezpieczna. Ruptua ttaj. tlę wielką ak gł.wt ludzka i k.nawkm łpowodować tnote śmietelne powicłaaia kiaiek. Specjalne l.cmlcte bandat* otopedyczne gumowe mojej metody usuwają adfkalnie nainiebcspi.cznieist. i najzattazalaz. uptuy u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na skzywienie keffostupa, peeclw twozeniu ale. gabów guzilcy, leczą, gosety otopedyczna. Dla skzywionych nóg i płaskich bolących ttóp, wkłady otopedyczne. Sztuczne nogi i ęce. - waiactwa pochwa: wystawili poł. uniweayt.: Pof. D. R. itaąoa pof. d.,\ "nlsehle, pof. d. B. Kielanowski. S P E C. J. R A P A L * O R T O R I O P E D. Z E L W O W A, Łódć, al. WÓLCZAŃSKA n. 0, font pate teł Pzyjmuj, od 9^ i od 3 7, UWAGAi Oaobiite jawienie sie choych ieat konieczne. UbezpieczOnysh w Kasie Choych m. Łodzi psyimuję twoząc li Równocześnie sędzia zlikwidowanego sądi ^em az jeszc w Stykowie, p Stanisław Antoni Fankowski Pomiędzy W pzeniesiony został na stamowjsko sędziego Sadu Oodzklego w Zgiezu. Poświęciwszy Ikiemu, wiecz ( ) Budżet Łodzi na ok zamyka sl* sumą 26 mmjonów złotych. I dzielnicy, kt >je pawa. II ^Wfizymie kapitana. to tajemnk ' nieskończo ' kzyżują s PODZIĘKOWANIE. W. P.nu Specjaliście Dyektoowi J. RAPAPORTOWI am. w Łodz' ul. Wólczańska 0, (font), dziękuję publicznie za wyatowanie mnie^o dzi»d<a z ciężkiego kalectwa niedowładu (paaliin) nóg i powodu skzywienia kęgosłupa i bolącego opnego gabu pzez założenie specjalnego leczniczego gosttu otopedycznego wedle Jego metody. Dzizcko nasze jest obecne zdowe i chodzi poatol! 7 _ Og«os.:en.adobne L powa*ani«szklasowie m I 9 Ti ii * mi W* ozpoznać i v dobne do s >vttjącemi sz: ]ych koloa< im, w litea Nad tem w elektyczni >ny. nadając o święta. I Steszczeń balu manicuzy >ldm poznał aut( miss Floeoce, iaiio po wyjśdu nim wieczoem zekomo pacom Ju bohate po» 3<cf, aie tam jej Al. długich poszukiy ce Jest cóką m z pzemysłowe, malaki, miss M ftiu państwa Kem P początku, ie vi n, ale wkótce leszkaniu Wysl aandlowych do wpadli w wi d Się w domu pa ' totameucie dwócl yf f» metw, zebała si 0 s u k n t e WOJCIECHOWSKI STANISŁAW ul. Llmaww.! w W nltdzi*!* i święta od ijodi. skiego 6 zgubił legitymację zapomogową ^ musieli wyd. w Łod7,i. f'$ci gadeoby, p H'a pań oddzielna noczekalnia. i ZA Au APCEESKl t magazyn mebft 0. coaz badziej. itan.iławs Oabały..<. óilź, Kaoia, po-oddam dziecko chłopczyka na własność ai<-'^'tcie" bez pożej [łttf j ułada na akładzse kotspletne usądxe- L chzczone, 4 tygodniowe, wyzna.nie zyin' - la' M^utz fioence : **" nia pokoi sypialnych, atołowysih, jjablpo.edyacsyeh mebli Składowa 33, m. 3. * ministestwie s Duzy wj bó ovo: an, kozetek, kaesel GŁUCHOTA ule-aiiia. Wynalazek Eufoia ta- (. *» wysłała de *oecialist» ;li(ióh Sk6l»ck,»ene\«'.i i uiocoplciu»ycłi Ul. Ceglełntana N. 7. Tel (.vcdtug staej numeacji: ul. Ccglelnlana 43) Pzyjmuj, od godz. 8-i:>. 2 2 i 5 8 w niedziele i iwlęta 9 ano Dla nań oddzielna noczekalnia. mcblt klubowych Ceny pyat^pne ia żądanie daje na apłaty. SKLEPU pzy uiicy Piotkowskiej w okolicy Piacu Wcłlnoiet poszukuję na*ychmiast bez odstępnego Ofety składać do administacji Kcha" pod S. S. demonstowany specjalistom Osuwa pi.vł«- pjont słuch, szum. cieknienie uszów. Liczne podziękowania. Żądlicie bezpłatnej pouc»a.ej s nph - tll ej dodze, aby boszuy. Ades-. Eułonja" Liszki k. Kakowa Rażeniu nocy ' i... ioence wyszła UBIORY męskie, damskie, obuwie. s\»et> aa wypłatę, ul. Piotkowska a. 37, we«c!t L, Dieto. _

3 W. 358 id 9CT Hong-Kong, w gudniu. Pzybyliśmy do Hong-Kong o św icie. łażenie jakie wywiea masywna skalna któej ozłożyło się miasto, jest Jonujące. Zapomina się Odazo, źe jest ń i m y s ł ó w [w Chinach, bowiem w zdobyciu tej ; i poświęcenia, ty Anglja dowiodła az jeszcze swo potęgi i wytwałej enegji. IYI?~ Hong-Kong składa sie właściwie z ;echnice zd\ąi części: na wyżynach miasto o- Óć i'ta.my j^ów z białemi pałacami, na dole mia pacy i inteesów. To ostatnie na JStzeni 600 metów od podnóża y do potu skupia swoje gmachy iczne, skwey i tawniki, pzyozdo- e cickawcmi pomnikami władców, ki, Hony handlowe, magazyny o tych iiazwach, co w calem impeium bykiem, tylko źe gmachy są badziej i.,,i nawdziw> jwne j typem zbliżone do amey- 'zami',-jobyci.m, 5 k i c h!,«opov»»: «i j p o ^fafafa ZWyczaJem an- Wy>iletl!ć 5 kim, sklepy byfy zamknięte, ale kinatomiast szeoko otwate. Odwie- Pm jedno z n ; ch olbzymie, bogate feydkie i dowiedziałem się od zanm^sf»i i^ oncgo nicm sąsiada, że koszta jego V f P dakf owy wynosiły Ujł, Półtoa miliona dolaów. zwykle upały. V'F^fe n o.*s T o b U z?' "!? - h m ^»at 5u stopni w l ele odzm ang.e - <n i chińskich. Anglicy typowi jal.,. 'fędzie. Chińczycy ubani według o- plan I ancuako.ft l e J m o f J p a y e J t, e J : p n l I e w y s m u., moatoium dlat, w obcisłych. Zi Jicemi kófk ; emi włosami i naszmin nejc epaacyina^nemi twazami, mężczyźni elepcy. wielu z nich w okulaach w o- nowe 0-zlotowe m opawie,, i odmiennym od Bydgoszczą nk i-lctnicgo olnika o 83-lcitnla. tonę i.im walów w.o- ; y - s, dniem -yi jl p.\c. awe u'wtch ławdczeniu Wszyscy zaówno Anglicy Chiń- y byli ozbawieni i weseli, ale lędzy obu naodami odębnych as ładnego kontaktu. Jakkolwiek siedzą, I siebie. twozą dwa odocgfe od e światy. Zauważyłem nawet, że nfó odębnie na pzeciętne wzusze- Pmcykańskich filmów. W chwilach jasnowłose dzieci angielskie pękały "Piechu, żóftoskóe pozostawały kuszone. Aplauz nie był Jednogfo n a to w Zpiezu, R"dy łzy napływały do oczu Euo y zosta! na su-^mw. ' V' ;ieso w x>dzj. ' Azjaci śmiali sie ochyple. idowaneko sqdi ^em az jeszcze zaznaczyły sie ÓŻtoni Fankowski Pomiędzy Wschodem a Zachodem, sko sędziego Sa- 'oświeciwszy popołudnie miastu an- kiemu, wieczó spędziłem w chin zamyka si«i dzielnicy, któa o tej poze nazu- Foje pawa. I co za pawa! Jest to ^^' W&zynie, olśniewające, a po- 3. y V oifdziafu i udzielono nie : Jej. Dochodzę : sine '«pottcyj-; to tajemnicze. Ulice łegp ciągną nieskończoność. Wznoszą się ku kzyżują się,,: ; -c*:ii* twoząc Istny labiynt, Jf.Wozpoznać się tudno. Wszystkie dobne do siebie, wąskie, długie, wjacemi szyldami, flagami w óż t 'iych koloach, napisami w Języku im, w liteach złotych szkałat- ] Nad tem wszyskiem niezliczone elektyczne, chińskie latanie i *>ił kilka >ny. nadające całości jakiś nastój.'letelnle o święta. Ulice tutejsze wydają la wojsko o~.dzono sie pzepaściami oślepiającej jasności, o- gltiszaiącego i niepokojącego gwau. Wszystkie skiepy chińskie są naoścież otwate.wszędzie widać ludzi pzy pa cy. kujących żelazo, miedć, ozwijających toway, haftujących na skóze, piłujących lub zeźbiących dzewo. Pacują bez pzewy, dniem i nocą. Nigdy nie ustaje uch oboczy. Pomimo to ze wszystkich otwatych okien ozlega sic piskliwy śmiech, głośne okzyki, stukot pocelany i kości słoniowej, pojedyń cze odgłosy dziwacznej zaazem okutnej i subtelnej muzyki chińskiej. Ulicą zaś pzelewają się bez końca na jezdni i chodnikach tłumy ludzkie, ciżba nieskończona. Tłumy te dziś już nie pouszają się z leniwą miękkością, właściwą ludom Wschodu. Spotyka się silne bay. męską postawę, kok pewny. Twade oblicza spoglądają na cudzoziemców bez twogi upzejmości. Jako Euopejczycy, odosobnieni w tem nieznanem mieście, odczuwaliśmy co chwilę osty, wogi wzok tłumów i 7'/iwi-tc tubylczej nolicii. Ssą %* n Znienacka ufomowała s*! e Jakaś gu pa osób pod świeżo nalepionym afiszen pzedstawiających dwóch małych żof niezy japońs': ; ch jednego z kaabinem, dugiego z nastawionym bagnetem zucających się na olbzyma chiń~k e go, odpieającego atak ze spokojem i wzgadą, tzymając kzywą szable w ęku. Co mówił napis na afiszu w liteach chińskich bawy kwi? Tajemnica Ale tłumy pzyglądały się. ozpawiały wzały i iytowały się. Na widok ten pzypomniało mi się, źe w Hong-Kougti mieszka miijon Chińczyków na gastko Euopejczyków. I jeszcze jed no nasunęło się mej pamięci słowo wypowiedziane kiedyś pzez Chińczyka w Payżu: Jest nas 450 milionów czwata część ludności świata. Na czteech ludzi jeden Chińczyk". Słowa te nabieają wagi wśód tajemniczego labiyntu dziwacznej chińskiej dzielnicy angielskiego Hcng-Kongu Bonza. Nowy typ lodzi podwodnej. InżynW H. Philips skonstuował nowy Jyp toślzl poswodned E+Aa mną*.t. opuścić na głębokość mt.. MfędzJ Ł S n L S e m. b K Al»u.e automatycznie olbzymie ciśnienie woj y^zewnętznej, choniąc w te7spl sob powłokę od zffnlcccnia. J Zapenumeuj dla swych dzieci, M a ł y k u i e y Ąt nazeczonych fałszywego Oazusl w oli dyektoa bmiłftł. Osławiony oszusji i hociistaple in; iieman Kiaiiune został aeszto^a iv pzez policje wiedeńską. Pzed dwoma!atv otzymał Kamme za oszustwo matymonialne na ek cienkiego wiezienia. Po wypuszczeniu go na wolnośc natv-h miast chwycił się swego dawnego..zemiosła". Pzedewszyskiem wybał sobie d!u gie i pięknie bzmiące nazwisko Fydeyka Piota h. von Konegg. Badzo pzystojny i elegancki opowiadał swoim ofiaom, że wskutek wielkich zasług, któ t zdobył jako seketaz wicepezydenta jednego z największych banków w.e deńskich, został mianowany dyektoem banku z pensja miesięczną, wynoszącą 0 tysięcy szylingów, a pensję te pobiea wpost z Genew y. Niestety zdazało się często, iż owa pen sja z tajemniczych pzyczyn spóźniała się, a wówczas zaciągał pan dyekto pożyczki, o któych zwocie zapominaj całkowicie... Kamme występował z laką pewno ścią siebie, źe ludzie dawał! nu całkowicie wiaę i tak wystąpił-on z zeko mym planem, zmiezającym do sanacji obecnej gospodaki austiackiej i w tym celu zoganizował nawet szeeg zgoma W szynku Kóla vt< Kleleczce, DCK! Toszkiem (pow. Oliwicie!), ozegała s:ę niezwykle kwawa tagedja. Żandam Pietzyk, z Wielowsi, pzepowadzał w ty. loka'u dochodzenie w spawie *w nt-go napadu abunkowego. Gdy wchodził do gosp»dv, cóka gospodaza, obsługująca bufet, ostzegła go znakami, wskazując na pewnego m;.ż czyznę, któy siedział obok w pokój;!. Żandam pzygotował boń. wszedł do pokoju, gdzie siedział podejzany osobnik! zażądał wylegitymowania sie. Nieznajomy wyciągnął plik papieów i pzedłożył je policjant jwi, że na pzed łożonej mu kacie ubezpieczenia inwalidzkiego, nazwisko bjta wycieane Spostzegł to nieznajomy błyskawicznie sięgnął do kieszeni, wydobył ewolwe, odskoczył od żanj-tma na dwa ko ki y wystzelił do niego ^katnie. W t\m samym momencie stzelił ównież żandam, tafiając nieznajomego az w pieś, dugi az w amię. Żandam ugo Kto zamodował Czy adjo pzyczyni się Radjoamatozy angielscy zdziwieni byli omegdaj wieczoem, usyszawszy najpiew wezwanie SOS. a potem na# stępujące słowa: Osoba, zamieszkała w Londynie albo w jego okolicach, któa wezoaj obdazyła kanapką z wędliną mężczyznę, jadącego pawdopodobnie na oweze, poszona Jest o zgłoszenie się natycu miastowe na policję w Oksfodzie". Podany był ównież nume telefonu koniisajaihi policji Wezwanie to pozostaje w ziwiązku z modestwem dokona nem na pewnej kobiecie, nazwiskiem Matthews. żonie młynaza. Została ona Żandam zastzec! bandytę. dzeń publicznych... Zbyt po uo poznali poszkodowani, zj mieli do c/.ynijnia z os/ustem. Najgozej WyszoUJ na tein zaufaniu d't. K:ainmea pow.en wysoki oficv któv; : go lio'4istaplc-po/nał w lipo OU.i Vte dostał wówczas na u':cy ataki- - j! tvc/.negu Kamme zaopiekował się c.if, i odw.ózl go do domu. Następnie opowie d/ial ma. że wynalazł maszyno. kió;ł"'*> całe niebo pzewyższa wszclk : e doty :li czisowc apaaty te.ha cziie. Ofice i^k zaitfal oszustowi, te oddał mu do dysf <» zyc.i! całkowitej swói do;=ć znaczny nw tt\i\. u. Specjałem powodicfliem cieszył i«., pzystojny oszust na teenie uialypit* manym. Nawiązał jed:iuczcśit'c stasunk; z kilkoma młodszem: damami -jbicciią? źe sie z nie;ui ożeni. Z pięcioma zdołał się nawet zaęczyć a &Jujb miał odbyć się niebawc-.... Kłż'H ' tych pań dawą/a Kajnmcowi znaczne sumy. pzedstawiające łączną wataść kilkudziesięciu' tysięcy szylingów. Kaif mt postępował z taką zęczn-ścią. dopieo obecnie powinęła mu sie wskutek pzypadku noa.. dzoi.y został dwa azy w bodę i az w amię. Następnie między stz-elającytmi wywiązała się walka ęczna, pżycztm żandam wytącił bandycie '.:oń z ęki ' 'Bandyta zmał wskutek wewnętznego lcv otoku. Rany żandama nie są nic bezpieczne. Pzy zabitym znal ;zio:io inwalidzkie kaiy ubezpieczeń na nazwiska Steaihiif 'Vhgla oaz listy na nazwisko Foit, Mia! on pzy sobie 4 kluczy, wytych, szeeg fotogafii, 2 36 mk. ^otes i b;)\v ning z nabojami. Pzybył on do lokalu na oweze. Z listów wyi;:ka. źe zabity nazywa się Foit i p.schodzi z kpionjj Zed;i;z» od Ostopą. gdzie znany był jako b. niebezpieczny bandyta. Kaany kilkakotnie udawąi /. powodzeniem w ajata i pzebywał djuższv czas w zakładzie dla obłąkanych w Toszku i Kluczboku. Z Kluczboka zbiegł 2 li-' stopada b i od tego czasu gabowa! w okolicy, nanadając na dogach a pzechodniów. Zabity miał zaledwie 28 lat żoną młynaza? do ozwiązania zagadki. obabowana zabita kopnięciem nogi pzez nieznanego spawcę. Wpobliżu miejsca zbodni na odluo nym gościńcu znaleziono ag-lan męski ze śladami kwi a w jego kieszeniach tkwiły właśnie owe kanapki z wędlina Obok leżała toebka ęczna zamodowa nej, pozucona widocznie pzez abusia po wyciągnięciu z niej zaiwatpiści... W chwili, gdy Ją znaleziono, pan Matthews dawała jeszcze słabe znaki życia. Dookoła niej ziemia nosiła ślady stoczonej walki i była pzesiąknięta kwtią. Po dodze do szpitala pani Mani news zmatła. ^ III ąoa 7 cl, >dzl cka ia- :n.«f Aaaldo Faccaolf oweść Steszczenie początku: balu manlcuzystek w dużym hotelu nosldm poznał auto pełna wdzięku Ameymiss Floence, z k'6ią spędził szalona <aiio po wyjściu z hotelu obiecała spotkać nim wieczoem pzed salonem Piękności, zekomo pacowała. Po daemnem oczeiu bohate powieści wszedł do Salonu JicI, a^e tam jej nie znalazł. Nazwiska jej al. f ul. LimaiK>v " 4 o o suknie panien I ubanie panów, ipomogo'.vą \ ^ ajacy musieli się ozbieać z pzegaf'sci gadeoby, Podochocone towazystwo DZIEWCZĄT" coaz badziej. Floence zapoponowała wkiisnośil»x. ;t)i $cie" bez pożegnania. de zyin' ~ ^wi.c^ipauui. ha' Jlutz Floeoce załatwiła spawy swego ministestwie sk?bu. ek Fufonia ta Usuwa pizyię Ojca wysłała depeszę, że wszystko Jest ow. Liczne &<«^ ej dodze, aby w ten sposób zyskać na ej poucza-f,,*! ki k. Kakowa pędzeniu nocy I zjedzefu śniadania w floence wyszła obiecując niedługo DO-.'te. s*et> M, III we«ch wóclć. p '«*«jnak wmb«mi«* y Zaczęły się całodzienne posczuldwanła za Floence. któa nie wacała ze swego spaceu. Weszcie nadeszła depesz z Nowego Joku, że wóciła do domu oaa pośba o pzywiczicnae po/ostawionych walizek., «Tymczasem oczekiwała mnie na dwocu Pensylwańskim, długich poszukiwaniach dowiedział sie, * c Uśmiecha się, wychga do mnie ękę. ay ce Jest cóka milionea Kennedy i zaęz pzemysłowcem DiTon. Za pośednlc- icm: to nie ma znaczenia, jak zawsze. Jest wesoła, zadowolona. Tak, zozumia 5L. malaki, miss Mabel, uzyskał zaposzenie Wolałbym jednak, aby póbowała się tłu J*^, Ihu państwa Kennedy. Miss Floence uda- maczyć. W ten sposób mógłbym potestować, upokozyć ją. Ale wobec takiej Z z początku, noczatku. ze *e widzi M.i go «n po nn... az piewsz.v lu, ale wkótce potem odwiedziła go w po: loty cóż mi pozostaje do powiedzenia? ileszkaniu Wystana pzez ojca w spai handlowych do Waszyngtonu zabała go lizki. Jestem ozbojony. Ona liczy swoje wa mv Są wszystkie? V ' Wpadli w wi dzikich zabaw. Pito ba- A więc to ją tylko obchodzi: czy ' Się w domu panien znaiomych na umó. walizki są wszystkie! Patzę na nią ponuo, ale wydaje mi się jeszcze elegantszą i Mttaiucucie dwóch sióst pod nieobecność ł^ców, zebała się cała kompanj3 żadnych piękniejszą niż zwykie, a nawet młodszą. Ta jej adosna młodość otacza ją aueolą świetlistego wdzięku i nadaje jej oczom, twazyczce, kibici jaki> dziewczęcy uok, Ufciś cza wiośniany. W istocie wydaje mi się dzieckiem ta kebieta dopowadzająca mężczyzn do szału! Po skomnym, obcisłym kostiumie, kapelusiku w kształcie hełmu, jasnych spotowych ękawiczkach poznaję, że pzyjechała automobilem^ kie lując sama. Rzeczywiście opodal stoi olbzymia, ośmiocylindowa maszyna, pzy pbminająca kształtem żółwia olbzymich ozmiaów. Maszvna odkyta, dwuoso!:- wa, Jej własna, któą Jeździ zawszetsama, ne pożyteczne. Zaczekaj chwilkę, muszę bez szofea. Umieszczenie nieskończonej Pzybywszy na Washington Sąuaf się uśmiechnąć do policemana, może mi ilości walizek to d.uga i skomplikowana miss Floence skęca na pawo od łuki się uda pzejechaćl Hallol Police, pleasel Widzisz? Policjanci manhattańscy histoja. '. tiumfalnego, Jaki Ameyka wzniosła n Gdy Już usiedliśmy, ona pzy kieownicy, ja pzy niej, wydaje mi hię, że wesz cześć wielkiego Jezego. Jesteśmy mają czułe seca. Cośmy to mówili...? Geenwich Village, dzielnicy atystdw. Aha, 'eo jest logiczne i pożyteczne. Chcia cie nadeszła chwila zażądania od niej wy tych, któym się zdaje, że są atystami, łeś mi zobić scenę? Z jakim wynikiem? jeśnień, wobec tego, źe z własnej inicjatywy, dać mi ich nie myśli. Odwiozę je potem do domu. A walizki? ' * Albo będziesz pzyky, dumny, stanowczy i wtedy popsujesz nasze stosunki i nie zo Dlaczego wyjechałaś? Z kim? I zatzymuje maszynę pzed niskim.d< baczymy się już więcej... Chcesz tego? W jaki sposób? mem, pzeywającym monotonną szaeś Niema o czem mówić! Albo myślisz mnie pociągiem. ulicy świeżą zielenią ogódka. upokozyć swojem milczeniem i wtedy bę Nie udav aj naiwnej. W czyjem towazystwie? pzypomnieć. ' ' Spoglądam zdziwiony, staam dziesz musiał odejść, albo okażesz się skłonnym do pewnych ustępstw i będziesz Ależ ja fo znam. Wszak to dom mi«' To jest pytanie, któe w twoich szukał petekstu do uspawiedliwienia Mabel Eag!e, malaki futuystycznej. ustach wydaje mi się badzo nieodpowiednie. Mówisz do mnie, j.k do jakiej koko bo nie chcesz dopowadzić do zupełnego swojej pobłażliwości pzed samym sobą, Tak, właśnie do niej łdien} Wiem, że ją znasz. * ty. To śmieszne i poniżające... oczywiście zewania; i nic z twojej stanowczości Tutaj właśnie dowiedziałem się/ju ciebie. Dauję ci to, bo może w tej chwili jesteś zdenewowany. nie ma znaczenia. Rozumiesz jednak, źe i dumyl Lepiej się tem nie pzejmować, to mam cię odnaleźć. Dobze, a teaz zobaczysz. Chce jej pzewać. jeżeli się nie obażam i wolę, byś nie n.ile O, moja doga, jeżeli myślisz... Co zobaczę? gał, to dlatego, źe i mnie będzie milej, gdy I nagle ogania mnie lekki nieno?!**- Ale wywoływanie sceny, wobec lu pozostaniesz. A więc daj spokój i jedź dzi, w odkytym samochodzie, na skzy ze mną, to się zabawisz. żówanhl ulicy 34-ej z Boadway'em, napawdę nie wydaje mi się w dobym tonie, i pzechodnie mogliby n«wziąć za męża i żonę! Ładna histoja! Tymczasem od suń nogę, bo pzeszkadzasz mi pouszać pedałem. Dziękuję. Ale nie matw się, daj spokój, to nie ma znaczenia. I ten twój efen dażni mnie napaw dę. -- To badzo źle, gdyż jest posty i uspakaja newy. Masz tobie, ani usz dalej! Między Boidway'em a Fifth Avenue, od ulicy 3C-ej do 43-ei, uch jet zawsze olbzymi. Lepiej było wysiąść na Avenue. No, naeszcie, uszają się. Wi dzisz, to, co powiedziałeś, nie ma znaczę nia i powinieneś mi ufać. Masz dzisiaj szkaadną minę, poszę cię, zmień mi się w tej chwili. WWz.ę, źe chcesz ml dokuczyć. Ale I to nie ma znaczenia. Znowu? Zawsze, bo tzeba się staać wy- ':onvwać zawsze tylko to co jest lojicz Nie wiem, co odpowiedzieć I stosuję teo<-ję milczenia, któa wydaje mi się godniejszą sytuacji, a nad.ewszystko paktycz ną., Widzę, że Floence skęca stanowczym zwotem na Fifth Avenue w kieunku dolnego Miasta ku Madison Squae. Dokąd idziemy? Zabawić się. W ten sposób "?o zmiesz naeszcie powód mego nagłego wyjazdu z Waszyngtonu. Wi zisz, dzięki woim gymasom, nie mogłam ci jeszcze powiedzieć, że papa jest zachwycony zecz nc ścią, z jaką załatwiłam jego spawę. Powiedział mi: Jesteś pawdziwym skabem" i aby pzypieczętować to twiedzenie, opał się o szafę biblioteczną w swojm gabinecie (papa ma bib]jok>kę, ale ksi.vh' to ja czytuję) i podpinał dla mnio czek z tyloma zeami na końcu, że aż uśmiałam się sedecznie. A był mi potzebny. Kupisz sobie diigj automobil? O. nie, coś dużo leps/ego, zobaczysz A może miss Mabel opowiedziała pzyj* ciółce, w jaki sposób spędziliśmy owej nocy, oczekując ną telefon pa$y 'Kc nedy? Wchodzę niezbyt śmiało, jak&dy'* pzelotna pzygoda z pożeaczką męże^ nie miała ach, ta napawdę nie mif.fc znaczoia.. ^ XS.. Miss Mabel malowała, tak, niestet* malowała w swej olbzymiej jasnej pjccl ni: jej wspaniałą postać okywała am-iai tov/a tunika, głowę zdobił b-^et ba^-ijsl? Aby twozyć pawdziwa dzv-»n ST.».MVS; W: zbędnętl jest pzystoić się onpow.'., ni-tf' > Napzeciwko niej pozowała n/tga.nnv kn. nieuchoma, w nużącej pozte tanecznej W pelnem świetle ciało i ej miało pdcisnit tubeozy. Malaka odtwaza t^nc^ kę, uch i tubeozę. I wyażała w na 8>fanowem tle, jako niee:'.;lane lini- si i ńe zielone, fioletowe, szkałatne. Pzewała seh{e, aby sedecznie poźdo^ć. jn : ** Flocsce: (Hallo. lovely! Jak się.m^, najdoższa?) i tiai-i^nąć m«i.ą dłoń. Poten Tiokaza!a nam szafanowy obaz., <D. c. n.)

4 taft- *W I V/ N. 3 dacio Waszawy «v-j *» Sas joli. w kilku Zzcszeme atystów opey waszaw?.l: : e.i daje w okesie świątecznym od 'Jn':i 26 b. m. do daa 6-j 0 stycznia. p. szeeg pzedstawień w teatze Wielkim. Na piewszy og'eń poszła pod dyekcja znakomitego kapelmistza Hmila Młyna iklego, któy po thimfach w Ameyce powóci do Waszawy, acydzieło Momuszki Halka". Patje tytułową wykonała pimadonna b. opey lwowskiej. W. Walewska. Pozostała obsadę twozy!' pp : Mankiew ; czówna, Dobosz. Wiśniew..-łS Mossoczy. Bolko Ivo. Popławski. ' '-"mbifcki i Szczepański. Wystawiona ime opea Vediego Aida" z udział«pp. Boja-Pzemienieckiei. Szeeszewskiei. Dygasa. Mossakowskiego, nasennie, Taviata", balety..wieszczka lalek", ^Wesele «a ws'" z udziałem całego zesnołu baletowego, układu baletmistza Piota Zajlicha. Magista? waszawski powołał specjalna, komisie celem opacowania nom ływienla cłjoych z punktu dietetycznego» acjonalnego w szpitalach miejskich ^'a^zawy. W skład komisji wchodzą: *>of. d. Ołow ski dyekto zakładu pań łiwowogo hygjeny docent d. Szulc oaz oof. d. Rabczewskf.. ;. W pz^ciwenswie do fnnych woje* cv- i/.tw, uch autobusowy na teenie wo -"'ó-!/'wa waszawskiego utzymuje t w i\>zmwach dotychczasowych, z wyjątkiem linji podwaszawskich, któe c'owo wstzymały komunikację. Na pozostałych linjach paw* wszyscy pzedsiębiocy autobusowi wykupują pzepisowe bmety nie pzeywają komunikacji. Komisaz ządu m. st. Waszawy zaządził wznowień'* kontoli wypieku o- az badane chleba bułek. tod!zaenn*e bane będą w piekaniach p*by pieczywa kieowane do zakładu łechno^ogjl fementacji pzy politechnice waszaw sklej v. celu poddania analizie. W azie ujawnienia szkodliwych dla zdowia składników, winni będą kaani z pozbawieniem pawa wypieku.!;«,(, W z. m. ułożono w Waszawłe Jezd- 'i'o z asfaltu na powiezchni.977 mt. kw. z kamienia polnego 538 m. kw., z leszu 488 m. kw. Nadto wykonano większe oboty emontowe Jezdni: z kam'ena polnego (2.83 m. kw.) łamanego (.220). z kostki kamiennej (.095) i dzew ncj '5?5), wfszcle chodnww z płyt betonowy (2907), z kamienia polnego (3 42M! z leszu (622 m. kw.). żały w kabaecie. lislz ułanów postzelił gościa. j-jydgoszczy donoszą: kabaecie Babeina" pzy ulicy ikowskiego, zabawiający się tam tz 6 p. ułanów, Stefan Skuplń- dczas spzeczki z Janem Sikodobyl ewolweu dal do niego ułów, z któych dwa chybiły, a?iły p. Sikoskiego w amię ł szymiego. w ciężkim badzo stanie dono do lecznicy miejskiej. : MOURA. issy nume. Nie myślcie, że telefon automat" nie na swej odwotnej stony medalu! że e»t nieomylny! Niewpawne palce mogą ównie dobze spłatać nam figla jak t telefonistka, :.v: Ic óą zwykliśmy gomy walić. Różnicą wtem, że pzy automacie" wymyślać musimy sami sobie. Ohydna matką li.eślubnej cóeczki. 7 miesięcy więzienia za zamodowanie dziecka. Z Kólewskiej Huty donoszą: W Sądzie Okęgowym w Kól. Hucie odbyła się ozpawa pzeciw Klaze Księżykowej z Mikołowa za zabójstwo swego nieślubnego dziecka, oaz jej mę żowi. oskażonemu o namówienie żony do tej zbodni. Lałe zajście pzedstawia się, jak następuje: Paweł i Klaa Księżykowie zawali związek małżeński ' Już w sześć tygodni po ślubie pzyszła na świat nieślubna cóeczka, Małgozata, któa następnie była powodem nieskończonych kłótni i awantu małżeńskich. Matka w nienawiści do dziecka pagnęła jego śmieci i, według zeznań świadków, óżnemi śodkami sta ała się sięgnąć swój cel: zaniedbywała dziecko, zostawiała je w pzeciągu, oblewała zimną wodą i t. p. Mąż, choć nie będąc ojcem, kochał dziecko i nie pozwolił na jego poniewieanie. Okutna matka, chcąc się koniecznie pozbyć świadka hańby, wybała się 28.? 930. z jeduomicsięcznem dzieckiem w dogę do Klimzowca. Pzy dodze polnej położyła cóeczkę nad bzegiem stawu, by ześlizgnęło się po pochyłości do głębokiej wody. Zbodniczy plan spełnił sie bo już po kótkiej chwili dziecko spadło do wody i utonęło. Matka, bojąc się skutków zbodniczego czynu,, zameldowała policji w Kól. Hucie, że dziecko, pozostawione na chwi lę nad stawem wpadło do wody i utonęło. I 'uchodzenie jednak, któe pzepowadzono wykazało winę zbodniaki któa następnie pzyznała się do zabójstwa, z tein, żc mąż zmusił ją do tego czynu. W czasie ozpawy jednak odwołała to oskażenie. Świadkowie zeznali na niekozyść okutnej matki. Sąd skazał zbodniakę na 7 miesięcy więzienia, uwalniając ównocześnie oskażonego męża od winy J kay. KRATECZKL Opieczętowana cegła., Ruch budowlany na pzedmieściu. Po okesie świątecznym powacamy powoli do nomalnego życia. Chociaż to nomalne" życie twać będzie tylko dni gdyż już niektózy ludzie szczęśliwi, nie posiadający innych zmatwień, zastanawiają się, jak spędzić Sylweta. A po Sylwestze znowu będziemy żyć oczekiwaniem Wielkiej Nocy i tak w kółko, ciągle to samo. Pzysłowie powiada, że wszystko się w histoji powtaza. Ale dlaczego pieniądze się nie powtazają, tego Już nie wiem Jak pięć złotych wyjdzie z kieszeni, to już do niej z pewnością nie wóci. I wiez tu pzysłowiom. Bez pacy niema kołaczy". I to bujda. Znam ludzi któzy nic nie obią i nie jedzą wpawdzie kołaczy, ale jedzą ciastka, łososie i t p...paca jednych zbogaca, dugich uszlachetnia". Mnie u- szlachetnia. Ciepliwością pacą ludzie się bogacą". Un... Jestem pacowity, jestem ciepliwy i nie bogacę się. Powyższe pzykłady wykazują całkiem jasno, dobitnie i wyaziście, że pzysłowia nasze nie są ealne. Pzynajmniej te, któe mówią o cnotach. Może dlatego, że cnota Jest wogóle atykułem, któy oddawna już wyszedł z o- biegu. i można o niej jedynie chyba czytać tylko w histoji staożytnej. Wogóle to wszystko, co było dawniej, było lepsze. Mój ojcjec byt w swej młodości podobno ideałem wszelakich cnót, gdy mój syn doośnie, będą mu to samo opowiadali o Jego ojcu. czyli o mnie. Może temu uwiezy. Ale pod tym tylko waunkiem, że nie dadzą mu nigdy do pzeczytania kompletu kateczek. Chociaż może ze względu na potomstwo zacznie teaz Echo'' dukować zamiast kateczek np. Kazania Jezego Kzeckiego". Jestem nawet w tym celu gotów wstąpić do klasztou. Wpawdzie w obecnych czasach nasze ciała i dusze umatwiają się i bez klasztoów, ale w klasztoze zawsze to jakoś ładniej wygląda. NOWA BUDOWLA. O swoistym sposobie umatwienia taktuje poniższy,taktat, pełen życio- wej pawdy i magistackiego smętku. Motel J3ouch Tugmanowie są właściclclamf placu pzy ul. Młynaskiej 0 Plac jest pusty, a aczej był pusty, a aczej znowu będzie pusty. Stoi sobie (czy leży) ów" placyk na ustoń nem miejscu, na końcu miasta.. pzeto baciszkowie Tugmanowie uważali, że zbędnem jest ubiegać o zezwolenie na budowę domu, któy na swym placu zamiezali wystawić., i* Aby się Jednak: zabezpieczyć pzed oczami niepowołanych ciekawskich, ba cia najpiew, postawili dwupiętową dewnianą szopę, coś w odzaju dekoacji scenicznej, takiej ślepej szopy'*, któa miała tylko jedną fontową ścianę, a u- dawała całą szopę, za jej plecami, te tak powiem, zaczęli budować właściwy muowany dom., < Wszystko się wkońcn wyda, nawet dwa gosze, pzeto wydało się ównież, że Tugmanowie budują dom beż źezwo-" lenia. Pzyszedł pan jeden dugi z miejskiej inspekcji budowlanej, wziął baciszków za łeb, ale nic nie pomogło. Wy jęli oni cegły z pieczęciami, budowali dalej, a następnie z głupia fant wstawili na dawne miejsce opieczętowane cegły. Ale to także się wydało i Sąd Godzki skazał baci Motela I Boucha Tugmanów każdego na 2 miesiące aesztu. Jezy Kzeckl. Tagedia choego lekaza. Celny stzał pzewał nie Z Bydgoszczy donoszą: Wstząsnęła Bydgoszczą ponua wieść o śmieci znanego i cenionego Intenisty, d. Ida9zew8ktego. Tagicznie zmały od dłuższego już czasu tawiony był obłożną nieuleczalną choobą (ak żołądka). Pełna świadomość o beznadziejnym stanie swego zdowia bak iskieki nadziei na odwócenie nieuchonnego wyoku pzeznaczenia wpawiły d. Idaszewskiego w silny ozstój newowy, któy ostatnlemi czasy pzybał fomę kańcowej melancholii. któych atament błyszczał jeszcze na papieze: Jasnowłosa czytelniczka pisze do mnie pod uoczym pseudonimem Piew iosn-..*' Nfe mogła jednak dokończyć ostatniej sylaby ka"; Impeatywny bowiem, despotyczny telefon upomniał się ponownie o swoje pawo do głosu. Machnąwszy słuchawką jak maczugą Suzene pzyłożyła ją do ucha. Toubadou 53-24: czy to ty, mamo? ozległ się ten sam głos męskj. Nfe! Nie! wzasnęła.leledwie Suzette zajęta pisaniem swojch codziennych s;u wjeszy dla populanej ziytowana Suzette nie jestem mamą" tylko samotnie mieązkającą panną gaze-y podniósłszy głowę wzięła słuchawkę do ęki. i uważam za badzo niewłaściwe z pańskiej stony tego odzaju nagabywanie Telefon! Znowu ten telefon! muknęła z niezadowoleniem do siebfe. mnie! Opamiętaj sję pan! Jlallo! Hallo! ozległ sję tymczasem głos męski czy to ty mamo! do mufę pod uoczym pseudonimen pie jasnowłosa czytelniczka plsae O jaki nume panu chodzi odnalp. zajnepelowana w ten sposób dziew zawieszeniu słuchawkiwiosnka'*... pzeczytała po.ow.je po Piewiosnka" powtózyła machinalnie daemnje szukając dalszego Tn 53 24, odpowiełka, poszę pana! To jest nu- Szukała go jeszcze zdenewowana '.;SPO jej watka myśl!. * ! oznajmiła Suzejte i kiedy dzwonek telefonu ozległ się po U4.ła z a w <«t!a ączkę; telefonu nie az tzeci..:hająe pzt»pos'-n *w«-^o ozmówcy. No! Jeżeli to'on! Popamięta mnie! Pacbykmp ind bltlk e>9 łal^tała się syknęła Suzette pzyklad.jąc słuehawkę odczytań ta oaiatnich»łów aiv-kuiu. do "c.i-,3. żyda. Podatność schozałych newów ma swe ganice. Sekunda decyzji deteminacyjncj i celny stzał ewolweowy pzyśpieszył to, co było nieuniknione, a z czego denat całkowicie spawę. zdawał sobie Tagiczna śmieć d. Idaszewsklego odbiła się bolcsncm echem nletylko w miejscowych sfeach. Dziwnym zbiegiem okoliczności tegoż dnia w tenże sam sposób (wystza lem z ewolweu) i z tychże pzyczyn (ak żołądka) pozbawi? się życia 66-letni kupiec Józef Wiezbowski. Istotnie! Hallo! Hallo! usłyszała dwu kotnie swego oz.mówcę Toubadoui 53-24? Czy to ty, mamo? Wbew zapowiedzi Suzefte nie mofj-fa nawet y/ybuchnąć gniewem z wielkiego obuzenia. Pzeciwnie nagły spo kój opanował ją. Panlo odezwała się fonem tak poważnym jakgdyby mówiła * do nataczywego pobocy podetkowego adzę panu poinfomować telefonistkę swoją o popełnianej pzez nią poaź tzeci omył ce. Toubadou to co innego, a Toubadou co innego... Pzepaśi między niemi-... Nje chcę na pzyszłość, by gmatwano (e dwa numey! Ależ poszę pani! jęknął zoz paczony głos w słuchawce najokop niejsze jest to, że ja sam łączę się nieustannie z pani numeem. Mam automat"! Niech djabli wezmą automaty"! Wolę już panienkę pzy telefonie! Mogę pzynajmniej mieć petensje do niej! N.och pani wyobazi sobie, że dokładam wszelkich staań, by otzymać nume 52-2 i nie wiem jakim zagadkowym sposobem zahaczam zawsze o tę nieszczęsną ósemkę w miejsca piątki! Ładna histoia myślała Suzet!«f.:': - cxu. t ski-h nieznajomego nielegalnego pae^acza^a ganicy Z Wilna donoszą Mimo wygaśnięcia epidemji tyfusu pla mistego w Wilnie i na powincji władze litewskie nie cofnęły zakazu w spawie zamknięcia na ganicy t zw. małego u chu ganicznego. Osoby staające się o pzepustki do Polski, celem spędzenia święta pzez kewnych i odzinie spotkały się z odmową. Również nie są pze puszczani pzez ganicę obywatele polscy. Mimo to w ostatnich dniach zauważo no na poszczególnych odcinkach znaczne ożywienie na ganicy. Niewiadomo skąd pojawiło się mnóstwo podejzanych osobmkówj któzy za wynagodzeniem pzepowa czają do Litwy i zpowoteni mężczyzn i kobiety. Do Polski pzedostało się kilku uczniów i uczenie, któzy posiadając Wilnie kewnych. Ostatnio zatzytti.«fi. m ganicy około 40 osób. Wczoaj na odcinku gamczj»vm "Vkieniki staż litewska zastzeliła podczas pzekaczania ganicy oscbni!:a Q\ nieustaloncm nazwisku, któy z I siłował dostać się do Polski. Z ozpoządzenia władz li ' na ganicy potojono posteunki. -x:o:x- Więźniowie w kobiecych sukniach Litewscy zbiegowie na polskiej ssemi, Z Wilna donoszą: Z więzienia olickiego zbiegło kilku pzestępców politycznych. Więźniowie podzielili się na 3 gupki, któe udały się w kieunku ganicy polskiej. Władze więzpenne zostały powiadomione o śmiałej ucieczce więźniów nad anem i niezwłocznie po otzymaniu wia dcmoścf zaządzono pościg za zbiegami. Uciekiniezy po Jednodniowej tułaczce i ukywaniu się w lasach dotali do ganicy polskiej Jednak podczas pzekacza nia zauważeni zostali pzez staże ganiczne litewskie I ostzelani o i jm ka abinowym. Mimo to tzem wic iom W pzebaniu za kobiety udało Si pzekoczyć ganic w ejonie Macinkańców. W łych znajduje się Jeden z wic ' ków nazwiskiem Źanecki dem z Kailwajl. Odsiadyw; n 8-łetnie więzienie za działalność [ banie udziału w walce zb..: - W* ciwko Litwinom. Dwaj pozostali więźniowie są Picczkajtisowcani i odsiady wajl kaę 6-letnicgo więzienia. JaH-.^ i:o:x < ' d Dwie łodzianki skadły 60 pielcionk Zuchwały występ złodziejski we Lwowie. Zwócono się tedy do policji któa złodziejki te pzytzymała aaa wiła do Lwowa. Są niemi 40-letnia Osnowefa Pixa<;j 22 letnia Iena Pilaski. We Lwowie w czasie IwnfOTttBBI złodziejki zostały ozpoznane pez W** cown'ków fimy p. Jazyny, oa słuity hotelu Astofa, gdzie złodziejki T des tk* ły w czasie pobytu we Lwowie.* Aesztowane do'.winy sięgnie p>: znają. Pócz nfch aesztowano':es"c?. kochanka Pischeowej Michała BacJ-u Dajsze dochodzenia w tolcu.*' > Ze Lwowa donoszą. Pasa lwowska doniosła o kadzieży kasetki, zawieającej 60 pieścionków z bylantami watości kilkanaście tysięcy złotych, dokonanej pzez dwie kobicy w sklepie jubilea Jazyny pzy placu Maiackim. Złodziejki, z któych' stasza podawała jic za matkę, a młodsza za cókę, znikły bez śladu. Policja lwowska w toncu poszukiwać otzymała infomacje, is paa tych złodziejek pochodzi z Łołzi ostatnio dokonała podobnych kadi'eży w.waszawie i Łodzi. on Słaba pamięć stauszków. Ukaani Z Katowic donoszą Pztd sadom okegowwi -w Katowicach zasiadła dziwna paa: on stazec f,9-ictni, ona jego żona, lat 66, Wawzon Wala z małżonką Weoniką. Oboje pochodzą z Nowej wsi, gtlzlc posiadaią małe gospodastwo. Oskażeni bylf oboje. o kzywopzysięstwo. Małżonkowie Wala. ze swym sąsiadem 3ogonem powadzili od kilku lat kzywopzysięzcy. spó o miedzę/ga.tc-i\. 7 oocaaaeh slailszkowu ' C ozyslęgą, jak się okaz-afo, ściele. Winę tbojgu udowodnione dliwiał lt.h jedynie poważny zatem idzie, słaba pamięć, wyok, skazujący oboje na. więzienia, z zawtesze.ilem kay Dwa stzały oficea mayn na ludnej ' Ze Lwowa obnoszą: Wczoaj w godzinach' popołudniowych pzechodnie na ul. Halickiej I Boimów byli świadkami zajścia, któe mogło pociągnąć za sobą nieobliczalne skul kl. a tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności skończyło się pzestachem. Oto około godz. 4 po południu pzechodził ulicą Halicką w kieunku ul. Boi mów bawtący na ulopie we Lwowie o- fice maynaki, Józef Pietowski. U wylotu ul. Halickleij siała gupka żołniezy, któa z powodiu czy to pzeoczenia, czy też może, z nieznajomość: szaż oficeów maynaki, a może nawet gotów cały dzień dzwonić do mnie; Nie dokończę mego atykułu! Dokończyła go jednak. Właścicielowi znienawidzonego automatu" udało się widocznie wystukać weszcie nume Nazajutz wszakże, punktualnie o lej samej godzinie, kiedy Suzette z głową na ęku zabała się do swych stu wieszy ozległ się dzwonek telefonu. Dziennikaka pzyłożyła słuchawkę do ucha... podskoczyła na kześle. Toubadou 53-24? czy to ty, mamo! pytał wczoajszy jej Intelokuto. Suzefte, zezygnowana, spostowawszy omyłkę wóciła do swej pacy. Odtąd, co ano o godzinie dziesiątej, z egulanością zegaka, powtazała si» ta sama hlstoja: Toubadou Czy to ty, mamo pytał niezmiennie mężczyzna. Nie panie! Omyłka! odpowiadała panienka ciepliwie. Po pewnym czasie piewsza fa wymiana zdań była inauguacją już tylko do dłuższej pogawędki, do któej dwoje ozmówców tak pzywykło, że. Suzette Z nieciepliwością czekała dzwonka tele fonu o godzinie dziesiątei bez obawy c osv SWCET> atykułu. ulicy. l z Iekcewnźenla nie pozdowiła ukłonem wojskowym. Ofice ów zbliżył się tedy nitzy i chciał ich pawdoipodoł;- gftymować. Żołnieze zucili * cleczki, a wówczas p. Pietows ewolweu i za uciekającymi dwukotnie, na szczęście oba i biając. Na miejsce wypaducu pzyby.' najusze policyjni, któzy p. Pic: go pzytzymali spowadzili wach wojskowy. Wypadek powyższy wywoi' nej o tej ulicy godzinie wfelk, i popłoch. i.to»i...w-- -x:o:x- zv Właściciel automatu", kt/>y po ku tygodniach nabał wpawy w po waniu się nim, mógł ównież, gy! chciał tafić odazu na właśc'.. aum< Ale nfe chciał! Miło mu było my' się dzień w dzień kyzys w infeesa pozwalał na to manotawstwo czasu - by słyszeć dźwięczny i miły glosfk k biecy w nlezmiennem; Ależ nie panie! Omyłka!" jako p ludjum dalszej ozmowy. Anj chybi wyobażacie sobie, czyi nlcy kocbant, że cala ta hfs;oja czyła s"f małżeństwem! Nic podobnejol Siuch.ijcie! sko: Pewnego dnia znajomj na odległe Suzejic ze swym stałym ozmówcą, p stanowfwszy pcznać się osobiście Wjan czyli sobie spotkanie pod kolumnami' P Elizejskich. Ach! Cóż to było za pzyke spo kanie! Okazało sfę bowyem, ie znal; się, l* skonale! Od. dawien dawna! Jako bllsc kewni mocno poóżnieni na skutek ni' poozumień spadkowych ze sobal ' Wściekli z doznanego zawodu odwn ciii się do sjebłe plecami czewieniąc si wyżej us.u ze złości. Tłum. t 3 Już nam del tzostw ach sj W o ki. B w otzymu Inne z es inistzov piej od! Gy odbywaj; ytami g W.K.S. łiaj tudi Słabo Mę wiece Równ ozgywi Wypada d, Jak Pc stają wog W. G. gdyż na; lub inne z Po osi pzedstaw 8 S TWump c Olę 0) Okan fi T - F - S «Hakoah 8 $ ff itfompl fn BS-to '5fVV its Je* fin hoke '. fwotj e^etowi faff.tfh. Po! PP Idei O p W a«!ac jfycznki 9 ; pal większą zimowego niej hokejom państw. Udział w te dużyny; Hi» (wskła. 3SC), Rep, pislaf Veei peszt) I ko^ W skład tej W handlu oonenii oba sję km bliżej i Iest tylko i /ainast 48 zagw wata z koncei 930., a zatw;, n g w sejmie w \IT ' '<ii

5 N. * 0W3 zyz/ LICZ" I w:!- leźdy f K t o ni «f i o tap:-; v:?sf niatfi ** Już najbliższe tygodnie pz> ; insąl?) 'kcipe nam definitywne ozstzygnięcia w ai:-i 3) Oatoium Kzostwacli Lodzi w poszczególnych j 4) Ole acii spotowych. W ostatnia niedziel*.- gy żeńskie w kl. B wyłoniły mistza Tiumph, któy ) W. K. S. otzymuje zaazem bomoeję do kl. B. 2) ffakbah Inne zespoły żeńskie ustępują znacznie 3) S. R. S. u u > a Gie mistzowi, któy gał o cała klasę lepiej od swych pzeciwników.. Siatkówka męska ki Gie Pkt Gy męskie w kl. B, lak donosiliśmy, odbywają się w dwóch gupach. Fawo; ) T. F. S. T ) S. K.. O. ytami gupowymi sa: Ikape, Tiumph i 3) 2) S. Poczt. K. O. Z w. W. F, 4Ż 4 W.K.S. Kto osiągnie tytuł mistza, dzi- ' j p. W. Pkt. 45 y e s e i s z a n o c s y l w e s t o w a w l o d z i ł.j\ ft O M B A Jadyna widówiiko sylwaatowa o ipecjataym, pjabojawym pogsaia, któy w tya monie nia będila powtóeony, p. n. całego it-poło at«tyc»n«j?o BOMBY" na caela i kólem komików, :: JSEM GIJE&ASBEŃSIOIIJŁ 30:6 j E f ł f e t o w n ««tofa I dckoacjal Kookaa i«mbv z cemeii Datfodanll Niewldiiane dotąd w Łodii 45:5: 2?: lfj2:?4 20:42 atatteje I nieipodaiankil Aktoa? będą aig bawt4_a»em a publictnoścłąj *a.t«k pogamu o f. 2 w BOBY. Bilety wcxe*aie można nabyć w biuza podóy -OKBIS* - (Piot* owaka 67). ( ) Jak już uonosuiśmy dużyna i :ęs\.iu ilaj tudno pzewidzieć. 89:26 Jzi dwa met.c hokejowe o mistzostwo zy KP wyjeżdża na niedziele do Kakowa, gdzie spotka się z bokseami tam 4) Szten Słabo ga zespół S.K.S., po któym 69:30 W dniu tym spotkają sfe na lodowisku ile więcej spodziewano. 5) Okan 30:30 IKS 'nfon z Tiumphem > na lodowisku tejszego Wawelu Spotkanie odbędzie Również w klasie C odbywają się 6).łutzenk 44:90 w lielenowie SKS z Makkabi. Początek -s : ę tylko w 7 wagach, gdyż kakowtan ^ obu meczów 0 godz Ponadto zo ozgywki; udział bieze 8 zespołów. 7) Pol. K 30:90 nie posiadają zawodnika w wadze Wypada nadmienić, ie zgłoszone zespoły, Jak Pol. K. S., Tumpfeldo Inne nie W No Jok odbędzie się dalszy zatem następujący: Spodenkiewfcz, Le 8) Tumpk stały już wyznaczone mecze na dzień 0:90.'"cikiej. SkJ.id dużyny łódzkiej będzie 3 stycznia w niedziele: od godz. 0 na stają wogóle do gy, to też powinien się ciąg mistz w w sali pzy Nowo-Ta- szczyński, Zicl ł ński Banaslak GanczaiChmielewski, Stahl I. Spotkanie to lodów sku LKS. Tiumph SKS sędzia p. Lange \ na lodowisku Helenow- W. G. i D. Ł. O. Z. G. S. zainteesować, gowej 24. Uają: gdy* naaża to gospodazy zawo< Godz. 5: Szten Tumpfeldo, godzina 5.30: Pol. K. S. Jutzenka, goszystkiem w Kakowie, gdzie dużyna budź*. Wielkie zainteesowanie ozedewsklem LKS Union (Sędzia dotychczas lub Inne zespoły. nf» wv?naczonv\ Po ostatnich meczach tabelka gie dzina 6: S. K. S. W. K. S.. god7. ikp cieszy się w*e!ką populanością, ze TKS, któego hokeiścf ozegać mdcli pzedstawia się następująco 6.30: Pol. K. S. S. K. O., godz. 7: względu na udział w niej takich ZA wodników Jak Ganczaek i Chmielewski Roku z powodu zawodów o mistzostwo w Lodzi z LKS mecz w dzień Nowego Siatkówka żeńska kl. B. jkape Oatoium, godz. 7.?0: S. K. Gie Pkt S, pat O. Jutzenka, ffodz. 8: Szton Będzie to ównocześnie piewszy mecz w tamtejszym okęgu odłożył swój pzyjazd na dzień 6 stycznia. 0 Tiumph :2 Okan, uodz. 8.30: Ikape Tiumph. Waw-lu % dużyną zeczywiście piew V Ole 8 5 7:5 godz. 9: Okan Poczi Zw. W. F. sozedną finalista mistzostw duży ( ) Sekcja spotowa łódzkiego komitetu 3) Okan :37 P. W., weszcie o odz. 9.30: Ole nowych Polski. Wygana Kakowian wojewódzkiego,,dni pzeciwgtuź- T. F. 8. X 8 2 Tiumph. m ^ o Be ths wttdą wypadkf wyjątkowo ie- -b", na czeje któej stof ed. Kozielski 03:74 Hakoah 8 83:20 Nlezlenla dofcawta zapowiada się Mwawledlwych ozstzyginlec sędziów ozwija szeoka działalność wśód klubów spotowych dogą ogamzowamia spotkanie Ikape Tiumph, gdyż Jak wydaje naa atc badzo mało pawdo Siatkówka męska kl. B. donosiliśmy piewszy mecz wysał zespół fabyczny, lecz Tiumph złożył po { ) W (Jiwfl Nbweax> Rofctt o ie dopl- tę szlachetną mcjatywe. podobna. odczytów l spzedaży nalepek. N"^ nale Gapa I. ży wątpić, że wszystkie kluby popą Ole* PM. test do W. G. D. Ł. O. Z. G. S. i powoda ajepzeplsoweeo boiska. svo pocefa oaeuaio zostaną w Ło- :o:x WffiCZÓt atlwtot^owt O HANDLÓW' Wocka - apawe nlewtaict wpcottnl* awwfnfkow Ga?wfc», I Oayea M M Wemtefwo kla- Mfaok^aa do 80 sjysjsjt a> m ta lit n^ibdająfij pkaą ttblecfa soboty z94utłaowia i^^mfbkst ttdajo da w HetdkJo- J SPwWwawy I wałczy o a/j&ktfa 2 Ł*?? ' a Płtweoi i amach uwo a^bmmdtaowtfd cfs^mfw»wain«eh ITT z i^y^awiwaiui 0V«ow tmw* ny^ PR SST* L." * * MlyialSŁyĄa^^^ polski Camea paybywa do Łodzi. * Pm Wttfaatto ankleffo Ganea Wocid feto «* lodzi lem» Wyatadut.!Vj-. clftlawych *&tkxb kvłod «am)e?n! tea BjfafiiiMMaaŁ ^ IR» spotkti SIQ 2 naszymi fcofcett^i? 7*fląwea naiftuaiuw Voh/Ukii m^wt^sk ijjił il amunti < fa tooc mseatrowi w potaoej tatóld* l 7lHMK amae ozt*jo a% nte> wnyiiakkm watki w«lwkjwla pokcj wykazać awą Polski Stftiban go spo*anla jam f ft*l R. Potnańaki wto&ońóabtsm w nao bofciotajta n któych odstał w«- «! tam alwflkanfcan 83 Unlen onanfe» J^22L * * f «i **» Bufo Większą STfHh pffjłl * W**^ eaopejsklch: ^.fla. PoJsks, Niemcy, SwecJa J Fan maooccj! ł webee teto»o?0ci.d«f«x moy i choa w lo&ti należy m stąpieniu *5 f xwcejs, pezes J-^»I *».v^-''* naodowej t/aledw, t««etopy po>c- fwfctfi! is^* <*«n4 młmo te o3 Bylolf to dla ma butteo WJtt^w. W V'^-» u 7axlelI nas ttawma jeden ade ipotkaniu z Kwadyfczykamf I Ameyka hvjp2l5 l a n fi$t Loiicefo*^ * * wcresihfkow t nam! nie mamy żadnych tzans tw SUKC; sy, hme państw* i któetnt ofcl^timy ' ^ ^ " ^ PTacfiJ Wy być walczyć t widclan! powtyfjonła nie fidą a więc w Laike PlacM oczekiwałyby nas bolesna dcl L, ssjwwtw-c Euopy walkocietn. \Vcaffo nitem HM. pewpekfjawa». O Pa ństw pzy kążku Tuniej hokejowy w Kynicy. - m pjslaf "eein (Wiedeń), BKE (Budapeszt) I kombinowana dużyna Polski W skład tej ostatniej wejdzie ca!y sze- W dttląck o3 3 smana 93 <k '4 e«aey, a któych dopteo zostanie wfycznkt 932 odbędzie sie w Kynicy wybana Jedenastka epezentacyjna ma pfjwlejkszą impeza bieżącego sezonu jimowego ^ Polsce, a mianowicie tuniel hokejowy z udzfałem dużyn 6-clu Jąca się udać ha Igzyska olimpijskie. W skład dużyny polskiej na tuniej JJdzW w tunieju wezmą następują tc'dużyny; Ottawa (Kanada). Team B e lina (w skład któego wejdą zawodm:v 3SC). Repezentacja Rumunii. Wiene w W handlu ukajały sie laik w>adomo. nowe. uksusowe zopafki, w pude&acłi zdobnych złoccwenl obazkami p a K t y 2 x m l u d z i c > p zj -j Z eli sł«im bliżej i stwiedzili, że w ptttkłkttca tych test tylko /amnst ajop.^slo kytticki wejdą następujący holceiści: StogowskI (TKS), Maae, Albański, t He meling (Pogoń). Sachs, Pzeździeokl I Mafeskt (Legła). Kowalski. Makowski, i Wene (AZS) Waszawa. Sokołów S& (Lechja), Kygie (Polonia). Macheczylc i Nowak (Caooviia). Godlewski I i (AZS Wilno), oaz Ludwiczak (AZS Poznań). nowych pudełkach luksusowych.? E T - wata z ^ u m o u ' ą ' z a ',930.. a za,w: c ^ ^ ip, ma w schnie w *9kaz««laaai-j ą m c z w,.: b i e ż. oku Po-iadto im. s t ł że d-ija wytwócom czysty zysk do 30 pocent. Według nowej, podwy2s3afej Już ceny, takie pudełko powłnno więc kosztować nie 0 eoszy ale 6 pół gosza. Spiawa ta będziie dezawiodinle pottiizona w sejmie podczas dyskusji bttdżeti,wkażtosz do- dym azie pjiliozność powkma magać się. aby w każdym sklepi ły do na-! l>vcia obok pudelek liiksusowych że dawnej Pctddeh faaifca^iut O CZEM 8BĘ MÓWI. Cifyfela Już pofeftwtafl kdla koml- Wa ptósktcb RownaMa Gleasleftskle. jo w nołl immikl t* ftwiezytn pokamem? Czy styszeiłscle o feaaaotwltycs0 xmvbqy sptowwłbonyca do Lodzi z wie;ei't*klego teatu Femin*"7 A o '.w ;uva-t-. \-/tti Choze OfDa-.A No»vytdh oiwcsiijlad! Balooału my. TJAżj-Askis. Suchc-kAtewo? mmejcłi ta-, jh - -.Alej? Wlec panjeta'.-(>, su* wiaystko iotecte zobateyć W pimamym, twląteoznym oosami> Romb a ale fenfeje" w tee.t xe Ccct'.ieaćhi dwa pt^lstawleaki od «tłfhs. 8.5 I c iai8 ojwrją tle eut konplelkde wypedanef sali. imfaej «vfai>acbnyicb pajbyf o-»«v 2\iw4 po!»u»ł»cy o» ten. «* V.'7tsm Nao-ccfeeiiieiu joła^ah ie» a«<sh tóntelija tfłnbseicy ib^twaatyclt ma«pin'<h(noi*cl Vi'lowiB imłecfaa I hnmau^ N«ektcM.(kund-łOm*' StM. Luset I GV va ikudy podtesat pfjyłaujele meal s dwu fctówk wybtecpjjn w pfewaasym wym Jttn aka" Ipaa od m ^«kmlteml". Ni-»-eł.jtJma pubwomo-ic tód.t*m *H>*e nonvt, tjmucib bawnc»«e anakomlde u t»ł 'łetłh ławie, Koafcan potęguje wyświetlania akm <w fim łł«iou*le{. gdy* wmeiykefisla wywv,-a LKtsetn i Hady e*t jiii dostatecanym powodcci do Śmiechu. SikoIafaiBa hyąyttml gobtodacczyin E-cmpa ttitys.-h «adiow-ym hiickem. ńc wlec dotwtiszo. te jowthdwnl«leuete. I Hady ośnie z każdym nowym ftneae. Otatoii foh popis Za Rad ] o-kąeik a, jptaylbmfla Nowieao Raszyn, piątek. ftkntlo ocaof. wpofwi «*oi'-n* tokk mmmm dochód ' ł ajafetwy p*. looe Nabożeństw*, JM Sygnał cauun. Z.05 NIEJEDNOLITY NASTRÓJ DLA PAPIERÓW aa«faoa^ocówpobo* Pogam aa 'dałeft Meż^ 2.0 Kom. meteool- PROCENTOWYCH. KtuJ^tót aes pacy. 5 Poanek muycany, 4.00 Odczyt n Lwc Usposobienie w dziale papieów pccenfi- a,.30 Płyty gamol., 4.40 Co słychać, o '*ycji było zmienne, pemjówkt kształtownty sh TMCA. czem wiediee tzeba* 'wycf. dy. S Mędzeckt cokolwiek mocniej, pozostałe pap wy dozaiah UMfwmtm twycwa>«i PtoMka YMCA Lef»y Mftcg Pk^liiiiiiiN 99 onalm t cw«5.00 Muzyka lekka, 6.5 Słuchowisko dla dzieci staszych' I młodzleły p. t. Ody północ wyw- lekkiego osłabienia pzy obotach do.'ć ożywionycb. Poi. Budowlana tzymała sie odpofe^ ni< toit '^esmjetaa? y * i,0l *'* ni * w^nwaouą v(e fa, pióa K. Konaskiego, SJ0 Płyty aamof., zmientejac kusu z pzed 2 dni, Dolaiówka sta 6.40 Odczyt z Kakowa, 6.55 Płyty famof cda 25 g., Inwestycyjna siadła o 50 g. Zwyżk "» J»s*an*»wT * >Miia> pnat batott n. Ot Okleata alewca, 7.5 Będzłe łeptel, fełjeton. osłągnęły: Konwesyjna o poc, 6-p. Do!: o wtt p. M. OuszczyfiekL 7J0 Zabawy Nowooczna pzed atn laty, wył. pof. M. MoSctckl, wa o Oi poc. (pzejściowo z.i,notcv,ano nawe a tfnoh. IS^tf kus 54) oaz Stabilizacyjna o 0.25 poc. B~ 7.45 *00 Kocet popoł. okiesty P.R zmiany tzymały sie aotowanla ItetóW I WRcyj banków; Rolnego BOKaj. Rozmaitości, 9.35 Płyty amof., 9.40 Poaam aa dałeś nait, 9.45 Słuchowisko i Kakowa, *L Koncet symonlczny, TT pzawte Jeljctoo Ittoad! p. Z. NałkowakleJ p. ł Rozmowa s człowiekiem Komunikaty, Whdomotd apotovie, Muzyka taee- NOIOWANiA ZŁCffCD TJ ;\i Londyn 30.30, Payż.- ' ' 378.S7.50, Wiedeń V).", ' Z -.vc.li 57 59» Belin 47.2, wpłaty nu Wa*/*we/ Katowice i Poznań 47Je' ' ' 57,52. telcg. wpłaty ga.wawawe 57»*--57J5J^ Londyn. Nowy Jok 5^9.50. Pa; vi S6.65, Im 4.24, Monteal 4S.5J. Wtońy ''5.8. ^'zwa^ caja KopenliaRa ^.0. ;'/ liholm 7 56 Paga 4.25, Budapc 7.t 27.0U. -iideń 3L.00. Waszawa 30.50, Moskwa 6.66,50. Payż. Londyn , Nowy Jok 25 5,50, Włochy 20.55, Szwajcaia , Waszawa BAWEŁNA. Nowy Jok, 30 gudnia. Loco 655, styczef Iu:y 6 43, mazec 6.50, kwieć,en 6.57, ma! 6.67, czewiec fi.74, lipiec siepień 8.9$ wzesień paździenik 7.08, listopad 7.4 gudzień Livepool, 30 gudtóa Loco 5J4, gudz : c. 5.04, styczeń luty 4.97, mazec 4.97, kwk cień 4.97, mai 4.97, czewiec 4.97, lipiec 4.97 siepień 4.98, wzesień 4.99, paździenik 5 0,«stopad 5.03, gudzień styczeń :jjf Livepool, 30 gudnia. Egipska. Loco, sty czeń mazec 7.00, maj 7 7, lipiec 7.36, paździenik 7.62, listopad 7.62, gu/jzień Waluty, dewizy i akcie na giełdzie waszawskiej SŁABSZA TENDENCJA DLA DEWIZ Na zebaniu giełdy ptieniężnej pzeważa!:* zniżki; wyjątek stanowiły: Holandia, któa od-, zyskała część staty, pouiestionei w dniu popzednim (30 g. na 00.) oaz Paga, któa zyskała dobnostkę 05 g na 00 ko. Dewizy na Odańsk spzedawano po kusie o 20 g. niższym ne 00 guld, na Payż o I g. na 0 ł, na Szwajcaie o 0 g. na 00 f. oaz Londyn o 5 8 g. na funcie (dwa kusy w tanzakcjach). Nowy Jok czek I kabel Obniżyły sie po 0. g na doi. Bankoty dolaowe oblegały po kusie ozmienionym. na kosi mówią*. nic noweso tu sfe nakwać najzdo-lniieiłsaym u uz.icm tiżiedew^n-stkleim wa'ox>m iiłil.neio sceotijuszn <tó?kl saczcysłom I, ^igon") któymi gęsto u- adniczą tebułe.. aim JtycodnJk d*w*jl«vwy.ji".etoyw", pilfltuałtcw knak>w«, dofcy wy I"teo w Kalotach" oaat *wileta w wknetetta ttosov/anyx:h psów ipo fmnomku p. t,jv'a pssm femcie W Itnte JPalncc" Pat I Patactioa. iio&iel czy nł«tudta lat tptywa w tym dku cd czasw. gsly w Eo-DT*e zaczęli zbieać oklaski t:umfy -wdzięczność kaczka ot dwwl IdantCy duńscy. K-zeca chwakteiysityczna dla «tostaikóv pa atjących w Ewoplie bezpoiedniso po eakcńcsenfu wojny *wla!ty>wej to fakt. że ludzie za wszelką cenę jajnetl ełę (MM i Wto wie, może to J.sty.kt samottachowaiw-cay asy białej to Stwneyl ale pcca*tamlo faktem, ie do naj- "i.",'.: ->'ych nhoów flnowych ftwzatenależeli w^wczaa c- diwal Dt^czycy z KcipKihagi. Dz*ś może to jii świat sie nieco zmienił, a nwie slko be^twkfe. ałe w pajncla zeczy m;iło wbedne tllckl Pata Patachona Już nam '!i..;y dodć. że dwaj Dińczycy ie en'.uzłaistyctmieao zainteesowania co dawimej,. ' v sie to wyosuć z filmu Bezdonm". Sam fi!m zesztą dowełmy tjy akcja iywa do bze wyicżj-semowaina Film zawiea caiły sł«cg ;a mleć ytzabawnych sytuacyj. ne zastzelenia co do dkt nie odmówii swej Iłonowi z jego wsypach Balenea mówi się : dó tego stopnia bogate* KATOWICE, płatek. 0J0 Nabożeństwo % klasztom OO. Eanotezkanów w PanewnJkack' - Ugod* na Śląsku. 58 Sattaf czasu pogam na dztefl bfec., 2.0 Kom. meteool., 5 Poanek muzyczny, H.^ Kt, R Rosińska: O tzczeida hidzkłem, I42») lofemetap muzyczna, 4.40 ItiJO T. z W-wy, Id 20! 655 Istemet* muzyczne, Ifj.40 Odcyt i Kakowa. IT T. fl W-wy. 9J0O Bey i bolkf lląąua, 9X Rozmaltoid lłł.45 Słnchowiako z Kakowa, T. t W-wa Kom. potowa, Pogam na dzlefl aaai, Skzynka pocztowa w Jaz. faacwskłm. 23JO Muzyka taneczna. KOENIOSWLSTERlAUSEN, piątek. 58 Nabożeństwo,.30 T. z Lipska, 20 Mnzyka lekka, 4.00 Rideamns" m pzy młkofole Bono Ełti, 430 Koncet oki esty mandołwstów, 550 O, Engel" pzy mikofonie Imeła v. Dnlont. W.00 Koncet okiesty dętej, HJJ0 8J5 Th BoKne czyta własne wesołe wtezza, 850 9JM A. T. Wegene: U boskich tancezy na Kaukazie, 9.00 Muzyka lekka, Tannhaense** mm opea Ryszada Wagnea, następnie komunlkay I do 0J0 Muzyka tameczna. fsiiispfwit? Teat Miejski D. StegUtz Teat Kamoalny Miss Hobbs Teat Populany Nejplękiejsza z kobiet Coctail Ai 4 a«y..,?, " Bomba w _a Bomba tle imłeje.i Apollo MBjoc Casino < Nad anem, Capltol Wesoły poucznik Coso Pieśń caballeo. II Talemfca dziffwiozel paszczy Czay Hay Peeł. Dom Lodowy: Ga o mężczyznę. Gand-Klno Klątwa odu undayidiw Luna Salto motale Mimoza Na Sybi. Odeon 0-cin z Pawiaki,, Oświatowy Dl* doosłych Kłamiesz kobie to Dla młodzieży Na goącym uczynku Palące Bezdomni (Pat I Patachon). Pzedwiośnie Ulubienica floty Rakieta Ostatnia noc kanawału Resusa Spó o sieżanta G[szc Splendid Bal w opeze. Wodewil 0-clu z Pawlaka Zachęta Na ławte hańby. WINSZUJEMY: Juto: MIECZYSŁAWOWI. Wschód słońca 7.45 Zachód Długość dnia ' ' Pzybyło dnia Tydzień 52. ** LISTY ZASTAWNE - NIEJEDNOUClt Dział pywatnych fa-iefw lokscv!>-yc!: c cbowat nastój zmienny, iisty zastawne W< zawsklo popawiły notowania. powinckklftei częściowo były utzymane, czc^c-wo słali ace. 4 I pół poc. Ziem. Was;:,.podmcsiły sl o 0.50, a 6-p. m. \Y-<wy o Z powfaclooij nych m. Częstochowy obniżyły shę o -- a zadko pojawiające się na ynku listy m. Klelo staciły.75 poc (ost. not 2. b.). Bez zmiany pozostały notowania: m. Lubllha (od b.) oaz m. Radomia I Poż F:kolna m. W-wy. Listy m. Lodzi nyskały 0.25 p popawy. PAPIERY PROCENTOWE. Pemiowa poz>czka Budowlana saj. 30. Pet Pożyczka Inwaetycyjna 78, Penij. Poi. Dolaowa seia III Państw. Pożywka Konwcsy; a , Potyczka Dołaowa t , Poiży-czka Stabaizacy;. na , 52 50, Listy Zastawne Banku, Rolnego > 94.00, Listy Zast. Banku Gosp.] Kaj. n em , I m , Obligacje Kooualne Banku Kcamm. Gosp. Ka. em. 83.i25 PM I em , Listy Zast. Tow. Ked. Zfcmsk. w WaszaAWe 39.75, Listy Zcst Tow. Ked. m. Waszawy , m. Częstochowy 54JO, m. LuWiIna 70. m. Lodzi /. m. Radomia 63.75, m. Kielc PożyozJca SztooHna m. Waszawy 930. Il-ga MALE OBROTY AKCJAMI. W dzlalle akcyjmym patoowal maty uch pzy tendencji słabszej. Gupę bankową epezentował Jak zwykł* Bank Polski po kusie ulezmientooya. Z chemicznych Sole Potasowe po oząitbowo były słaisze, pod koniec uł-zymane Z meialuglcznych łatee«wano się Lapo.pem któy w «anzakcjaicii Kio zdohl inz^tiać końcowego kusu z dala pogzejitlego obmfzając się po pewnych wahsułach 2 zł. na sztuce. Bank PołskJ 05, Sole Potasowe 95 96, LRpotp BAL W OPERZE" na ekaie kina SPLENDID" Wytwona bogata, pustwna wystawa, lekka, dowcifcna. w młatę seaimpańskim humoesn zapaiwitana teść, pecyzyjni, potnyshw-a i badzo zęczna eżyseia Maxa Neiifelda, doskonała obsada atystyczna (Liana Haid. Iwan I^etuwicz, Oeang Alesa^-leT), weszcie podkład płuzyczny, melodyiiy I efekowny oto Bal w opoze". Lekka, wesoła, musująca nćefasobswym humoem kome^ija filmowa. Pomimo bfaliej tośct f«lm godny uwagi, ponewnż wnptow.dza nowa fomułę skojazenia tzech czynników mchu. dżwleliu! ytmtt. Reżyse (Max Netfdd) zobh oiewątpowh kok napzód w kienuiicu..af-źsyiekoiwnonia^kin: bez Imitacji teatu. J<«t w Balu w opeze" sp. o gagów" nteoczekiwaychi szczęśliwych, je? ów:niez hum''t skoczny, p«i)"t.y. h-.imo kłcv fanouskt.ozgzany winem i sloac^m. Role główne obsadwine sn. ciekawe. Iwam Petowicz 'poza dużym talentem aty stjicz.nym posieda ównież niepzeciętne m^niiony salonowca i imponującą powiezchowt-sść Liana Haid pześlicznie tańczy i pow.ibiiie w!" g"ada. Humo beztoski Teoczcłule (.cjg A lcxando. Nad pogam aktualności kajowe I ajote sia,-ysuko wa-

6 Na wieść o zgfnie Aualda Mussoiiilego. pemje Mussoiini pzybył do Mi' ijolanu i natychmiast udat się do znane o mu domu. gdzie kilkanaście lat temu acował. To edakcja..fopolo d'ltal'a' i* pogu domu żałoby oczekiwali Musoliniego liczni dostojnicy. Duce azem żona i dziećmi oaz pp. Ciano wszedł lo gabinetu, gdzie na katafalku leżały zwłoki ukochanego bata, "ece dyktatoa ozzewniło sie na ten mutny widok Upadł całym ciężaem ia matwego bata i długo., długo caloał, płacząc jak małe dziecko. Pzez go zlne Duce pozostawał pzy zwłokach ialda i w tym czasie nikt nie śmiał zcstąpić pogu tego gabinetu. O godz. 0 ano szwagie zmałego Vittoio Bondanini węczył Mussoiiiemu zapieczętowaną kopetę, na któej było naoisane: Mój testament" (owoiyć tylko po mojej śmieci) Anaildo Aussolini. Na wstępie swego testamentu oma- -ia intymne spawy odzinne, a później wiada, że Pzedewszystkiem zwaam wszystkie myśli do Boga. egulatoa życia ludzkiego, i pagnę umzeć. }etell to będzie możliwe, jak najbadziej M> katolicku, w tej wieze, w któej od Izlecłństwa żvłem i żadne buze życiowe nie zdołały wywać tej wiay z noduszy 44. &t, - Po tem wyznaniu pisze Analdo Mus solinł o pogzebie, posząc, aby pogzeb katolicki bvt skomny. Posta tumna z kzyżem. bez ozdób, bez kwiatów, a koledzy po pióze, winni jak najmniej pisać w nekologu. Co się tyczy miejsca spoczynku, powiada, że pozostawia O uznaniu swej odziny, Medjolan albo Romania w gobie odzinnym Musso linich. Pzechodzi następnie do żegnania sto t fodzłną I na plewszcm miejscu temi słowy pzemawiał do swego bata, twócy Nowej Italji: i» fcnta Bsnita czeic. Pozeb wielkiego Wiocha., Dla mego bata Benita cześć i u- wielbienie po wszystkie czasy za jego słlachetną. goącą i bezinteesowną pa iłdla naodu". Następne pozdawia sedecznie je '^ną siostę Jadwigę i dłuższy ustęp ooświeca swej żonie, podkeślając, że iyfa dlań najlepszą i nawleiyiłcjsza pzyjaciółka, nieocenioną towazyszką życia, pzykład ną żoną i wzoową matką d'a dziec :. Dlatego też posi Boga. aby jej błogosławił w życiu Rozczulający jest ustęp, żegnania się z dziećmi: Aleksandem. Vittem i Różą Błogosławi dzieci i oosi je. aby słuchały matki i godnie nosiły je go nazwisko. Testament ten był napisany 26 paź dzlcnika 928. W dwa lata późniiej umał Mussolinicmu najstaszy syn Alek sande i stad właśnie pzyszła zmałemu mvśl. aby do tego testamentu do>ois?ć 0 gudnia 930 oku. że pagnie, aby po śmieci był pochowany obok u- kochanego Aleksanda, wieząc, że jceo dusza będzie bhsko syna także w kólestwie niebieskiem". O godz. 9 tumna ze zwłokami zosta ł a pzeniesiona do kościoła San Maco na bakach współpacowników i dziennikazy innych pism. W kondukcie bały udział olbzymie tłumy. Tuż za tumna koczył Duce waz z odzina, ministami, członkami dyektoiatu i pat}! faszystowskiej. Po skończonem nabożeństwie, tumnę złożono na wozie pogzebowym u- oczyście pzewieziono na dwozec skąd specjalnym pociągiem, łącznie z TO dziną, dojechała do odzinnej ziemi, do Romanji. Na całej linji od Mediolanu do Foli, leejony faszystowskie tzymały staż. Wszystkie stacje bvły udekoowane kwiatami i kiem pzybane. -xox- #luttaaamacaita #f Acydzieło hinduskiego Szekspia. W czasach ostatnich coaz większe zainteesowanie budzi histoia i kultua ijczyzny Gandhiego, Indyj. Ciekawe pod tvm względem szczegóły zawiea watościowa książka łiatmuta Plpca, p. t. Histoja ludów indyjskich''. Udowadnia on w tem obszenem dziele, że histoja fndyj ządziły te same biologiczne pawa ozwojowe, co histoja Euopy. Pipe odkywa zadziwiające związki! podobieństwa między indyjska a euopejska histoia kultuy. Okazuje, że cała indyjska achitektua, sztuka malaska, zeźbiaska ozwijały Si" tak samo jak w Euopie. i iamalugl Indyjskie]. ijkie niemal cecliy swobodnej i omantycznej bujnej muzy Anglika znajdujemy w zadziwiającej koelacji u owego Shudaki. Pzechodzi on akcję z miejsca na miejsce, nie kępuje się zupełnie jednością czasu, uwielbia pomieszanie żywiołu tagicznego z komicznym, lubuje się w kwawych peypetjach, unosi swą wyobaźnię w sfey fantastyki i świata nadzmysłowego. Podobnie jak Szekspi czepie on tematy do swych wspaniałych damatów ze skabów nowelistyki i tadycji ludowej samem jednak opacowaniem wznosi Je na szczyt mistzostwa i atyzmu. Głownem jego dziełem jest Uttaaamacaita'. Podobnie filpzofji. Damaty Shudaki, któe ukazały sie ównież w liteatuze indyjgenjalni Koyfeusza, jak Tas- sona, wywołały wśód kół liteackich niedawno w angielskim pzekładzie Wil on I Szekspi. silne ważenie, I indyjski nazywał się Shutk Szekspi pzechodzi on w Szekspi". Koloyt lokalny jest oczywi wyażające się w okzyku: Pzecież to czości z enesansu do baoku sta inny, a sam sposób opacowania teytowem zjawiskiem w ozwo-i matyki jest zupełnie Szekspiowski... Szekspi indyjski jest niewątpliwie tytanem umysłowym, któym zainteesować się wato w całej pełni... yścśgi wesołych dziewcząt. Totuy na toze 'Ulądały wyścigi pzed 500 na- atv we Włoszech? oh zawdzięczamy aptekazowi tii da Buco Kzysztofowi Ma- tyszv on miasta l"cav. Iwa odzaje wyścigów: konne I jedne i dugie odbywały się zasie wielkich uoczystości. 4ę stanowił w obu wypadkach " zwany palio*', biegły dość długą tasą. Stauieaz po 8 do gonitwy. Zc puszczano wówczas tzy gu-. o 6 np. Konie były ozdobione ni i hebami szlachty, do koiły. Pod siodłem miały pzyie nazędzia pawdziwych toto sznuy, na któych wisiały!e ołowiane, osto zakończone źniąc nieznośnemi udezenta- -ndv bzuszne, podniecały ko- tu dopowadzając je do szaleństwa. Wyścigi nazywały sie La cosa al palio, coi babei''. t. j. na koniach babeyjskich, a dźokei nazywano babeeschi. Każdy ze zwycięzców w swojej gupie bvt ustawiany następnie po az dni gi i dopieo ten koń. któy pzychodzi! do mety piewszy, po eliminacji, uważany był za zwycięzcę. Do wyścigów kobiecych zgłaszały się lub bywały zmuszane kobiety złego powadzenia. Otzymywały one kótkie spódniczki i patynki lecące z nćg. Po wyuszeniu z mety musiały pędzić co sił. ale tak, ażeby nie pogubiły patynków. W azie zgubien! a musiały zatzymywać sie i wdziewać je na ingę. Były to wyścigi aczej humoystyczne, pawda, że badzo maczoi uowano wówczas na te zeczy- niż dziś. Lffcaz skazany na śmieć za zabójstwo pieśniaki. mili (Zachodnia Afyka) donoamtejszy Iekuz an?ielsk ; di. 'oj-tał skazany na śmieć... awał on pod zaztem fawoktej^kięj Babay Clii ton któa b''l;; w Anglii * t znaną piefn' ilta. i uciekła», o-.k PiObSt. I^ieży zaznaczyć, iż pzed Śmiecią K.-u;,a,ca kobieta oświadczyła, i jej koiit.mek- jest niew nnv. <^dyż padia ofiaą Mspadu Uihv'ca. Natomiast zeznania służby c-b-: ;uylv Anglika, któy zesztą!)/\/nał ve do zaszt:- Itto^ai a kochanej kobiet'.. Tłem zb idni bvta zazdość. Wobec tego skaz ino lekaza na śmieć i w dodze łaski zamieniono ma ten \wok na dożywutme więzienie. Clcs.** pasy staa w ii abiec myś JDsziea w Blbljofiece Na. Jeśliby wszystkie książki z Biblioteki Naodowej w Payżu ułożyć jedną o- bok dugiej, to zajęłyby one pzestzeń wynosząca 94 kilomety długości. Jedenaście jednak kilometów z tychże zajmują duplikaty: Jest to błąd jakobinów, któzy znacjonalizowali bez żadnego systemu pywatne bibljotcki. Dziś jest to balast, któy zajmuje bez żadnego pożytku półki biblioteki. Olbzymie półmoczne sale, napełnione od posadzki do sufitu książkami, ciągną się amfiladą i mieszczą w sobie 4 miljony książek. Olbzymie składy ciągną się od wieży okągłej na ogu* ulicy Petit - Champ. zajmując tę ulicę i skęcając na ulicę Vivieune. Służba w szaych fatuchach popycha wagonetki takie same jak te. na któ vch kwiaciaki payskie spzedają pęki óż i mimozy. Z wnętz podziemi podnoszą się dźwigi. Wzdłuż półek ciągną się pomosty z żelaznemi poęczami, by można było je obchodzić bez pzesuwania dabinek.. Bak tu oświetlenia elektycznego i z nastaniem moku lub w dnie, gdy Payż pławi się w mgle zimowej, wydawanie książek ustaje. W czytelni natomiast palą się lampy pod ziclonemi abażuami. Cisza słychać tylko szelest pzewacanych katek. Publiczność to Oyginalna kaplica więzienna, Wwiezieniu Tegcl uządzono oyginalną kaplicę więzienną dla dożywotnich zbo dnazy w któej każde miejsce jest zu-pełnie oddzielone f Izolowane od sąsiedniego. Obława w zakazanym lokalu. Najgubsza ybka uciekła... Osfp Dymów, znany pisaz osyjski na emigacji, dukuje w pismach zaganicznych swoje ważen'a z podóży po Ameyce. Najciekawszy Jest opis obławy w jednym z klubów nocnych New Yoku. Duga godzina w nocy. Boadway- wielka b'ała doga' jest pusta... Dziesiątki teatów stoją, jak wymałe w mo kach nocnych. Za to wystawy sklepów zamknięte szczelnie, jazą się blaskiem, poto, by pzechodnie widzieli co maja iuto Kunica złodzieje spawdzili co mala jeszcze tej nocy ukaść. Jeszcze badziej opustoszała lest pią ta Aleja, naibogatsza. a w'cc w pojęciu Ameykanina najpiękniejsza ulica. Głęboka tfsza panuje na bocznych ulicach. Tam m'eszkają miljony uizedni k ń w subiektów, panienek sklepowych, telefonistek, maszynistek. Ci ludzie muszą juto an'utko stanąć do oboty i son w nocy jest dla nich niezbędnym. Tufai właśnie, w ceniu uśpionych do mów. znajdują s'e owe zaboniona lokale. w któych ozywka ganiczy? pze- te-stwem. Pzv stolach zapisują tam oanżadę wohj sodowa i IcmotaJe. Ale zaufany ten któcgo tu znaia. otzymuje i coś mo-.n! ejszcgo. Taki gość ma nowntk: smok ne ol- ;-vev."iaca koszule, pzyjeżdża Me'-'? Sem czy żółtem autem s*czet'" e za-w ' n tem. i towazyszy mu.zwvkle k*!ka tjaaz dziewcząt. Sen mag> etyczny Cyganie węgiescy i niektóe plemiu na aabskie wpawiają s ; ę w sen magu? tyczny zaoomocą dużych muszli, któe ' zcz dłuższy ci.as pzykładają do u- cha. Huczący i szumiący głos ĄochoóŻĘ: cy z nuiszli wvw.,b'ie swoją monotouj;] ^nilżenic umysłu, któe pzemienia się w dalszym ciągu w sen magnetyczny, w :.'as : e któego iak wiadomo iasiiowiózfni^ nie Jest zadkością. Odpito na własnej maszynie otacyjnej w Lodzi ozy ulicy Kaola N. 2. Dziewczęta dzisiaj nazywają go Bill juto Joe, a pojutze m. Kelligam. a goś de szepcą sobie na ucho. że to pzyjaciel kóla pzemytników. Któż wie, czy tak jest napawcie? komu ta wiadomość jest potzebna? Aby dobze płac '! i pzypowadził dobze płaczących pzyjaciół. Płacze klanet, skaży sie saksofonj zawodzi hawajska gitaa. Ołowa pzy g!ow'e tańczą goście z..gilsam*". I nagle pzyćmfone światło ztoala się jaskawo» zanim goście sie spostzegąiuż są otoczeni tłumem policjantów w munduach. Obława' Kobfety kzyczą, mężczyźni póhiiją ucieczki, ale 'm sie to nie udaje. W kacfe ozlega sie wystzaf. Panika To<u'e Pane na pawo! panowie na lewo' komendeuje kapitan kieujący obławę. Twozą sfę dw'«gupy - każda zosta ie zewidowana i wypyhtefna: nazywa' co tu obi? poco tu pzyszła 0 Szukaip boni. B'ada temu pzy kim in znajdują. Tuż dtwiedz.iel' s''e o tem epotezy. To dla nich gatka. Kleuia na aesztowanych swoje anaaty. dziewczęta odwacają twaze, boja s! ę w^cej fotogafa- n! ż policji. noi-/; t qmi twa ew*zia. Aż dio ana. Ale policta dzmai nccha. ów młodztiec: Jof-BHl-Kelligam zniknął... A pzecież to on bvł powodem obławv Ale oolic.ia ma cl«pl'wość C; ; n.q' Indjauie i niektóe ludy Mandźu;i posłuriiją się w tym samy celu bębnami o monotonnych dźwiękach lub ma- Pędzej ngu. ynkami pzv któych nucą monotonnie modlitwy Póby dokonywane zapomocą gamo fonów pzy epodukowaniu sennych pie śni indyjskich ćzv afykańskich dewi- ;/ów dowiodły, że ucho Euopejczyka : est tak samo ważliiwe na nionotonję i >'>mnolcncje (działanie powodujące senność) jak i Azjaty*. W Anelji i Ameyce wywołuje sie sen magnetyczny pzez dopowadzenie wzoku do znużenia. bodaci pofesoowie, wychudzeni stu denci, seketaki i seketaze w ogowych okulaach, staanni liteaci, wygoleni księża i wszędobylscy i wszystka wiedzący dziennikaze świata całego. Wszystko to gzebie w katalogach. Od czasu do czasu szeptem wymieniane zdania i stały skzyp pió. Okągła sala czytelni wspata na żelaznych kolumnach w stylu międzynaodowej wystawy z 900 oku, zawalona jest ównież od sufitu do posadzki ksiaż-, kami. Woźni oznoszą paczkami ksiąź-t ki. Jeden dostaje całe foliały i pegami-' ny, dugi co tylko wyszłe z duku najnowsze omanse, tzeci wycinki z ga-! zet lub oczniki czasopism, inni mapy, globusy, plany i t. d. Nowi czytelnicy pokazują woźnemu katę, otzymują pomaańczowe akusiki, bez któych nic można wyjść z czytelni i zajmują numeowane miejsca pod lampami z ziclonemi abażuami. Niektózy pzychodzą tu codziennie. Już odj 9-ej ano czekają czasem pod stugaj mi ulewy pod bamą pzy ulicy Richelieu. Badzo często zaglądają tu znakomitości świata. Rękopisy, zadkta książki i Inne achiwalne dokumenty znajdują się w oddziale Manuskyptów", gdzie panuje specjalna cisza i na-i stój świątyni..>j*jv W głębiach tajemniczych księgozbioów leżą obok siebie na Jednej półce,, ozkazy bojowe maszałków miłosną, liyka, pisana dobnym maczkiem 'ma-, leńkich ączek wesalskich piękności-' Jednemu potzebne są opisy wspanla-l łoścl dwoów kólewskich, szat, kaę**, i festynów, Inny znów studjuje staotyti ne teksty. Staożytne mapy plany znajdują sk w specjalnem pomieszczeniu - bv'slę tam dostać, tzeba minąć długą oszklo-. ną salę i zadzwonić umówioną Ilość azy wówczas z Jakąś specjalną tajemniczością uchylają się ponue dzwiczki. W piewszym znajdują się ogomne globusy ł pzyządy astonomiczne, w dugiej długie stoły, na któych badzo wygodnie można ozłożyć jakąś mapę Kolumba. Tu można znaleźć stay plan Payża z wiatakami I wazywneml ogodami, na miejscu któych znajdują się dzisiejszeml bulway. Można znaleźć ma py na pegaminie, pachnące skóy, któe służyły w czasie podóży po Atlantyku omantycznym kapom XVI wieku. Na mapach gotyckiem! liteami ozna czone są fantastyczne wyspy, któe gdzieś zaginęły Jak mgła pzed oczami współczesnego geogafa. i Weszcie Jeśli potzebna Jest Jakaś staożytna gawlua, można Ją znaleźć w specjalnym oddziale. Tutaj w tektuowych teczkach są ponaklejane na gube akusze papieu, wszystkie mniej lub więcej ciekawe; potety liteatów, histoyków wszystkich kajów naodowości. Chcąc weszcie poznać całość teg pzybytku, należy udać się Jeszcze n? góę, gdzie znajduje się oddział medali, staożytnych monet, wszelkich unika tów. Tu znajduje się Ewangelja Metea. opawna w kość słoniową, żelazny ton kóla Dagobea, toa Afodyty Jedyny egzemplaz z ozpuszczoneml włosami l wiele Innych muzealnych skabów. Tak w ciągu całych wieków zbieał*. Fancuzi manuskypt za manuskyptem książkę za książką. Ufundowana pzez Kaola V bibloteka ma swoją długą histoie. Wędowała z Luwu do zamku Bloid. 7. klasztou Kodelieów do skom nej willi pzy ulicy de 'Ap, aż Colb OT< zctomadzil te bogactwa pzy ulicy Vivienne. Dzwi biblioteki szeoko stolą otwo emi dla tvch któzy łakną wiedzy. Podsłuchane. T _ i CNOTLIVvA ZUZANNA Lekaz: Poszę sie ozebać, moja pan'. Pacjentka: Ależ oane doktoze tak ooazu za ptewszym aazea. POCIECHA. On: Moja kochana musisz się u zboić w sfeplftwość gdy zostaniesz moją żona. Jestem pedantem i często jestien zupełn'e bez powodu zdenewowany. Ona: Nie mat visię tem. mój kochany. Ja s ; ę postaam o to- abvś zawsze miał pow^i W BIURZE. Co? Ja mam zamiatać w lyuze Pzecież pan dyekto mi powiedział ż«do ciężkich obót ma pan człow'«ka. Tak, ale ten chodzi do klikntów» ściąga aty. Za wydawnictwo odpowiada: Władysław StypułkowskL Za edakcie odpowiada: Roman FumańskŁ

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

S. p. Dr. Zenon Martynowicz Dyrektor Chemicznego Instytutu Badawczego Wspomnienie pośmiertne napisał Prof. Dr. Kazimierz Kling

S. p. Dr. Zenon Martynowicz Dyrektor Chemicznego Instytutu Badawczego Wspomnienie pośmiertne napisał Prof. Dr. Kazimierz Kling PRZEMYSŁ CHEMICZNY ORGAN CHEMICZNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO I POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO WYDAWANY Z ZASIŁKIEM WYDZIAŁU NAUKI MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH i OŚWIECENIA PUBLICZNEGO ROCZNIK XIX WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Petki Serca

Spis treści. Od Petki Serca CZ. 2 1 2 Spis treści Od Petki Serca ------------------------------------------------------------------------------3 Co jest najważniejsze? ----------------------------------------------------------------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. STRESZCZENIE Na bazie fizyki klasycznej znaleziono nośnik ładunku gawitacyjnego, uzyskano jedność wszystkich odzajów pól ( elektycznych,

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

dziecko jest świadkiem

dziecko jest świadkiem Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie Infomacje i ady dla odziców, opiekunów oaz innych osób towazyszących dzieciom, któe składają w sądzie zeznania w chaakteze świadków. O czym jest ta boszua? Świadkowie

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna negia kinetyczna i paca. negia potencjalna Wykład 4 Wocław Univesity of Technology 1 NRGIA KINTYCZNA I PRACA 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY GEOMETRIA PŁASZCZYZNY. Oblicz pole tapezu ównoamiennego, któego podstawy mają długość cm i 0 cm, a pzekątne są do siebie postopadłe.. Dany jest kwadat ABCD. Punkty E i F są śodkami boków BC i CD. Wiedząc,

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Kiedy widzisz, że ktoś się przewrócił i nie wstaje, powinieneś zawsze zapytać, czy możesz jakoś pomóc. WAŻNE

WAŻNE Kiedy widzisz, że ktoś się przewrócił i nie wstaje, powinieneś zawsze zapytać, czy możesz jakoś pomóc. WAŻNE Cześć, chcemy porozmawiać z wami na pewien bardzo ważny temat. Dotyczy on każdego z nas bez wyjątku. Każdy z nas przecież może stłuc sobie kolano podczas jazdy na rowerze, skaleczyć się w palec przy robieniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

II.6. Wahadło proste.

II.6. Wahadło proste. II.6. Wahadło poste. Pzez wahadło poste ozumiemy uch oscylacyjny punktu mateialnego o masie m po dolnym łuku okęgu o pomieniu, w stałym polu gawitacyjnym g = constant. Fig. II.6.1. ozkład wektoa g pzyśpieszenia

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Cytaty do zaproszeń ślubnych

Cytaty do zaproszeń ślubnych Cytaty do zaproszeń ślubnych Teksty można dowolnie modyfikować lub przesłać swój. 1. Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 2. "Trzy

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU Włodzimiez Wolczyński Miaa łukowa kąta 10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU 360 o =2π ad = = 2 s 180 o =π ad 90 o =π/2 ad = jednostka adian [1 = 1 = 1] Π ad 180 o 1 ad - x o = 180 57, 3 57 18, Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia

Płeć K M M M M M. Wiek 18 17 18 18 17 17. Pomoc zwierzętom, Udzielanie wsparcia rówieśnikom. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia Płeć K M M M M M Wiek 18 17 18 18 17 17 Czy byłaś/eś wolontariuszem? Nie Nie Tak Tak Nie Nie Jeśli tak, to na jakich polach działeś? Jeśli nie, to czy chciałabyś/chciałabyś być wolontariuszem? W której

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Teoria gier dr Olga Kiuila LEKCJA 2

Uniwersytet Warszawski Teoria gier dr Olga Kiuila LEKCJA 2 LEKCJA 2 Pzykład: Dylemat Cykoa (albo Poke Dogowy) Dwie osoby wsiadają w samochody, ozpędzają się i z dużą pędkością jadą na siebie - ten kto piewszy zahamuje lub zjedzie z tasy jest "cykoem" i pzegywa.

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2)

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Słowo wstępne Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Człowiek od początku przez Boga powołany do pracy: uczyńmy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko.

Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko. Przygotowujemy laurki dla dzielnych strażaków. Starałyśmy się, by prace były ładne. Tak prezentują się laurki i duży obrazek z życzeniami. Juz jesteśmy bardzo blisko. 182 Jeszcze kilka kroków i będziemy

Bardziej szczegółowo