SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA ZAWADY W SECEMINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA ZAWADY W SECEMINIE"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA ZAWADY W SECEMINIE Na lata: 2015/ /2018 Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska szkolnego. I. Prawna podstawa opracowania szkolnego Programu Profilaktyki: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 6. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami. 12. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 13. Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r 14. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2 DIAGNOZOWANIE ZAKRESU POTRZEB I PROBLEMÓW UCZNIÓW: Diagnozy potrzeb i problemów dokonano: analizując dokumenty szkolne( dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych, karty oceny zachowania ucznia, dokumentacja pedagoga szkolnego) analizując wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszej szkoły(ankieta ewaluacyjna programu wychowawczego, ankieta badanie czynników ryzyka, wywiad z uczniami kl. I-III) ), wyniki ogólnopolskiej diagnozy zawartej w Rządowym programie na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła, informację o wynikach kontroli NIK Profilaktyka narkomanii w szkołach, Raport Młodzież 2013 Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, Raport Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, który powstał w ramach Europejskiego program badań ankietowych w szkołach, prowadząc obserwację zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły oraz podczas wyjazdów szkolnych. analizując uwagi rodziców pod adresem szkoły zgłaszane na zebraniach z wychowawcami klas oraz na spotkaniach Rady Rodziców badania ankietowe dotyczące stopnia zadowolenia rodziców ze współpracy z nauczycielami i poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole bieżącą analizę dokumentacji szkolnej; obserwację zachowań uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych. Problemy wynikające z przeprowadzonej diagnozy: agresja werbalna (wulgaryzmy, wyśmiewanie); agresja fizyczna (popychanie, szarpanie); brak odpowiedniej dyscypliny na niektórych lekcjach; mała świadomość zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w programie profilaktyki szczególną uwagę będziemy przywiązywać w podejmowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji dzieci wobec siebie, modelowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, wpajanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz szacunku do innych. Program profilaktyki obok programu wychowawczego jest nadrzędnym programem, którego uzupełnienie stanowią: plany kół zainteresowań, plany wychowawcze klas, plan pracy samorządu uczniowskiego, plany pracy szkolnych specjalistów i inne.

3 WSTĘP: Zaproponowany program stanowi rozwinięcie programu wychowawczego realizowanego w szkole, który ma na celu kształtowanie osobowości uczniów i wspieranie ich rozwoju. Realizacja zadań zawartych w Programie Profilaktyki powinna wpłynąć na uczniów tak, aby potrafili poradzić sobie z rozwiązywaniem problemów, by umieli współżyć z ludźmi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Ma na celu zmianę niezadowalających zachowań uczniów. Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne, które mają przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów. Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego. Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja,Sąd Rodzinny, GKRPA Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie opiera się na profilaktyce realizowanej w odniesieniu do dwóch z trzech grup ryzyka: 1.Profilaktyka pierwszorzędowa - kierowana do grup niskiego ryzyka czyli do szerokiej populacji, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych. Polega na promowaniu zachowań zdrowotnych celem opóźnienia wieku inicjacji. 2 Profilaktyka drugorzędowa podwyższonego ryzyka - należą tu osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych. 3. Profilaktyka trzeciorzędowa - wysokiego ryzyka - należą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych.

4 Doświadczenie pokazuje, że Szkole naszej realizować należy głównie profilaktykę pierwszo i drugorzędową. Wynika to z wieku dzieci i z rodzaju problemów z jakimi mamy do czynienia. W kręgu zainteresowań Profilaktyki Szkolnej realizowanej na poziomie naszej szkoły powinny znajdować się następujące obszary : Promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Psychoedukacja dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sferach naszego życia. Zapobieganie przemocy i agresywnym zachowaniom. Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów (telewizja, komputer, Internet) Psychoedukacja dotycząca szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz innych nowych substancji uzależniających dla zdrowia fizycznego i wpływ środków uzależniających na relacje z innymi. Rozpoznawanie zagrożeń sprzyjających marginalizacji dziecka i podejmowanie działań zapobiegających temu zjawisku CEL GŁÓWNY: Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia. Zapobieganie występowaniu niekorzystnych symptomów zagrażających prawidłowemu rozwojowi ucznia. Kształtowanie postaw i zachowań społecznie pożądanych poprzez zintegrowane działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Cele szczegółowe: kształtowanie umiejętności bycia asertywnym, unikania konfliktów, dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy, kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, zdrowo i higienicznie się odżywia, kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z mass-mediów, kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia, wspieranie dzieci z ubogich i zaniedbanych środowiskowo rodzin, kształtowanie umiejętności stosowania pozytywnych wzorców zachowań, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole, na ulicy oraz podczas zabaw.

5 Zakres działań SPP: 1. Profilaktyka zdrowia. 2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy. 3. Profilaktyka uzależnień-nikotyna, alkohol, narkotyki. 4. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. 5. Wsparcie dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Mocne obszary pracy profilaktycznej szkoły Opracowane procedury postępowania w sytuacjach zachowań trudnych wychowawczo, Działanie monitoringu w szkole, System rozwiązań organizacyjnych służących zwiększaniu bezpieczeństwa Wysoki poziom samoświadomości uczniów w zakresie zdrowego odżywiania Dobra baza lokalowa do zajęć sportowo-ruchowych? Obszary działań, którymi w sposób szczególny należy się zająć są: Zwiększenie oferty zajęć sportowo- ruchowych szczególnie w młodszej grupie wiekowej, Zwiększenie znajomości procedur szkolnych wśród uczniów i rodziców, Zwiększenie skuteczności działań eliminujących zachowania agresywne, Edukacja rodziców i dzieci w zakresie zagrożeń płynących z nowych mediów oraz nowych pojawiających się substancji uzależniających i szkodliwych dla zdrowia /dopalacze i napoje energetyzujące/ EWALUACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH: Ocena jakościowa realizowanych zadań będzie przeprowadzona po I i II semestrze i obejmie: uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, stan bezpieczeństwa w szkole, realizacji na godzinach wychowawczych tematyki z zakresu profilaktyki, frekwencję na zajęciach lekcyjnych Metody zbierania informacji: ankiety, wywiady, obserwacja, analiza dokumentów szkolnych, analiza osiągnięć uczniów, metoda dialogowa, wypracowania uczniów.

6 Działania profilaktyczne w poziomie klas I - III Cel Zadania Treści zadań Kryterium sukcesu I Higiena osobista Blok zajęć psychoedukacyjnych Krzysztofa Zajączkowskiego,,Program profilaktycznowychowawczy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Działania higienistki szkolnej. Promocja zdrowego stylu życia Propagowanie zdrowego stylu życia: -przypomnienie zasad dbania o własne zdrowie i ciało, -rozpoznawanie substancji szkodliwych dla naszego zdrowia, -wdrażanie umiejętności dbania o własny ubiór w zależności od pogody Uczeń jest schludny, czysty, dba oswój wygląd. Zna podstawy higieny intymnej. Dba o zdrowe zęby. Sposób ewaluacji Obserwacja, analiza dokumentów. Kto realizuje Wychowawca, higienistka szkolna, pedagog szkolny. II Zdrowe odżywianie Akcje promujące zdrowe odżywianie: -akcja owoce i warzywa w szkole, - akcja mleko dla każdego ucznia Kształtowanie nawyków żywieniowych oraz dokonywania wyborów pomiędzy zdrową i niezdrową żywnością. Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu. Świadomie spożywa warzywa i owoce. Rezygnuje z niezdrowej żywności. Rozmowa, obserwacja spożywanych posiłków na stołówce i dokonywanych wyborów w sklepiku. Nauczyciele nauczania zintegrowanego. Wzbogacanie zdrowej oferty sklepiku szkolnego.

7 III Ruch bramą do zdrowia fizycznego i psychicznego. IV Profilaktyka uzależnień oraz zachowań ryzykownych. Zajęcia wychowania fizycznego, pozalekcyjne zajęcia sportowe i ruchowe. Gimnastyka korekcyjna, propagowanie turystyki pieszej. Wyjazdy na basen. Bloki zajęć psychoedukacyjnych wg.,,programu profilaktycznowychowawczego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Zajęcia dotyczące substancji uzależniających / w tym napoje energetyzujące/. Zajęcia dotyczące zagrożeń płynących z masmediów. Filmy i spektakle profilaktyczne. Pedagogizacja rodziców: Pomaganie dziecku w jego codziennych troskach. Szkolny Dzień Profilaktyki. Gminny Dzień Profilaktyki. Propagowanie sportu jako alternatywy dla zachowań agresywnych. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania uczuć, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Modelowanie zachowań związanych z dokonywaniem wyborów i odróżnianiem dobra od zła. Wdrażanie do umiejętnego korzystania z Internetu. Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą konsekwencji zachowań ryzykownych. Spotkania z policją w ramach działań dotyczących profilaktyki. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych. Integracja środowiska szkolnego. Systematyczne podnoszenie wiedzy nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych. Zwiększenie oferty Sportowo -ruchowych zajęć pozalekcyjnych. Uczeń potrafi nazywać uczucia, akceptuje uczucia trudne i uczy się nad nimi panować. Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie różnych substancji Uczeń potrafi oceniać postępowanie bohaterów. Deklaruje podejmowanie właściwych wyborów w różnych omawianych sytuacjach Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców. Dziecko angażuje się w działania profilaktyczne i potrafi kształtować nawyki prozdrowotne. Uczeń potrafi współpracować z dziećmi z innej szkoły. Analiza jakościowa i ilościowa oferty sportowo ruchowych zajęć pozalekcyjnych.. Rundy informacji zwrotnych od dzieci. Obserwacja zachowań dzieci. Współdziałanie z rodzicami, celem rozwiązywania pojawiających się problemów. Rodzice współpracują ze szkołą z celu wyeliminowania sytuacjach problemowych. Analiza dokumentów, ankieta ewaluacyjna. Nauczyciele kl.i-iii i gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciel wychowawca, katechetka, pedagog szkolny. Pedagog, psycholog interwencyjnie. Wychowawca, pedagog, zaproszeni trenerzy realizatorzy spektaklu. Nauczyciele nauczania zintegrowanego, Komisja Profilaktyki i Terapii Pedagogicznej.

8 I Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych. Organizacja Pracy szkoły dyżury nauczycieli, video monitoring. Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole /w tym regulaminami pracowni i wycieczek. Zajęcia na temat : Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie Udział w programie,,ratujemy i uczymy ratować Przypomnienie numerów telefonów alarmowych. Zajęcia warsztatowe,,bezpieczeństwo w Internecie. Udział w programie o bezpieczeństwie,,klub Bezpiecznego Puchatka Kształtowanie przez nauczycieli zachowań i postaw wśród uczniów: - promujących zdrowy styl życia, podejmowanie zachowań prozdrowotnych, - otwartości w życiu społecznym w tym Działalności wolontarystycznej, - ukierunkowanych na zdobycie stabilnego i konstruktywnego systemu wartości, - wzmacniających więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną Bezpieczeństwo w szkole i poza nią Wdrażanie do umiejętnego postępowania w trakcie zetknięcia się z nieszczęśliwym wypadkiem w swoim domu, szkole, podwórku. Uświadomienie dzieciom w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu.. Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze. Stałe podnoszenie jakości wzajemnych kontaktów z rodzicami. Współpraca rodziców i nauczycieli w zakresie budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Zapobieganie zjawiskom dyskryminacji w szkole. Uczniowie czują się w szkole bezpieczni. Rodzice uczniów maja przekonanie o bezpieczeństwie w szkole Uczniowie posiadają wiedzę na temat zachowań zagrażających bezpieczeństwu. Badania ankietowe na temat bezpieczeństwa w szkole dla rodziców i dzieci. Zbieranie informacji od uczniów Analiza dokumentów. Dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa. Wychowawcy. Współpraca z policją. Wspieranie rozwoju dziecka

9 I Wyrównywania szans edukacyjnych Diagnozowanie dzieci, kierowanie do PPP. Praca dydaktyczna w oparciu o opracowane wymagania zgodnie ze wskazaniami poradni. Zorganizowanie pomocy Psychologiczno pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych praca zespołów w oparciu o rozporządzenie MEN. Wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Zachęcanie rodziców do kontynuowania działań zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno- Terapeutycznych Uczeń pokonuje trudności w uczeniu się w oparciu o proponowany system pomocy. Uczeń ze specyficznymi problemami rozwija swoje umiejętności zgodnie z opracowanym dla niego programem. Analiza oferty pomocowej pod względem dostosowania do potrzeb. Ewaluacja założeń dokonanych w planach IPET i PDW. Dyrekcja wychowawcy, nauczyciele pedagog, oligofrenopedagog. II Wyrównywania szans rozwoju społecznego Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole. Pomoc materialna w tym: dofinansowanie obiadów, zapomogi losowe, wnioskowanie o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. Realizacja rządowych programów pomocowych. Zapoznanie rodziców z ofertą działań wychowawczych i profilaktycznych na dany rok szkolny. Zapoznanie rodziców z ofertą z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej. Zachęcanie rodziców do kontynuacji działań profilaktycznych, jakie prowadzone są w szkole. Przedstawienie rodzicom na pierwszym spotkaniu wywiadówkowym planu działań profilaktycznych i wychowawczych na dany rok. Motywowanie rodziców do udziału w spotkaniach pedagogizacyjnych, organizowanych dla nich. Dziecko otrzymuje wsparcie od instytucji szkolnej. Rodzice są motywowani do pracy nad zmianą sytuacji dziecka lub sytuacji rodzinnej. Rodzice otrzymują wsparcie przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych ze swoimi dziećmi. Monitorowanie Indywidualnych Przypadków. Analiza dokumentów. Monitorowanie obecności rodziców na spotkaniach pedagogizacyjnych. Wychowawcy, pedagog, Rada Rodziców Wychowawca klasy. Dyrekcja, wychowawca.

10 Działania profilaktyczne w poziomie klas IV - VI Cel Zadania Treści zadań Kryterium sukcesu I Higiena osobista Pogadanki wychowawcy, lekcje przyrody, działania higienistki szkolnej, działania nauczycieli w-f, wdż.,uświadamianie jakie znaczenie ma higiena osobista. Promocja zdrowego stylu życia Propagowanie zdrowego stylu życia: -przypomnienie zasad dbania o własne zdrowie i ciało. Uczeń jest schludny, czysty, dba oswój wygląd. Zna podstawy higieny intymnej. Dba o zdrowe zęby. Sposób ewaluacji Obserwacja. Kto realizuje Nauczyciele w-f, wychowania do życia w rodzinie przyrody, wychowawca II Zdrowe odżywianie Lekcje przyrody, akcje promujące zdrowe odżywianie. Wzbogacanie zdrowej oferty sklepiku szkolnego. Kształtowanie nawyków żywieniowych oraz dokonywania wyborów pomiędzy zdrową i niezdrową żywnością. Promowanie zachowań proekologicznych.. Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu. Świadomie spożywa Warzywa i owoce. Rezygnuje z niezdrowej żywności. Rozmowa, Obserwacja spożywanych posiłków na stołówce i dokonywanych wyborów w sklepiku Nauczyciele przyrody Pedagog.

11 III Ruch bramą do zdrowia fizycznego i psychicznego. Zajęcia wychowania fizycznego, pozalekcyjne zajęcia sportowe i ruchowe. Gimnastyka korekcyjna, Propagowanie turystyki pieszej. Wyjazdy na basen. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Kultura czasu wolnego Zwiększenie oferty sportowo -ruchowych zajęć pozalekcyjnych. Analiza jakościowa i ilościowa oferty sportowo ruchowych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele w-f i gimnastyki korekcyjnej, wychowawcy klas. IV Profilaktyka uzależnień oraz zachowań ryzykownych. Film i zajęcia psychoedukacyjne na podstawie programów:,,myślę, więc jestem rozsądny, oraz,,znajdź właściwe rozwiązanie. Nikotyna legalny narkotyk i odmawianie kl. V Wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka. Konsekwencje ryzykownych zachowań -kl..vi Wpływ mediów na zdrowie i życie młodego człowieka. ( tel. komórkowe, komputer, Internet) Nowe substancje uzależniające napoje energetyzujące dopalacze- zajęcia warsztatowe. Postępowanie zgodne z procedurami względem dzieci podejmujących próby palenia lub picia. Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania. Propagowanie świadomego wybierania programów TV i racjonalnego korzystania z Internetu. Kształtowanie przez nauczycieli zachowań i postaw wśród uczniów: - promujących zdrowy styl życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, - otwartości w życiu społecznym w tym działalności wolontarystycznej, - ukierunkowanych na zdobycie stabilnego i konstruktywnego systemu wartości, - wzmacniających więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną Uczeń zna na czym polega szkodliwe działanie nikotyny i alkoholu. Deklaruje podejmowanie właściwych wyborów. Uczeń potrafi ocenić swoje podejście do komputera. Ocena na podstawie karty pracy Ja i media Uczeń doświadcza działań dorosłych mających ochronić go przed zachowaniami ryzykownymi. Uczeń poznaje jak radzą sobie bohaterowie z konfliktem wewnętrznym Podniesienie poziomu motywacji rodziców do brania odpowiedzialności za losy dziecka Rundy informacji zwrotnych od dzieci Określenie poziomu zagrożenia wśród uczniów. Ilość spraw prowadzonych zgodnie z procedurami i efekty tych działań. Uczeń potrafi rozmawiać o dylematach akcentowanych w spektaklu. Rodzice współpracują ze szkołą w celu wyeliminowania zachowań ryzykownych uczniów. Pedagog, psycholog, nauczyciele informatyki psycholog, pedagog przy współpracy z wychowawcami Psycholog, pedagog zaproszeni trenerzy

12 Pomoc dzieciom z symptomami uzależnienia od mediów, współpraca z ich rodzicami. Szkolny Dzień Profilaktyki. Spektakl profilaktyczny lub udział w stosownych kampaniach edukacyjnych. Spotkanie z psychologiem Dla rodziców Radzenie sobie z ryzykownymi zachowaniami dziecka Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań prozdrowotnych. Integracja środowiska szkolnego. Zapoznanie uczniów z: - systemem pomocy specjalistycznej(szkolnej i instytucjonalnej) w sytuacjach zagrożeń, - konsekwencjami prawnymi związanymi z naruszeniem obowiązujących przepisów, - obowiązującymi procedurami postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkół z policją.

13 I Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych. II Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym Organizacja pracy szkoły dyżury nauczycieli, video- monitoring. Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole, z regulaminami pracowni i wycieczek.. Zajęcia bezpieczne wakacje I ferie. Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące agresji zawarte w programie,,myślę, więc jestem rozsądny. zapoznanie ze szkolnymi Procedurami w Sytuacjach Trudnych Wychowawczo, dotyczącymi czynów agresywnych. Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów. Pokazanie rodzicom właściwych sposobów radzenia sobie z agresją u dzieci- pedagogizacja rodziców. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią Uświadomienie uczniom konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania norm i przepisów dotyczących zarówno bezpieczeństwa jak i współodpowiedzialności za spokój, ład i porządek. Wskazywanie uczniom właściwych form rozładowania napięć emocjonalnych, będących źródłem agresji. Wdrażanie uczniów do współdziałania w grupie z uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów drogą kompromisu. Rozwijanie w uczniach poczucia przynależności do grupy, która kieruje się normami i zasadami uważanymi powszechnie za etyczne. Kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania decyzji; rozpoznawanie uczuć i właściwego radzenia sobie z ich wyrażaniem. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie Rodzice uczniów Mają przekonanie o bezpieczeństwie w szkole Uczeń ma wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami, I konfliktami I wykorzystuje ta wiedzę w praktyce. Uczeń otrzymuje pomoc dorosłych przy rozwiązywaniu poważnych konfliktów. Uczeń wie, że ponosi konsekwencje za nieadekwatne zachowania i wie że ma prawo do uczenia się na błędach. Ankiety Bezpieczna Szkoła / dla rodziców i dzieci/ Obserwacja zachowań uczniów, Analiza efektów Pracy na procedurach dot. Agresywnych zachowań i efektów kontraktów. Dyrektor, Koordynator ds. Bezpieczeństwa Nauczyciele Wychowawcy i Nauczyciele Przedmiotowi. Wychowawcy, Psycholog Pedagog

14 I Wyrównywania szans rozwoju społecznego Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole. Pomoc materialna w tym: dofinansowanie obiadów, zapomogi losowe, wnioskowanie o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. Realizacja rządowych programów pomocowych i. innych. Zapoznanie rodziców z ofertą działań wychowawczych i profilaktycznych na dany rok szkolny. Wspieranie rozwoju dziecka Zapoznanie rodziców z ofertą z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej. Zachęcanie rodziców do kontynuacji działań profilaktycznych, jakie prowadzone są w szkole. Przedstawienie rodzicom na pierwszym spotkaniu wywiadówkowym planu działań profilaktycznych i wychowawczych na dany rok. Motywowanie rodziców do udziału w spotkaniach pedagogizacyjnych, organizowanych dla nich. Dziecko otrzymuje wsparcie od instytucji szkolnej. Rodzice są motywowani do pracy nad zmianą sytuacji dziecka lub sytuacji rodzinnej. Rodzice otrzymują wsparcie przy rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Analiza oferty pomocowej pod względem dostosowania do potrzeb. Ewaluacja założeń dokonanych w planach IPET i PDW. Monitorowanie Indywidualnych Przypadków.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BISKUPCU Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SKRUDKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SKRUDKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SKRUDKACH Na lata: wrzesień 2016 czerwiec 2019 Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkoły. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁOWICZU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁOWICZU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁOWICZU Na lata : wrzesień 2013 czerwiec 2016 Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNIE. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNIE. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNIE na rok szkolny 2015/2016 Opracowały: mgr Renata Franek mgr Jolanta Kraszewska Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZEWIE na lata : wrzesień 2013 sierpień 2016 PODSTAWA PRAWNA: Program opracowany został w oparciu o: Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2003 roku,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W DOBCZYCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W DOBCZYCACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W DOBCZYCACH Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE Działania profilaktyczne na poziomie przedszkola Cel Działania Kto realizuje Kryterium sukcesu Sposób ewaluacji Prowadzący ewaluację Promocja zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 opracowany został w oparciu o: Misję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z oddziałami szpitalnymi im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego usytuowana

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI realizowany w r. szk. 2011/2012 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE I. Wstęp Program profilaktyki na rok szk. 2011/2012 zawiera wytyczne do działań w zakresie oświaty zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Augustyna Necla w Mieroszynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Augustyna Necla w Mieroszynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Augustyna Necla w Mieroszynie na lata : 2013 2018 Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie na lata

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie na lata Opracował zespól nauczycieli w składzie: 1. Marek Grobelski 2. Dorota Thom 3. Monika Sucharzewska Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie na lata 2012-2014

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żegiestowie Nr I/2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żegiestowie Nr I/2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żegiestowie Nr I/2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE Na lata : wrzesień 2015 czerwiec 2018. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki y na rok szkolny 2012/2013 opracowany został w oparciu o: Wizję

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Program profilaktyki obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE Na lata : wrzesień 2012 czerwiec 2015. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE Na lata : wrzesień 2012 czerwiec 2015. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2013-2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2013-2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA 2013-2018 SZKOŁA PODSATWOWA W STANIEWICACH Strona 1 Profilaktyka to ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie Nr I/2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie Nr I/2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie Nr I/2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r

Wstęp: Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej Wstęp: Punktem wyjścia prac przygotowawczych związanych z opracowaniem Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w MSP nr14 w Piekarach Śląskich w roku szkolnym 2016/2017

Harmonogram działań profilaktycznych w MSP nr14 w Piekarach Śląskich w roku szkolnym 2016/2017 Harmonogram działań profilaktycznych w MSP nr14 w Piekarach Śląskich w roku szkolnym 2016/2017 Cel Działania Kto realizuje Kryterium Oceny Sposób ewaluacji Prowadzący ewaluację Promocja zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY WRZESIEŃ 2013 CZERWIEC 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY WRZESIEŃ 2013 CZERWIEC 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY WRZESIEŃ 2013 CZERWIEC 2016 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 312 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Rok szkolny 2013/2014 Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE Załącznik nr 4 do protokołu nr 2/2013/2014 zebrania rady pedagogicznej z dnia 10 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIENIAWIE Rok szkolny 2013\2014 I. WSTĘP 1. Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE w roku szkolnym 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE w roku szkolnym 2016/2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE w roku szkolnym 2016/2017 Szkolny Program Profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyki Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyki Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA 2016-2019 Aneks na rok szkolny 2016 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2016 r. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia w sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE NA LATA 2016/ / /2019

PROGAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE NA LATA 2016/ / /2019 PROGAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE NA LATA 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Janowie stanowi uzupełnienie programu wychowawczego, Ma na celu wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE Wstęp Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ŚWINOUJŚCIU

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ŚWINOUJŚCIU PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ŚWINOUJŚCIU Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych.

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Wstęp W 2007 roku dokonano ewaluacji wdrażanego programu profilaktyki i na podstawie odpowiedzi uczniów zawartych w ankietach stwierdzono, że badani na ogół czują się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich na lata 2013 2016

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich na lata 2013 2016 Opracował zespół nauczycieli w składzie: 1. Ewelina Klasek 2. Jolanta Szulc 3. Andrzej Łapiński 4. Karina Brzozko Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich na lata 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I VI NA LATA 2014/2015-2016/2017 Gryfów Śląski, 2014 r. Podstawa prawna: Podstawy prawne działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2015 / 2016 Szkolny Program Profilaktyki obok Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE na rok szkolny 2015/2016 Na lata : wrzesień 2015 czerwiec 2018.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE na rok szkolny 2015/2016 Na lata : wrzesień 2015 czerwiec 2018. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE na rok szkolny 2015/2016 Na lata : wrzesień 2015 czerwiec 2018. 1 Szkolny Program Profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI 2013-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ŁODZI PROGRAM PROFILAKTYKI 2013-2016 2013-2016 Strona 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROFILAKTYKI Celem programu jest ochrona dzieci przed czynnikami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Terminy Diagnozowanie poziomu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów w szkole i poza nią 1. Ankiety

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka

PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP Zaplanowane działania zawierają treści i zadania z zakresu szkolnego programu profilaktyki,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu 1 CELE OGÓLNE: 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE Szkolny Program Profilaktyki Na lata 2012-2015 Opracowała: Joanna Wołoszyńska Przeczytany na zebraniu RP 30.08.2012, zatwierdzony uchwałą RR nr 1/2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Opracował: Zatwierdził: wrzesień 2016 r. Strona 1 z 14 Szkoła, wspierając edukacyjno wychowawczy rozwój dzieci i młodzieży, ma również za zadanie ochronę i stworzenie warunków do zdobycia

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Wstęp i zagadnienia ogólne programu. 3. Realizatorzy programu.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 35 Aneks 2015/2016 1. Wstęp. Aneks do Programu Profilaktyki stworzono dla uczniów kl. I III Gimnazjum 35 w Poznaniu. Uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018

Zespół Szkół w Sieniawie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 Zespół Szkół w Sieniawie SZKOLNY PROGRAM obowiązuje w latach 2015/2016-2017/2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. PODSTAWA PRAWNA. 3. DIAGNOZA SRODOWISKA SZKOLNEGO. 4. IDENTYFIKACJA PROBLEMU. 5. CELE SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu NA LATA 2015-2018 W dniu 25. 09.2015 r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Ks. St.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu Opracowany przez Zespół ds. Profilaktyki na lata szkolne 2014/15 2015/16 2016/17 WRZESIEŃ 2014 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo