Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]"

Transkrypt

1 I S S N e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie: Ze szczególn¹ yczliwoœci¹ traktujcie lekarzy starszych, przyjmujcie ich poza kolejnoœci¹ i bezp³atnie. [s. 3] Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

2

3

4 IX OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LEKARSKIE W ZAKOPANEM 2011 Wiêcej na str. 43 Fotoreporta ze zdjêæ K. Makucha i M. Stankiewicza: Artmedia Partners

5 NA MARGINESIE Polityka a serce w w w. m i e s i e c z n i k - p u l s. o r g. p l Nr 10 (198) paÿdziernik 2011 Na ok³adce: Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie (fot. K. Jemio³) Rysunek autorstwa Przemys³awa WoŸniaka. W numerze m.in.: Zakopane 2011 fotoreporta 1 rozterki prezesa 3 pytania do ekspertów 4 Dane wra liwe 6 Profilaktyka chorób uk³adu... 8 Marksizm kontra medycyna 10 Lekarz nauczyciel akademicki 12 XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy 15 E-learning 16 Od paternalizmu do klientelizmu 17 Na marginesie KEL 17 Uzale nienie od komputera u nas w samorz¹dzie 22 nasze szpitale 24 ATTIS. D³uga droga Otwocka ortopedia 26 Twórcy warszawskiej szko³y fizjopatologii oddychania 28 Œmieræ na dy urze 30 z Mazowsza 31 z delegatury radomskiej 33 Czas szpiczaka 34 Studenckie praktyki wakacyjne 35 spotkania 36 sagi rodzinne: Górniccy 38 Pamiêci pomordowanych na Woli 40 muzy i my 42 sport 43 literatura i ycie 44 nowe przepisy prawne 46 biuro OIL 48 felietony: w Walewski 9 w Jankowska 37 w Müldner-Nieckowski 39 w SMS z Krakowa 45 Wpo³owie wrzeœnia br. w PAP odby³a siê konferencja prasowa, w czasie której eksperci i kardiolodzy przedstawili wyniki badañ projektu NATPOL 2011, dotycz¹ce g³ównych czynników maj¹cych wp³yw na powstawanie chorób uk³adu kr¹ enia. Czynnikami tymi s¹: nadciœnienie têtnicze, oty³oœæ, cukrzyca, hipercholesterolemia i palenie papierosów. W dyskusji podkreœlano rolê profilaktyki i edukacji jako czynników zapobiegaj¹cych powstawaniu tych schorzeñ. Tylko w tych krajach, w których postawiono na profilaktykê, a tak siê sta³o np. w Finlandii i Australii, uzyskano poprawê wskaÿników zdrowotnych. W Polsce od ponad dziesiêciu lat realizowany jest ministerialny program leczenia schorzeñ uk³adu kr¹ enia Polkard. Mimo to w naszym kraju nie zmniejsza siê zapadalnoœæ na te schorzenia. Zmusza to chyba do refleksji i wyci¹gniêcia wniosków Byæ mo e Ministerstwo Zdrowia powinno po³o yæ wiêkszy nacisk w³aœnie na profilaktykê. Bowiem, jak pokazuj¹ badania, wydawanie ogromnych œrodków np. na wyposa enie pracowni w oddzia³ach kardiologii inwazyjnej wcale nie przek³ada siê na poprawê wskaÿników zdrowotnych w chorobach naczyñ i serca. Do laski marsza³kowskiej trafi³ w³aœnie projekt ustawy o zdrowiu publicznym, którego autorem jest Ministerstwo Zdrowia. Ustawa ta oczekiwana by³a przez ekspertów od wielu lat. W kontekœcie wyborów aktualne jest jednak pytanie, czy bêdzie ona mia³a szansê wejœæ w ycie. Jak pokazuje bowiem historia, w Polsce dzia³a regu³a wahad³a, tzn. po ka dych wyborach parlamentarnych zmienia siê ekipa rz¹dz¹ca. Tradycj¹ jest, e ka dy nastêpny nowy minister zdrowia potêpia w czambu³ swojego poprzednika i zaczyna realizowaæ w³asne pomys³y na reformê ochrony zdrowia. Czy obecna koalicja zdo³a zatrzymaæ to wahad³o i czy Ewa Kopacz dokoñczy realizowaæ swoje plany? A mo e powrócimy do bud etowego finansowania ochrony zdrowia? Ü Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, faks , REDAKTOR NACZELNA: Ewa Gwiazdowicz- -W³odarczyk, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Krystyna Bie añska, tel , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Danuta Samolczyk- -Wanyura, Mieczys³aw Szatanek, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Czes³aw Czechyra, Stanis³aw Karczewski, Aleksander Sopliñski, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek, Justyna Wojteczek WSPÓ PRACUJ : Jerzy Borowicz, Janina Jankowska, Beata Kozyra- ukasiak, Piotr Müldner- -Nieckowski, Krzysztof Rosiecki, Krzysztof Sankiewicz, Ewa Waluœ, Jolanta Zarêba-Wronkowska, Tadeusz M. Zielonka SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel , REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./faks , tel , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners KOREKTA: Lidia Sadowska-Szlaga DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 2 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

6 ROZTERKI PREZESA Fot. R. Klimkowska Chcia³bym skierowaæ kilka s³ów do m³odych kole anek i kolegów, którzy rozpoczêli sta podyplomowy, oraz tych, którzy niebawem uzyskaj¹ prawo wykonywania zawodu i rozpoczn¹ samodzieln¹ pracê. Sam mam w myœlach w³asne prze ycia towarzysz¹ce tym wydarzeniom, choæ minê³o ju ponad 30 lat. Ten okres wywar³ bowiem zdecydowany wp³yw na dalsz¹ moj¹ przysz³oœæ. Ale nie o sobie chcê pisaæ. Nie jest te ³atwo sformu³owaæ rady s³u ¹ce wszystkim i bêd¹ce lekarstwem na wszystko. Nikt nie ma patentu na wszechwiedzê, ale ju z tego wyp³ywa niezaprzeczalna prawda, e wiedza jest podstaw¹ bezpieczeñstwa w pracy zarówno dla pacjenta, jak i lekarza lecz¹cego. Solidna wiedza jest przydatna wtedy, gdy potrafimy wykorzystaæ j¹ dla dobra chorego, którego leczenie stanowi istotê i sens naszego zawodu. Przede wszystkim trzeba umieæ cierpliwie wys³uchaæ jego skarg w czasie wywiadu. Trzeba ciep³o i serdecznie odnosiæ siê do chorego, bo to podstawa zdobycia jego zaufania. Najczêœciej pierwsze kilka minut kontaktu z pacjentem decyduje o relacjach lekarz pacjent. Jeœli pacjent znajdzie u nas szczere zainteresowanie jego problemem, odczuje ciep³o i dobro, to bezgranicznie zaufa lekarzowi. To zaufanie ma fundamentalny wp³yw na wykonanie zaleconych badañ i przyjmowanie leków lub decyduje o tym, e chory ze spokojem podda siê leczeniu operacyjnemu. Traktujcie wszystkich jednakowo, maj¹c szczególnie na wzglêdzie to, e biednego i samotnego pacjenta poza wami nie ma kto wesprzeæ. Najlepiej wiedz¹ to lekarze pracuj¹cy w hospicjach. Chylê przed nimi czo³o. Tak dynamicznego rozwoju techniki i wiedzy medycznej nie by³o jeszcze nigdy. Ci, którzy rozbudzili w sobie umi³owanie do jej zdobywania i bêd¹ niestrudzeni w poznawaniu coraz to nowszych osi¹gniêæ nauki, szybko zdystansuj¹ kolegów, osi¹gn¹ du o wiêksz¹ satysfakcjê z pracy i zdobêd¹ uznanie pacjentów i w œrodowisku lekarskim. Wa ne, aby zdaæ sobie sprawê z w³asnej niedoskona³oœci; b¹dÿcie pewni, e s¹ rzeczy, których istnienia nawet nie podejrzewacie. Jeœli macie mo liwoœæ rozwoju naukowego, nigdy i pod adnym pozorem z niej nie rezygnujcie. Nie jest prawd¹, e s³owa lekarza i profesora licz¹ siê tak samo. Szanujcie personel œredni, bo nasz sukces jest bardzo czêsto wynikiem pracy zespo³owej i zale y od umiejêtnoœci wspó³pracy i wzajemnego zaufania. Stawiajcie wysokie wymagania przede wszystkim sobie, a potem innym. Nie szukajcie koz³ów ofiarnych dla w³asnej nieudolnoœci. Zrozumienie w³asnej winy przynosi wiêcej po ytku ni rozmywanie odpowiedzialnoœci. Ze szczególn¹ yczliwoœci¹ traktujcie lekarzy starszych i emerytowanych, pamiêtajcie, e wielu z nich jest równie samotnych i czêsto bezradnych. Przyjmujcie ich w przychodniach i gabinetach poza kolejnoœci¹ i bezp³atnie. Utworzymy na stronie internetowej naszej Izby listê takich gabinetów, proszê wiêc o sk³adanie deklaracji z kontaktem. ycie biegnie tak szybko, e nawet siê nie obejrzycie, jak nas zast¹picie. W ci¹gu ostatnich 30 miesiêcy zmar³o na terenie Mazowsza 342 lekarzy i pustkê po nich musi wype³niæ m³ode pokolenie. Oby by³o m¹dre, czu³e, pozbawione wzajemnej zawiœci. Chodzi o zrozumienie podstawowej zasady wzajemny szacunek i yczliwoœæ pozwalaj¹ ³atwiej yæ, wieczorem spokojniej zasn¹æ, a rano odwa niej patrzeæ sobie prosto w oczy. Ü Mieczys³aw Szatanek REKLAMA

7 PYTANIA DO EKSPERTÓW Refundacje i recepty Z dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Barbar¹ Misiñsk¹ rozmawia Justyna Wojteczek Pani dyrektor, lekarze bardzo Ÿle oceniaj¹ NFZ, m.in. ze wzglêdu na widmo kontroli ordynacji lekarskiej i wysokich kar. Lekarze byæ mo e chcieliby wypisywaæ leki na œwistku papieru i o nic wiêcej siê nie martwiæ. Recepta jest jednak pewn¹ form¹ faktury, za któr¹ nale y zap³aciæ, i w zwi¹zku z tym musi spe³niaæ okreœlone wymagania. Jeœli faktura jest b³êdnie wystawiona, nie nale y siê zap³ata. Podobnie jest z receptami. Za prawid³ow¹ receptê NFZ p³aci bez szemrania. Lekarz ma obowi¹zek dobrego leczenia pacjenta, ale ma równie obowi¹zek czytania prawa dotycz¹cego jego dzia- ³alnoœci i stosowania siê do jego przepisów. Trudno jednak zrozumieæ to, e kwestionuje siê refundacjê recepty, która spe³nia wszystkie wymagania, poza tym, e jest o pó³ centymetra za krótka. Ryszard Majkowski: Aby unikn¹æ kosztownych b³êdów zwi¹zanych z wykonywaniem przez nas zawodu, wspólnie z ekspertami szukamy rozwi¹zañ nurtuj¹cych nas problemów. Dziœ pytamy o odpowiedzialnoœæ lekarzy przy wystawianiu recept na leki refundowane. Jeœli chodzi o drukowanie recept, s¹ takie ustawienia w programach, e recepta powinna mieæ odpowiedni rozmiar, chyba e drukuj¹cy receptê zmieni³ te ustawienia. Za to jednak NFZ nie odpowiada. Wszystkie szablony s¹ jednolite i jeœli nikt nic nie zmienia, nie ma mowy o wydrukowaniu recepty o kilka milimetrów za krótkiej. Nigdy nie kontrolowano wymiarów recept, chocia ich wzór okreœla rozporz¹dzenie ministra zdrowia. Zdarza³o siê jednak, e kwestionowano recepty, które by³y kilka milimetrów za krótkie. Czy to nie absurd? Recepta jest wystawiona przez uprawnion¹ do tego osobê, odnotowana w dokumentacji medycznej, pacjent ma prawo do refundacji, a jednak kwestionuje siê receptê z powodu kilku milimetrów? Nie jest to absurd. Jeœli prowadzê firmê, to mam okreœlonej wielkoœci druki i takie stosujê. Dlaczego druki s¹ w porz¹dku, a recepty ju nie? Na lekarzu spoczywaj¹ okreœlone obowi¹zki i musi je wype³niaæ jak ka dy pracownik. Na co lekarze powinni zwracaæ szczególn¹ uwagê? Na to, by prawid³owo prowadziæ dokumentacjê medyczn¹. Czy jest to SPZOZ, czy w³asny gabinet, czy NZOZ, tam, gdzie lekarz wypisuje receptê, tam w dokumentacji musi to byæ odnotowane. Musi z tej dokumentacji wynikaæ, dlaczego dany lek zosta³ wypisany. Nawet jeœli lekarz wypisuje lek dla siebie czy cz³onka rodziny, powinien sporz¹dziæ odpowiedni¹ adnotacjê w dokumentacji. Nie powinien te wyjmowaæ z szuflady leku i obdarowywaæ pacjenta. Ka da kontrola bêdzie dok³adnie badaæ dokumentacjê. Dyrektor Barbara Misiñska Fot. P. Wierzchowski Wœród lekarzy kr¹ y jako straszak opowieœæ o lekarzu, który musia³ sprzedaæ mieszkanie, aby zap³aciæ tytu³em nienale nej refundacji 800 tys. z³. Nie wiem, czy to jest straszak. Mogê powiedzieæ tylko tyle: odby³a siê kontrola, pan doktor w ci¹gu trzech dni wp³aci³ pieni¹dze. Nie wiem, czy w ci¹gu trzech dni jest mo liwa sprzeda mieszkania. Nie umiem te powiedzieæ, czy ta sprawa ma dalszy bieg. 4 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

8 Sk¹d mo e siê wzi¹æ a tak gigantyczna kwota? Jeœli lekarz wypisuje wiaderko leku trudnym do zidentyfikowania pacjentom, to takie mog¹ byæ konsekwencje. By³ te przypadek, e lekarz wypisa³ 20 zastrzyków w kolano jednej osobie w ci¹gu jednego miesi¹ca. Albo wypisywa³ leki osobom, których pogrzeb odby³ siê ju dawno temu. Jak szybko NFZ jest w stanie sprawdziæ, e zosta³ wypisany lek dla osoby nie yj¹cej? Po miesi¹cu, najwy ej dwóch. Nasz system coraz lepiej dzia³a. Pani dyrektor, co innego niew³aœciwe prowadzenie dokumentacji, a co innego karanie lekarza za to, e pacjent go oszuka³ i nie przedstawi³ prawdziwego dowodu ubezpieczenia. Fundusz do tej pory nie wydaje dokumentu ubezpieczenia, który pozostawia³by ma³o w¹tpliwoœci co do faktu ubezpieczenia, a pasek RMUA mogê wydrukowaæ na w³asnej drukarce, w domu. To niesprawiedliwe obarczenie lekarza odpowiedzialnoœci¹. Jeœli jako pacjentka mówiê, e jestem ubezpieczona, a nie jestem to regres powinien dotyczyæ mnie, a nie lekarza. Czy NFZ próbowa³ ucywilizowaæ tê sytuacjê? Paragraf 5 umowy o wystawianie recept stosuje siê w sytuacji, w której recepta lub dokument poœwiadczaj¹cy prawo do ubezpieczenia zosta³y sfa³szowane przez pacjenta lub osobê trzeci¹. Natomiast co do cywilizowania sytuacji: regres dotyczy pacjenta. Pacjent ma nie tylko prawa, ale i obowi¹zki. Musi powiedzieæ prawdê i zg³osiæ fakt nieposiadania ubezpieczenia lekarzowi. W ci¹gu miesi¹ca czy dwóch to i tak wyjdzie na jaw i pacjent poniesie konsekwencje. Problem jednak polega na tym, e sprawa wraca do lekarza. Pacjent i tak zostanie namierzony i bêdzie musia³ zap³aciæ. Kiedy otrzymuje takie pismo, oczywiœcie jest zdziwiony, s¹ t³umaczenia, e nie wiedzia³. Nieznajomoœæ prawa nie zwalnia jednak z odpowiedzialnoœci. Nie tylko lekarze maj¹ problem z brakiem dokumentów potwierdzaj¹cych ubezpieczenie. Ten problem mamy równie my, chocia by przy wydawaniu kart EKUZ. To nie NFZ ma z w³asnych œrodków wypracowaæ dokument ubezpieczenia, bo to oznacza, e musi wydaæ na taki cel pieni¹dze ze sk³adek na leczenie. Karta ubezpieczenia to nie tylko kawa³ek plastiku, ale i ca³y system informatyczny u p³atnika i u œwiadczeniodawców, a to nie jest ma³y wydatek. Tylko dlaczego karany jest lekarz lub placówka, która w dobrej wierze udzieli³a pomocy pacjentowi, który oszuka³? Nie jest tak. Ustawa mówi, w jaki sposób odbywa siê p³atnoœæ za pacjentów innych ni ubezpieczeni. Mo e nast¹piæ opóÿnienie w p³atnoœci. W naszym oddziale nie przekracza to miesi¹ca dwóch. Najlepszym przyk³adem s¹ szpitale psychiatryczne i leczenia uzale nieñ, którym p³aci siê za œwiadczenia, chocia maj¹ mnóstwo pacjentów innych ni ubezpieczeni. Gdyby tego nie by³o, by³by cyrk. W niektórych sytuacjach samorz¹d lokalny daje zgodê na leczenie na 90 dni, s¹ specjalne umowy. Wchodzi ustawa refundacyjna, zawieraj¹ca bardzo kontrowersyjny przepis o procentowym limicie refundacji w danym roku. Patrz¹c na dynamikê refundacji w ostatnich latach, mo na mieæ w¹tpliwoœci, nawet przy wziêciu pod uwagê wszystkich mechanizmów dzielenia ryzyka z producentami leków, czy uda siê spi¹æ ten bud et. nr 10 (198) paÿdziernik 2011 Nie mogê udzieliæ zbyt wielu informacji, m.in. dlatego, e wci¹ brakuje aktów wykonawczych. Ca³y czas s¹ spotkania i zapadaj¹ kolejne ustalenia. To jest temat na rozmowê na koniec roku. Na razie mamy zgodê na zatrudnienie pracowników potrzebnych do nowych zadañ. Czy planowane s¹ zmiany, jeœli chodzi o liczbê kontroli recept i ordynacji lekarskiej? Kontroli jest zawsze mniej, kiedy wyniki poprzednich s¹ pozytywne. Monitorujemy recepty na bie ¹co. Jeœli obserwujemy gwa³towny wzrost refundacji u jakiegoœ lekarza, sprawdzamy to. Narzêdzia informatyczne, jakimi siê pos³ugujemy, pozwalaj¹ na bardzo dobry monitoring refundacji. Ten monitoring jest indywidualny: widaæ, gdzie, w jakiej placówce lek zosta³ przepisany, zestawiamy te numery PESEL pacjentów. Lekarze bardzo Ÿle odebrali listy od NFZ zawieraj¹ce informacje o poziomie refundacji, jaki generuj¹. Fundusz nie przygotowa³ ich na takie listy, a nie ka dy musi wiedzieæ, e otrzymuje je od swojego p³atnika wiêkszoœæ lekarzy w Europie. W Holandii lekarze s¹ czasami wzywani na rozmowê, aby wyjaœniæ przyczyny przepisywania jakiegoœ leku w wiêkszej iloœci. W czasie takiej rozmowy holenderski lekarz ma mo liwoœæ wyt³umaczenia, dlaczego tak siê sta³o, otrzymania wskazówek od p³atnika. Czy taki sposób postêpowania jest przyjêty równie w NFZ? Tak, w takim przypadku przeprowadzana jest kontrola; z tym e wtedy podlega ju rygorom okreœlonym w przepisach o kontroli. Rozumiem, e lekarz nie ma w g³owie ka dej wypisanej recepty i pokazywanie, jak on stosuje leki, a jak inni lekarze, pozwala spojrzeæ na tê sytuacjê z dystansu, zastanowiæ siê, czy nie da³oby siê wypisaæ innego leku. Przecie nie ma nic z³ego w przekazywaniu takiej informacji. Skoro Holandiê staæ na to, by tak postêpowaæ, i nie tylko Holandiê, to dlaczego my mamy tego nie robiæ? Zreszt¹ monitorowanie ordynacji lekarskiej jest ustawowym zadaniem dyrektora oddzia³u wojewódzkiego NFZ. Nale y siê zatem spodziewaæ, e takie listy bêd¹ nadal wysy³ane? Tak. Zreszt¹ lekarz mo e sprawdziæ poziom refundacji na stronie internetowej. Dziêkujê za rozmowê. Ü Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8 W sprawach dotycz¹cych Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy dzwoniæ do Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ l Wystawianie recept refundowanych l Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze l Wystawianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego , 31, 32 l Podstawowa opieka zdrowotna l Promocja zdrowia , 18 l Ratownictwo medyczne , 80 l Ambulatoryjne œwiadczenia spec l Leczenie szpitalne l Programy terapeutyczne (lekowe) l Skargi i wnioski l Rzecznik prasowy l Lecznictwo uzdrowiskowe , 71, 72, 84 Informacja ogólna lub 42

9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Przetwarzanie danych osobowych w szpitalu co nakazuj¹, a czego zabraniaj¹ przepisy Dane wra liwe Micha³ Szt¹berek Chcia³bym siê skupiæ na trzech zasadniczych sprawach. Pierwsz¹ jest ustalenie, jakie dane osobowe szpital na pewno mo e przetwarzaæ. Druga dotyczy kwestii zbierania dodatkowych danych. Trzeci zaœ temat to wskazanie, jakich informacji szpital na pewno nie bêdzie móg³ przetwarzaæ. Szpital, jako zak³ad opieki zdrowotnej, stanie siê administratorem danych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO). Oznacza to, e do dzia³alnoœci tego typu placówek zastosowanie bêd¹ mia³y zapisy wspomnianej ustawy, ale tak e przepisy szczególne, zw³aszcza gdy te odrêbne ustawy przewiduj¹ dalej id¹c¹ ochronê, ni wynika to z UODO. Przepisy szczególne bêd¹ równie niezwykle istotne w kontekœcie zbierania danych osobowych przez szpitale. Dane zbierane przez szpital Jak zosta³o wskazane we wstêpie, szpital musi przestrzegaæ takich samych regu³ dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych jak ka dy inny administrator danych. Oznacza to, e zastosowanie bêd¹ mia³y oba przepisy UODO, które reguluj¹ kwestiê m.in. pozyskiwania danych osobowych, tj. art. 23 ust. 1 (który odnosi siê do danych zwyk³ych, takich jak imiê, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania) oraz art. 27 ust. 2 (odnosz¹cy siê do danych wra liwych, zw³aszcza informacji o stanie zdrowia). Przyjrzyjmy siê zatem bli ej tym przepisom. Jeœli chodzi o art. 23 ust. 1 UODO, to przede wszystkim powinniœmy siêgn¹æ po przes³ankê, zgodnie z któr¹ dopuszcza siê przetwarzanie danych, gdy jest to niezbêdne do zrealizowania uprawnienia lub spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa. Gdzie szukaæ tych przepisów? Przede wszystkim w ustawodawstwie bran owym, czyli ustawie z 31 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej, a tak e wydanym na podstawie art. 18 ust. 8 tej ustawy rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji w zak³adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Dane identyfikuj¹ce Zbieranie dodatkowych danych przez szpital zawsze musi siê odbywaæ zgodnie z dwiema zasadami legalnoœci oraz adekwatnoœci. Do przetwarzania danych osobowych nie jest potrzebna zgoda pacjenta szpital mo e te dane pozyskaæ z mocy prawa. Rozporz¹dzenie, o którym mowa wy ej, reguluje kwestie danych zbieranych w ramach ksiêgi g³ównej przyjêæ i wypisów, ksiêgi oczekuj¹cych na przyjêcie do szpitala, ksiêgi raportów pielêgniarskich, a tak e w ramach indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnêtrznej i zewnêtrznej). W tym kontekœcie najwa niejsze wydaje siê pojêcie danych identyfikuj¹cych, które pojawia siê w wypadku ka dej z wymienionych ksi¹g, ale równie w opisie indywidualnej dokumentacji (tam te wymieniono, jakie informacje sk³adaj¹ siê na dane identyfikuj¹ce). Przyjrzyjmy siê zatem, jakie dane osobowe szpital na pewno mo e zbieraæ. Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia na dane identyfikuj¹ce pacjenta sk³adaj¹ siê: imiê (imiona) i nazwisko, data urodzenia, p³eæ, adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu, numer PESEL (je eli zosta³ nadany), a w wypadku noworodka numer PESEL matki, gdyby natomiast nie by³o tego numeru seria i numer dokumentu stwierdzaj¹cego to samoœæ. Warto w tym miejscu podkreœliæ, e do przetwarzania wymienionych informacji (bêd¹cych niew¹tpliwie danymi osobowymi) nie jest potrzebna zgoda pacjenta, gdy szpital mo e te dane pozyskaæ z mocy prawa (czyli wspomnianego przepisu). Informacje o stanie zdrowia W odniesieniu do danych wra liwych, które obejmuj¹ informacje o stanie zdrowia (ale te np. o na³ogach, które mog¹ mieæ istotne znaczenie w leczeniu pacjenta), zastosowanie maj¹ przepisy art. 27 ust. 2 UODO. Szybki przegl¹d wymienionych w nim przes³anek jednoznacznie wskazuje, e najlepsza bêdzie ta, która dopuszcza przetwarzanie danych, je eli jest ono prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, œwiadczenia us³ug medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudni¹ce siê zawodowo leczeniem lub œwiadczeniem innych us³ug medycznych, ale tak e zarz¹dzania udzielaniem us³ug medycznych (przez dzia³y administracyjne szpitali). Ponadto wymaga siê gwarancji ochrony danych osobowych przez ich administratora (jest o tym mowa m.in. we wspomnianym rozporz¹dzeniu, gdzie zapisano, jak przechowywana ma byæ dokumentacja medyczna przetwarzana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej). Szpitale idealnie wpisuj¹ siê w powy sz¹ definicjê. W³aœnie na podstawie tej przes³anki ich pracownicy (lekarze, pielêgniarki, kadra administracyjna) mog¹ przetwarzaæ dane osobowe, w szczególnoœci informacje o stanie zdrowia 6 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

10 (takie jak diagnoza choroby, jej przebieg, wczeœniejsze schorzenia). Równie w tym wypadku nale y zaznaczyæ, e do przetwarzania informacji o stanie zdrowia nie jest potrzebna pisemna (ani adna inna) zgoda pacjenta b¹dÿ jego przedstawiciela ustawowego. Na koniec tej czêœci chcia³bym nadmieniæ, e zgodnie z przywo³anym wczeœniej rozporz¹dzeniem, mo na pozyskiwaæ dane od przedstawiciela ustawowego pacjenta, opiekuna lub innej osoby wskazanej przez chorego, umo liwiaj¹ce pracownikom szpitala kontakt z nimi (imiê i nazwisko oraz dane kontaktowe). Te same dane szpital mo e przetwarzaæ w odniesieniu do osób, które pacjent wska e, jako upowa nione do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych œwiadczeniach zdrowotnych. Dane opcjonalne atwo sobie wyobraziæ sytuacjê, w której szpital bêdzie potrzebowa³ innych informacji stanowi¹cych dane osobowe ni te, na które zezwalaj¹ mu przepisy prawa. Tak mo e siê zdarzyæ, gdy placówka np. wykonuje pewne zabiegi komercyjnie. Wówczas mo e chcieæ gromadziæ dane do celów marketingowych. Zbieranie dodatkowych danych przez szpital zawsze musi odbywaæ siê Rys. K. Rosiecki wed³ug dwóch zasad legalnoœci i adekwatnoœci (oraz przy za³o eniu, e spe³nione s¹ inne wymogi wskazane w UODO, np. obowi¹zki informacyjne). Ta pierwsza oznacza oparcie przetwarzania danych na jednej z przes³anek wskazanych we wspomnianych ju przeze mnie przepisach, tj. art. 23 ust. 1 (dane zwyk³e) albo art. 27 ust. 2 (dane wra liwe) UODO. Jeœli mówimy o celu marketingowym, do którego zrealizowania szpital bêdzie wykorzystywa³ np. dane kontaktowe pacjentów, to w zale noœci od tego, jak ten cel ma byæ osi¹gniêty (czy marketing bêdzie polega³ np. na wys³aniu ofert listownie czy w formie i) zasadne wydaje siê skorzystanie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO; zw³aszcza jeœli marketing bêdzie mia³ postaæ wysy³ki owej) albo mo na bêdzie powo³aæ siê na usprawiedliwiony cel administratora danych (tu: marketing bezpoœredni w³asnych produktów i us³ug art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO). Druga zasada nakazuje natomiast administratorowi zbieranie tylko tych danych osobowych, które s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia zak³adanego celu. Nie mo na zatem gromadziæ wszystkich informacji, zw³aszcza takich, które byæ mo e przydadz¹ siê w przysz³oœci. Warto w tym miejscu nadmieniæ, e kwestia adekwatnoœci podobnie jak legalnoœci pozyskania danych osobowych zawsze bywa skrupulatnie sprawdzana przez GIODO, czy to w trakcie weryfikacji wniosku rejestracyjnego zbioru danych, czy podczas kontroli bezpoœredniej. Jeœli szpital bêdzie w stanie powo³aæ siê na odpowiedni¹ przes³ankê i spe³niæ inne zobowi¹zania wskazane w UODO, nie ma powodów do obaw, e nagle oka e siê, i przetwarzanie danych odbywa siê nielegalnie. Czego nie wolno Trudno stworzyæ precyzyjny katalog informacji stanowi¹cych dane osobowe, których szpital nie powinien przetwarzaæ. Jak ju wspomniano, istnieje wiele przes³anek umo liwiaj¹cych gromadzenie zarówno danych zwyk³ych, jak i wra liwych. Jeœli szpital bêdzie w stanie powo³aæ siê na któr¹œ z nich, a tak- e wype³niæ inne zobowi¹zania wskazane w UODO (np. zasadê adekwatnoœci), raczej nie ma powodów do obaw, e nagle oka e siê, i przetwarzanie danych odbywa siê niezgodnie z przepisami. Ka da taka sytuacja wymaga oczywiœcie szczegó³owej analizy i musi byæ traktowana indywidualnie, by móc stwierdziæ, e podejmowane czynnoœci s¹ wykonywane w duchu UODO. Konkluduj¹c, chcia³bym podkreœliæ, e szpitale, jak ka dy administrator danych, musz¹ dzia³aæ zgodnie z wymogami UODO, przy czym jako e dzia³alnoœæ tych placówek regulowana jest wieloma przepisami szczególnymi zawsze trzeba mieæ na uwadze wskazane w nich wyj¹tki lub modyfikacje podstawowych regu³. Ü Wydrukowano w Mened erze Zdrowia (kwiecieñ 2/2011). Autor jest prawnikiem i audytorem, partnerem zarz¹dzaj¹cym w isecure Sp. z o.o., firmie specjalizuj¹cej siê w doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych. nr 10 (198) paÿdziernik

11 PYTANIA DO EKSPERTÓW KOMENTARZ Bez taryfy ulgowej W czasach s³usznie minionych z uwag¹ wpatrywano siê w oficjalne zdjêcia kierownictwa ZSRR i analizowano rozk³ad si³ we w³adzach tego kraju na podstawie ustawienia sportretowanych osób. Podobn¹ metodê chyba warto zastosowaæ do lektury rozmowy z dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ. Mamy tu oczywiœcie do czynienia nie ze zdjêciem, lecz z tekstem. Czytajmy to, co jest miêdzy wierszami. Z rozmowy wynika, e nie bêdzie adnej taryfy ulgowej, a ka de, najdrobniejsze odstêpstwo od przepisów bêdzie karane. Moim zdaniem nie mo na nie uznaæ za karê wstrzymania p³atnoœci za wykonane procedury czy odes³ania pacjenta ponownie do lekarza po receptê. Oczywiœcie pani dyrektor ma racjê, mówi¹c o tym, e recepta na leki refundowane to faktura, czyli koniecznoœæ wydatkowania publicznych pieniêdzy. I oczywiœcie nie mo na pob³a aæ przekrêtom, oszustwom czy po prostu przestêpstwom. Nie mo na te tolerowaæ braków w dokumentacji medycznej. Dyrektor oddzia³u podkreœla, e nie odby³y siê kontrole maj¹ce na celu badanie wymiarów recept, ale zdarza³y siê przypadki, e recepty wê sze lub krótsze o kilka milimetrów zosta³y zakwestionowane. Mo na w takiej sytuacji daæ zalecenie, by zmieniæ ustawienia drukarki, mo na te odmówiæ lub opóÿniæ refundacjê, powo³uj¹c siê na przepis z rozporz¹dzenia dotycz¹cy wzoru recepty. Dura lex, sed lex. Jest jednak coœ, co nazywa siê duchem prawa w uzupe³nieniu do litery prawa. Mam wra enie, e tutaj ten duch jak czasami mawia znany prawnik prof. Marian Filar straszliwie cierpi. Ü Justyna Wojteczek ,74 z³ to kwota refundacji zakwestionowana przez Mazowiecki NFZ w wyniku kontroli aptek w 2010 r. Lekarzu, sprawdÿ siebie Na stronie internetowej Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: mo na znaleÿæ zestawienie wed³ug numeru prawa wykonywania zawodu kwot refundacji oraz liczbê pacjentów danego lekarza, którym wypisa³ recepty na leki refundowane. Obecne zestawienie obejmuje I kwarta³ bie ¹cego roku. NFZ informuje, e Ÿród³em danych s¹ elektroniczne raporty apteczne z terenu Mazowieckiego NFZ i bêd¹ zamieszczane raz na kwarta³. Profilaktyka chorób uk³adu moczowo-p³ciowego Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i urologów na temat przyczyn zachorowalnoœci na choroby uk³adu moczowo-p³ciowego u mê czyzn powy ej 45. roku ycia, objawów, zwi¹zków przyczynowo-skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia i procedur postêpowania w wypadku tych chorób rozpoczynaj¹ siê we wrzeœniu br. Zawiadomi³ o nich w liœcie skierowanym do prezesa ORL Mieczys³awa Szatanka wiceminister zdrowia Andrzej W³odarczyk. Zaplanowanych jest 120 edycji szkoleñ dla ogó³em ok. 6 tys. lekarzy. Odbywaæ siê bêd¹ w ramach projektu Opracowanie i wdro enie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania chorób uk³adu moczowo-p³ciowego u pracuj¹cych mê czyzn w wieku od 45 lat, ukierunkowanego na przeciwdzia³anie dezaktywizacji zawodowej wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii Instytutem im. M. Sk³odowskiej-Curie. Szkolenia zostan¹ przeprowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich, maj¹ siê rozpoczynaæ w pi¹tek i koñczyæ w sobotê. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie Zg³oszenia uczestnictwa mo na tak e dokonaæ na adresy owe: lub Projekt jest skoncentrowany na trzech jednostkach chorobowych: raku gruczo³u krokowego, raku pêcherza moczowego oraz raku nerki. W przypadku wszystkich tych schorzeñ obserwuje siê wzrost zachorowañ po przekroczeniu 45. roku ycia. Dane epidemiologiczne wskazuj¹, e na ryzyko rozwoju tych chorób maj¹ wp³yw czynniki zawodowe. Podobnie jak inne schorzenia nowotworowe, równie i wymienione choroby wykrywa siê w Polsce w zbyt du ym odsetku w zaawansowanym stadium, co zmniejsza szanse wyleczenia. Projekt ma na celu odwrócenie tej tendencji. Ü jw 8 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

12 POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE Polska wskazuje drogê Europie Ustanowienie europejskiej sieci oœrodków badania narz¹dów zmys³ów oraz wzmocnienie dzia³añ na rzecz zapobiegania zaburzeniom komunikacyjnym u dzieci i wykrywania ich to czêœæ polskich propozycji, które znalaz³y siê w projekcie konkluzji dotycz¹cych priorytetów zdrowotnych naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 5 6 lipca 2011 r. na nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów zdrowia w Sopocie program zainicjowany przez Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu zosta³ przedstawiony przez dyrektora tego instytutu prof. Henryka Skar yñskiego i uzyska³ stuprocentow¹ rekomendacjê do dalszej pracy ekipy roboczej w Brukseli, w celu przygotowania konkluzji Rady Unii Europejskiej zawieraj¹cej kolejne zalecenia dla Komisji Europejskiej. Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi to jeden z najlepszych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej mówi prof. Henryk Skar yñski. Prowadzone w Polsce badania przesiewowe s³uchu u dzieci szkolnych wykaza³y, e co pi¹te dziecko ma problemy ze s³uchem, a niemal 60 proc. rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy. Wed³ug opinii prof. Adriana Daviesa z Instytutu Badañ nad S³uchem MRC (W. Brytania) problemy ze s³uchem ma ponad 500 mln ludzi na ca³ym œwiecie. Przewiduje on, e do 2015 r. liczba osób z utrat¹ s³uchu wiêksz¹ ni 25 db przekroczy 700 mln, a do 2025 r. ponad 900 mln ludzi na ca³ym œwiecie bêdzie cierpieæ z powodu niedos³uchu. Ü jw Na posiedzeniu ORL: goœcie o informatyzacji Zarz¹d Województwa Mazowieckiego bêdzie siê stara³ o pozyskanie œrodków unijnych na przystosowanie szpitali do wymogów stawianych w ustawie o informacji w ochronie zdrowia. Na informatyzacjê szpitali potrzebne s¹ du e nak³ady powiedzia³ na posiedzeniu Okrêgowej Rady Lekarskiej we wrzeœniu wicemarsza³ek województwa mazowieckiego Krzysztof Strza³kowski. Razem z zastêpc¹ dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzêdzie Marsza³kowskim Krzysztofem Romanowskim byli goœæmi specjalnymi ORL. Poinformowali o audycie, jaki zleci³ zarz¹d województwa, by zbadaæ stan informatyzacji w podleg³ych szpitalach. Sytuacja jest bardzo ró na oceni³ dyrektor Romanowski. Du y procent sprzêtu, czyli komputerów, serwerów itp., nie bêdzie siê nadawa³ za dwa lata do u ytkowania w nowym systemie. Doda³, e s¹ szpitale, w których nadal u ywane jest oprogramowanie DOS. Nie jest wykluczone, e zarz¹d województwa zaproponuje stworzenie centralnego programu informatyzacji ochrony zdrowia w ca³ym województwie, by wszystkie szpitale na tym terenie, nie tylko podleg³e marsza³kowi, ale tak e powiatowe i gminne, mia³y w nim udzia³. Goœcie ORL podkreœlili, e chc¹ wspó³pracy z lekarzami. To ma byæ system dla nich, a nie wbrew nim powiedzia³ Krzysztof Strza³kowski. Ü jw Fot. G. Press Zdrowo pogadali Pawe³ Walewski PUNKT WIDZENIA Za nami kolejna kampania wyborcza. Ilekroæ politycy staj¹ w szranki o mandat poselski, maj¹ dla pacjentów gotow¹ receptê na wszystkie bol¹czki zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Do tego zd¹ yliœmy siê przyzwyczaiæ. W tegorocznej kampanii by³o podobnie partie znów licytowa³y siê na pomys³y maj¹ce wydobyæ szpitale z zapaœci, skróciæ kolejki, uporz¹dkowaæ wady systemu. Jak zawsze, obiecywano przewa nie gruszki na wierzbie, choæ mam wra enie, e w bie ¹cym roku nawet opozycja robi- ³a to z wiêkszym wyczuciem. Mo na powiedzieæ, e ochrona zdrowia ma szczêœcie, bo jest tak delikatn¹ dziedzin¹ codziennego ycia, i trudno j¹ pomin¹æ w wyborczych potyczkach, i przynajmniej przez kilka tygodni ktoœ siê o ni¹ troszczy. Z drugiej strony nie jest wcale dobrze, kiedy staje siê polem krwawej bitwy, w której œcieraj¹ siê z³otouœci liderzy partii. Nie maj¹ zazwyczaj pojêcia o tym, o czym mówi¹, gdy akurat problemy s³u by zdrowia znaj¹ najlepiej eksperci, wiêc tak e recepty na jej uzdrowienie powinni wystawiaæ wy³¹cznie oni. Warto odnotowaæ, e w gronie uczestników pierwszej debaty, któr¹ miesi¹c temu na starcie kampanii przygotowa³a telewizja TVN24, znaleÿli siê w³aœnie fachowcy: Ewa Kopacz, Marek Balicki, Andrzej Soœnierz. Obecnoœæ Jolanty Fedak z PSL, minister pracy maj¹cej ze zdrowiem ju mniej wspólnego, od razu zaowocowa³a tym, e pani Fedak dozna³a politycznej amnezji, atakuj¹c SLD za niskie nak³ady na lecznictwo podczas jego rz¹dów, zapomnia³a bowiem, i koalicjantem by³ wtedy w³aœnie PSL. Na szczêœcie pozostali dyskutanci wypowiadali siê du o bardziej merytorycznie, co utwierdzi³o mnie w przekonaniu, e tak naprawdê nie ma miêdzy nimi powa niejszych ró nic w diagnozie ani w metodzie kuracji, któr¹ planowaliby uleczyæ nasz system ochrony zdrowia. Przeszkod¹ w zawarciu porozumienia jest wy³¹cznie polityka i tylko ona zmusza do wszczynania k³ótni na sali sejmowej, na wiecach wyborczych i w studiach telewizyjnych. Gdy gasn¹ œwiat³a i wy- ³¹czone zostaj¹ kamery, nic nie przeszkadza pochylaæ siê wspólnie nad napraw¹ systemu. Nawet najwiêksze ró - nice nie s¹ bowiem na tyle fundamentalne, by nie da³o siê ich zebraæ pod wspólnym mianownikiem. Niestety, wizerunek medialny partii politycznych ka e im podkreœlaæ istniej¹ce miêdzy nimi ró nice. Zamiast wiêc budowaæ porozumienie w kwestiach lecznictwa, doradcy za wszelk¹ cenê wbijaj¹ do g³owy kandydatom na pos³ów, e musz¹ iœæ na starcie, bo tylko to gwarantuje sukces. Pacjent opowie siê przy urnie tylko za jednym programem wyborczym tym, który najlepiej zapamiêta. Aby siê z nim przebiæ, potrzeba zatem prostych hase³ i ³atwych odpowiedzi. I tu jest problem, gdy recepta na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia nie mo e byæ tak nieskomplikowana. Wymaga pokonywania raf w d³u szym czasie ni trwa jedna kadencja rz¹du. Dlatego nawet odmienne zdanie nie powinno wykluczaæ wspó³pracy, na któr¹ po wyborach wszyscy jesteœmy skazani. Ü Autor jest publicyst¹ Polityki. nr 10 (198) paÿdziernik

13 KONCEPCJE Co ma decydowaæ: jakoœæ i cena us³ugi czy forma w³asnoœci? Marksizm kontra medycyna Anna Wieczorkowska Po co prywatyzowaæ szpitale? Czy nie mo e byæ tak, jak jest? Mo na by ewentualnie coœ poprawiæ, aby by³o odrobinê lepiej. Ano, chyba nie mo na, skoro nasz rz¹d (ci¹gle wpatrzony w s³upki popularnoœci we wszelkich sonda ach) jest tak zdeterminowany, by wprowadzaæ reformy w roku wyborczym. Trzeba szukaæ tañszych rozwi¹zañ, bo dziura w bud ecie jest ogromna. Jeden z pomys³ów to skomercjalizowanie, a nawet sprywatyzowanie przynajmniej czêœci szpitali. Chodzi o to, e placówki zarz¹dzane przez prywatnego w³aœciciela, a w³aœciwie przez najemnych mened erów z prawdziwego zdarzenia, rozliczanych przez tego w³aœciciela z efektów pracy (z zysku!), gospodaruj¹ efektywniej groszem publicznym i jeszcze przy tym zarabiaj¹. A placówki pañstwowe nie doœæ, e ci¹gle ton¹ w d³ugach, to nieustannie wyci¹gaj¹ rêce po publiczne wsparcie. Prawda czy mit Przeciwnicy prywatyzacji udowadniaj¹, e owszem, prywatne szpitale s¹ efektywniejsze, ale przede wszystkim z powodu selekcji pacjentów, czyli celowego dobierania ich wed³ug najbardziej zyskownych procedur medycznych. Poza tym prywatne placówki maj¹ ni sze koszty, a dziêki temu wy sz¹ efektywnoœæ, poniewa œwiadcz¹ us³ugi medyczne ni szej jakoœci. No i ostatni Liczba lekarzy, dentystów i pielêgniarek na mieszkañców (wed³ug WHO) Lekarze Pielêgniarki Dentyœci i technicy medyczni Polska USA Wêgry Irlandia Ukraina Dania Niemcy Czechy Bu³garia W³ochy Austria Litwa Europa Œwiat ród³o: World Health Statistics argument, wzbudzaj¹cy tyle emocji wœród pracowników s³u by zdrowia prywatne szpitale wyzyskuj¹ pracowników i dlatego wypracowuj¹ zyski. Prawda to czy mit? Nasi s¹siedzi zza Odry od wielu lat badaj¹ skutki prywatyzacji. A maj¹ w tej dziedzinie bogate doœwiadczenie, bo ju prawie 30 proc. niemieckich szpitali jest w rêkach prywatnych (a je eli doliczymy placówki prowadzone przez koœcio³y, to prawie 70 proc.!), choæ w 1991 r. by³o to zaledwie 15 proc. Sprywatyzowano nawet klinikê uniwersyteck¹. Chcia³abym przedstawiæ wyniki badañ zamieszczone w opracowaniu Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschaft (2009 r.). Autorzy starali siê obaliæ trzy wymienione mity. Twierdz¹, e szpitale prywatne s¹ efektywniejsze, poniewa ich kadra zarz¹dzaj¹ca jest zorientowana na sukces. Poza tym placówki te s¹ niezale ne politycznie (zw³aszcza je eli chodzi o dobór kadry mened erskiej). I jeszcze nale ¹ do wielkich koncernów (a wiadomo, e wiêkszy kupuje taniej), a personel pracuje efektywniej. Niezale noœæ polityczna, czyli od pañstwa Kadra zarz¹dzaj¹ca zorientowana na sukces mo e byæ jednym z podstawowych czynników powoduj¹cych, e prywatne szpitale s¹ efektywniejsze od pozosta³ych. Na zarz¹dzaj¹cych prywatn¹ jednostk¹ nacisk wywieraj¹ w³aœciciele chc¹cy uzyskaæ jak najwiêksz¹ rentownoœæ zainwestowanego kapita³u. Mened erowie, którzy nie osi¹gaj¹ za³o onych wyników, s¹ po prostu wymieniani. Tak e wynagrodzenie tych osób uzale nione jest od wyników. Przeciêtny koszt zatrudnienia personelu we wszystkich szpitalach i szpitalach prywatnych w roku 2008 Przeciêtny roczny koszt Przeciêtny roczny koszt Przeciêtny roczny koszt Przeciêtny roczny koszt zatrudnienia zatrudnienia pracownika zatrudnienia lekarza zatrudnienia pielêgniarki pracownika technicznomedycznego szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale ogó³em prywatne ogó³em prywatne ogó³em prywatne ogó³em prywatne ród³o: 10 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

14 Istotny wp³yw na efektywnoœæ ma tak e niezale noœæ polityczna przedsiêbiorstwa. W prywatnych szpitalach aspekty polityczne nie musz¹ byæ brane pod uwagê, a ponadto ³atwiej przeprowadziæ dzia³ania racjonalizacyjne, zw³aszcza dotycz¹ce struktury i liczebnoœci personelu. Równie w wypadku koniecznoœci pozyskania pieniêdzy na inwestycje zazwyczaj wiêksze mo liwoœci maj¹ placówki prywatne, szczególnie nale ¹ce do koncernów notowanych na gie³dzie. Dziêki wy szej rentownoœci ³atwiej finansowaæ bie- ¹c¹ dzia³alnoœæ. To zaœ sprawia, e prywatne jednostki przeznaczaj¹ wiêcej pieniêdzy na inwestycje ni pozosta³e. Prywatne szpitale s¹ bardziej gospodarne i dziêki temu efektywniejsze. Ta gospodarnoœæ dotyczy przede wszystkim kosztów zatrudnienia personelu i rzeczowych. Wed³ug autorów opracowania ni sze koszty rzeczowe (czyli np. lekarstw) wcale nie œwiadcz¹ o gorszej jakoœci œwiadczeñ. Placówki te czêsto nale ¹ do du ych koncernów i dziêki temu otrzymuj¹ materia³y po ni szych cenach, a tak e mog¹ optymalizowaæ stan zapasów. Szpitale prywatne, dziêki wiêkszej gospodarnoœci, maj¹ wy sz¹ zyskownoœæ. W 2006 r. mar a EBIDTA w zbadanej ich grupie wynios³a 10,5 proc. obrotu. EBIDTA w oœrodkach non profit siêga³a tylko 2,2 proc., a w publicznych (bez klinik uniwersyteckich) zaledwie 0,9 proc. przychodów ze sprzeda y. Inna wa na przyczyna ni szych kosztów pracy to korzystanie z outsourcingu, szpitale prywatne bowiem chêtniej kupuj¹ us³ugi na zewn¹trz. Czy pracownicy w prywatnych lecznicach s¹ bardziej obci¹- eni prac¹? Faktycznie, wed³ug danych statystycznych w 2008 r. na lekarza w prywatnym szpitalu przypada³o 146 przypadków medycznych, a w publicznym 121 (na pielêgniarkê odpowiednio: 59 i 55). Ale jak twierdz¹ autorzy opracowania prywatni w³aœciciele inwestuj¹ przede wszystkim w urz¹dzenia maj¹ce zoptymalizowaæ procesy i dziêki temu lekarz czy pielêgniarka mog¹ obs³u yæ wiêksz¹ liczbê pacjentów ni ich kole anki i koledzy w placówkach publicznych. Przeciêtny koszt zatrudnienia pracownika jest ni szy w szpitalach prywatnych. Tylko lekarze zarabiaj¹ podobnie w pla- Rys. K. Rosiecki Jak pokazuj¹ doœwiadczenia niemieckie, szpitale prywatne s¹ znacznie efektywniejsze ni publiczne. Nie doœæ, e otrzymuj¹ znacznie mniej pieniêdzy na inwestycje od pañstwa ni placówki publiczne, to jeszcze wp³acaj¹ do bud etu znaczne kwoty jako podatek. Dla porównania, w przebadanej grupie placówki prywatne wp³aci³y do bud etu pañstwa 150 mln euro, a publiczne (bez klinik uniwersyteckich) zaledwie 15 mln euro. Koszty pracy A co z kosztami pracy? Pracodawcy prywatni nie s¹ zwi¹zani uk³adem zbiorowym dla pracowników publicznych (Tarivertrag für den öffentlichen Dienst TVöD), dotycz¹cym wysokoœci wynagrodzeñ zatrudnionych w szpitalach publicznych. P³ace w oœrodkach prywatnych ustalane s¹ zatem przede wszystkim w zale noœci od wydajnoœci i wyniku. cówkach prywatnych i publicznych, pensje pielêgniarek i pracowników technicznomedycznych s¹ œrednio znacznie ni sze w szpitalach prywatnych. A mo e polscy lekarze i polskie pielêgniarki nie maj¹ siê czego obawiaæ? Bo czy lekarz i pielêgniarka w Polsce nie chcieliby zarabiaæ tyle, ile ich kole anki i koledzy zza Odry? Wed³ug badañ Œwiatowej Organizacji Zdrowia lekarzy i pielêgniarek jest u nas mniej ni u naszych s¹siadów, a mamy wszak swobodny przep³yw pracowników w Unii Europejskiej. Ci¹gle czytam, e lekarzy i pielêgniarek jest zbyt ma³o (choæby w Niemczech). Zatem, jak nakazuj¹ prawa wolnego rynku, albo nasi medycy zaczn¹ wiêcej zarabiaæ, albo odp³yn¹ tam, gdzie im lepiej zap³ac¹. Ü Wydrukowano w Mened erze Zdrowia (kwiecieñ 2/2011). nr 10 (198) paÿdziernik

15 PRAWO Lekarz nauczyciel akademicki 1 paÿdziernika br. wesz³a w ycie ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 84, poz Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie, podstawowe miejsce pracy oznacza uczelniê albo jednostkê naukow¹, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pe³nym wymiarze czasu pracy, wskazan¹ w akcie stanowi¹cym podstawê zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy mo e byæ tylko jedno. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pe³nym wymiarze czasu pracy, na podstawie z³o- onego przez niego oœwiadczenia, w którym upowa nia wybran¹ podstawow¹ jednostkê organizacyjn¹ uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów I oraz II stopnia albo jednego kierunku studiów tylko I stopnia albo jednego kierunku studiów tylko II stopnia. Nauczyciel akademicki mo e dodatkowo z³o yæ w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni najwy ej jedno oœwiadczenie upowa niaj¹ce tê jednostkê do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów I stopnia. Oœwiadczenia sk³ada siê przed rozpoczêciem roku akademickiego, nie póÿniej jednak ni do 30 czerwca roku poprzedzaj¹cego rok akademicki. Rektor uczelni publicznej mo e byæ powo³any w drodze wyborów albo w drodze konkursu. Rektorem uczelni mo e byæ osoba posiadaj¹ca co najmniej stopieñ naukowy doktora. Warunkiem pe³nienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Nawi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nastêpuje na podstawie mianowania albo umowy o pracê. Na podstawie mianowania zatrudnia siê wy³¹cznie nauczyciela akademickiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania nastêpuje w pe³nym wymiarze czasu pracy. REKLAMA 12 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

16 Miêdzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej uczelni jego ma³ onkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia w³¹cznie oraz osob¹ pozostaj¹c¹ w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mo e powstaæ stosunek bezpoœredniej podleg³oœci s³u bowej. Nie dotyczy to osób pe³ni¹cych funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których ustawa przewiduje powo³ywanie ich w drodze wyborów. Uczelnie dostosuj¹ stosunki pracy, powsta³e przed 1 paÿdziernika 2011 r. do wymogów okreœlonych powy ej, w terminie 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ycie ustawy. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej mo e podj¹æ lub kontynuowaæ zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ lub naukowo-badawcz¹. Podjêcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjêcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawê rozwi¹zania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowi¹cej podstawowe miejsce pracy. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewy szaj¹cym po³owê etatu na czas okreœlony lub nieokreœlony w uczelni publicznej na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytuj¹cego, adiunkta, asystenta, starszego wyk³adowcy, wyk³adowcy, lektora lub instruktora nastêpuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postêpowania konkursowego okreœla statut. Nauczyciela akademickiego, który naby³ uprawnienia emerytalne, mo na zatrudniæ ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postêpowania konkursowego. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a tak e warunki skracania i przed³u ania oraz zawieszania tych okresów okreœla statut, z tym e zatrudnienie na ka dym z tych stanowisk osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie mo e trwaæ d³u ej ni osiem lat (przepis wchodzi w ycie 1 paÿdziernika 2013 r.). Rektor mo e rozwi¹zaæ za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku: 1) czasowej niezdolnoœci do pracy spowodowanej chorob¹, je eli okres tej niezdolnoœci przekracza okres zasi³kowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i mo liwoœci powrotu do pracy, je eli okres ten przekracza dwa lata, 2) wszczêcia postêpowania w sprawie likwidacji uczelni, 3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej w zakresie nale ytego wykonywania obowi¹zków, 4) podjêcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora. Rektor rozwi¹zuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim mo e byæ rozwi¹zany równie z innych wa nych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z koñcem roku akademickiego, w którym ukoñczy³ on 65. rok ycia. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z koñcem roku akademickiego, w którym ukoñczy³ on 70. rok ycia. Rektor odmawia wyra enia zgody, je eli œwiadczenie us³ug dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolnoœæ prawid³owego funkcjonowania uczelni lub wi¹- e siê z wykorzystaniem jej urz¹dzeñ technicznych i zasobów. Nauczyciel akademicki prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ informuje o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy. Przepisu dotycz¹cego uzyskania zgody nie stosuje siê do nauczycieli akademickich podejmuj¹cych zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 1) w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biurze Trybuna³u Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowym Biurze Wyborczym, Biurze Rzecznika Interesu Publicznego, Pañstwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izbach obrachunkowych, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamiêci Narodowej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzêdach ministrów i przewodnicz¹cych komitetów wchodz¹cych w sk³ad Rady Ministrów oraz urzêdach centralnych organów administracji rz¹dowej, Rz¹dowym Centrum Legislacji, 2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych, 3) w organach wymiaru sprawiedliwoœci, 4) w instytucjach kultury, 5) we w³adzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, 6) w samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych. Podjêcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, bêd¹cego organem jednoosobowym uczelni publicznej, wymaga uzyskania zgody wskazanego w statucie organu kolegialnego uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. W przypadku powo³ania nauczyciela akademickiego do pe³nienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda, ulega przed³u eniu o cztery miesi¹ce. Zgoda jest wydawana w terminie dwóch miesiêcy od dnia wyst¹pienia o zgodê na podjêcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia. W terminie czterech miesiêcy od dnia nieuzyskania zgody w³aœciwego organu kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego, bêd¹cego organem jednoosobowym uczelni publicznej, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki jest obowi¹zany zaprzestaæ kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wygaœniêcie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej. u nr 10 (198) paÿdziernik

17 u PRAWO Wypowiedzenie stosunku pracy nastêpuje z koñcem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym rektor powzi¹³ wiadomoœæ o niezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. Wygaœniêcie mandatu nastêpuje z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. W ustawie z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU nr 65, poz. 595 ze zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: Pracownikowi niebêd¹cemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowuj¹cemu rozprawê doktorsk¹, przys³uguje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawc¹ terminie, urlop w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrêbnych przepisów s¹ dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej. Pracownikowi niebêd¹cemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na którego wniosek zosta³o wszczête postêpowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przys³uguje na jego wniosek zwolnienie od pracy na przeprowadzenie rozmowy o jego osi¹gniêciach i planach naukowych. Za urlop oraz zwolnienia od pracy przys³uguje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreœlony albo umowy o pracê na czas nieokreœlony, pozostaje na tym stanowisku, jednak nie d³u ej ni do koñca roku akademickiego, w którym ukoñczy³a 65. rok ycia. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas okreœlony albo umowy o pracê na czas okreœlony, pozostaje na tym stanowisku do czasu up³ywu okresu wskazanego w akcie zatrudnienia. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracê na czas nieokreœlony pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracê na czas okreœlony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu up³ywu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania albo w umowie o pracê. Nauczyciel akademicki, który w dniu wejœcia w ycie niniejszej ustawy wykonuje dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, mo e je wykonywaæ przez okres nie d³u szy ni trzy lata od dnia wejœcia w ycie niniejszej ustawy, chyba e uzyska zgodê na kontynuowanie zatrudnienia. Nauczycielom akademickim, którym wszczêto przewód habilitacyjny na podstawie przepisów dotychczasowych, przygotowuj¹cym rozprawê habilitacyjn¹ przys³uguje w okresie dwóch lat od dnia wejœcia w ycie niniejszej ustawy p³atny urlop naukowy na dotychczasowych zasadach. Za przypadaj¹ce po dniu wejœcia w ycie ustawy okresy niezdolnoœci do pracy powsta³e wskutek choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, poddania siê badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek oraz poddania siê zabiegowi ich pobrania, a tak e inne okresy usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, nauczycielom akademickim przys³uguj¹ œwiadczenia okreœlone w przepisach dotycz¹cych œwiadczeñ pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa. Przepis zdania pierwszego ma zastosowanie tak e do przypadków, gdy okres niezdolnoœci do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy zacz¹³ biec przed dniem wejœcia w ycie ustawy i trwa nadal po tym dniu. Wskazane okresy niezdolnoœci do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, zakoñczone lub rozpoczête przed dniem wejœcia w ycie ustawy, za które nauczyciel akademicki otrzyma³ wynagrodzenie, wlicza siê do okresów pobierania œwiadczeñ, na zasadach okreœlonych w przepisach dotycz¹cych œwiadczeñ pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa. Ü mec. Beata Kozyra- ukasiak REKLAMA 14 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

18 KONCEPCJE ZDROWIE XXI Forum Ekonomiczne ZDROWIE 2011, Krynica Zdrój Dwa kroki do przodu, jeden do ty³u Wrok po og³oszeniu na Forum Ekonomicznym w Krynicy planu fundamentalnych reform w ochronie zdrowia minister Ewa Kopacz opowiedzia³a siê w tym samym miejscu przeciw dwóm jego fundamentalnym elementom: likwidacji centrali NFZ i wspó³p³aceniu. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju to miejsce spotkania polityków, ekonomistów, naukowców i ludzi biznesu zainteresowanych przysz³oœci¹ Europy i Unii Europejskiej. Udzia³ w XXI Forum wziê³a rekordowa liczba 2600 goœci z Europy, USA i Azji Centralnej. Podczas spotkania odby³o siê ponad 130 debat dotycz¹cych m.in. wspólnej polityki gospodarczej, dalszej wspó³pracy w ramach struktur europejskich oraz ochrony zdrowia. To tu w³aœnie rok temu Ewa Kopacz og³osi³a najwa niejsze punkty programu reform ochrony zdrowia, który przekuto na przeg³osowany póÿniej w Sejmie. O czym w ochronie zdrowia dyskutowano w bie ¹cym roku? Wspó³p³acenie i centrala NFZ Zdaniem Ewy Kopacz decentralizacja NFZ nie powinna siê odbywaæ drog¹ likwidacji centrali funduszu. Bo to cofnê- ³oby nas do czasu sprzed dziesiêciu lat mówi³a w rozmowie z serwisem termedia.pl. Jako inn¹ wskaza³a drogê budowy funduszy alternatywnych dla NFZ. To wymusi decentralizacjê dodawa³a. Minister Kopacz ostro opowiedzia³a siê przeciw planowi wspó³p³acenia za us³ugi medyczne w Polsce. Skoro wspó³p³acenie rzadko gdzie siê sprawdzi³o, a s¹ kraje, które siê z niego wycofuj¹, nie jest to dobre rozwi¹zanie twierdzi³a. Przekszta³cenia szpitali W ci¹gu najbli szych dwóch trzech lat zmienimy strukturê w³asnoœciow¹ szpitali. Dziœ niepublicznych jest 12 proc., w najbli szych latach dojdziemy do 40 proc. zapowiada³ podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Jakub Szulc, wiceminister zdrowia. Szykuje siê jeden z najlepszych interesów do zrobienia komentowali bior¹cy udzia³ w sesji. Uczestnicy forum wskazywali du e zainteresowanie polskimi szpitalami ze strony podmiotów krajowych i zagranicznych. Najlepszy moment do zakupu pojawia siê, gdy samorz¹d sam siê zorientuje, e d³u ej ju nie jest w stanie sp³acaæ d³ugów zaci¹ganych przez Ÿle zarz¹dzane szpitale. Wtedy dopiero rozs¹dek nakazuje zmianê komercjalizacjê mówi³ Piotr Geber, prezes EMC Instytut Medyczny, firmy, która zarz¹dza sieci¹ oœmiu szpitali i 16 przychodni. Taki proces jest te konieczny w polskich szpitalach w najbli - szych latach. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych II Oddzia³ w Warszawie, ul. Podskarbiñska 25, Warszawa PILNIE ZATRUDNI na stanowiskach: lekarz orzecznik oraz cz³onek komisji lekarskiej, lekarzy posiadaj¹cych II stopieñ specjalizacji, w szczególnoœci w zakresie chorób wewnêtrznych, psychiatrii, chirurgii, ortopedii, neurologii, medycyny pracy. Tel.: Dostêp do innowacji Dostêp Polaków do wielu innowacyjnych terapii jest siedmiokrotnie ni szy ni w krajach Unii alarmowa³a podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Anna Janczewska-Radwan, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Jak to zmieniæ zastanawiali siê uczestnicy spotkania. Szukaj¹c przyczyn tego niekorzystnego stanu, Anna Janczewska-Radwan wskazywa³a niegotowoœæ polskich pacjentów do dialogu, s³aboœæ naszego sytemu oceny innowacyjnych technologii. Nie mamy analiz, nie mamy statystyk zachorowalnoœci, na dodatek rekomendacje wydawane przez nasz¹ agencjê HTA s¹ niewi¹ ¹ce mówi³a. Choæ mamy wyspy innowacyjnoœci, ci¹gle bariery le ¹ po stronie organizacyjnej i administracyjnej wtórowa³ jej Andrzej Rychard, kierownik Szko³y Nauk Spo³ecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W onkologii brak ujednoliconych procedur wskazuj¹cych, kiedy lek innowacyjny jest refundowany, kiedy nie. Jeœli chodzi o cukrzycê: ci¹gle nie mo emy rozwi¹zaæ problemu refundowania d³ugo dzia³aj¹cych analogów insuliny. Ile pañstwa, ile rynku Rynek ochrony zdrowia nie mo e obejœæ siê bez regulacji pañstwa zgodnie ocenili uczestnicy Forum Ekonomicznego. Najwiêkszym problemem w ochronie zdrowia jest znalezienie w³aœciwej proporcji miêdzy efektywnoœci¹ i zasad¹ solidarnoœci przekonywa³ Wynand van de Ven z Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie. Zdaniem profesora prywatny konsument nie jest dobrym nabywc¹ us³ug zdrowotnych. Nie potrafi w³aœciwie oceniæ produktu, skutecznie negocjowaæ cen wtórowa³ mu ukasz Zaliwski z Ernst and Young. Dlatego nie jest mo liwe wystawienie spraw ochrony zdrowia na dzia³anie zasad gry wolnorynkowej bez kontroli. Niezbêdne zatem jest ustawienie pañstwa w roli regulatora, co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Z drugiej strony podmioty prywatne lepiej dbaj¹ o efektywnoœæ, dlatego musz¹ byæ obecne w systemie ocenia³ de Ven. You can dance Trudn¹ do przecenienia rolê pañstwo ma szczególnie w dziedzinie zdrowia publicznego mówi³ Boles³aw Samoliñski, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. Bo ono najlepiej dbaæ powinno nie tylko o to, by w³aœciwie wyceniaæ technologie interwencyjne, ale i o to, by spo³eczeñstwa by³y zdrowe i nie musia³y korzystaæ z us³ug lekarzy i szpitali. Tymczasem z tym jest u nas Ÿle. My czêsto zajmujemy siê ratowaniem zdrowia i ycia, rzadziej myœlimy o tym, by tego zdrowia nie traciæ mówi³ Samoliñski. I sami tego nie zrobimy, musimy wspó³pracowaæ ze szko³ami, przedszkolami i zak³adami pracy. Zdaniem profesora jeden telewizyjny show, You can Dance, zrobi³ dla zdrowia publicznego wiêcej ni oficjalne programy. Bo zachêci³ m³odzie do ruchu, sprawi³, e bez adnych namów ruszy³a na lekcje tañca i æwiczy³a regularnie. A o to przecie m.in. w trosce o zdrowie publiczne chodzi twierdzi³. Ü Bart³omiej Leœniewski Autor jest dziennikarzem Mened era Zdrowia nr 10 (198) paÿdziernik

19 w s³u bie lekarzom projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego DEKLARACJA UCZESTNIKA Deklarujê chêæ przyst¹pienia do projektu E-learning w s³u - bie lekarzom, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, i oœwiadczam, e: 1) Ja,... (imiê i nazwisko) jestem zatrudniony/a w (nazwa i adres):......, tj. na terenie woj. mazowieckiego, i z w³asnej inicjatywy jestem zainteresowany podnoszeniem i uzupe³nianiem kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy, 2) jestem lekarzem/k¹/dentyst¹/k¹, cz³onkiem Okrêgowej Izby Lekarskiej w... i mój numer Prawa Wykonywania Zawodu jest:..., 3) zapozna³em siê z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Powy sze dane s¹ prawdziwe i jestem œwiadomy/a odpowiedzialnoœci za sk³adanie oœwiadczeñ niezgodnych z prawd¹. * Uczestnikami projektu mog¹ byæ pracuj¹ce osoby doros³e (powy ej 18. roku ycia), lekarze/rki, lekarze/rki dentyœci bêd¹cy cz³onkami Okrêgowej Izby Lekarskiej, zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Zatrudniony/a rozumiane zgodnie z definicj¹ kodeksu pracy i innych przepisów prawa krajowego. Uczestnictwo w kursach odbywa siê poza godzinami pracy. Uwaga: Uczestnikami projektu nie mog¹ byæ osoby, które wy³¹cznie prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tzn. nie s¹ jednoczeœnie zatrudnione w innej instytucji na podstawie oddzielnej umowy (np. o pracê, zlecenia, choæby na u³amek etatu). Dane uczestnika Dane kontaktowe FORMULARZ ZG OSZENIOWY UDZIA U W PROJEKCIE Dane osób objêtych wsparciem jako pracuj¹ce, które uczestnicz¹ we wsparciu z w³asnej inicjatywy Lp. Nazwa 1 Imiê (imiona) 2 Nazwisko 3 P³eæ 4 Wiek w chwili przystêpowania do projektu 5 PESEL (czytelnie) 6 Wykszta³cenie 7 Opieka nad dzieæmi do lat 7 lub opieka nad osob¹ zale n¹ 8 Ulica 9 Nr domu 10 Nr lokalu 11 Miejscowoœæ 12 Obszar (wiejski/miejski) 13 Kod pocztowy 14 Województwo 15 Powiat 16 Telefon stacjonarny 17 Telefon komórkowy (czytelnie) 18 Adres (czytelnie) Proszê CZYTELNIE uzupe³niæ WSZYSTKIE pola! # Miejscowoœæ i data Czytelny podpis uczestnika projektu Miejscowoœæ i data Czytelny podpis uczestnika projektu OŒWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W zwi¹zku z przyst¹pieniem do projektu E-learning w s³u bie lekarzom, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych. Oœwiadczam, i przyjmujê do wiadomoœci, e: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pe³ni¹cy funkcjê Instytucji Zarz¹dzaj¹cej dla Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe bêd¹ przetwarzane wy³¹cznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu E-learning w s³u bie lekarzom, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczoœci w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki; 3) moje dane osobowe mog¹ zostaæ udostêpnione innym podmiotom wy³¹cznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu E-learning w s³u bie lekarzom, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczoœci w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem mo liwoœci udzielenia wsparcia w ramach projektu; 5) mam prawo dostêpu do treœci swoich danych i ich poprawiania Miejscowoœæ i data Czytelny podpis uczestnika projektu Wype³nij czytelnie, podpisz w trzech miejscach i odeœlij na adres: Biuro Projektu E-learning w s³u bie lekarzom, Warszawa, ul. Belwederska 20/22. Program przeznaczony dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych na Mazowszu. Regulamin dostêpny na stronach: oraz

20 Partnerstwo Od paternalizmu przez partnerstwo, formalizm do klientelizmu Partnerski model relacji lekarz pacjent nie musi byæ lansowany ani promowany, ani reklamowany, ani nakazywany, jest bowiem konsekwencj¹ naturalnego rozwoju spo³ecznego, intelektualnego, obywatelskiego. Nie trzeba siê uciekaæ do trywialnej dyskryminacji poprzedniego etapu, aby uznaæ ten model za postêp w rozwoju kultury naszego ycia. Zmiana uwarunkowañ spo³ecznych samoczynnie, w sposób naturalny, modyfikuje te uk³ady. Na tym polegaj¹ rozwój i postêp oraz adaptacja pogl¹dów i teorii do zmieniaj¹cych siê warunków. Uk³ad partnerski nie zosta³ zainicjowany przez lekarskich reformatorów lub dziennikarzy, lecz rozwin¹³ siê jako naturalne nastêpstwo powszechnej oœwiaty i edukacji oraz wiêkszej œwiadomoœci spo³ecznej. Partnerstwa uczymy siê przecie równie od rodziców. Dlatego medycyna paternalistyczna nie musi jak to butnie i bez zrozumienia napisano wstydliwie wycofaæ siê ze sceny publicznej. Termin ten odzwierciedla³ tylko ducha i logikê minionego etapu rozwoju spo³ecznego i spo³ecznej œwiadomoœci. cz. 6 Damnant quod not intellegunt (Krytykuj¹ to, czego nie rozumiej¹) Tadeusz To³³oczko ETYKA Uk³ad partnerski z pewnoœci¹ nie jest etapem koñcowym i w miarê postêpu bêdzie ulega³ dalszym modyfikacjom. Od wielu ju lat chorzy w swych decyzjach staj¹ siê coraz bardziej samodzielni. Nie jest win¹ lekarzy, e w czasach paternalizmu mieli mniejszy zasób wiedzy medycznej. W ramach adaptacji do naturalnych uwarunkowañ spo³ecznych wiele aktów prawnych odnosz¹cych siê do praw pacjenta oraz Kodeks Etyki Lekarskiej, a tak e miêdzynarodowe konwencje i porozumienia jednoznacznie propaguj¹ i proklamuj¹ realizacjê tzw. partnerskiego modelu uk³adu lekarz chory. Za brak kultury uzna³bym wrêcz nonszalanck¹, impertynenck¹ i zuchwa³¹, bo opart¹ na fa³szywych przes³ankach, ocenê stosunku dawnych lekarzy do chorych z mijaj¹cego etapu naszej piêknej i pe³nej poœwiêcenia macierzystej i œwiatowej historii medycyny. Istota modelu partnerskiego opiera siê na szacunku i bezwzglêdnym uznaniu pe³nej autonomii i godnoœci chorego, jako celu samego w sobie (Kant), wyra aj¹cej siê podmio- u Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej Tadeusz Maria Zielonka, Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej WUM Artyku³ 73 Lekarz decyduj¹cy siê na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolniony od obowi¹zku udzielania pomocy lekarskiej, o ile nieudzielenie tej pomocy mo e naraziæ pacjenta na utratê ycia lub pogorszenie stanu zdrowia. Artyku³ ten nie jest sformu³owany precyzyjnie i mo e budziæ w¹tpliwoœæ przy ocenie postaw. Uczestnicz¹c w zorganizowanej formie protestu, lekarz nie jest zwolniony z obowi¹zku udzielenia pomocy potrzebuj¹cemu choremu. Czy zatem, jeœli protest ma charakter indywidualny lub spontaniczny, nie obowi¹zuje ten przepis? Oczywiœcie adna forma protestu, nie tylko zorganizowana, nie zwalnia lekarza z obowi¹zku udzielenia pomocy choremu, jeœli mo e to spowodowaæ utratê ycia lub zdrowia. W tej kwestii nie ma cienia w¹tpliwoœci, gdy tak stanowi prawo. W art. 30 Ustawy o zawodzie lekarza stwierdza siê, e lekarz ma obowi¹zek udzielaæ pomocy lekarskiej w ka - dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ycia, ciê kiego uszkodzenia cia³a lub ciê kiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpi¹cych zw³oki. Kodeks Etyki Lekarskiej nie mo e byæ bardziej liberalny i zezwalaæ na coœ, co jest prawnie zabronione. Art. 73 powinien mówiæ, e adna forma protestu nie zwalnia lekarza z obowi¹zku udzielenia pomocy lekarskiej, jeœli mog³oby to spowodowaæ utratê ycia lub pogorszenie stanu zdrowia chorego. Kodeks Etyki Lekarskiej, ograniczaj¹c okolicznoœci protestu jedynie do zorganizowanej formy, rozszerzy³ w stosunku do zapisu w Ustawie o zawodzie lekarza odpowiedzialnoœæ z tytu³u nieudzielenia pomocy. Prawo mówi, e nie wolno nie udzieliæ pomocy lekarskiej, jeœli mo e to spowodowaæ uszczerbek na zdrowiu, Kodeks Etyczny stwierdza natomiast: jeœli mo e to naraziæ pacjenta na utratê ycia lub pogorszenie stanu zdrowia. Nieetyczne jest zatem nara- enie na pogorszenie stanu zdrowia, co oczywiœcie jest bardzo ³atwe do zarzucenia w ka dym przypadku nieudzielenia pomocy. Ciekawe, czy tak rygorystyczne stanowisko by³o œwiadomym wyborem autorów kodeksu? Czy rzeczywiœcie ka de nara enie jakiegokolwiek pacjenta na spowodowanie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu jest nieetyczne? Dla porównania, we francuskim Kodeksie Deontologicznym stwierdzono: lekarz ma prawo odmówiæ udzielenia pomocy z wyj¹tkiem pilnych przypadków. Wywa a to odpowiednio prawa i obowi¹zki lekarza. Ustawa o zawodzie lekarza i Kodeks Etyki Lekarskiej znacz¹co ograniczaj¹ lekarzom gwarantowane w Konstytucji RP prawo obywatelskie do wyra ania opinii i protestu. To prawo u nr 10 (198) paÿdziernik

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH Wojewoda/Gmina ) SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE RODKÓW BUD ETU PA STWA ORAZ BUD ETÓW GMIN ) za II kwarta r. A. Wydatki na wiadczenia rodzinne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH Wojewoda/Gmina ) SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE RODKÓW BUD ETU PA STWA ORAZ BUD ETÓW GMIN ) I za kwarta r. A. Wydatki na wiadczenia rodzinne

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2009 r. PROJEKT w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych Na podstawie art. 13a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/660/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

UCHWAŁA NR LII/660/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg UCHWAŁA NR LII/660/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/ 487 /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2008 r. Projekt w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników bada laboratoryjnych, odnosz cych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo