Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]"

Transkrypt

1 I S S N e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie: Ze szczególn¹ yczliwoœci¹ traktujcie lekarzy starszych, przyjmujcie ich poza kolejnoœci¹ i bezp³atnie. [s. 3] Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

2

3

4 IX OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LEKARSKIE W ZAKOPANEM 2011 Wiêcej na str. 43 Fotoreporta ze zdjêæ K. Makucha i M. Stankiewicza: Artmedia Partners

5 NA MARGINESIE Polityka a serce w w w. m i e s i e c z n i k - p u l s. o r g. p l Nr 10 (198) paÿdziernik 2011 Na ok³adce: Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie (fot. K. Jemio³) Rysunek autorstwa Przemys³awa WoŸniaka. W numerze m.in.: Zakopane 2011 fotoreporta 1 rozterki prezesa 3 pytania do ekspertów 4 Dane wra liwe 6 Profilaktyka chorób uk³adu... 8 Marksizm kontra medycyna 10 Lekarz nauczyciel akademicki 12 XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy 15 E-learning 16 Od paternalizmu do klientelizmu 17 Na marginesie KEL 17 Uzale nienie od komputera u nas w samorz¹dzie 22 nasze szpitale 24 ATTIS. D³uga droga Otwocka ortopedia 26 Twórcy warszawskiej szko³y fizjopatologii oddychania 28 Œmieræ na dy urze 30 z Mazowsza 31 z delegatury radomskiej 33 Czas szpiczaka 34 Studenckie praktyki wakacyjne 35 spotkania 36 sagi rodzinne: Górniccy 38 Pamiêci pomordowanych na Woli 40 muzy i my 42 sport 43 literatura i ycie 44 nowe przepisy prawne 46 biuro OIL 48 felietony: w Walewski 9 w Jankowska 37 w Müldner-Nieckowski 39 w SMS z Krakowa 45 Wpo³owie wrzeœnia br. w PAP odby³a siê konferencja prasowa, w czasie której eksperci i kardiolodzy przedstawili wyniki badañ projektu NATPOL 2011, dotycz¹ce g³ównych czynników maj¹cych wp³yw na powstawanie chorób uk³adu kr¹ enia. Czynnikami tymi s¹: nadciœnienie têtnicze, oty³oœæ, cukrzyca, hipercholesterolemia i palenie papierosów. W dyskusji podkreœlano rolê profilaktyki i edukacji jako czynników zapobiegaj¹cych powstawaniu tych schorzeñ. Tylko w tych krajach, w których postawiono na profilaktykê, a tak siê sta³o np. w Finlandii i Australii, uzyskano poprawê wskaÿników zdrowotnych. W Polsce od ponad dziesiêciu lat realizowany jest ministerialny program leczenia schorzeñ uk³adu kr¹ enia Polkard. Mimo to w naszym kraju nie zmniejsza siê zapadalnoœæ na te schorzenia. Zmusza to chyba do refleksji i wyci¹gniêcia wniosków Byæ mo e Ministerstwo Zdrowia powinno po³o yæ wiêkszy nacisk w³aœnie na profilaktykê. Bowiem, jak pokazuj¹ badania, wydawanie ogromnych œrodków np. na wyposa enie pracowni w oddzia³ach kardiologii inwazyjnej wcale nie przek³ada siê na poprawê wskaÿników zdrowotnych w chorobach naczyñ i serca. Do laski marsza³kowskiej trafi³ w³aœnie projekt ustawy o zdrowiu publicznym, którego autorem jest Ministerstwo Zdrowia. Ustawa ta oczekiwana by³a przez ekspertów od wielu lat. W kontekœcie wyborów aktualne jest jednak pytanie, czy bêdzie ona mia³a szansê wejœæ w ycie. Jak pokazuje bowiem historia, w Polsce dzia³a regu³a wahad³a, tzn. po ka dych wyborach parlamentarnych zmienia siê ekipa rz¹dz¹ca. Tradycj¹ jest, e ka dy nastêpny nowy minister zdrowia potêpia w czambu³ swojego poprzednika i zaczyna realizowaæ w³asne pomys³y na reformê ochrony zdrowia. Czy obecna koalicja zdo³a zatrzymaæ to wahad³o i czy Ewa Kopacz dokoñczy realizowaæ swoje plany? A mo e powrócimy do bud etowego finansowania ochrony zdrowia? Ü Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, faks , REDAKTOR NACZELNA: Ewa Gwiazdowicz- -W³odarczyk, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Krystyna Bie añska, tel , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Danuta Samolczyk- -Wanyura, Mieczys³aw Szatanek, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Czes³aw Czechyra, Stanis³aw Karczewski, Aleksander Sopliñski, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek, Justyna Wojteczek WSPÓ PRACUJ : Jerzy Borowicz, Janina Jankowska, Beata Kozyra- ukasiak, Piotr Müldner- -Nieckowski, Krzysztof Rosiecki, Krzysztof Sankiewicz, Ewa Waluœ, Jolanta Zarêba-Wronkowska, Tadeusz M. Zielonka SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel , REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./faks , tel , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners KOREKTA: Lidia Sadowska-Szlaga DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 2 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

6 ROZTERKI PREZESA Fot. R. Klimkowska Chcia³bym skierowaæ kilka s³ów do m³odych kole anek i kolegów, którzy rozpoczêli sta podyplomowy, oraz tych, którzy niebawem uzyskaj¹ prawo wykonywania zawodu i rozpoczn¹ samodzieln¹ pracê. Sam mam w myœlach w³asne prze ycia towarzysz¹ce tym wydarzeniom, choæ minê³o ju ponad 30 lat. Ten okres wywar³ bowiem zdecydowany wp³yw na dalsz¹ moj¹ przysz³oœæ. Ale nie o sobie chcê pisaæ. Nie jest te ³atwo sformu³owaæ rady s³u ¹ce wszystkim i bêd¹ce lekarstwem na wszystko. Nikt nie ma patentu na wszechwiedzê, ale ju z tego wyp³ywa niezaprzeczalna prawda, e wiedza jest podstaw¹ bezpieczeñstwa w pracy zarówno dla pacjenta, jak i lekarza lecz¹cego. Solidna wiedza jest przydatna wtedy, gdy potrafimy wykorzystaæ j¹ dla dobra chorego, którego leczenie stanowi istotê i sens naszego zawodu. Przede wszystkim trzeba umieæ cierpliwie wys³uchaæ jego skarg w czasie wywiadu. Trzeba ciep³o i serdecznie odnosiæ siê do chorego, bo to podstawa zdobycia jego zaufania. Najczêœciej pierwsze kilka minut kontaktu z pacjentem decyduje o relacjach lekarz pacjent. Jeœli pacjent znajdzie u nas szczere zainteresowanie jego problemem, odczuje ciep³o i dobro, to bezgranicznie zaufa lekarzowi. To zaufanie ma fundamentalny wp³yw na wykonanie zaleconych badañ i przyjmowanie leków lub decyduje o tym, e chory ze spokojem podda siê leczeniu operacyjnemu. Traktujcie wszystkich jednakowo, maj¹c szczególnie na wzglêdzie to, e biednego i samotnego pacjenta poza wami nie ma kto wesprzeæ. Najlepiej wiedz¹ to lekarze pracuj¹cy w hospicjach. Chylê przed nimi czo³o. Tak dynamicznego rozwoju techniki i wiedzy medycznej nie by³o jeszcze nigdy. Ci, którzy rozbudzili w sobie umi³owanie do jej zdobywania i bêd¹ niestrudzeni w poznawaniu coraz to nowszych osi¹gniêæ nauki, szybko zdystansuj¹ kolegów, osi¹gn¹ du o wiêksz¹ satysfakcjê z pracy i zdobêd¹ uznanie pacjentów i w œrodowisku lekarskim. Wa ne, aby zdaæ sobie sprawê z w³asnej niedoskona³oœci; b¹dÿcie pewni, e s¹ rzeczy, których istnienia nawet nie podejrzewacie. Jeœli macie mo liwoœæ rozwoju naukowego, nigdy i pod adnym pozorem z niej nie rezygnujcie. Nie jest prawd¹, e s³owa lekarza i profesora licz¹ siê tak samo. Szanujcie personel œredni, bo nasz sukces jest bardzo czêsto wynikiem pracy zespo³owej i zale y od umiejêtnoœci wspó³pracy i wzajemnego zaufania. Stawiajcie wysokie wymagania przede wszystkim sobie, a potem innym. Nie szukajcie koz³ów ofiarnych dla w³asnej nieudolnoœci. Zrozumienie w³asnej winy przynosi wiêcej po ytku ni rozmywanie odpowiedzialnoœci. Ze szczególn¹ yczliwoœci¹ traktujcie lekarzy starszych i emerytowanych, pamiêtajcie, e wielu z nich jest równie samotnych i czêsto bezradnych. Przyjmujcie ich w przychodniach i gabinetach poza kolejnoœci¹ i bezp³atnie. Utworzymy na stronie internetowej naszej Izby listê takich gabinetów, proszê wiêc o sk³adanie deklaracji z kontaktem. ycie biegnie tak szybko, e nawet siê nie obejrzycie, jak nas zast¹picie. W ci¹gu ostatnich 30 miesiêcy zmar³o na terenie Mazowsza 342 lekarzy i pustkê po nich musi wype³niæ m³ode pokolenie. Oby by³o m¹dre, czu³e, pozbawione wzajemnej zawiœci. Chodzi o zrozumienie podstawowej zasady wzajemny szacunek i yczliwoœæ pozwalaj¹ ³atwiej yæ, wieczorem spokojniej zasn¹æ, a rano odwa niej patrzeæ sobie prosto w oczy. Ü Mieczys³aw Szatanek REKLAMA

7 PYTANIA DO EKSPERTÓW Refundacje i recepty Z dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Barbar¹ Misiñsk¹ rozmawia Justyna Wojteczek Pani dyrektor, lekarze bardzo Ÿle oceniaj¹ NFZ, m.in. ze wzglêdu na widmo kontroli ordynacji lekarskiej i wysokich kar. Lekarze byæ mo e chcieliby wypisywaæ leki na œwistku papieru i o nic wiêcej siê nie martwiæ. Recepta jest jednak pewn¹ form¹ faktury, za któr¹ nale y zap³aciæ, i w zwi¹zku z tym musi spe³niaæ okreœlone wymagania. Jeœli faktura jest b³êdnie wystawiona, nie nale y siê zap³ata. Podobnie jest z receptami. Za prawid³ow¹ receptê NFZ p³aci bez szemrania. Lekarz ma obowi¹zek dobrego leczenia pacjenta, ale ma równie obowi¹zek czytania prawa dotycz¹cego jego dzia- ³alnoœci i stosowania siê do jego przepisów. Trudno jednak zrozumieæ to, e kwestionuje siê refundacjê recepty, która spe³nia wszystkie wymagania, poza tym, e jest o pó³ centymetra za krótka. Ryszard Majkowski: Aby unikn¹æ kosztownych b³êdów zwi¹zanych z wykonywaniem przez nas zawodu, wspólnie z ekspertami szukamy rozwi¹zañ nurtuj¹cych nas problemów. Dziœ pytamy o odpowiedzialnoœæ lekarzy przy wystawianiu recept na leki refundowane. Jeœli chodzi o drukowanie recept, s¹ takie ustawienia w programach, e recepta powinna mieæ odpowiedni rozmiar, chyba e drukuj¹cy receptê zmieni³ te ustawienia. Za to jednak NFZ nie odpowiada. Wszystkie szablony s¹ jednolite i jeœli nikt nic nie zmienia, nie ma mowy o wydrukowaniu recepty o kilka milimetrów za krótkiej. Nigdy nie kontrolowano wymiarów recept, chocia ich wzór okreœla rozporz¹dzenie ministra zdrowia. Zdarza³o siê jednak, e kwestionowano recepty, które by³y kilka milimetrów za krótkie. Czy to nie absurd? Recepta jest wystawiona przez uprawnion¹ do tego osobê, odnotowana w dokumentacji medycznej, pacjent ma prawo do refundacji, a jednak kwestionuje siê receptê z powodu kilku milimetrów? Nie jest to absurd. Jeœli prowadzê firmê, to mam okreœlonej wielkoœci druki i takie stosujê. Dlaczego druki s¹ w porz¹dku, a recepty ju nie? Na lekarzu spoczywaj¹ okreœlone obowi¹zki i musi je wype³niaæ jak ka dy pracownik. Na co lekarze powinni zwracaæ szczególn¹ uwagê? Na to, by prawid³owo prowadziæ dokumentacjê medyczn¹. Czy jest to SPZOZ, czy w³asny gabinet, czy NZOZ, tam, gdzie lekarz wypisuje receptê, tam w dokumentacji musi to byæ odnotowane. Musi z tej dokumentacji wynikaæ, dlaczego dany lek zosta³ wypisany. Nawet jeœli lekarz wypisuje lek dla siebie czy cz³onka rodziny, powinien sporz¹dziæ odpowiedni¹ adnotacjê w dokumentacji. Nie powinien te wyjmowaæ z szuflady leku i obdarowywaæ pacjenta. Ka da kontrola bêdzie dok³adnie badaæ dokumentacjê. Dyrektor Barbara Misiñska Fot. P. Wierzchowski Wœród lekarzy kr¹ y jako straszak opowieœæ o lekarzu, który musia³ sprzedaæ mieszkanie, aby zap³aciæ tytu³em nienale nej refundacji 800 tys. z³. Nie wiem, czy to jest straszak. Mogê powiedzieæ tylko tyle: odby³a siê kontrola, pan doktor w ci¹gu trzech dni wp³aci³ pieni¹dze. Nie wiem, czy w ci¹gu trzech dni jest mo liwa sprzeda mieszkania. Nie umiem te powiedzieæ, czy ta sprawa ma dalszy bieg. 4 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

8 Sk¹d mo e siê wzi¹æ a tak gigantyczna kwota? Jeœli lekarz wypisuje wiaderko leku trudnym do zidentyfikowania pacjentom, to takie mog¹ byæ konsekwencje. By³ te przypadek, e lekarz wypisa³ 20 zastrzyków w kolano jednej osobie w ci¹gu jednego miesi¹ca. Albo wypisywa³ leki osobom, których pogrzeb odby³ siê ju dawno temu. Jak szybko NFZ jest w stanie sprawdziæ, e zosta³ wypisany lek dla osoby nie yj¹cej? Po miesi¹cu, najwy ej dwóch. Nasz system coraz lepiej dzia³a. Pani dyrektor, co innego niew³aœciwe prowadzenie dokumentacji, a co innego karanie lekarza za to, e pacjent go oszuka³ i nie przedstawi³ prawdziwego dowodu ubezpieczenia. Fundusz do tej pory nie wydaje dokumentu ubezpieczenia, który pozostawia³by ma³o w¹tpliwoœci co do faktu ubezpieczenia, a pasek RMUA mogê wydrukowaæ na w³asnej drukarce, w domu. To niesprawiedliwe obarczenie lekarza odpowiedzialnoœci¹. Jeœli jako pacjentka mówiê, e jestem ubezpieczona, a nie jestem to regres powinien dotyczyæ mnie, a nie lekarza. Czy NFZ próbowa³ ucywilizowaæ tê sytuacjê? Paragraf 5 umowy o wystawianie recept stosuje siê w sytuacji, w której recepta lub dokument poœwiadczaj¹cy prawo do ubezpieczenia zosta³y sfa³szowane przez pacjenta lub osobê trzeci¹. Natomiast co do cywilizowania sytuacji: regres dotyczy pacjenta. Pacjent ma nie tylko prawa, ale i obowi¹zki. Musi powiedzieæ prawdê i zg³osiæ fakt nieposiadania ubezpieczenia lekarzowi. W ci¹gu miesi¹ca czy dwóch to i tak wyjdzie na jaw i pacjent poniesie konsekwencje. Problem jednak polega na tym, e sprawa wraca do lekarza. Pacjent i tak zostanie namierzony i bêdzie musia³ zap³aciæ. Kiedy otrzymuje takie pismo, oczywiœcie jest zdziwiony, s¹ t³umaczenia, e nie wiedzia³. Nieznajomoœæ prawa nie zwalnia jednak z odpowiedzialnoœci. Nie tylko lekarze maj¹ problem z brakiem dokumentów potwierdzaj¹cych ubezpieczenie. Ten problem mamy równie my, chocia by przy wydawaniu kart EKUZ. To nie NFZ ma z w³asnych œrodków wypracowaæ dokument ubezpieczenia, bo to oznacza, e musi wydaæ na taki cel pieni¹dze ze sk³adek na leczenie. Karta ubezpieczenia to nie tylko kawa³ek plastiku, ale i ca³y system informatyczny u p³atnika i u œwiadczeniodawców, a to nie jest ma³y wydatek. Tylko dlaczego karany jest lekarz lub placówka, która w dobrej wierze udzieli³a pomocy pacjentowi, który oszuka³? Nie jest tak. Ustawa mówi, w jaki sposób odbywa siê p³atnoœæ za pacjentów innych ni ubezpieczeni. Mo e nast¹piæ opóÿnienie w p³atnoœci. W naszym oddziale nie przekracza to miesi¹ca dwóch. Najlepszym przyk³adem s¹ szpitale psychiatryczne i leczenia uzale nieñ, którym p³aci siê za œwiadczenia, chocia maj¹ mnóstwo pacjentów innych ni ubezpieczeni. Gdyby tego nie by³o, by³by cyrk. W niektórych sytuacjach samorz¹d lokalny daje zgodê na leczenie na 90 dni, s¹ specjalne umowy. Wchodzi ustawa refundacyjna, zawieraj¹ca bardzo kontrowersyjny przepis o procentowym limicie refundacji w danym roku. Patrz¹c na dynamikê refundacji w ostatnich latach, mo na mieæ w¹tpliwoœci, nawet przy wziêciu pod uwagê wszystkich mechanizmów dzielenia ryzyka z producentami leków, czy uda siê spi¹æ ten bud et. nr 10 (198) paÿdziernik 2011 Nie mogê udzieliæ zbyt wielu informacji, m.in. dlatego, e wci¹ brakuje aktów wykonawczych. Ca³y czas s¹ spotkania i zapadaj¹ kolejne ustalenia. To jest temat na rozmowê na koniec roku. Na razie mamy zgodê na zatrudnienie pracowników potrzebnych do nowych zadañ. Czy planowane s¹ zmiany, jeœli chodzi o liczbê kontroli recept i ordynacji lekarskiej? Kontroli jest zawsze mniej, kiedy wyniki poprzednich s¹ pozytywne. Monitorujemy recepty na bie ¹co. Jeœli obserwujemy gwa³towny wzrost refundacji u jakiegoœ lekarza, sprawdzamy to. Narzêdzia informatyczne, jakimi siê pos³ugujemy, pozwalaj¹ na bardzo dobry monitoring refundacji. Ten monitoring jest indywidualny: widaæ, gdzie, w jakiej placówce lek zosta³ przepisany, zestawiamy te numery PESEL pacjentów. Lekarze bardzo Ÿle odebrali listy od NFZ zawieraj¹ce informacje o poziomie refundacji, jaki generuj¹. Fundusz nie przygotowa³ ich na takie listy, a nie ka dy musi wiedzieæ, e otrzymuje je od swojego p³atnika wiêkszoœæ lekarzy w Europie. W Holandii lekarze s¹ czasami wzywani na rozmowê, aby wyjaœniæ przyczyny przepisywania jakiegoœ leku w wiêkszej iloœci. W czasie takiej rozmowy holenderski lekarz ma mo liwoœæ wyt³umaczenia, dlaczego tak siê sta³o, otrzymania wskazówek od p³atnika. Czy taki sposób postêpowania jest przyjêty równie w NFZ? Tak, w takim przypadku przeprowadzana jest kontrola; z tym e wtedy podlega ju rygorom okreœlonym w przepisach o kontroli. Rozumiem, e lekarz nie ma w g³owie ka dej wypisanej recepty i pokazywanie, jak on stosuje leki, a jak inni lekarze, pozwala spojrzeæ na tê sytuacjê z dystansu, zastanowiæ siê, czy nie da³oby siê wypisaæ innego leku. Przecie nie ma nic z³ego w przekazywaniu takiej informacji. Skoro Holandiê staæ na to, by tak postêpowaæ, i nie tylko Holandiê, to dlaczego my mamy tego nie robiæ? Zreszt¹ monitorowanie ordynacji lekarskiej jest ustawowym zadaniem dyrektora oddzia³u wojewódzkiego NFZ. Nale y siê zatem spodziewaæ, e takie listy bêd¹ nadal wysy³ane? Tak. Zreszt¹ lekarz mo e sprawdziæ poziom refundacji na stronie internetowej. Dziêkujê za rozmowê. Ü Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8 W sprawach dotycz¹cych Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy dzwoniæ do Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ l Wystawianie recept refundowanych l Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze l Wystawianie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego , 31, 32 l Podstawowa opieka zdrowotna l Promocja zdrowia , 18 l Ratownictwo medyczne , 80 l Ambulatoryjne œwiadczenia spec l Leczenie szpitalne l Programy terapeutyczne (lekowe) l Skargi i wnioski l Rzecznik prasowy l Lecznictwo uzdrowiskowe , 71, 72, 84 Informacja ogólna lub 42

9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Przetwarzanie danych osobowych w szpitalu co nakazuj¹, a czego zabraniaj¹ przepisy Dane wra liwe Micha³ Szt¹berek Chcia³bym siê skupiæ na trzech zasadniczych sprawach. Pierwsz¹ jest ustalenie, jakie dane osobowe szpital na pewno mo e przetwarzaæ. Druga dotyczy kwestii zbierania dodatkowych danych. Trzeci zaœ temat to wskazanie, jakich informacji szpital na pewno nie bêdzie móg³ przetwarzaæ. Szpital, jako zak³ad opieki zdrowotnej, stanie siê administratorem danych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO). Oznacza to, e do dzia³alnoœci tego typu placówek zastosowanie bêd¹ mia³y zapisy wspomnianej ustawy, ale tak e przepisy szczególne, zw³aszcza gdy te odrêbne ustawy przewiduj¹ dalej id¹c¹ ochronê, ni wynika to z UODO. Przepisy szczególne bêd¹ równie niezwykle istotne w kontekœcie zbierania danych osobowych przez szpitale. Dane zbierane przez szpital Jak zosta³o wskazane we wstêpie, szpital musi przestrzegaæ takich samych regu³ dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych jak ka dy inny administrator danych. Oznacza to, e zastosowanie bêd¹ mia³y oba przepisy UODO, które reguluj¹ kwestiê m.in. pozyskiwania danych osobowych, tj. art. 23 ust. 1 (który odnosi siê do danych zwyk³ych, takich jak imiê, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania) oraz art. 27 ust. 2 (odnosz¹cy siê do danych wra liwych, zw³aszcza informacji o stanie zdrowia). Przyjrzyjmy siê zatem bli ej tym przepisom. Jeœli chodzi o art. 23 ust. 1 UODO, to przede wszystkim powinniœmy siêgn¹æ po przes³ankê, zgodnie z któr¹ dopuszcza siê przetwarzanie danych, gdy jest to niezbêdne do zrealizowania uprawnienia lub spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa. Gdzie szukaæ tych przepisów? Przede wszystkim w ustawodawstwie bran owym, czyli ustawie z 31 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej, a tak e wydanym na podstawie art. 18 ust. 8 tej ustawy rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji w zak³adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Dane identyfikuj¹ce Zbieranie dodatkowych danych przez szpital zawsze musi siê odbywaæ zgodnie z dwiema zasadami legalnoœci oraz adekwatnoœci. Do przetwarzania danych osobowych nie jest potrzebna zgoda pacjenta szpital mo e te dane pozyskaæ z mocy prawa. Rozporz¹dzenie, o którym mowa wy ej, reguluje kwestie danych zbieranych w ramach ksiêgi g³ównej przyjêæ i wypisów, ksiêgi oczekuj¹cych na przyjêcie do szpitala, ksiêgi raportów pielêgniarskich, a tak e w ramach indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnêtrznej i zewnêtrznej). W tym kontekœcie najwa niejsze wydaje siê pojêcie danych identyfikuj¹cych, które pojawia siê w wypadku ka dej z wymienionych ksi¹g, ale równie w opisie indywidualnej dokumentacji (tam te wymieniono, jakie informacje sk³adaj¹ siê na dane identyfikuj¹ce). Przyjrzyjmy siê zatem, jakie dane osobowe szpital na pewno mo e zbieraæ. Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia na dane identyfikuj¹ce pacjenta sk³adaj¹ siê: imiê (imiona) i nazwisko, data urodzenia, p³eæ, adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu, numer PESEL (je eli zosta³ nadany), a w wypadku noworodka numer PESEL matki, gdyby natomiast nie by³o tego numeru seria i numer dokumentu stwierdzaj¹cego to samoœæ. Warto w tym miejscu podkreœliæ, e do przetwarzania wymienionych informacji (bêd¹cych niew¹tpliwie danymi osobowymi) nie jest potrzebna zgoda pacjenta, gdy szpital mo e te dane pozyskaæ z mocy prawa (czyli wspomnianego przepisu). Informacje o stanie zdrowia W odniesieniu do danych wra liwych, które obejmuj¹ informacje o stanie zdrowia (ale te np. o na³ogach, które mog¹ mieæ istotne znaczenie w leczeniu pacjenta), zastosowanie maj¹ przepisy art. 27 ust. 2 UODO. Szybki przegl¹d wymienionych w nim przes³anek jednoznacznie wskazuje, e najlepsza bêdzie ta, która dopuszcza przetwarzanie danych, je eli jest ono prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, œwiadczenia us³ug medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudni¹ce siê zawodowo leczeniem lub œwiadczeniem innych us³ug medycznych, ale tak e zarz¹dzania udzielaniem us³ug medycznych (przez dzia³y administracyjne szpitali). Ponadto wymaga siê gwarancji ochrony danych osobowych przez ich administratora (jest o tym mowa m.in. we wspomnianym rozporz¹dzeniu, gdzie zapisano, jak przechowywana ma byæ dokumentacja medyczna przetwarzana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej). Szpitale idealnie wpisuj¹ siê w powy sz¹ definicjê. W³aœnie na podstawie tej przes³anki ich pracownicy (lekarze, pielêgniarki, kadra administracyjna) mog¹ przetwarzaæ dane osobowe, w szczególnoœci informacje o stanie zdrowia 6 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

10 (takie jak diagnoza choroby, jej przebieg, wczeœniejsze schorzenia). Równie w tym wypadku nale y zaznaczyæ, e do przetwarzania informacji o stanie zdrowia nie jest potrzebna pisemna (ani adna inna) zgoda pacjenta b¹dÿ jego przedstawiciela ustawowego. Na koniec tej czêœci chcia³bym nadmieniæ, e zgodnie z przywo³anym wczeœniej rozporz¹dzeniem, mo na pozyskiwaæ dane od przedstawiciela ustawowego pacjenta, opiekuna lub innej osoby wskazanej przez chorego, umo liwiaj¹ce pracownikom szpitala kontakt z nimi (imiê i nazwisko oraz dane kontaktowe). Te same dane szpital mo e przetwarzaæ w odniesieniu do osób, które pacjent wska e, jako upowa nione do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych œwiadczeniach zdrowotnych. Dane opcjonalne atwo sobie wyobraziæ sytuacjê, w której szpital bêdzie potrzebowa³ innych informacji stanowi¹cych dane osobowe ni te, na które zezwalaj¹ mu przepisy prawa. Tak mo e siê zdarzyæ, gdy placówka np. wykonuje pewne zabiegi komercyjnie. Wówczas mo e chcieæ gromadziæ dane do celów marketingowych. Zbieranie dodatkowych danych przez szpital zawsze musi odbywaæ siê Rys. K. Rosiecki wed³ug dwóch zasad legalnoœci i adekwatnoœci (oraz przy za³o eniu, e spe³nione s¹ inne wymogi wskazane w UODO, np. obowi¹zki informacyjne). Ta pierwsza oznacza oparcie przetwarzania danych na jednej z przes³anek wskazanych we wspomnianych ju przeze mnie przepisach, tj. art. 23 ust. 1 (dane zwyk³e) albo art. 27 ust. 2 (dane wra liwe) UODO. Jeœli mówimy o celu marketingowym, do którego zrealizowania szpital bêdzie wykorzystywa³ np. dane kontaktowe pacjentów, to w zale noœci od tego, jak ten cel ma byæ osi¹gniêty (czy marketing bêdzie polega³ np. na wys³aniu ofert listownie czy w formie i) zasadne wydaje siê skorzystanie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO; zw³aszcza jeœli marketing bêdzie mia³ postaæ wysy³ki owej) albo mo na bêdzie powo³aæ siê na usprawiedliwiony cel administratora danych (tu: marketing bezpoœredni w³asnych produktów i us³ug art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO). Druga zasada nakazuje natomiast administratorowi zbieranie tylko tych danych osobowych, które s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia zak³adanego celu. Nie mo na zatem gromadziæ wszystkich informacji, zw³aszcza takich, które byæ mo e przydadz¹ siê w przysz³oœci. Warto w tym miejscu nadmieniæ, e kwestia adekwatnoœci podobnie jak legalnoœci pozyskania danych osobowych zawsze bywa skrupulatnie sprawdzana przez GIODO, czy to w trakcie weryfikacji wniosku rejestracyjnego zbioru danych, czy podczas kontroli bezpoœredniej. Jeœli szpital bêdzie w stanie powo³aæ siê na odpowiedni¹ przes³ankê i spe³niæ inne zobowi¹zania wskazane w UODO, nie ma powodów do obaw, e nagle oka e siê, i przetwarzanie danych odbywa siê nielegalnie. Czego nie wolno Trudno stworzyæ precyzyjny katalog informacji stanowi¹cych dane osobowe, których szpital nie powinien przetwarzaæ. Jak ju wspomniano, istnieje wiele przes³anek umo liwiaj¹cych gromadzenie zarówno danych zwyk³ych, jak i wra liwych. Jeœli szpital bêdzie w stanie powo³aæ siê na któr¹œ z nich, a tak- e wype³niæ inne zobowi¹zania wskazane w UODO (np. zasadê adekwatnoœci), raczej nie ma powodów do obaw, e nagle oka e siê, i przetwarzanie danych odbywa siê niezgodnie z przepisami. Ka da taka sytuacja wymaga oczywiœcie szczegó³owej analizy i musi byæ traktowana indywidualnie, by móc stwierdziæ, e podejmowane czynnoœci s¹ wykonywane w duchu UODO. Konkluduj¹c, chcia³bym podkreœliæ, e szpitale, jak ka dy administrator danych, musz¹ dzia³aæ zgodnie z wymogami UODO, przy czym jako e dzia³alnoœæ tych placówek regulowana jest wieloma przepisami szczególnymi zawsze trzeba mieæ na uwadze wskazane w nich wyj¹tki lub modyfikacje podstawowych regu³. Ü Wydrukowano w Mened erze Zdrowia (kwiecieñ 2/2011). Autor jest prawnikiem i audytorem, partnerem zarz¹dzaj¹cym w isecure Sp. z o.o., firmie specjalizuj¹cej siê w doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych. nr 10 (198) paÿdziernik

11 PYTANIA DO EKSPERTÓW KOMENTARZ Bez taryfy ulgowej W czasach s³usznie minionych z uwag¹ wpatrywano siê w oficjalne zdjêcia kierownictwa ZSRR i analizowano rozk³ad si³ we w³adzach tego kraju na podstawie ustawienia sportretowanych osób. Podobn¹ metodê chyba warto zastosowaæ do lektury rozmowy z dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ. Mamy tu oczywiœcie do czynienia nie ze zdjêciem, lecz z tekstem. Czytajmy to, co jest miêdzy wierszami. Z rozmowy wynika, e nie bêdzie adnej taryfy ulgowej, a ka de, najdrobniejsze odstêpstwo od przepisów bêdzie karane. Moim zdaniem nie mo na nie uznaæ za karê wstrzymania p³atnoœci za wykonane procedury czy odes³ania pacjenta ponownie do lekarza po receptê. Oczywiœcie pani dyrektor ma racjê, mówi¹c o tym, e recepta na leki refundowane to faktura, czyli koniecznoœæ wydatkowania publicznych pieniêdzy. I oczywiœcie nie mo na pob³a aæ przekrêtom, oszustwom czy po prostu przestêpstwom. Nie mo na te tolerowaæ braków w dokumentacji medycznej. Dyrektor oddzia³u podkreœla, e nie odby³y siê kontrole maj¹ce na celu badanie wymiarów recept, ale zdarza³y siê przypadki, e recepty wê sze lub krótsze o kilka milimetrów zosta³y zakwestionowane. Mo na w takiej sytuacji daæ zalecenie, by zmieniæ ustawienia drukarki, mo na te odmówiæ lub opóÿniæ refundacjê, powo³uj¹c siê na przepis z rozporz¹dzenia dotycz¹cy wzoru recepty. Dura lex, sed lex. Jest jednak coœ, co nazywa siê duchem prawa w uzupe³nieniu do litery prawa. Mam wra enie, e tutaj ten duch jak czasami mawia znany prawnik prof. Marian Filar straszliwie cierpi. Ü Justyna Wojteczek ,74 z³ to kwota refundacji zakwestionowana przez Mazowiecki NFZ w wyniku kontroli aptek w 2010 r. Lekarzu, sprawdÿ siebie Na stronie internetowej Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: mo na znaleÿæ zestawienie wed³ug numeru prawa wykonywania zawodu kwot refundacji oraz liczbê pacjentów danego lekarza, którym wypisa³ recepty na leki refundowane. Obecne zestawienie obejmuje I kwarta³ bie ¹cego roku. NFZ informuje, e Ÿród³em danych s¹ elektroniczne raporty apteczne z terenu Mazowieckiego NFZ i bêd¹ zamieszczane raz na kwarta³. Profilaktyka chorób uk³adu moczowo-p³ciowego Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i urologów na temat przyczyn zachorowalnoœci na choroby uk³adu moczowo-p³ciowego u mê czyzn powy ej 45. roku ycia, objawów, zwi¹zków przyczynowo-skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia i procedur postêpowania w wypadku tych chorób rozpoczynaj¹ siê we wrzeœniu br. Zawiadomi³ o nich w liœcie skierowanym do prezesa ORL Mieczys³awa Szatanka wiceminister zdrowia Andrzej W³odarczyk. Zaplanowanych jest 120 edycji szkoleñ dla ogó³em ok. 6 tys. lekarzy. Odbywaæ siê bêd¹ w ramach projektu Opracowanie i wdro enie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania chorób uk³adu moczowo-p³ciowego u pracuj¹cych mê czyzn w wieku od 45 lat, ukierunkowanego na przeciwdzia³anie dezaktywizacji zawodowej wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii Instytutem im. M. Sk³odowskiej-Curie. Szkolenia zostan¹ przeprowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich, maj¹ siê rozpoczynaæ w pi¹tek i koñczyæ w sobotê. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie Zg³oszenia uczestnictwa mo na tak e dokonaæ na adresy owe: lub Projekt jest skoncentrowany na trzech jednostkach chorobowych: raku gruczo³u krokowego, raku pêcherza moczowego oraz raku nerki. W przypadku wszystkich tych schorzeñ obserwuje siê wzrost zachorowañ po przekroczeniu 45. roku ycia. Dane epidemiologiczne wskazuj¹, e na ryzyko rozwoju tych chorób maj¹ wp³yw czynniki zawodowe. Podobnie jak inne schorzenia nowotworowe, równie i wymienione choroby wykrywa siê w Polsce w zbyt du ym odsetku w zaawansowanym stadium, co zmniejsza szanse wyleczenia. Projekt ma na celu odwrócenie tej tendencji. Ü jw 8 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

12 POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE Polska wskazuje drogê Europie Ustanowienie europejskiej sieci oœrodków badania narz¹dów zmys³ów oraz wzmocnienie dzia³añ na rzecz zapobiegania zaburzeniom komunikacyjnym u dzieci i wykrywania ich to czêœæ polskich propozycji, które znalaz³y siê w projekcie konkluzji dotycz¹cych priorytetów zdrowotnych naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 5 6 lipca 2011 r. na nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów zdrowia w Sopocie program zainicjowany przez Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu zosta³ przedstawiony przez dyrektora tego instytutu prof. Henryka Skar yñskiego i uzyska³ stuprocentow¹ rekomendacjê do dalszej pracy ekipy roboczej w Brukseli, w celu przygotowania konkluzji Rady Unii Europejskiej zawieraj¹cej kolejne zalecenia dla Komisji Europejskiej. Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi to jeden z najlepszych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej mówi prof. Henryk Skar yñski. Prowadzone w Polsce badania przesiewowe s³uchu u dzieci szkolnych wykaza³y, e co pi¹te dziecko ma problemy ze s³uchem, a niemal 60 proc. rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy. Wed³ug opinii prof. Adriana Daviesa z Instytutu Badañ nad S³uchem MRC (W. Brytania) problemy ze s³uchem ma ponad 500 mln ludzi na ca³ym œwiecie. Przewiduje on, e do 2015 r. liczba osób z utrat¹ s³uchu wiêksz¹ ni 25 db przekroczy 700 mln, a do 2025 r. ponad 900 mln ludzi na ca³ym œwiecie bêdzie cierpieæ z powodu niedos³uchu. Ü jw Na posiedzeniu ORL: goœcie o informatyzacji Zarz¹d Województwa Mazowieckiego bêdzie siê stara³ o pozyskanie œrodków unijnych na przystosowanie szpitali do wymogów stawianych w ustawie o informacji w ochronie zdrowia. Na informatyzacjê szpitali potrzebne s¹ du e nak³ady powiedzia³ na posiedzeniu Okrêgowej Rady Lekarskiej we wrzeœniu wicemarsza³ek województwa mazowieckiego Krzysztof Strza³kowski. Razem z zastêpc¹ dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzêdzie Marsza³kowskim Krzysztofem Romanowskim byli goœæmi specjalnymi ORL. Poinformowali o audycie, jaki zleci³ zarz¹d województwa, by zbadaæ stan informatyzacji w podleg³ych szpitalach. Sytuacja jest bardzo ró na oceni³ dyrektor Romanowski. Du y procent sprzêtu, czyli komputerów, serwerów itp., nie bêdzie siê nadawa³ za dwa lata do u ytkowania w nowym systemie. Doda³, e s¹ szpitale, w których nadal u ywane jest oprogramowanie DOS. Nie jest wykluczone, e zarz¹d województwa zaproponuje stworzenie centralnego programu informatyzacji ochrony zdrowia w ca³ym województwie, by wszystkie szpitale na tym terenie, nie tylko podleg³e marsza³kowi, ale tak e powiatowe i gminne, mia³y w nim udzia³. Goœcie ORL podkreœlili, e chc¹ wspó³pracy z lekarzami. To ma byæ system dla nich, a nie wbrew nim powiedzia³ Krzysztof Strza³kowski. Ü jw Fot. G. Press Zdrowo pogadali Pawe³ Walewski PUNKT WIDZENIA Za nami kolejna kampania wyborcza. Ilekroæ politycy staj¹ w szranki o mandat poselski, maj¹ dla pacjentów gotow¹ receptê na wszystkie bol¹czki zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Do tego zd¹ yliœmy siê przyzwyczaiæ. W tegorocznej kampanii by³o podobnie partie znów licytowa³y siê na pomys³y maj¹ce wydobyæ szpitale z zapaœci, skróciæ kolejki, uporz¹dkowaæ wady systemu. Jak zawsze, obiecywano przewa nie gruszki na wierzbie, choæ mam wra enie, e w bie ¹cym roku nawet opozycja robi- ³a to z wiêkszym wyczuciem. Mo na powiedzieæ, e ochrona zdrowia ma szczêœcie, bo jest tak delikatn¹ dziedzin¹ codziennego ycia, i trudno j¹ pomin¹æ w wyborczych potyczkach, i przynajmniej przez kilka tygodni ktoœ siê o ni¹ troszczy. Z drugiej strony nie jest wcale dobrze, kiedy staje siê polem krwawej bitwy, w której œcieraj¹ siê z³otouœci liderzy partii. Nie maj¹ zazwyczaj pojêcia o tym, o czym mówi¹, gdy akurat problemy s³u by zdrowia znaj¹ najlepiej eksperci, wiêc tak e recepty na jej uzdrowienie powinni wystawiaæ wy³¹cznie oni. Warto odnotowaæ, e w gronie uczestników pierwszej debaty, któr¹ miesi¹c temu na starcie kampanii przygotowa³a telewizja TVN24, znaleÿli siê w³aœnie fachowcy: Ewa Kopacz, Marek Balicki, Andrzej Soœnierz. Obecnoœæ Jolanty Fedak z PSL, minister pracy maj¹cej ze zdrowiem ju mniej wspólnego, od razu zaowocowa³a tym, e pani Fedak dozna³a politycznej amnezji, atakuj¹c SLD za niskie nak³ady na lecznictwo podczas jego rz¹dów, zapomnia³a bowiem, i koalicjantem by³ wtedy w³aœnie PSL. Na szczêœcie pozostali dyskutanci wypowiadali siê du o bardziej merytorycznie, co utwierdzi³o mnie w przekonaniu, e tak naprawdê nie ma miêdzy nimi powa niejszych ró nic w diagnozie ani w metodzie kuracji, któr¹ planowaliby uleczyæ nasz system ochrony zdrowia. Przeszkod¹ w zawarciu porozumienia jest wy³¹cznie polityka i tylko ona zmusza do wszczynania k³ótni na sali sejmowej, na wiecach wyborczych i w studiach telewizyjnych. Gdy gasn¹ œwiat³a i wy- ³¹czone zostaj¹ kamery, nic nie przeszkadza pochylaæ siê wspólnie nad napraw¹ systemu. Nawet najwiêksze ró - nice nie s¹ bowiem na tyle fundamentalne, by nie da³o siê ich zebraæ pod wspólnym mianownikiem. Niestety, wizerunek medialny partii politycznych ka e im podkreœlaæ istniej¹ce miêdzy nimi ró nice. Zamiast wiêc budowaæ porozumienie w kwestiach lecznictwa, doradcy za wszelk¹ cenê wbijaj¹ do g³owy kandydatom na pos³ów, e musz¹ iœæ na starcie, bo tylko to gwarantuje sukces. Pacjent opowie siê przy urnie tylko za jednym programem wyborczym tym, który najlepiej zapamiêta. Aby siê z nim przebiæ, potrzeba zatem prostych hase³ i ³atwych odpowiedzi. I tu jest problem, gdy recepta na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia nie mo e byæ tak nieskomplikowana. Wymaga pokonywania raf w d³u szym czasie ni trwa jedna kadencja rz¹du. Dlatego nawet odmienne zdanie nie powinno wykluczaæ wspó³pracy, na któr¹ po wyborach wszyscy jesteœmy skazani. Ü Autor jest publicyst¹ Polityki. nr 10 (198) paÿdziernik

13 KONCEPCJE Co ma decydowaæ: jakoœæ i cena us³ugi czy forma w³asnoœci? Marksizm kontra medycyna Anna Wieczorkowska Po co prywatyzowaæ szpitale? Czy nie mo e byæ tak, jak jest? Mo na by ewentualnie coœ poprawiæ, aby by³o odrobinê lepiej. Ano, chyba nie mo na, skoro nasz rz¹d (ci¹gle wpatrzony w s³upki popularnoœci we wszelkich sonda ach) jest tak zdeterminowany, by wprowadzaæ reformy w roku wyborczym. Trzeba szukaæ tañszych rozwi¹zañ, bo dziura w bud ecie jest ogromna. Jeden z pomys³ów to skomercjalizowanie, a nawet sprywatyzowanie przynajmniej czêœci szpitali. Chodzi o to, e placówki zarz¹dzane przez prywatnego w³aœciciela, a w³aœciwie przez najemnych mened erów z prawdziwego zdarzenia, rozliczanych przez tego w³aœciciela z efektów pracy (z zysku!), gospodaruj¹ efektywniej groszem publicznym i jeszcze przy tym zarabiaj¹. A placówki pañstwowe nie doœæ, e ci¹gle ton¹ w d³ugach, to nieustannie wyci¹gaj¹ rêce po publiczne wsparcie. Prawda czy mit Przeciwnicy prywatyzacji udowadniaj¹, e owszem, prywatne szpitale s¹ efektywniejsze, ale przede wszystkim z powodu selekcji pacjentów, czyli celowego dobierania ich wed³ug najbardziej zyskownych procedur medycznych. Poza tym prywatne placówki maj¹ ni sze koszty, a dziêki temu wy sz¹ efektywnoœæ, poniewa œwiadcz¹ us³ugi medyczne ni szej jakoœci. No i ostatni Liczba lekarzy, dentystów i pielêgniarek na mieszkañców (wed³ug WHO) Lekarze Pielêgniarki Dentyœci i technicy medyczni Polska USA Wêgry Irlandia Ukraina Dania Niemcy Czechy Bu³garia W³ochy Austria Litwa Europa Œwiat ród³o: World Health Statistics argument, wzbudzaj¹cy tyle emocji wœród pracowników s³u by zdrowia prywatne szpitale wyzyskuj¹ pracowników i dlatego wypracowuj¹ zyski. Prawda to czy mit? Nasi s¹siedzi zza Odry od wielu lat badaj¹ skutki prywatyzacji. A maj¹ w tej dziedzinie bogate doœwiadczenie, bo ju prawie 30 proc. niemieckich szpitali jest w rêkach prywatnych (a je eli doliczymy placówki prowadzone przez koœcio³y, to prawie 70 proc.!), choæ w 1991 r. by³o to zaledwie 15 proc. Sprywatyzowano nawet klinikê uniwersyteck¹. Chcia³abym przedstawiæ wyniki badañ zamieszczone w opracowaniu Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschaft (2009 r.). Autorzy starali siê obaliæ trzy wymienione mity. Twierdz¹, e szpitale prywatne s¹ efektywniejsze, poniewa ich kadra zarz¹dzaj¹ca jest zorientowana na sukces. Poza tym placówki te s¹ niezale ne politycznie (zw³aszcza je eli chodzi o dobór kadry mened erskiej). I jeszcze nale ¹ do wielkich koncernów (a wiadomo, e wiêkszy kupuje taniej), a personel pracuje efektywniej. Niezale noœæ polityczna, czyli od pañstwa Kadra zarz¹dzaj¹ca zorientowana na sukces mo e byæ jednym z podstawowych czynników powoduj¹cych, e prywatne szpitale s¹ efektywniejsze od pozosta³ych. Na zarz¹dzaj¹cych prywatn¹ jednostk¹ nacisk wywieraj¹ w³aœciciele chc¹cy uzyskaæ jak najwiêksz¹ rentownoœæ zainwestowanego kapita³u. Mened erowie, którzy nie osi¹gaj¹ za³o onych wyników, s¹ po prostu wymieniani. Tak e wynagrodzenie tych osób uzale nione jest od wyników. Przeciêtny koszt zatrudnienia personelu we wszystkich szpitalach i szpitalach prywatnych w roku 2008 Przeciêtny roczny koszt Przeciêtny roczny koszt Przeciêtny roczny koszt Przeciêtny roczny koszt zatrudnienia zatrudnienia pracownika zatrudnienia lekarza zatrudnienia pielêgniarki pracownika technicznomedycznego szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale szpitale ogó³em prywatne ogó³em prywatne ogó³em prywatne ogó³em prywatne ród³o: 10 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

14 Istotny wp³yw na efektywnoœæ ma tak e niezale noœæ polityczna przedsiêbiorstwa. W prywatnych szpitalach aspekty polityczne nie musz¹ byæ brane pod uwagê, a ponadto ³atwiej przeprowadziæ dzia³ania racjonalizacyjne, zw³aszcza dotycz¹ce struktury i liczebnoœci personelu. Równie w wypadku koniecznoœci pozyskania pieniêdzy na inwestycje zazwyczaj wiêksze mo liwoœci maj¹ placówki prywatne, szczególnie nale ¹ce do koncernów notowanych na gie³dzie. Dziêki wy szej rentownoœci ³atwiej finansowaæ bie- ¹c¹ dzia³alnoœæ. To zaœ sprawia, e prywatne jednostki przeznaczaj¹ wiêcej pieniêdzy na inwestycje ni pozosta³e. Prywatne szpitale s¹ bardziej gospodarne i dziêki temu efektywniejsze. Ta gospodarnoœæ dotyczy przede wszystkim kosztów zatrudnienia personelu i rzeczowych. Wed³ug autorów opracowania ni sze koszty rzeczowe (czyli np. lekarstw) wcale nie œwiadcz¹ o gorszej jakoœci œwiadczeñ. Placówki te czêsto nale ¹ do du ych koncernów i dziêki temu otrzymuj¹ materia³y po ni szych cenach, a tak e mog¹ optymalizowaæ stan zapasów. Szpitale prywatne, dziêki wiêkszej gospodarnoœci, maj¹ wy sz¹ zyskownoœæ. W 2006 r. mar a EBIDTA w zbadanej ich grupie wynios³a 10,5 proc. obrotu. EBIDTA w oœrodkach non profit siêga³a tylko 2,2 proc., a w publicznych (bez klinik uniwersyteckich) zaledwie 0,9 proc. przychodów ze sprzeda y. Inna wa na przyczyna ni szych kosztów pracy to korzystanie z outsourcingu, szpitale prywatne bowiem chêtniej kupuj¹ us³ugi na zewn¹trz. Czy pracownicy w prywatnych lecznicach s¹ bardziej obci¹- eni prac¹? Faktycznie, wed³ug danych statystycznych w 2008 r. na lekarza w prywatnym szpitalu przypada³o 146 przypadków medycznych, a w publicznym 121 (na pielêgniarkê odpowiednio: 59 i 55). Ale jak twierdz¹ autorzy opracowania prywatni w³aœciciele inwestuj¹ przede wszystkim w urz¹dzenia maj¹ce zoptymalizowaæ procesy i dziêki temu lekarz czy pielêgniarka mog¹ obs³u yæ wiêksz¹ liczbê pacjentów ni ich kole anki i koledzy w placówkach publicznych. Przeciêtny koszt zatrudnienia pracownika jest ni szy w szpitalach prywatnych. Tylko lekarze zarabiaj¹ podobnie w pla- Rys. K. Rosiecki Jak pokazuj¹ doœwiadczenia niemieckie, szpitale prywatne s¹ znacznie efektywniejsze ni publiczne. Nie doœæ, e otrzymuj¹ znacznie mniej pieniêdzy na inwestycje od pañstwa ni placówki publiczne, to jeszcze wp³acaj¹ do bud etu znaczne kwoty jako podatek. Dla porównania, w przebadanej grupie placówki prywatne wp³aci³y do bud etu pañstwa 150 mln euro, a publiczne (bez klinik uniwersyteckich) zaledwie 15 mln euro. Koszty pracy A co z kosztami pracy? Pracodawcy prywatni nie s¹ zwi¹zani uk³adem zbiorowym dla pracowników publicznych (Tarivertrag für den öffentlichen Dienst TVöD), dotycz¹cym wysokoœci wynagrodzeñ zatrudnionych w szpitalach publicznych. P³ace w oœrodkach prywatnych ustalane s¹ zatem przede wszystkim w zale noœci od wydajnoœci i wyniku. cówkach prywatnych i publicznych, pensje pielêgniarek i pracowników technicznomedycznych s¹ œrednio znacznie ni sze w szpitalach prywatnych. A mo e polscy lekarze i polskie pielêgniarki nie maj¹ siê czego obawiaæ? Bo czy lekarz i pielêgniarka w Polsce nie chcieliby zarabiaæ tyle, ile ich kole anki i koledzy zza Odry? Wed³ug badañ Œwiatowej Organizacji Zdrowia lekarzy i pielêgniarek jest u nas mniej ni u naszych s¹siadów, a mamy wszak swobodny przep³yw pracowników w Unii Europejskiej. Ci¹gle czytam, e lekarzy i pielêgniarek jest zbyt ma³o (choæby w Niemczech). Zatem, jak nakazuj¹ prawa wolnego rynku, albo nasi medycy zaczn¹ wiêcej zarabiaæ, albo odp³yn¹ tam, gdzie im lepiej zap³ac¹. Ü Wydrukowano w Mened erze Zdrowia (kwiecieñ 2/2011). nr 10 (198) paÿdziernik

15 PRAWO Lekarz nauczyciel akademicki 1 paÿdziernika br. wesz³a w ycie ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 84, poz Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie, podstawowe miejsce pracy oznacza uczelniê albo jednostkê naukow¹, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pe³nym wymiarze czasu pracy, wskazan¹ w akcie stanowi¹cym podstawê zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy mo e byæ tylko jedno. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pe³nym wymiarze czasu pracy, na podstawie z³o- onego przez niego oœwiadczenia, w którym upowa nia wybran¹ podstawow¹ jednostkê organizacyjn¹ uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów I oraz II stopnia albo jednego kierunku studiów tylko I stopnia albo jednego kierunku studiów tylko II stopnia. Nauczyciel akademicki mo e dodatkowo z³o yæ w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni najwy ej jedno oœwiadczenie upowa niaj¹ce tê jednostkê do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów I stopnia. Oœwiadczenia sk³ada siê przed rozpoczêciem roku akademickiego, nie póÿniej jednak ni do 30 czerwca roku poprzedzaj¹cego rok akademicki. Rektor uczelni publicznej mo e byæ powo³any w drodze wyborów albo w drodze konkursu. Rektorem uczelni mo e byæ osoba posiadaj¹ca co najmniej stopieñ naukowy doktora. Warunkiem pe³nienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Nawi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nastêpuje na podstawie mianowania albo umowy o pracê. Na podstawie mianowania zatrudnia siê wy³¹cznie nauczyciela akademickiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania nastêpuje w pe³nym wymiarze czasu pracy. REKLAMA 12 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

16 Miêdzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej uczelni jego ma³ onkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia w³¹cznie oraz osob¹ pozostaj¹c¹ w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mo e powstaæ stosunek bezpoœredniej podleg³oœci s³u bowej. Nie dotyczy to osób pe³ni¹cych funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których ustawa przewiduje powo³ywanie ich w drodze wyborów. Uczelnie dostosuj¹ stosunki pracy, powsta³e przed 1 paÿdziernika 2011 r. do wymogów okreœlonych powy ej, w terminie 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ycie ustawy. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej mo e podj¹æ lub kontynuowaæ zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ lub naukowo-badawcz¹. Podjêcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjêcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawê rozwi¹zania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowi¹cej podstawowe miejsce pracy. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewy szaj¹cym po³owê etatu na czas okreœlony lub nieokreœlony w uczelni publicznej na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytuj¹cego, adiunkta, asystenta, starszego wyk³adowcy, wyk³adowcy, lektora lub instruktora nastêpuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postêpowania konkursowego okreœla statut. Nauczyciela akademickiego, który naby³ uprawnienia emerytalne, mo na zatrudniæ ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postêpowania konkursowego. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a tak e warunki skracania i przed³u ania oraz zawieszania tych okresów okreœla statut, z tym e zatrudnienie na ka dym z tych stanowisk osoby nieposiadaj¹cej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie mo e trwaæ d³u ej ni osiem lat (przepis wchodzi w ycie 1 paÿdziernika 2013 r.). Rektor mo e rozwi¹zaæ za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku: 1) czasowej niezdolnoœci do pracy spowodowanej chorob¹, je eli okres tej niezdolnoœci przekracza okres zasi³kowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i mo liwoœci powrotu do pracy, je eli okres ten przekracza dwa lata, 2) wszczêcia postêpowania w sprawie likwidacji uczelni, 3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej w zakresie nale ytego wykonywania obowi¹zków, 4) podjêcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora. Rektor rozwi¹zuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim mo e byæ rozwi¹zany równie z innych wa nych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z koñcem roku akademickiego, w którym ukoñczy³ on 65. rok ycia. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadaj¹cego tytu³ naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z koñcem roku akademickiego, w którym ukoñczy³ on 70. rok ycia. Rektor odmawia wyra enia zgody, je eli œwiadczenie us³ug dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolnoœæ prawid³owego funkcjonowania uczelni lub wi¹- e siê z wykorzystaniem jej urz¹dzeñ technicznych i zasobów. Nauczyciel akademicki prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ informuje o tym rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy. Przepisu dotycz¹cego uzyskania zgody nie stosuje siê do nauczycieli akademickich podejmuj¹cych zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 1) w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biurze Trybuna³u Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowym Biurze Wyborczym, Biurze Rzecznika Interesu Publicznego, Pañstwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izbach obrachunkowych, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytucie Pamiêci Narodowej Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzêdach ministrów i przewodnicz¹cych komitetów wchodz¹cych w sk³ad Rady Ministrów oraz urzêdach centralnych organów administracji rz¹dowej, Rz¹dowym Centrum Legislacji, 2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych, 3) w organach wymiaru sprawiedliwoœci, 4) w instytucjach kultury, 5) we w³adzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, 6) w samorz¹dowych kolegiach odwo³awczych. Podjêcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, bêd¹cego organem jednoosobowym uczelni publicznej, wymaga uzyskania zgody wskazanego w statucie organu kolegialnego uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. W przypadku powo³ania nauczyciela akademickiego do pe³nienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda, ulega przed³u eniu o cztery miesi¹ce. Zgoda jest wydawana w terminie dwóch miesiêcy od dnia wyst¹pienia o zgodê na podjêcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia. W terminie czterech miesiêcy od dnia nieuzyskania zgody w³aœciwego organu kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego, bêd¹cego organem jednoosobowym uczelni publicznej, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki jest obowi¹zany zaprzestaæ kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wygaœniêcie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej. u nr 10 (198) paÿdziernik

17 u PRAWO Wypowiedzenie stosunku pracy nastêpuje z koñcem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym rektor powzi¹³ wiadomoœæ o niezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. Wygaœniêcie mandatu nastêpuje z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. W ustawie z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU nr 65, poz. 595 ze zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: Pracownikowi niebêd¹cemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowuj¹cemu rozprawê doktorsk¹, przys³uguje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawc¹ terminie, urlop w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrêbnych przepisów s¹ dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej. Pracownikowi niebêd¹cemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na którego wniosek zosta³o wszczête postêpowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przys³uguje na jego wniosek zwolnienie od pracy na przeprowadzenie rozmowy o jego osi¹gniêciach i planach naukowych. Za urlop oraz zwolnienia od pracy przys³uguje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreœlony albo umowy o pracê na czas nieokreœlony, pozostaje na tym stanowisku, jednak nie d³u ej ni do koñca roku akademickiego, w którym ukoñczy³a 65. rok ycia. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas okreœlony albo umowy o pracê na czas okreœlony, pozostaje na tym stanowisku do czasu up³ywu okresu wskazanego w akcie zatrudnienia. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracê na czas nieokreœlony pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy. Osoba zatrudniona przed dniem wejœcia w ycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracê na czas okreœlony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu up³ywu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania albo w umowie o pracê. Nauczyciel akademicki, który w dniu wejœcia w ycie niniejszej ustawy wykonuje dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, mo e je wykonywaæ przez okres nie d³u szy ni trzy lata od dnia wejœcia w ycie niniejszej ustawy, chyba e uzyska zgodê na kontynuowanie zatrudnienia. Nauczycielom akademickim, którym wszczêto przewód habilitacyjny na podstawie przepisów dotychczasowych, przygotowuj¹cym rozprawê habilitacyjn¹ przys³uguje w okresie dwóch lat od dnia wejœcia w ycie niniejszej ustawy p³atny urlop naukowy na dotychczasowych zasadach. Za przypadaj¹ce po dniu wejœcia w ycie ustawy okresy niezdolnoœci do pracy powsta³e wskutek choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, poddania siê badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek oraz poddania siê zabiegowi ich pobrania, a tak e inne okresy usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, nauczycielom akademickim przys³uguj¹ œwiadczenia okreœlone w przepisach dotycz¹cych œwiadczeñ pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa. Przepis zdania pierwszego ma zastosowanie tak e do przypadków, gdy okres niezdolnoœci do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy zacz¹³ biec przed dniem wejœcia w ycie ustawy i trwa nadal po tym dniu. Wskazane okresy niezdolnoœci do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy, zakoñczone lub rozpoczête przed dniem wejœcia w ycie ustawy, za które nauczyciel akademicki otrzyma³ wynagrodzenie, wlicza siê do okresów pobierania œwiadczeñ, na zasadach okreœlonych w przepisach dotycz¹cych œwiadczeñ pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa. Ü mec. Beata Kozyra- ukasiak REKLAMA 14 nr 10 (198) paÿdziernik 2011

18 KONCEPCJE ZDROWIE XXI Forum Ekonomiczne ZDROWIE 2011, Krynica Zdrój Dwa kroki do przodu, jeden do ty³u Wrok po og³oszeniu na Forum Ekonomicznym w Krynicy planu fundamentalnych reform w ochronie zdrowia minister Ewa Kopacz opowiedzia³a siê w tym samym miejscu przeciw dwóm jego fundamentalnym elementom: likwidacji centrali NFZ i wspó³p³aceniu. Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju to miejsce spotkania polityków, ekonomistów, naukowców i ludzi biznesu zainteresowanych przysz³oœci¹ Europy i Unii Europejskiej. Udzia³ w XXI Forum wziê³a rekordowa liczba 2600 goœci z Europy, USA i Azji Centralnej. Podczas spotkania odby³o siê ponad 130 debat dotycz¹cych m.in. wspólnej polityki gospodarczej, dalszej wspó³pracy w ramach struktur europejskich oraz ochrony zdrowia. To tu w³aœnie rok temu Ewa Kopacz og³osi³a najwa niejsze punkty programu reform ochrony zdrowia, który przekuto na przeg³osowany póÿniej w Sejmie. O czym w ochronie zdrowia dyskutowano w bie ¹cym roku? Wspó³p³acenie i centrala NFZ Zdaniem Ewy Kopacz decentralizacja NFZ nie powinna siê odbywaæ drog¹ likwidacji centrali funduszu. Bo to cofnê- ³oby nas do czasu sprzed dziesiêciu lat mówi³a w rozmowie z serwisem termedia.pl. Jako inn¹ wskaza³a drogê budowy funduszy alternatywnych dla NFZ. To wymusi decentralizacjê dodawa³a. Minister Kopacz ostro opowiedzia³a siê przeciw planowi wspó³p³acenia za us³ugi medyczne w Polsce. Skoro wspó³p³acenie rzadko gdzie siê sprawdzi³o, a s¹ kraje, które siê z niego wycofuj¹, nie jest to dobre rozwi¹zanie twierdzi³a. Przekszta³cenia szpitali W ci¹gu najbli szych dwóch trzech lat zmienimy strukturê w³asnoœciow¹ szpitali. Dziœ niepublicznych jest 12 proc., w najbli szych latach dojdziemy do 40 proc. zapowiada³ podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Jakub Szulc, wiceminister zdrowia. Szykuje siê jeden z najlepszych interesów do zrobienia komentowali bior¹cy udzia³ w sesji. Uczestnicy forum wskazywali du e zainteresowanie polskimi szpitalami ze strony podmiotów krajowych i zagranicznych. Najlepszy moment do zakupu pojawia siê, gdy samorz¹d sam siê zorientuje, e d³u ej ju nie jest w stanie sp³acaæ d³ugów zaci¹ganych przez Ÿle zarz¹dzane szpitale. Wtedy dopiero rozs¹dek nakazuje zmianê komercjalizacjê mówi³ Piotr Geber, prezes EMC Instytut Medyczny, firmy, która zarz¹dza sieci¹ oœmiu szpitali i 16 przychodni. Taki proces jest te konieczny w polskich szpitalach w najbli - szych latach. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych II Oddzia³ w Warszawie, ul. Podskarbiñska 25, Warszawa PILNIE ZATRUDNI na stanowiskach: lekarz orzecznik oraz cz³onek komisji lekarskiej, lekarzy posiadaj¹cych II stopieñ specjalizacji, w szczególnoœci w zakresie chorób wewnêtrznych, psychiatrii, chirurgii, ortopedii, neurologii, medycyny pracy. Tel.: Dostêp do innowacji Dostêp Polaków do wielu innowacyjnych terapii jest siedmiokrotnie ni szy ni w krajach Unii alarmowa³a podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Anna Janczewska-Radwan, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Jak to zmieniæ zastanawiali siê uczestnicy spotkania. Szukaj¹c przyczyn tego niekorzystnego stanu, Anna Janczewska-Radwan wskazywa³a niegotowoœæ polskich pacjentów do dialogu, s³aboœæ naszego sytemu oceny innowacyjnych technologii. Nie mamy analiz, nie mamy statystyk zachorowalnoœci, na dodatek rekomendacje wydawane przez nasz¹ agencjê HTA s¹ niewi¹ ¹ce mówi³a. Choæ mamy wyspy innowacyjnoœci, ci¹gle bariery le ¹ po stronie organizacyjnej i administracyjnej wtórowa³ jej Andrzej Rychard, kierownik Szko³y Nauk Spo³ecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W onkologii brak ujednoliconych procedur wskazuj¹cych, kiedy lek innowacyjny jest refundowany, kiedy nie. Jeœli chodzi o cukrzycê: ci¹gle nie mo emy rozwi¹zaæ problemu refundowania d³ugo dzia³aj¹cych analogów insuliny. Ile pañstwa, ile rynku Rynek ochrony zdrowia nie mo e obejœæ siê bez regulacji pañstwa zgodnie ocenili uczestnicy Forum Ekonomicznego. Najwiêkszym problemem w ochronie zdrowia jest znalezienie w³aœciwej proporcji miêdzy efektywnoœci¹ i zasad¹ solidarnoœci przekonywa³ Wynand van de Ven z Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie. Zdaniem profesora prywatny konsument nie jest dobrym nabywc¹ us³ug zdrowotnych. Nie potrafi w³aœciwie oceniæ produktu, skutecznie negocjowaæ cen wtórowa³ mu ukasz Zaliwski z Ernst and Young. Dlatego nie jest mo liwe wystawienie spraw ochrony zdrowia na dzia³anie zasad gry wolnorynkowej bez kontroli. Niezbêdne zatem jest ustawienie pañstwa w roli regulatora, co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Z drugiej strony podmioty prywatne lepiej dbaj¹ o efektywnoœæ, dlatego musz¹ byæ obecne w systemie ocenia³ de Ven. You can dance Trudn¹ do przecenienia rolê pañstwo ma szczególnie w dziedzinie zdrowia publicznego mówi³ Boles³aw Samoliñski, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. Bo ono najlepiej dbaæ powinno nie tylko o to, by w³aœciwie wyceniaæ technologie interwencyjne, ale i o to, by spo³eczeñstwa by³y zdrowe i nie musia³y korzystaæ z us³ug lekarzy i szpitali. Tymczasem z tym jest u nas Ÿle. My czêsto zajmujemy siê ratowaniem zdrowia i ycia, rzadziej myœlimy o tym, by tego zdrowia nie traciæ mówi³ Samoliñski. I sami tego nie zrobimy, musimy wspó³pracowaæ ze szko³ami, przedszkolami i zak³adami pracy. Zdaniem profesora jeden telewizyjny show, You can Dance, zrobi³ dla zdrowia publicznego wiêcej ni oficjalne programy. Bo zachêci³ m³odzie do ruchu, sprawi³, e bez adnych namów ruszy³a na lekcje tañca i æwiczy³a regularnie. A o to przecie m.in. w trosce o zdrowie publiczne chodzi twierdzi³. Ü Bart³omiej Leœniewski Autor jest dziennikarzem Mened era Zdrowia nr 10 (198) paÿdziernik

19 w s³u bie lekarzom projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego DEKLARACJA UCZESTNIKA Deklarujê chêæ przyst¹pienia do projektu E-learning w s³u - bie lekarzom, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, i oœwiadczam, e: 1) Ja,... (imiê i nazwisko) jestem zatrudniony/a w (nazwa i adres):......, tj. na terenie woj. mazowieckiego, i z w³asnej inicjatywy jestem zainteresowany podnoszeniem i uzupe³nianiem kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy, 2) jestem lekarzem/k¹/dentyst¹/k¹, cz³onkiem Okrêgowej Izby Lekarskiej w... i mój numer Prawa Wykonywania Zawodu jest:..., 3) zapozna³em siê z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Powy sze dane s¹ prawdziwe i jestem œwiadomy/a odpowiedzialnoœci za sk³adanie oœwiadczeñ niezgodnych z prawd¹. * Uczestnikami projektu mog¹ byæ pracuj¹ce osoby doros³e (powy ej 18. roku ycia), lekarze/rki, lekarze/rki dentyœci bêd¹cy cz³onkami Okrêgowej Izby Lekarskiej, zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Zatrudniony/a rozumiane zgodnie z definicj¹ kodeksu pracy i innych przepisów prawa krajowego. Uczestnictwo w kursach odbywa siê poza godzinami pracy. Uwaga: Uczestnikami projektu nie mog¹ byæ osoby, które wy³¹cznie prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tzn. nie s¹ jednoczeœnie zatrudnione w innej instytucji na podstawie oddzielnej umowy (np. o pracê, zlecenia, choæby na u³amek etatu). Dane uczestnika Dane kontaktowe FORMULARZ ZG OSZENIOWY UDZIA U W PROJEKCIE Dane osób objêtych wsparciem jako pracuj¹ce, które uczestnicz¹ we wsparciu z w³asnej inicjatywy Lp. Nazwa 1 Imiê (imiona) 2 Nazwisko 3 P³eæ 4 Wiek w chwili przystêpowania do projektu 5 PESEL (czytelnie) 6 Wykszta³cenie 7 Opieka nad dzieæmi do lat 7 lub opieka nad osob¹ zale n¹ 8 Ulica 9 Nr domu 10 Nr lokalu 11 Miejscowoœæ 12 Obszar (wiejski/miejski) 13 Kod pocztowy 14 Województwo 15 Powiat 16 Telefon stacjonarny 17 Telefon komórkowy (czytelnie) 18 Adres (czytelnie) Proszê CZYTELNIE uzupe³niæ WSZYSTKIE pola! # Miejscowoœæ i data Czytelny podpis uczestnika projektu Miejscowoœæ i data Czytelny podpis uczestnika projektu OŒWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA ENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W zwi¹zku z przyst¹pieniem do projektu E-learning w s³u bie lekarzom, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych. Oœwiadczam, i przyjmujê do wiadomoœci, e: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pe³ni¹cy funkcjê Instytucji Zarz¹dzaj¹cej dla Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe bêd¹ przetwarzane wy³¹cznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu E-learning w s³u bie lekarzom, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczoœci w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki; 3) moje dane osobowe mog¹ zostaæ udostêpnione innym podmiotom wy³¹cznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu E-learning w s³u bie lekarzom, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczoœci w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem mo liwoœci udzielenia wsparcia w ramach projektu; 5) mam prawo dostêpu do treœci swoich danych i ich poprawiania Miejscowoœæ i data Czytelny podpis uczestnika projektu Wype³nij czytelnie, podpisz w trzech miejscach i odeœlij na adres: Biuro Projektu E-learning w s³u bie lekarzom, Warszawa, ul. Belwederska 20/22. Program przeznaczony dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych na Mazowszu. Regulamin dostêpny na stronach: oraz

20 Partnerstwo Od paternalizmu przez partnerstwo, formalizm do klientelizmu Partnerski model relacji lekarz pacjent nie musi byæ lansowany ani promowany, ani reklamowany, ani nakazywany, jest bowiem konsekwencj¹ naturalnego rozwoju spo³ecznego, intelektualnego, obywatelskiego. Nie trzeba siê uciekaæ do trywialnej dyskryminacji poprzedniego etapu, aby uznaæ ten model za postêp w rozwoju kultury naszego ycia. Zmiana uwarunkowañ spo³ecznych samoczynnie, w sposób naturalny, modyfikuje te uk³ady. Na tym polegaj¹ rozwój i postêp oraz adaptacja pogl¹dów i teorii do zmieniaj¹cych siê warunków. Uk³ad partnerski nie zosta³ zainicjowany przez lekarskich reformatorów lub dziennikarzy, lecz rozwin¹³ siê jako naturalne nastêpstwo powszechnej oœwiaty i edukacji oraz wiêkszej œwiadomoœci spo³ecznej. Partnerstwa uczymy siê przecie równie od rodziców. Dlatego medycyna paternalistyczna nie musi jak to butnie i bez zrozumienia napisano wstydliwie wycofaæ siê ze sceny publicznej. Termin ten odzwierciedla³ tylko ducha i logikê minionego etapu rozwoju spo³ecznego i spo³ecznej œwiadomoœci. cz. 6 Damnant quod not intellegunt (Krytykuj¹ to, czego nie rozumiej¹) Tadeusz To³³oczko ETYKA Uk³ad partnerski z pewnoœci¹ nie jest etapem koñcowym i w miarê postêpu bêdzie ulega³ dalszym modyfikacjom. Od wielu ju lat chorzy w swych decyzjach staj¹ siê coraz bardziej samodzielni. Nie jest win¹ lekarzy, e w czasach paternalizmu mieli mniejszy zasób wiedzy medycznej. W ramach adaptacji do naturalnych uwarunkowañ spo³ecznych wiele aktów prawnych odnosz¹cych siê do praw pacjenta oraz Kodeks Etyki Lekarskiej, a tak e miêdzynarodowe konwencje i porozumienia jednoznacznie propaguj¹ i proklamuj¹ realizacjê tzw. partnerskiego modelu uk³adu lekarz chory. Za brak kultury uzna³bym wrêcz nonszalanck¹, impertynenck¹ i zuchwa³¹, bo opart¹ na fa³szywych przes³ankach, ocenê stosunku dawnych lekarzy do chorych z mijaj¹cego etapu naszej piêknej i pe³nej poœwiêcenia macierzystej i œwiatowej historii medycyny. Istota modelu partnerskiego opiera siê na szacunku i bezwzglêdnym uznaniu pe³nej autonomii i godnoœci chorego, jako celu samego w sobie (Kant), wyra aj¹cej siê podmio- u Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej Tadeusz Maria Zielonka, Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej WUM Artyku³ 73 Lekarz decyduj¹cy siê na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolniony od obowi¹zku udzielania pomocy lekarskiej, o ile nieudzielenie tej pomocy mo e naraziæ pacjenta na utratê ycia lub pogorszenie stanu zdrowia. Artyku³ ten nie jest sformu³owany precyzyjnie i mo e budziæ w¹tpliwoœæ przy ocenie postaw. Uczestnicz¹c w zorganizowanej formie protestu, lekarz nie jest zwolniony z obowi¹zku udzielenia pomocy potrzebuj¹cemu choremu. Czy zatem, jeœli protest ma charakter indywidualny lub spontaniczny, nie obowi¹zuje ten przepis? Oczywiœcie adna forma protestu, nie tylko zorganizowana, nie zwalnia lekarza z obowi¹zku udzielenia pomocy choremu, jeœli mo e to spowodowaæ utratê ycia lub zdrowia. W tej kwestii nie ma cienia w¹tpliwoœci, gdy tak stanowi prawo. W art. 30 Ustawy o zawodzie lekarza stwierdza siê, e lekarz ma obowi¹zek udzielaæ pomocy lekarskiej w ka - dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ycia, ciê kiego uszkodzenia cia³a lub ciê kiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpi¹cych zw³oki. Kodeks Etyki Lekarskiej nie mo e byæ bardziej liberalny i zezwalaæ na coœ, co jest prawnie zabronione. Art. 73 powinien mówiæ, e adna forma protestu nie zwalnia lekarza z obowi¹zku udzielenia pomocy lekarskiej, jeœli mog³oby to spowodowaæ utratê ycia lub pogorszenie stanu zdrowia chorego. Kodeks Etyki Lekarskiej, ograniczaj¹c okolicznoœci protestu jedynie do zorganizowanej formy, rozszerzy³ w stosunku do zapisu w Ustawie o zawodzie lekarza odpowiedzialnoœæ z tytu³u nieudzielenia pomocy. Prawo mówi, e nie wolno nie udzieliæ pomocy lekarskiej, jeœli mo e to spowodowaæ uszczerbek na zdrowiu, Kodeks Etyczny stwierdza natomiast: jeœli mo e to naraziæ pacjenta na utratê ycia lub pogorszenie stanu zdrowia. Nieetyczne jest zatem nara- enie na pogorszenie stanu zdrowia, co oczywiœcie jest bardzo ³atwe do zarzucenia w ka dym przypadku nieudzielenia pomocy. Ciekawe, czy tak rygorystyczne stanowisko by³o œwiadomym wyborem autorów kodeksu? Czy rzeczywiœcie ka de nara enie jakiegokolwiek pacjenta na spowodowanie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu jest nieetyczne? Dla porównania, we francuskim Kodeksie Deontologicznym stwierdzono: lekarz ma prawo odmówiæ udzielenia pomocy z wyj¹tkiem pilnych przypadków. Wywa a to odpowiednio prawa i obowi¹zki lekarza. Ustawa o zawodzie lekarza i Kodeks Etyki Lekarskiej znacz¹co ograniczaj¹ lekarzom gwarantowane w Konstytucji RP prawo obywatelskie do wyra ania opinii i protestu. To prawo u nr 10 (198) paÿdziernik

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Senator Andrzej Wielowieyski: Senator Genowefa Ferenc:

Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Senator Andrzej Wielowieyski: Senator Genowefa Ferenc: (Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00) (Posiedzeniu przewodniczy wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski) Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Dzieñ dobry pañstwu. Wznawiam posiedzenie. Widzê, e senatorowie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo