Sprawozdanie z realizacji Programu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim na lata w 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Programu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013 w 2009 roku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Sprawozdania z realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata w 2009r. Sprawozdanie z realizacji Programu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim na lata w 2009 roku

2 Wstęp Program Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim na lata , w 2009 roku realizowany był w ramach obszarów tematycznych, wyznaczonych w Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata , tj.: wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, doskonalenie systemu wsparcia społecznego, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Obszary te wyznaczały również cele strategiczne Programu: Cel strategiczny I: Cel strategiczny II: Cel strategiczny III: Cel strategiczny IV: Cel strategiczny V: Zwiększenie umiejętności kadr do prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z rodziną i dzieckiem oraz wdrażania nowych rozwiązań w zakresie wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży. Doskonalenie umiejętności zawodowych kadr pomocy społecznej w zakresie prowadzenia pracy socjalnej z rodzinami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz wykluczonymi. Doskonalenie systemu pomocy społecznej poprzez różnorodne formy edukacji i doskonalenia zawodowego kadr. Kształtowanie postaw pracowników socjalnych pod kątem przestrzegania praw człowieka i tolerancji. Doskonalenie umiejętności pozyskiwania partnerów do realizacji zadań. Stworzenie kompleksowego systemu kształcenia kadr pomocy społecznej w regionie w zakresie uzyskiwania stopni specjalizacji zawodowej. W niniejszym Sprawozdaniu przedstawiono działania podjęte w 2009 roku przez Departament Polityki Społecznej realizatora Programu - zmierzające do realizacji ww. celów, poprzez: 1) organizację szkoleń zawodowych, w ramach: Planu szkoleń kadry pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na 2009 rok ; Projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Szczegółowa tematyka zrealizowanych w 2009 roku szkoleń, przedstawiona została w tabelach zamieszczonych w części dotyczącej realizacji celów strategicznych Programu - Cele strategiczne od I IV. 2) współpracę z instytucjami oraz uczelniami kształcącymi kadrę pomocy społecznej - przedstawioną w tabeli dotyczącej realizacji V Celu strategicznego. 2

3 I. SZKOLENIA ZAWODOWE 1.1. REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMU: Cel strategiczny I: Zadanie Przedsięwzięcia Partnerzy Efekty Zwiększenie umiejętności kadr do prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z rodziną i dzieckiem oraz do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży Doskonalenie umiejętności metodycznych pracowników socjalnych w pracy z rodziną i dzieckiem Organizacja szkolenia, nt.: Wybrane problemy pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Praca z rodziną naturalną dziecka. Praca z dzieckiem agresywnym. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, wykładowcy - psychologowie Profesjonalna praca z dzieckiem i rodziną w kryzysie Cel strategiczny II: Zadanie Przedsięwzięcia Partnerzy Efekty Doskonalenie umiejętności zawodowych kadr pomocy społecznej w zakresie prowadzenia pracy socjalnej z rodzinami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz wykluczonymi. Doskonalenie umiejętności metodycznych pracowników socjalnych do pracy z rodzinami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Organizacja szkolenia, nt: Doskonalenie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowe, policja, sąd, pedagodzy szkolni, placówki opiekuńczo-wychowawcze, wykładowca Zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel strategiczny III: Zadanie Przedsięwzięcia Partnerzy Efekty Doskonalenie systemu pomocy społecznej poprzez różnorodne formy edukacji i doskonalenia zawodowego kadr Rozwój i doskonalenie umiejętności analitycznych i planistycznych w zakresie tworzenia lokalnych systemów pomocy społecznej (tworzenie projektów w ramach EFS). Organizacja seminarium nt.: Realizacja projektów systemowych w ramach działania i Jednostki pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, trenerzy Sprawne i efektywne funkcjonowanie systemu pomocy społecznej. 3

4 Cel strategiczny IV: Kształtowanie postaw pracowników socjalnych pod kątem przestrzegania praw człowieka i tolerancji. Zadanie Przedsięwzięcia Partnerzy Efekty Doskonalenie umiejętności związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa krajowego oraz unijnego. Organizacja szkoleń, nt.: 1. Praktyczne zastosowanie ustawy o pomocy społecznej oraz procedury administracyjnej w odniesieniu do zadań samorządu gminnego ośrodki pomocy społecznej 2. Praktyczne zastosowanie ustawy o pomocy społecznej oraz procedury administracyjnej w odniesieniu do zadań samorządu powiatowego powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki pomocy społecznej, wykładowca prawnik Zwiększenie efektywności pracy socjalnej ORGANIZACJA SZKOLENIA ZAWODOWEGO Szkolenia zawodowe organizowane były w ramach: 1) Planu szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2009 roku. Plan szkoleń opracowany został na postawie potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez kadrę pomocy społecznej z terenu województwa. Obejmował tematykę z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy jednostek pomocy społecznej oraz pracownicy innych instytucji podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (pedagodzy, psychologowie, policjanci, kuratorzy sadowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, i in.). 2) Projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Miejsce realizacji szkoleń i seminariów Szkolenia w ramach Planu szkoleń... realizowane były w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz w Hotelu Kęszyca Leśna. 4

5 Seminaria w ramach projektu systemowego realizowane były przez firmy szkoleniowe wyłonione w ramach przetargów i odbywały się w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze oraz Hotelu Gracja w Gorzowie Wlkp. Firmy świadczące kompleksowe usługi szkoleniowe zagwarantowały uczestnikom kadrę merytoryczną wyżywienie, sale wykładowe ze sprzętem audiowizualnym oraz materiały szkoleniowe. Formy szkoleń Większość szkoleń realizowana była w formie zajęć warsztatowych, obejmujących średnio godzin dydaktycznych. Prowadzono także zajęcia w formie wykładów, symulacji zachowań w sytuacjach zawodowych. Realizatorzy Szkolenia prowadzone były przez specjalistów w dziedzinie polityki społecznej oraz prawa. Naboru wykładowców dokonano min. poprzez zamieszczenie oferty współpracy w zakresie realizacji szkoleń na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Departamentu Polityki Społecznej. Dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego szkoleń ustalono warunki, które brane były pod uwagę przy ocenie kandydata, w tym min.: wykształcenie minimum wyższe (preferowane było wykształcenie zgodne ze specyfiką szkolenia); specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej; ukończone staże i szkolenia specjalistyczne; posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla kadry pomocy społecznej; pozytywne rekomendacje innych organizatorów szkoleń. Szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizowane były przez wyspecjalizowane firmy szkolące, które wybrane zostały z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych. Uczestnicy. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy jednostek pomocy społecznej oraz pracownicy innych instytucji podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (pedagodzy, psychologowie, policjanci, kuratorzy sadowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, i in.). W 2-3 dniowych szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach Planu... uczestniczyło 249 osób, w tym: 37 - pracowników ośrodków pomocy społecznej; 29 - pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie; 5

6 24 - pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych; 134 pedagogów szkolnych; 7 psychologów; 3 - pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.; 5 - pracowników sądów; 3 policjantów; 4 pracowników samorządów gmin; 1 pracownik Straży Miejskiej; 1 - pracownik Kuratorium Oświaty; 1 przedstawiciel terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Ponadto w konferencji zorganizowanej w dniu 15 czerwca 2009 roku pn. Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim. Doświadczenia i nowe wyzwania, uczestniczyło 140 osób w tym: pracownicy jednostek pomocy społecznej, administracji samorządowej, rządowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych, pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach projektu systemowego w 2009 roku przeszkolono 100 pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym: 76 - pracowników ośrodków pomocy społecznej; 16 - pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie; 3 - pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Polityki Społecznej; 5 - pracowników innych podmiotów pomocy i integracji społecznej, w tym organizacji pozarządowych. Finansowanie Szkolenia zrealizowane w ramach Planu szkoleń finansowane były ze środków samorządu województwa oraz środków pozyskanych z innych źródeł, w tym: 1) ze środków samorządu województwa wydatkowano kwotę ,37 zł, w ramach której poniesiono koszty wykładów, noclegów, wyżywienia, wynajmu salek wykładowych, koszty organizacji konferencji wojewódzkiej nt. Rodzinnej opieki zastępczej (wynajem Sali w Filharmonii Zielonogórskiej, wydruk ulotek i plakatów, catering), zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz zapewnienia serwisu kawowego; 2) decyzją Wojewody Lubuskiego zgodnie z harmonogramem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyznana została kwota zł, która w całości wykorzystana została na 6

7 organizację szkolenia w zakresie Doskonalenia funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników. Ponadto z inicjatywy Departamentu Polityki Społecznej opracowany został projekt, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na realizację zadania pn. Promowanie działań na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie lubuskim, na realizację którego przyznana została dotacja w kwocie zł. W ramach tych środków sfinansowano wydawnictwo naukowe wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (opracowane przez pracownika naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego) pt.. Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego oraz sfinansowano kampanię promocyjną w formie spotów radiowych, plakatów, ulotek oraz kalendarzy promujących rodzicielstwo zastępcze. Koszt organizacji seminariów realizowanych w 2009 w ramach Projektu systemowego, a współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki wyniósł zł. Ewaluacja Z analizy ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników wynika, że szkolenia zostały wysoko ocenione pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym. Istotnym czynnikiem wpływającym na taką ocenę miał staranny dobór programów szkoleń oraz specjalistów je realizujących. Satysfakcjonujący jest fakt, że w ocenie uczestników nabyta wiedza i umiejętności będą bardzo przydatne w codziennej pracy zawodowej. Należy zatem założyć, że wzrosną kompetencje zawodowe kadry pomocy społecznej, a tym samym poziom świadczonych usług. W 2009 roku realizując projekt systemowy zwrócono szczególną uwagę na jakość oferowanych szkoleń, w tym na ocenę zawartości programu oraz przydatność zdobytej wiedzy. Zaplanowane szkolenia i warsztaty zostały poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb szkoleniowych wśród pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją. W ubiegłym roku zrealizowano dla 100 osób seminarium pn. Realizacja projektów systemowych w ramach działania i 7.1.2, które odbyło się w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Przeprowadzone badania ankietowe oraz wywiady diagnozują kontekst realizacji przedsięwzięcia, co pozwala dokonywać pewnych modyfikacji realizacji, założeń i niezbędnych interwencji. Jak wynika z analizy ankiet, 90% uczestników seminarium oceniło jakość przeprowadzonego przedsięwzięcia na ocenę bardzo dobrą (ocena w skali 1-5). Ocena zawartości programu została oceniona w 86 % wysoko, a przydatności zdobytej wiedzy określono w 83% na ocenę bdb. 7

8 Na ile zrealizowana interwencja była trafna z punktu widzenia uczestników oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji zbadano w okresie 6 miesięcy po zakończonych seminariach. W 97% uczestnicy uznali, że wsparcie jakie uzyskali podczas seminarium ma charakter długotrwały, a wiedza nabyta stanowi cenne źródło w ich codziennej pracy, u 87% uczestników nastąpiła poprawa jakości ich pracy. II. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UZYSKANIA STOPNI SPCJALIZACJI ZAWODOWYCH 2.1. REALIZACJA CELU STRATEGICZNEGO PROGRAMU: Cel strategiczny V: Stworzenie kompleksowego systemu kształcenia kadr pomocy społecznej w regionie w zakresie uzyskiwania stopni specjalizacji zawodowej Zadanie Przedsięwzięcia Partnerzy Efekty Stworzenie pracownikom socjalnym warunków do uzyskania I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 1) Rekrutacja pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego, na: specjalizację I stopnia oraz studia I stopnia (licencjackie) w ramach projektu 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Studia podyplomowe - w ramach projektu 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych, realizowanego przez CRZL w Warszawie. 2) Współpraca z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz uczelniami na terenie kraju w zakresie możliwości uzyskania przez kadrę pomocy społecznej specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny; Jednostki pomocy i integracji społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski Zwiększenie liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I i II stopnia oraz wyższe wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz studiów podyplomowych. 8

9 2.2. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Departament Polityki Społecznej w 2009 r. kontynuował współpracę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, które od 2007 roku jest realizatorem projektu 1.20 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współpraca dotyczyła rekrutacji pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego kandydatów na różne formy kształcenia. Rekrutacji dokonał Zespół ds. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wyłonienia kandydatów na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (powołany Uchwałą Nr 135/852/08 zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2008 roku). Kandydatów zakwalifikowano na następujące formy kształcenia: 1) 18 osób na II edycję specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, prowadzoną przez Wyższą Szkołę Humanistyczna TWP w Szczecinie; 2) 19 osób na studia I stopnia (licencjat) kierunek praca socjalna - prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński Filia w Gorzowie Wlkp. oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. W ramach projektu 1.45 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych, realizowanego przez CRZL w Warszawie, Departament Polityki Społecznej dokonał rekrutacji pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej na studia podyplomowe. Kształcenie w formie studiów podyplomowych spotkało się z dużym zainteresowaniem kadry pomocy i integracji społecznej. Na tę formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych zdecydowało się 125 osób. Najwięcej osób podjęło studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim, który w ramach ww. projektu realizuje Studia Podyplomowe na dwóch kierunkach: Organizacja i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej oraz Zarządzanie funduszami europejskimi. Na obydwu kierunkach naukę rozpoczęło 77 osób. Wśród nich są pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo- -wychowawczych, centrum integracji społecznej, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, Departamentu Polityki Społecznej. 9

10 Kadra pomocy społecznej nadal jest zainteresowana uzyskaniem I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenie specjalizacyjne może prowadzić podmiot posiadający zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie takiego szkolenia. Taką zgodę w województwie lubuskim posiadają dwa podmioty: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych KRĄG w Gorzowie Wlkp. Podmioty te nie prowadziły w 2009 roku szkolenia specjalizacyjnego. WNIOSKI Organizację szkoleń i kształcenia zawodowego w 2009 roku wyznaczały cele strategiczne zawarte w Programie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim na lata , a także rzeczywiste potrzeby szkoleniowe zgłoszone przez pracowników pomocy i integracji społecznej z terenu województwa. Rosnące oczekiwania odbiorców usług społecznych powodują konieczność permanentnego doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników je świadczących. Wieloletnia już, bo prowadzona od 1999 roku działalność szkoleniowa Samorządu Województwa Lubuskiego, realizowana na rzecz tej grupy zawodowej jest stale aktualizowana i wzbogacana o nowe propozycje. Oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem i jak wynika z ankiet ewaluacyjnych, jest wysoko oceniana przez tę grupę zawodową. Skuteczność działania służb społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych, zależy w znacznej mierze od współpracy z innymi służbami. Zatem uzasadniona jest potrzeba organizowania szkoleń dla grup interdyscyplinarnych. Kadra pomocy społecznej jest nadal zainteresowana uzyskaniem I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, a także kształceniem na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Departament Polityki Społecznej, jako realizator Programu, będzie nadal aktywnie wspierał i współpracował z podmiotami prowadzącymi kształcenie dla tej grupy zawodowej. Mając świadomość, że polityka społeczna to dziedzina, która skupia się głównie na problemach bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego, należy pamiętać, że istnieje konieczność zmiany modelu pomocy społecznej poprzez zastępowanie pieniężnych świadczeń socjalnych praca i rozwojem usług socjalnych. Niewątpliwie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiają realizację takiego aktywnego modelu polityki społecznej. Karda pomocy społecznej, która na co dzień podejmuje pracę z osobami wykluczonymi społecznie poprzez udział w projekcie systemowym, może nie tylko podnosić swoje kwalifikacje, ale także wspólnie i skutecznie rozwiązywać problemy społeczne. Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Polityki Społecznej 10

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. « » REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «realizowany w ramach projektu: Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Proces konsultacji projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez fundację Jeden Uniwersytet w partnerstwie z Parlamentem Samorządu Studentów UAM. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na terenie miasta Legionowo na lata GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na terenie miasta Legionowo na lata 2014-2016 I. Wstęp Gmina Legionowo od kilku lat realizuje zadania wynikające z działań systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany.

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014.

Raport z realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Załącznik nr 2 Raport z w 2013 roku Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 2014. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 został przyjęty uchwałą nr XIX/114/2012

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2009 roku

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2009 roku Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2009 roku Załącznik nr 5 do sprawozdania z realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń

Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń JAKUB PIOSIK Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Rola ROPS w Zielonej Górze w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

5 Zasady uczestnictwa i organizacji

5 Zasady uczestnictwa i organizacji Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych, studiach magisterskich uzupełniających i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2013 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. Uczelnia Nowej

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Malbork, kwiecień 2013 roku WPROWADZENIE Przedstawiane zasoby pomocy społecznej obejmują zgodnie z zapisem art. 16 a

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowy folder z realizacji projektu

Pamiątkowy folder z realizacji projektu Pamiątkowy folder z realizacji projektu 1. Informacje ogólne o projekcie Projekt nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe, realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp., był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzepin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Projekt ten ma na celu

kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Projekt ten ma na celu 1 Projekt systemowy pt. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego podsumowanie trzeciej edycji We wrześniu 2012 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa

Bardziej szczegółowo

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się regulamin działalności szkoleniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się regulamin działalności szkoleniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 20/2010 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa cel, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia...

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE SZKOLENIA STACJONARNE

BEZPŁATNE SZKOLENIA STACJONARNE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BEZPŁATNE SZKOLENIA STACJONARNE w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych i specjalizacjach II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn. Akademia pomocy i integracji społecznej wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim 1 Definicje Projekt: Projekt pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-09-08 12:52 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 292522-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok. Załącznik Nr 3 Na podstawie art. 179 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

I. Beneficjent należy przez to rozumieć Gminę Czerwonka 1) Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasze oczekiwane przedszkole Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu Nasze oczekiwane przedszkole realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Marka Polska realizowanego w ramach konkursu Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014 Wyrażone w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo