REGENEROWALNOŚĆ ZUŻYTYCH SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH Z WYBRANYMI RODZAJAMI ŻYWICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGENEROWALNOŚĆ ZUŻYTYCH SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH Z WYBRANYMI RODZAJAMI ŻYWICY"

Transkrypt

1 6/13 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 13 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 13 PAN Katowice PL ISSN REGENEROWALNOŚĆ ZUŻYTYCH SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH Z WYBRANYMI RODZAJAMI ŻYWICY J. DAŃKO 1, R. DAŃKO 2 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków, ul. Reymonta 23 STRESZCZENIE W artykule przedstawiono ocenę regenerowalności mas należących do grupy sypkich mas samoutwardzalnych. Próby przeprowadzono dla mas z następującymi rodzajami spoiwa: żywica mocznikowo-furanowa Kaltharz U 404 U z aktywatorem 500 T1 oraz żywica Askuran F 339 z utwardzaczem Härter GS II. Efekty procesu regeneracji oraz wpływ intensywności niektórych parametrów obróbki regeneracyjnej na jakość zregenerowanej osnowy oceniano na podstawie wartości wyb ranych parametrów, pozwalających na uzyskanie wymaganych właściwości technologicznych masy sporządzanej na osnowie regeneratu. Key words: foundry resins, used foundry sand, foundry sand reclamation. 1. CEL BADAŃ Celem badań było określenie wpływu wybranego sposobu regeneracji samoutwardzalnych mas z 2 rodzajami żywicy oraz ocena jakości zregenerowanej osnowy ocenianej za pomocą kilku podstawowych parametrów, a także w oparciu o właściwości wytrzymałościowe masy sporządzonej z wykorzystaniem regeneratu. 2. REGENEROWALNOŚĆ MASY Z ŻYWICĄ KALTHARZ U 404 U W badaniach skoncentrowano się na ocenie regenerowalności zużytej masy pochodzącej z technologii SMS. Do regeneracji kierowano masę nieprzepaloną, 1 Prof. dr hab. inż., 2 Mgr inż.,

2 46 wychodząc z założenia, że stwarza to trudniejsze warunki do regeneracji, niż w przypadku masy przepalonej. Stosowano żywicę mocznikowo-furanową Kaltharz U 404 U z kwaśnym aktywatorem 500 T1 (nazwy handlowe). Stosowano następujący skład masy formierskiej: piasek kwarcowy suchy cz. wag, żywica -1,0 cz. wag, utwardzacz - 0,5 cz. wag. Regenerację mechaniczną realizowano w temperaturze otoczenia oraz w temperaturze obniżonej stosując prototypowe urządzenie doświadczalne [1, 4]. W pracy realizowano następujące sposoby regeneracji: I. Mechaniczna, realizowana w doświadczalnym regeneratorze z łopatkowym układem ściernym [1, 4]. Parametry regeneracji: czas 3 min, 5 min, 10 min. Oznaczenie regeneratu - R1. II. Mechaniczna w obniżonej temperaturze realizowana w urządzeniu oraz w warunkach jak poz. 1. Oznaczenie regeneratu - R2. III. Termiczna, z okresowym mieszaniem fluidalnym (częstotliwość fluidyzacji 1 min czas trwania fluidyzacji 10 s.) realizowana w doświadczalnym regeneratorze termicznym [2]. Czas regeneracji odpowiednio 3min, 5 min, 10 min. Oznaczenie regeneratu - R3. IV. Termiczna, z okresowym mieszaniem fluidalnym (częstotliwość fluidyzacji 1 min czas trwania fluidyzacji 10 s.) realizowana w doświadczalnym regeneratorze termicznym [2]. Czynnik fluidyzujący powietrze + tlen w proporcji 1:1. Czas regeneracji odpowiednio 3min, 5 min, 10 min. Oznaczenie regeneratu R4. V. Termiczna, z okresowym mieszaniem fluidalnym (częstotliwość fluidyzacji 1 min czas trwania fluidyzacji 10 s.) realizowana w doświadczalnym regeneratorze termicznym [2]. Czynnik fluidyzujący powietrze + tlen w proporcji 1:2. Czas regeneracji odpowiednio 3min, 5 min, 10 min. Oznaczenie regeneratu R5. Ocenę efektów regeneracji przeprowadzono w oparciu o uzyskane wartości wskaźników: strat prażenia (LOI), wytrzymałości próbek wykonanych z regeneratu na zginanie (R g u ) po czasie odstania 1h, 4h i 24h Wyniki badań i analiza Wyniki badań strat prażenia przedstawione są na rysunku 1. W przypadku regeneratów R1 i R2 nie uzyskuje się zadowalającego poziomu usunięcia resztek żywicy z osnowy, nawet po 10 minutach trwania procesu. W przypadku pozostałych regenerattów można uznać, że dobry efekt regeneracji uzyskuje się już po 5 minutach. W przypadku zastosowania obniżonej temperatury stwierdzono korzystny efekt jej użycia. Najbardziej skuteczna jest regeneracja R5, w której stosuje się do mieszania złoża mieszaniny powietrza i tlenu w proporcji 1:2. Kolejną jest regeneracja R4, a następnie na zbliżonym poziomie regeneraty R3.

3 Strata prażenia, % R1 R2 R3 R4 R Rys. 1. Fig Czas regeneracji, min Wpływ czasu regeneracji na straty prażenia osnowy przy różnych sposobach obróbki regeneracyjnej zużytej masy z żywicą mocznikowo-furanową Kaltharz U 404 U z kwaśnym aktywatorem 500 T1 (oznaczenia symboli zregenerowanej osnowy podano w tekście) [4]. Losses on ignition vs. reclamation time for various techniques of the used sand reclamation (the same symbols are used as in description of the test parameters) [4]. u Na rysunku 2 przedstawiono zależność wytrzymałości na zginanie próbek R g [MPa] wykonanych z regeneratu od czasu ich odstawania dla różnych sposobów regeneracji w odniesieniu do próbek wykonanych z piasku świeżego. Na wykresie naniesiono również poziom 80% wartości wytrzymałości masy ze świeżych składników, który stanowić może kryterium oceny regeneratu i jego kwalifikacji do ponownego użycia jako osnowy mas rdzeniowych. Można zauważyć, że regeneraty R3, R4 i R5 spełniają wymogi ponownego ich zastosowania do mas rdzeniowych. Regeneraty R1 i R2 w warunkach przemysłowych należałoby wykorzystać do sporządzania masy wypełniającej lub jako do datek do piasku. Badania potwierdzają możliwość zwiększenia efektywności obróbki regeneracyjnej w istniejących systemach regeneracji cieplnej przez zastosowanie tlenu do wzbogacania powietrza używanego do spalania paliwa i fluidyzacji złoża. Zastosowanie tlenu w stosunku 1:1 do ilości powietrza pozwala na skrócenie o 60% czasu regeneracji bez szkody dla jakości regeneratu. 3. REGENEROWALNOŚĆ MASY Z ŻYWICĄ ASKURAN F 339 Skład masy wyjściowej był następujący: piasek kwarcowy 100%, żywica Askuran F 339 1%. utwardzacz Härter GS II 0,4%.

4 Wytrzymałość na zginanie, % Masa ze świeżych 100 skł. 80 akceptowalny poziom wytrzymałości Rys. 2. Fig Czas odstawania próbek, h masa zużyta R1 R3 R5 masa zużyta po klasyfikacji R2 R4 Zależność wytrzymałości na zginanie R u g od czasu odstawania próbek wykonanych ze zregenerowanej osnowy masy z żywicą Kaltharz U 404 U przy różnych sposobach obróbki regeneracyjnej. Oznaczenia symboli zgodne z podanym opisem w tekście. Sumaryczny czas regeneracji- 10 min. [2, 4]. Bending strength R u g vs setting time for samples made from the sand subjected to various techniques of reclamation (with total reclamation time amounting to 10 minutes) [2, 4] Efekt regeneracji oceniano przez określenie: strat prażenia, wytrzymałości na zginanie R g u próbek wykonanych z masy na osnowie regeneratu po czasie odstania próbek wynoszącym 1, 4 i 24 godziny, jakości powierzchni ziarn za pomocą mikroskopu optycznego oraz określenia ilości pyłów i bilansu masy podczas zabiegów regeneracyjnych Wyniki przeprowadzonych prób Wyniki analizy strat prażenia po różnych etapach obróbki badanej masy przedstawiono w tabeli 1, natomiast w tabeli 2 zamieszczono wyniki badań wytrzymałościowych mas wykonanych z uzyskanymi regeneratami. Analiza strat prażenia wskazuje na zadawalający stopień oczyszczenia osnowy w wyniku przeprowadzonej w odlewni regeneracji masy zużytej w regeneratorze wibracyjnym. Efekt ten można poprawić stosując dodatkową klasyfikację pneumatyczną, jednak uzyskany z tego tytułu spadek strat prażenia jest nieznaczny. Dodatkowa

5 49 regeneracja w urządzeniu odśrodkowym również nie wprowadza istotnej poprawy jakości regeneratu. Tabela 1. Wyniki strat prażenia po różnych etapach obróbki masy zużytej [4] Table 1. Results of LOI after various reclamation treatment Numer masy Stan obróbki badanej masy zużytej Straty prażenia % 1. Masa z rozkruszonych brył 2,08 2. Masa z brył po odwianiu wstępnym w klasyfikatorze 1,95 3. Regenerat uzyskany w odlewni 1,36 4. Regenerat jak p.3 po klasyfikacji wstępnej i regeneracji mechanicznej 1,28 5. Regenerat jak p. 4 po klasyfikacji końcowej 1,27 6. Pyły z regeneratu jak p.3 (po klasyfikacji wstepnej) 4,0 7. Pyły z brył po odwianiu jak p. 2. 6,9 Tabela 2. Wyniki badań wytrzymałości na zginanie masy na osnowie regeneratu, wiązanej 1% żywicy Askuran F 339 [4] Table 2. Results of Bendig strength of specimens prepared from reclaimed Sand with 1% of Askuran F 339 resin Numer Wytrzymałość R u g MPa Stan obróbki badanej masy zużytej masy 1 h 4 h 24 h 1. Regenerat uzyskany w odlewni 0,64 (80%) 1,5 1,90 (96%) (89%) 2. Regenerat uzyskany w odlewni 70% + 30% 1,66 1,95 0,77 (96%) świeży piasek kwarcowy (107%) (92%) 3. Regenerat uzyskany w odlewni po 0,825 1,7 1,975 dodatkowej klasyfikacji (103%) (110%) (93%) 4. Regenerat wyjściowy 50% + 50% świeży 0,7 1,67 2,2 piasek kwarcowy (87,5%) (108%) (103%) 5. Regenerat uzyskany w odlewni po 0,7 1,78 2,21 klasyfikacji wstępnej, regeneracji i (87,5%) (115%) (104%) klasyfikacji końcowej 6. Świeży piasek kwarcowy 0,8 (100%) 1,55 (100%) 2,13 (100%) Analiza wytrzymałości na zginanie mas wykonanych na różnych osnowach wskazuje, że najmniejszą wytrzymałość ma masa wykonana z regeneratu wyjściowego, otrzymanego w odlewni oraz masa wykonana na osnowie mieszaniny regeneratu wyjściowego i świeżego piasku (70%:30%). Największe wartości wytrzymałości osiągnięto dla mas wykonanych z mieszaniny wyjściowego regeneratu i piasku

6 50 świeżego (50%:50%) oraz regeneratu wyjściowego po jego dodatkowej klasyfikacji, ponownej regeneracji mechanicznej i końcowej klasyfikacji. W tabeli 2 podano dodatkowo wyniki wytrzymałości poszczególnych prób przeliczone w stosunku do wytrzymałości masy na osnowie świeżego piasku. Zamieszczone dane wskazują, że wytrzymałość masy z regeneratem jest we wszystkich przypadkach satysfakcjonująca, spełniony jest bowiem wymóg uzyskania przez masę z regeneratem progu 80% wartości dla masy z osnową piasku świeżego. Największą wytrzymałość uzyskano dla osnowy powstałej przez zmieszanie regeneratu wyjściowego i piasku świeżego w proporcji 1:1 LITERATURA [1]. R. Dańko: Re-using the sand reclaimed by various reclamation processes in preparation of core sands. International Conference Modern Methods of Core Production, , Czech Republic, Milovy, p [2]. R. Dańko: Badanie regenerowalności zużytej masy samoutwardzalnej metodami termicznymi. IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej. Częstochowa 2003, s [3]. J. Dańko, M. Holtzer: Reclaimability of core and mould sands with various kinds of resins. Foundry Chemical Resins. Proceedings of the First International Symposium for Foundry Chemicals, Sharm El-Sheikh - Egypt, Feb. 2004, s [4]. Technologia i metoda regeneracji osnowy kwarcowej zużytych mas formierskich i rdzeniowych uwzględniająca selekcję masy podczas wybijania odlewów i wdrożenie tej metody oraz masy z regeneratem. Projekt celowy KBN Nr 10 T C/5061. RECLAIMABILITY OF USED SELF SETTING SAND WITH SELECTED TYPE OF RESIN This article relates the studies conducted at the AGH University of Science & Technology partially in the frame of project Nr , on the process of reclamation of the used self-setting sands, re-used next in production of cores (core sand-to-core sand reclamation). In the present study attention was focussed on an assessment of the reclaimability of the sand used in the technology of loose self-setting mixtures. The effect of the reclamation process and of the intensity of some of its factors on the reclaimed sand grains quality, was evaluated by means of the selected parameters, allowing to obtain the required technological properties of sand mixtures made with the reclaimed sand. The trials of reclaimability were made on the sand mixtures made with urea-furan, Kaltharz U 404 U type resin with an acid 500 T1 activator, and with Askuran F 339 resin. Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Holtzer.

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH UTWARDZANYCH CO 2

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH UTWARDZANYCH CO 2 152/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 TECHNOLOGICZNE ASPEKTY REGENERACJI ZUŻYTYCH MAS RDZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY ROZKŁADU GĘSTOŚCI POZORNEJ MASY W RDZENIACH WYKONANYCH ZA POMOCĄ WSTRZELIWANIA

BADANIA STRUKTURY ROZKŁADU GĘSTOŚCI POZORNEJ MASY W RDZENIACH WYKONANYCH ZA POMOCĄ WSTRZELIWANIA 19/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA STRUKTURY ROZKŁADU GĘSTOŚCI POZORNEJ MASY W RDZENIACH WYKONANYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO

BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEGO SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO 8/20 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 20 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 20 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

STAN POWIERZCHNI ZIARN OSNOWY PO REGENERACJI KOMBINOWANEJ CIEPLNO-MECHANICZNEJ

STAN POWIERZCHNI ZIARN OSNOWY PO REGENERACJI KOMBINOWANEJ CIEPLNO-MECHANICZNEJ 23/13 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 13 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 13 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STAN POWIERZCHNI ZIARN OSNOWY PO REGENERACJI KOMBINOWANEJ CIEPLNO-MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POWIETRZA WZBOGACONEGO TLENEM DO INTENSYFIKACJI REGENERACJI TERMICZNEJ ZUŻYTYCH MAS I UTYLIZACJI PYŁÓW POREGENERACYJNYCH

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POWIETRZA WZBOGACONEGO TLENEM DO INTENSYFIKACJI REGENERACJI TERMICZNEJ ZUŻYTYCH MAS I UTYLIZACJI PYŁÓW POREGENERACYJNYCH KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 3 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2008 RAFAŁ DAŃKO MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POWIETRZA WZBOGACONEGO TLENEM DO INTENSYFIKACJI REGENERACJI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DEFORMACJI CIEPLNEJ MAS Z ZASTOSOWANIEM APARATU DMA

ANALIZA DEFORMACJI CIEPLNEJ MAS Z ZASTOSOWANIEM APARATU DMA 31/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA DEFORMACJI CIEPLNEJ MAS Z ZASTOSOWANIEM APARATU DMA J. JAKUBSKI 1,

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 3 BADANIA MODELOWE PROCESU REGENERACJI PIASKÓW ZE ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH Z NOWYM SPOIWEM NIEORGANICZNYM PRZEZNACZONYCH DO WYTWARZANIA ODLEWÓW ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

MASY ZUŻYTE, CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA

MASY ZUŻYTE, CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA 12/3 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 3 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 3 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MASY ZUŻYTE, CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA J. L. LEWANDOWSKI 1, J. DAŃKO

Bardziej szczegółowo

43/13 WPŁ YW DODATKU WODY NA WYTRZYMAŁOŚĆ MASY Z ŻYWICĄ FURFURYLOWO-MOCZNIKOW Ą UTWARDZANĄ W WARUNKACH OTOCZENIA I PRZY UŻYCIU MIKROFAL

43/13 WPŁ YW DODATKU WODY NA WYTRZYMAŁOŚĆ MASY Z ŻYWICĄ FURFURYLOWO-MOCZNIKOW Ą UTWARDZANĄ W WARUNKACH OTOCZENIA I PRZY UŻYCIU MIKROFAL 43/13 Solidification o f Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN -Katowice PL ISSN 0208-9386 WPŁ YW DODATKU WODY NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGENEROWALNOŚĆ MASY ZUŻYTEJ ZE SZKŁEM WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH

REGENEROWALNOŚĆ MASY ZUŻYTEJ ZE SZKŁEM WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I NIEKONWENCJONALNYCH WODNYM W SYSTEMACH KONWENCJONALNYCH I Wstęp Rafał DAŃKO 1 Regeneracja zużytych mas formierskich i rdzeniowych została zdefiniowana jako obróbka zużytych, ogniotrwałych materiałów formierskich, pozwalająca

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS KICH

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS KICH 60/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 TECHNOLOGICZNE ASPEKTY STREFY PRZEWILŻONEJ W IŁOWYCH MASACH FORMIERS

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ 61/2 Archives of Foundry, Year 21, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 21, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-58 WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN GEOMETRII ZIARN OSNOWY KWARCO- WEJ CHŁODZONEJ CIEKŁYM AZOTEM I PODDANEJ OB- RÓBCE W REGENERATORZE ODŚRODKOWYM

ANALIZA ZMIAN GEOMETRII ZIARN OSNOWY KWARCO- WEJ CHŁODZONEJ CIEKŁYM AZOTEM I PODDANEJ OB- RÓBCE W REGENERATORZE ODŚRODKOWYM 149/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA ZMIAN GEOMETRII ZIARN OSNOWY KWARCO- WEJ CHŁODZONEJ

Bardziej szczegółowo

Wstępne badania procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji osnowy piaskowej mas z żywicą furanową

Wstępne badania procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji osnowy piaskowej mas z żywicą furanową A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 12 Special Issue 1/2012 97 102

Bardziej szczegółowo

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 33/32 Solidiiikation of Metllls and Alloys, No. 33, 1997 1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 KONCEPCJA STEROWANIA PROCESEM MECHANICZNEJ REGENERACJI OSNOWY

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ TECHNOLOGII WYKONYWANIA MAS FORMIERSKICH. Instytut Odlewnictwa, ul.zakopiańska 73, Kraków 4,5

BADANIA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ TECHNOLOGII WYKONYWANIA MAS FORMIERSKICH. Instytut Odlewnictwa, ul.zakopiańska 73, Kraków 4,5 165/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ TECHNOLOGII WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

REGENERACJA MECHANICZNA MAS Z FORM DWUWARSTWOWYCH

REGENERACJA MECHANICZNA MAS Z FORM DWUWARSTWOWYCH 17/41 Solidification ofmetals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 41 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik l, Nr 41 PAN- Katowice PL ISSN 0208-9386 REGENERACJA MECHANICZNA MAS Z FORM DWUWARSTWOWYCH

Bardziej szczegółowo

NOWE UTWARDZACZE DO SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM,

NOWE UTWARDZACZE DO SYPKICH MAS SAMOUTWARDZALNYCH ZE SZKŁEM WODNYM, Streszczenie Katarzyna MAJOR-GABRYŚ 1 Stanisław M. DOBOSZ 2 Jarosław JAKUBSKI 3 Artykuł stanowi praktyczne opracowanie wyników badań dotyczących prób zastąpienia stosowanego dotychczas do mas ze szkłem

Bardziej szczegółowo

REGENERACJA MAS FORMIERSKICH W REGENERATORZE LINIOWYM

REGENERACJA MAS FORMIERSKICH W REGENERATORZE LINIOWYM REGENERACJA MAS FORMIERSKICH W REGENERATORZE LINIOWYM H.SZLUMCZYK 1, J. GAWROŃSKI 2 Politechnika Śląska - Katedra Odlewnictwa STRESZCZENIE W publikacji przedstawiono sposób oraz zmodyfikowany układ urządzeń

Bardziej szczegółowo

OCENA EKOLOGICZNA, KLASYFIKACJA I SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MAS FORMIERSKICH Z ŻYWICĄ FURANOWĄ ASKURAN FH 040

OCENA EKOLOGICZNA, KLASYFIKACJA I SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MAS FORMIERSKICH Z ŻYWICĄ FURANOWĄ ASKURAN FH 040 31/13 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 13 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 13 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OCENA EKOLOGICZNA, KLASYFIKACJA I SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MAS

Bardziej szczegółowo

Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym

Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-331) Volume 12 Special Issue 1/212 21 26 4/1

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PYŁU KRZEMIONKOWEGO DO PRODUKCJI FORM ODLEWNICZYCH

ZASTOSOWANIE PYŁU KRZEMIONKOWEGO DO PRODUKCJI FORM ODLEWNICZYCH 146/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE PYŁU KRZEMIONKOWEGO DO PRODUKCJI FORM ODLEWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA REGENERACJI MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH J. FURMANEK

INSTALACJA REGENERACJI MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH J. FURMANEK 6/3 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 3 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 3 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 INSTALACJA REGENERACJI MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH J. FURMANEK STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC 38/9 Archives of Foundry, Year 23, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 23, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg1 Z CZĄSTKAMI SiC Z. KONOPKA 1, M. CISOWSKA

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 2 ZASTOSOWANIE MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWEM GEOPOLIMEROWYM DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW Al APPLICATION OF MOULDING SANDS WITH GEOPOLYMER BINDER IN THE

Bardziej szczegółowo

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ 160/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ

WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI PROCESU WYTWARZANIA MASY FORMIERSKIEJ 168/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE ANALIZY WSKAŹNIKÓW ZDOLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI

BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIII Year 213 Number 4 DOI: 1.7356/iod.213.18 Regenerowalność mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi przeznaczonymi

Bardziej szczegółowo

BADANIE KINETYKI WIĄZANIA MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI

BADANIE KINETYKI WIĄZANIA MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI 76/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIE KINETYKI WIĄZANIA MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pneumatycznej regeneracji mas formierskich w warunkach Odlewni Ostrowiec

Urządzenia pneumatycznej regeneracji mas formierskich w warunkach Odlewni Ostrowiec ARCHIVES of FOUNDRY ENGINEERING Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-331) Volume 1 Special Issue 2/21 65 69 12/2 Urządzenia pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 5.4 9/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU SPOSOBU MIESZANIA NA JAKOŚĆ SPORZĄDZANYCH MAS FORMIERSKICH

BADANIE WPŁYWU SPOSOBU MIESZANIA NA JAKOŚĆ SPORZĄDZANYCH MAS FORMIERSKICH mgr inż. PEZARSKI Franciszek - Instytut Odlewnictwa - Kraków mgr inż. SMOLUCHOWSKA Elżbieta - Instytut Odlewnictwa - Kraków mgr inż. IZDEBSKA- SZANDA Irena - Instytut Odlewnictwa - Kraków inż. NIZIOŁ Wiesław

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE 59/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO

Bardziej szczegółowo

35/6 ZNACZENIE SELEKCJI MAS PODCZAS WYBIJANIA ODLEWÓW. cleaktywacja bentonitu, a ściśle biorąc minerałów ilastych grupy montmorylonitu,

35/6 ZNACZENIE SELEKCJI MAS PODCZAS WYBIJANIA ODLEWÓW. cleaktywacja bentonitu, a ściśle biorąc minerałów ilastych grupy montmorylonitu, 35/6 Solidification ofmetals and Alloys, No. 35, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 35, 1998 P AN - Oddział Katowice PL-ISSN 0208-9386 JAN LECH LEWANDOWSKI", JÓZEF DAŃK.o ZNACZENIE SELEKCJI MAS PODCZAS

Bardziej szczegółowo

TYPOWE ROZWIĄZANIA REGENERATORÓW MECHANICZNYCH Z NAPĘDAMI WIBRACYJNYMI

TYPOWE ROZWIĄZANIA REGENERATORÓW MECHANICZNYCH Z NAPĘDAMI WIBRACYJNYMI Wprowadzenie Rafał DAŃKO 1 Józef DAŃKO 2 Mariusz ŁUCARZ 3 Analiza odlewni krajowych w aspekcie ilości wytwarzanych odpadów i zużywanego świeżego piasku wykazała niezbędność działań mających na celu zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ. A. KOWALSKI, A. PYTEL Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków

NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ. A. KOWALSKI, A. PYTEL Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków 97/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOWOCZESNE ODMIANY ŻELIWA O STRUKTURZE AUSFERRYTYCZNEJ A.

Bardziej szczegółowo

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9 25/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI 41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury na kinetykę utwardzania wybranych mas ze spoiwami

Wpływ temperatury na kinetykę utwardzania wybranych mas ze spoiwami A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 12 Special Issue 1/2012 75 80

Bardziej szczegółowo

43/12 SYPKIE MASY SAMOUTWARDZALNE ZE SZKŁEM WODNYM W PROCESIE ESTROWYM. l. Wprowadzenie. 2. Badania własne

43/12 SYPKIE MASY SAMOUTWARDZALNE ZE SZKŁEM WODNYM W PROCESIE ESTROWYM. l. Wprowadzenie. 2. Badania własne 43/12 Solidification of Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN- Katowice PL ISSN 0208-9386 SYPKIE MASY SAMOUTWARDZALNE ZE SZKŁEM

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU 35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA

ZASTOSOWANIE SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Rok 2008 Zeszyt 2 ZASTOSOWANIE SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA APPLICATION OF GEOPOLYMER BINDER IN MANUFACTURING OF CASTING FROM FERROUS

Bardziej szczegółowo

WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI

WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI 54/4 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI D. MYSZKA 1,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

25/14 Solidilication of Metal~ and Alloys, No 25, 1995 Knepniecie Metali i Stopów, Nr 25, 1995 PAN - Oddział Katowice PL ISSN

25/14 Solidilication of Metal~ and Alloys, No 25, 1995 Knepniecie Metali i Stopów, Nr 25, 1995 PAN - Oddział Katowice PL ISSN 25/14 Solidilication of Metal~ and Alloys, No 25, 1995 Knepniecie Metali i Stopów, Nr 25, 1995 PAN - Oddział Katowice PL ISSN 0208-9386 TECHNICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY REGENERACJI MAS BENTONITOWYCH PEZARSKl

Bardziej szczegółowo

BADANIA NOWEJ KONSTRUKCJI FORMIERKI IMPULSOWO-PRASUJACEJ

BADANIA NOWEJ KONSTRUKCJI FORMIERKI IMPULSOWO-PRASUJACEJ 162/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA NOWEJ KONSTRUKCJI FORMIERKI IMPULSOWO-PRASUJACEJ

Bardziej szczegółowo

J. SZYMSZAL 1, A. GIEREK 2, J. PIĄTKOWSKI 3, J. KLIŚ 4 Politechnika Śląska, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

J. SZYMSZAL 1, A. GIEREK 2, J. PIĄTKOWSKI 3, J. KLIŚ 4 Politechnika Śląska, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8 3/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PROGNOZOWANIE SZEREGU CZASOWEGO WYKAZUJĄCEGO WAHANIA SEZONOWE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50

WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i WŁAŚCIWOŚCI STOPU MAGNEZU AM50 28/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW PARAMETRÓW ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA STRUKTURĘ i

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO 24/2 Archives of Foundry, Year 200, Volume, (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr (2/2) PAN Katowice PL ISSN 642-5308 TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO J. KILARSKI, A.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Materiały formierskie Zarządzanie i inżynieria produkcji Moulding materials Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich Technologii Formy 2013-2014 Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Promotor pracy Miejsce praktyki 1 Parametry technologiczne piaskowej formy, a Dr inż. Jan Mocek podatność na zabielenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH ZE SPOIWAMI NIEORGANICZNYMI W ASPEKCIE ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

KIERUNKI ROZWOJU MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH ZE SPOIWAMI NIEORGANICZNYMI W ASPEKCIE ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 7/3 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 3 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 3 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH ZE SPOIWAMI NIEORGANICZNYMI

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD

OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD 26/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OCENA JAKOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO METODĄ ATD M. STAWARZ 1, J. SZAJNAR

Bardziej szczegółowo

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych dr inż. Zdzisław Pytel Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych V Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 84/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMÓW REGENERACJI W ASPEKCIE JAKOŚCI REGENERATU I OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA SYSTEMÓW REGENERACJI W ASPEKCIE JAKOŚCI REGENERATU I OCHRONY ŚRODOWISKA ASPEKCIE JAKOŚCI REGENERATU I OCHRONY Józef DAŃKO 1, Mariusz HOLTZER 2, Rafał DAŃKO 3 Streszczenie W pracy przedstawiono zalecenia dotyczące doboru efektywnych procesów regeneracji oraz gospodarki masami

Bardziej szczegółowo

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa 56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA BADAŃ PNEUMATYCZNEJ KLASYFIKACJI MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH. A. FEDORYSZYN 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków

STANDARYZACJA BADAŃ PNEUMATYCZNEJ KLASYFIKACJI MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH. A. FEDORYSZYN 1 Wydział Odlewnictwa AGH, ul. Reymonta 23, Kraków 6/5 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 5 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 5 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STANDARYZACJA BADAŃ PNEUMATYCZNEJ KLASYFIKACJI MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH A. FEDORYSZYN

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 1 ANALIZA TERMICZNA POLISTYRENOWEGO MODELU ODLEWNICZEGO THE THERMAL ANALYSIS OF POLYSTYRENE FOUNDRY MODEL Jan Pielichowski *, Jerzy J. Sobczak **, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD 54/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY 2

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH

ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH 4/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH S. BORKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia regeneracji piasków z zuŝytych mas formiersko-rdzeniowych w działalności Instytutu Odlewnictwa

Zagadnienia regeneracji piasków z zuŝytych mas formiersko-rdzeniowych w działalności Instytutu Odlewnictwa A R C H I V E S o f F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 10 Special Issue 2/2010 71 76

Bardziej szczegółowo

WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY

WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY -27- Solidilicauon o f Metais and Alloys. No.28. 1996 Kr:epmęcie Metali i Stopó" Nr 28. l 996 PAN - Odd: ial Katowice: PL. ISSN 0208-9386 WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY DUDYK Maksymilian Katedra

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LV Year 2015 Number 4 2015 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2015.22 Porównanie parametrów procesu

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZALNOŚĆ WAśNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM

ZAGĘSZCZALNOŚĆ WAśNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM ZAGĘSZCZALNOSĆ WAZNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM ZAGĘSZCZALNOŚĆ WAśNE KRYTERIUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ MAS Z BENTONITEM Stanisław Marian DOBOSZ 1 Wstęp Klasyczne masy formierskie ze względu

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI

BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH MODELI 118/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIE DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ W METODZIE ZGAZOWYWANYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich.

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich. J. BARYCKI 2 T. MIKULCZYŃSKI 2 A. WIATKOWSKI 3 R. WIĘCŁAWEK 4 1,3 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki 2,4 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej Zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 60/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 F.

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA 23/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA J. KILARSKI

Bardziej szczegółowo

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU 13/8 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 23, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 23, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 1642-538 FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU Z. NIEDŹWIEDZKI

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si 48/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si A. W. ORŁOWICZ 1, M. MRÓZ 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

NOWA, NIENISZCZĄCA METODA KONTROLI JAKOŚCI ELEMENTÓW FORM WYKONYWANYCH Z MAS ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI

NOWA, NIENISZCZĄCA METODA KONTROLI JAKOŚCI ELEMENTÓW FORM WYKONYWANYCH Z MAS ZE SPOIWAMI CHEMICZNYMI 18/5 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 5 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 5 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOWA, NIENISZCZĄCA METODA KONTROLI JAKOŚCI ELEMENTÓW FORM WYKONYWANYCH Z

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7 58/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7 F.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PARAMETRÓW TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO DLA TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ ODLEWNICZYCH

WYNIKI BADAŃ PARAMETRÓW TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO DLA TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ ODLEWNICZYCH 2/5 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 5 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 5 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYNIKI BADAŃ PARAMETRÓW TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO DLA TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA 22/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH DO WYKONANIA ODLEWÓW STOSOWANYCH W GEOTECHNICE. Instytut Odlewnictwa w Krakowie,

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH DO WYKONANIA ODLEWÓW STOSOWANYCH W GEOTECHNICE. Instytut Odlewnictwa w Krakowie, 120/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MODELI CIEPLNIE ZGAZOWYWANYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCESU ODLEWANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPOWEGO STALIWA KONSTRUKCYJNEGO METODĄ ANALIZY TERMICZNEJ I DERYWACYJNEJ

OCENA PROCESU ODLEWANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPOWEGO STALIWA KONSTRUKCYJNEGO METODĄ ANALIZY TERMICZNEJ I DERYWACYJNEJ 40/9 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 006, Rocznik 6, Nr 9 Archives of Foundry Year 006, Volume 6, Book 9 PAN - Katowice PL ISSN 64-508 OCENA PROCESU ODLEWANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPOWEGO STALIWA KONSTRUKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE SPOSOBY MINIMALIZACJI ODPADÓW ZUŻYTEJ MASY FORMIERSKIEJ 1. M. HOLTZER 2, R. DAŃKO 3, I. KARGULEWICZ 4 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

AKTUALNE SPOSOBY MINIMALIZACJI ODPADÓW ZUŻYTEJ MASY FORMIERSKIEJ 1. M. HOLTZER 2, R. DAŃKO 3, I. KARGULEWICZ 4 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 61/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 AKTUALNE SPOSOBY MINIMALIZACJI ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PRZYCZYN WADY POROWATOŚCI W ODLEWACH STALIWNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

IDENTYFIKACJA PRZYCZYN WADY POROWATOŚCI W ODLEWACH STALIWNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 11/5 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 5 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 5 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 IDENTYFIKACJA PRZYCZYN WADY POROWATOŚCI W ODLEWACH STALIWNYCH Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY TEMPERATUROWE KWARCU ZJAWISKIEM WPŁYWAJĄCYM NA POWSTAWANIE POWIERZCHNIOWYCH WAD ODLEWÓW

PRZEMIANY TEMPERATUROWE KWARCU ZJAWISKIEM WPŁYWAJĄCYM NA POWSTAWANIE POWIERZCHNIOWYCH WAD ODLEWÓW 20/13 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 13 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 13 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PRZEMIANY TEMPERATUROWE KWARCU ZJAWISKIEM WPŁYWAJĄCYM NA POWSTAWANIE POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING 25/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NIEORGANICZNYCH SPOIW GEOPOLIMERYCZNYCH

SYSTEM NIEORGANICZNYCH SPOIW GEOPOLIMERYCZNYCH Alois BURIAN 1, Jiří NOVOTNÝ 2 1. Nieorganiczne spoiwo geopolimeryczne Do systemów spoiwowych dla mas do produkcji form i rdzeni zaliczane są takŝe spoiwa na bazie polimerów mineralnych. Polimery mineralne

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA METODY QFD DLA POTRZEB ODLEWNI ŻELIWA

ADAPTACJA METODY QFD DLA POTRZEB ODLEWNI ŻELIWA 35/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ADAPTACJA METODY QFD DLA POTRZEB ODLEWNI ŻELIWA J. SITKO 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo