Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:"

Transkrypt

1 Ogłosze nr z dnia r. Gdańsk: Opracowa koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeź przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowam otoczenia budynku. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nazwa projektu lub programu: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Konkurs przeprowadza centralny zamawiający Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadze postępowania Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadze konkursu: Postępowa jest przeprowadzane wspól przez zamawiających Należy wymienić zamawiających, którzy wspól przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Konkurs jest przeprowadzany wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: W przypadku przeprowadzania konkursu wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowa krajowe prawo zamówień publicznych: I. 1) NAZWA I ADRES: "Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Gradowa 6, Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel , faks , e mail Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy: fc14 4db5 86b9 d3b2aeb9cbc8&path=2017%5c03%5c %5c40581_2017.html 1/6

2 Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które są ogól dostępne: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki administracji samorządowej I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy) Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadze konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadze konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidual, czy nagroda zosta przyznana wspól w imieniu zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL): Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony więcej informacji można znaleźć pod adresem: Wnioski o dopuszcze do udziału w konkursie/prace konkursowe należy przesyłać: Dopuszczone jest przesła wniosków o dopuszcze do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: Wymagane jest przesła wniosków o dopuszcze do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: pisem Pod adres: Centrum Hewelianum, Gdańsk, ul. Gradowa 6, Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które są ogólnodostępne: Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL): SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowa koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeź przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowam fc14 4db5 86b9 d3b2aeb9cbc8&path=2017%5c03%5c %5c40581_2017.html 2/6

3 otoczenia budynku. Numer referencyjny: DPZ II.2) Określe przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest opracowa koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeź przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowam otoczenia budynku. II.3) Główny kod CPV Dodatkowe kody CPV SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnicy Konkursu 1.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające osobowości prawnej Uczestnikami Konkursu mogą być: członkowie Sądu Konkursowego, w tym Sekretarz Sądu Konkursowego; osoby biorące udział w opracowywaniu warunków Konkursu; osoby biorące udział w organizowaniu i rozstrzyganiu Konkursu; osoby wykonujące czynności związane z przygotowam i przeprowadzem Konkursu, a także będące z takimi osobami w związku określonym w art.17 ust.1 pkt 2), pkt 3) i pkt 4) Ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Warunki udziału w Konkursie oraz sposób oceny ich spełnia 2.1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszcze do udziału w Konkursie, pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie, powin wykazać, że: 1) posiada zbędną zdolność techniczną i zawodową, tj. należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszcze do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmj jedno zamówie na wykona wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku wpisanego do rejestru zabytków, o powierzchni użytkowej mjszej niż 1500 m2. 2) posiada uprawnia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz jest autorem co najmj jednej dokumentacji projektowej obejmującej budynek wpisany do rejestru zabytków, na podstawie której zostało udzielone pozwole na wykona robót przy zabytku ruchomym lub dysponuje co najmj 1 osobą posiadającą fc14 4db5 86b9 d3b2aeb9cbc8&path=2017%5c03%5c %5c40581_2017.html 3/6

4 uprawnia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która jest autorem co najmj jednej dokumentacji projektowej obejmującej budynek wpisany do rejestru zabytków na podstawie której zostało udzielone pozwole na wykona robót przy zabytku ruchomym, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia na opracowa Dokumentacji, a także dysponuje zespołem projektowym, który będzie skierowany do realizacji zamówienia na opracowa Dokumentacji w składzie: a) co najmj 1 osoba posiadająca uprawnia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, będąca autorem co najmj jednej dokumentacji projektowej obejmującej budynek wpisany do rejestru zabytków, na podstawie której zostało udzielone pozwole na wykona robót przy zabytku, b) co najmj 1 osoba posiadająca uprawnia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) co najmj 1 osoba posiadająca uprawnia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, w zakresie zbędnym do realizacji zamówienia, d) co najmj 1 osoba posiadająca uprawnia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych oraz wentylacyjnych. e) co najmj jedna osoba posiadająca doświadcze w zakresie sporządzania programów prac konserwatorskich. f) co najmj jedna osoba posiadająca doświadcze w zakresie sporządzania inwentaryzacji i waloryzacji drzew. W przypadku osób wymienionych w pkt b i c dopuszcza się, aby wykonawca dysponował jedną osobą posiadającą uprawnia i doświadcze osób, o których mowa w tych punktach. 3) w stosunku do go są spełnione przesłanki wykluczenia z postępowania o udziele zamówienia publicznego przewidziane w art. 24 ust. 1 pkt Ustawy Prawo zamówień publicznych Dopuszcza się posiada przez osoby wskazane w pkt uprawń równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów lub równoważnych uprawń uznanych przez właściwy organ zgod z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65) lub równoważnych kwalifikacji zawodowych ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stro umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Dopuszcza się, aby osoba mająca uczestniczyć w projektowaniu i wykonywaniu projektów w branży innej niż architektoniczna była jednocześ Uczestnikiem Konkursu Wymagane dokumenty W celu oceny spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków Konkursu, Uczestnik Konkursu, win złożyć wraz z Wnioskiem o dopuszcze do udziału w Konkursie następujące dokumenty: Oświadcze o fc14 4db5 86b9 d3b2aeb9cbc8&path=2017%5c03%5c %5c40581_2017.html 4/6

5 spełnianiu warunków Konkursu Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszcze do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podam ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca jest w sta uzyskać tych dokumentów oświadcze wykonawcy Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wykonywania przedmiotu Konkursu oraz Dokumentacji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Oświadcze o przesieniu na Zamawiającego własności pracy konkursowej oraz autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Pełnomocnictwo Uczestnika Konkursu samodziel biorącego udział w Konkursie Pełnomocnictwo Uczestników Konkursu wspól biorących udział w Konkursie. Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Należy podać dla jakiego zawodu: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: Jakość i 30 poprawność rozwiązań architektonicznych oraz funkcjonalnoprzestrzennych Jakość i 30 funkcjonalność zagospodarowania terenu Optymalizacja 25 rozwiązań technicznych pod kątem termomodernizacji konkursowych: IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszcze do udziału w konkursie/prac fc14 4db5 86b9 d3b2aeb9cbc8&path=2017%5c03%5c %5c40581_2017.html 5/6

6 Łączny 15 Data: 22/03/2017, godzina: 12:00 całkowity koszt wykonania Dokumentacji Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszcze do udziału w konkursie lub prace konkursowe: PL IV.2.2) Inforacje dodatkowe: IV.3) NAGRODY Rodzaj, liczba i wysokość nagród: I nagroda Nagroda pieniężna w wysokości 7 000,00 zł oraz zaprosze do negocjacji w postępowaniu o udziele zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowa Dokumentacji. II nagroda Nagroda pieniężna 5 000,00 zł. III nagroda Nagroda pieniężna 3 000,00 zł Zamawiający przewiduje udziele zamówienia po konkursie: tak Zamówie zosta udzielone zwycięscy konkursu: tak Zamówie zosta udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: Informacje dodatkowe: fc14 4db5 86b9 d3b2aeb9cbc8&path=2017%5c03%5c %5c40581_2017.html 6/6

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: Ogłosze nr 102481-2017 z dnia 2017-06-29 r. Gdańsk: Opracowa koncepcji architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji budynków nr 21 A i 21B w Gdańsku przy ul. 3 Maja, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec: Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Szydłowiec: Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu OGŁOSZENIE O KONKURSIE Ogłosze nr 36852-2017 z dnia 2017-03-06 r. Szydłowiec: Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowa koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Poznań: Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu OGŁOSZENIE O KONKURSIE 1 z 5 2016-10-28 14:37 Ogłosze nr 333327-2016 z dnia 2016-10-28 r. Poznań: Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://mopsmiedzyrzec.e-bip.eu Ogłosze nr 345660-2016 z dnia 2016-11-17 r. Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 301361-2016 z dnia 2016-08-17 r. Poznań: Modernizacja dziedzińca położonego na tere Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu służącego do nagłośnienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu służącego do nagłośnienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.polin.pl Ogłosze nr 329566-2016 z dnia 2016-10-24 r. Warszawa: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 301353-2016 z dnia 2016-08-17 r. Poznań: Budowa sceny zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób pełnosprawnych i remontem nawierzchni na tere Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Zakup soli drogowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Świętochłowice: Zakup soli drogowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Ogłosze nr 312771 2016 z dnia 2016 09 23 r. Świętochłowice: Zakup soli drogowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1297 Ogłosze nr 41444-2017 z dnia 2017-03-10 r.

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 13 2016-09-21 08:42 Ogłosze nr 311080-2016 z dnia 2016-09-21 r. Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ogłosze nr 314836-2016 z dnia 2016-09-28 r. Sosnowiec: Wykona prac rozbiórkowo rekultywacyjnych na tere Kompleksu Rekreacyjno Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a w Sosnowcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 12 2016-10-11 16:07 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.powiat.pabianice.pl Ogłosze nr 321673-2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 341911-2016 z dnia 2016-11-14 r. Tomaszów Mazowiecki: Wykonana instalacji elektrycznej w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak Ogłosze nr 308819-2016 z dnia 2016-09-15 r. Toruń: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, LICENCJI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ełk: Dostawa mammografu analogowego z wyposażem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 15 2016-10-21 13:50 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 328575-2016 z dnia 2016-10-21 r. Tarnów:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 11105-2017 z dnia 2017-01-19 r. Zabrze: Usługi transportowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański: Dostawa trumien, krzyży oraz obudów grobów w latach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Starogard Gdański: Dostawa trumien, krzyży oraz obudów grobów w latach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy 24.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.starkom.pl Ogłosze nr 328656 2016 z dnia 2016 10 21 r. Starogard

Bardziej szczegółowo

Łask: Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Łask i jednostkach organizacyjnych Gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Łask: Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Łask i jednostkach organizacyjnych Gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Strona 1 z 14 Ogłosze nr 304536-2016 z dnia r. Łask: Usługowe prowadze audytu wewnętrznego w Gmi Łask i jednostkach organizacyjnych Gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 306796-2016 z dnia 2016-09-09 r. Kalisz: dostawa fabrycz nowego samochodu do przewozu krwi i osób, liczba miejsc 1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: WYKONANIE KONCEPCJI BUDOWY PARKINGU PRZY ULICY TADEUSZA RYCHLIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Bielsko-Biała: WYKONANIE KONCEPCJI BUDOWY PARKINGU PRZY ULICY TADEUSZA RYCHLIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 12 2017-02-03 09:12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mzd.bielsko.pl Ogłosze nr 19228-2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

1 z :36

1 z :36 Ogłosze 1 z 11 2016-10-14 16:36 Ogłosze nr 324455-2016 z dnia 2016-10-14 r. Starogard Gdański: Dostawa samochodu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 308765-2016 z dnia 2016-09-15 r. Wrocław: Przedmiotem nijszego zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycz nowego samochodu dostawczego wraz z kontenerem do

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa żywych świnek morskich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2017 roku

Kraków: Dostawa żywych świnek morskich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2017 roku BR/4445/2016 Kraków, dnia 6.12.2016 r. Nr sprawy: BR-271-15/2016 (293) Kraków: Dostawa żywych świnek morskich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2017 roku Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenie artykułów złożonych do druku Almanachu Warszawy tom X OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Warszawa: Tłumaczenie artykułów złożonych do druku Almanachu Warszawy tom X OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze nr 309221-2016 z dnia 2016-09-15 r. Warszawa: Tłumacze artykułów złożonych do druku Almanachu Warszawy tom X OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 1 z 7 2017-03-30 09:27 Ogłoszenie nr 54671-2017 z dnia 2017-03-30 r. Leszno: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Kargowa: Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kargowa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kargowa: Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kargowa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze nr 318405-2016 z dnia 2016-10-05 r. Kargowa: Dostawa średgo pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażem dla OSP Kargowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.mpgkchoszczno.pl Ogłosze nr 77787-2017 z dnia r. Choszczno:

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Usługa drukowania i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nowy Sącz: Usługa drukowania i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 11 2017-02-10 12:50 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.nowysacz.p,www.bip.nowysacz.pl Ogłosze nr

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 337068-2016 z dnia 2016-11-04 r. Warszawa: Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej Muzeum Warszawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach OGŁASZA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach OGŁASZA Oznacze sprawy: 2/D/CKZIU/2016 nr kor.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach OGŁASZA postępowa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą Zakup i dostawa mięsa i produktów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych WZÓR Załącznik nr 2 Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/ O PODWYKONAWSTWIE Zamieszcza obowiązkowe Zamieszcza obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Realizacja programu rozwoju umiejętności menedżerskich poprzez proces Development Centre OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Warszawa: Realizacja programu rozwoju umiejętności menedżerskich poprzez proces Development Centre OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi file://c:\users\agszka_dubaj\appdata\local\temp\notesbaaa25\~4042018.html Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 306824-2016 z dnia 2016-09-09 r. Police: Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli do zimowego utrzymania dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 13884-2017 z dnia 2017-01-25 r. Dostawa, montaż i rozruch kriokomory do

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 304128-2016 z dnia 2016-09-01 r. Łódż: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologii scenicznej do budynku Teatru Szwalnia filii Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spólka samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spólka samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 314241-2016 z dnia 2016-09-27 r. Warszawa: Cyfryzacja kina Wisła w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie

Bardziej szczegółowo

Oświęcim: Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla PUP. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Oświęcim: Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla PUP. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy z 12 2016-09-27 13:33 Ogłosze nr 313997-2016 z dnia 2016-09-27 r. Oświęcim: Zakup i dostawa licencji na oprogramowa antywirusowe dla PUP. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 328296-2016 z dnia 2016-10-21 r. Kluczbork: Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Wołczyńska 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

BR/2000/2017 Kraków, dnia r. Nr sprawy: BR-271-5/2016 (302)

BR/2000/2017 Kraków, dnia r. Nr sprawy: BR-271-5/2016 (302) BR/2000/2017 Kraków, dnia 16.06.2017 r. Nr sprawy: BR-271-5/2016 (302) Kraków: Dostawa żywych szczurów dorosłych oraz żywych osesków szczurzych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Malbork: Dostawa żywności - 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Malborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Malbork: Dostawa żywności - 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Malborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 15 2017-01-16 12:34 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://malspecszkol.republika.pl/ Ogłosze nr 8561-2017

Bardziej szczegółowo

Kobyłka: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kobyłka: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 14 2017-01-26 15:42 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.poraj.bip.net.pl Ogłosze nr 355938-2016 z dnia 2016-12-01 r. Poraj: Udziele

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 370985-2016 z dnia 2016-12-20 r. Gryfino: Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfi w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Gryfice: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dorosłych z funkcją respiratora transportowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy

Gryfice: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dorosłych z funkcją respiratora transportowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.medicam.pl Ogłosze nr 355106-2016 z dnia r. Gryfice: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mpgk.zgorzelec.pl Ogłosze nr 368728-2016 z dnia 2016-12-16 r. Zgorzelec:

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): dres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.pordnia-wejherowo.pl Ogłosze nr 339717-2016 z dnia 2016-11-09 r. Wejherowo: Opracowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 300658-2016 z dnia 2016-08-10 r. Gzno: Dostawa nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady stałe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 300388-2016 z dnia 2016-08-05 r. Warszawa: Dostawa kołder, poduszek i ochraniaczy na materace do DW WAM Oddział REWITA Mielno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Gorlice: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gorlice: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 1 z 13 2016-09-27 12:50 Ogłosze nr 313927-2016 z dnia 2016-09-27 r. Gorlice: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa konsoli oświetleniowej oraz reflektorów automatycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Kraków: Dostawa konsoli oświetleniowej oraz reflektorów automatycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.stary.pl Ogłosze nr 356755 2016 z dnia 2016 12 01 r. Kraków: Dostawa konsoli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr sprawy: PN.244.5.2017 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ciechanow.psse.waw.pl Ciechanów: Dostawa podłóż, surowic,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// www.jablonna.pl Ogłosze nr 25973-2017 z dnia 2017-02-15 r. Jabłonna: Budowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni

Wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni Wykona inwentaryzacji miejsc postojowych wraz z koncepcją docelowej organizacji ruchu w Gdyni Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mzk-jaroslaw.pl Ogłosze nr 369113-2016 z dnia 2016-12-16 r. Jarosław: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Toruń: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Toruń: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 12 2016-11-25 12:44 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.mpo.torun.pl Ogłosze nr 351856-2016

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 1060-2017 z dnia 2017-01-03 r. Łomża: Dostawa multimedialnych zestawów interaktywnych, programów komputerowych i sprzętu audio wizualnego. dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk Oliwa: Usługi prowadzenia toalet na terenie Ogrodu Zoologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Gdańsk Oliwa: Usługi prowadzenia toalet na terenie Ogrodu Zoologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Gdańsk Oliwa: Usługi prowadzenia toalet na tere Ogrodu Zoologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 72278-2017 z dnia 2017-04-24 r. Świebodzin: Sprzedaż paliwa w roku 2017-2018 dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Sieradz: Zakup i montaż ekranu na potrzeby kina TEATR w Sieradzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, Gdańsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gdańsk: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, Gdańsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 11 15.12.2016 14:06 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.teatrwybrzeze.pl Ogłosze nr 367856-2016

Bardziej szczegółowo

:22 1 z 7

:22  1 z 7 2016-10-20 13:22 http://bzp.uzp.gov.pl/out/browser.aspx?id=b... 1 z 7 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 327575-2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 12 2017-02-13 14:08 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mzd.bielsko.pl Ogłosze nr 24333-2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednotka Wojskowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednotka Wojskowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://4rblog.wp.mil.pl Ogłosze nr 50647-2017 z dnia 2017-03-24 r. Wrocław: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Ogłosze 1 z 11 2016-11-17 13:55 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.gis.gov.pl Ogłosze nr 345499-2016 z dnia 2016-11-17

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Dostawa aparatu do ekstrakcji tłuszczu oraz aparatu do hydrolizy kwasowej tłuszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zielona Góra: Dostawa aparatu do ekstrakcji tłuszczu oraz aparatu do hydrolizy kwasowej tłuszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wet.zgora.pl Ogłosze nr 336668-2016 z dnia 2016-11-04 r. Zielona Góra:

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane z 13 2016-09-14 16:09 Ogłosze nr 308543-2016 z dnia 2016-09-14 r. Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup nośnika elektronicznego (tablet) do zbioru i prezentacji artykułów naukowych na konferencji TKI2016

Warszawa: Zakup nośnika elektronicznego (tablet) do zbioru i prezentacji artykułów naukowych na konferencji TKI2016 Warszawa: Zakup nośnika elektronicznego (tablet) do zbioru i prezentacji artykułów naukowych na konferencji TKI2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Toruń: Dostawa mobilnego podnośnika sześciokolumnowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Toruń: Dostawa mobilnego podnośnika sześciokolumnowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-10-28 14:36 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.po.torun.pl Ogłosze nr 333319-2016 z dnia 2016-10-28

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Dostawa dwóch napędów ortopedycznych z osprzętem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zielona Góra: Dostawa dwóch napędów ortopedycznych z osprzętem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.szpital.zgo.pl Ogłosze nr 331430 2016 z dnia 2016 10 26

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.czarnkow.pl Ogłosze nr 72225-2017 z dnia 2017-04-24 r. Czarnków:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ogłosze nr 317365-2016 z dnia 2016-10-04 r. Zwierzyc: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 2016 LUB 2017 Z NAPĘDEM 4x4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Gzno: Ubezpiecze mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 1 z 14 2017-01-09 14:27 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.gorlic.pl Ogłosze nr 4608-2017 z dnia 2017-01-09

Bardziej szczegółowo

Rymanów-Zdrój: Dostawa cukru OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Rymanów-Zdrój: Dostawa cukru OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2017-04-20 14:01 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/ Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.33wog.wp.mil.pl Ogłosze nr 364447-2016 z dnia 2016-12-12 r. Nowa Dęba: Dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 306313-2016 z dnia 2016-09-08 r. Warszawa: Usługa wynajmu fabrycz nowego samochodu 6-osobowego wraz z kompleksową obsługą i ubezpieczem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Katowice: WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Katowice: WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.spskm.katowice.pl Ogłosze nr 26642-2017 z dnia 2017-02-16 r. Katowice: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.szpital-makow.pl Ogłosze nr 351290-2016 z dnia 2016-11-24 r. Maków Mazowiecki:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 62041-2017 z dnia 2017-04-07 r. Warszawa: dostawa toreb bawełnianych na ramię z dwiema raczkami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 345410-2016 z dnia 2016-11-17 r. Nowa Dęba: Usługi czyszczenia dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz odśżania ciągów komunikacyjnych i połaci dachowych na kompleksach wojskowych administrowanych

Bardziej szczegółowo

MOCAK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MOCAK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 334972-2016 z dnia 2016-11-02 r. Kraków: Wykona usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): opera.poznan. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): opera.poznan.pl Ogłosze nr 349918-2016 z dnia 2016-11-23 r. Poznań: Dostawa energii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.opsbielany.waw.pl Ogłosze nr 36287-2017 z dnia 2017-03-03 r. Warszawa: Przygotowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wodr.poznan.pl Ogłosze nr 322054-2016 z dnia 2016-10-12 r. Poznań: Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 305627-2016 z dnia 2016-09-06 r. Kielce: Remont budynku laboratoryjno-garażowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.szpital.czarnkow.pl Ogłosze nr 345715-2016 z dnia 2016-11-17 r. Czarnków: A Dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Banino: Postępowa o zamówie publiczne w trybie przetargu ograniczonego poniżej 209.000 EURO zgod art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny: P/46/IW/16

Numer referencyjny: P/46/IW/16 Ogłosze nr 303002-2016 z dnia 2016-08-26 r. Toruń: DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ Nr referencyjny P/46/IW/16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 14 2016-11-04 18:43 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.przetargi.ipzp.pl/praski Ogłosze nr 337083-2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 16.11.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://cia.lubin.pl Ogłosze nr 344323 2016 z dnia 2016 11 16 r.

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Dostawa mięsa, drobiu i wędlin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gniewino: Dostawa mięsa, drobiu i wędlin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gwino: Dostawa mięsa, drobiu i wędlin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 12 Ogłosze nr 311867-2016 z dnia r. Katowice: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłosze Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.mopsrzeszow.pl Ogłosze nr 325551-2016 z dnia r. Rzeszów:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 309480-2016 z dnia 2016-09-16 r. Warszawa: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z elementami dodatkowymi i montażem na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich w dwóch częściach OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Ogłosze nr 77445-2017 z dnia 2017-04-28

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 of 13 11/15/2016 12:11 PM Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zhp.pl Ogłosze nr 28013-2017 z dnia 2017-02-20 r. Warszawa: Usługa rezerwacji,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 14 Ogłosze nr 308718-2016 z dnia r. Łask: Świadcze usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku w 2017 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza

Bardziej szczegółowo