Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach"

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia r. Tychy, październik 2014 r.

2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 I. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 4 II. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH I SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI RACHUNKI BANKOWE DLA PKZP I INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH... 8 III. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY (OMRP) ZAMKNIĘTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY (ZMRP) IV. KREDYTY V. KARTY PŁATNICZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA VI. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA VII. KARTY KREDYTOWE KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC VIII. RACHUNKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH IX. DEWIZY REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM, OTRZYMYWANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA EMERYTALNORENTOWE CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM X. INNE

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Tychach, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Można odstąpić od pobrania prowizji przy równoczesnym podwyższeniu oprocentowania kredytu powyżej górnej wysokości ustalonej uchwałami Zarządu Banku. 12. Zwalnia się od opłat i prowizji bankowych wszystkie instytucje i organizacje prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej oraz działalność charytatywną. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 15. Opłaty i prowizje obowiązują od dnia r. 3

4 I. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Rachunek ebiznes Rachunki bieżące złotówkowe walutowe Otwarcie rachunku bieżącego: a) dla przedsiębiorców indywidualnych 1 b) dla podmiotów gospodarczych c) dla służby zdrowia d) dla rolników indywidualnych e) dla Rad Rodziców Prowadzenie rachunku bieżącego a) dla przedsiębiorców indywidualnych 25,00 zł 15,00 zł b) dla podmiotów gospodarczych 25,00 zł 15,00 zł 2 c) dla służby zdrowia d) dla rolników indywidualnych 10,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 15,00 zł e) dla Rad Rodziców 10,00 zł 15,00 zł W przypadku rachunków walutowych opłata przeliczana jest po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu poprzednim. Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ebanknet 3 a) opłata instalacyjna b) abonament miesięczny Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ecorponet: 4 a) opłata aktywacyjna b) użytkowanie pierwszego loginu 200,00 zł 0,00 zł c) użytkowanie każdego kolejnego loginu 10,00 zł 5 Dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej HomeNet: a) opłata instalacyjna b) opłata za pierwszy klucz c) opłata za każdy kolejny klucz 200,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 6 Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów 7 Realizacja przelewu: a) w formie papierowej (przelew składany w Banku) b) w formie elektronicznej (ebanknet / ecorponet / HomeNet) za przelew za przelew 7,00 zł 0,90 zł 5,00 zł 1,00 zł Stawki według Rozdziału IX Zlecenia Stałe: a) zdefiniowanie (w placówce Banku) 8 b) zdefiniowanie (w systemie ebanknet / ecorponet) c) modyfikacja (w placówce Banku) 6,00 zł 1,00 zł d) modyfikacja (w systemie ebanknet / ecorponet) e) realizacja 5,00 zł 2,50 zł 4

5 9 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 10 Wypłata gotówkowa z rachunku za wypłatę 11 Wykorzystanie wpływów bieżących Podstawę naliczenia stanowi różnica pomiędzy saldem początkowym, a sumą operacji po stronie Wn. Prowizji tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych, wpłat z wrzutni w dzień poświąteczny oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu w rachunku bieżącym. 12 Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki 0,35% (min. 7,00 zł) 0,35% (min. 7,00 zł) 0,20% (min. 50,00 zł) 0,15% (min. 2,50 zł) 0,15% (min. 3,50 zł) 0,30% (min. 5,00 zł, max. 200,00 zł) 0,05% (min. 50,00 zł) 13 Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło 3,50 zł 14 smsbanknet: a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach 2,50 zł 3,50 zł 15 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł 0,30% (min. 5,00 zł) 0,30% (min. 5,00 zł) 0,50% (min. 50,00 zł) 16 Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 17 Portfele do wrzutni za portfel 35,00 zł 18 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 15,00 zł 19 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 40,00 zł 20 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 21 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 22 Historia rachunku za rok bieżący 10,00 zł 23 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 20,00 zł 24 Wydanie opinii o rachunku Klienta 40,00 zł 25 Wysyłanie wyciągów 26 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 5

6 II. Rachunki bankowe dla osób fizycznych Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach 1. Rachunki bankowe dla osób prywatnych i Szkolnych Kas Oszczędności 1 Założenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego 2 Założenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego Junior 3 Założenie Rachunku Oszczędnościowego SKO 4 Założenie rachunku IKE 5 Założenie Konta Oszczędnościowego Skarbonka 6 7 Prowadzenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc trwania umowy. Prowadzenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego Junior 3,00 zł 8 Prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego SKO 9 Prowadzenie rachunku IKE 10 Prowadzenie Konta Oszczędnościowego Skarbonka 11 Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ebanknet 12 Realizacja przelewu: a) w formie papierowej (przelew składany w Banku), b) w formie elektronicznej (np.: ebanknet) Opłata za realizację przelewu nie dotyczy przelewów z Konta Oszczędnościowego Skarbonka oraz czynności zdefiniowanych w Realizacja przelewu z Konta Oszczędnościowego Skarbonka 0,10% (min. 6,00 zł) 14 Zlecenia Stałe: a) zdefiniowanie (w placówce Banku) b) zdefiniowanie (w systemie ebanknet) c) modyfikacja (w placówce Banku) d) modyfikacja (w systemie ebanknet) e) realizacja 1,00 zł 1,50 zł 15 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 16 Wpłata na rachunek Konta Oszczędnościowego Skarbonka za wpłatę 17 Wypłata gotówkowa z rachunku (w kasie Banku) za wypłatę Wypłata z rachunku Konta Oszczędnościowego Skarbonka: a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym b) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym Opłata od wykorzystania obrotów bieżących z wpłat gotówkowych, od każdej operacji po stronie Wn. Opłaty tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu odnawialnego w ROR. smsbanknet: a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc korzystania z usługi. za wypłatę za wypłatę 0,10% (min. 6,00 zł) 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 6

7 21 Przyjęcie dyspozycji zlecenia dewizowego 22 Wydanie opinii o rachunku 20,00 zł 23 Historia rachunku za rok bieżący 10,00 zł 24 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 20,00 zł Realizacja czeku z banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. Wysyłanie wyciągów: a) miesięczne zestawienie transakcji (1 wyciąg w miesiącu) b) każdy kolejny wyciąg na życzenie Klienta 0,50% (min. 3,00 zł) 2,00 zł 27 Prowizja od udzielonego kredytu w ROR 1,00% 28 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, lub dowodu wpłaty lokaty terminowej 20,00 zł 29 Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 30 Likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista 31 Likwidacja książeczki oszczędnościowej terminowej 32 Likwidacja rachunku IKE 50,00 zł 7

8 2. Rachunki Bankowe dla PKZP i innych osób fizycznych 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku: 2 a) dla PKZP b) dla pozostałych osób fizycznych 25,00 zł 25,00 zł Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc trwania umowy. 3 Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ebanknet Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ecorponet: 4 a) opłata aktywacyjna b) użytkowanie pierwszego loginu 200,00 zł 0,00 zł c) użytkowanie każdego kolejnego loginu 10,00 zł Dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej HomeNet: 5 a) opłata instalacyjna b) opłata za pierwszy klucz 200,00 zł 0,00 zł c) opłata za każdy kolejny klucz 15,00 zł 6 Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów Realizacja przelewu: 7 a) w formie papierowej (przelew składany w Banku) za przelew 5,00 zł b) w formie elektronicznej (ebanknet / ecorponet / HomeNet) za przelew 1,00 zł 8 Zlecenia Stałe: a) zdefiniowanie (w placówce Banku) b) zdefiniowanie (w systemie ebanknet / ecorponet) c) modyfikacja (w placówce Banku) d) modyfikacja (w systemie ebanknet / ecorponet) e) realizacja 8 9 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 10 Wypłata gotówkowa z rachunku za wypłatę 11 Wykorzystanie wpływów bieżących Podstawę naliczenia stanowi różnica pomiędzy saldem początkowym, a sumą operacji po stronie Wn. Prowizji tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych, wpłat z wrzutni w dzień poświąteczny oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu w rachunku bieżącym. 12 Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki 1,00 zł 2,50 zł 0,15% (min. 2,50 zł) 0,15% (min. 3,50 zł) 0,30% (min. 5,00 zł, max. 200,00 zł) 0,05% (min. 50,00 zł) 13 Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło 3,50 zł 14 smsbanknet: a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc korzystania z usługi. 2,50 zł 3,50 zł

9 15 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 15,00 zł 16 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 40,00 zł 17 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 18 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 19 Historia rachunku za rok bieżący 10,00 zł 20 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 20,00 zł 21 Wydanie opinii o rachunku Klienta 40,00 zł 22 Wysyłanie wyciągów 23 Zmiana karty wzorów podpisów 9

10 III. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze 1. Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP) 1 Rozpatrzenie wniosku/przygotowanie umowy 2 Zawarcie umowy/otwarcie rachunku 3 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 500 zł (0 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) 8000 zł (5000 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) ilość kont x od 10,00 zł do 25,00 zł 4 Kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego za każdą kontrolę uzgadniana indywidualnie 2. Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP) 1 Rozpatrzenie wniosku/przygotowanie umowy 2 Zawarcie umowy/otwarcie rachunku 3 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 500 zł (0 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) 4000 zł (2500 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) ilość kont x od 10,00 zł do 25,00 zł 4 Kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego za każdą kontrolę uzgadniana indywidualnie 10

11 IV. Kredyty Prowizje od kredytów udzielanych osobom fizycznym: a) Kredyt zabezpieczony lokatą, lub kaucją do jednego roku powyżej roku 0,50% 1,00% b) Kredyt gotówkowy do jednego roku powyżej roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3,00% do 3,50% do 4,00% c) Kredyt dla Stałych Klientów do jednego roku powyżej roku do 2 lat powyżej 2 lat 3,00% 4,00% 5,00% d) Kredyt Szybka gotówka dla posiadaczy czynnego Konta Osobistego w BS Tychy do jednego roku powyżej roku 3,00% 4,00% 1 Przez czynne Konto Osobiste rozumiemy rachunek prowadzony w Banku od minimum 3 miesięcy zasilany stałymi wpływami z tytułu umowy o pracę, renty, lub emerytury. e) Kredyt Szybka gotówka dla osób nieposiadających Konta Osobistego w BS Tychy do jednego roku powyżej roku od kwoty kredytu 4,00% 5,00% f) Kredyt gotówkowy Tani Kredyt 3,00% 7,00% (min. 100 zł) g) Kredyty hipoteczne kredyt hipoteczny mieszkaniowy i hipoteczny konsumpcyjny do 5,00% h) Kredyt na zakup samochodu kredyt na zakup nowego samochodu kredyt na zakup używanego samochodu od 2,00% do 4,00% od 3,00% do 5,00% i) Kredyt inwestorski do jednego roku powyżej roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat 2,00% 2,50% 3,00% j) Kredyt na sfinansowanie zakupu kotłów ekologicznych 1,00% k) Kredyt na sfinansowanie zakupu okien, drzwi i materiałów budowlanych 1,00% l) Pozostałe kredyty udzielane osobom fizycznym do 5,00% Prowizje od kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym i rolnikom w ramach prowadzonej działalności: a) Kredytowa linia hipoteczna od 2,00% do 5,00% 2 b) Kredyt hipoteczny c) Kredyty operacyjne i inwestycyjne d) Kredyty w rachunku bieżącym i linii odnawialnej od kwoty kredytu do 5,00% do 5,00% do 5,00% e) Kredyt zabezpieczony lokatą, lub kaucją do jednego roku powyżej roku 0,50% 1,00% 11

12 3 4 5 Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu na działalność gospodarczą i rolniczą: a) operacyjnego w linii odnawialnej b) w rachunku bieżącym Prowizja za udzielenie gwarancji, awalu lub poręczenia: a) prowizja za czynności przygotowawcze b) prowizja w zależności od okresu trwania gwarancji, awalu lub poręczenia Za każdy rozpoczęty 3miesięczny okres ważności zobowiązania. Prowizja za objęcie kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 1 : 6 Prowizja za wykup wierzytelności leasingowych 7 Prowizja za usługi faktoringowe 8 Prowizja za dyskonto weksla od kwoty kredytu rocznie od kwoty kredytu od kwoty kredytu od kwoty kredytu od kwoty kredytu 0,25% 0,17% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 3,00% 0,50% od 0,20% do 3,00% od 0,20% do 2,00% od 0,50% do 3,00% 9 Przedstawienie weksla do zapłaty 30,00 zł 10 Przedstawienie weksla do inkasa 30,00 zł 11 Przedstawienie weksla do protestu 30,00 zł a) Prowizja od zmiany harmonogramu spłat Nie pobiera się prowizji od kredytów udzielanych konsumentom. b) Dodatkowa prowizja w przypadku prolongowania kwoty kredytu Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu: Nie pobiera się prowizji od kredytów udzielanych konsumentom. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej dotyczącej: a) kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych b) kredytu dla rolników c) pozostałych kredytów Nie pobiera się prowizji, jeżeli aneks sporządzany jest z przyczyn leżących po stronie Banku oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca uiszcza prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku i prowizję od udzielonego kredytu. Prowizja za restrukturyzację kredytu: a) dla podmiotów gospodarczych nie mniej niż b) dla osób fizycznych i rolników nie mniej niż Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, jeżeli kwota spłaty przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu Nie pobiera się prowizji od kredytów udzielanych konsumentom, limitów kredytowych, kredytów na zakup papierów wartościowych. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki: a) wydanie dokumentu po raz pierwszy b) wydanie dokumentu po raz kolejny Wydanie opinii o zdolności kredytowej, posiadanych rachunkach kredytowych, wysokości zadłużenia kredytowego i terminowości spłat Wydanie opinii o posiadanych rachunkach kredytowych, wysokości zadłużenia kredytowego i terminowości spłat od kwoty prolongowanej od pozostałej kwoty kredytu od restrukturyzo wanej kwoty od kwoty kredytu 100,00 zł od 0,50% do 1,50% od 0,01% do 0,05% (min. 200,00 zł) 35,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 0,50% restr. kwoty 200,00 zł 0,50% restr. kwoty 100,00 zł 1,00% 50,00 zł 150,00 zł 120,00 zł 50,00 zł 12

13 20 Opłata manipulacyjna za upomnienie: a) w odniesieniu do osób fizycznych b) w odniesieniu do klientów instytucjonalnych 8,00 zł 20,00 zł 21 Opłata za wstępną analizę dokumentacji kredytowej na życzenie Klienta W przypadku pozytywnej wstępnej oceny, z chwilą złożenia przez Klienta wniosku uiszczoną opłatę zalicza się w poczet opłaty za rozpatrzenie wniosku. 500,00 zł 22 Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą, kredyt hipoteczny i wniosku o gwarancję bankową: a) do ,00 zł b) powyżej ,00 zł do ,00 zł c) powyżej ,00 zł do ,00 zł d) powyżej ,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w chwili złożenia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata ta nie podlega zaliczeniu na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 23 Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt w Koncie Osobistym 20,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: a) od rolników i osób fizycznych b) od hipotecznych kredytów konsumpcyjnych Opłata za wydrukowanie duplikatu harmonogramu Nie pobiera się opłat od kredytów udzielanych konsumentom. Opłata za sporządzenie promesy udzielenia kredytu Opłata pobierana jest od wartości przyrzeczonej kwoty kredytu. Zaświadczenia różne wydawane na wniosek Klienta związane z zawartymi umowami kredytowymi Nie pobiera się opłat od kredytów udzielanych konsumentom w zakresie wydanych zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę kredytu. od kwoty kredytu 20,00 zł 100,00 zł 15,00 zł od 0,50% do 2,00% 100,00 zł 1 Prowizja pobierana na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Tychach. 13

14 V. Karty płatnicze dla osób fizycznych 1. Karta płatnicza VISA Classic Debetowa Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach 1 Wydanie nowej karty 30,00 zł 2 Wznowienie karty 30,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 4 Opłata za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 8 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1 9 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6,00 zł 11 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 12 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 13 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 14 Zastrzeżenie karty 15 Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł 16 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł 17 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 18 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 19 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 20 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 14

15 VI. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych Karta płatnicza VISA Business Debetowa Wydanie nowej karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. Wznowienie karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej. Wydanie duplikatu karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 4 Opłata za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 8 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1 9 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 11 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 12 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 13 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 14 Zastrzeżenie karty 15 Sprawdzenie salda w bankomacie 2,00 zł 18 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS SA o zmianie limitu. 3,00 zł 23 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 12,00 zł 24 Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 25 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 26 Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 15

16 VII. Karty Kredytowe 1. Karta kredytowa BPS VISA Credit 1 Wydanie nowej karty kredytowej 2 Wznowienie karty kredytowej 3 Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty kredytowej wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł w 12 miesięcznym okresie b) mniej, niż 6 600,00 zł w 12 miesięcznym okresie 54,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty kredytowej Visa Classic 5,00 zł 5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00% (min. 5,00 zł) 2,00% (min. 20,00 zł) 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 15 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 16 Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 18 Zmiana danych Użytkownika karty 19 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20 Obsługa nieterminowej spłaty 20,00 zł 16

17 2. Karta kredytowa VISA Classic 1 Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach 17 1 Wydanie nowej karty kredytowej Visa Classic 2 Wznowienie karty kredytowej Visa Classic 3 Opłata za obsługę karty 1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. 2) pobierana od 2 roku użytkowania, (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej, niż 600,00 zł szczegóły w opisie opłaty 54,00 zł 4,50 zł 4 Wydanie duplikatu karty kredytowej Visa Classic 5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 0,50% (min. 5,00 zł) 3,00% (min. 5,00 zł) 2,00% (min. 20,00 zł) 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13 Rozpatrzenie reklamacji 14 Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku 50,00 zł 15 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 3,00 zł 18 Zmiana danych Użytkownika karty 19 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20 Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł 21 Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł 22 Opłata za wysłanie monitu 20,00 zł 1 Dotyczy kart wydanych do dnia r.

18 VIII. Rachunki bieżące jednostek budżetowych 1 Otwarcie rachunku bieżącego: 2 Prowadzenie rachunku bieżącego (za każdy rozpoczęty miesiąc) 25,00 zł 3 4 ecorponet, ebanknet i HomeNet: a) opłata instalacyjna b) abonament miesięczny Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów 5 Realizacja przelewu za przelew 2,95 zł 6 Realizacja przelewu w ramach stałego zlecenia 2,50 zł 7 Zmiana złożonej dyspozycji stałego zlecenia (na życzenie Klienta) 8 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 9 Wypłata gotówkowa z rachunku za wypłatę 10 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł 11 Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 12 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 10,00 zł 13 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 20,00 zł 14 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 15 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 16 Historia rachunku za rok bieżący 15,00 zł 17 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 30,00 zł 18 Wydanie opinii o rachunku Klienta 30,00 zł 19 Wysyłanie wyciągów 20 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 18

19 IX. Dewizy 1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1 Przelewy SEPA 10,00 zł 2 Przelewy regulowane 20,00 zł Polecenia wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej OUR. Opłata NonSTP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR (opłata dodatkowa) z datą waluty dziś Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w GBP i USD (opłata dodatkowa): a) z datą waluty dziś b) z datą waluty jutro 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 60,00 zł 7 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN (opłata dodatkowa): a) z datą waluty jutro 100,00 zł 8 Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Dodatkowo pobiera się koszty banków trzecich. 75,00 zł 9 Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności Dodatkowo pobiera się koszty banków trzecich. 50,00 zł Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10 W przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedna stronę telefaksu krajowego PLN 5,00, za jedna stronę telefaksu zagranicznego PLN 10,00. 10,00 zł 11 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 60,00 zł 19

20 2. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalnorentowe 1 Polecenia wypłaty/przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 5,00 zł 2 Przelewy SEPA 10,00 zł 3 Przelewy regulowane 20,00 zł 4 Polecenia wypłaty od wypłaty 30,00 zł 5 Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego / świadczenia emerytalnorentowego 0,15% (min. 20,00 zł, max. 100,00 zł) 6 Opłata NonSTP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku. 75,00 zł + koszty banków trzecich 8 Odwołanie zlecenia z pkt 7 20,00 zł + koszty rzecz. 9 Udzielanie na hasło telefonicznej informacji Klientowi o wpływie przekazu w obrocie dewizowym (za każdy rozpoczęty miesiąc) 10,00 zł 3. Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżnych 1 W przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 10,00 zł 2 Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 15,00 zł Inkaso czeków 3 Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku opłatę. 40,00 zł 4 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00 zł + koszty rzeczywiste 1. Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2. Polecenie wypłaty: Skierowana do, lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3. Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 20

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 1.03.2016 r. Tychy, marzec 2016 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/201 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 21.0.201 r. Tychy, lipiec 201 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Załącznik nr 1 Do uchwały nr 16/2012 Z dnia 18-09-2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK - WYCIĄG (obowiązuje od 24-09-2012 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych www.bank-wbs.pl PG (od 01.09.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12.2013r. Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.)

WYCIĄG Z TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od r.) WYCIĄG Z TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 01-05-2017 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN Os.fiz

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo