Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach"

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia r. Tychy, październik 2014 r.

2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 I. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... 4 II. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH I SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI RACHUNKI BANKOWE DLA PKZP I INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH... 8 III. MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY (OMRP) ZAMKNIĘTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY (ZMRP) IV. KREDYTY V. KARTY PŁATNICZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA VI. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA VII. KARTY KREDYTOWE KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC VIII. RACHUNKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH IX. DEWIZY REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM, OTRZYMYWANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA EMERYTALNORENTOWE CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM X. INNE

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Tychach, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Można odstąpić od pobrania prowizji przy równoczesnym podwyższeniu oprocentowania kredytu powyżej górnej wysokości ustalonej uchwałami Zarządu Banku. 12. Zwalnia się od opłat i prowizji bankowych wszystkie instytucje i organizacje prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej oraz działalność charytatywną. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 15. Opłaty i prowizje obowiązują od dnia r. 3

4 I. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Rachunek ebiznes Rachunki bieżące złotówkowe walutowe Otwarcie rachunku bieżącego: a) dla przedsiębiorców indywidualnych 1 b) dla podmiotów gospodarczych c) dla służby zdrowia d) dla rolników indywidualnych e) dla Rad Rodziców Prowadzenie rachunku bieżącego a) dla przedsiębiorców indywidualnych 25,00 zł 15,00 zł b) dla podmiotów gospodarczych 25,00 zł 15,00 zł 2 c) dla służby zdrowia d) dla rolników indywidualnych 10,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 15,00 zł e) dla Rad Rodziców 10,00 zł 15,00 zł W przypadku rachunków walutowych opłata przeliczana jest po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu poprzednim. Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ebanknet 3 a) opłata instalacyjna b) abonament miesięczny Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ecorponet: 4 a) opłata aktywacyjna b) użytkowanie pierwszego loginu 200,00 zł 0,00 zł c) użytkowanie każdego kolejnego loginu 10,00 zł 5 Dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej HomeNet: a) opłata instalacyjna b) opłata za pierwszy klucz c) opłata za każdy kolejny klucz 200,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 6 Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów 7 Realizacja przelewu: a) w formie papierowej (przelew składany w Banku) b) w formie elektronicznej (ebanknet / ecorponet / HomeNet) za przelew za przelew 7,00 zł 0,90 zł 5,00 zł 1,00 zł Stawki według Rozdziału IX Zlecenia Stałe: a) zdefiniowanie (w placówce Banku) 8 b) zdefiniowanie (w systemie ebanknet / ecorponet) c) modyfikacja (w placówce Banku) 6,00 zł 1,00 zł d) modyfikacja (w systemie ebanknet / ecorponet) e) realizacja 5,00 zł 2,50 zł 4

5 9 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 10 Wypłata gotówkowa z rachunku za wypłatę 11 Wykorzystanie wpływów bieżących Podstawę naliczenia stanowi różnica pomiędzy saldem początkowym, a sumą operacji po stronie Wn. Prowizji tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych, wpłat z wrzutni w dzień poświąteczny oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu w rachunku bieżącym. 12 Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki 0,35% (min. 7,00 zł) 0,35% (min. 7,00 zł) 0,20% (min. 50,00 zł) 0,15% (min. 2,50 zł) 0,15% (min. 3,50 zł) 0,30% (min. 5,00 zł, max. 200,00 zł) 0,05% (min. 50,00 zł) 13 Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło 3,50 zł 14 smsbanknet: a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach 2,50 zł 3,50 zł 15 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł 0,30% (min. 5,00 zł) 0,30% (min. 5,00 zł) 0,50% (min. 50,00 zł) 16 Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 17 Portfele do wrzutni za portfel 35,00 zł 18 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 15,00 zł 19 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 40,00 zł 20 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 21 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 22 Historia rachunku za rok bieżący 10,00 zł 23 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 20,00 zł 24 Wydanie opinii o rachunku Klienta 40,00 zł 25 Wysyłanie wyciągów 26 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 5

6 II. Rachunki bankowe dla osób fizycznych Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach 1. Rachunki bankowe dla osób prywatnych i Szkolnych Kas Oszczędności 1 Założenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego 2 Założenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego Junior 3 Założenie Rachunku Oszczędnościowego SKO 4 Założenie rachunku IKE 5 Założenie Konta Oszczędnościowego Skarbonka 6 7 Prowadzenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc trwania umowy. Prowadzenie Rachunku OszczędnościowoRozliczeniowego Junior 3,00 zł 8 Prowadzenie Rachunku Oszczędnościowego SKO 9 Prowadzenie rachunku IKE 10 Prowadzenie Konta Oszczędnościowego Skarbonka 11 Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ebanknet 12 Realizacja przelewu: a) w formie papierowej (przelew składany w Banku), b) w formie elektronicznej (np.: ebanknet) Opłata za realizację przelewu nie dotyczy przelewów z Konta Oszczędnościowego Skarbonka oraz czynności zdefiniowanych w Realizacja przelewu z Konta Oszczędnościowego Skarbonka 0,10% (min. 6,00 zł) 14 Zlecenia Stałe: a) zdefiniowanie (w placówce Banku) b) zdefiniowanie (w systemie ebanknet) c) modyfikacja (w placówce Banku) d) modyfikacja (w systemie ebanknet) e) realizacja 1,00 zł 1,50 zł 15 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 16 Wpłata na rachunek Konta Oszczędnościowego Skarbonka za wpłatę 17 Wypłata gotówkowa z rachunku (w kasie Banku) za wypłatę Wypłata z rachunku Konta Oszczędnościowego Skarbonka: a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym b) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym Opłata od wykorzystania obrotów bieżących z wpłat gotówkowych, od każdej operacji po stronie Wn. Opłaty tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu odnawialnego w ROR. smsbanknet: a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc korzystania z usługi. za wypłatę za wypłatę 0,10% (min. 6,00 zł) 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 6

7 21 Przyjęcie dyspozycji zlecenia dewizowego 22 Wydanie opinii o rachunku 20,00 zł 23 Historia rachunku za rok bieżący 10,00 zł 24 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 20,00 zł Realizacja czeku z banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. Wysyłanie wyciągów: a) miesięczne zestawienie transakcji (1 wyciąg w miesiącu) b) każdy kolejny wyciąg na życzenie Klienta 0,50% (min. 3,00 zł) 2,00 zł 27 Prowizja od udzielonego kredytu w ROR 1,00% 28 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, lub dowodu wpłaty lokaty terminowej 20,00 zł 29 Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 30 Likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista 31 Likwidacja książeczki oszczędnościowej terminowej 32 Likwidacja rachunku IKE 50,00 zł 7

8 2. Rachunki Bankowe dla PKZP i innych osób fizycznych 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku: 2 a) dla PKZP b) dla pozostałych osób fizycznych 25,00 zł 25,00 zł Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc trwania umowy. 3 Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ebanknet Dostęp do Systemu Bankowości Internetowej ecorponet: 4 a) opłata aktywacyjna b) użytkowanie pierwszego loginu 200,00 zł 0,00 zł c) użytkowanie każdego kolejnego loginu 10,00 zł Dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej HomeNet: 5 a) opłata instalacyjna b) opłata za pierwszy klucz 200,00 zł 0,00 zł c) opłata za każdy kolejny klucz 15,00 zł 6 Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów Realizacja przelewu: 7 a) w formie papierowej (przelew składany w Banku) za przelew 5,00 zł b) w formie elektronicznej (ebanknet / ecorponet / HomeNet) za przelew 1,00 zł 8 Zlecenia Stałe: a) zdefiniowanie (w placówce Banku) b) zdefiniowanie (w systemie ebanknet / ecorponet) c) modyfikacja (w placówce Banku) d) modyfikacja (w systemie ebanknet / ecorponet) e) realizacja 8 9 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 10 Wypłata gotówkowa z rachunku za wypłatę 11 Wykorzystanie wpływów bieżących Podstawę naliczenia stanowi różnica pomiędzy saldem początkowym, a sumą operacji po stronie Wn. Prowizji tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych, wpłat z wrzutni w dzień poświąteczny oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu w rachunku bieżącym. 12 Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki 1,00 zł 2,50 zł 0,15% (min. 2,50 zł) 0,15% (min. 3,50 zł) 0,30% (min. 5,00 zł, max. 200,00 zł) 0,05% (min. 50,00 zł) 13 Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło 3,50 zł 14 smsbanknet: a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach Opłata pobierana za każdy pełny miesiąc korzystania z usługi. 2,50 zł 3,50 zł

9 15 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 15,00 zł 16 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 40,00 zł 17 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 18 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 19 Historia rachunku za rok bieżący 10,00 zł 20 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 20,00 zł 21 Wydanie opinii o rachunku Klienta 40,00 zł 22 Wysyłanie wyciągów 23 Zmiana karty wzorów podpisów 9

10 III. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze 1. Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP) 1 Rozpatrzenie wniosku/przygotowanie umowy 2 Zawarcie umowy/otwarcie rachunku 3 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 500 zł (0 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) 8000 zł (5000 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) ilość kont x od 10,00 zł do 25,00 zł 4 Kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego za każdą kontrolę uzgadniana indywidualnie 2. Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP) 1 Rozpatrzenie wniosku/przygotowanie umowy 2 Zawarcie umowy/otwarcie rachunku 3 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 500 zł (0 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) 4000 zł (2500 zł jeśli bank udziela kredytu na inwestycję) ilość kont x od 10,00 zł do 25,00 zł 4 Kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego za każdą kontrolę uzgadniana indywidualnie 10

11 IV. Kredyty Prowizje od kredytów udzielanych osobom fizycznym: a) Kredyt zabezpieczony lokatą, lub kaucją do jednego roku powyżej roku 0,50% 1,00% b) Kredyt gotówkowy do jednego roku powyżej roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3,00% do 3,50% do 4,00% c) Kredyt dla Stałych Klientów do jednego roku powyżej roku do 2 lat powyżej 2 lat 3,00% 4,00% 5,00% d) Kredyt Szybka gotówka dla posiadaczy czynnego Konta Osobistego w BS Tychy do jednego roku powyżej roku 3,00% 4,00% 1 Przez czynne Konto Osobiste rozumiemy rachunek prowadzony w Banku od minimum 3 miesięcy zasilany stałymi wpływami z tytułu umowy o pracę, renty, lub emerytury. e) Kredyt Szybka gotówka dla osób nieposiadających Konta Osobistego w BS Tychy do jednego roku powyżej roku od kwoty kredytu 4,00% 5,00% f) Kredyt gotówkowy Tani Kredyt 3,00% 7,00% (min. 100 zł) g) Kredyty hipoteczne kredyt hipoteczny mieszkaniowy i hipoteczny konsumpcyjny do 5,00% h) Kredyt na zakup samochodu kredyt na zakup nowego samochodu kredyt na zakup używanego samochodu od 2,00% do 4,00% od 3,00% do 5,00% i) Kredyt inwestorski do jednego roku powyżej roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat 2,00% 2,50% 3,00% j) Kredyt na sfinansowanie zakupu kotłów ekologicznych 1,00% k) Kredyt na sfinansowanie zakupu okien, drzwi i materiałów budowlanych 1,00% l) Pozostałe kredyty udzielane osobom fizycznym do 5,00% Prowizje od kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym i rolnikom w ramach prowadzonej działalności: a) Kredytowa linia hipoteczna od 2,00% do 5,00% 2 b) Kredyt hipoteczny c) Kredyty operacyjne i inwestycyjne d) Kredyty w rachunku bieżącym i linii odnawialnej od kwoty kredytu do 5,00% do 5,00% do 5,00% e) Kredyt zabezpieczony lokatą, lub kaucją do jednego roku powyżej roku 0,50% 1,00% 11

12 3 4 5 Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu na działalność gospodarczą i rolniczą: a) operacyjnego w linii odnawialnej b) w rachunku bieżącym Prowizja za udzielenie gwarancji, awalu lub poręczenia: a) prowizja za czynności przygotowawcze b) prowizja w zależności od okresu trwania gwarancji, awalu lub poręczenia Za każdy rozpoczęty 3miesięczny okres ważności zobowiązania. Prowizja za objęcie kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 1 : 6 Prowizja za wykup wierzytelności leasingowych 7 Prowizja za usługi faktoringowe 8 Prowizja za dyskonto weksla od kwoty kredytu rocznie od kwoty kredytu od kwoty kredytu od kwoty kredytu od kwoty kredytu 0,25% 0,17% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 3,00% 0,50% od 0,20% do 3,00% od 0,20% do 2,00% od 0,50% do 3,00% 9 Przedstawienie weksla do zapłaty 30,00 zł 10 Przedstawienie weksla do inkasa 30,00 zł 11 Przedstawienie weksla do protestu 30,00 zł a) Prowizja od zmiany harmonogramu spłat Nie pobiera się prowizji od kredytów udzielanych konsumentom. b) Dodatkowa prowizja w przypadku prolongowania kwoty kredytu Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego zmiany prawnego zabezpieczenia kredytu: Nie pobiera się prowizji od kredytów udzielanych konsumentom. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej dotyczącej: a) kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych b) kredytu dla rolników c) pozostałych kredytów Nie pobiera się prowizji, jeżeli aneks sporządzany jest z przyczyn leżących po stronie Banku oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca uiszcza prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku i prowizję od udzielonego kredytu. Prowizja za restrukturyzację kredytu: a) dla podmiotów gospodarczych nie mniej niż b) dla osób fizycznych i rolników nie mniej niż Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, jeżeli kwota spłaty przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu Nie pobiera się prowizji od kredytów udzielanych konsumentom, limitów kredytowych, kredytów na zakup papierów wartościowych. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki: a) wydanie dokumentu po raz pierwszy b) wydanie dokumentu po raz kolejny Wydanie opinii o zdolności kredytowej, posiadanych rachunkach kredytowych, wysokości zadłużenia kredytowego i terminowości spłat Wydanie opinii o posiadanych rachunkach kredytowych, wysokości zadłużenia kredytowego i terminowości spłat od kwoty prolongowanej od pozostałej kwoty kredytu od restrukturyzo wanej kwoty od kwoty kredytu 100,00 zł od 0,50% do 1,50% od 0,01% do 0,05% (min. 200,00 zł) 35,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 0,50% restr. kwoty 200,00 zł 0,50% restr. kwoty 100,00 zł 1,00% 50,00 zł 150,00 zł 120,00 zł 50,00 zł 12

13 20 Opłata manipulacyjna za upomnienie: a) w odniesieniu do osób fizycznych b) w odniesieniu do klientów instytucjonalnych 8,00 zł 20,00 zł 21 Opłata za wstępną analizę dokumentacji kredytowej na życzenie Klienta W przypadku pozytywnej wstępnej oceny, z chwilą złożenia przez Klienta wniosku uiszczoną opłatę zalicza się w poczet opłaty za rozpatrzenie wniosku. 500,00 zł 22 Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą, kredyt hipoteczny i wniosku o gwarancję bankową: a) do ,00 zł b) powyżej ,00 zł do ,00 zł c) powyżej ,00 zł do ,00 zł d) powyżej ,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w chwili złożenia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata ta nie podlega zaliczeniu na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 23 Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt w Koncie Osobistym 20,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: a) od rolników i osób fizycznych b) od hipotecznych kredytów konsumpcyjnych Opłata za wydrukowanie duplikatu harmonogramu Nie pobiera się opłat od kredytów udzielanych konsumentom. Opłata za sporządzenie promesy udzielenia kredytu Opłata pobierana jest od wartości przyrzeczonej kwoty kredytu. Zaświadczenia różne wydawane na wniosek Klienta związane z zawartymi umowami kredytowymi Nie pobiera się opłat od kredytów udzielanych konsumentom w zakresie wydanych zaświadczeń potwierdzających całkowitą spłatę kredytu. od kwoty kredytu 20,00 zł 100,00 zł 15,00 zł od 0,50% do 2,00% 100,00 zł 1 Prowizja pobierana na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Tychach. 13

14 V. Karty płatnicze dla osób fizycznych 1. Karta płatnicza VISA Classic Debetowa Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach 1 Wydanie nowej karty 30,00 zł 2 Wznowienie karty 30,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 4 Opłata za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 8 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1 9 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6,00 zł 11 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 12 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 13 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 14 Zastrzeżenie karty 15 Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł 16 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł 17 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 18 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 19 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 20 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 14

15 VI. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych Karta płatnicza VISA Business Debetowa Wydanie nowej karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. Wznowienie karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej. Wydanie duplikatu karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 4 Opłata za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 8 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1 9 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 11 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 12 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 13 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 14 Zastrzeżenie karty 15 Sprawdzenie salda w bankomacie 2,00 zł 18 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS SA o zmianie limitu. 3,00 zł 23 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 12,00 zł 24 Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 25 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 26 Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 15

16 VII. Karty Kredytowe 1. Karta kredytowa BPS VISA Credit 1 Wydanie nowej karty kredytowej 2 Wznowienie karty kredytowej 3 Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty kredytowej wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł w 12 miesięcznym okresie b) mniej, niż 6 600,00 zł w 12 miesięcznym okresie 54,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty kredytowej Visa Classic 5,00 zł 5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00% (min. 5,00 zł) 2,00% (min. 20,00 zł) 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 15 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 16 Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 18 Zmiana danych Użytkownika karty 19 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20 Obsługa nieterminowej spłaty 20,00 zł 16

17 2. Karta kredytowa VISA Classic 1 Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach 17 1 Wydanie nowej karty kredytowej Visa Classic 2 Wznowienie karty kredytowej Visa Classic 3 Opłata za obsługę karty 1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. 2) pobierana od 2 roku użytkowania, (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej, niż 600,00 zł szczegóły w opisie opłaty 54,00 zł 4,50 zł 4 Wydanie duplikatu karty kredytowej Visa Classic 5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 0,50% (min. 5,00 zł) 3,00% (min. 5,00 zł) 2,00% (min. 20,00 zł) 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13 Rozpatrzenie reklamacji 14 Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku 50,00 zł 15 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 3,00 zł 18 Zmiana danych Użytkownika karty 19 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20 Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł 21 Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł 22 Opłata za wysłanie monitu 20,00 zł 1 Dotyczy kart wydanych do dnia r.

18 VIII. Rachunki bieżące jednostek budżetowych 1 Otwarcie rachunku bieżącego: 2 Prowadzenie rachunku bieżącego (za każdy rozpoczęty miesiąc) 25,00 zł 3 4 ecorponet, ebanknet i HomeNet: a) opłata instalacyjna b) abonament miesięczny Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów 5 Realizacja przelewu za przelew 2,95 zł 6 Realizacja przelewu w ramach stałego zlecenia 2,50 zł 7 Zmiana złożonej dyspozycji stałego zlecenia (na życzenie Klienta) 8 Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 9 Wypłata gotówkowa z rachunku za wypłatę 10 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł 11 Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 12 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 10,00 zł 13 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 20,00 zł 14 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 15 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 16 Historia rachunku za rok bieżący 15,00 zł 17 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 30,00 zł 18 Wydanie opinii o rachunku Klienta 30,00 zł 19 Wysyłanie wyciągów 20 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 18

19 IX. Dewizy 1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1 Przelewy SEPA 10,00 zł 2 Przelewy regulowane 20,00 zł Polecenia wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej OUR. Opłata NonSTP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR (opłata dodatkowa) z datą waluty dziś Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w GBP i USD (opłata dodatkowa): a) z datą waluty dziś b) z datą waluty jutro 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 60,00 zł 7 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN (opłata dodatkowa): a) z datą waluty jutro 100,00 zł 8 Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Dodatkowo pobiera się koszty banków trzecich. 75,00 zł 9 Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności Dodatkowo pobiera się koszty banków trzecich. 50,00 zł Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10 W przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedna stronę telefaksu krajowego PLN 5,00, za jedna stronę telefaksu zagranicznego PLN 10,00. 10,00 zł 11 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 60,00 zł 19

20 2. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalnorentowe 1 Polecenia wypłaty/przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 5,00 zł 2 Przelewy SEPA 10,00 zł 3 Przelewy regulowane 20,00 zł 4 Polecenia wypłaty od wypłaty 30,00 zł 5 Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego / świadczenia emerytalnorentowego 0,15% (min. 20,00 zł, max. 100,00 zł) 6 Opłata NonSTP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku. 75,00 zł + koszty banków trzecich 8 Odwołanie zlecenia z pkt 7 20,00 zł + koszty rzecz. 9 Udzielanie na hasło telefonicznej informacji Klientowi o wpływie przekazu w obrocie dewizowym (za każdy rozpoczęty miesiąc) 10,00 zł 3. Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżnych 1 W przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 10,00 zł 2 Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 15,00 zł Inkaso czeków 3 Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku opłatę. 40,00 zł 4 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 50,00 zł + koszty rzeczywiste 1. Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2. Polecenie wypłaty: Skierowana do, lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3. Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 20

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo