Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od roku) Skierniewice 1

2 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji należnej od wpłat gotówkowych nalicza pracownik przyjmujący dowód wpłaty. Kwotę prowizji wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów w przeznaczonym na ten cel miejscu. Jeżeli dowód wpłaty nie przewiduje miejsca na prowizję, wówczas zamieszcza się na nim adnotację lub odbitkę stempla: pobrano prowizję... zł i wpisuję kwotę prowizji. 2) Za usługi nietypowe i inne nieprzewidziane w Taryfie... Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach lub osoba go zastępująca, może ustalić opłatę nie większą niż 300,00 zł. Wysokość opłaty zależy od pracochłonności i skomplikowania nietypowych usług. 3) Dopuszcza się odstąpienie od pobierania prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe wynikające z Cz. A pkt 2, ppkt 2.7, 2.8 i pkt 5. ppkt w przypadku rezygnacji Klienta z naliczania oprocentowania środków na rachunku. 4) Niezależnie od wymienionych prowizji i opłat Bank Spółdzielczy w Skierniewicach pobiera zryczałtowane opłaty pocztowe (opłaty porto) oraz koszty banków trzecich i innych podmiotów finansowych przy wykonaniu zlecenia. 5) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach odstępuje od pobierania prowizji za przekaz z zagranicy oraz inkaso czeku i zryczałtowanej opłaty pocztowej za wysyłkę czeku do zapłaty (tzw.: opłaty porto ) od klientów otrzymujących przekazy i czeki zagraniczne opiewające na kwoty nieprzekraczające równowartości EUR 50,00, z tytułu rent i innych świadczeń społecznych oraz odszkodowań za pracę przymusową. 6) Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy opiewających na kwoty przekraczające równowartość USD 3000, lub EUR 3000, w przypadku, gdy Bank Spółdzielczy w Skierniewicach dokonuje sprzedaży/odkupu środków 7) Wartość naliczonych prowizji od gwarancji, poręczeń i kredytów dewizowych i denominowanych przeliczane są na PLN według kursu kupna sprzedaży dewiz z dnia pobrania. 8) Kwoty prowizji pobierane w części B w rozdziale II, III, IV mogą się zwiększyć bądź zmniejszyć o kwotę 0,02 zł, w związku z zaokrągleniami. 9) Opłata przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum i kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości. 10)Opłaty przygotowawcze nie mają zastosowania dla kredytów odnawialnych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. 2

3 II. Słowniczek zwrotów występujących w obrocie dewizowym Przekaz w obrocie dewizowym: - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew SEPA: - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3

4 I TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPOŁDZIELCZYM W SKIERNIEWICACH CZĘŚĆ A Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej Prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych oraz prowadzenie rozliczeń pieniężnych w placówkach Banku 1 Otwarcie rachunku bankowego /opłata jednorazowa/: 1.1. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto 1.2. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Junior 1.3. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Student 1.4. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Rolników 1.5. rachunku bieżącego 15,00 zł 1.6. rachunku pomocniczego 15,00 zł 1.7. rachunku bieżącego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 15,00 zł 1.8. rachunku bieżącego dla Klubów Sportowych 15,00 zł 2 Prowadzenie rachunku bankowego /miesięcznie/: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 4,00 zł rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto 4,00 zł rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto z dopłatą 4,00zł 2.4. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Junior 2.5. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Student 2.6. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Rolników 4,00 zł 2.7. rachunku bieżącego 20,00 zł (3a) 2.8. rachunku pomocniczego 15,00 zł 2.9. rachunku bieżącego dla Ochotniczych Straży Pożarnych rachunku bieżącego dla Klubów Sportowych 5,00 zł 3 Opłata za przesyłanie pierwszego wyciągu /jednorazowo/ 3.1. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 3.2. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto 3.3. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto z dopłatą 1 Opłata pobierana jest do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 2 Opłata nie dotyczy rachunków zakładanych w Oddziale Banku w Płocku. 3 Opłata nie dotyczy rachunków zakładanych w Oddziale w Płocku. W POK-u w Płocku w POK-u nr 3 w Łodzi, oraz rachunków zakładanych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach. W Oddziale w Płocku opłata nie będzie pobierana do odwołania. W POK -u w Płocku opłata nie będzie pobierana od rachunków zakładanych od dnia roku do odwołania. W POK-u nr 3 w Łodzi opłata nie będzie pobierana przez okres 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku. Promocja obowiązuje od roku do roku. Dla pracowników Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Skierniewicach opłata nie będzie pobierana przez okres 1 roku od daty otwarcia rachunku. Promocja obowiązuje od roku. 3a Opłata nie dotyczy POK-u nr 3 w Łodzi. W POK-u nr 3 w Łodzi opłata nie będzie pobierana przez okres 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku od roku do roku. 4

5 3.4. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Junior 3.5. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Student 3.6. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Rolników 3.7. rachunku bieżącego 3.8. rachunku pomocniczego 3.9. rachunku bieżącego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 3.10.rachunku bieżącego dla Klubów Sportowych 4 Opłata za wysłanie dodatkowego wyciągu do rachunku 4.1 wyciąg za bieżący rok kalendarzowego 4.2 wyciąg za kolejne lata kalendarzowe 5 Wpłaty gotówkowe: 5.1. na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 5.2. na rachunki rozliczeniowe w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 20,00 zł 40,00 zł 0,50 % nie mniej niż 3,00 zł 4 0,50 % nie mniej niż 3,00 zł 5.3. na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w Banku Spółdzielczym 0,50 % w Skierniewicach typu POL-Konto 5 nie mniej niż 3,00 zł do 1 000,00 zł 2,50 zł 5.4. opłata za dostarczoną energię elektryczną powyżej 1 000,00 zł 0,50% 5.5. na rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach za pomocą wpłatomatu, dokonywanych przez osoby posiadające kartę do rachunku 5.6. opłata za powiadomienie o odmowie wykonania zlecenia płatniczego 5.7. wpłaty na rachunek ITV Media /za każdą wpłatę/ 10,00 zł 1,20 zł 6 Za dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek Klienta w innym banku : 6.1. ELIXIREM / za każdy przelew/ 3,00 zł 6.2 SORBNETEM / za każdy przelew / do 1 mln zł powyżej 1 mln zł 20,00 zł 15,00 zł 6.3. Przelew na r-ek ZUS / za każdy przelew/ 3,00 zł 6.4 Przelew na r-ek US / za każdy przelew/ 3,00 zł 7 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 5,00 zł 8 Realizacja czeku gotówkowego innego banku w ramach zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 0,50% nie mniej niż 3,00 zł od wypłaconej kwoty 9 Wydanie zaświadczenie o prowadzeniu rachunku / na wniosek 4 Opłata nie dotyczy wpłat dokonywanych w następujących placówkach w Bolimowie, w Głuchowie, w Nowym Kawęczynie, w Płocku, w Puszczy Mariańskiej, w Łowiczu, w Łodzi, w Bełchowie, w Bełchatowie, w Brzezinach, w Radziwiłłowie, w Skierniewicach na oś. Rawka. W placówkach tych pobiera się następujące opłaty: O/Bolimów, O/Głuchów, O/Nowy Kawęczyn, O/Puszcza Mariańska, O/Łowicz, POK w Bełchowie, POK w Brzezinach, POK 1 i 2 w Łodzi POK 1 i 2 w Łowiczu, POK 2 w Sochaczewie, POK w Radziwiłłowie POK Nr 6 oś. Rawka 0,5% nie mniej niż 2,50 zł, O/Łódź, O/Płock 0,5% nie mniej niż 2,00 zł., POK w Płocku 0,5% nie mniej niż 2,00 zł. Oferta obowiązuje od roku do odwołania. POK w Bełchatowie, POK Nr 3 w Łodzi 0,5% nie mniej niż 1,50 zł. 5 Opłaty nie mają zastosowania do wpłat dokonywanych przez posiadacza/pełnomocnika 5

6 Posiadacza/ 9.1. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto 40,00 zł 9.2. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto z dopłatą 40,00 zł 9.3. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Junior 40,00 zł 9.4. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto Student 40,00 zł 9.5. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Rolników 40,00 zł 9.6. rachunku bieżącego 40,00 zł 9.7. rachunku pomocniczego 40,00 zł 10 Za wydanie książeczki czekowej 10,00 zł 11 Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych w tym rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe /zastrzeżenie/ 6 20,00 zł 12 Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku opłata za rok bieżący 7 za sporządzenie jednej strony 8,00 zł 13 Za sporządzenie: 13.1 odpisu wyciągu bankowego 10,00 zł 13.2 jednego dowodu do wyciągu 10,00 zł 14 Zlecenia stałe złożenie / modyfikacja zlecenia stałego 0,00 zł realizacja zlecenia stałego do Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 1,00 zł realizacja zlecenia stałego do innego Banku 2,50 zł odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł 15 Polecenie zapłaty 15.1 realizacja dyspozycji przekazania środków 0,60 zł z rachunku klienta na wskazany rachunek 15.2 odwołanie dyspozycji 0,60 zł 16 Przyjęcie listy inkasowej 5,00 zł 17 Za dokonanie blokady środków na rachunku Klienta 50,00 zł 18 Za wymianę bilonu 8 0,80% nie mniej niż 20,00 zł 19 Za usługę SMS / za każdy wysłany SMS/ 0,20 zł IA Prowadzenie rachunku oszczędnościowego POL-Efekt 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłata na rachunek 4 Wypłata środków w trakcie miesiąca kalendarzowego 4.1. pierwsza wypłata 4.2 kolejne wypłaty 5,00 zł 5 Przelew na dowolny rachunek (dotyczy przelewów dokonywanych placówce i przez internet) 5.1. pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym 5.2. kolejne przelewy w miesiącu kalendarzowym 5,00 zł 6 Za wykonanie przyjętego zastrzeżenia Klient ponosi koszty w pełnej wysokości. 7 Za sporządzenie odpisów obrotów za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłaty nie pobiera się za sporządzenie odpisów obrotów w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno - skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 8 Nie pobiera się opłaty od klientów posiadających w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunek bankowy. 6

7 IB Prowadzenie rachunku oszczędnościowego POL - IKE 1 Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku 2 Wpłaty na rachunek 3 Wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy rachunku 100,00 zł 4 Dyspozycja wskazania osób uprawnionych do wypłaty środków pieniężnych w przypadku śmierci posiadacza IKE 4.1. przyjęcie, zmiana oświadczenia 20,00 zł 4.2. odwołanie dyspozycji 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku IC Prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku 1.1. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie współfinansowane jest kredytem w BS w Skierniewicach 0,00 zł 1.2. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie nie jest współfinansowane kredytem w BS w Skierniewicach 1.000,00 zł 2 Opłata za otwarcie rachunku 2.1. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie współfinansowane jest kredytem w BS w Skierniewicach 2.000,00 zł 2.2. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie nie jest współfinansowane kredytem w BS w Skierniewicach 5.000,00 zł 3 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 60,00 zł ID Prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku 1.1. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie współfinansowane jest kredytem w BS w Skierniewicach ustalania indywidualnie 1.2. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie nie jest współfinansowane kredytem w BS w Skierniewicach ustalania indywidualnie 2 Opłata za otwarcie rachunku 2.1. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie współfinansowane jest kredytem w BS w Skierniewicach ustalania indywidualnie 2.2. dla firm, których przedsięwzięcie deweloperskie nie jest współfinansowane kredytem w BS w Skierniewicach ustalania indywidualnie 3 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku ustalania indywidualnie IE Prowadzenie rachunku oszczędnościowego IKZE 1 Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku 0,00 zł 2 Wpłaty na rachunek 0,00 zł 3 Wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy rachunku 100,00 zł 4 Dyspozycja wskazania osób uprawnionych do wypłaty środków pieniężnych w przypadku śmierci posiadacza IKZE 4.1. przyjęcie, zmiana oświadczenia 20,00 zł 4.2. odwołanie dyspozycji 0,00 zł 5 Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku II Obsługa wkładów oszczędnościowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 1 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności lub prowadzeniu 0,00 zł rachunku 40,00 zł 2 Ustalenia salda na książeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w innym banku : 2.1. w tej samej miejscowości 5,00 zł 2.2. w różnych miejscowościach 25,00 zł 3 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu /dotyczy wszystkich rodzajów rachunków/ 4 Obsługa książeczek oszczędnościowych: 4.1. wystawienie nowej w miejsce utraconej 10,00 zł 4.2. umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 7

8 4.3. przepisanie książeczki w związku z przelewem praw / cesja/ 10,00 zł 4.4. likwidacja książeczki 5,00 zł 5 Za dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek Klienta w innym banku : 5.1. ELIXIREM / za każdy przelew/ 3,00 zł 5.2 SORBNETEM / za każdy przelew / do 1 mln zł powyżej 1 mln zł 20,00 zł 15,00 zł 5.3. Przelew na r-ek ZUS / za każdy przelew/ 3,00 zł 5.4 Przelew na r-ek US / za każdy przelew/ 3,00 zł 6 Zlecenia stałe 6.1. złożenie / modyfikacja zlecenia stałego 0,00 zł 6.2. realizacja zlecenia stałego do Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 1,00 zł 6.3. realizacja zlecenia stałego do innego Banku 2,50 zł 6.4. odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł 7 Za dyspozycje /oświadczenia/ posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 7.1. przyjęcie dyspozycji 10,00 zł 7.2. odwołanie /zmiana/ dyspozycji 10,00 zł 8 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości 8.1 klienta Banku 8.2 osoby nie będącej klientem Banku 20,00 zł III Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych 1 Kredyty dla osób fizycznych 1.1. Prowizja za udzielenie kredytu / podwyższenie wysokości kredytu z terminem spłaty do 25 miesięcy 1,50% - 2,00% z terminem spłaty powyżej 25 miesięcy, 2,50% - 3,00% od kredytów udzielonych w kwotach do 5 000,00 zł /bez względu na okres spłaty/ 1.2. Opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 2,50% - 3,00% 0,75% 0,50% 2 Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2.1. Prowizja za udzielenie kredytu / podwyższenie wysokości kredytu z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku 0,75% - 1,50% z pierwotnym okresem spłaty od 1 roku do 2 lat 3 Kredyt Super Kredyt (udzielany do dnia roku). 1,50% - 2,00% 9 Dla klientów posiadających na dzień roku powyżej 10 udziałów członkowskich prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00% bez względu na kwotę i okres spłaty. 10 Dla klientów posiadających na dzień roku powyżej 10 udziałów członkowskich prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00% bez względu na kwotę i okres spłaty. 8

9 3.1. Prowizja za udzielenie kredytu dla klientów posiadających ROR/POL Konto w BS w Skierniewicach 2,50% dla klientów nie posiadających ROR/POL Konto w BS w Skierniewicach 3,50% 3.2. Opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,75% 0,50% 4 Kredyt Szybki Kredyt (udzielany do dnia roku) Prowizja za udzielenie kredytu dla klientów posiadających ROR/POL Konto w BS w Skierniewicach 2,50% dla klientów nie posiadających ROR/POL Konto w BS w Skierniewicach 3,50% 4.2. Opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,75% 0,50% 5 Kredyt Dziecięca Nadzieja 5.1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,50% 5.2. opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,75% 0,50% 6 Kredyt Niecodzienny kredyt z ubezpieczeniem (udzielany do dnia roku) Prowizja za udzielenie kredytu dla klientów posiadających ROR/POL Konto, RB lub inny produkt kredytowy w BS w Skierniewicach 2,00% dla klientów nie posiadających ROR/POL Konta, RB lub innego produktu kredytowego w BS w Skierniewicach 2,50% Opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN 0,75% kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,50% Kredyty sezonowe p.n.: Bardzo Letni (udzielany do r.), Bardzo Jesienny (udzielany do r.), Bardzo Wiosenny (udzielany do r.), Super Letni (udzielany do r.) 9

10 7.1. prowizja za udzielenie kredytu 1,00% - 1,25% 7.2. opłata przygotowawcza 0,75% kredyt do kwoty PLN 0,50% kredyt powyżej kwoty PLN 8 Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone na nieruchomości 8.1. opłata przygotowawcza 0,50 % 8.2. prowizja za udzielenie kredytu 1,00% - 3,00% 9 Kredyty na cele mieszkaniowe 9.1. Prowizja za udzielenie kredytu 0,50% - 2,00% Kredyty preferencyjne w ramach programu Rodzina na swoim 10 (udzielane do r.) prowizja za udzielenie kredytu do 3,00% min. 400,00 zł wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej opłata za sporządzenie aneksu 0,25% min. 300,00 zł 150,00 zł 11 Kredyty preferencyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska udzielony we współpracy w WFOŚiGW opłata za rozpatrzenie wniosku prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu do 2,00% Za dokonanie inspekcji w siedzibie lub miejscu zamieszkania kredytobiorcy w obrębie - do 50 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku udzielającej kredyt - powyżej 50 km do 100 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku udzielającej kredyt - powyżej 100 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku udzielającej kredyt 100,00 zł ( za każdą inspekcję ) 150,00 zł ( za każdą inspekcję ) 200,00 zł ( za każdą inspekcję ) 12 Kredyty preferencyjne udzielone z dopłatami z ARiMR do dnia opłata za rozpatrzenie wniosku prowizja za udzielenie kredytu 1,00% 12.A Kredyty preferencyjne udzielanie z dopłata z ARiMR od dnia A.1. opłata za rozpatrzenie wniosku 13 12A.2. prowizja za udzielenie kredytu Opłata za administrowanie rachunkami kredytowymi z dopłatami z ARiMR (naliczana za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy wg stanu zadłużenia kredytowego na ostatni dzień miesiąca kończącego dany kwartał, a pobierana w następnym kwartale, nie później jednak niż w dniu wymagalności raty odsetkowej). Dotyczy kredytów udzielanych od r. do r. do 1,85% 11 Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 10

11 13A zaangażowanie do ,00 zł 0,75% w stosunku rocznym zaangażowanie powyżej ,00 zł 0,50% Opłata za administrowanie rachunkami kredytowymi z dopłatami z ARiMR (naliczana za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy wg stanu zadłużenia kredytowego na ostatni dzień miesiąca kończącego dany kwartał, a pobierana w następnym kwartale, nie później jednak niż w dniu wymagalności raty odsetkowej). Dotyczy kredytów udzielanych od r. do r zaangażowanie do ,00 zł zaangażowanie powyżej ,00 zł 14 Pożyczki na zakup papierów wartościowych (udzielane do r.) Prowizja za udzielenie pożyczki w stosunku rocznym 1,00% w stosunku rocznym 0,75% w stosunku rocznym do kwoty ,00 zł 1,00% - 1,50% powyżej kwoty ,00 zł do ,00 zł 0,80% - 1,30% powyżej kwoty ,00 zł do ,00 zł 0,70% - 1,20% powyżej ,00 zł 0,60% - 1,10% plus opłata jednorazowa: od pożyczki z okresem spłaty do 1 miesiąca 10,00 zł od pożyczki z okresem spłaty do 2 miesięcy 15,00 zł od pożyczki z okresem spłaty do 3 miesięcy 20,00zł 15 Kredyty na zakup samochodu dla osób fizycznych: Prowizja za udzielenie kredytu: z okresem spłaty do 2 lat, 1,50% - 2,00% z okresem spłaty powyżej 2 do 8 lat. 2,00% - 2,50% Opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,75% 0,50% 16 Kredyt na zakup samochodów przy udziale Pośrednika Prowizja za udzielenie kredytu 3,00% 17 Kredyty obrotowe i inwestycyjne w rachunku kredytowym Prowizja za udzielenie kredytu /podwyższenie wysokości kredytu/ z terminem spłaty do 25 miesięcy 1,00% - 2,00% z terminem spłaty powyżej 25 miesięcy 2,00% - 3,00% od kredytów udzielonych w kwotach do 5 000,00zł /bez względu na okres spłaty/ 2,00% - 3,50% 18 Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym Dla klientów posiadających na dzień roku powyżej 10 udziałów członkowskich prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00% bez względu na kwotę i okres spłaty. 13 Dla klientów posiadających na dzień roku powyżej 10 udziałów członkowskich prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00% bez względu na kwotę i okres spłaty. 11

12 18.1. prowizja za udzielenie kredytu /podwyższenie wysokości kredytu/ 1,00% - 2,00% prowizja za wydłużenie okresu kredytowania na kolejny okres do 2,00% 19 Kredyt rewolwingowy 19.1 rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza jednorazowo od 0,20% min. 200 zł 19.2 prowizja za udzielenie, odnowienie, podwyższenie od kredytu od 1,00% do 2,00% 19.3 wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 19.4 prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej 19.5 przewalutowanie kredytu jednorazowo od kwoty objętej zmianą 19.6 zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy od 0,50% 0,50% min. 100 zł od 1,50% min. 100 zł 100 zł 19.7 wysłanie wezwań do zapłaty do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów, poprzedzające wszczęcie egzekucji sądowej (za monit) 20 Kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielonego przy udziale Pośrednika Opłata przygotowawcza z terminem spłaty do 25 miesięcy z terminem spłaty powyżej 25 miesięcy udzielonych w kwocie do 5000,00- zł /bez względu na okres spłaty/ 20 zł 0,50% 0,70% 0,70% Prowizja za udzielenie kredytu z terminem spłaty do 25 miesięcy 1,00% - 2,50% z terminem spłaty powyżej 25 miesiące 2,00% - 3,70% udzielonych w kwocie do 5 000,00- zł /bez względu na okres spłaty/ 2,50% - 3,70% 21 Kredyty dewizowe i denominowane Prowizja za udzielenie kredytu: z terminem spłaty do 25 miesięcy 1,00% - 1,50% z terminem spłaty powyżej 25 miesięcy 1,50% - 2,50% od kredytów udzielonych w kwotach do 1000,00 USD i do 1 000,00 EUR /bez względu na okres spłaty/ 1,50% - 2,50% mieszkaniowego 0,75% - 3,00% 22 Kredyty na działalność inwestycyjną ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ( EFRWP) Kredyty w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych 2,00% Kredyty w zakresie agroturystyki 1,50% Kredyty w zakresie oświaty 2,00% Kredyty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2,00% 12

13 22.5. Kredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej WIARYGODNY PARTNER 23 Opłata za zarządzanie rachunkami kredytowymi ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) 23 1 zaangażowanie do ,00 zł zaangażowanie powyżej ,00 zł. 24 Kredyty nawozowe Prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% 0,75% w stosunku rocznym 0,50% w stosunku rocznym do ,00 zł. 2,00% powyżej ,00 zł. 1,50% 25 Kredyty na zakup kolektorów słonecznych Prowizja za udzielenie kredytu: 3,00% 26 Kredyt p.n. Swobodny (udzielany do roku) prowizja za udzielenie kredytu 1,50% opłata przygotowawcza kredyt do kwoty PLN kredyt powyżej kwoty PLN 27 Kredyt Technologiczny 0,75% 0,50% Prowizja za udzielenie kredytu 1,50%-2,00% 28 Kredyt p.n. Lekki (udzielany do dnia roku) prowizja za udzielenie kredytu 1,75% opłata przygotowawcza kredyt do kwoty PLN 0,75% 0,50% kredyt powyżej kwoty PLN 29 Kredyt p.n. Idealny (udzielany do dnia roku) prowizja za udzielenie kredytu 9,00% opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,00% 0,00% 30 Kredyt do wzięcia (udzielany do dnia roku) prowizja za udzielenie kredytu od 1,00% do 1,50% 31 Kredyt Komfortowy 13

14 (udzielany do dnia roku) prowizja za udzielenie kredytu od 1,25% do 1,75% opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,75% 0,50% 32 Kredyt pn. Pod Choinkę ( udzielany do roku) prowizja za udzielenie kredytu 1,25% opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN 0,75% wnioskowanej kwoty kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,50% wnioskowanej kwoty 33 Kredyt pn. Cztery Pory Roku ( udzielany od roku) prowizja za udzielenie kredytu do 1 roku 1,00% powyżej 1 roku do 3 lat 1,25% powyżej 3 lat do 5 lat 1,50% powyżej 5 lat do 10 lat 1,75% opłata przygotowawcza kredyt do kwoty ,00 PLN 0,75% wnioskowanej kwoty kredyt powyżej kwoty ,00 PLN 0,50% wnioskowanej kwoty 14

15 IV Usługi faktoringowe 14 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku o świadczenie usług faktoringowych 15 30,00 zł 1.1. do ,00 zł 50,00 zł 1.2. od do ,00 zł 100,00 zł 1.3. powyżej ,00 zł 2 Prowizja za udzielenie limitu faktoringu naliczana od kwoty przyznanego limitu (płatna jednorazowo) do 1,50% 3 Za wykup faktury od wartości każdej faktury 0,20% - 0,30% min. 30,00 zł 4 Za sporządzenie aneksu do umowy skutkującego zwiększeniem limitu faktoringu lub wydłużeniem terminu jego obowiązywania od kwoty podwyższenia limitu, wynikającego z aneksu (jednorazowo od każdego aneksu) 1,50% 5 Za wysłane upomnienia ( za każdą niespłaconą należność) 13,10 zł 6 Za wysłane wezwanie do zapłaty zadłużenia, poprzedzające wszczęcie 20,00 zł egzekucji sądowej Pozostałe prowizje i opłaty dotyczące kredytów, pożyczek pieniężnych i faktoringu 7 Za wydanie promesy 8 0,25 % od kwoty przyznanego kredytu Od udzielonych gwarancji, poręczeń i awali lub zrealizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty 8.1. opłata za rozpatrzenie zlecenia do 1,00% 8.2. prowizja za obowiązywanie do 1,00% kwartalnie 9 Za udzielenie przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach gwarancji podziału ryzyka kredytowego na rzecz banków, z którymi zawierane są umowy konsorcjum bankowego do 0,50% miesięcznie 10 Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. /za każdą czynność/ 30,00 zł 11 Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia 50,00 zł 12 Za czynności związane z decyzją w sprawie zmiany w spłacie kredytów: do 2,00% kredytów preferencyjnych klęskowych pozostałych kredytów nie mniej niż 100,00 zł 0,50% nie mniej niż 100,00 zł zabezpieczenia kredytów 150,00 zł - 300,00 zł 13 Wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki lub zwolnienie części nieruchomości spod wpisu (dotyczy tylko klientów instytucjonalnych) 50,00 zł 14 Za wydanie odpisu umowy o kredyt 50,00 zł 15 Wydanie opinii na wniosek Klienta o jego sytuacji finansowej 15.1 do celów przetargowych oraz do innych celów, w tym do innego banku/leasingu 70zł + 23% VAT 16 Wydanie Klientom /na wniosek/ zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik 50,00 zł 14 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym dziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. 15 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie limitu factoringu. 15

16 17 Za wysłanie upomnienia o spłatę raty / rat kredytu ( za każdą niespłacona należność) 13,10 zł 18 Za wysłanie wezwania do spłaty raty rat kredytu, poprzedzające wszczęcie egzekucji sądowej 20,00 zł Za dokonanie inspekcji po udzieleniu kredytu w siedzibie lub miejscu zamieszkania kredytobiorcy w obrębie: ,00 zł - do 50 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku udzielającej kredyt ( za każdą inspekcję ) - powyżej 50 km do 100 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku 150,00 zł udzielającej kredyt ( za każdą inspekcję ) - powyżej 100 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku udzielającej 200,00 zł kredyt ( za każdą inspekcję ) 20 Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 100,00 zł 21 1,00% 2,00% Otwarcie akredytywy krajowej nie więcej niż 100,00 zł 22 Za czynności i usługi nietypowe nieprzewidziane w Taryfie od 20,00 zł do 300,00 zł 23 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt na do 0,25% wnioskowanej działalność gospodarczą (15a) kwoty V Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych 1 Za przechowywanie w depozycie bankowych 16, książeczki oszczędnościowej /bonu oszczędnościowego/, od każdego deponowanego dokumentu 1.2. innych papierów wartościowych /akcji, obligacji/ od każdego deponowanego dokumentu 7,38 zł miesięcznie 7,38 zł miesięcznie 1.3. duplikatów kluczy lub dokumentów 7,38 zł miesięcznie 2 Za najem skrytek sejfowych /kaset/: dziennie do 30 dni 6,15 zł miesięcznie 61,50 zł 2.3. rocznie 344,40 zł Za zagubienie przez Klienta kluczy do skrytek sejfowych 4 Za portfel do skarbca nocnego oraz kluczy do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do monet CZĘŚĆ B 50,00 zł od jednego klucza wg ceny zakupu podwyższonej o 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych powiększonej o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych I Obsługa rachunku 1 Otwarcie rachunku 2 Opłata za prowadzenie rachunku 3 Opłata za przesyłanie wyciągów (za 1 wyciąg) 19 2,00 zł 4 Wpłaty gotówkowe na rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych: 4.1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych 0,50% 1615a Opłata jest pobierana w przypadku nowych klientów wnioskujących o kredyt, którego wysokość przekracza bądź jest równa 1 mln zł. O wysokości opłaty decyduje Dyrektor Oddziału Banku. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej opłata ta jest zaliczana na poczet prowizji za dzielenie kredytu, a w przypadku negatywnej decyzji kredytowej opłata nie jest zwracana. 16 Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, za zabezpieczenie kredytu itp. 17 Opłaty obejmują 23% podatek VAT 18 Opłaty obejmują 23% podatek VAT 19 Opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzonego raz w miesiącu. 16

17 4.2. dla osób fizycznych, dla kwot o równowartości i powyżej 5 000,00 EURO 0,50% 5 Wypłaty gotówkowe z rachunku, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych oraz dla osób fizycznych. Przy wypłacie powyżej równowartości 1 000,00 EUR dziennie lub równowartości w innej walucie wymienialnej 6 Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wpływie polecenia wypłaty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A Wpłata gotówkowa na realizację przelewu zagranicznego (SEPA, przelew regulowany, polecenie przelewu) Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 0,00 zł 10,00 zł miesięcznie 0,50% od wpłacanej kwoty przeliczonej w PLN min.20,00 zł, maks. 200,00zł II 1 Przelewy SEPA 15,00 zł 2 Przelewy regulowane 40,00 zł 3 Pozostałe polecenia wypłaty: 21 50,00 zł Opłata Non STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 22 Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie pilnym i przyśpieszonym: w trybie pilnym w EUR, USD i GBP z datą waluty dziś : 6.2. w trybie przyśpieszonym w PLN, USD i GBP z datą waluty jutro : 7 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 8 przekazu w obrocie dewizowym III Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 30,00 zł 20,00 zł 100,00 zł 70,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł 50,00 zł Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe 1 Przelewy SEPA 15,00 zł 2 Przelewy regulowane 20,00 zł 3 Polecenia wypłaty 30,00 zł 4 Opłata Non STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 25 30,00 zł 5 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS 26 IV Czeki w obrocie dewizowym 1 Skup czeków podróżniczych 27 5,00 zł 2 Skup czeków płatnych w Banku BPS SA 10,00 zł 3 Inkaso czeków 28 50,00 zł 100,00 zł + koszty banków trzecich 20 Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 21 Niezależnie od prowizji pobierane są zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9., w przypadku opcji kosztowej OUR 22 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 3 23 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej w pkt Dotyczy tylko przekazów dokonywanych w formie elektronicznej 25 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 26 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS SA lub Banku Spółdzielczego w Skierniewicach 27 W przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 28 Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własna opłatę 17

18 4 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 27,00 zł + koszty rzeczywiste CZĘŚĆ C Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi Bankowości Internetowej 1 Aktywacja usług Bankowości Internetowej 0,00 zł 2 Opłata miesięczna za dostęp do usług Bankowości Internetowej 2.1. osoby fizyczne 0,00 zł 2.2. przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne 0,00 zł 3 Za dokonanie przelewu środków pieniężnych za pomocą Bankowości Internetowej: 3.1. na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 0,00 zł 3.2. na rachunek w innym Banku (28a) 1,00 zł 4 Wydanie potwierdzenia transakcji: 4.1. odbierane w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 2,00 zł 4.2. wysyłane pocztą 2,00 zł + koszty wysyłki 5 Zlecenia stałe 5.1. złożenia zlecenia stałego 0,00 zł 5.2. na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 0,00 zł 5.3. na rachunek w innym Banku 1,50 zł 6 Zablokowanie dostępu na życzenie klienta 0,00 zł 7 Odblokowanie dostępu zrealizowane na życzenie klienta 0,00 zł 75,00 zł ( chyba, że umowa stanowi inaczej) 8 Opłata miesięczna za użytkowanie Home Banking-u 9 Za dokonanie przelewu środków pieniężnych za pomocą Home Banking-u: 9.1. na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 9.2. na rachunek w innym Banku 3,00 zł (chyba, że umowa stanowi inaczej 10 Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych 10.1 wdrożenie usługi 10.2 miesięczne użytkowanie (dla firm korzystających z usługi Home Banking) 10.3 miesięczne użytkowanie (dla firm nie korzystających z usługi Home Banking) 250,00 zł (chyba, że umowa stanowi inaczej) 100,00 (chyba, że umowa stanowi inaczej) 150,00 (chyba, że umowa stanowi inaczej) CZĘŚĆ D Taryfa prowizji i opłat z tytułu wydania i używania kart Karty Płatnicze dla Klientów Indywidualnych Prowizje i opłaty ponoszone przez Posiadacza rachunku, do którego została wydana I karta płatnicza VISA CLASSIC Debetowa zbliżeniowa. 1 Wydanie nowej karty 0 zł 29 2 Wznowienie karty 0 zł 30 28a Opłata nie dotyczy transakcji dokonywanych z rachunków zakładanych w POK-u nr 3 w Łodzi w terminie od roku do roku, przez okres 6 miesięcy. 29 Karta wydawana jest bezpłatnie od dnia r. 30 Bezpłatne wznowienie karty od dnia r. 18

19 3 Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 31 - za każdą posiadaną kartę, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego 3,00 zł zostaną dokonane i zaksięgowane, na rachunku osobistym, transakcje bezgotówkowe na kwotę do 300 zł lub - za każdą posiadaną kartę, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego 2,00 zł zostaną dokonane i zaksięgowane, na rachunku osobistym, transakcje bezgotówkowe na kwotę powyżej 300 zł do 500 zł lub - za każdą posiadaną kartę, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł zostaną dokonane i zaksięgowane, na rachunku osobistym, transakcje bezgotówkowe na kwotę powyżej 500 zł 4 Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Grupa BPS, 32 SGB BANK SA, BGŻ 8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą od kwoty 2,00% min. 10,00 zł wypłaty 10 Wypłata gotówki w kasie innego Banku w kraju 5,00 zł 11 Wypłata gotówki w kasie innego Banku za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł 12 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 13 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł Rozpatrzenie reklamacji 15 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 16 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Prowizje i opłaty ponoszone przez Posiadacza rachunku, do którego została wydana II karta płatnicza VISA CLASSIC niespersonalizowana. 1 Wydanie nowej karty 0 zł 2 Wznowienie karty 0 zł 3 Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku Opłacie nie podlegają karty wydawane do rachunków Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, którzy dokonają płatności kartą za poprzedni miesiąc w punktach handlowych w łącznej kwocie powyżej 300 zł. 1. Opłata dotyczy kart VISA Classic Debetowa, VISA Classic Debetowa zbliżeniowa, VISA Classic Debetowa niespersonalizowana wydawanych do następujących rachunków: ROR, POL-Konto, POL-Konto z Dopłatą 2. Dla w/w kart wydawanych do rachunków POL-Konto Junior i POL-Konto Student Bank nie pobiera opłaty miesięcznej za ich użytkowanie 3. Opłata z danym miesiącu pobierana jest na podstawie salda transakcji z poprzedniego miesiąca kalendarzowego 4. Opłata nie jest pobierana za m-c kalendarzowy, w którym została wydana karta 32 Lista bezpłatnych bankomatów dostępna jest w placówce banku, na stronie internetowej Banku oraz stronie internetowej Grupy BPS. 33 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 34 Opłacie nie podlegają karty wydawane do rachunków Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, którzy dokonają płatności kartą za poprzedni miesiąc w punktach handlowych w łącznej kwocie powyżej 300 zł. 1. Opłata dotyczy kart VISA Classic Debetowa, VISA Classic Debetowa zbliżeniowa, VISA Classic Debetowa niespersonalizowana wydawanych do następujących rachunków: ROR, POL-Konto, POL-Konto z Dopłatą 2. Dla w/w kart wydawanych do rachunków POL-Konto Junior i POL-Konto Student Bank nie pobiera opłaty miesięcznej za ich użytkowanie 3. Opłata z danym miesiącu pobierana jest na podstawie salda transakcji z poprzedniego miesiąca kalendarzowego 4. Opłata nie jest pobierana za m-c kalendarzowy, w którym została wydana karta 19

20 - za każdą posiadaną kartę, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego 3,00 zł zostaną dokonane i zaksięgowane, na rachunku osobistym, transakcje bezgotówkowe na kwotę do 300 zł lub - za każdą posiadaną kartę, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego 2,00 zł zostaną dokonane i zaksięgowane, na rachunku osobistym, transakcje bezgotówkowe na kwotę powyżej 300 zł do 500 zł lub - za każdą posiadaną kartę, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł zostaną dokonane i zaksięgowane, na rachunku osobistym, transakcje bezgotówkowe na kwotę powyżej 500 zł 4 Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 5 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 15,00 zł 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 7 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8 Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 4,00 zł 9 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB BANK SA oraz bankomatach BGŻ 10 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 11 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł 12 Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 2,00 zł 13 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 14 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł 15 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 16 Rozpatrzenie reklamacji 17 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 18 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 19 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 20 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Prowizje i opłaty ponoszone przez Posiadacza rachunku, do którego została wydana III karta płatnicza VISA CLASSIC Debetowa ( Banku BPS S.A.) W 1 Wydanie nowej karty 0 zł 35 2 Wydanie karty w trybie ekspresowym 0 zł 36 3 Wznowienie karty 0 zł Karta wydawana bezpłatnie od dnia r. 36 Karta wydawana bezpłatnie od dnia r. 37 Bezpłatne wznowienie karty od dnia r. 20

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo