STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO"

Transkrypt

1 STATUT OPERA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Część I. FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Otwarty używać w nazwie skrótu FIO. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami (zwanymi dalej Subfunduszami ), utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.1546 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz w niniejszym Statucie, nadanym przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie ONZ Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa, określone w ust Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Art. 2 Subfundusze 1. Subfunduszami Funduszu są: 1) OPERA Avista.pl; 2) OPERA Equilibrium.pl; 3) OPERA Universa.pl; 4) (skreślony); 5) OPERA Pecunia.pl. 2. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 3. W ramach każdego z Subfunduszy prowadzona jest odmienna polityka inwestycyjna. Art. 3 Definicje W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa Funduszu mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw; 2) Aktywa Subfunduszu mienie danego Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu; 3) Agent Transferowy podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi Rejestr Uczestników oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu na podstawie umowy z Funduszem, a w przypadku braku takiej umowy Towarzystwo; 4) Baza Instrumentów Pochodnych Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy Walut Obcych lub stopy procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego w liczbie przypadającej na Instrumenty Pochodne będące przedmiotem lokat dokonanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu; 5) Depozytariusz bank, o którym mowa w art. 5, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu oraz pełniący obowiązki depozytariusza zgodnie z Ustawą; 6) Dłużne Papiery Wartościowe w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, a także inne zbywalne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego; 7) Dystrybutor podmiot prowadzący działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm.), lub krajowy oddział instytucji kredytowej uprawniony do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, który na podstawie umowy z Funduszem pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz; 8) Dzień Odkupienia dzień, w którym Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa, dniem tym jest każdy Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt 10 lit. b; 8a) Dzień Zbycia dzień, w którym Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa, dniem tym jest każdy Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt 10 lit. b; 9) Dzień Roboczy każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 10) Dzień Wyceny dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszy, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę oraz ceny zbycia i ceny odkupienia Jednostek. Dniem tym jest: 1

2 a) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po rejestracji Funduszu oraz b) każdy Dzień Roboczy oraz c) ostatni dzień roku obrotowego oraz d) dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu; 11) Instrumenty Pochodne instrumenty pochodne w rozumieniu art. 2 pkt 18 Ustawy; 12) Instrumenty Rynku Pieniężnego instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu art. 2 pkt 21 Ustawy; 13) Jednostka lub Jednostka Uczestnictwa instrument finansowy reprezentujący prawa majątkowe przysługujące Uczestnikom Funduszu na podstawie Ustawy i Statutu; 13a) Kluczowe Informacje kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa w art. 220a Ustawy i Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej Nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów; 14) Komisja Komisja Nadzoru Finansowego; 15) Konto, Konto Uczestnika wyodrębniony w Rejestrze Uczestników zapis elektroniczny zawierający dane dotyczące danego Uczestnika prowadzony odrębnie dla każdego z Uczestników; 16) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne lub NWP Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 17) Opłata Za Odkupienie opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo może pobierać za odkupienie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika przez Fundusz; 18) Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo może pobierać za otwarcie Konta Uczestnika przez Fundusz; 19) Opłata Za Zbycie opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo może pobierać za zbycie Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestnika przez Fundusz; 20) Państwo Członkowskie państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej; 21) Papiery Wartościowe papiery wartościowe w rozumieniu art. 2 pkt 34 Ustawy; 22) Prospekt Informacyjny prospekt informacyjny Funduszu sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczenia wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 poz. 673); 23) Rejestr Funduszy Inwestycyjnych jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Rejestrowy; 24) Rejestr Uczestników rejestr Uczestników Funduszu prowadzony w formie elektronicznej bazy danych zawierających dane wszystkich Uczestników Funduszu; Rejestr Uczestników stanowi rejestr, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy; 25) Sąd Rejestrowy Sąd Okręgowy w Warszawie; 26) (skreślony); 27) Statut statut OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; 28) Subkonto Uczestnika wyodrębniony w ramach Subrejestru Uczestników zapis elektroniczny zawierający dane dotyczące danego Uczestnika prowadzony odrębnie dla każdego z Subfunduszy; 29) Subrejestr Uczestników wyodrębniony w Rejestrze Uczestników zapis elektroniczny zawierający dane dotyczące wszystkich Uczestników, prowadzony odrębnie dla każdego z Subfunduszy; 30) Towarzystwo OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; 31) Uczestnik lub Uczestnik Funduszu podmiot wskazany w Rejestrze Uczestników jako posiadacz Jednostek; 31a) Udziałowe Papiery Wartościowe w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, a także inne zbywalne Papiery Wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie prawa polskiego lub obcego; 31b) Ustawa o Rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.); 32) Waluta Obca waluta państwa należącego do OECD innego niż Rzeczpospolita Polska lub euro; 33) Wartość Aktywów Netto Funduszu wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu; 34) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wartość Aktywów Subfunduszu pomniejszona o wszelkie zobowiązania Subfunduszu oraz zobowiązania Funduszu w części przypadającej na dany Subfundusz ustalonej zgodnie z art. 161 ust. 3 Ustawy; 35) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Subfunduszu w Dniu Wyceny ustaloną na podstawie Subrejestru Uczestników tego Subfunduszu; 36) Zgromadzenie Uczestników - organ Funduszu o kompetencjach określonych w Art. 4a Statutu. Rozdział II Organy Funduszu Art. 4 Towarzystwo 1. Organem Funduszu jest Towarzystwo. 2. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 2

3 3. Towarzystwo działa w interesie Uczestników zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu. 4. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób określony w statucie Towarzystwa. 5. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie reprezentacji i zarządzania Funduszem spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Art.4a Zgromadzenie Uczestników 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników. 2. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy tego Subfunduszu. 3. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza Agent Transferowy i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień Zgromadzenia Uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych Uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę Jednostek Uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w Rejestrze Uczestników. 4. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu. 5. Do uprawnień Zgromadzenia Uczestników należy podejmowanie uchwał w sprawach: 1) wyrażenia zgody na rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz w Funduszu z wydzielonymi subfunduszami działalności jako subfundusz powiązany; 2) wyrażenia zgody na zmianę funduszu podstawowego; 3) wyrażenia zgody na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany; 4) wyrażenia zgody na połączenie krajowe i transgraniczne funduszy; 5) wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo; 6) wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą. 6. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu. 7. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo. 8. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Funduszu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników. Zawiadomienie i informacja o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierają: 1) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników, 2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w ust. 5, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę, 3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, o którym mowa w ust. 4, 4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. 9. Towarzystwo zwołujące Zgromadzenie Uczestników przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony w Statucie dla ogłaszania zmian Statutu. 10. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników. 12. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 5, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania. 13. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. 15. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 5, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. 16. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza. 17. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin Zgromadzenia Uczestników nadany przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Uczestników. Rozdział III 3

4 Depozytariusz Art. 5 Firma, siedziba i adres Depozytariusza 1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu, niezależnie od Towarzystwa. Rozdział IV Zapisy na Jednostki Art. 6 Termin i warunki dokonywania zapisów na Jednostki 1. Wpłaty do Funduszu zostaną zebrane w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz. 2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie będzie niższa niż złotych. Łączna wysokość wpłat do każdego z Subfunduszy będzie nie niższa niż zł. 3. Cena zbycia Jednostki w ramach zapisów wynosi 10 złotych, minimalna wielkość wpłaty do Funduszu w ramach zapisów wynosi złotych. 4. Wpłata na Jednostki powinna być dokonana w złotych. Z zastrzeżeniem ust. 5, wpłata na Jednostki o wartości nie mniejszej niż złotych może zostać dokonana w zdematerializowanych akcjach, prawach do akcji, obligacjach lub publicznych certyfikatach inwestycyjnych, z tym że przedmiotem wpłat do Subfunduszu OPERA Avista.pl mogą być wyłącznie zdematerializowane obligacje. Wartość wpłaty w papierach wartościowych, o których mowa powyżej, ustalana jest w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Jednostki przy zastosowaniu zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym. 5. Wpłata w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Towarzystwa. Wyrażając zgodę Towarzystwo wskazuje te papiery wartościowe, ich liczbę oraz Subfundusz lub Subfundusze, do których mogą być wniesione. Towarzystwo udziela zgody na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Towarzystwo odmawia zgody w przypadku, gdy wniesienie tych papierów wartościowych mogłoby w ocenie Towarzystwa niekorzystnie wpłynąć na wyniki działalności lokacyjnej prowadzonej w ramach polityki inwestycyjnej Subfunduszu lub doprowadziłoby do naruszenia limitów inwestycyjnych, o których mowa w Statucie lub Ustawie. W przypadku wniesienia papierów wartościowych, o których mowa powyżej bez zgody Towarzystwa, papiery te zostaną zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione. Wszelkie koszty związane z wniesieniem papierów wartościowych, o których mowa w ust. 4, jak również koszty związane z ich zwrotem w przypadku wniesienia tych papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa, ponosi wpłacający. 6. Wpłat środków pieniężnych można dokonywać wyłącznie w złotych przelewem na wydzielone rachunki Towarzystwa prowadzone przez Depozytariusza. Tytuł przelewu powinien zawierać adnotację: Wpłata na jednostki uczestnictwa wraz z oznaczeniem Subfunduszu. 7. Wpłat w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, można dokonywać wyłącznie w drodze przeniesienia tych papierów wartościowych na wydzielony rachunek papierów wartościowych Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza. 8. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Jednostki nastąpi w terminie określonym przez Towarzystwo. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów Towarzystwo opublikuje na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż na 1 dzień przed tym terminem. 9. Zapisy będą przyjmowane przez 1 Dzień Roboczy, z zastrzeżeniem, że przed upływem tego terminu Towarzystwo może zdecydować o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów o nie więcej niż 2 Dni Robocze. 10. Zapisy na Jednostki będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa. 11. Podmiot dokonujący zapisu na Jednostki powinien złożyć w miejscu dokonywania zapisu wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu zawierający w szczególności oświadczenie, w którym stwierdza, że: 1) zapoznał się z treścią Prospektu Informacyjnego oraz zaakceptował treść Statutu; 2) zobowiązuje się do dokonania wpłaty z tytułu zapisu na Jednostki na rachunek Towarzystwa u Depozytariusza nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów; 3) wyraża zgodę na nieprzydzielenie Jednostek zgodnie z ust. 16 i 18; 4) dobrowolnie przekazuje dane zawarte w formularzu oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach określonych w formularzu. 12. W formularzu zapisu podmiot zapisujący się na Jednostki wskazuje również formę komunikacji, w jakiej będą mu przekazywane przez Towarzystwo i Fundusz oświadczenia i zawiadomienia związane z dokonanym zapisem oraz uczestnictwem w Funduszu. 13. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki ponosi podmiot zapisujący się na Jednostki. 14. Dla ważności zapisu wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty zgodnie z ust. 3, 6 i Zapis na Jednostki jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże podmiot zapisujący się od dnia dokonania zapisu do dnia przydziału Jednostek przez Fundusz, przy czym podmiot zapisujący się przestaje być związany zapisem w przypadku, gdy: 1) postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne; 4

5 2) decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna; 3) wygasło zezwolenie na utworzenie Funduszu, w tym na skutek niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów o łącznej wartości, o której mowa w ust. 2, zdanie pierwsze; 4) nie zostały złożone ważne zapisy na Jednostki o łącznej wartości, o której mowa w ust. 2, zdanie drugie. 16. Nieprzydzielenie Jednostek może być spowodowane: 1) nieważnością zapisu na Jednostki w przypadku: a) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu; b) niedokonania wpłaty do Funduszu w wysokości nie niższej niż złotych w terminie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2), c) gdy z wyceny wniesionych do Funduszu papierów wartościowych, o których mowa w ust. 4, dokonanej przy zastosowaniu zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Jednostki, wynika, że wartość tych papierów wartościowych jest niższa niż złotych; 2) wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie Funduszu w przypadku niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów ważnych zapisów o wartości, o której mowa w ust. 2; 3) niezłożeniem ważnych zapisów na Jednostki o łącznej wartości, o której mowa w ust. 2, zdanie drugie. 17. Przydziału Jednostek, poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w Rejestrze Uczestników, dokona Towarzystwo terminie 2 Dni Roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. 18. Przydział Jednostek staje się bezskuteczny w przypadku: 1) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; 2) podjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu; 3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu w przypadku niezłożenia przez Towarzystwo wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu. 19. W przypadku określonym w ust. 16 pkt 1) Towarzystwo niezwłocznie dokona zwrotu wpłat z tytułu nieprzydzielenia Jednostek bez wartości otrzymanych pożytków oraz jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia zapisów. 20. W przypadkach określonych w ust. 16 pkt 2) i 3) oraz ust. 18 Towarzystwo niezwłocznie dokona zwrotu wpłat wraz wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty wystąpienia jednego ze zdarzeń opisanych w ust. 16 pkt 2) i 3) lub ust. 18. Odsetki będą naliczone od dnia dokonania wpłaty do Funduszu do dnia zwrotu środków. 21. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy podmiotu, który złożył zapis na Jednostki, wskazany w formularzu zapisu. 22. Zwrot papierów wartościowych, o których mowa w ust. 4, nastąpi na rachunek papierów wartościowych podmiotu, który złożył zapis na Jednostki, wskazany w formularzu zapisu. Rozdział V Uczestnictwo w Funduszu Art. 7 Uczestnicy 1. Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz z późn. zm.). 2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez osoby fizyczne będące osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) wymaga zgody zarządu Towarzystwa. Art. 8 Osoby fizyczne 1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być wykonywane: 1) w wypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych osobiście lub przez pełnomocnika, 2) w wypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego, 3) w wypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych wyłącznie przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w zakresie przekraczającym te czynności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego. 2. Małżonkowie działający łącznie, mogą nabyć Jednostki Uczestnictwa na swój wspólny rachunek, poprzez złożenie wobec Funduszu oświadczenia stwierdzającego: 1) pozostawanie małżonków we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym nabywanie i żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 2) wyrażenie zgody na wykonywanie przez każdego z małżonków, na ich wspólny rachunek, wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa, włączywszy żądanie 5

6 odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Subkont Uczestnika i ich zamknięcia, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych, 3) wyrażenie zgody na realizację zleceń zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków; w takim wypadku Fundusz zastosuje się wyłącznie do zgodnego oświadczenia woli małżonków, 4) wskazanie wspólnego adresu małżonków, na który przesyłana będzie korespondencja związana z uczestnictwem w Funduszu, 5) zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Funduszu pisemnie o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz o sposobie podziału majątku wspólnego. 3. Odwołanie oświadczeń wymienionych w ust. 2, możliwe jest jedynie przez złożenie oświadczenia przez małżonków działających łącznie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu. Oświadczenia stwierdzające podział majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału środków należnych małżonkom będą przyjęte wyłącznie od małżonków działających łącznie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 4. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za działania wynikające z zastosowania się do dyspozycji małżonków i złożonych przez nich oświadczeń zgodnie z ust Art. 9 Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 1. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zobowiązana jest do przedstawienia Towarzystwu lub Dystrybutorowi dokumentów potwierdzających umocowanie. 2. Oryginały lub poświadczone przez upoważnionego pracownika Towarzystwa, Agenta Transferowego, Dystrybutora lub podmiotu działającego na zlecenie Towarzystwa lub Agenta Transferowego, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, przechowywane są przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego. Art. 10 Pełnomocnicy 1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być wykonywane osobiście przez Uczestnika lub przez pełnomocników. 2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. 3. Uczestnik lub osoba posiadająca Konto Uczestnika może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników do jednego Konta Uczestnika. Art. 11 Pełnomocnictwo 1. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym w obecności upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora. 2. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego. 3. Udzielenie pełnomocnictwa do działania na wspólny rachunek małżonków może być dokonane wyłącznie przez zgodne i jednoczesne oświadczenie małżonków. Do odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi przez oświadczenie przynajmniej jednego z małżonków. 4. Pełnomocnictwo może mieć wyłącznie formę pełnomocnictwa ogólnego do wszystkich czynności związanych uczestnictwem w Funduszu, w takim samym zakresie jak mocodawca. 5. Pełnomocnikowi Uczestnika lub osoby posiadającej Konto Uczestnika nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 6. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego lub odwoływanego przez podmioty mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielane według przepisów prawa innego niż polskie, treść dokumentu powinna dodatkowo zostać poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, o ile umowy z danym krajem lub obowiązujące przepisy prawa nie znoszą tego obowiązku. Na żądanie Towarzystwa lub Dystrybutora pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Dla określenia skuteczności ustanowienia pełnomocnictwa lub prokury stosuje się przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania mocodawcy. 7. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika Uczestnika lub osoby posiadającej Konto Uczestnika, także w przypadku gdy Uczestnik lub osoba posiadająca Konto Uczestnika pełnomocnictwo cofnął albo ograniczył, a Towarzystwo lub Fundusz nie zostały o tym fakcie prawidłowo powiadomione. Art. 12 Sprzeczne zlecenia 6

7 1. Zlecenia wykonywane są w następującym porządku: zlecenie nabycia, zlecenie transferu, zlecenie zamiany, zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 2. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń dotyczących tego samego Konta Uczestnika, są one realizowane w następujący sposób: blokada Subkonta Uczestnika i odwołanie pełnomocnictwa są wykonywane w pierwszej kolejności. Rozdział VI Jednostki Art. 13 Jednostki i prawa Uczestnika 1. Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestnika Funduszu określone w niniejszym Statucie i Ustawie. 2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 3. Uczestnik Funduszu nie może żądać odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez inne podmioty niż Fundusz. 4. Jednostka Uczestnictwa podlega dziedziczeniu. 5. Jednostka Uczestnictwa nie podlega oprocentowaniu. 6. Jednostka Uczestnictwa może być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki Uczestnictwa, może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2004 roku Nr 91 poz. 871 z późn. zm.). W takim przypadku Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek. Art. 14 Rejestr i Subrejestry Uczestników 1. Agent Transferowy prowadzi Rejestr Uczestników, który stanowi rejestr, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy. Fundusz wydziela w ramach Rejestru Uczestników Subrejestry Uczestników prowadzone odrębnie dla każdego Subfunduszu. 2. Rejestr Uczestników prowadzony jest w formie elektronicznej bazy danych. 3. Subrejestr Uczestników zawiera w szczególności: 1) oznaczenie Subfunduszu, 2) dane identyfikujące Uczestnika: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko (imiona i nazwiska w przypadku o którym mowa w art. 8 ust. 2), siedzibę (adres), numer REGON, numer NIP oraz określenie sposobu reprezentacji wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i numerów PESEL osób upoważnionych do reprezentacji, 3) liczbę Jednostek posiadanych przez Uczestnika; 4) datę każdego nabycia, liczbę i cenę nabytych Jednostek; 5) datę każdego odkupienia, liczbę i cenę odkupionych Jednostek wraz ze wskazaniem wielkości kwoty wypłaconej Uczestnikowi; 6) wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki mają być przekazywane środki z tytułu odkupienia Jednostek; 7) informacje o udzielonych lub odwołanych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika; 8) informacje o dokonanej blokadzie Jednostek, terminie, podstawie i warunkach blokady; 9) informację o ustanowionym zastawie na Jednostkach. 4. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Rejestrze Uczestników. Z wyłączeniem przypadków określonych w Prospekcie Informacyjnym, podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa. Art. 15 Blokada Subkonta Uczestnika 1. Na żądanie Uczestnika, Fundusz może dokonać blokady odwołalnej Subkonta Uczestnika, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania zleceń dotyczących określonej przez Uczestnika liczby Jednostek zapisanych na Subkoncie Uczestnika. 2. Blokada Subkonta Uczestnika powstaje i ustaje z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego odpowiedniej dyspozycji lub z upływem terminu określonego przez Uczestnika Funduszu, nie wpływa jednak na wykonanie żądania odkupienia i zamiany Jednostek Uczestnictwa otrzymanych przed dniem otrzymania przez Agenta Transferowego oświadczenia o blokadzie Subkonta Uczestnika. 3. Od dnia złożenia dyspozycji blokady Subkonta Uczestnika lub zniesienia takiej blokady do dnia ustanowienia lub zniesienia blokady nie może upłynąć więcej niż 7 dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Art. 16 Dziedziczenie Jednostek Uczestnictwa 1. W razie śmierci Uczestnika, Fundusz na żądanie: 7

8 1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika odkupuje Jednostki Uczestnictwa zapisane na Koncie zmarłego Uczestnika, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłaca tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; 2) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji odkupuje Jednostki Uczestnictwa zapisane na Koncie zmarłego Uczestnika do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Koncie zmarłego Uczestnika, oraz wypłaca tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz odkupuje Jednostki ze wszystkich Subkont Uczestnika zmarłego Uczestnika, w proporcji wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subkoncie Uczestnika zmarłego Uczestnika do wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wszystkich Subkontach Uczestnika zmarłego Uczestnika. 3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Jednostek Uczestnictwa zapisanych na wspólnych Subkontach Uczestnika zmarłego Uczestnika i jego małżonka. 4. Kwoty oraz Jednostki Uczestnictwa nie wykupione przez Fundusz odpowiednio do wartości, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą do spadku po zmarłym Uczestniku. 5. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana przez Uczestnika. Art.16a Świadczenia na rzecz Uczestnika 1. Uczestnik zamierzający w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa, może zawrzeć z Funduszem umowę, która będzie określała szczegółowe zasady i terminy realizacji na rzecz Uczestnika świadczenia przez Towarzystwo, działające w imieniu Funduszu. 2. Uprawnionym do otrzymania świadczenia od Funduszu jest Uczestnik, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w danym okresie rozliczeniowym posiadał taką liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subkoncie, że średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa łącznie ze średnią wartością aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa zapisane na subrejestrach otwartych w pozostałych subfunduszach Funduszu w okresie rozliczeniowym była większa niż złotych, przy czym Towarzystwu przysługuje prawo do obniżenia tej kwoty w odniesieniu do wszystkich Uczestników. 3. Świadczenie Funduszu, o którym mowa w niniejszym artykule, ustalane będzie jako, określona procentowo, część wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem określonego w Statucie, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu i naliczane na takich samych zasadach jak wynagrodzenie stałe Towarzystwa. 4. Określona procentowo część wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem określonego w Statucie należnego danemu Uczestnikowi, zależeć będzie od średniej Wartości Aktywów Netto przypadających na posiadane przez danego Uczestnika Jednostki Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym oraz długości okresu rozliczeniowego. Zasady obliczania procentowej części wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem określonego w Statucie w zależności od długości okresu rozliczeniowego ustalana jest przez zarząd Towarzystwa. 5. Okresem rozliczeniowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których posiadanie uprawnia Uczestnika do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość okresu rozliczeniowego ustalana jest w umowie, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem że nie może być ona krótsza niż miesiąc. 6. Świadczenie realizowane jest na rzecz Uczestnika w terminach ustalonych w umowie, o której mowa w ust. 1. Wynagrodzenie stałe wypłacane Towarzystwu za zarządzanie Subfunduszem pomniejszane jest o kwotę stanowiącą równowartość świadczeń zrealizowanych na rzecz Uczestników na podstawie postanowień niniejszego artykułu. 7. Spełnienie świadczenia na rzecz Uczestnika może być dokonane poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu za kwotę należnego mu świadczenia lub poprzez wypłatę Uczestnikowi na rachunek bankowy kwoty należnego mu świadczenia. Rozdział VII Zbywanie, Odkupywanie i Zamiana Jednostek Uczestnictwa Art. 17 Zbywanie Jednostek Uczestnictwa 1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Zbycia. 2. Pierwsze nabycie Jednostek, jeśli nabywający nie posiada Jednostek innego Subfunduszu wymaga złożenia, przez podmiot zamierzający dokonać nabycia Jednostek, dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika. Na podstawie dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika podmiot przystępujący do Funduszu otrzymuje informację o numerze nadanym w ramach Rejestru oraz indywidualnych rachunkach bankowych powiązanych z rachunkiem nabyć każdego z Subfunduszy. 8

9 3. Uczestnik może posiadać nie więcej niż 3 Konta Uczestnika, przy czym Towarzystwo, na pisemny wniosek Uczestnika, może udzielić pisemnej zgody na posiadanie przez Uczestnika większej liczby Kont Uczestnika. 4. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz zdania kolejnego, wpłata na Jednostki Uczestnictwa może zostać dokonana w środkach pieniężnych w złotych lub w zdematerializowanych akcjach, prawach do akcji, obligacjach lub publicznych certyfikatach inwestycyjnych, z tym że przedmiotem wpłat do Subfunduszu OPERA Avista.pl oraz do Subfunduszu OPERA Pecunia.pl mogą być wyłącznie środki pieniężne w złotych oraz zdematerializowane obligacje. W przypadku, gdy dyspozycja otwarcia Konta Uczestnika została złożona za pośrednictwem internetu, pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Konta Uczestnika musi zostać dokonana w środkach pieniężnych z należącego do posiadacza tego Konta Uczestnika rachunku bankowego, którego dane towarzyszące są zgodne z danymi podanymi w dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika. 5. Nabycie Jednostek za wpłatę w środkach pieniężnych w złotych następuje na podstawie wpłaty na indywidualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć danego Subfunduszu. Wpływ środków pieniężnych na indywidualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć danego Subfunduszu jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika zlecenia nabycia Jednostek. 6. Nabycie Jednostek za wpłatę w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Towarzystwa. Udzielając zgody, Towarzystwo wskazuje papiery wartościowe, które mogą być przedmiotem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, liczbę w jakiej te papiery wartościowe mogą być przedmiotem wpłaty na Jednostki Uczestnictwa, a także termin w jakim wpłata na Jednostki Uczestnictwa w tych papierach wartościowych może zostać dokonana oraz numer wydzielonego rachunku papierów wartościowych Subfunduszu prowadzonego przez Depozytariusza, na który te papiery wartościowe powinny zostać wniesione. Towarzystwo udziela zgody na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku. Towarzystwo odmawia zgody w przypadku, gdy wpłata na Jednostki Uczestnictwa w danych papierach wartościowych mogłaby, w ocenie Towarzystwa, niekorzystnie wpłynąć na wyniki działalności lokacyjnej prowadzonej w ramach Subfunduszu, lub doprowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych, o których mowa w Statucie lub Ustawie. Dokonanie odpowiedniego zapisu dotyczącego papierów wartościowych, o których mowa w ust. 4, na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza jest równoznaczne ze złożeniem przez wpłacającego zlecenia nabycia Jednostek. W przypadku wniesienia papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa, papiery te zostaną zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione. W przypadku dokonania wpłaty w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, bez zgody Towarzystwa, wszelkie koszty związane z dokonaniem wpłaty w papierach wartościowych, jak również koszty związane z jej zwrotem, ponosi wpłacający. 7. Wartość wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonanej w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, ustalana jest przy zastosowaniu zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym. 8. Wartość wpłaty na Jednostki Uczestnictwa dokonanej łącznie w środkach pieniężnych oraz w papierach wartościowych, o których mowa w ust. 4, ustalana jest jako suma wartości wpłaconych środków pieniężnych oraz ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 wartości papierów wartościowych będących przedmiotem wpłaty. 9. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfnduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Zbycia. 10. Minimalna wysokość wpłaty do każdego z Subfunduszy wynosi 500 złotych. 11. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa reguluje Prospekt Informacyjny. Art. 18 Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa 1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia. 2. Jednostki Uczestnictwa podlegają umorzeniu z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. 3. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Odkupienia. 4. Kwotę do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloczyn ceny odkupienia Jednostki Uczestnictwa i liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony o Opłatę Za Odkupienie oraz podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku. 5. W przypadku, gdy w wyniku odkupienia dokonanego zgodnie z żądaniem Uczestnika wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu posiadanych przez tego Uczestnika po odkupieniu byłaby mniejsza niż 500 złotych, Fundusz może postanowić o odkupieniu wszystkich posiadanych przez tego Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 6. Postanowienia art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy stosuje się oddzielnie dla każdego z Subfunduszy. 7. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie, nie później jednak niż 3 Dnia Roboczego następującego po Dniu Odkupienia, w którym Jednostki Uczestnictwa zostały odkupione. Moment wpłynięcia środków wypłacanych przez Fundusz na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy zależy od procedur banku prowadzącego ten rachunek. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek 9

10 bankowy. W zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnik może wskazać Rachunek Główny, albo jeden z Rachunków Zdefiniowanych, albo Rachunek Dowolny. 8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa reguluje Prospekt Informacyjny. Art. 18a Zamiana Jednostek Uczestnictwa 1. Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia. 2. Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu w Dniu Odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu (Subfunduszu Źródłowego) oraz zbyciu w tym samym Dniu Odkupienia, za kwotę otrzymaną z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego, Jednostek innego Subfunduszu (Subfunduszu Docelowego), z zastrzeżeniem ust Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dokonując zamiany Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo pobiera Opłatę Za Zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego, Opłata Za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego nie jest pobierana. 4. Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym jest wyższa od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawki Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Źródłowym, stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym pomniejszana jest o stawkę Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Źródłowym. 5. Jeżeli obowiązująca w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym jest niższa od obowiązującej w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawki Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Źródłowym, Opłata Za Zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Docelowego nie jest pobierana. 6. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa reguluje Prospekt Informacyjny. Art. 18b Terminy, w jakich najpóźniej nastąpi zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po złożeniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje: 1) w przypadku wpłat dokonywanych w środkach pieniężnych: w Dniu Zbycia, w którym środki pieniężne wpłynęły na indywidualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć Subfunduszu jeżeli środki pieniężne wpłynęły na ten rachunek do godziny 10:00, w pierwszym Dniu Zbycia następującym po dniu, w którym środki pieniężne wpłynęły na indywidualny rachunek bankowy powiązany z rachunkiem nabyć Subfunduszu jeżeli środki pieniężne wpłynęły na ten rachunek po godzinie 10:00; 2) w przypadku wpłat dokonywanych w papierach: wartościowych w pierwszym Dniu Zbycia następującym po dniu, w którym te papiery wartościowe zostały zapisane na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Subfunduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Art. 18c Terminy, w jakich najpóźniej nastąpi odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po złożeniu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje: 1) w Dniu Odkupienia, w którym zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało złożone pod warunkiem, że zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało złożone do godziny 10:00 w tym Dniu Odkupienia, 2) w pierwszym Dniu Odkupienia następującym po dniu złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa gdy zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało złożone w dzień niebędący Dniem Odkupienia lub w Dniu Odkupienia po godzinie 10:00. Art. 19 Opłaty manipulacyjne 1. Towarzystwo może pobierać następujące opłaty manipulacyjne: 1) Opłatę Za Otwarcie Konta Uczestnika, 2) Opłatę Za Zbycie, 3) Opłatę Za Odkupienie. 2. Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika nie może być wyższa niż 20 złotych. Opłata Za Zbycie nie może być wyższa niż 2% wartości dokonanej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Opłata Za Odkupienie nie może być wyższa, niż wyższa z dwóch wartości: 2% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa albo 10 złotych. Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych dla poszczególnych Subfunduszy określone są w Tabeli Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w niniejszym ustępie. 3. Opłata Za Otwarcie Konta Uczestnika i Opłata Za Zbycie pobierane są ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Opłata Za Odkupienie pobierana jest ze środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy czym 50% wartości Opłaty Za Odkupienie powiększa wartość Aktywów danego Subfunduszu. Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych określone są w Prospekcie Informacyjnym. 10

11 Rozdział VIII Zasady ustalania wartości Aktywów Funduszu i Subfunduszy Art. 20 Zasady podstawowe 1. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy zostały opisane w Prospekcie Informacyjnym. 2. Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy opisane w Prospekcie Informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Rozdział IX Obowiązki informacyjne Art. 21 Prospekt Informacyjny i Kluczowe Informacje 1. Fundusz publikuje Prospekt Informacyjny, informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym, ujednoliconą wersję Kluczowych Informacji obejmującą wszystkie zmiany, na stronie internetowej Towarzystwa 2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje, umożliwiając inwestorom i Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa. 3. Fundusz bezpłatnie udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa Prospekt Informacyjny, aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym oraz ujednoliconą wersję Kluczowych Informacji obejmującą wszystkie zmiany. Art. 22 Inne informacje 1. Jeżeli Statut lub Ustawa nie stanowi inaczej, ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa W szczególności Fundusz będzie podawał na wymienionej w zdaniu poprzednim stronie internetowej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę niezwłocznie po jej ustaleniu oraz publikował półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz Subfunduszy. 2. Sprawozdania finansowe Funduszu oraz Subfunduszy, będą publikowane w trybie określonym w Ustawie oraz w przepisach określających szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 3. Fundusz publikuje półroczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz Subfunduszy w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego na stronie internetowej Towarzystwa. 4. Fundusz publikuje roczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz Subfunduszy w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego na stronie internetowej Towarzystwa. Rozdział X Tworzenie i likwidacja Subfunduszy Art. 23 Tworzenie subfunduszy 1. Fundusz może tworzyć nowe subfundusze. 2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany Statutu oraz zebrania wpłat do tego subfunduszu w wysokości nie niższej niż złotych. Wpłaty do nowego subfunduszu będą zbierane, w drodze zapisów na jednostki uczestnictwa związane z tym subfunduszem, na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. 3. Zapisy na jednostki uczestnictwa związane z nowym subfunduszem zostaną przeprowadzone przez dokonanie wpłat przez Towarzystwo. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa związane z nowym subfunduszem rozpocznie się w dniu wejścia w życie zmian Statutu wymaganych do utworzenia tego subfunduszu i zakończy niezwłocznie po dokonaniu przez Towarzystwo wpłaty na co najmniej jednostek uczestnictwa związanych z tym subfunduszem, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. 4. Cena zbycia jednostki uczestnictwa związanej z nowym subfunduszem w ramach zapisów wynosi 10 złotych. 5. W przypadku zebrania wpłat do nowego subfunduszu w wysokości określonej w ust. 2, Towarzystwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa, przydziela jednostki uczestnictwa. 6. Utworzenie nowego subfunduszu następuje z chwilą przydziału jednostek uczestnictwa subfunduszu. Art. 24 Likwidacja Subfunduszu 1. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu. 2. Subfundusz podlega likwidacji, jeżeli: 1) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadła poniżej wartości zł, 2) Towarzystwo podjęło decyzję, o której mowa w ust

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT OPERA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT OPERA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT OPERA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT DB FUNDS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą DB Funds Fundusz

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT OPTIMUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STATUT NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Postanowienia ogólne. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

STATUT BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Definicje i skróty W niniejszym Statucie użyto następujących definicji i skrótów: ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (aktualny na dzień r.) CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (aktualny na dzień r.) CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty (aktualny na dzień 26.07.2016 r.) CZĘŚĆ I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty. CZĘŚĆ I. Fundusz. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2017 r. Statut BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KBC PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

STATUT KBC PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STATUT KBC PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ROZDZIAŁ I: KBC PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Artykuł 1. [Definicje i skróty] -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 15 luty 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA m-indeks Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1. W art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty STATUT UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH punkt 7.2 7.2. Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

U. 1 2 201 2 2 201 3 3 2004 2013 157, ), IPOPEMA

U. 1 2 201 2 2 201 3 3 2004 2013 157, ), IPOPEMA 14 lutego 2014 r. Ogłoszenie o zamiarze połączenia Subfunduszu IPOPEMA Short Equity, wydzielonego w ramach IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z Subfunduszem Alior Short Equity,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Statut. mfundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. FUNDUSZ

Statut. mfundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. FUNDUSZ Statut CZĘŚĆ I. FUNDUSZ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą mfundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I. FUNDUSZ

STATUT BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I. FUNDUSZ STATUT BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTUALNY NA 23 CZERWCA 2017 R. CZĘŚĆ I. FUNDUSZ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty W niniejszym Statucie użyto następujących

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

STATUT BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I. FUNDUSZ

STATUT BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY CZĘŚĆ I. FUNDUSZ STATUT BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTUALNY NA 7 LISTOPADA 2017 R. CZĘŚĆ I. FUNDUSZ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty W niniejszym Statucie użyto następujących

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Statut SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. FUNDUSZ

Statut SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. FUNDUSZ Statut SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I. FUNDUSZ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT Skarbiec - Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES CREDITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Skarbiec-Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Skarbiec- Obligacyjny Nowej Europy, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.)

STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) STATUT NOVO RENTIER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO (tekst jednolity sporządzony na dzień 3 lutego 2016 r.) Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie statutu EL Group Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity na dzień 1 lipca 2017 roku

Tekst Jednolity na dzień 1 lipca 2017 roku Tekst Jednolity na dzień 1 lipca 2017 roku ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1. Definicje i skróty. STATUT AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo