Protokół nr 2/ Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej 31 stycznia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 2/ Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej 31 stycznia 2011 r."

Transkrypt

1 Protokół nr 2/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 28 lutego 2011 r. Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa Kanty, Marian Kepal, Marek Kusiak, Joanna Łoś, Barbara Ostaszewska, Jan Rudnicki, Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Justyna Steinbrich, Barbara Stojanowska, Blandyna Wasilewska. Nieobecni: Jadwiga Nowakowska usprawiedliwiona Zaproszeni Goście: 1. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, 2. Członek Zarządu Urszula Prałat, 3. Przewodnicząca KD 1 Kunegunda Pielat, 4. Przewodnicząca KD 6 Irena Kowalczyk, 5. Przewodniczący KD 2 Jerzy Mazurkiewicz, 6. Przedstawiciel KD 3 Teresa Bochen 7. Kierownik Administracyjno-Techniczny Roman Władziński 1. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił porządek obrad. Zaproponowano przesunięcie punktu 7 dot. przyjęcia uchwał w sprawie premii dla członków Zarządu na koniec obrad, wobec czego punkty 8 i 9 otrzymały odpowiednio numery 7 i 8. Tak zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Wstrzymało się Przyjęty porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2011 r. 3. Przyjęcie Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu w zasobach SBM Powiśle. 4. Wybór Komisji przetargowej na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku Potockiego Przyjęcie Regulaminu korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 oraz stawki kaucji i opłaty za korzystanie z miejsca postojowego w tej nieruchomości. 6. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2010 r. 7. Omówienie rozliczenia kosztów eksploatacji za 2009 r. w podziale na poszczególne budynki. 8. Sprawy wniesione, w tym sprawy różne. 9. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu - podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. 2. Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej 31 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z dwoma poprawkami na str. 2 zgłoszonymi przez panią Blandynę Wasilewską (odnośnie kosztów bram i domofonów). 1

2 Za przyjęciem głosowało Przeciw przyjęciu głosowało Wstrzymały się Protokół nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2011 r. z naniesionymi poprawkami został przyjęty. Do protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej dołączył plan pracy komisji rewizyjnej. 3. Przyjęcie Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu w zasobach SBM Powiśle. Pani Prezes Małgorzata Szatan przedstawiła projekt Regulaminu przygotowany przez Zarząd i Komisję ds. członkowsko mieszkaniowych. Pani Prezes w ramach autopoprawki zaproponowała wykreślić z tytułu i treści Regulaminu słowo użytkowe ; nie da się bowiem sprzedać na przetargu lokali wspólnego użytku mieszkańców, gdyż najczęściej nadają się tylko do dołączenia do lokali już istniejących (np. cześć korytarza). Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie której zgłaszano kolejne poprawki m.in. zmieniono ilość przedstawicieli RN w Komisji ustalając, że jeden z nich będzie Przewodniczącym Komisji, ponadto dopisano punkty dotyczące sporządzenia instrukcji przetargowej oraz wzorów protokołów i zabezpieczenia organizacyjnego przetargu i inne drobne poprawki w tekście. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę o przyjęciu Regulaminu wraz z naniesionymi poprawkami. Uchwała Nr 1/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. Na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Uchwala się Regulamin przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 4. Wybór Komisji przetargowej na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku Potockiego 4. Zaproponowano panią Olgę Bieguńską jako przewodniczącą, a pana Waldemara Sadurę jako członka Komisji. Pani Olga Bieguńska i pan Waldemar Sadura wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji przetargowej. za głosowało 13 osób Komisja przetargowa została wybrana w składzie: pani Olga Bieguńska przewodnicząca Komisji, pan Waldemar Sadura członek Komisji. Pozostałych członków Komisji podadzą KD nr 4 oraz Zarząd. 2

3 5. Przyjęcie Regulaminu korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 oraz stawki kaucji i opłaty za korzystanie z miejsca postojowego w tej nieruchomości. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak przedstawił pismo przedstawiciela budynku Dobra 18/20, pani Antoniny Pusłowskiej, zawierające propozycje poprawek do Regulaminu, w tym m.in. propozycję dopisania na początku zdania w 1 ust. 3 wyrażenia: mieszkający na terenie Dobra 18/20. Pan Jerzy Mazurkiewicz zaproponował, aby w 1 ust. 3 Regulaminu zmienić wyrażenie pozostali członkowie i ich bliscy na: pozostali mieszkańcy i inne osoby. Pani Prezes zaproponowała, aby zostawić bez zmian. Wywiązała się dyskusja dotycząca 1 ust. 3 Regulaminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie następujące propozycje zmian. Propozycję nr 1: pozostawić 1 ust. 3 bez zmian; propozycję nr 2: dopisać wyrażenie mieszkający na terenie Dobra 18/20 ; propozycję nr 3: zmienić wyrażenie pozostali członkowie i ich bliscy na: pozostali mieszkańcy i inne osoby. za propozycją nr 1 głosowało za propozycją nr 2 głosowało za propozycją nr 3 głosowało 6 osób 6 osób 3 osoby Wobec niezgodności wyników głosowania z liczbą głosujących, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał ponowił głosowanie za propozycją nr 1 głosowało za propozycją nr 2 głosowało za propozycją nr 3 głosowało 5 osób 6 osób 3 osoby Została przyjęta propozycja nr 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie uchwałę nr 2/2011. Uchwała Nr 2/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 oraz ustalenia wysokości kaucji i opłaty za korzystanie z indywidualnych miejsc postojowych w tej nieruchomości Na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza oraz Regulaminu korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu SBM Powiśle, uchwala, co następuje: Uchwala się Regulamin korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się stawkę kaucji oraz wysokość miesięcznych opłat w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Opłaty o których mowa w Tabeli nr 1 zasilają przychody eksploatacji bieżącej Spółdzielni. Opłaty o których mowa w Tabeli nr 2 służą pokryciu remontu miejsc postojowych w nieruchomości Dobra 18/

4 wstrzymała się od głosowania 13 osób 6. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2010 r. Pani Prezes Małgorzata Szatan w ramach krótkiego wprowadzenia do dyskusji poinformowała o stanie regulacji prawnej nieruchomości. Skutkiem porządkowania stanów prawnych nieruchomości przez Spółdzielnię jest to, że także m.st. Warszawa zaczęło się przyglądać nieruchomościom Spółdzielni. Wychodzą na jaw błędy Miasta, które Miasto próbuje przerzucić na Spółdzielnię. Przykładem jest wezwanie do zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu położonego między ogrodzeniem szkoły a budynkiem przy ul. Kruczkowskiego 14 o powierzchni 28m kw., za okres 3 lat wstecz, po 500 zł rocznie. Pani Barbara Ostaszewska zwróciła uwagę na błędy w datach podanych w Sprawozdaniu (pomylono rok). Pani Blandyna Wasilewska zapytała o stan sprawy przeciwko Rzemiosło-Projekt. Pani Prezes wyjaśniła, że Sąd ma już opinię geodety, co do tego, gdzie powinna przebiegać droga konieczna, w tej chwili trwa wycena rzeczoznawcy. Opinie biegłych sądowych są przygotowywane na zarządzenie Sądu. Pan Jerzy Mazurkiewicz zapytał o stan sprawy budynku Solec 111. Pani Prezes poinformowała o planowanej rozmowie z Burmistrzem Dzielnicy, na której poruszona zostanie również ta sprawa. Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę 3/2011. Uchwała Nr 3/2011 z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za IV kwartał 2010 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 7. Omówienie rozliczenia kosztów eksploatacji za 2009 r. w podziale na poszczególne budynki. Pani Barbara Ostaszewska podniosła, że nie należy zlecać wykonania podobnych rozliczeń poza Komisją Rewizyjną i Radą Nadzorczą, bo robienie takich zestawień to duży koszt. Pan Waldemar Sadura podkreślił, że z zestawienia kosztów eksploatacji wynika, że jedne budynki mają większe koszty eksploatacji, a inne mniejsze. Pan Marek Kusiak wskazał, że z punktu widzenia oceny statystycznej rozrzut wartości mieści się w prawidłowych wartościach, odchylenie od średniej w dół - ok. 25%, w górę - ok 33 % (budynek przy ul. Potockiego 4). Natomiast trendy można określić dopiero na podstawie zestawienia danych z kilku kolejnych lat, a nie jednego roku. Pan Włodzimierz Czerwiński wskazał, że Potockiego 4 musi tyle kosztować, i tylko ten budynek ma odchylenie od średniej o 33%. Pan Jerzy Mazurkiewicz podkreślił, że przygotowanie zestawienia było niezgodne z głosowaniem przez Walne Zgromadzenie, i Rada Nadzorcza nie powinna o nim dyskutować. Natomiast skoro już to 4

5 ma miejsce, to trzeba zwrócić uwagę, że średnia liczona dla całej Spółdzielni wynosi 44%. Ale są budynki, które wyskakują: Potockiego 4-66%, Solec 83 63%, Orłowicza 6 powyżej 50%. Pan Marek Kusiak zauważył, że każdy z budynków Spółdzielni jest inny. Pan Jerzy Mazurkiewicz zauważył, że właśnie dlatego nie należało rozpatrywać takiego zestawienia kosztów. Pan Waldemar Sadura podkreślił, że zestawienie pokazuje jak naprawdę kształtują się koszty eksploatacji. Celem tego zestawienia jest to, żeby ta wiedza nie była dostępna tylko Komisji Rewizyjnej czy Zarządowi. Skoro obecnie rozliczenia kosztów są prowadzone na poszczególne nieruchomości, to trzeba się tym zająć. Pani Prezes wyjaśniła, jakie czynniki kształtują różnice w kosztach. Są to: 1) wielkość budynku, 2) koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to materiały użyte na budynku, dana robota, itp. Zatem to koszty bezpośrednie kształtują te różnice. Natomiast koszty pośrednie oddziaływają na różnice w kosztach poprzez różnicę w powierzchni nieruchomości. Z tego względu należy skupić się na kosztach bezpośrednich bo tam powierzchnia nieruchomości nie ma znaczenia. Np. na Potockiego 4 w 2009 r. zakładano wodomierze, i to zostało wpisane w koszt eksploatacji. Po stronie przychodów wpisano to, co zapłacili mieszkańcy za wodomierze (a ten fakt nie znalazł się w zestawieniu kosztów). i to było przyczyną tak wysokiego kosztu w tej nieruchomości. Natomiast konserwacja nie była duża na metr kw. Największy koszt konserwacji był na Solec 83, ze względu na remont zsypów (rozkuwane). Zestawienie dla roku 2010 wyjdzie zapewne inaczej. Pani Prezes podsumowała, że korzyścią z przygotowania zestawienia kosztów jest to, że można zobaczyć, jak się kształtowały koszty w danym roku na danej nieruchomości. Natomiast Spółdzielnia nie będzie na tej podstawie ustalać stawek dla poszczególnych budynków. Pani Urszula Prałat poinformowała, że wszystkie budynki Spółdzielni mają ujemny wynik, bo stawka eksploatacyjna w wysokości 0,60 zł za metr kw. nie pokrywa w całości kosztów eksploatacji. Koszty eksploatacji pokrywane są również z przychodu z lokali użytkowych. Nawet koszt użytkowania wieczystego z poszczególnych działek jest odliczany od tego przychodu. To z kolei pomniejsza podatek dochodowy od osób prawnych. Pani Blandyna Wasilewska zapytała, jak w takim razie można wykorzystać to zestawienie, i czy coś należałoby zrobić z budynkami, które przekroczyły stawkę średnią. Pani Prezes odpowiedziała, że to przekroczenie w jednym roku to może być tylko przypadek, że porównać należy tylko koszty bezpośrednie. Na tym dyskusję zakończono. 8. Sprawy wniesione, w tym sprawy różne. Pan Andrzej Cichocki przypomniał, że kilka miesięcy temu była poruszana na zebraniu kwestia zbyt niskiego napięcia w KD 2. Ostatnio rozmawiał z osobami naprawiającymi windy ich zdaniem zbyt niskie napięcie odpowiada za zatrzymywanie się wind. Zatem Spółdzielnia ponosi koszt wzywania ekipy naprawczej, a wystarczyłoby zwiększyć napięcie. Pan Roman Władziński odpowiedział, że Spółdzielnia wystosowała pismo do dostawcy energii 1,5 miesiąca temu i nadal czeka na odpowiedź, zostanie wystosowane ponaglenie. Pan Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że obecnie największą zmorą mieszkańców są remonty poszczególnych mieszkań, co podkreśla na każdym zebraniu Rady Nadzorczej. Ten problem najlepiej obrazuje to, co stało się w budynku Tamka 19/23 (w lokalu na ostatnim piętrze, remontowanym od lipca 2010 r.) gdzie wykonano bez wiedzy spółdzielni przejście na poddasze; to zmusiło Zarząd do zajęcia się sprawą i zgłoszenia jej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pan Roman Władziński dodał, że Spółdzielnia czeka na wyznaczenie daty kontroli przez Inspektora. Dalej pan Jerzy Mazurkiewicz podkreślił, że w rezultacie tego odkrycia, mieszkańcy budynku mają różne podejrzenia, dlatego proponuje zwiększyć nadzór i powołać komisję, złożoną np. z członków GZMiT i pana Władzińskiego jako Kierownika ds. Techniczno-Administracyjnych. Celem komisji byłoby upewnienie się, czy wszystko zostało zrobione, po to, żeby zapobiec narastającemu lękowi mieszkańców. Pani Prezes podkreśliła błyskawiczne tempo wymiany windy, której odbiór przez UDT przewidziano w przyszłym tygodniu. Mieszkańcom należy przekazać oficjalną informację, że Spółdzielnia założyła monitoring. Natomiast co do mieszkania na ostatnim piętrze, to po kontroli Nadzoru kolejnym krokiem będzie udział Prokuratury w sprawie mieszkańca, który ten remont przeprowadził. Będą też prowadzone prace przywracające stan uprzedni. Pan 5

6 Waldemar Sadura zaproponował, aby wrócić do zwyczaju, że każdy lokator musi zgłosić remont, a Spółdzielnia sprawuje nadzór techniczny w trakcie remontu. Pan Jerzy Mazurkiewicz zaproponował pobieranie kaucji, choćby na zwiększone sprzątanie klatki schodowej i windy w czasie remontu. Pani Prezes wyjaśniła, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia kaucji. Natomiast Spółdzielnia opracowała nowy wzór zgłoszenia remontu oraz książki ewidencji kontroli lokali. Ponadto prosimy mieszkańców o powiadomienie, gdy słyszą, że w budynku jest prowadzony remont, żeby Spółdzielnia mogła sprawdzić, czy został on prawidłowo zgłoszony i czy jest prawidłowo wykonywany. Pan Jerzy Mazurkiewicz dodał, że zgłosił uwagi do wzoru zgłoszenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił do wiadomości pismo pana xxx wyjaśniające przyczynę opóźnienia w udostępnienia lokalu celem wywiezienia składowanych w nim śmieci. Stwierdził, że treść pisma nie wpłynie na termin rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu marcowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił pismo pana Jerzego Mazurkiewicza w sprawie bezprawności nagrody rocznej dla Prezes Zarządu Spółdzielni, wzywające Radę Nadzorczą do przeproszenia za bezprawne działanie. Odczytane zostały opinie Komisji Rewizyjnej i prawnika Spółdzielni potwierdzające zgodność działania Rady zgodnie z Kodeksem pracy. Pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował przygotowanie odpowiedzi na piśmie, że Rada Nadzorcza nie widzi podstawy do złożenia przeprosin. 9. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu - podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie Uchwały nr 4/2011 i 5/2011. Uchwała Nr 4/2011 z dnia 28 luty 2011r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku z 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za IV kwartał 2010 r. w wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. wstrzymała się od głosowania 13 osób Uchwała nr 4/2011 została przyjęta. W sprawie uchwały nr 5/2011, zaproponowano, aby wysokość premii kwartalnej wyniosła 25%. za premią w wysokości 20% głosowało za premią w wysokości 25% głosowała Wstrzymała się od głosowania 12 osób 6

7 Wobec powyższego Uchwała nr 5/2011 została przyjęta w następującej treści: Uchwała Nr 5/2011 z dnia 28 luty 2011r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku z 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Członkowi Zarządu Urszuli Prałat premię uznaniową za IV kwartał 2010 r. w wysokości 20 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. przeciwko głosowała wstrzymała się od głosowania 12 osób Na tym zebranie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Olga Bieguńska Marek Kusiak Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 7

1. Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad. Protokół nr 7/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 7 września 2011 r. Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku Obecni: Olga

Protokół nr 3/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku Obecni: Olga Protokół nr 3/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 22.02.2010 roku Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński Teresa Kanty,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku

Protokół nr 4/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku Protokół nr 4/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 29.03.2010 roku Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Marian Kepal,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2008. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Uchwala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ...

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ... Uchwała Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie określenia liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2012

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia r

Protokół nr 9/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia r Protokół nr 9/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 21.10.2013 r Obecni: Teresa Bochen, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Wojciech Fabisiewicz (od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r

Protokół nr 1/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r Protokół nr 1/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r Obecni: Włodzimierz Czerwiński, Marian Kepal, Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r. Warszawa, 27.04.2009 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r. Rozdział I. Skład osobowy Rady Nadzorczej. Rok 2008 jest drugim rokiem pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klaudia Mermel

Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klaudia Mermel Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia 21.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór Lesław Ładniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Witczak Zastępca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2011 r. REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE 1 Podstawa prawna 1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Powiśle

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady

Bardziej szczegółowo

Grodzenie nieruchomości lub zespołu.

Grodzenie nieruchomości lub zespołu. Regulamin korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle. Grodzenie nieruchomości lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.04.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego wygaśnięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r.

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r. Protokół RN Nr 07/2015 z dnia 007.2015 r. Protokół nr 7/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie odbytego w dniu 07.2015 r. Obecni: Przewodniczący Rady Alicja Stadnicka Zastępcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku Na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) byli obecni: 1. Krzysztof Gregorczyk VRN, protokolant posiedzenia 2. Tomasz Grzelak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 7A ------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokół nr 11/11/2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku W 2012 roku Rada Nadzorcza S.M. Centrum Wola pracowała w składzie: Błażejczyk Danuta, Bohun Andrzej, Kotasiak Kazimierz, Lisiowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 23 stycznia 2014 r.

Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 23 stycznia 2014 r. Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 23 stycznia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Julian Sobierajski Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. p. Henryk Morawski Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Zgodnie z przepisami art. 44 46 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. Nr 30, poz.210) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie 32 pkt 1, ppkt 8 Statutu Spółdzielni i 8 pkt 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje: Uchwała Nr 01/07/16 z dnia 27 lipca 2016 roku, protokół nr 02/07/2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 04/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Na podstawie 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 23.10.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 05.05.2010 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 05.05.2010r. otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2015

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2015 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2015 Protokół nr 1/2015 z dnia 22.01.2015 r. Uchwała nr 1/2015 Na podstawie 42 ust. 1 pkt 1 Statutu i 11 pkt 2 Regulaminu Zasad Rozliczania Kosztów GZM i Ustalenia Opłat za Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 13/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ NR 13/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu 04.12.2013r. PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

Protokół RN Nr 07/2016 z dnia r.

Protokół RN Nr 07/2016 z dnia r. Protokół RN Nr 07/2016 z dnia 14.06.2016 r. Protokół nr 7/2016 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie odbytego w dniu 14.06.2016 r. Obecni: Przewodniczący Rady Alicja Stadnicka Zastępcy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2011. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 8/2011. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ NR 8/2011 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach odbytego w dniu 04.07.2011r. PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2010 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r.

Protokół Nr 12/2010 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia r. Protokół Nr 12/2010 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu - Zdroju z dnia 17.12.2010 r. Obecni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r. Warszawa, 26.04.2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2009

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2009 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2009 Protokół nr 1/2009 z dnia 16.01.2009 r. Uchwała Nr 1/2009 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2014

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2014 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2014 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Protokół. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu r.

Protokół. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu 11.08.2011 r.. Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3 Ad. 4. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie spółdzielni, wg listy obecnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r.

Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r. Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu 06.06.2013r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz Radca Prawny zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2010

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2010 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROK 2010 Protokół nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała Nr 1/2010 analizę finansową Spółdzielni za 2009 rok. Analiza całokształtu działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r.

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r. Wrocław, 13.09.2007 Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06 i 13 września 2007r. Zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu wzięli udział: Przwodnicząca Rady Nadzorczej p. Anna Zawadzka, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/2010 z dnia r.

Protokół Nr 38/2010 z dnia r. Protokół Nr 38/2010 z dnia 209.2010 r. Protokół Nr 38/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 209.2010 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad statutową działalnością Spółdzielni oraz inicjuje nowe rozwiązania i usprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni,zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów : 1) Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku.

Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku. Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29.04.2014 roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej SML-Wł w K-J zwołane zostało zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 26.02.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 26.02.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 26.02.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczycącego wykreślenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r.

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. UCHWAŁA NR 78 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia 24.09.2013 r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r.

Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r. Protokół nr 1 /14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 30 stycznia 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2013. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniach: 24.04.2013r.

PROTOKÓŁ NR 4/2013. posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniach: 24.04.2013r. PROTOKÓŁ NR 4/2013 posiedzenia Wspólna Praca w Katowicach odbytego w dniach: 24.04.2013r. PORZĄDEK POSIEDZENIA 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i władności do podejmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. REGULAMIN Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. I. Podstawy i zakres działania. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM Bieńczyce w dniu r.

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM Bieńczyce w dniu r. Regulamin Zarządu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce działając na podstawie: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZASPA" w Gdańsku

REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd działa na zasadach określonych przepisami : - Ustawy z dnia 16 września 1982r.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 31072013r PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1 Otwarcie posiedzenia 2 Przyjęcie porządku obrad 3 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej z 14 maja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 14 kwietnia 2016 r. Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 7A ------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokół nr 04/04/2016

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK r r. PROJEKTY UCHWAŁ

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK r r. PROJEKTY UCHWAŁ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CICHY KĄCIK 07.05.2014 r. 30.05.2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 /2014 Spółdzielni Mieszkaniowej,,Cichy Kącik we Wrocławiu część w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY OSIEDLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN RADY OSIEDLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU REGULAMIN RADY OSIEDLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ JEŻYCE W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada osiedla działa na zasadach określonych postanowieniami 134 137 statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2015. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zaleceń polustracyjnych po przeprowadzeniu lustracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODGÓRZE W KRAKOWIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODGÓRZE W KRAKOWIE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODGÓRZE W KRAKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 IX 1982 r. prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK" W KRAKOWIE.

R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ HUTNIK W KRAKOWIE. 1 R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK" W KRAKOWIE. 1. 1. Walne Zgromadzenie, zwane dalej Zgromadzeniem jest najważniejszym organem Spółdzielni i obraduje na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 Rada jest organem Spółdzielni nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr.../2016

U c h w a ł a Nr.../2016 Zał. nr...do prot. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2015. podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania przy: 1. włączeniu do powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SBM WŻB

PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SBM WŻB PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SBM WŻB ZMIANA STATUTU SBM WŻB Proponowane zmiany statutu w świetle obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443 j.t.) oraz

Bardziej szczegółowo