Instrukcja aplikowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja aplikowania"

Transkrypt

1 Instrukcja aplikowania dla Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG udział w Seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw-Darczyńców 1

2 O Funduszu Współpracy Dwustronnej część b Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego udostępnia w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b środki w wysokości EUR (tj PLN, liczone według kursu 1 EUR = 4,1755 PLN) [średni kurs Europejskiego Banku Centralnego z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc opublikowania ogłoszenia]. Dostępne środki mają na celu dofinansowanie udziału polskich beneficjentów i partnerów projektów z Państw-Darczyńców (tj.: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) w ramach dwóch naborów wniosków do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w seminarium z zakresu partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw-Darczyńców, które odbędzie się w Norwegii (Oslo) w dn. 14 października 2014 r. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim, dlatego wymagane jest, aby zgłaszane osoby dysponowały komunikatywną znajomością tego języka. Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach FWD - część "b": - podpisanie umowy finansowej z Operatorem Programu w sprawie realizacji projektu ze środków Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach I lub II naboru wniosków. W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie 90% kwalifikowanych kosztów 1 związanych z udziałem w seminarium jednego przedstawiciela swojej instytucji oraz po jednym przedstawicielu instytucji partnerskich. Pozostała kwota będzie musiała zostać zapewniona przez wnioskodawcę lub partnerów. Wnioskodawca/Partner musi wykazać posiadanie środków na zapewnienie wkładu własnego finansowego dołączając do formularza aplikacyjnego Pisemne oświadczenie dyrektorów/kierowników instytucji gwarantujące wniesienie wkładu własnego do projektu (odrębnie dla Lidera i Partnerów projektu proporcjonalnie w części wnoszonej przez stronę). Dofinansowanie w ramach FWD część b wypłacane jest w formie refundacji rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z udziałem w seminarium. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych wnioskodawców w ramach FWD część b będzie uzależniona od liczby i wnioskowanej kwoty złożonych wniosków oraz dostępności środków w ramach części b FWD. Maksymalna wysokość wnioskowanego dofinansowania przypadająca na jednego wnioskodawcę (uwzględniająca koszty udziału w seminarium dla 1 W przypadku jeśli wnioskodawca jest instytucją prowadzoną i finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana kwota może wynosić 100%. 2

3 Polskiego Lidera i Partnera/ów, w tym opłatę konferencyjną na jednego uczestnika wynoszącą 1200 PLN) wynosić będzie EUR, tj PLN. Kwalifikowalność kosztów w ramach FWD: Następujące kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b : 1. opłata konferencyjna dla jednego przedstawiciela instytucji wnioskodawcy oraz po jednym przedstawicielu instytucji partnerskich (w wysokości 1200 PLN/ 1 uczestnika, która obejmuje udział w 1-dniowym seminarium w dn. 14 października 2014 r., w tym kolację w dniu poprzedzającym (13 października 2014 r.), lunch w dniu seminarium, materiały oraz oprowadzanie po Oslo po zakończeniu seminarium w dn. 14 października 2014 r. 2. koszty podróży i przejazdów lokalnych; 3. koszty zakwaterowania i wyżywienia - maksymalnie 3 dni na jednego uczestnika (*koszty te uwzględniają także diety w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wysokość diet wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej); 4. opłaty bankowe, w tym koszty przelewów Wydatki ponoszone w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b powinny mieścić się w okresie od daty decyzji ws. przyznania środków w ramach FWD do dnia 20 października 2014 r. Termin i sposób składania wniosków II nabór wniosków odbywa się w terminie od 4 do 22 sierpnia br. Wniosek musi zostać złożony do Operatora Programu w wersji papierowej wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty muszą być podpisane i parafowane na każdej stronie oraz poświadczone za zgodności z oryginałem jeśli dot.) drogą pocztową, przesyłką kurierską (w tych przypadku decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną musi być opatrzona następującymi sformułowaniami: 3

4 wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego MF EOG ; pełna nazwa i adres wnioskodawcy. Wnioskodawca składa do Operatora: 1 komplet dokumentów (wniosek i załączniki) w wersji papierowej, tj.: 1 oryginalnie podpisany i parafowany egzemplarz wniosku Osoby uprawnione do reprezentowania danej instytucji parafują wniosek na każdej stronie, a na ostatniej stronie składają podpisy oraz pieczęć. 1 komplet załączników (komplet może stanowić kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do takiego potwierdzania), tj.: oświadczenia wnioskodawcy/partnerów potwierdzające posiadanie środków na zapewnienie wkładu własnego; pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 1 płyta CD/DVD z kompletem skanów podpisanych dokumentów aplikacyjnych (dopuszczalne formaty dokumentów: RTF, DOC, PDF, JPG). Komplet dokumentów zawierający oryginalny egzemplarz wniosku wraz z załącznikami i płytą CD/DVD powinien być spięty w odrębny, kompletny zestaw. Zasady wyboru wniosków Po wpłynięciu do Operatora Programu wniosku do Funduszu Współpracy Dwustronnej część b zostanie on poddany weryfikacji przez Operatora Programu zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie sprawdzającej FWD część b. Weryfikacja będzie trwała do 10 dni roboczych. W razie nieścisłości lub wątpliwości dotyczących złożonej dokumentacji wnioskodawca zostanie poproszony o dokonanie uzupełnień lub wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych (czas na uzupełnienia i wyjaśnienia wstrzymuje czas weryfikacji wniosku). Kryteria administracyjne niepodlegające uzupełnieniom: 1. Niezłożenie wniosku do Operatora we właściwym terminie. 2. Przygotowanie wniosku na nieodpowiednim formularzu lub niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. 3. Niezłożenie oryginału wniosku. 4. Wypełnienie wniosku w innym języku niż język polski. 5. Niekompletność formularza wniosku. Kryteria administracyjne podlegające uzupełnieniom: 1. Brak pieczęci, paraf i podpisów osób uprawnionych pod wnioskiem i załącznikami. 4

5 2. Niespójność informacji w złożonych dokumentach, w tym niespójność wersji elektronicznej z wersją papierową. 3. Niezłożenie wymaganej wersji elektronicznej dokumentacji (na płycie CD/DVD). 4. Brak poświadczenia za zgodność z oryginałem wymaganych stron dokumentów. 5. Brak wymaganych załączników w wersji papierowej, w tym oświadczenia potwierdzającego posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego. Kryteria kwalifikacji niepodlegające uzupełnieniom: 1. Niekwalifikowany wnioskodawca. 2. Niekwalifikowany/i Partner/-zy. 3. Niekwalifikowany typ działania dwustronnego. Kryteria kwalifikacji podlegające uzupełnieniom: 1. Kwota dofinansowania niezgodna z wytycznymi Funduszu Współpracy Dwustronnej część b. 2. Niespełnienie kryterium wysokości wkładu własnego. 3. Niepoprawne sklasyfikowanie kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach działań refundowanych z Funduszu Współpracy Dwustronnej - część b. 4. Zgłoszenie nieodpowiedniej liczby uczestników, tj. powyżej jednego przedstawiciela/instytucję. Uwaga!: Błędy niepodlegające korekcie/poprawie podczas procedury uzupełnień powodują odrzucenie wniosku o refundację ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej część b : Weryfikację wniosku o dofinansowanie w ramach FWD część b dokonują pracownicy Operatora Programu MKiDN. O wyniku procedury weryfikacji wniosku o dofinansowanie w ramach FWD część b Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. Operator Programu biorąc pod uwagę dostępność środków w ramach FWD proponuje wysokość przyznanego dofinansowania. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdza propozycję przedłożoną przez Operatora Programu. Operator niezwłocznie informuje Wnioskodawcę o wysokości otrzymanego dofinansowania w ramach FWD część b. Nie ma procedury odwołań od decyzji ws. przyznanego dofinansowania w ramach FWD część b. Zawarcie umowy finansowej Operator Programu zawiera umowę finansową dla każdego zatwierdzonego wniosku w terminie 2 miesięcy od ostatecznej decyzji ws. dofinansowania w ramach FWD część b. Umowa finansowa określa warunki i zasady wsparcia oraz role i zakres odpowiedzialności stron. 5

6 Przed podpisaniem umowy finansowej Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Operatora Umowy Partnerskiej/Partnership Agreement (opracowanej wg wzoru Operatora) podpisanej z wszystkimi partnerami, w imieniu których występuje o środki w ramach FWD część b. Do dnia 3 listopada 2014 r. Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia do Operatora Programu Zestawienia poniesionych wydatków w ramach Funduszu Współpracy dwustronnej część b, na podstawie którego Operator Programu wypłaci, w terminie 20 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania, refundację wydatków w ramach FWD część b, zgodnie z umową finansową. Do wydatków ponoszonych w ramach FWD część b mają zastosowanie zasady dotyczące dokumentowania przedstawione w pkt. 7 II części Podręcznika Beneficjenta Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, pt. Jak rozliczać środki? 6

7 FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ NA POZIOMIE PROGRAMU część b REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SEMINARIUM Z ZAKRESU PARTNERSTW ORAZ WYMIANY WIEDZY, DOŚWIADCZEŃ I NAJLEPSZYCH PRAKTYK POMIĘDZY LIDERAMI PROJEKTÓW Z POLSKI I PARTNERAMI Z PAŃSTW-DARCZYŃCÓW Jak wypełnić wniosek UWAGA: Fundusz Współpracy Dwustronnej część b dotyczy wyłącznie refundacji wydatków związanych z udziałem w Seminarium z zakresu partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw-Darczyńców. Środki z Funduszu są dostępne zarówno dla liderów projektu z Polski i ich partnerów z Państw-Darczyńców (po jednym przedstawicielu na instytucję). Wnioskodawcami w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b mogą być wyłącznie beneficjenci Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, którzy otrzymali dofinansowanie na rzecz realizacji projektów w ramach I lub II naboru wniosków. 1. Nazwa przedsięwzięcia 1.1. Nazwa działania dwustronnego Działanie wpisane w formularz wniosku aplikacyjnego: Udział w seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw-Darczyńców 1.2. Tytuł projektu w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Należy podać kompletny tytuł projektu realizowanego w ramach I lub II naboru wniosków do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, zgodny z aktualną dokumentacją. 2. Pełna nazwa Wnioskodawcy Należy podać pełną nazwę Wnioskodawcy w języku polskim, zgodną z dokumentacją aplikacyjną w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Przedstawiciel Wnioskodawcy Należy podać imię i nazwisko oraz funkcję/stanowisko przedstawiciela Wnioskodawcy wydelegowanego do wzięcia udziału w seminarium partnerskim. UWAGA: Kwalifikowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b jest wyłącznie udział jednego przedstawiciela Wnioskodawcy. 7

8 3. Partnerzy z Państw-Darczyńców 3.1 Liczba partnerów z Państw-Darczyńców biorąca udział w projekcie w ramach I lub II naboru wniosków do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Należy określić liczbę partnerów z Państw-Darczyńców, z którymi wnioskodawca miał/ma podpisane umowy partnerskie dla projektu realizowanego w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z dokumentacją projektową. Liczbę należy wpisać w prostokątne pole. 3.2 Liczba partnerów z Państw-Darczyńców, w imieniu których Wnioskodawca występuje o środki w ramach FWD część b Należy określić liczbę partnerów z Państw-Darczyńców, z którymi wnioskodawca miał/ma podpisane umowy partnerskie dla projektu realizowanego w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i w imieniu których występuje o środki w ramach FWD. Liczbę należy wpisać w prostokątne pole. UWAGA: Liczba partnerów biorąca udział w seminarium partnerskim w ramach FWD część b nie musi być tożsama z liczbą wykazaną w pkt W przypadku jeśli wnioskodawca występuje w imieniu mniejszej liczby partnerów niż zakłada projekt w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego bądź wyłącznie w swoim własnym, zobowiązany jest do podania przyczyn nieuwzględnienia wszystkich partnerów w pkt Opis partnerów Należy podać nazwy wszystkich instytucji partnerskich z Państw-Darczyńców, które wnioskodawca zgłasza do wzięcia udziału w seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw-Darczyńców. W przypadku jeśli wnioskodawca występuje w imieniu mniejszej liczby partnerów niż zakłada projekt w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego bądź wyłącznie w swoim własnym, zobowiązany jest do podania przyczyn nieuwzględnienia wszystkich podmiotów. Należy opisać dotychczasową współpracę z partnerem/-ami oraz sposób kontaktowania się Wnioskodawcy z partnerem/-ami przed/ w trakcie/ po zakończeniu realizacji projektu. Dodatkowo należy wskazać, czy partnerzy mieli dotychczas możliwość spotkania się w trakcie realizacji projektu (jeśli tak proszę opisać). Proszę określić plany na współpracę w przyszłości (np. typy wspólnych projektów). Limit znaków:

9 3.4 Przedstawiciele partnerów Należy podać nazwy reprezentowanych instytucji partnerskich oraz imiona, nazwiska i funkcje/stanowiska ich przedstawicieli, wykazanych w pkt. 3.2, wydelegowanych do wzięcia udziału w seminarium partnerskim. UWAGA: Kwalifikowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b jest wyłącznie udział jednego przedstawiciela w ramach jednej instytucji partnerskiej Oczekiwania związane z udziałem w seminarium Należy określić (max znaków) oczekiwania Wnioskodawcy i partnera/ów związane z udziałem w seminarium, w tym m.in. zakres zagadnień, które mogą zostać uwzględnione w programie. 4. Opis wydatków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b i uzasadnienie potrzeby ich realizacji Wnioskodawca, który ubiega się o środki z Funduszu, zobowiązany jest opisać (max znaków) planowane wydatki, o dofinansowanie których występuje. Data poniesienia stosownego wydatku w ramach FWD część b powinna mieścić się w okresie między datą decyzji ws. dofinansowania w ramach FWD część b a 20 października 2014 r. Dodatkowo, w zwięzłym opisie należy uzasadnić potrzebę udziału w seminarium z zakresu rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy liderami projektów z Polski i partnerami z Państw-Darczyńców. 5. Koszty planowanych działań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej część b w ramach Opłat i kosztów podróży za udział w seminarium partnerskim Należy uzupełnić tabele wpisując koszty planowanych działań w PLN, przyporządkowując je do odpowiedniej kategorii: a) Opłata konferencyjna w wysokości 1200 PLN/uczestnika pomnożona przez liczbę zgłaszanych osób*; b) Koszty podróży i przejazdów lokalnych c) Koszty zakwaterowania i wyżywienia*; d) Opłaty bankowe, w tym koszty przelewów. *Opłata konferencyjna musi zostać wpłacona przez Wnioskodawcę/Partnera/ów bezpośrednio na konto Norweskiej Rady Sztuki w koronach norweskich w wysokości określonej przez Operatora po zakończeniu naboru wniosków do FWD działanie b, jednak nie większej niż równowartość 1200 PLN/uczestnika. Zastosowany do wymiany waluty przez Wnioskodawcę kurs NOK powinien zostać określony według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania płatności. Po zrealizowaniu płatności, Norweska Rada Sztuki 9

10 opracuje listę uczestników, która będzie uznana za dokument potwierdzający dokonanie płatności na opłatę konferencyjną. *W pozycji Koszty zakwaterowania i wyżywienia mieszczą się koszty diet. Należy pamiętać, że diety dla polskich instytucji przysługują wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wysokość diet wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. *Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców rozliczają wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie i podróże zgodnie z legislacją krajową, np. w przypadku Norwegii aktualne dane dot. wysokości obowiązujących stawek są publikowane na stronach Ministerstwa Samorządu Terytorialnego i Modernizacji - States sater. W przypadku liczby pozycji większej niż uwzględniona w formularzu należy dodać kolejne wiersze. W wierszu SUMA należy podać zsumowane wydatki w PLN. * UWAGA: 1. opłata konferencyjna dla jednej osoby obejmuje udział w 1-dniowym seminarium w dn. 14 października 2014 r., w tym kolację w dniu poprzedzającym (13 października 2014 r.), lunch w dniu seminarium, materiały oraz oprowadzanie po Oslo po zakończeniu seminarium w dn. 14 października 2014 r. 2. można zgłosić wyłącznie jednego uczestnika dla danej instytucji. UWAGA: we wniosku do Funduszu wykazać należy tylko wydatki kwalifikowane do dofinansowania. VAT jest kosztem kwalifikowany wyłącznie jeśli nie podlega możliwości odzyskania. 6. Budżet Należy wypełnić tabelę wykazując: wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków FWD w PLN; wartość wkładu własnego finansowego w PLN; całkowite koszty kwalifikowane w PLN (wykazana w tym wierszu wartość musi być zgodna z sumą wydatków wykazaną w pkt. 5). Ponadto należy określić udział procentowy wnioskowanej kwoty dofinansowania ze środków Funduszu oraz wkładu własnego finansowego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych w ramach FWD część b. UWAGA: W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 90 % kwalifikowanych kosztów. Pozostała kwota będzie musiała zostać zapewniona przez Beneficjenta/Partnera/-ów. W przypadku jeśli Beneficjent jest instytucją prowadzoną i finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana kwota może wynosić 100%. 10

11 UWAGA: Maksymalna wysokość dotacji w ramach Funduszu wyrażona kwotowo nie może przekroczyć limitu określonego przez Operatora Programu. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY i PODPISY Wniosek aplikacyjny wymaga formalnego podpisu, przez osobę(-y) uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać podpisany przez osobę do tego upoważnioną, co wymaga załączenia do wniosku stosownego upoważnienia w wersji pisemnej. W przypadku liczby przedstawicieli prawnych/osób upoważnionych do podpisania wniosku większej niż przewidziana w formularzu, należy do tabeli dodać kolejne wiersze. Po wydrukowaniu wniosku należy dane te uzupełnić o podpis i pieczątkę właściwej/ych osoby/ób. Należy pamiętać o tym, że podpis pod całością wniosku jest jednocześnie podpisem pod Oświadczeniami i oznacza ich akceptację. Podpis powinien być własnoręczny (pieczątki z podpisem, osoby podpisujące wniosek z upoważnienia bez ważnego pełnomocnictwa lub fotokopie podpisu są nie do przyjęcia). Po wydrukowaniu wniosku należy także przybić pieczęć Wnioskodawcy na ostatniej stronie wniosku w oznaczonym polu. Nie należy wypełniać pól w tabeli na pierwszej stronie wniosku, przeznaczonych do wypełnienia przez Operatora Programu dot. nazwy wnioskodawcy, daty wpływu wniosku oraz daty decyzji, a także wysokości dofinansowania. 11

Instrukcja aplikowania

Instrukcja aplikowania Instrukcja aplikowania dla Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji.

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Konkurs na rewitalizację został ogłoszony 4 listopada br. Jego podstawą jest umowa zawarta między Województwem

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Numer dokumentu: 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Numer : 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Przyznane

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 Małgorzata Bacińska, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1 Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę

1 Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW Minister Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

4/12/2017. Wypełnianie Wniosku o dofinansowanie. Procedura aplikowania o środki. Wniosek o dofinansowanie 1

4/12/2017. Wypełnianie Wniosku o dofinansowanie. Procedura aplikowania o środki. Wniosek o dofinansowanie 1 Wypełnianie Wniosku o dofinansowanie Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów podczas II naboru wniosków Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai Kwiecień 2017 Procedura aplikowania o środki II nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Obszar programowy nr 29 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Obszar programowy nr 29 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW OTWARTY KONKURS FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL14 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 2/2017

Ogłoszenie nr 2/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 2/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURS GRANTOWY Uczę się z ANWILEM II edycja. Instrukcja

WNIOSEK KONKURS GRANTOWY Uczę się z ANWILEM II edycja. Instrukcja WNIOSEK KONKURS GRANTOWY Uczę się z ANWILEM II edycja Instrukcja Przedłożenie wniosku jest warunkiem niezbędnym ubiegania się o grant z Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA Wniosek jest opiniowany przez Radę Programową

Bardziej szczegółowo

http://www.mos.gov.pl/drukuj/22069_ogloszenie_o_naborze_wniosk... OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

http://www.mos.gov.pl/drukuj/22069_ogloszenie_o_naborze_wniosk... OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 von 6 07.02.2014 09:42 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy norweskich dla Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku FWD o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego

Instrukcja wypełniania wniosku FWD o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego Instrukcja wypełniania wniosku FWD o przyznanie środków pochodzących z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Jacek Mikuszewski Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.30 10.30 Założenia Programu oraz przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z obszaru kultury

Finansowanie projektów z obszaru kultury Finansowanie projektów z obszaru kultury Fundusz Wymiany Kulturalnej Marek Góźdź Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Plan prezentacji Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Kraśnik 2016.01.15 Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego Zintegrowany system automatycznej, wieloparametrycznej

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tytuł programu: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa PROGRAM lub inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku 1. Cel programu Wykonanie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017

NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". NR OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW: 3/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Program Ministra 1 Priorytet 1 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ KARTA OCENY FORMALNEJ NAZWA FUNDUSZU: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 2013 Nazwa Osi Priorytetowej: I Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek 18.01.2012r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż Beneficjenci poddziałań 1.1.5-1.1.9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3)

Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3) Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3) Alicja Młyńska Koordynator Sekcji płatności i sprawozdań 1.1 RPO Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk, 01/12/2011 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX

Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX I. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Numer umowy Beneficjent Prawny przedstawiciel Beneficjenta Pan/Pani Imię Nazwisko Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Załącznik V. Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B)

Załącznik V. Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B) Załącznik V Formularze Raportu Finansowego (V-A) i Technicznego (V-B) ZAŁĄCZNIK V A FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH RAPORT FINANSOWY DOTYCZĄCY KOSZTÓW WDROŻENIA ZGODNIE Z UMOWĄ WSPARCIA Nr 2003/000-580.06.05-04/kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020 Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr I/EFRROW/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OFERTY na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego. Ofertę należy

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ 2014-2020 Centrum Unijnych Projektów Transportowych 17 i 18 marca 2016 OGŁOSZENIE KONKURSU: Program

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

NABÓR 6/2017/G. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

NABÓR 6/2017/G. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Data publikacji ogłoszenia: 12.09.2017 r. NABÓR 6/2017/G Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017 Załącznik do uchwały Nr 51/2043/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie Kryteria formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Uwaga: Pierwszą stronę formularza wniosku wypełnia pracownik Operatora Dotacji. 1. OPIS PROJEKTU 1.1. Tytuł Tytuł Projektu powinien być opisowy,

Bardziej szczegółowo

Połaniec, projektu

Połaniec, projektu Połaniec, 2017.06.14 Zapytanie ofertowe nr 2/WUP/2017 na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Podstawa: Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 maja 2014 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:...

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:... /data wpływu do Urzędu/ Łomża, dn... Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia na zasadach określonych w art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo