TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OD DNIA r. Ostrów Mazowiecka 2015 r.

2 SPIS TREŚCI strona Rozdział 1 - Zasady pobierania prowizji i opłat Rozdział 2 - Rachunki i rozliczenia złotowe Rozdział 3 - Rachunki i rozliczenia walutowe Rozdział 4 - Kredyty i gwarancje...10 Rozdział 5 - Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla osób fizycznych...13 Rozdział 6- Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla PKZP, Rad Rodziców oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 16 Rozdział 7 - Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej oraz książeczki mieszkaniowej...19 Rozdział 8 - Rachunki oszczędnościowych lokat terminowych dla osób fizycznych...20 Rozdział 9 - Rachunki oszczędnościowe Uniskarbiec Rozdział 10-Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej VISA Classic Debetowa Rozdział 10.1-Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty kredytowej VISA Credit...23 Rozdział Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej MasterCard Debit Pay Pass. 24 Rozdział 11- Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty płatniczej Visa Business Debetowa dla przedsiębiorców, rolników, i pozostałych podmiot...25 Rozdział 11.1-Prowizje i opłaty dotyczące wydawania i korzystania z karty kredytowej VISA Business Credit Rozdział 12 Prowizje i opłaty od operacji dewizowych osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych Rozdział 13-Inne opłaty

3 Rozdział 1: Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: a) Bank Spółdzielczy należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oraz jednostki organizacyjne banku tj. centrala, oddziały, filie, punkty kasowe. b) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. c) taryfa oznacza Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy i jego jednostki organizacyjne. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy bankiem, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez bank z instytucjami lub przedsiębiorstwami,przedsiębiorcami oraz z osobami fizycznymi na zlecenie których dokonywane są operacje. Bank Spółdzielczy pobiera prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. 4. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta bank przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 5. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. b) wypłat na pokrycie zobowiązań banku np.: z tyt. dostaw, robót i usług., c) wpłat z tyt. spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym, 6. Prezes Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu ze względu na interes Banku Spółdzielczego lub interes społeczny, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych lub wyższych niż ustalone w taryfie lub nawet odstąpić od pobierania prowizji i opłat. 7. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Prezes BS, Zarząd BS, poszczególni członkowie Zarządu oraz dyrektorzy/kierownicy na piśmie w drodze negocjacji z klientem opłatę za daną czynność bankową nie wyższą niż 150 zł. 8. Obowiązek pobierania prowizji i opłat od czynności bankowej oraz jej wysokości ustala na podstawie taryfy, pracownik Banku Spółdzielczego dokonujący danej czynności lub przyjmujący dowód księgowy w przypadku wpłaty gotówkowej wpisuje kwotę prowizji na wszystkich odcinkach dowodu kasowego. 3

4 9. Opłatę z tytułu otwarcia rachunku bankowego pobiera się jednorazowo przy otwarciu rachunku od posiadacza rachunku. 10. Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie z góry za dany miesiąc. Opłatę pobiera się po raz pierwszy za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku bez względu na ilość dni funkcjonowania rachunku w danym miesiącu. (w przypadku otwarcia rachunku w terminie do dnia 10-go opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest automatycznie, natomiast po 10 należy pobrać ręcznie) 11. Prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na rachunkach bankowych prowadzonych w banku Spółdzielczym pobierane są od posiadacza rachunku bankowego na bieżąco lub miesięcznie w zależności jak zawarte jest w umowie nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc (na koniec każdego miesiąca). 12. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z taryfą lub na podstawie umowy nie podlegają zwrotowi. 13. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 14. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego zwanej dalej Tabelą. 15. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 16. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie postanowiły inaczej. 17. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjantowi w bilonie przeliczane są na złote, wg obowiązującej Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego bez pobierania prowizji za przewalutowanie zgodnie z zasadą: a) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży, 18. Opłata za rozliczenie transzy kredytu pobierana jest od kredytów inwestycyjnych i mieszkaniowych w ciągu 7 dni od daty rozliczenia transzy. (Od kredytów wypłaconych jednorazowo nie pobiera się opłaty). W umowie kredytowej lub we wniosku kredytowym należy określić ilość transz. 19. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z miesięcznej opłaty abonamentowej za Home Banking 20. Wszystkie prowizje i opłaty nie związane z produktem bankowym są opodatkowane podatkiem VAT. Osoba przyjmująca opłatę wystawia fakturę VAT. 4

5 Lp. Tytuł Spółki, Spółdzielnie, Przedsiębiorstwa, Przeds. Indywid 1. Rozdział 2: Rachunki i rozliczenia złotowe Wynajem Lokali 2 Podm. działające na rzecz gosp. Domowych 3 Podmioty Gospodarcze Instytucje rządowe i samorządowe 4 Rolnik 5 1 Opłata za otwarcie rachunku Bez opłat 2 Opłata za zamknięcie rachunku 3 a)opłata za prowadzenie 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 6 zł 18 zł rachunku podstawowego, bieżącego b)opłata za prowadzenie 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 6 zł 18 zł rachunku pomocniczego 4 a) Wpłaty na rachunek podstawowy, bieżący 0,3%nie mniej niż 3 zł.od każdej wpłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wpłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wpłaty b) Wpłata na rachunek pomocniczy 0,5% nie mniej niż 3 złod każdej wpłaty 0,5%nie mniej niż 3 zł.od każdej wpłaty 0,5%nie mniej niż 3 zł.od każdej wpłaty 5 a)wypłaty z rachunku podstawowego, bieżącego b)wypłaty z rachunku pomocniczego 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty 0,3%nie mniej niż 3 zł od każdej wypłaty Inne Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty niepodjętej) Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 0,15% min. 50 zł. Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem r-ku ustalane są indywidualnie w zależności od stopnia złożoności transakcji Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem r-ku ustalane są indywidualnie w zależności od stopnia złożoności transakcji 0,15% min. 50 zł. 0,15% min. 50 zł. 0,15% min. 50 zł. 0,15% min. 50 zł. 0,15% min. 50 zł

6 Inne czynności/usługi bankowe dla podmiotów instytucjonalnych Lp. Tytuł Stawka podstawowa 1. Za otwarcie rachunku bankowego: a) rachunku powierniczego b) rachunku administrowanego 2. Za prowadzenie rachunku bankowego: a) rachunku powierniczego 18 zł b) rachunku administrowanego 25 zł 3. Zmiany w dokumentach funkcjonujących r-ków bankowych (np.adresu, wzoru pieczątki, karty wzorów podpisu, nazwy itp.) od każdej zmiany Uwaga : Nie dotyczy zmiany z przyczyn zależnych od Banku 4. Za przelewy jednorazowe: a) Elixir - na rachunki bankowe w innym banku 3 zł b) na rachunki wew. BS Ostrów Maz i jedn. organizacyjnych c) realizowane w systemie SORBNET - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł d) (niezależnie od opłaty za przelew) 5. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach Uwaga: Prowizje pobiera się od wpłacającego na bieżąco. 6. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew. 7. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tyt. zabezpieczeń umów zawieranych z innymi bankami, instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Uwaga: Opłata pobierana jest z rachunku Klienta. 9. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych 30 zł 0,5%,nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 300 zł 2 zł od każdego zlecenia 5 zł 50 zł od każdej blokady 2 zł od każdego blankietu czekowego 10. Za potwierdzenie blankietu czekowego rozrachunkowego 10 zł od każdego blankietu czekowego 11. Wypłata czeku gotówkowego potwierdzonego, prowadzonego przez inny bank 12. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS jako zabezpieczenie należności innego banku 13. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych 14. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 0,5% od kwoty nie mniej 15 zł 50 zł od każdego pełnomocnictwa 10 zł od jednego zgłoszenia 30 zł 15. Za sporządzenie wyciągu dziennego Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z r-ku bankowego 10 zł b) jednego dowodu do wyciągu c) za każdy poprzedni rok 5zł 7 zł 6

7 Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 16. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 7 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 17. Zmiana hasła do udzielania informacji przez telefon 3 zł od każdej zmiany 18. Za wydanie na wniosek Klienta: a) opinii bankowej tj. obrotów na rachunku, współpracy, tyt. egzekucyjnych (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej - zdolność kredytowa) b) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego c) opłata za wydanie opinii bankowej o posiadanej zdolności kredytowej z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznofinansowej 19. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika. 20. Realizacja polecenia zapłaty (przychodzące i wychodzące) Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 21. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika/wierzyciela Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 22. Wysyłanie wyciągów z r-ku bankowego po każdej operacji Uwaga: Za jeden wysłany wyciąg w miesiącu klient jest zwolniony z opłaty. 23. ECORPONET a) Opłata jednorazowa za udostępnienie do rachunku bankowego systemu bankowości elektronicznej ecorponet: - dla jednego użytkownika - dla dwóch użytkowników - za każdego kolejnego użytkownika zł zł 0,3% od kwoty nie mniej niż 10zł nie więcej niż 100 zł 3,0 zł od każdej operacji 5,0 zł od każdej operacji 5 zł od każdej wysyłki 125 zł 250 zł 1 b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku - wewnętrzne na rachunki w BS Ostrów Maz i jedn.organ. 24. Home Banking: 1,00 zł a) instalacja 100 zł b) miesięczna opłata 70 zł c) przelewy: -wysyłane na rachunki w innym banku -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz. i jedn. organ. d) zmiana miejsca instalacji systemu u Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi e) ponowna instalacja systemu spowodowana uszkodzeniem przez Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 1,50 zł 7

8 f) naprawa wyposażenia, którego uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkowania- stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 25. Bank internetowy: a) miesięczna opłata b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn. organ. c) zmiana login/hasła do banku internetowego na życzenie klienta (wymagana forma pisemna) 1,00 zł 5 zł od każdej zmiany Uwaga: O ile zablokowanie dostępu nie wynikało z postanowień umowy. 26. SMS a) po zmianie salda 8 zł m-cznie b) raz dziennie 5 zł m-cznie c) na żądanie 5 zł m-cznie 27. Bankofon 5 zł m-cznie 28. Wymiana zużytych lub zniszczonych znaków pieniężnych 0,2% od kwoty nie mniej niż 5 zł 29. Wymiana jednych wartości znaków pieniężnych na drugie (monety na banknoty lub odwrotnie) 30. Opłata za uruchomienie obsługi wrzutni Prowizja od wpłat do wrzutni Portfele do wrzutni i utargów w formie zamkniętej 0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł 50 zł 0,01% od kwoty nie mniej niż 10 zł wg ceny zakupu+10% 31. Opłata za kserokopię umowy lub karty wzorów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem 32. Przechowywanie depozytu miesięcznie 33. Sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 18 zł 1) przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz spółdzielnie, przedsiębiorcy indywidualni, 2) Osoby wynajmujące lokale nie zarejestrowani jako prowadzący działalność gospodarczą, 3) fundusze i fundacje, agencje, związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe, samodzielne publiczne i niepubliczne z.o.z. i szkoły niepubliczne o ile prowadzone są przez instytucje niekomercyjne, 4) organy administracji rządowej, władzy publicznej; państwowe szkoły wyższe i średnie oraz inne szkoły ponadpodstawowe czy placówki oświatowe zakładane przez właściwych ministrów, służby i straże, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje pomocy społecznej o ile ich działalność jest finansowana z budżetu państwa; kluby i biura poselskie, ZUS, KRUS, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, sejmiki samorządowe; publiczne zakłady opieki zdrowotnej, publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe jeśli zakładane są i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, służby, straże i inspekcje o ile ich działalność jest finansowana z budżetów województw, powiatów lub gmin; gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, 5) osoby fizyczne, których głównym źródłem dochodu jest produkcja rolnicza, 6) inne podmioty nie wymienione wyżej. 8

9 Rozdział 3: Rachunki i rozliczenia walutowe Lp. Tytuł Stawka 1. Otwarcie walutowego rachunku bankowego 2. Prowadzenie walutowego rachunku bankowego dla przedsiębiorców 18 zł miesięcznie od każdego rachunku 3. Prowadzenie walutowego rachunku bankowego rolników indywidualnych 10 zł miesięcznie od każdego 4. a) Wpłaty na rachunki bankowe 0,2% b) Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych 0,15% nie mniej niż 3zł. c) Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty niepodjętej) 5 Przelewy na rachunki bankowe prowadzone w BS 6. Wysyłanie wyciągów Uwaga : Za jeden wysyłany wyciąg z rachunku bankowego klient jest zwolniony z opłaty. 7. Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego (opłata miesięczna) 8. Przyjęcie lub unieważnienie hasła 9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 10. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunkach bankowych 0,15% min. 50 zł. 5 zł od każdej wysyłki 7 zł 20zł 11. Inne usługi nie wymienione w taryfie Wg umowy lub nie mniej niż 20zł 12 Skup i sprzedaż banknotów walut wymienialnych 0,5%od kwoty nie mniej niż 5zł 13. Opłata za: b) anulowanie transakcji w systemie Western Union c) reklamację danych przekazów Westen Union (zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia) 14 Inkaso czeków w walutach obcych a) do równowartości EUR b) powyżej równowartości EUR 1% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszt przesyłki 9

10 c) opłata stała Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 15 Za sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 40 zł 18 zł Rozdział 4: Kredyty i Gwarancje Opłaty i prowizje za czynności związane z działalnością kredytową Tytuł Stawka A Opłaty przygotowawcze (nie podlegające zwrotowi): I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą: 1. Kredyt obrotowy Kredyt na VAT - nie pobiera się 2. 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu kredyty obrotowe, inwestycyjne i rewolwingowe włącznie b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 3. 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu kredyty w rachunku bieżącym nowo udzielone, bądź odnowione na włącznie kolejny okres b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 4. 0,3-0,5 % kwoty kredytu nie więcej niż kredyty płatnicze 300 zł 5. 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu kredyty pomostowe włącznie b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 6. 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej włącznie b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 7. 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu kredyty konsolidacyjne włącznie b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 8. 0,5 % kwoty nie więcej niż: kredyty rolnicze komercyjne a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu włącznie 10

11 od gwarancji bankowych i poręczeń kredyty klęskowe i suszowe b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu włącznie b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu włącznie b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 11. Kredyty obrotowe rolnicze dla producentów mleka - nie pobiera się 12. Kredyty dla firm zabezpieczonych hipotecznie 0,5 % kwoty nie więcej niż: a) 500 zł do 400 tys. kwoty kredytu włącznie b) 700 zł powyżej 400 tys. zł kwoty kredytu 13. Kredyty Na Dobry Początek 0,3% kwoty nie więcej niż 200 zł 14. 3,0% kwoty kredytu Kredyty w konsorcjum nie więcej niż 1000 zł II. Kredyty dla klientów indywidualnych 1. kredyty konsumenckie - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 2. kredyty gotówkowe - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 3. kredyty ratalne - 0,5 % kwoty 4. kredyty w ROR - nie pobiera się 5. kredyty mieszkaniowe - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 6. pożyczki hipoteczne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 7. kredyty konsolidacyjne - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 8. Kredyty preferencyjne mieszkaniowe MDM - 0,5 % kwoty nie więcej jak 300 zł 9. kredyty samochodowe - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł 10. kredyty okolicznościowe Zgodnie z odrębną Uchwałą Zarządu 11. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych - 0,5 % kwoty nie więcej niż 300 zł III Od kredytów dla jednostek budżetowych - nie pobiera się B. Prowizje od kredytów przyznanych: I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą: 1. kredyty obrotowe, inwestycyjne i rewolwingowe do kwoty ,00 1,5% - 3% kwoty kredytu powyżej ,00 1,2% - 3% kwoty kredytu 2. kredyty w rachunku bieżącym do kwoty ,00 1,5% - 3% kwoty kredytu powyżej ,00 1,2 % - 3% kwoty kredytu 3. kredyty dla firm zabezpieczone hipotecznie 1,2% - 3% kwoty kredytu 11

12 II. 4. kredyty płatnicze 0,3-2% kwoty kredytu 5. kredyty pomostowe 1,2 % - 3% kwoty kredytu 6. kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 1,5 % - 3% kwoty kredytu 7. kredyty konsolidacyjne 1,2 % - 3% kwoty kredytu 8. od kredytów rolniczych komercyjnych 1,2 % - 3% kwoty kredytu 9. od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR 1,0 % kwoty kredytu 10. od gwarancji bankowych i poręczeń 1-5% kwoty kredytu 11. kredyty klęskowe i suszowe 1% kwoty kredytu 12. Kredyty obrotowe rolnicze dla producentów mleka 1,5% - 3% kwoty kredytu 13. Kredyt na VAT 14. Opłata za monitoring i administrowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatą ARi MR udzielanymi od r 1%.-kwoty kredytu od klientów naszego Banku 1,2%- kwoty kredytu od nowopozyskanych klientów 0,8% od zaangażowania kredytu na koniec każdego roku - pobierana w każdym roku do dnia (nie dotyczy roku w którym nastąpiło uruchomienie kredytu) 15. Kredyty Na Dobry Początek 1,0% kwoty 16. Kredyty w konsorcjum Kredyty dla klientów indywidualnych 1,5% - 5% kwoty kredytu 1. kredyty konsumenckie 3 % kwoty ( w przypadku rezygnacji z kredytu w ciągu 14 dni podlega zwrotowi) 2. kredyty gotówkowe 3 5% kwoty kredytu 3 kredyty w ROR 0,5% kwoty kredytu 5. kredyty mieszkaniowe 1,2-2,5% kwoty kredytu 6. pożyczki hipoteczne 1,2-3% kwoty kredytu 7. kredyty konsolidacyjne 1,2 5% kwoty kredytu 8. Kredyty preferencyjne MDM 1,5% kwoty kredytu 10. kredyty okolicznościowe Zgodnie z odrębną Uchwałą Zarządu 11. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3,5% kwoty III. Kredyty dla jednostek budżetowych 0,3-1 % kwoty C. Pozostałe prowizje 1. Prowizje od podwyższonej kwoty gwarancji lub poręczeń 1% 5 % kwoty 2. Za zmiany warunków gwarancji 1%-5% kwoty nie mniej niż 100 zł 3. Opłata za przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji do 1 roku 1-5 % od kwoty gwarancji 4. prowizje od niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieżącym 5. Opłata za wydruk aktualnego stanu księgi wieczystej z centralnej bazy danych, REGON, KRS, wypis z rejestru ewidencji działalności gosp. 0,70% od niewykorzystanej kwoty w skali roku 6. Opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy i sporządzenie aneksu dotyczącego zmiany: - warunków spłaty kredytu 0,2-5% od kwoty kredytu - prawnego zabezpieczenia kredytu 0,2-5% od kwoty kredytu (plus koszty zabezpieczenia) - innych warunków umowy kredytu 0,2-5% od kwoty kredytu 7. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności 18 zł od 1 monitu (płaci Kredytobiorca 15 zł 12

13 lub poręczyciel) 8. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania od debet umownego 18 zł od 1 wezwania, upomnienia 9. Opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty z tytułu debetu nie umownego nie pobieramy 10. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipotecznego na rzecz Banku (za powtórne wysłanie) 11. Opłata za odroczenie płatności rat kredytu (wysokość opłaty zależna od ilości przygotowywanych dokumentów) - 50 zł 0,4 % - 1% kwoty odraczanej nie mniej jak 50 zł 12. Opłata za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia o treści różnej 50 zł 13. Opłata za wydanie zaświadczenia dla ODR 14. Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego pobranych od kredytu 40 zł odsetek 15. Opłata za przyjęcie długu lub przystąpienie do długu i umowy ugody 0,4% - 1% kwoty nie mniej niż 100 zł 16. Opłata za wydanie promesy 0,1% - 5% kwoty promesy nie mniej niż 300 zł 17. Opłata za przygotowanie i wydanie, na wniosek klienta, opinii bankowej zł o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zdolności kredytowej: 18. Opłata za wydanie ogólnej opinii bankowej zł 19. Opłata za wydanie, na wniosek klienta, odpisu umowy kredytowej 20. Sporządzenie historii spłat kredytu: 10 zł 21. Inne czynności bankowe wykonane na rzecz Kredytobiorcy 50 zł 22. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach 30 zł gwarancji 23. Opłata za rozliczenie transzy kredytu poprzez inspekcję u klienta (opłata uzależniona od odległości siedziby klienta od Oddziału Banku) 50 zł zł 24. Opłata za wydanie odpisu KRS lub potwierdzonego notarialnie KRS W wysokości poniesionych przez Bank kosztów 25. Prowizja od niewykorzystanego salda kredytu rewolwingowego 0,7% od niewykorzystanej kwoty w skali roku 26. Prowizja od niewykorzystanego salda kredytu Na Dobry Początek 0,5% od niewykorzystanego salda kredytu-płatna w okresach miesiecznych 27. Opłata za sporządzanie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniach wynikających z umowy kredytu, w tym niedostarczenie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu tj.: a) dostarczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu z adnotacja zawarta na rzecz n/banku b) dostarczenie cesji praw z polis ubezpieczeniowych stanowiącej zabezpieczenie kredytu c) dostarczenie aktualnego stanu zapasów itp 15 zł 1) W przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK prowizja od przyznanego kredytu zostaje obniżona o 0,5 pp. Uwaga: Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo od klienta w momencie złożenia wniosku i nie ulega zwrotowi. 13

14 Rozdział 5: Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla osób fizycznych Lp Tytuł ROR Unikonto Rachunki Unikonto Super Unikonto młodzieżowe walutowe Studenciak Unikonto 1. Otwarcie rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5 zł Bez opłat 5 zł 1,50 zł 50,00 zł 3. Przelewy z rachunków: a) wychodzące do innego banku 3 zł Nie realizuje wg. 1,50 zł Bez opłata b) wewnętrzne za wyjątkiem przelewów z rachunków oszczędnościowych na rachunku bieżące dotyczące prowadzonej własnej działalności gospodarczej c) wewnętrzne dokonywane przez Internet d) wychodzące dokonywane przez Internet e) realizowane w systemie SORBNET: - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł (niezależnie od opłaty za przelew) 4. Sporządzanie i wysyłanie wyciągów i zbiorczych zestawień: d) sporządzenie zbiorczego zestawienia operacji e) sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda f) wysyłanie zbiorczego zestawienia raz w mc. g) wysyłanie wyciągów po każdej zmianie salda 5. Za wydanie na życzenie klienta Bez opłat 5 zł Bez opłat się Bez opłat 5 zł Bez opłat 1 zł 1 zł 30 zł 30 zł Rozdziału 12 Bez opłat Nie realizuje się wg. Rozdziału 12 wg. Rozdziału zł Bez opłat 5 zł Bez opłat Bez opłata 5 zł Bez opłat 1 zł Bez opłat 30 zł 30 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 3 zł od wyciągu 3 zł od wyciągu 3 zł od wyciągu 3 zł od wyciągu 3 zł od wyciągu Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 3 zł od wysyłki 3 zł od wysyłki 3 zł od wysyłki 3 zł od wysyłki 3 zł od wysyłki 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wydruku historii operacji 6. Za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu z rachunku: a) z roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł b) z roku ubiegłego 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 7. Za usługę BANKOFON 5 zł Nie realizuje Nie realizuje 5 zł 5 zł 14

15 miesięcznie się się 8. Za usługę SMS: a) raz dziennie 5 zł 5 zł Nie realizuje się 5 zł 5 zł b) na żądanie 5 zł 5 zł c) po zmianie salda 8 zł 8 zł 9. Za udzielenie na wniosek posiadacza rachunku informacji ( pismo o charakterze zaświadczenia) o posiadaniu rachunków oszczędnościowych i stanie środków 10. Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR Unikonto/Unikonto młodzieżowe/unikonto Studenciak od każdego zlecenia. Opłaty nie pobiera się od stałych zleceń dotyczących spłat rat i odsetek kredytu w BS oraz stałych zleceń z ROR Unikonto opiekuna osoby małoletniej na Unikonto młodzieżowe Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew Nie realizuje się Nie realizuje się 5 zł 5 zł 8 zł 8 zł 1,50 od każdego zlecenia 1,50 od każdego zlecenia Nie realizuje się 1,50 od każdego zlecenia 1,50 od każdego zlecenia 11. Realizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł Nie dotyczy 3 zł 3 zł 12. Za wydanie blankietów czekowych 1 zł od 1 zł od 1 zł od Nie dotyczy Nie dotyczy blankietu blankietu blankietu 13. Za potwierdzenie czeku 5 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 5 zł 5 zł Dokonywanie wypłat w ramach 0.5% od 0.5% od 0.5% od zastępczej obsługi obrotu kwoty Nie dotyczy Nie dotyczy kwoty kwoty oszczędnościowego na podstawie min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł czeku gotówkowego 15. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków od każdego blankietu 16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 17. Za przyjęcie, zmianę oraz odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 18. Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania 19. Za zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa 20. Udzielanie na hasło telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach 21. Likwidacja rachunku walutowej lokaty terminowej przed upływem 10 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 10 zł 10 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100 zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100zł 0,3% zajętej kwoty nie mniej jak 5 zł i nie więcej jak 100zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0,3% kwoty spadkobrania nie mniej niż (od każdego spadkobiercy) 10 zł 5 zł miesięcznie 0,3% kwoty spadkobrania nie mniej niż (od każdego spadkobiercy) Nie ma pełnomocnika 5 zł miesięcznie 0,3% kwoty spadkobrania nie mniej niż (od każdego spadkobiercy) 0,3% kwoty spadkobrania nie mniej niż (od każdego spadkobiercy) 0,3% kwoty spadkobrania nie mniej niż (od każdego spadkobiercy) 10 zł 10 zł 10 zł 5zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 15

16 14 dni od jej otwarcia 22. Likwidacja rachunku walutowego płatnego na każde żądanie przed upływem 90 dni od jego otwarcia 23. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez dokonania wpłaty 24. Inkaso czeków w walutach obcych a) do równowartości EUR 1% nie mniej niż koszty przesyłki b) powyżej równowartości EUR Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. c)opłata stała Nie dotyczy Nie dotyczy 40 zł Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 10 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki Nie dotyczy Nie dotyczy 1% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki 1% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki 1% nie mniej niż koszty przesyłki 0,5% nie mniej niż koszty przesyłki 25. Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. Za sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 16

17 Rozdział 6: Rachunki oszczędnościowe złotowe i walutowe dla PKZP, Rad Rodziców oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Lp. Tytuł Stawka podstawowa 1. Opłata za otwarcie rachunku 2. Opłata za zamknięcie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 7 zł 6. Zmiany w dokumentach funkcjonujących r-ków bankowych (np.adresu, wzoru pieczątki, karty wzorów podpisu, nazwy itp.) Uwaga : Nie dotyczy zmiany z przyczyn zależnych od Banku 7. Za przelewy jednorazowe: Elixir - na rachunki bankowe w innym banku na rachunki wew. BS Ostrów Maz i jedn. organizacyjnych realizowane w systemie SORBNET - do 1 mln. zł - powyżej 1 mln. zł (niezależnie od opłaty za przelew) 8. Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach Uwaga: Prowizje pobiera się od wpłacającego na bieżąco. 9. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew. 10. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 11. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tyt. zabezpieczeń umów zawieranych z innymi bankami, instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Uwaga: Opłata pobierana jest z rachunku Klienta. 12. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych od każdej zmiany 3 zł 30 zł 0,5%,nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 300 zł 2 zł od każdego zlecenia 5 zł 40 od każdej blokady 1 zł od każdego blankietu czekowego 13. Za potwierdzenie blankietu czekowego rozrachunkowego 5 zł od każdego blankietu czekowego 14. Wypłata czeku gotówkowego potwierdzonego, prowadzonego przez inny bank 15. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS jako zabezpieczenie należności innego banku 16. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych gotówkowych i rozrachunkowych 0,5% od kwoty nie mniej niż 5 zł 40 zł od każdego pełnomocnictwa 10 zł od jednego zgłoszenia 17

18 17. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 30 zł 18. Za sporządzenie wyciągu dziennego Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z r-ku bankowego 10 zł b) jednego dowodu do wyciągu c) za każdy poprzedni rok Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek, jeżeli odpis sporządzany jest na zlecenie sądu, prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 19. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 7 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 20. Zmiana hasła do udzielania informacji przez telefon 3 zł od każdej zmiany 5zł 7 zł 21. Za wydanie na wniosek Klienta: d) opinii bankowej tj. obrotów na rachunku, współpracy, tyt. egzekucyjnych (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomicznofinansowej - zdolność kredytowa) e) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego 22. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika. 23. Realizacja polecenia zapłaty (przychodzące i wychodzące) 50 zł 0,3% od kwoty nie mniej niż 10zł nie więcej niż 100 zł 3,0 zł od każdej operacji Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 24. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika/wierzyciela Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika/wierzyciela. 25. Wysyłanie wyciągów z r-ku bankowego po każdej operacji Uwaga: Za jeden wysłany wyciąg w miesiącu klient jest zwolniony z opłaty. 26. Home Banking: 5,0 zł od każdej operacji 5 zł od każdej wysyłki a) instalacja 100 zł b) miesięczna opłata 70 zł c) przelewy: -wysyłane na rachunki w innym banku -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn.organ. d) zmiana miejsca instalacji systemu u Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi e) ponowna instalacja systemu spowodowana uszkodzeniem przez Użytkownika-stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 1,50 zł 18

19 f) naprawa wyposażenia, którego uszkodzenie nastąpiło z winy Użytkowania- stawki negocjowane w zależności od kosztów rzeczywistych usługi 27. ECORPONET a) Opłata jednorazowa za udostępnienie do rachunku bankowego systemu bankowości elektronicznej ecorponet: - dla jednego użytkownika - dla dwóch użytkowników 125 zł 250 zł - dla każdego kolejnego użytkownika b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku - wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn.organ. 28. Bank internetowy: 1 1,00 zł a) miesięczna opłata b) przelewy: - wysyłane na rachunki w innym banku 1,00 zł -wewnętrzne na rachunku w BS Ostrów Maz i jedn. organ. c) zmiana login/hasła do banku internetowego na życzenie 5 zł od każdej zmiany klienta (wymagana forma pisemna) Uwaga: O ile zablokowanie dostępu nie wynikało z postanowień umowy. 29. SMS a) po zmianie salda 8 zł m-cznie b) raz dziennie 5 zł m-cznie c) na żądanie 5 zł m-cznie 30. Bankofon 5 zł m-cznie 31. Wymiana zużytych lub zniszczonych znaków pieniężnych 0,2% od kwoty nie mniej niż 5 zł 32. Wymiana jednych wartości znaków pieniężnych na drugie (monety na banknoty lub odwrotnie) 0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł 33. Portfele do utargów w formie zamkniętej wg ceny zakupu+10% 34. Opłata za kserokopię umowy lub karty wzorów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem 35. Przechowywanie depozytu 10 zł miesięcznie 36. Sporządzenie monitu o zaległych prowizjach i opłatach 18 zł 19

20 Rozdział 7 : Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej oraz książeczki mieszkaniowej. Lp Tytuł Stawka 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Wystawienie książeczki Bez opłat 4. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki płatnej na każde żądanie i terminowej. c) wraz z dokumentem tożsamości d) bez dokumentu tożsamości 10 zł 5. Wystawienie nowej książeczki w miejsce 10 zł utraconej lub zniszczonej 6. Umorzenie utraconej książeczki 10 zł 7. Zmiana posiadacza rachunku w związku z 40 zł przelewem praw/cesja 8. Dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz 30 zł banków i innych podmiotów 9. Za zmianę i odwołanie pełnomocnictwa oraz 10 zł dopisanie pełnomocnika do rachunku w trakcie trwania umowy 10. Za zmianę danych osobowych 11. Za likwidację wkładu na książeczce terminowej, oraz likwidację książeczki płatnej 2zł na każde żądanie 12. Przelewy z rachunków: a) wychodzące do innego banku 3 zł b) wewnętrzne za wyjątkiem przelewów z rachunków oszczędnościowych na rachunki bieżące dotyczące prowadzonej własnej działalności gospodarczej 5 zł 13. Za udzielenie na wniosek posiadacza rachunku informacji (pismo o charakterze oświadczenia) o posiadaniu rachunków oszczędnościowych 20

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo