INTERREG IIIA Polska-Czechy możliwości dofinansowania projektów szkół wyższych

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERREG IIIA Polska-Czechy możliwości dofinansowania projektów szkół wyższych"

Transkrypt

1 INTERREG IIIA Polska-Czechy możliwości dofinansowania projektów szkół wyższych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

2 Interreg informacje ogólne największa z Inicjatyw Wspólnotowych UE składa się z trzech komponentów INTERREG IIIA współpraca na terenach przygranicznych (50% środków) INTERREG IIIB współpraca transnarodowa INTERREG IIIC współpraca międzyregionalna

3 Interreg IIIA a Phare CBC INTERREG IIIA stanowi kontynuację Phare CBC główna różnica: zasięg terytorialny programu (obecnie oparty na jednostkach NUTS III) wnioski o wsparcie będą przyjmowane w sposób ciągły

4 Struktura instytucjonalna Instytucja Zarządzająca Ministerstvo pro mistni rozvoj (MMR) Krajowa instytucja ds. programu w Polsce MGiP Komitet Monitorujący Komitet Sterujący Wspólny Sekretariat Techniczny Jednostka Wypłacająca w Republice Czeskiej Instytucja Płatnicza Ministerstwo Finansów CZ Instytucja Subpłatnicza - Ministerstwo Finansów PL Sekretariaty Rad Regionalnych (CZ) Urzędy Marszałkowskie

5 Wspólny Sekretariat Techniczny dla każdego programu INTERREG IIIA Instytucja Zarządzająca tworzy Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w przypadku INTERREG IIIA CR/PL funkcja WST została powierzona CRR w WST będą zatrudnieni pracownicy z Polski i Czech siedzibą WST jest Ołomuniec

6 WST główne zadania udzielanie informacji o programie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i ich rejestracja w systemie MONIT koordynacja procesu oceny projektów kontrola formalna ocena jakości współpracy transgranicznej przygotowanie posiedzeń KM i KS raportowanie na temat realizacji programu współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucjami Krajowymi współpraca z instytucjami administrującymi funduszem mikroprojektów

7 Środki na lata Środki EFRR na Czechy i Polskę: euro Strona polska: euro z EFRR

8 Najważniejsze zasady zgodność z zasięgiem terytorialnym programu beneficjent uprawiony do ubiegania się w wsparcie kwalifikowalność wydatków wysokość współfinansowania czeski partner publiczny cel efekt transgraniczny posiadanie wkładu własnego odpowiedni czas realizacji projektu kompletność wymaganych załączników

9 Zgodność z zasięgiem terytorialnym programu CZECHY 5 czeskich regionów (krajów) granicznych NUTS III Liberec, Hradec Kralove, Pardubice, Ołomuniec, Morawsko-Śląski POLSKA Podregiony: jeleniogórskowałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski

10 Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz ich związki, porozumienia, itd. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) podmioty non-profit działające na rzecz rozwoju regionalnego (np. Agencje Rozwoju Regionalnego) instytucje państwowe właściwe ze względu na profil działalności organizacje pracowników i pracodawców, izby gospodarcze i handlowe, izby rolnicze, instytucje okołobiznesowe szkoły wyższe, szkoły, instytucje i ośrodki kulturalne, muzea inne organizacje non-profit

11 Kwalifikowalność wydatków Koszty kwalifikowalne: koszty bieżące związane z projektem oraz wydatki operacyjne koszty osobowe koszty przygotowawcze koszty inwestycyjne dotyczące projektu (np.: budowa, infrastruktura, rozwój, maszyny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie) wydatki na usługi konsultingowe. Zasady: zastosowanie: ogólne zasady dot. EFRR - Rozporządzenie 1260/1999. koszty przygotowania projektów kwalifikują się od dnia: 1 stycznia 2004 w Polsce (dla działań objętych ustawą o zamówieniach publicznych jest to 2 marca 2004) oraz 1 maja 2004 w Republice Czeskiej. Nie mogą przekroczyć 5% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. koszty realizacji projektu są kwalifikowalne od dnia rejestracji projektu do przedłożenia ostatniego wniosku o płatność.

12 Finansowanie Maksymalna wysokość współfinansowania ze środków EFRR: 75% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu Wartość wsparcia z EFRR na 1 projekt: min euro. W przypadku Mikroprojektów od do euro. Maks. wartość wsparcia ze środków EFRR: nie określono. Obowiązuje zasada refinansowania

13 INTERREG IIIA program współpracy 1. Każdy wnioskodawca musi posiadać partnera po stronie czeskiej (na obszarze kwalifikującym się do wsparcia) 2. Projekt musi generować efekt transgraniczny 3. Projekt musi być realizowany na terenie objętym zasięgiem programu

14 Ocena poziomu współpracy -Związek projektu z celami programu - Efekt transgraniczny w jaki sposób projekt przyczynia się do likwidowania barier w zakresie kontaktów polskoczeskich - Uczestnictwo partnerów projektu w przygotowaniu i realizacji projektu -Stopień wykorzystania rezultatów projektu przez obie strony - Łączność z projektem realizowanym po drugiej stronie granicy -Wpływ na rozwój społ.-gosp., środowisko naturalne, wpływ na rozwój społ. informacyjnego.

15 MH18 Typy projektów PROJEKTY LUSTRZANE projekty wspólnie zaplanowane, przygotowane i realizowane, bardzo duża część działań realizowana jednocześnie. PROJEKTY KOMPLEMENTARNE wspólne przygotowanie projektu, realizacja niekoniecznie w tym samym czasie. Do WST składa się dwa odrębne wnioski. POZOSTAŁE PROJEKTY (INDYWIDUALNE) - realizowane tylko po jednej stronie granicy: wpływ transgraniczny musi być wyraźny.

16 Slajd 15 MH18 We wniosku o dofinansowanie należy zaznaczyć czy chodzi o projekt wspólny czy lustrzany (jest to informajca niezbedna dod dokonania oceny projektu). Mateusz Huk;

17 Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru przygranicznego Działanie 1.1 Wsparcie dla rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska i zapobiegania powodziom Działanie 1.3 Zapewnienie infrastruktury biznesowej i turystycznej Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarach przygranicznych Działanie 2.1 Rozwój turystyki Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej (mikroprojekty) Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci

18 Działanie 1.3 Zapewnienie infrastruktury biznesowej i turystycznej Kto może złożyć wniosek? jednostki samorządowe każdego szczebla i ich jednostki organizacyjne organizacje utworzone przez regiony lub gminy w celu realizacji zadań publicznych organizacje pozarządowe typu non-profit stowarzyszenia interesów podmiotów prawnych izby handlowe i rolne państwowe organizacje utworzone w celu realizacji zadań publicznych, uprawnione do działania w obszarze programu Inne organizacje typu non-profit

19 Działanie 1.3 Zapewnienie infrastruktury biznesowej i turystycznej Na co można uzyskać wsparcie? budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej (trasy spacerowe, rowerowe, narciarskie i konne, lokalne drogi (leśne) oraz mosty na transgranicznych trasach turystycznych, parkingi samochodowe w sąsiedztwie atrakcji turystycznych, oznaczone trasy turystyczne budowa i przebudowa obiektów turystycznych zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym modernizacja budynków, związanej z usługami rozwoju biznesu i turystyki. MH20 MH21

20 Slajd 18 MH20 MH21 W ramach tego działania możliwy jest rozwój wspólnych elementów infrastruktury (zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa dostępności, budowa ścieżek dla pieszych i ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem sprzętu, parkingów, wież widokowych, szlaków turystycznych i punktów informacyjnych, modernizacja budynków, itp.). Mateusz Huk; Infrastruktura ta może być wykorzystana do stworzenia ośrodków informacyjnych lub ośrodków rozwoju biznesu. W celu wymiany informacji oraz rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej i społecznej, wspierać należy poprawę systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Odpowiednio usytuowane obszary wyposażone we właściwą infrastrukturę mogą przyciągać inwestycje zagraniczne. Uwzględniając ograniczone źródła programu, długość granicy oraz staranne próby rozgraniczenia celów programu INTERREG IIIA i innych programów funduszy strukturalnych, fundusze INTERREG wykorzystywane będą tylko w celu wsparcia lokalnej infrastruktury o rzeczywistym znaczeniu transgranicznym. Mateusz Huk;

21 Działanie 1.3 Zapewnienie infrastruktury biznesowej i turystycznej Na co można uzyskać wsparcie? tworzenie ośrodków handlowych i centrów rozwoju, tworzenie naukowych parków technologicznych i transgranicznych inkubatorów oraz promocja projektów transgranicznych łączących sferę badawczą z gospodarczą rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych służących biznesowi i turystyce wspólne działania mające na celu kompleksowe przygotowanie obszarów do inwestycji rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu wspierania czesko-polskiej współpracy gospodarczej. MH22 MH23

22 Slajd 19 MH22 MH23 W ramach tego działania możliwy jest rozwój wspólnych elementów infrastruktury (zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa dostępności, budowa ścieżek dla pieszych i ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem sprzętu, parkingów, wież widokowych, szlaków turystycznych i punktów informacyjnych, modernizacja budynków, itp.). Mateusz Huk; Infrastruktura ta może być wykorzystana do stworzenia ośrodków informacyjnych lub ośrodków rozwoju biznesu. W celu wymiany informacji oraz rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej i społecznej, wspierać należy poprawę systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Odpowiednio usytuowane obszary wyposażone we właściwą infrastrukturę mogą przyciągać inwestycje zagraniczne. Uwzględniając ograniczone źródła programu, długość granicy oraz staranne próby rozgraniczenia celów programu INTERREG IIIA i innych programów funduszy strukturalnych, fundusze INTERREG wykorzystywane będą tylko w celu wsparcia lokalnej infrastruktury o rzeczywistym znaczeniu transgranicznym. Mateusz Huk;

23 Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarach przygranicznych MH26 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej (mikroprojekty) Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci

24 Slajd 20 MH26 Priorytet ten obejmuje promocję działalności społeczno-gospodarczej w czesko-polskim regionie przygranicznym. Priorytet ten wspiera rozwój turystyki uwzględniając fakt, że turystyka jest uznawana za najbardziej dynamiczny sektor o bardzo wysokim potencjale. Działanie 2 realizowane będzie przez Euroregiony, mające na celu promocję małych projektów typu "ludzie dla ludzi". Transgraniczne sieci instytucjonalne będą łączyć różne odpowiednie organizacje w celu wymiany informacji i poszukiwania nowych rozwiązań usprawniających rozwiązywanie ważnych kwestii w regionach przygranicznych. Mateusz Huk;

25 Działanie 2.1 Rozwój turystyki MH24 Kto może złożyć wniosek? jednostki samorządowe każdego szczebla i ich jednostki organizacyjne organizacje utworzone przez regiony lub gminy w celu realizacji zadań publicznych organizacje pozarządowe izby handlowe i rolnicze państwowe organizacje utworzone w celu realizacji zadań publicznych (np.: nadleśnictwa, parki narodowe i krajobrazowe) inne organizacje typu non-profit (np.: lokalne stowarzyszenia i fundacje, organizacje turystyczne, ośrodki kulturalne, muzea, itp.)

26 Slajd 21 MH24 Działanie to koncentruje się na projektach w zakresie turystyki. Wspierać ma nowe kompleksowe usługi turystyczne oraz nowe produkty turystyczne, które będą łączyć obszary o takim samym dziedzictwie kulturowym i naturalnym. Czeska i polska część regionu, mimo że oddzielona granicą państwową, posiada wiele podobieństw, które mogą być wzajemnie wspierane i takie właśnie kroki należy podejmować w ramach programu INTERREG. Turystyka może być także korzystna dla gospodarstw wiejskich. Dzięki współpracy transgranicznej możliwe jest odkrycie nowych perspektyw dla agroturystyki. Należy zbudować sieci transmisji danych, umożliwiające integrację potencjału turystycznego po obydwu stronach granicy. Mateusz Huk;

27 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Na co można uzyskać wsparcie? wsparcie dla ośrodków odpowiedzialnych za gromadzenie, opracowanie i przekazywanie informacji na temat turystyki, a także dziedzictwa kulturowego i naturalnego w regionie przygranicznym (np.: strony internetowe, publikacje, sieci interaktywne), współpraca organizacji turystycznych i wspólne działania reklamowe, promocyjne i marketingowe w celu ułatwienia rozwoju ruchu turystycznego w regionie zarówno z rynku krajowego jak i międzynarodowego.

28 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Na co można uzyskać wsparcie? stworzenie i rozwój zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych (zakwaterowanie, transport, miejsca do zwiedzania, takie jak pomniki naturalne i kulturowe, parki naturalne i kulturowe, galerie, muzea, ośrodki dla odwiedzających, itp.) promocja tradycyjnych produktów (np.: kuchnia regionalna, rzemiosło regionalne).

29 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Na co można uzyskać wsparcie? wsparcie dla regularnych imprez oferujących produkty kulturalne i turystyczne o znaczeniu transgranicznym stworzenie i wdrożenie wspólnych strategii rozwoju turystyki, opracowanie analiz, raportów, badań, strategii, programów i organizacja konferencji zorientowanych na ochronę i promocję dziedzictwa naturalnego i kulturowego promocja agroturystyki kompleksowe oznaczanie atrakcji i tras turystycznych, opracowanie map i publikacji, projekty mające na celu stworzenie zintegrowanych produktów kultury i turystyki.

30 Działanie 2.2 Mikroprojekty w ramach działania realizowane będą małe projekty typu "ludzie dla ludzi ; cel: rozwój i poszerzenie współpracy pomiędzy społecznościami po obydwu stronach granicy w celu wspólnej poprawy sfery kulturowej, edukacyjnej, społecznej i gospodarczej; podstawową rolę w procesie realizacji tego działania będą odgrywały euroregiony; alokacja dla euroregionu Pradziad na lata : euro.

31 Na co można otrzymać wsparcie? wspólne imprezy kulturalne (festiwale, przedstawienia, wystawy, warsztaty artystyczne) promocja współpracy transgranicznej (publikacje, strony internetowe, broszury katalogi), działalność rozrywkowa i rekreacyjna (imprezy sportowe), wspólne lokalne działania w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego.

32 Na co można otrzymać wsparcie? targi i wspólne inicjatywy marketingowe, konferencje, seminaria i warsztaty, współpraca w zakresie edukacji, wymiany młodzieży, wspieranie działań utrwalających tożsamość i tradycje lokalnych społeczności.

33 Kto może uzyskać wsparcie? jednostki samorządowe wszystkich szczebli związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe izby gospodarcze, handlowe i rolnicze instytucje państwowe pozostałe instytucje non-profit (np.: instytucje kulturalne, szkoły i instytucje edukacyjne, stowarzyszenia interesów i sportowe).

34 Partnerstwo każdy wnioskodawca musi mieć czeskiego partnera z obszaru objętego programem partnerstwo musi być potwierdzone na piśmie partner zagraniczny nie musi być zaangażowany finansowo

35 Finansowanie Wysokość grantu: maks euro (brak dolnego pułapu) do 75% całkowitych kosztów +10% z MGiP = 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu obowiązuje zasada refinansowania wnioskodawca musi zagwarantować środki na realizację całego projektu możliwość wniesienia wkładu rzeczowego

36 Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci Kto może złożyć wniosek? jednostki samorządowe każdego szczebla i ich jednostki organizacyjne organizacje utworzone przez regiony lub gminy w celu realizacji zadań publicznych organizacje pozarządowe typu non-profit stowarzyszenia interesów podmiotów prawnych izby handlowe i rolnicze państwowe organizacje utworzone w celu realizacji zadań publicznych, uprawnione do działania w obszarze programu (np.: służby ratownicze, biura pracy, policja) inne organizacje typu non-profit (np.: ośrodki promocji przedsiębiorczości i organizacje przedsiębiorców) uniwersytety, szkoły i inne instytucje edukacyjne

37 Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci Na co można uzyskać wsparcie? wspieranie inicjatyw powodujących wzrost aktywności gospodarczej (np.: nowe sieci współpracy przedsiębiorców, powiązania pomiędzy agencjami rozwoju przedsiębiorczości, organizacjami handlowymi i władzami lokalnymi), wspieranie partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, instytucjami naukowymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, wspieranie tworzenia wspólnych czesko-polskich programów badawczych, współpraca służb do spraw zatrudnienia (np.: opracowanie baz danych, wymiana informacji), wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mediów w regionie przygranicznym, opracowanie analiz, badań, strategii, programów, itp. w celu społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru przygranicznego

38 Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i sieci Na co można uzyskać wsparcie? współpraca pomiędzy służbami publicznymi (np.: koordynacja transportu publicznego), wspólne działania służb ratowniczych, stworzenie szans dla wspólnych badań, rozwoju technologicznego i transferu technologii, wspólne długoterminowe działania w zakresie systemu kulturowego i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

39 Ważne strony internetowe (zakładka Pozostałe fundusze / INTERREG III )

40 Kontakt Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu Spolecny technicky sekretariat Centrum pro regionalni dla rozvoj CR Jeremenkova 40b Olomouc Ludmila Navratilova - tel ; Radek Tomanek tel ; Linda Houzvova tel ; faks

41 Kontakt Euroregion Pradziad Rynek - Ratusz Prudnik tel/ faks (077) lub (077)

42 Kontakt Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry ul. Batorego Racibórz tel./fax

43 Kontakt Punkt informacyjny ds. INTERREG Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole Osoby do kontaktu: Mira Kaliszczak - tel.(77) ; Mateusz Huk, tel. (77)

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Interreg informacje ogólne największa z Inicjatyw Wspólnotowych UE składa się z trzech komponentów INTERREG

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r.

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. 1 2 Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. Projekt transgraniczny przyczynia się do tworzenia trwałych

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG IIIA CZECHY POLSKA UZUPEŁNIENIE PROGRAMU. Uzupełnienie Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, Luty 2005 1

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG IIIA CZECHY POLSKA UZUPEŁNIENIE PROGRAMU. Uzupełnienie Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, Luty 2005 1 PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG IIIA CZECHY POLSKA UZUPEŁNIENIE PROGRAMU Uzupełnienie Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, Luty 2005 1 SPIS TREŚCI LISTA SKRÓTÓW...3 1. OGÓLNY ZARYS CELÓW I PRIORYTETÓW...

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY!

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI Lista skrótów:... 3 Wprowadzenie... 4 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska 2004-2006. Bielsko-Biała, 24.11.2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska 2004-2006. Bielsko-Biała, 24.11.2006 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska 24-26 Bielsko-Biała, 24.11.26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Główny cel programu Poprawa warunków i standardu życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Maj 2005 1 SPIS TREŚCI Lista skrótów:... 3 Wprowadzenie... 4 1. Podstawowe informacje o programie

Bardziej szczegółowo

Specyfika programu, przykłady projektów

Specyfika programu, przykłady projektów Specyfika programu, przykłady projektów Szkolenie na temat Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Bielsko-Biała, 30 października 2007 r. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

POWT RCz RP a PWT RCz RP Podobieństwa i różnice. Jelenia Góra, 10 grudnia 2014 r.

POWT RCz RP a PWT RCz RP Podobieństwa i różnice. Jelenia Góra, 10 grudnia 2014 r. 1 POWT RCz RP 2007-2013 a PWT RCz RP. Podobieństwa i różnice. Jelenia Góra, 10 grudnia 2014 r. Obszar wsparcia Programu POLSKA (23.962 km 2, prawie 8% powierzchni RP) w województwie dolnośląskim podregiony

Bardziej szczegółowo

Programy INTERREG na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Konferencja integracyjna PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół w Lipowej, 3-5 października 2018 r.

Programy INTERREG na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Konferencja integracyjna PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół w Lipowej, 3-5 października 2018 r. Programy INTERREG na pograniczu polsko-czesko-słowackim Konferencja integracyjna PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół w Lipowej, 3-5 października 2018 r. Program INTERREG Republika Czeska-Polska (obszar wsparcia)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykaz efektów współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis

Wykaz efektów współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis Wykaz efektów współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis Projekt Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Promocja

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka w województwie małopolskim

Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka w województwie małopolskim Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka w województwie małopolskim Od INTERREG IIIA 2004 2006 do Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 2013 Kraków, 20 czerwca 2007 r. Joanna Urbanowicz

Bardziej szczegółowo

5/2/2016. Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3)

5/2/2016. Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenie dla potencjalnych Augustów/Giżycko/Marijampole/Kaunas/Vilnius/Białystok Kwiecień 2016 Kontynuacja współpracy z lat 2007-2013 Data

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Historia finansowania współpracy na polsko słowackim pograniczu

Bardziej szczegółowo

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenia dla potencjalnych podczas II naboru wniosków Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai Kwiecień 2017 Kontynuacja współpracy z lat 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu Parasolowego

Realizacja Projektu Parasolowego Realizacja Projektu Parasolowego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka 2007 2013 Konferencja zamykająca Program Zakopane, 30.09.2015 r. Projekt parasolowy w latach

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion Tatry

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion Tatry Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Antoni Nowak Dyrektor biura Związku Euroregion Tatry Stara Lubowla, 05.10.2016 EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (EUWT/EZUS/EGTC) nowy

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców OŚ PIORYTETOWA 2 ROZWÓJ PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO NA RZECZ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA Racibórz, 6.03.2017 r. Oś Piorytetowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej analiza wybranych mikroprojektów z terenu woj.

Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej analiza wybranych mikroprojektów z terenu woj. Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej analiza wybranych mikroprojektów z terenu woj. podkarpackiego dr Paweł Kuca - Uniwersytet Rzeszowski Europejska

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej. Republika Czeska Rzeczpospolita Polska PRAKTYCZNE RADY DLA WNIOSKODAWCY

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej. Republika Czeska Rzeczpospolita Polska PRAKTYCZNE RADY DLA WNIOSKODAWCY Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRAKTYCZNE RADY DLA WNIOSKODAWCY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEKRACZAMY GRANICE

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia Program Interreg V-A Polska Słowacja

Obszar wsparcia Program Interreg V-A Polska Słowacja Obszar wsparcia Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 Rzeszów, 12.10.2015r. Obszar wsparcia Programem Obszar wsparcia Polska - 3 województwa: śląskie (podregion bielski oraz powiat pszczyński)

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 18 listopada

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 18 listopada Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 18 listopada 2009 www.ewt.dolnyslask.pl Z ostatniej chwili.. 20 listopada 2009 r. to kolejny graniczny termin składania wniosków projektowych, które

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC wybrane aspekty

INTERREG IVC wybrane aspekty Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC wybrane aspekty Warszawa, 15 czerwca 2011 r. Anna Stol Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 CHARAKTER PROGRAMU 2 Charakter programu Program o charakterze

Bardziej szczegółowo

newsletter EUROREGIONU BESKIDY

newsletter EUROREGIONU BESKIDY listopad 2017 newsletter EUROREGIONU BESKIDY PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020 NOWE NABORY WNIOSKÓW - AKTUALNY HARMONOGRAM

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r.

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Warszawa, 17 września 2015 r. Strategia Europa 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a dokumenty strategiczne Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Nowy Targ, r.

Informacja na temat Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Nowy Targ, r. Informacja na temat Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Nowy Targ, 01.10.2015 r. Oś 1 Oś 2 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Zrównoważony transport

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Konferencja pt. Łączą nas mikroprojekty, Nowy Targ, 01.10.2015 r. Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

INTERREG POLSKA SŁOWACJA SPECYFIKA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ. Żywiec, 20 września 2016

INTERREG POLSKA SŁOWACJA SPECYFIKA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ. Żywiec, 20 września 2016 INTERREG POLSKA SŁOWACJA SPECYFIKA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Żywiec, 20 września 2016 Polska: części województw: śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała)

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regionalny Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK Zakopane, r.

Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK Zakopane, r. Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Zakopane, 12.04.2016 r. Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 08. 2012-11.2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla wnioskodawców Kłodzko 2610 października 2014 roku

Szkolenie dla wnioskodawców Kłodzko 2610 października 2014 roku Fundusz Mikroprojektów w EUROREGIONIE GLACENSIS w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Szkolenie dla wnioskodawców Kłodzko 2610 października

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania: 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki nielimitowane

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Kategorie interwencji. strukturalnych

Kategorie interwencji. strukturalnych Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne

Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów podczas 3 naboru wniosków o dofinansowanie Birštonas/Białystok/Giżycko KWIECIEŃ 2018 Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Działalność w 2016 roku

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Działalność w 2016 roku Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY Działalność w 2016 roku Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY Kežmarok, 13.12.2016 Wspólna strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 4 STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r.

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Negocjacje nowych rozporządzeń Polska jest włączona jest w przygotowanie podstaw prawnych współpracy terytorialnej. Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Polska Słowacja

Program Interreg V-A Polska Słowacja Program Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 Obszar wsparcia Programu Polska: województwo śląskie (podregion bielski oraz powiat pszczyński), województwo małopolskie (podregion nowosądecki, oświęcimski

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER (RLKS Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność) Czym jest RLKS? RLKS czyli rozwój lokalny

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KULTURA. Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA

TURYSTYKA I KULTURA. Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 TURYSTYKA I KULTURA Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy

Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko-słowackiego- projekt parasolowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Nowy Sącz, 19 października 2016 r.

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Nowy Sącz, 19 października 2016 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Nowy Sącz, 19 października 2016 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Grzegorz First Urząd

Bardziej szczegółowo

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Autor: Tomasz Kublik Programy UE wspomagające współpracę terytorialną W bieŝącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Duże projekty możliwości finansowania

Duże projekty możliwości finansowania Duże projekty możliwości finansowania Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2010 Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja

Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja Realizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Nowy Sącz, 19 października 2016 r. Program Interreg V-A Polska-Słowacja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn r.

Wrocław, dn r. Wrocław, dn. 18.11.2009 r. Podstawowe zasady EWT Maksymalne dofinansowanie 85% Finansowanie zaliczkowe Waluta Wpływ transgraniczny Partnerstwo Partner wiodący Obszar wsparcia NIE EUR wymagany konieczne

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej

Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej Roman Wójcik, Katarzyna Zaczek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/850/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska - założenia na nowy okres programowania

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska - założenia na nowy okres programowania Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska - założenia na nowy okres programowania Przemysław Mazur Regionalny Punkt Kontaktowy POWT RCz-RP 2007-2013 Opole, 22

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/816/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I i II naboru wniosków w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska

Podsumowanie I i II naboru wniosków w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Projekt Finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podsumowanie I i II naboru wniosków w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska II WYDANIE materiał opracowany

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

M I K R O P R O J E K T Y W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA Nowy Targ, 7 września 2017r.

M I K R O P R O J E K T Y W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA Nowy Targ, 7 września 2017r. M I K R O P R O J E K T Y W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Nowy Targ, 7 września 2017r. Michał Stawarski Dyrektor Biura Związku Euroregion Tatry INTERREG

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/800/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/709/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/45/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r.

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r. 2010 Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ. Programy. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Współpraca transgraniczna Granice kraju województwo kujawsko-pomorskie nie ma możliwości uczestnictwa w tych programach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Nabór 30/K/1.4/2009

Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Nabór 30/K/1.4/2009 Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Nabór 30/K/1.4/2009 w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo