Inna dziaªalno± Recenzent artykuªów dla ró»nych czasopism (1988) Recenzent-rzeczoznawca MEN (1997) Recenzent Mathematical Reviews (1991)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inna dziaªalno± Recenzent artykuªów dla ró»nych czasopism (1988) Recenzent-rzeczoznawca MEN (1997) Recenzent Mathematical Reviews (1991)"

Transkrypt

1 Nazwisko J DRZEJEWSKI Imiona JACEK MAREK Data i miejsce urodzenia 6 sierpnia 1945, Šód¹ Aktualne stanowisko Profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Przebieg pracy zawodowej asystent Uniwersytet Šódzki, ( ) Adiunkt Uniwersytet Šódzki, ( ) Senior Lecturer, University of Science and Technology, Port Harcourt, NIGERIA ( ) Docent WSP w Bydgoszczy ( ) Profesor nadzw. WSP w Bydgoszczy ( ) Profesor nadzw. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Sªupsku ( ) Profesor nadzw. Wy»sza Szkoªa Informatyki w Šodzi ( ) Profesor nadzw. Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie (2005) Peªnione funkcje Z-ca dyrektora instytutu, WSP Bydgoszcz, ( ) Kierownik Zakªadu Dydaktyki Matematyki, WSP Bydgoszcz, ( ) Dyrektor instytutu, WSP Bydgoszcz, ( ) Prodziekan Wydziaªu Matematyki i Techniki, WSP Bydgoszcz, ( ) Prorektor WSP w Bydgoszczy ( ) Kierownik Zakªadu Analizy Matematycznej i Topologii, WSP Sªupsk ( ) Kierownik Zakªadu Dydaktyki Matematyki i Informatyki, WSP Sªupsk ( ) Dyrektor Instytutu Matematyki PAP Sªupsk ( ) Kierownik Zakªadu Teorii Funkcji i Dydaktyki Matematyki AJD, Cz stochowa (2005) Inna dziaªalno± Recenzent artykuªów dla ró»nych czasopism (1988) Recenzent-rzeczoznawca MEN (1997) Recenzent Mathematical Reviews (1991)

2 2 Recenzent Zentralblatt für Mathematik (1972) Stopnie naukowe magister Uniwersytet Šódzki 1969 doktor n. matematycznych Uniwersytet Šódzki 1972 doktor habilitowany Uniwersytet Šódzki 1984 Dziedzina nauki i dyscyplina: matematyka; specjalno± : teoria funkcji Funkcje rzeczywiste, Topologia, Dydaktyka matematyki Gªówna problematyka badawcza Gªówne zainteresowania Teoria funkcji rzeczywistych, a w szczególno±ci badanie tych wªasno±ci, które s zwi zane z poj ciami ci gªo±ci i spójno±ci. Pierwsza grupa tematów zwi zana jest z badaniem zbiorów liczb granicznych deniowanych wzgl dem ró»nych topologii lub nieco ogólniejszych rodzin zbiorów i bezpo±rednio z tym zagadnieniem wi» cym si tematem ogólnie rozumianej asymetrii funkcji i oscylacji funkcji w punkcie. Prace na ten temat zostaªy wykorzystane w monograi B. Thomsona Real Functions wydanej przez Springer Verlag w serii Lectures Notes in Mathematics, Nr Wyniki tej grupy prac stanowi podstaw do wymienienia mnie jako jednego z obecnych przedstawicieli ªódzkiej szkoªy teorii funkcji rzeczywistych (w pracy A. M. Brucknera i B. S. Thomsona Real Variable Contribution of G. C. Young and W. H. Young w Expositiones Mathematicae 19 (2001). Druga grupa tematów to wªasno± Darboux i wªasno±ci jej pokrewne. W zakresie tej tematyki znajduje si te» badanie lokalnych charakterystyk pewnych klas funkcji, jak funkcyjnie spójne, prawie ci gªe. W tej grupie prac znajduj si charakteryzacje zbiorów punktów spójno±ci (te» punktów funkcyjnej spójno±ci) funkcji maj cych wªasno± Darboux. Wyniki te stanowi cz ±ciowe odpowiedzi na pytania stawiane m. in. przez Jana S. Lipi«skiego i nierozwi zane w peªni do dnia dzisiejszego. Trzecia grupa prac naukowych dotyczy mierzalno±ci i jednostajnej ci gªo±ci funkcji okre±lonych w przestrzeniach jednostajnych.

3 Do czwartej grupy prac mo»na zaliczy zagadnienia dotycz ce ró»nych rodzajów zbie»no±ci ci gów funkcyjnych. Rozwa»anymi rodzajami zbie»no±ci s zbie»no± quasi-jednostajna, zbie»no± w sensie Whitneya i ich kombinacje. Pi t grup prac naukowych tworz artykuªy po±wi cone zagadnieniom ró»nych rodzajów spójno±ci przestrzeni topologicznych i ich znaczeniu dla funkcji spójnych (w ró»nym sensie). Ponadto niektóre prace odnosz si do dydaktyki matematyki szkoªy wy»szej, w szczególno±ci trudno±ci zwi zanych z rozumieniem tekstów matematycznych. Wypromowani doktorzy Zbigniew Duszy«ski, Uniwersytet Šódzki. Aneta Mikucka, Politechnika Šódzka. Robert Drozdowski, Uniwersytet Šódzki. 3 Uczestnictwo w gremiach naukowych PTM, Prezes Oddziaªu Bydgoskiego PTM, czªonek Komisji rewizyjnej PTM PTM, przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej PTM, czªonek Komisji d.s. szkolnictwa podstawowego, ±redniego i popularyzacji matematyki Czªonek komitetu redakcyjnego Commentationes Mathematicae, Czªonek komitetu redakcyjnego Tatra Mountains Mathematical Publications, od 2007 Czªonek komitetu redakcyjnego Forum Dydaktyków Matematyki, od 2008 Czªonek Komitetu Redakcyjnego Zeszyty Naukowe Akademii im. Jana Dªugosza w Cz stochowie, od 2006 Redaktor czasopisma Zeszyty Naukowe Akademii im. Jana Dªugosza w Cz stochowie, od 2012 Organizacja konferencji naukowych Zjazd i konferencja naukowa PTM w Bydgoszczy, 1990 (Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego) Konferencja dydaktyki matematyki, Bydgoszcz 1991 (Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego) International Conference on Real Functions Theory, Šeba 2001 (Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego)

4 4 International Conference on Real Functions Theory, Rowy 2003 (Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego) XIX Summer Conference on Real Functions Theory, Rowy 2005 (Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego) XX International Summer Conference on Real Functions Theory (Liptovský Ján 2006 czªonek Komitetu Organizacyjnego) XXI International Summer Conference on Real Functions Theory (Niedzica 2007 Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego) XXII International Summer Conference on Real Functions Theory (Stará Lesná 2008 czªonek Komitetu Organizacyjnego) II Forum Matematyków Polskich, Cz stochowa 2008 czªonek komitetu programowego XXIII International Summer Conference on Real Functions Theory (Niedzica 2009 Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego) XXIV International Summer Conference on Real Functions Theory (Stará Lesná 2010 czªonek Komitetu Organizacyjnego) XXV International Summer Conference on Real Functions Theory (Zªoty Potok 2011 Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego) XXVI International Summer Conference on Real Functions Theory (Stará Lesná 2012 czªonek Komitetu Organizacyjnego) XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory (Niedzica 2013 Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego i Naukowego) Wspóªpraca z zagranic Sªowacka Akademia Nauk wspólna organizacja serii konferencji (od 2001 r.) Catholic University in Ruºomberok indywidualna wspóªpraca naukowa.

5 5 SPIS PUBLIKACJI [1] On the Family of Sets of Limit Numbers, Bull. Acad. Pol. Sci. 18 (8) (1970), , wspóªautor: W. Wilczy«ski, [2] Funkcje aproksymatywnie gªadkie, Zesz. Nauk. Uniw. Šódz. ser. II, 52 (1973), 714, [3] O granicy i ci gªo±ci uogólnionej, Zesz. Nauk. Uniw. Šódz. ser. II, 52 (1973), 1938, [4] O rodzinie zbiorów B-liczb granicznych, Zesz. Nauk. Uniw. Šódz. ser. II, 52 (1973), 39-43, wspóªautor: W. Wilczy«ski, [5] On Limit Numbers of Real Functions, Fund. Math. 83 (1974), p , [6] On Connected Functions of Several Variables, Acta Univ. Lodz. ser. II, 34 (1980), 3540, [7] On Some Properties of Uniform Convergence in Uniform Spaces, Acta Univ. Lodz. ser. II, 34 (1980), 4145, [8] On Limit Values of Arbitrary Functions, Acta Univ. Lodz. ser. II, 34 (1980), 4757, [9] On the Family of Sets of B-limit Values and Baire's Functions, Acta Univ. Lodz. ser. II, 34 (1980), 5966, [10] On Darboux Asymmetry, Real Anal. Ex. 7 ( ), , [11] Wªasno±ci funkcji zwi zane z poj ciem spójno±ci, Acta Univ. Lodz., Šód¹. 1984, [12] Spaces in which Every Continuous Function is Uniformly Continuous, Zesz. Nauk. Polit. l skiej, seria Mat-Fiz. 48 (1986), [13] Functionally Connected Functions, Zesz. Nauk. Polit. l skiej, seria Mat-Fiz. 48 (1986), wspóªautor: J. Jastrz bski, [14] On Connectivity Points of Darboux Functions, Math. Slovaca 39, (1989) No.4, , wspóªautor: J. Jastrz bski, [15] Points of Almost Continuity of Real Functions, Real Anal. Ex. 16 (199091), wspóªautorzy: J. Jastrz bski, T. Natkaniec, [16] On Some Subclasses of Darboux Functions, Fund. Math., 138 (1991), str , wspóªautorzy: J. Jastrz bski, T. Natkaniec, [17] Some Properties of Subclasses of Darboux Functions, Real Anal. Ex. 17 (2) ( ), [18] On Darboux Multifunctions, Problemy Matem (1993), str , wspóªautor: J. Jastrz bski, [19] A short survey on oscillation of functions, Scientic Bul. of Šód¹ Technical Univ. (719) z. 27 (1995), str , [20] Koncepcja ksztaªcenia nauczycieli matematyki na studiach zaocznych, mat. konferencyjne, Kraków 1995,

6 6 [21] Rola matematyki w wyksztaªceniu wspóªczesnego czªowieka, Matematyka (1999), [22] Between Arzelá and Whitney convergences, Real Analysis Exchange, 29 (1), ( ); pp. 18, wspóªautor J. Ewert; [23] A Few Remarks on Arzelá and Whitney convergence, Reports on Real Analysis (2004); str , wspóªautor J. Ewert; [24] Kartezjusz, Biuletyn Wy»szej Szkoªy Informatyki, (1-2) (19), (2005), str (wspóªautor H. Maªecki) [25] Cyfrowy ±wiat, Pochodzenie cyfr, Biuletyn Wy»szej Szkoªy Informatyki, 3-4 (22), (2006), str wspóªautor H. Maªecki. [26] Cyfrowy ±wiat, Automatyzacja oblicze«, Biuletyn Wy»szej Szkoªy Informatyki, 1, (2007), str wspóªautor H. Maªecki, [27] Teoretyczne podstawy niezdegenerowanego zagadnienia programowania liniowego, Biuletyn Wy»szej Szkoªy Informatyki, 1, (2007), str [28] Remarks on Connectivity and i-connectivity, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XII, (2007), p wspóªautor S. Kowalczyk [29] On objective and subjective diculties in understanding the notion of least upper bound and greatest lower bound, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XII, (2007), p [30] On Some Properties of Connected Functions, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XIII, (2008), p [31] k-connectivity, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XIII, (2008), p wspóªautor S. Kowalczyk, [32] Uwagi o przeszkodach semantycznych i syntaktycznych, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XIII, (2008), p wspóªautor G. Rygaª, [33] On Cluster Sets of Connected Functions, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XIV, (2009), p , [34] On dierent kinds of connectivity of functions, Scientic Issues, Catholic University in Ruºomberok, Mathematica II, (2009), p , [35] Cluster sets of connected functions, International Conference Presentation of Mathematics, Liberec (2009), [36] Connected functions in ordered spaces, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XV, (2010),

7 [37] Riemann Integrability and Quasi-uniform Convergence, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XV, (2010) (wspóªautor Roman Ger), [38] Almost Uniform Convergence of Riemann Integrable Functions, Real functions, density topology and related topics. Dedicated to Professor Wªadysªaw Wilczy«ski, Wydawnictwo Uniwersytetu Šódzkiego 2011, [39] On the Quasi-uniform Convergence, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XVI, (2011) (wspóªautor R. Drozdowski, A. Sochaczewska), [40] On uniform convergence and some related types of convergence, w Traditional and presentday topics in real analysis, Šód¹ University Press, Šód¹ 2013, (wspóªautorzy: R. Drozdowski, S. Kowalczyk, A. Sochaczewska), str , [41] On the almost uniform convergence, Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, Mathematics XVIII, (2013) (wspóªautor R. Drozdowski, A. Sochaczewska), str [42] A mistake in denition of a limit of function and some consequences, w druku. 7

8 8 PUBLIKACJE INNE [1] Elementarne zadania z teorii przestrzeni metrycznych, Šód¹, 1972, wspóªautor W. Wilczy«ski, [2] Encyklopedia Szkolna - Matematyka, WSiP 1980 jeden z autorów [3] Materiaªy konferencyjne Konferencji naukowej PTM w Bydgoszczy, 1990 (redakcja) [4] Problemy matematyczne tom XII, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, (1993) (redakcja) [5] Problemy matematyczne tom XIII, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, (1993) (redakcja) [6] Problemy matematyczne tom XV, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, (1995) (redakcja) [7] Przestrzenie metryczne w zadaniach, wspóªautor W. Wilczy«ski, Wydawnictwo Uniwersytetu Šódzkiego 1999, [8] Matematyka dla ciebie podr cznik dla klasy I liceum ogólnoksztaªc cego r kopis, [9] Program Nauczania w Liceum Ogólnoksztaªc cym (Liceum Technicznym i Technikum) - zatwierdzony przez MEN (RES POLONA) [10] Matematyka krok po kroku program dla gimnazjum, Res Polona [11] Matematyka Krok po kroku klasa I podr cznik, RES POLONA Šód¹, 1999, (wspóªautor) [12] Matematyka Krok po kroku klasa I zbiór zada«, RES POLONA Šód¹, 1999, (wspóªautor) [13] Matematyka Krok po kroku klasa I wiczenia sprawdzaj ce, RES POLONA Šód¹, 1999, (wspóªautor) [14] Matematyka Krok po kroku klasa I poradnik dla nauczyciela, RES POLONA Šód¹, 1999, (wspóªautor) [15] Matematyka Krok po kroku klasa I rozkªad materiaªu, RES POLONA Šód¹, 1999, (wspóªautor) [16] Matematyka Krok po kroku klasa II podr cznik, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [17] Matematyka Krok po kroku klasa II zbiór zada«, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [18] Matematyka Krok po kroku klasa II wiczenia sprawdzaj ce, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [19] Matematyka Krok po kroku klasa II poradnik dla nauczyciela, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor)

9 [20] Matematyka Krok po kroku klasa II rozkªad materiaªu, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [21] Matematyka Krok po kroku klasa III podr cznik, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [22] Matematyka Krok po kroku klasa III wiczenia sprawdzaj ce, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [23] Matematyka Krok po kroku klasa III poradnik dla nauczyciela, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [24] Matematyka Krok po kroku klasa III rozkªad materiaªu, RES POLONA Šód¹, 2000, (wspóªautor) [25] Wst p do topologii ogólnej, Wydawnictwo Wy»szej Szkoªy Pedagogicznej w Sªupsku 1999, [26] Zarys teorii przestrzeni metrycznych, Wydawnictwo Wy»szej Szkoªy Pedagogicznej w Sªupsku 1999, [27] Notatki z matematyki I, Wydawnictwo Wy»szej Szkoªy Informatyki w Šodzi, 2001 [28] Real Analysis Conference, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Sªupsku 2002 (redakcja) [29] Wst p do analizy I, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Sªupsku, 2002 [30] Reports on Real Analysis, Wy»szej Szkoªy Informatyki w Šodzi 2004 (redakcja) [31] Wst p do Algebry Liniowej, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Sªupsku, 2006 wspóªautor L. Barannyk, [32] Przestrzenie metryczne w zadaniach, wydanie III, Wydawnictwo Uniwersytetu Šódzkiego 2007, wspóªautor W. Wilczy«ski, [33] Tatra Mountains Mathematical Publications, Real Functions vol. 35, (2007), Slovak Academy of Sciences, Bratislava coeditor with J. Borsík & R. J. Pawlak. [34] Tatra Mountains Mathematical Publications, Real Functions vol. 42, (2009), Slovak Academy of Sciences, Bratislava coeditor with J. Borsík [35] Tatra Mountains Mathematical Publications, Real Functions vol. 46, (2010), Slovak Academy of Sciences, Bratislava coeditor with J. Borsík [36] Algebra Liniowa z elementami Geometrii Analitycznej, Wyd. Politechniki Šódzkiej, 2011, wspóªautor Tadeusz Poreda [37] Matematyka wiat liczb, Klasa I, Gimnazjum podr cznik, Res Polona, Šód¹, 2012, 9

10 10 [38] Matematyka wiat liczb, Klasa I, Gimnazjum zbiór zada«, Res Polona, Šód¹, 2012, [39] Matematyka wiat liczb, Klasa I, Gimnazjum poradnik, Res Polona, Šód¹, 2012, (wspóªautorzy: A. Vizváry, M. Zióªkowski), [40] Matematyka wiat liczb, Gimnazjum Program nauczania matematyki, Res Polona, Šód¹, 2012, [41] Matematyka Repetytorium z Matematyki dla Gimnazjum, Res Polona, Šód¹, 2012, (wspóªautorzy: A. Vizváry, M. Zióªkowski), [42] Tatra Mountains Mathematical Publications, Real Functions vol. 52, (2012), Slovak Academy of Sciences, Bratislava coeditor with J. Borsík [43] Scientic Issues, Jan Dªugosz University in Cz stochowa, MATHEMATICS XVII, (2012) Redaktor [44] Matematyka wiat liczb, Klasa II, Gimnazjum podr cznik, Res Polona, Šód¹, 2013, [45] Matematyka wiat liczb, Klasa II, Gimnazjum zbiór zada«, Res Polona, Šód¹, 2013, [46] Matematyka wiat liczb, Klasa II, Gimnazjum poradnik, Res Polona, Šód¹, 2013, [47] Matematyka wiat liczb, Klasa III, Gimnazjum podr cznik, Res Polona, Šód¹, 2014, [48] Matematyka wiat liczb, Klasa III, Gimnazjum zbiór zada«, Res Polona, Šód¹, 2014, [49] Matematyka wiat liczb, Klasa III, Gimnazjum poradnik, Res Polona, Šód¹, 2014,

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz

DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. Profesor dr hab. Lech Górniewicz DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Profesor dr hab. Lech Górniewicz CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH I KOMITETACH NAUKOWYCH ŻYCIORYS NAUKOWY SPECJALNOŚĆ NAUKOWA MATEMATYKA topologia; analiza

Bardziej szczegółowo

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych Warszawa, 20. października 2006 Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.01.2005 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki. Matematyka Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Matematyki Matematyka Informator ECTS w roku akademickim 2013/2014 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (rozpoczynających studia w latach akademickich

Bardziej szczegółowo

Profesor Marek Kuczma

Profesor Marek Kuczma Karol Baron Seminarium dedykowane śp. Profesorowi Markowi Kuczmie Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 10 października 2015 roku Prof. zw. dr hab. Marek Kuczma 10 X 1935 (Katowice) 13 VI 1991 (Katowice)

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach wyższych kierunek astronomia, studia I stopnia. Moduły kształcenia

Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach wyższych kierunek astronomia, studia I stopnia. Moduły kształcenia Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych Warszawa, 9. listopada 2007 Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

2010/2011 KLASY DRUGIE

2010/2011 KLASY DRUGIE Wykaz podręczników do klas pierwszych zostanie podany w dniu 15 lipca 2010r. Podręczniki do klasy pierwszej, do edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2010/2011 są inne od podręczników w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium monograficzno teoretyczne : Psychologia twórczości - wspomagania rozwoju czynności poznawczych u dzieci Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac magisterskich (wersja polskojęzyczna): Tytuł: Operacje Kuratowskiego w zakresie skończenie wielu topologii na jednym

Proponowane tematy prac magisterskich (wersja polskojęzyczna): Tytuł: Operacje Kuratowskiego w zakresie skończenie wielu topologii na jednym Proponowane tematy prac magisterskich (wersja polskojęzyczna): Tytuł: Operacje Kuratowskiego w zakresie skończenie wielu topologii na jednym zbiorze. [1] T. Banakh, O. Chervak, T. Martynyuk, M. Pylypovych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

PROFESOR TADEUSZ ŚWIĄTKOWSKI DOBRY DUCH POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

PROFESOR TADEUSZ ŚWIĄTKOWSKI DOBRY DUCH POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa Mathematics XIX (2014) 277 286 PROFESOR TADEUSZ ŚWIĄTKOWSKI DOBRY DUCH POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ IZABELA JÓŹWIK, MAŁGORZATA TEREPETA Abstract Profesor

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.09.2004 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE 8 T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3

Bardziej szczegółowo

Klasa I Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania Język polski

Klasa I Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania Język polski WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2014/2015 Klasa I Przedmioty Autor Tytuł Wydawnictwo Rok wydania Język polski D. Chemperek, A.Kalbarczyk Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. Cz 1.1 i 1.2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy I Production Processes Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Ciechanów, dn. 31. VIII. 2015 r. Na podstawie art.22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii NR 114 Justyna Sikorska Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Wydanie czwarte Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2010 Redaktor serii: Matematyka

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach Rok szkolny 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach Rok szkolny 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach Rok szkolny 2014/2015 KLASA O oddział 5/6-latków-wych. Ewa Gorszewska Pakiet Bawię się i przygotowuję

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie: ADIUNKTA (j. polski) Wykształcenie kierunkowe: filologia polska Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej a) kopię dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora 1 ASYSTENTA

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia stacjonarne I stopnia

Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia stacjonarne I stopnia studia stacjonarne - zasadnicza i poprawkowa sesja letnia 2016/2017 Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia stacjonarne I stopnia spec. Nauczanie matematyki i Informatyki oraz Nauczanie matematyki

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA VI LO im. Zbigniewa Herberta OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA VI LO im. Zbigniewa Herberta OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA VI LO im. Zbigniewa Herberta OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOT KLASA I KLASA II KLASA III CHEMIA FIZYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI To jest chemia Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - KLASA I podręczniki darmowe Lp. Tytuł serii Tytuł podręcznika Autor Wydawca Numer dopuszczenia 1. Nasz elementarz 1. Nasz

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Bohdan Yuskiv Adres domowy: ul. L.Tolstogo 32 / 6 33-001 Równe, Ukraina E-mail: yuskivb@ukr.net Telefon i faks: +38 050

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014 KLASY III Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia licencjackie semestr zimowy 2015/2016, wszystkie specjalności

Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia licencjackie semestr zimowy 2015/2016, wszystkie specjalności semestr zimowy 2015/2016 - terminy egzaminów w sesji zasadniczej Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia licencjackie wszystkie specjalności Analiza matematyczna 1 x 26.01 9-12 D202 D203 x prof.

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla kkz A.25. I zjazd 1, 2 października

Plan zajęć dla kkz A.25. I zjazd 1, 2 października 1 Plan zajęć dla kkz A.25 I zjazd 1, 2 października 8.30 9.15 9.15 10.00 10.00 10.45 10.45-11.30 11.45 12.30 12.30 13.15 13.30 14.15 14.15 15.00 Podstawy projektowania Podstawy projektowania Podstawy projektowania

Bardziej szczegółowo

ALFRED TARSKI. Życie i logika Kalendarium. Joanna Golińska-Pilarek. Marian Srebrny.

ALFRED TARSKI. Życie i logika Kalendarium. Joanna Golińska-Pilarek. Marian Srebrny. ALFRED TARSKI Życie i logika Kalendarium Joanna Golińska-Pilarek j.golinska@uw.edu.pl Marian Srebrny marians@ipipan.waw.pl KRAKÓW 28 maja 2009 Początek 14 stycznia 1901 rok Miejsce: Warszawa Rodzice: Róża

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Curriculum Vitae Filip Kawczyński DANE OSOBOWE ADRES SŁUŻBOWY E-MAIL Instytut Filozofii UW, Zakład Semiotyki Logicznej ul. Krakowskie Przedmieście 3 00-047 Warszawa f.kawczynski@uw.edu.pl DATA URODZENIA

Bardziej szczegółowo

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej

3 Nazwa modułu Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej Nr Nazwa pola Opis pola 1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Formy w przedsiębiorstwach przemysłowych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. Aleksander Przeszłość to dziś Nawrecki, cz.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. Aleksander Przeszłość to dziś Nawrecki, cz. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor i wydawnictwo 1. Język polski Przeszłość to dziś Mrozowski cz. 1 Aleksander

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ) przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Nowości i wydarzenia. Ukazał się 30 zeszyt BOM: 102 zadania z teorii liczb z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... autor: W.Regel

Nowości i wydarzenia. Ukazał się 30 zeszyt BOM: 102 zadania z teorii liczb z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... autor: W.Regel Nowości i wydarzenia Ukazał się 30 zeszyt BOM: 102 zadania z teorii liczb z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... autor: W.Regel Ukazało się drugie wydanie książki: 1 / 13 Algebra i Analiza w zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I 1. Edukacja wczesnoszkolna J. Dymarska, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska - Tropiciele. NOWY BOX ZAWIERA: Książeczka na dobry początek, Podręczniki

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Klasa przedmiot tytuł autor wydawnictwo. j.rosyjski Echo I Beata Gawęcka-Ajchel WSiP. historia Historia 1 J.

GIMNAZJUM Klasa przedmiot tytuł autor wydawnictwo. j.rosyjski Echo I Beata Gawęcka-Ajchel WSiP. historia Historia 1 J. GIMNAZJUM Klasa przedmiot tytuł autor wydawnictwo literackiego i kulturowego -1 językowego z ćwiczeniami- 1 M. Chmiel, W. Herman. Nowa Era Klasa 1 j.angielski Nauczyciel poda nazwę podręcznika we wrześniu,

Bardziej szczegółowo

rodzaj pis. ust. pis. ust.

rodzaj pis. ust. pis. ust. studia stacjonarne, sesja letnia i sesja poprawkowa 2014/2015 Terminy egzaminów dla I roku MATEMATYKI - studia licencjackie spec. Nauczanie matematyki i Informatyki oraz Nauczanie matematyki i języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

DO GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH NR 158 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

DO GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH NR 158 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W WARSZAWIE UL. SZCZĘŚLIWICKA 56 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH NR 158 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158 przy Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii NR 142 Justyna Sikorska Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Wydanie piąte Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Matematyka

Bardziej szczegółowo

20 września 2007 Jozef Winkowski (prof. dr hab.) Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

20 września 2007 Jozef Winkowski (prof. dr hab.) Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 20 września 2007 Jozef Winkowski (prof. dr hab.) Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 01-237 Warszawa, ul. Ordona 21 e-mail: Jozef.Winkowski@IPIPAN.Waw.PL ŻYCIORYS 1. DANE OSOBOWE Zamieszka

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE Katowice, 27 28 listopada 2014 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Czasopisma w MathSciNet 3. Jednoznaczna identyfikacja autorów 4. System

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologie Walcowania Wyrobów Płaskich Rolling technology for flat products Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiIP.G.D1.2. Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Załącznik nr 11 do Uchwały nr 236 Rady WMiI z dnia 31 marca 2015 roku Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Dolistowie obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

Szkolny zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Dolistowie obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 Szkolny zestaw podręczników Szkoły Podstawowej w Dolistowie obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 KLUBY PRZEDSZKOLAKA Wychowanie przedszkolne Żabińska Przedszkole Trzylatka Żabińska Małgorzata Kwaśniewska

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (0310-CH-S1-001)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (0310-CH-S1-001) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy Sylabus modułu: Matematyka A (001) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki 2013/2014 semestr forma studiów

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania zawodoznawstwa

Cele i zadania zawodoznawstwa Zawodoznawstwo Zawodoznawstwo Ujęcie szerokie: Interdyscyplinarny obszar wiedzy o świecie pracy zlokalizowany na pograniczu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Ujęcie wąskie: Wiedza o zawodach

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Przedmiot Autor i tytuł Wydawnictwo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Przedmiot Autor i tytuł Wydawnictwo Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi KLASY PIERWSZE Przedmiot Autor i tytuł Wydawnictwo nr dopuszczenia / nr ewidencyjny Język polski K. Mrowcewicz

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Zestaw dla uczniów Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach Zestaw dla oddziału przedszkolnego 1. Pakiet Szkoła nas woła Karty Pracy. Zestaw dla klasy I 1. Do klasy I podręczniki i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Klasa III gimnazjum. Biologia B. Sągin, Puls życia. Podręcznik do biologii dla gimnazjum, cz. 2 i 3 + ćwiczenia. Nowa Era.

Klasa III gimnazjum. Biologia B. Sągin, Puls życia. Podręcznik do biologii dla gimnazjum, cz. 2 i 3 + ćwiczenia. Nowa Era. Klasa III gimnazjum Biologia B. Sągin, Puls życia. Podręcznik do biologii dla gimnazjum, cz. 2 i 3 + ćwiczenia. Nowa Era. Chemia Chemia Nowej Ery. Wydawnictwo Nowa Era: część 2 i 3 + ćwiczenia. Fizyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODR CZNIKÓW OBOWI ZUJ CYCH W GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ( klasa I, II, III ).

SZKOLNY ZESTAW PODR CZNIKÓW OBOWI ZUJ CYCH W GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ( klasa I, II, III ). SZKOLNY ZESTAW PODR CZNIKÓW OBOWI ZUJ CYCH W GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ( klasa I, II, III ). PODR CZNIKI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKUPIONE ZOSTAN

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 3... Wykonawca... data F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Przedmiot zamówienia Zamawiający Opracowanie dokumentacji geodezyjnych regulacji stanu prawnego nieruchomości XXIV części. Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Ryszard Bittner(1927 1998)

Ryszard Bittner(1927 1998) ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XXXV(1999) E. Mieloszyk(Gdańsk), E. Sadowska(Gdańsk), Z. Smentek(Gdańsk) Ryszard Bittner(1927 1998) Profesor Ryszard Bittner

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VIIsD4-2013SAiE-S Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy robotyki 2 Kierunek studiów Elektrotechnika 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance,

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2010/2011 dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, Klasa I edukacja wczesnoszkolna: Gra w kolory - Świat ucznia; wyd. JUKA ; Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Henryk Hudzik Poznań, dn r. Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Prof. dr hab. Henryk Hudzik Poznań, dn r. Wydział Matematyki i Informatyki UAM Prof. dr hab. Henryk Hudzik Poznań, dn. 10.03.2007 r. Wydział Matematyki i Informatyki UAM Recenzja w sprawie nadania Profesorowi Julianowi Musielakowi doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta wydawnicza Politechniki Gda skiej jest dost pna pod adresem

Oferta wydawnicza Politechniki Gda skiej jest dost pna pod adresem Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2011 Przewodnicz cy Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Politechniki Gda skiej Romuald Szymkiewicz Zespół redakcyjny Danuta Beger, Jolanta Dymkowska, Barbara Wikieł

Bardziej szczegółowo

09.III III III.2012

09.III III III.2012 09.III.2012 10.III.2012 11.III.2012 Arytmetyka szkolna z teorią liczb dr Cz. Wowk -ćws. 212 Elementy logiki i teorii zbiorów J. Ziemińska 13.00 14.30 analityczna z algebrą liniową dr E. Ciechanowicz -ćw-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ZKPiP Nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ZKPiP Nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ZKPiP Nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 ROK SZKOLNY 2012/2013 1 Oddział Przedszkolny Pakiet Bawię się i uczę Karty pracy od 1 do 4 oraz karty pracy: Czytam, piszę, liczę Wiesława

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ MONIKA FABIJAŃCZYK ANNA WARĘŻAK REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ DEFINICJE TWIERDZENIA PRZYKŁADY I KOMENTARZE Skrypt dla studentów przygotowujących się do egzaminu licencjackiego

Bardziej szczegółowo

KLASA VI RELIGIA PODRĘCZNIK WIERZĘ W KOŚCIÓŁ WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH, POZNAŃ JĘZYK POLSKI PODRĘCZNIK GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

KLASA VI RELIGIA PODRĘCZNIK WIERZĘ W KOŚCIÓŁ WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH, POZNAŃ JĘZYK POLSKI PODRĘCZNIK GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE WYKAZ ÓW i ÓW POMOCNICZYCH (KARTY PRACY, ZESZYTY ĆWICZEŃ) OBOWIĄZUJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 w POZNANIU OD 1 WRZEŚNIA 2013 ROKU KLASA VI RELIGIA WIERZĘ W KOŚCIÓŁ (red.) J. Szpet, D. Jackowiak WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Architektura wnętrz i design prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Adam Pawe l Wojda. data i miejsce urodzenia: 26 listopad 1946, Chorzów stan cywilny: żonaty, ojciec 1 dziecka

Adam Pawe l Wojda. data i miejsce urodzenia: 26 listopad 1946, Chorzów stan cywilny: żonaty, ojciec 1 dziecka C U R R I C U L U M V I T A E Instytut Matematyki Akademia Gorniczo-Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Krakow adres: ul. Szlachtowskiego 2a/12 30-132 Krakow tel.(48 12) 37 63 78 Adam Pawe l Wojda data

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ OSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W POZNANIU NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Przedmiot Autor i tytuł Wydawnictwo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Przedmiot Autor i tytuł Wydawnictwo Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi KLASY PIERWSZE Przedmiot Autor i tytuł Wydawnictwo nr dopuszczenia / nr ewidencyjny Język polski K. Mrowcewicz

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia, rok I Sylabus modułu: Wstęp do analizy matematycznej (03-MO1S-12-WAMa)

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia, rok I Sylabus modułu: Wstęp do analizy matematycznej (03-MO1S-12-WAMa) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia, rok I Sylabus modułu: Wstęp do analizy matematycznej (03-MO1S-12-WAMa) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka PROGRAMY STUDIÓW PROWADONYCH W INSTYTUCI MATMATYKI I INFORMATYKI Studia na kierunku Informatyka Wysza Szkoła Pedagogiczna w Czstochowie prowadzi letnie studia licencjackie z informatyki w dwóch specjalnociach:

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2015/2016. Prosimy nie kupować ww. podręczników

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2015/2016. Prosimy nie kupować ww. podręczników Wykaz podręczników w roku szkolnym 2015/2016 1 kl. Gimnazjum (podręczniki i ćwiczenia bezpłatne-zamawiane i refundowane przez szkołę) Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Uwagi polski Opisać świat bez ćwiczeń angielski

Bardziej szczegółowo

Science Citation Index

Science Citation Index Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do ich analizy Science Citation Index Expanded baza

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr R 0161/60/ 2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Liceum klasa 1

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Liceum klasa 1 Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 Liceum klasa 1 Przedmiot Tytuł serii Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Data dopuszczenia j.polski Zrozumieć tekst- D. Chemperek, A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Wainera. Marek Czarnecki. Warszawa, 3 lipca Wydziaª Filozoi i Socjologii Uniwersytet Warszawski

Twierdzenie Wainera. Marek Czarnecki. Warszawa, 3 lipca Wydziaª Filozoi i Socjologii Uniwersytet Warszawski Twierdzenie Wainera Marek Czarnecki Wydziaª Filozoi i Socjologii Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Warszawa, 3 lipca 2009 Motywacje Dla dowolnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Historia Kilka faktów z historii wyższych studiów matematycznych w Rzeszowie 16 lipca 1962 roku rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny w Rzeszowie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie z dwoma kierunkami:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE rok szkolny 2014/2015 Załącznik do Uchwały 6/06/14 Protokół Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie z dnia 17 czerwca 2014r. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNEJ SZKOŁE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G.

Przedmiot Prowadzący Termin I (data/godz/miejsce) Analiza matematyczna I. Prof. T. Inglot Dr W. Wawrzyniak- Kosz. Prof. Z. Kowalski Dr G. kierunek: INFORMATYKA WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych L.p Rok / 1 I r. Analiza matematyczna I T. Inglot W. Wawrzyniak- Kosz 29.01.2013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza rzeczywista Kod

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym.

Po studiach związana zawodowo ze szkołą podstawową jako nauczyciel/wychowawca w nauczaniu początkowym. dr Elżbieta Wieczór ewieczor@umk.pl Wykształcenie: Studia magisterskie pedagogiczne o specjalności pedagogika wczesnoszkolna na UMK, praca magisterska nt."pedagogiczne innowacje w nauczaniu początkowym".

Bardziej szczegółowo

Modele uporządkowań zmiennych losowych w charakteryzacjach rozkładów prawdopodobieństwa, estymacji i miarach zależności.

Modele uporządkowań zmiennych losowych w charakteryzacjach rozkładów prawdopodobieństwa, estymacji i miarach zależności. Piotr Pawlas Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz ( )

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz ( ) Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz (1950-2014) W dniu 1 listopada 2014 roku zmarł w Białymstoku prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, Honorowy Profesor Politechniki Białostockiej, były Prorektor Politechniki

Bardziej szczegółowo

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 29 maja 2013 r. w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Paul Erdős i Dowody z Księgi

Paul Erdős i Dowody z Księgi Paul Erdős i Dowody z Księgi Antoni Kijowski, Michał Król, Krzysztof Kwiatkowski Faculty of Mathematics and Information Science Warsaw University of Technology Warsaw, 9 January 013 (Krótki kurs historii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z J

REGULAMIN KONKURSU Z J REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAŁA MATURA I. Założenia ogólne 1. Organizatorzy. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, 2. Regulamin szczegółowy konkursu języka

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia

EDUKARIS - O±rodek Ksztaªcenia - O±rodek Ksztaªcenia Zabrania si kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu przez inne podmioty oraz wykorzystywania go w dziaªalno±ci innych podmiotów. Autor regulaminu zastrzega do niego

Bardziej szczegółowo