Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 za rok 2014"

Transkrypt

1 Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 za rok 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Ponadregionalnych kwiecień 2015

2 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ POLSKI ZACHODNIEJ Współpraca w celu rozwoju makroregionu Kontrakt terytorialny Prace nad dokumentami programowymi perspektywy finansowej III. ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE ZACHODNIEJ Ogólne zestawienie wielkości środków UE w makroregionie i w całym kraju Programy Operacyjne Kategorie interwencji (obszary wsparcia) Beneficjenci Środki UE powiązane z celami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku IV. WSKAŹNIKI V. PROJEKTY ISTOTNE DLA ROZWOJU MAKROREGIONU VI. PODSUMOWANIE S t r o n a

3 I. WSTĘP Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (SRPZ, Strategia) została przyjęta przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2014 r. 1 Opisując potencjały i wyzwania makroregionu, dokument określa główne cele rozwojowe Polski Zachodniej oraz wskazuje działania, które należy podejmować, aby wzmocnić jej konkurencyjność. Makroregion Polski Zachodniej obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Obszar ten charakteryzuje się wysokim potencjałem dynamicznego rozwoju ze względu na korzystne położenie na szlakach międzynarodowych, walory przyrodniczo-kulturowe, a także atuty związane z atrakcyjnością inwestycyjną i turystyczną oraz współpracą gospodarczą. Główne potencjały rozwojowe zidentyfikowane dla Polski Zachodniej obejmują potencjał położenia, innowacji, naukowo-badawczy oraz współpracy. Osią współpracy spinającą geograficznie obszar jest rzeka Odra wraz z dorzeczem. Głównym celem strategii jest wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu. Cel główny jest realizowany poprzez trzy cele szczegółowe, którymi są: cel 1. integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu koncentrujący się na zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej i spójności terytorialnej; cel 2. budowa oferty gospodarczej makroregionu mająca na celu dążenie do dalszego wzmocnienia siły gospodarczej makroregionu poprzez współpracę i sieciowanie przede wszystkim we wiodących branżach przemysłowych Polski Zachodniej; cel 3. wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego makroregionu zakładający działania w zakresie wykorzystania i wzmocnienia zaplecza badawczo-rozwojowego i transferu wiedzy dla budowania gospodarki opartej na wiedzy. W celu propagowania idei ponadregionalnego wymiaru polityki rozwoju, w roku 2014 został opracowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dokument pt. Strategie ponadregionalne - wymiar terytorialny polityki rozwoju przedstawiający zarówno ideę podejścia ponadregionalnego w Polsce, jak również szerszy kontekst uwarunkowań europejskich i krajowych prowadzonej na tym poziomie polityki. Celem dokumentu jest podsumowanie prac związanych z opracowaniem strategii ponadregionalnych oraz zwiększenie świadomości partnerów zaangażowanych w realizację strategii ponadregionalnych na temat roli, znaczenia i kontekstu podjętych inicjatyw o charakterze ponadregionalnym oraz korzyści z nich płynących dla rozwoju obszarów makroregionalnych w Polsce. SRPZ jako dokument o charakterze ponadregionalnym jest spójny z celami rozwojowymi unijnych i krajowych dokumentów strategicznych. Określone w nim cele i kierunki interwencji wpisują się w strategiczny model rozwoju kraju. Monitorowanie osiągania celów Strategii przebiega zgodnie z 1 Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r., MP poz S t r o n a

4 Systemem monitorowania strategii ponadregionalnych, opisującym sposób przygotowania, częstotliwość publikacji i zakres raportów obrazujących stan realizacji obowiązujących w kraju strategii ponadregionalnych 2. Niniejsze opracowanie jest pierwszą Informacją o realizacji Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 i zawiera najważniejsze informacje o działaniach wspierających rozwój makroregionu w 2014 r. podejmowanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz przez samorządy województw. Informacja zawiera dane finansowe o środkach UE zakontraktowanych w makroregionie na dzień r. 3, a także syntetyczne podsumowanie postępu wdrażania SRPZ w oparciu o wskaźniki monitorowania. Projekt Informacji został przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a następnie był przekazany do konsultacji do członków Zespołu roboczego ds. SRPZ 4 składającego się przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich pięciu województw Polski Zachodniej. Przekazane przez Zespół uwagi posłużyły przede wszystkim do poprawienia struktury dokumentu, oraz do uzupełnienia informacji o pracach podjętych w celu wdrażania Strategii na poziomie regionów. Na poziomie krajowym opracowanie posłuży do przygotowania części Sprawozdania z wdrażania Planu działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju Sprawozdanie to wraz z rekomendacjami odnoszącymi się do ewentualnych niezbędnych działań służących zapewnieniu terminowej i skutecznej realizacji Planu działań są rozpatrywane przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju, a następnie przyjmowane przez Radę Ministrów. Informacja przekazywana jest do informacji instytucjom zarządzającym krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi województw objętych strategiami ponadregionalnymi, a ponadto może stanowić przedmiot dyskusji na forum Zespołu roboczego ds. SRPZ, zespołu ds. wymiaru terytorialnego, ładu przestrzennego i krajowej polityki miejskiej działającego przy Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju, grupy roboczej ds. polityki regionalnej działającej przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO oraz grup roboczych Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa. Analiza prowadzona przez wymienione podmioty służyć może jako podstawa do wprowadzania modyfikacji instrumentów realizacji strategii (np. w zakresie krajowych i regionalnych programów operacyjnych). Opracowywany materiał może również stanowić wkład do dyskusji na posiedzeniach obserwatoriów terytorialnych na poziomie krajowym i regionalnym. 2 System monitorowania strategii ponadregionalnych został opracowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w konsultacji z samorządami województw objętych strategiami ponadregionalnymi. Dokument odnosi się do SRPZ oraz do pozostałych obowiązujących strategii: Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (zaktualizowana 11 lipca 2013 r.), Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 z dnia 8 stycznia 2014 r. 3 Dane pochodzą z systemu informatycznego wspomagającego monitorowanie programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (KSI SIMIK 07-14). 4 Informacje o pracach Zespołu w roku 2014 znajdują się w rozdziale II. 4 S t r o n a

5 II. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ POLSKI ZACHODNIEJ 1. Współpraca w celu rozwoju makroregionu ZESPOŁ ROBOCZY DS. STRATEGII ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ DO ROKU 2020 W 2014 r. odbyły się dwa spotkania Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku W jego skład wchodzą dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za sprawy związane z SRPZ w urzędach marszałkowskich województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, delegowani uchwałami zarządów poszczególnych województw (lub wyznaczone przez nich osoby). Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, a ponadto Zespół współpracuje na bieżąco przy konsultacji dokumentów i poprzez wymianie opinii na poziomie roboczym. Przewodnictwo w pracach Zespołu sprawowane jest rotacyjnie co pół roku przez poszczególne województwa Polski Zachodniej - do końca 2014 roku prace koordynowało województwo lubuskie. Pierwsze spotkanie odbyło się 28 sierpnia 2014 r. w Poznaniu i miało na celu uzgodnienie zakresu i formy zapisu projektów kluczowych dla makroregionu w mandatach negocjacyjnych kontraktów terytorialnych. Dyskusja toczyła się wokół ośmiu wpisujących się w potencjały makroregionu projektów kluczowych, które zostały uzgodnione przez marszałków województw Polski Zachodniej na etapie formułowania Strategii, a ich ostateczna lista (tzw. Lista Ośmiu 5 ) została potwierdzona 18 września 2013 r. poprzez list intencyjny dotyczący międzyregionalnej współpracy przy ich realizacji. Więcej informacji o powyższych projektach znajduje się w rozdziale V niniejszej Informacji Drugie spotkanie odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Zielonej Górze. Tematem było omówienie zapisów kontraktów terytorialnych poszczególnych województw, ze wskazaniem wyników ich negocjacji oraz dyskusja na temat uwzględnienia projektów należących do Listy Ośmiu. Ponadto przedmiotem spotkania było również przygotowanie ponadregionalnych przedsięwzięć kluczowych dla Polski Zachodniej oraz uzgodnienie podprojektów, które będą składały się na projekt Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych oraz Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy. Jednocześnie, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zainicjowali dyskusję na temat zasad monitorowania Strategii i współpracy w tym obszarze strony samorządowej ze stroną rządową. INNE DZIAŁANIA Konferencja roczna Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT), Szczecin, maj Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele większości ROT-ów działających w województwach, reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zaproszeni goście z regionu będący przedstawicielami wybranych instytucji. Jednym z punktów programu konferencji była dyskusja wokół udziału ROT-ów w procesach programowania rozwoju na poziomie regionalnym, koordynacji strategii regionalnych dokumentami wyższego rzędu (krajowymi), a także synchronizacji lokalnych 5 Lista Ośmiu to nazwa wprowadzona na potrzeby niniejszej Informacji 5 S t r o n a

6 strategii i programów rozwojowych z dokumentami regionalnymi. Podczas wewnętrznego spotkania roboczego przedstawicieli ROT-ów z Polski Zachodniej postanowiono, że w ramach wspólnych prac tej grupy zostaną podjęte starania na rzecz uzgodnień koncepcji rozwojowych poszczególnych województw, w szczególności w ramach idei Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. W przeprowadzonej dyskusji wzięto pod uwagę przyszłe możliwości modyfikacji Strategii oraz wyjście poza ograniczenia wynikające z koncentracji na wspólnych przedsięwzięciach zgłaszanych do Kontraktów Terytorialnych. Tryb prac nad tym zagadnieniem pozostawiono do dalszych uzgodnień. Konsultacje tematyczne ROT, Warszawa, listopad 2014 r. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele większości ROT-ów, reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zaproszeni goście będący przedstawicielami regionalnych oddziałów Urzędów Statystycznych z całego kraju. Konsultacje dotyczyły kilku obszarom współpracy ROT-ów, w ramach których istnieje możliwość pozyskiwania i opracowywania wspólnego zasobu danych według zbieżnej metodologii. Jeden z paneli poświęcony był zagadnieniu relacji pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi i obszarami peryferyjnymi położonymi na pograniczach województw, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw Polski Zachodniej. Dyskusja poświęcona była analizie metodologii i zakresów danych, które mogłyby być wykorzystywane w ocenie stanu i potrzeb tego typu obszarów. W trakcie warsztatów przedstawiciele ROT-ów z obszaru Polski Zachodniej wymienili się dokumentacją dotyczącą poszczególnych metodologii. Ustalono również, że zostanie wypracowane spójne stanowisko, które pozwoli przezwyciężyć zidentyfikowane rozbieżności, które zostanie przedstawione pozostałym zainteresowanym ROT-om. 2. Kontrakt terytorialny W 2014 r. odbyły się negocjacje kontraktów terytorialnych - umów zawieranych pomiędzy rządem, a samorządem województwa określających cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa. Kontrakt terytorialny (KT) określa również sposób finansowania tych przedsięwzięć, ich koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji polityki spójności 6. Kontrakty terytorialne województw Polski Zachodniej zostały podpisane w listopadzie 2014 r. Istotnym przejawem współpracy pomiędzy regionami było prezentowanie wspólnego stanowiska województw Polski Zachodniej w zakresie projektów kluczowych uzgodnionych przez marszałków. W podpisanych dokumentach w przeważającej większości ujęto ww. projekty. Szczegółowe informacje dotyczące uwzględnienia przedsięwzięć z Listy Ośmiu w kontraktach terytorialnych znajdują się w tabeli w rozdziale V. 6 Zob. art. 14m (i następne) ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 6 S t r o n a

7 3. Prace nad dokumentami programowymi perspektywy finansowej Zgodnie z zasadą montażu finansowego, dla realizacji strategii ponadregionalnych zmobilizowane są różne dostępne źródła finansowania, przy szczególnym nacisku na odpowiednie wykorzystanie środków pochodzących z funduszy unijnych w okresie , zaprogramowanych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych oraz z innych unijnych źródeł finansowania. W 2014 roku zakończyły się prace nad ramowymi dokumentami perspektywy finansowej W maju 2014 r. została podpisana przez Komisję Europejską Umowa Partnerstwa dokument określający kierunki interwencji w latach trzech polityk unijnych w Polsce Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Umowa Partnerstwa zakłada możliwość uwzględniania preferencji dla projektów o charakterze ponadregionalnym w kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych programów operacyjnych zarówno krajowych, jak i regionalnych. W grudniu 2014 r. zakończyły się negocjacje wszystkich krajowych programów operacyjnych (z wyjątkiem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ) oraz siedmiu regionalnych programów operacyjnych, w tym czterech z makroregionu Polski Zachodniej (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego). Pozostałe programy operacyjne zostały przyjęte w lutym 2015 r. PROGRAMY OPERACYJNE W programach operacyjnych zostały wskazane obszary, w ramach których możliwa jest realizacja przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym. Równocześnie, biorąc pod uwagę potrzebę wprowadzenia preferencji dla projektów ponadregionalnych w krajowych programach operacyjnych, do Instytucji Zarządzających zostały skierowane kryteria definiujące projekty ponadregionalne wraz z propozycjami Osi / Priorytetów Inwestycyjnych, w których mogą być zastosowane preferencje dla takich projektów. 7 S t r o n a

8 Kryteria definiujące projekty ponadregionalne (propozycja dla Instytucji Zarządzających) Jako projekty ponadregionalne rozumie się przedsięwzięcia wynikające ze strategii ponadregionalnej oraz realizowane z uwzględnieniem co najmniej jednej z poniższych cech: 1. Projekt realizowany w partnerstwie 7 z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętych daną strategią ponadregionalną; lub 2. Projekt realizowany na terenie więcej niż jednego województwa objętego daną strategią ponadregionalną; lub 3. Projekt komplementarny 8 z projektem/-ami komplementarnym/-ymi/ z innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) W 2014 r. zaproponowano w ramach PO IiŚ preferencje w postaci dodatkowych punktów mogą być zastosowane w Osiach, w których przewidywane jest przeprowadzenie konkursów, tj. Oś I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Oś II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Oś IV. Infrastruktura drogowa dla miast, Oś VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oraz Oś IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, z zastrzeżeniem obszarów w ramach przedmiotowych Osi, dla których przewidziano tryb pozakonkursowy, zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów PO IŚ Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) W PO PC możliwe będzie zastosowanie preferencji dla projektów ponadregionalnych dotyczących działań z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych wynikających ze Strategii w Osi III programu: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: zakłada się przeprowadzenie konkursu ogólnopolskiego przy uwzględnieniu podziału Polski na makroregiony. Przewiduje się zwiększone alokacje dla makroregionów, których strategie przewidują wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych (tj. m.in. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020), 7 Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. poz. 1146). 8 Projekt komplementarny z innym projektem, realizowanym na terenie innego województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiąc element większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej. Realizacja wyłącznie jednego projektu w tym zakresie nie posiada waloru ponadregionalności. Komplementarność dotyczy projektów planowanych do realizacji, wnioskodawcy byliby zobowiązani do wskazania w dokumentacji aplikacyjnej uzupełniających się lub wspólnych elementów. 9 Komitet Monitorujący PO IiŚ przyjął w dniu r. ponadregionalność projektu jako jedno z kryteriów wyboru projektów w wybranych działaniach/poddziałaniach, w których przewidziano tryb konkursowy. 8 S t r o n a

9 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: zakłada się możliwość przyznawania dodatkowej punktacji w kryteriach dla projektów, które będą realizowane m.in. na terenach województw, których strategie ponadregionalne przewidują wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Wsparcie przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym będzie możliwe poprzez zastosowanie preferencji dla projektów ponadregionalnych w Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) W ramach PO IR możliwe jest zastosowanie następujących rozwiązań: preferencje dla projektów wynikających ze strategii ponadregionalnych, poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów premiujących tego typu projekty w instrumentach wsparcia regionalnych agend naukowo-badawczych oraz w działaniu dotyczącym infrastruktury badawczo-rozwojowej (IV oś PO IR). Ponadto osiągnięcie celów strategii ponadregionalnych będzie wspierała realizacja instrumentów takich jak: sektorowe programy B+R (I oś PO IR), usługi w zakresie internacjonalizacji krajowych klastrów kluczowych (II oś PO IR), niektóre działania obejmujące wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw (III oś PO IR). Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) RPO WD zawiera odwołania do Strategii wskazując jego zgodność z celami szczegółowymi SRPZ. Program umożliwia wsparcie projektów realizowanych na terenie województwa w partnerstwie z pozostałymi województwami Polski Zachodniej, a także projektów o charakterze komplementarnym wobec projektów wspieranych w programach tych województw. Przewiduje się m.in. opracowanie specjalnych kryteriów wyboru projektów. Odrębną inicjatywą o charakterze ponadregionalnym (a także transgranicznym), do której odwołuje się program jest Partnerstwo Odry inicjatywa samorządowa, której celem jest podejmowanie działań integrujących region nadodrzański miedzy innymi pod względem infrastruktury. Partnerstwo Odry zostało wymienione w SRPZ jako inicjatywa budująca potencjał współpracy międzyregionalnej, a RPO WD wskazuje, że może przyczynić się do osiągnięcia celów ww. inicjatywy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego (RPO-L2020) Program zawiera odwołania do celów i głównych założeń SRPZ. RPO-L2020 ma umożliwiać wsparcie projektów realizowanych na terenie województwa w partnerstwie z podmiotami z pozostałych województw Polski Zachodniej oraz projektów komplementarnych wobec projektów wspieranych 9 S t r o n a

10 w programach tych województw. Przewiduje się m.in. opracowanie specjalnych kryteriów wyboru projektów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) RPO WO zawiera odwołania do SRPZ rozwijając wątek operacjonalizacji Strategii, która ma polegać na realizacji uzgodnionych przez wszystkie regiony projektów istotnych dla rozwoju terytorium Polski Zachodniej. W programie znajduje się deklaracja, że przedsięwzięcia do realizacji w ramach SRPZ po wynegocjowaniu w kontrakcie terytorialnym wspierane będą w ramach programów operacyjnych lub środków budżetu państwa. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (WRPO 2014+) Program zawiera odwołania do SRPZ zwracając uwagę na jej rolę jako dokumentu integrującego i koordynującego działania poszczególnych RPO oraz RPO i krajowych programów operacyjnych na obszarze Polski Zachodniej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) Program zawiera odwołanie do SRPZ, podkreślając jej koordynacyjną rolę wobec ponadregionalnego i regionalnego planowania i realizacji działań finansowanych z EFSI i pozostałych środków krajowych. RPO WZ zwraca też uwagę na rolę kontraktu terytorialnego, jako instrumentu koordynacji obejmującego również przedsięwzięcia makroregionalne w Polsce Zachodniej. 10 S t r o n a

11 III. ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE ZACHODNIEJ Przedstawione poniżej informacje pochodzą z KSI SIMIK (wartość umów/decyzji o dofinansowanie w podziale na województwa w oparciu o miejsce realizacji projektu wskazane we wnioskach o dofinansowanie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej ) i prezentują dane z okresu uwzględniając stan na dzień 31 grudnia 2014 r. W analizie nie uwzględniono środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), PO Ryby oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Szczegółowa analiza odnosząca się do środków bezpośrednio związanych z realizacją celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, znajduje się w punkcie 5 niniejszego rozdziału. 1. Ogólne zestawienie wielkości środków UE w makroregionie i w całym kraju. Całkowita wartość projektów współfinansowanych ze środków UE wynosiła w Polsce Zachodniej mln PLN, przy wartości dla kraju mln PLN, co stanowiło ok. 23%. Kwota projektów była zróżnicowana w poszczególnych regionach. Najwyższą wartość osiągnęła w województwie dolnośląskim mln PLN i wielkopolskim mln PLN, a następnie: w zachodniopomorskim mln PLN, lubuskim mln PLN, opolskim mln PLN. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące wartości dofinansowania UE projektów w województwach Polski Zachodniej na tle kraju. Wykres 1. Wartość dofinansowania UE w województwach Polski Zachodniej na tle kraju Źródło: KSI SIMIK, opracowanie własne 10 Zaprojektowany algorytm przeliczania oparty jest na miejscach realizacji zarejestrowanych we wnioskach o dofinansowanie i umowach o dofinansowanie - działa tylko przy poprawnie zdefiniowanych w KSI SIMIK miejscach realizacji. W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach należy traktować jako przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób - Województwa mają udziały proporcjonalnie w ramach Projektu: udział Województwa = kwota Projektu dzielona przez liczbę Województw. 11 S t r o n a

12 Projekty realizowane w miastach wojewódzkich Polski Zachodniej otrzymały następujące dofinansowanie UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca (stan ludności wg GUS na III kwartał 2014 r.): Opole 7757 PLN, Poznań 8005 PLN, Szczecin 5828 PLN, Wrocław PLN, Zielona Góra 3777 PLN, Gorzów Wielkopolski 9202 PLN. 12 S t r o n a

13 2. Programy Operacyjne Podobnie jak w całym kraju, w Polsce Zachodniej największy udział w kwocie dofinansowania UE miał Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Kilkanaście punktów procentowych mniejszy wkład miała suma RPO województw Polski Zachodniej (28,7%), a następnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka (odpowiednio ok. 14% i 11%). Dofinansowanie UE z poszczególnych programów operacyjnych 11 : PO IiŚ mln PLN 5 RPO Polski Zachodniej mln PLN PO KL 8679 mln PLN PO IG 6921 mln PLN Wykres 2. Udział poszczególnych programów operacyjnych w ogólnej kwocie wsparcia z UE w Polsce Zachodniej Źródło: KSI SIMIK, opracowanie własne 11 Ze względu na nieznacząca wartość (63 mln PLN, 0,1%) oraz brak bezpośredniego wydatkowania na działania rozwojowe zestawienie nie zawiera danych dotyczących PO PT 13 S t r o n a

14 3. Kategorie interwencji (obszary wsparcia) Analiza wartości dofinansowania UE w Polsce Zachodniej na poszczególne obszary wyodrębnione na podstawie kategorii interwencji wykazała, iż dominującą pozycję stanowią projekty transportowe (33,0%). Znaczący udział mają również inwestycje w B+R, innowacje i przedsiębiorczość (17,9%), kapitał ludzki (17,3%) oraz inwestycje w ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom (15,6%). Wykres 3. Wartość dofinansowania UE w podziale na kategorie interwencji w Polsce Zachodniej Źródło: KSI SIMIK, opracowanie własne 14 S t r o n a

15 4. Beneficjenci Wśród beneficjentów środków UE w Polsce Zachodniej dominują przedsiębiorcy (38%).Kolejną grupę stanowią jednostki samorządu terytorialnego (29,0%), a następnie organy władzy i administracji rządowej (20,8%). Pozostałe grupy beneficjentów mają udział kilkuprocentowy (uczelnie i jednostki naukowe, organizacje non-profit oraz inne). Wykres 4. Wartość dofinansowania UE w podziale na kategorie beneficjentów w Polsce Zachodniej Źródło: KSI SIMIK, opracowanie własne 15 S t r o n a

16 Wśród przedsiębiorców w Polsce Zachodniej, udział MŚP w całości środków UE trafiających do przedsiębiorstw jest bardzo podobny do odsetka w całym kraju (45,8% przy 45,1% dla kraju). Wśród MŚP środki UE rozkładają się dość równomiernie: zarówno mikro, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa mają udział około 15%. Wykres 5. Wartość dofinansowania UE przedsiębiorstw w Polsce Zachodniej w podziale na strukturę przedsiębiorstw Źródło: KSI SIMIK, opracowanie własne 16 S t r o n a

17 5. Środki UE powiązane z celami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 Całkowita wartość dofinansowania UE na przedsięwzięcia bezpośrednio powiązane z celami SRPZ wyniosła 36,0 mld PLN. Kwota ta jest mniejsza niż całkowita wartość dofinansowania UE w Polsce Zachodniej prezentowana w rozdziale III.1 Ogólne zestawienie wielkości środków UE w makroregionie, ponieważ nie wszystkie środki UE były wydatkowane na realizację celów Strategii. Identyfikacji środków unijnych bezpośrednio powiązanych z SRPZ dokonano poprzez wybór kategorii interwencji 12 zgodnie z poniższą tabelą. Tabela 1. Tabela przejścia miedzy strategiami a kategoriami interwencji Cele SRPZ/ obszary wg kategorii interwencji CEL I CEL II CEL III Kategorie interwencji INTEGRACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA BUDOWA OFERTY GOSPODARCZEJ WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO znajdujące się poza celami strategicznymi SRPZ TRANSPORT transport drogowy, kolejowy, multimodalny, wodny w tym porty ścieżki rowerowe inteligentne systemy transportu, porty lotnicze, transport miejski ENERGIA energia elektryczna energia odnawialna, efektywność energetyczna, gaz ziemny, produkty ropopochodne OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM całość BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach działalność B+R, współpraca nauki i biznesu TURYSTYKA, KULTURA, REWITALIZACJA turystyka, kultura rewitalizacja INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI infrastruktura społeczna, wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej, zwiększenie zatrudnienia kobiet kapitał ludzki (edukacja) zwiększenie zdolności adaptacyjnych, dostęp do zatrudnienia, integracja społeczna 12 Podział kategorii interwencji wg obszarów SRPZ: cel I: 16-23, 26-27, 30-34; cel II: 04-09, 13-14, 24, 55-60, 68-69, 75-79; cel III: 01-03, S t r o n a

18 Cele SRPZ/ obszary wg kategorii interwencji CEL I CEL II CEL III Kategorie interwencji INTEGRACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA BUDOWA OFERTY GOSPODARCZEJ WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO znajdujące się poza celami strategicznymi SRPZ SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE POMOC TECHNICZNA e-usługi Infrastruktura i technologie informacyjne całość Źródło: opracowanie własne Do celu I przypisano kategorie związane z transportem (z wyjątkiem transportu miejskiego, ścieżek rowerowych, inteligentnych systemów transportu, portów lotniczych) i energią elektryczną. Środki z kategorii interwencji przypisanych do obszaru badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość zostały podzielone pomiędzy dwa cele SRPZ. Do celu II przydzielono szeroki zestaw kategorii interwencji, które powiązane są z działaniami wskazanymi w Strategii jako przyczyniające się do rozszerzania oferty gospodarczej makroregionu, tj. wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości, turystyka, kultura, ścieżki rowerowe, e-usługi, infrastruktura społeczna, wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej, zwiększenie zatrudnienia kobiet. W zakresie celu III znajdują się: działalność B+R, współpraca nauki i biznesu oraz inwestycje w kapitał ludzki (edukacja). W zestawieniu nie uwzględniono środków zakontraktowanych w obszarach: ochrona środowiska i rewitalizacja, energia (z wyjątkiem energii elektrycznej), społeczeństwo informacyjne (z wyjątkiem e-usług), pomoc techniczna oraz znaczącej części obszaru kapitał ludzki i niewielkiej części obszaru transportu. 18 S t r o n a

19 Wykres 6. Wartość dofinansowania UE w podziale na cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 Źródło: KSI SIMIK, opracowanie własne W makroregionie ponad połowa wsparcia UE (53,9%) została przekazana na projekty realizujące cel pierwszy SRPZ Integracja przestrzenna i funkcjonalna, około 40% zostało przeznaczonych na realizację celu drugiego, natomiast najmniej środków (6,6%) zostało przeznaczonych na cel trzeci Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego. 19 S t r o n a

20 IV. WSKAŹNIKI Spośród trzynastu wskaźników monitorowania Strategii pozytywną zmianę wykazało siedem wskaźników jeden w celu głównym oraz sześć w celach szczegółowych. W przypadku wskaźników celu głównego, ze względu na niedostępność danych, nie można ocenić zmian w zakresie PKB na mieszkańca wg PPP. Jednocześnie nastąpił wzrost drugiego wskaźnika w celu głównym dotyczącego zatrudnienia, przybliżając go do wartości docelowej. Obserwowany jest również wzrost wartości wszystkich wskaźników w celu szczegółowym III Wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego (ich poziom przybliża się do wartości docelowych). Pozytywna zmiana widoczna jest także w celu I Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu, w którym rośnie wartość wskaźników dotyczących transportu drogowego i kolejowego. Niepokojący jest natomiast poziom wskaźnika odnoszącego się do Odrzańskiej Drogi Wodnej jego wartość wyniosła prawie połowę wartości w stosunku do roku bazowego. W celu II widoczna jest niekorzystna zmiana trzech wskaźników: wartość kapitału zagranicznego na mieszkańca turyści zagraniczni korzystający z noclegów oraz nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB. Tabela 2.Wartości wskaźników monitorowania celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 Lp. Cel / Nazwa wskaźnika Rok bazowy Wartość wskaźnika dla Polski Zachodniej CEL GŁÓWNY: Wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA 1 MIESZKAŃCA WG (PPP 13 ) [UE28 = 100] Wyliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB W WIEKU LATA [%] GUS-BDL nd 14 63,4 64,1 65,5 2 CEL SZCZEGÓŁOWY I: Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu DŁUGOŚĆ DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD NA 1000 KM 2 [km] GUS-BDL ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PRZEJAZDU TRANSPORTEM DROGOWYM POMIĘDZY OŚRODKAMI WOJEWÓDZKIMI POLSKI ZACHODNIEJ [km/h] Plan podróży ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PRZEJAZDU TRANSPORTEM KOLEJOWYM POMIĘDZY OŚRODKAMI WOJEWÓDZKIMI POLSKI ZACHODNIEJ [km/h] Plan podróży PRACA PRZEWOZOWA TABOREM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ [mln tono-kilometrów] GUS ,2 10,2 10,9 13, nd nd 67 70, nd nd 64 69, ,3 119,0 78,1 300,0 3 CEL SZCZEGÓŁOWY II: Budowa oferty gospodarczej makroregionu 13 PPP - Parytet siły nabywczej (ang. purchasing power parity) 14 Nie dotyczy, dane ze względu na to, że dotyczą lat poprzedzających rok bazowy nie są przedmiotem analizy. 20 S t r o n a

21 Lp. Cel / Nazwa wskaźnika Rok bazowy Wartość wskaźnika dla Polski Zachodniej WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO NA 1 MIESZKAŃCA (POLSKA = 100) [%] GUS-BDL TURYŚCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH [tys. osób] GUS-BDL NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W STOSUNKU DO PKB [%] GUS-BDL ODSETEK PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH, KTÓRE PONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ [%] GUS-BDL nd ,6 8,5 10, nd 12,4 14,2 4 CEL SZCZEGÓŁOWY III: Wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego makroregionu UDZIAŁ STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH TECHNICZNYCH W OGÓLNEJ LICZBIE STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH [%] GUS-BDL NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ B+R W RELACJI DO PKB [%] GUS-BDL UDZIAŁ ZATRUDNIONYCH W B+R W LICZBIE PRACUJĄCYCH OGÓŁEM [%] GUS-BDL 2012 nd 20,7 21,8 29, ,48 0, , ,78 0,79 1,54 w porównaniu z poprzednim rokiem wskaźnik wykazuje trend zbliżający do osiągnięcia wartości w roku docelowym w porównaniu z poprzednim rokiem wskaźnik wykazuje trend oddalający od osiągnięcia wartości w roku docelowym rok bazowy 15 Zmiany metodologiczne w stosunku do roku 2011; dane nie są w pełni porównywalne 21 S t r o n a

22 V. PROJEKTY ISTOTNE DLA ROZWOJU MAKROREGIONU Znaczącym elementem ponadregionalnej kooperacji województw Polski Zachodniej jest współpraca przy realizacji wybranych przedsięwzięć uzgodnionych przez marszałków województw Polski Zachodniej jako kluczowe dla rozwoju makroregionu i ujętych na tzw. Liście Ośmiu (więcej w pkt. II.2.). Regiony Polski Zachodniej prezentując wspólne stanowisko, doprowadziły do wpisania w kontraktach terytorialnych licznych projektów wpisujących się w następujące osiem przedsięwzięć: 1. Odrzańska Droga Wodna. 2. Modernizacja linii kolejowych E-59 i CE Dokończenie budowy drogi S3 w ciągu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. 4. Dokończenie budowy drogi S5. 5. Budowa drogi ekspresowej S Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych. 7. Sieci energetyczne Polski Zachodniej. 8. Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy. Tabela nr 3 prezentuje syntetyczne informacje dotyczące ujęcia powyższych projektów w dokumentach rządowych, które zapewniają ich realizację oraz możliwości finansowania. Część projektów (w formie pojedynczych inwestycji) została uwzględniona w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu (DI) 16. Wskazano w nim listę priorytetowych inwestycji drogowych, kolejowych, morskich i śródlądowych, które przyczynią się do poprawy krajowej i międzynarodowej dostępności transportowej Polski. Kolejnym kluczowym dokumentem dla realizacji inwestycji drogowych z Listy Ośmiu jest Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata Program zakłada zarówno stworzenie sieci połączeń autostradowych, dróg ekspresowych i krajowych, jak również remont już istniejących dróg oraz podnoszenie ich standardu poprzez zmianę parametrów technicznych. W 2014 r. został przygotowany projekt kolejnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata W zakresie finansowania projektów z Listy Ośmiu największy udział będą miały środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Program został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r. i z jego środków będą finansowane projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Na etapie programowania zostały zidentyfikowane potencjalne duże projekty, które zgodnie z art. 100 rozporządzenia ogólnego 18 zostały ujęte w załączniku 12.2 do programu - Wykaz dużych projektów. 16 DI został przyjęty uchwałą nr 201/2014 Rady Ministrów z dnia 13 października 2014 r., a strategia uchwałą Rady Ministrów 22 stycznia 2013 r. 17 przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r. 18 Rozporządzenie PE i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR objętych zakresem WRS 22 S t r o n a

23 Tabela 3. Projekty istotne dla makroregionu ujęte w kontrakcie terytorialnym LP. NAZWA PROJEKTU UWAGI 1. MODERNIZACJA ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ 1.1. Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m 2 Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie na poz. 2 w DI na liście projektów morskich. a przewidywane źródło finansowania to POIiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie na poz. 7 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania 1.4. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej 1.5. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej w celu przystosowania Odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej 1.6. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice) Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń) 1.7. Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej Projekt ujęty w KT dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Przedsięwzięcie na poz. 2 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja przedsięwzięcia, uzależniona od spełnienia warunkowości exante, leży we właściwości strony rządowej, a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt ujęty w KT dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Przedsięwzięcie na poz. 3 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja przedsięwzięcia, uzależniona od spełnienia warunkowości exante, leży we właściwości strony rządowej, a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt ujęty w KT dla województw dolnośląskiego i lubuskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 1 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja przedsięwzięcia, uzależniona m.in. od spełnienia warunkowości ex-ante, leży we właściwości strony rządowej, a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów. Projekt ujęty w KT dla województwa opolskiego. Przedsięwzięcie na poz. 6 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja przedsięwzięcia, uzależniona od spełnienia warunkowości exante, leży we właściwości strony rządowej, a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt ujęty w KT dla województwa opolskiego. Przedsięwzięcie na poz. 8 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja przedsięwzięcia, uzależniona od spełnienia warunkowości exante, leży we właściwości strony rządowej, a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. 23 S t r o n a

24 1.8. Budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego 1.9. Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 przystosowanie do III klasy drogi wodnej Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 24 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a warunkiem finansowania jest dostępność środków z PO IiŚ. Projekt ujęty w KT dla województwa dolnośląskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 10 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a warunkiem finansowania jest dostępność środków z PO IiŚ oraz spełnienia warunkowości ex-ante Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących Projekt ujęty w KT dla województwa dolnośląskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 9 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a warunkiem finansowania jest dostępność środków z PO IiŚ oraz spełnienia warunkowości ex-ante. Droga Wodna Odra Wisła (przedsięwzięcie pośrednio powiązane z ODW) Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej Projekt ujęty w KT dla województwa lubuskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 22 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony samorządowej i jest uzależniona od dostępności środków z PO IiŚ oraz spełnienia warunkowości ex-ante Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 18 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a warunkiem finansowania jest dostępność środków z PO IiŚ Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2 Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 19 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a warunkiem finansowania jest dostępność środków PO IiŚ. Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 20 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a warunkiem finansowania jest dostępność środków z PO IiŚ. 24 S t r o n a

25 1.15. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 22 w DI na liście projektów wodnych śródlądowych. a warunkiem finansowania jest dostępność środków z PO IiŚ. 2. MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH W CIĄGU CETC-ROUTE 65 (MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ C-E 59 (AGTC) RELACJI ŚWINOUJSCIE-SZCZECIN-KOSTRZYN-WROCŁAW-MIĘDZYLESIE I MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E59 (AGC)) 2.1. Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn - Głogów-Zielona Góra-Rzepin - Szczecin Podjuchy Projekt ujęty w KT dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie na poz. 1 w DI na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów Prace na linii kolejowej E-59 odc. Poznań Główny- Szczecin Dąbie 2.3. Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki 2.4. Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica państwa) 2.5. Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń Projekt ujęty w KT dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie na poz. 5 w DI na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. a w zakresie finansowania z Connecting Europe Facility (dalej CEF) realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach CEF. Projekt ujęty w KT dla województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie na poz. 39 w DI na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów. Projekt ujęty w KT dla województwa opolskiego. Przedsięwzięcie na poz. 41 w DI na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. a w zakresie finansowania z CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach CEF. Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie na poz. 8 w DI na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. a w zakresie finansowania z CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w ramach CEF. 3. DOKOŃCZENIE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S3 ŚWINOUJŚCIE LUBAWKA W CIĄGU CETC-ROUTE Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego. Warunkiem podjęcia inwestycji jest wypracowanie przez stronę rządową i samorządową (z udziałem Miasta Świnoujście) koncepcji realizacji wraz z mechanizmem finansowania uwzględniającym zaangażowanie środków publicznych i prywatnych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony rządowej i samorządowej, a przewidywane źródło finansowania to środki budżetu państwa i środki jednostek samorządu S3 Sulechów - Legnica Projekt ujęty w KT dla województw dolnośląskiego i lubuskiego. Przedsięwzięcie na poz. 8 w DI na liście projektów drogowych oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony rządowej, a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów. 25 S t r o n a

26 3.3. S3 Legnica - Bolków Projekt ujęty w KT dla województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie na poz. 33 w DI na liście projektów drogowych oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony rządowej, a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów S3 Świnoujście - Szczecin Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego, jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 21 w DI na liście projektów drogowych. Realizacja uzależniona od dostępności środków w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata oraz ujęcia w PBDK. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów S3 Bolków - granica państwa Projekt ujęty w KT dla województwa dolnośląskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych S5 Wrocław - Bydgoszcz (Korzeńsko - Wrocław, Białe Błota-Gniezno, Poznań- Kaczkowo) Przedsięwzięcie na poz. 33 w DI na liście projektów drogowych. Finansowanie będzie możliwe pod warunkiem porozumienia strony polskiej i strony czeskiej w sprawie realizacji odcinka transgranicznego, a także od dostępności środków i rozstrzygnięć dotyczących CEF. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony rządowej. DOKOŃCZENIE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S5 GNIEZNO POZNAŃ WROCŁAW (A8) BOBOSZÓW (GRANICA PAŃSTWA) Projekt ujęty w KT dla województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Przedsięwzięcie na poz. 6 i 16 w DI na liście projektów drogowych oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów. 5. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 11 KOŁOBRZEG TARNOWSKIE GÓRY DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ W KORYTARZU TEN-T 5.1. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11 Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 6 PBDK na lata a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp. Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie na poz. 30 w DI na liście projektów drogowych. Planowane rozpoczęcie prac studialnych dla tego odcinka. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów. Realizacja inwestycji uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11 Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów. 26 S t r o n a

27 5.4. Obwodnica Jarocina w ciągu S11 Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów Obwodnica Kępna w ciągu S11 Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA) będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach środków PO IiŚ pod warunkiem ujęcia w PBDK Obwodnica Ujścia w ciągu S11 Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach środków PO IiŚ pod warunkiem ujęcia w PBDK. Projekt jest ujęty w projekcie PBDK S11 Koszalin - Piła 5.8. S-11 Ostrów Wlkp. Kępno Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 42 w DI na liście projektów drogowych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony rządowej i jest uzależniona od dostępności środków w ramach PO IiŚ oraz ujęcia w PBDK. Projekt jest na liście dużych projektów PO IiŚ. Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 30 w DI na liście projektów drogowych. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt jest na liście dużych projektów S11 Piła-Poznań Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 34 w DI na liście projektów drogowych. Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. Projekt na liście dużych projektów. 27 S t r o n a

28 5.10. S-11 Obwodnica Obornik Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Przedsięwzięcie na poz. 34 w DI na liście projektów drogowych. Planowane rozpoczęcie prac studialnych dla tego odcinka. a przewidywane źródło finansowania to PO IiŚ. 6. STWORZENIE PONADREGIONALNYCH SPECJALISTYCZNYCH CENTRÓW USŁUG MEDYCZNYCH 6.1. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie Projekt ujęty w KT dla województwa zachodniopomorskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony rządowej i samorządowej, a przewidywane źródło finansowania to środki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjenta. Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanego w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków finansowych. Realizacja przedsięwzięcia w ramach RPO będzie uzależniona od ostatecznego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze Projekt ujęty w KT dla województwa lubuskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony samorządowej, a przewidywane źródło finansowania to środki budżetu państwa. Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanego w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków. 28 S t r o n a

29 6.3. Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu Projekt ujęty w KT dla województwa wielkopolskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony samorządowej, a przewidywane źródło finansowania to środki budżetu państwa i RPO. Realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego o którym mowa w Umowie Partnerstwa. Projekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanego w drodze konkursu ofert (program do 2015 r.). Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków. 7. SIECI ENERGETYCZNE BUDOWA I MODERNIZACJA 7.1. Sieci energetyczne Polski Zachodniej Przedsięwzięcie zostało bezpośrednio wpisane (bez rozpisania na odcinki) w KT dla województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych projektów objętych Project pipeline dla sektora energetyki. Realizacja projektów uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad Project pipeline, dostępności środków w ramach PO IiŚ i ostatecznej decyzji inwestora o realizacji projektu. 8. WSPÓŁPRACA OŚRODKÓW AKADEMICKICH Z PRZEDSIĘBIORCAMI W CELU KOMERCJALIZACJI WIEDZY 8.1. Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) Projekt ujęty w KT dla województwa lubuskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony samorządowej. Projekt możliwy do realizacji z RPO, jeśli będzie zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1.A Centrum Technologii Nanofotonicznych, komponent projektu pn. "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy" Projekt ujęty w KT dla województwa dolnośląskiego jako przedsięwzięcie warunkowe, którego realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych. Realizacja przedsięwzięcia leży we właściwości strony samorządowej. Projekt został wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny MNiSW oraz NCBR, w szczególności pozytywna ocena w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z RPO i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 29 S t r o n a

30 POLSKA MAPA DROGOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ Przedsięwzięcia uzgodnione przez marszałków nie wyczerpują listy projektów powiązanych z SRPZ i realizowanych w makroregionie. W obszarze badań i rozwoju kluczowym dokumentem zawierającym projekty priorytetowe z perspektywy rządu jest Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Dokument powstał w 2011 roku, a jego aktualna wersja obowiązuje od 5 sierpnia 2014 r. PMDIB zawiera 53 projekty strategiczne dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, mające kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości prowadzonych w Polsce badań. Spośród nich pięć przedsięwzięć wpisuje się w Strategię: ECBiG Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - projekt w fazie koncepcyjnej realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w ramach strategicznego obszaru badań PMDIB Wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych; EMC-LabNet Polska Sieć Laboratoriów EMC - projekt w fazie koncepcyjnej realizowany przez Politechnikę Wrocławską w ramach strategicznego obszaru badań PMDIB Rozwój zaawansowanych materiałów i technologii; WCZT-P Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - projekt jest realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach strategicznego obszaru badań PMDIB Rozwój zaawansowanych materiałów i technologii; PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji - projekt w fazie koncepcyjnej realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach strategicznego obszaru badań PMDIB Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury; PRACE Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie - projekt stanowi polski wkład w projekt międzynarodowy z mapy drogowej ESFRI 19 i jest realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach strategicznego obszaru badań PMDIB Rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury. Wpisanie projektu na PMDIB jest warunkiem koniecznym dla możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury badawczej w ramach programu Inteligentny Rozwój European Strategy Forum on Research Infrastructures 30 S t r o n a

31 PRACE NAD PROJEKTAMI KLUCZOWYMI NA POZIOMIE REGIONALNYM Projekt budowy Instytutu Radioterapii Protonowej w Poznaniu Projekt zakłada, że Instytut będzie służył pacjentom województwa wielkopolskiego oraz pacjentom województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego w zakresie najnowocześniejszej terapii antynowotworowej. Jednocześnie pełnić będzie rolę ośrodka naukowego, prowadzącego badania nad oddziaływaniem promieniowania protonowego na organizm w zakresie nauk medycznych, fizyki, radiochemii, radiobiologii i technologii medycznych. 5 maja 2014 r. został podpisany list intencyjny w sprawie powstania Instytutu Radioterapii Protonowej w Poznaniu pomiędzy marszałkiem Markiem Woźniakiem, reprezentującym samorząd Wielkopolski, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego, Politechniką Poznańską, Wielkopolskim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM. 23 maja 2014 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyło się spotkanie z udziałem uczelni i przedstawicieli województw Polski Zachodniej, na którym przedstawiono koncepcję projektu. 31 S t r o n a

32 VI. PODSUMOWANIE Prezentowany materiał jest pierwszym opracowaniem podsumowującym wdrażanie Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku Informacje dotyczące realizacji celów rozwojowych Polski Zachodniej za rok 2014 r. należy zatem traktować jako punkt odniesienia dla analogicznych analiz jakie będą przygotowywane w kolejnych latach. Rok 2014 był pierwszym rokiem obowiązywania Strategii, więc zmiany zachodzące w makroregionie odzwierciedlone w poziomie wskaźników, tylko w niewielkim stopniu można wiązać z aktywną realizacją działań i kierunków interwencji wymienionych w SRPZ. Należy uznać je raczej za kontynuację trendów rozwojowych zdiagnozowanych w Strategii. Jednakże nie ulega wątpliwości, że w pierwszym okresie wdrażania Strategii kluczowe są działania, które przyczynią się do realizacji jej celów. Dotyczy to w szczególności przygotowań do wdrażania perspektywy finansowej i uwypuklenia w kluczowych dokumentach z nią związanych znaczenia ponadregionalnych inicjatyw. W roku 2014 należy przede wszystkim dostrzec i pozytywnie ocenić działania związane z zapewnieniem warunków do stworzenia preferencji w kryteriach wyboru projektów i innych mechanizmów wspierających realizację przedsięwzięć ponadregionalnych strategii w programach operacyjnych oraz ujęcie projektów kluczowych dla makroregionu w kontraktach terytorialnych województw Polski Zachodniej. Osiągnięcie tych celów w 2014 roku jest dobrym punktem wyjścia do wdrażania Strategii w latach kolejnych. Analiza stopnia osiągnięcia celów Strategii w oparciu o wskaźniki monitorowania ma w pierwszym roku jej wdrażania ograniczony charakter. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie niosą ze sobą mechanizmy wspierające realizację przedsięwzięć ponadregionalnych w ramach programów operacyjnych na lata , wydaje się, że najważniejszą rekomendacją na kolejny rok jest przygotowanie do realizacji przedsięwzięć wynikających ze Strategii, które mogą uzyskać dofinansowanie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Zadanie to wymaga aktywności i współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji SRPZ. 32 S t r o n a

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Wrocław 28.04.2015 r. 1. Odrzańska Droga Wodna koordynacja:

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście. Polski Zachodniej w 2014 r.

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście. Polski Zachodniej w 2014 r. Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Informacja Narodowego o realizacji Programu Strategii Rewitalizacji Rozwoju Polski Zachodniej w 2014 r. Materiał na drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji Departament

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do Narodowego Programu Rewitalizacji roku 2020 oraz projekty podregionalne w kontraktach terytorialnych województw Materiał

Bardziej szczegółowo

Perspektywy finansowania priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku

Perspektywy finansowania priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku Perspektywy finansowania priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku Maciej Nowicki Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Inauguracja Nowej Perspektywy 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Inauguracja Nowej Perspektywy 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Inauguracja Nowej Perspektywy 2014-2020 Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Nie wystarczy mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć jak ten cel osiągnąć Prof. Jerzy Regulski Z programów unijnych

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty województwa lubuskiego

Kluczowe projekty województwa lubuskiego Kluczowe projekty województwa lubuskiego Konferencja Programy krajowe jako potencjalne źródło finansowania projektów regionalnych Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. 25 inwestycji kluczowych 1. Rozwój Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej w 2015 r. Departament Strategii Rozwoju

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej w 2015 r. Departament Strategii Rozwoju Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej w 2015 r. Departament Strategii Rozwoju Strategie ponadregionalne w Polsce Stratega rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (30.04.2014r.) Strategia

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL

Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL Aktualizacja kontraktu terytorialnego wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 Kontrakt Terytorialny Nowy instrument służący: Koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

LUBUSKIE 2014-2020. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego LUBUSKIE 2014-2020 Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Strategie i Programy Rozwojowe Województwa Lubuskiego 1. Strategia Rozwoju Województwa 2020 2. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020. Wrocław, 17 grudnia 2014

Zasady funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020. Wrocław, 17 grudnia 2014 Zasady funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego w latach 2014-2020 Wrocław, 17 grudnia 2014 Kontrakt Terytorialny podstawa prawna i definicja KONTRAKT TERYTORIALNY to nowy instrument polityki rozwoju, wykreowany

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiotem będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r. dla Województwa Podkarpackiego Solina, 19 czerwca 2015 r. Plan prezentacji: 1. definicja 2. podstawa prawna 3. źródła finansowania 4. dotychczasowe prace 5. aktualnie prowadzone prace 6. działania planowane

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Gorzów Wlkp., grudzień 2013 r. STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie

Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie Instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w ramach polityki spójności w okresie 2014-2020 Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Istebna 14 lutego 2014 roku Środki

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe owanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe Szacunki alokacji dla Polski Zgodnie z postanowieniami szczytu Rady UE z 7-8 lutego 2013 r. całkowita alokacja dla Polski wyniesie ok. 72,9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Założenia RPO-L2020 Konsultacje społeczne etap I Pierwszy projekt RPO - L2020 Konsultacje społeczne etap II Drugi projekt RPO - L2020 Trzeci projekt RPO - L2020 9

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. za rok 2014. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Informacja o realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. za rok 2014. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Informacja o realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 za rok 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Ponadregionalnych kwiecień 2015

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Prace nad. Województwa Śląskiego na lata Katowice, 25 marca 2013 r.

Prace nad. Województwa Śląskiego na lata Katowice, 25 marca 2013 r. Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 25 marca 2013 r. Przygotowania Województwa Śląskiego do nowej perspektywy II połowa 2011 Powołanie międzyreferatowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie ZAŁOŻENIA MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych.

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych. Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo