REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i uŝywania kart kredytowych Visa Business. 2. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.(Bank BPS S.A.); 2) okres rozliczeniowy miesięczny okres, po którym Bank rozlicza zadłuŝenie na rachunku karty; 3) karta/karta kredytowa - karta kredytowa wydawana przez Bank, będąca kartą płatniczą pozwalająca UŜytkownikowi karty na dokonywanie transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego, wydawana na podstawie Umowy karty kredytowej. Okres waŝności karty wynosi 36 miesięcy; 4) Kredytobiorca osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę; 5) kwota spłaty kwota składająca się z: a) pełnej kwoty naleŝności z tytułu odsetek, prowizji i opłat, b) części kwoty zadłuŝenia; 6) limit kredytowy- kwota kredytu przyznana przez Bank do rachunku karty; 7) minimalna kwota spłaty określona przez Bank część zadłuŝenia, jaka powinna być spłacona przez Kredytobiorcę, w terminie określonym w zestawieniu operacji; 8) PIN poufny, czterocyfrowy numer identyfikujący UŜytkownika karty, znany tylko jemu, uŝywany jako metoda weryfikacji UŜytkownika karty; 9) punkt akceptujący punkt handlowo-usługowy, oznaczony emblematem międzynarodowej organizacji płatniczej, w którym UŜytkownik karty moŝe dokonać zapłaty przy wykorzystaniu karty; 10) przelew z rachunku karty - przelew na rachunek bankowy prowadzony w Banku, realizowany na podstawie dyspozycji złoŝonej przez UŜytkownika karty na infolinii Banku Contact Center; 11) rachunek bankowy rachunek bieŝący słuŝący do przechowywania środków pienięŝnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z prowadzoną przez Posiadacza rachunku działalnością gospodarczą; 12) rachunek karty rachunek w PLN, prowadzony w Banku na podstawie Umowy, słuŝący do ewidencji i rozliczania kwot wynikających z krajowych i zagranicznych transakcji dokonanych przy uŝyciu kart głównej i kart dodatkowych wydanych do tego rachunku karty, prowizji, opłat, odsetek, realizowanych przez Bank usług powodujących zmianę jego salda oraz kwot spłaty zadłuŝenia; 13) Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów instytucjonalnych ; 14) Tabela oprocentowania Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A.; 15) termin spłaty termin określony, do którego Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty minimalnej kwoty spłaty. Środki na rachunku Kredytobiorcy powinny znaleźć się do godziny 18:00 w dniu wymaganej spłaty; 16) transakcja przelew z rachunku karty kredytowej, wypłata gotówki albo płatność za towary lub usługi, dokonywana przy uŝyciu karty; 17) transakcje na odległość transakcja dokonana bez fizycznego przedstawienia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem telefonu, Internetu lub poczty; 18) trwały nośnik materiał lub urządzenie słuŝące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Kredytobiorcy w związku z Umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te słuŝą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci; 19) Umowa umowa o kartę kredytową zawarta pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem; 20) UŜytkownik karty osoba fizyczna, której wydano kartę kredytową, upowaŝnione przez Kredytobiorcę do dokonywania transakcji przy uŝyciu karty kredytowej, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie; 21) zestawienie operacji wykaz transakcji dokonanych przez UŜytkownika karty przy uŝyciu karty kredytowej w okresie rozliczeniowym, przyjętym przez Bank do rozliczenia wraz z naleŝnymi odsetkami, opłatami i prowizjami, udostępniany Kredytobiorcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Rozdział 2. Wnioskowanie o kartę Bank określa warunki wydania karty i przyznania limitu kredytowego. 2. Warunkiem wydania karty jest: 1) złoŝenie do Banku: a) wniosku o kartę, zgodnie z wzorem obowiązującym w Banku, b) dokumentów wymaganych przez Bank; 2) ustanowienie zabezpieczeń określonych przez Bank; 3) zawarcie Umowy. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, powinien być złoŝony w formie pisemnej. 4. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty oraz o wysokości limitu kredytowego w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz wiarygodności. 5. Na wniosek Kredytobiorcy Bank moŝe wydać dowolną liczbę kart dodatkowych, pod warunkiem otrzymania łącznego limitu kredytowego i w jego zakresie, z uwzględnieniem minimalnego limitu kredytowego. UŜytkownik karty moŝe otrzymać tylko jedną kartę kredytową. Rozdział 3. Zawarcie Umowy Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie przez Bank i Kredytobiorcę Umowy. 2. W przypadku, gdy w ocenie Banku Umowa nie moŝe zostać zawarta, ze względu na niespełnienie warunków wydania karty, Bank poinformuje o tym fakcie Kredytobiorcę. 3. Kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania UŜytkownika karty o postanowieniach oraz zmianach Umowy i Regulaminu w zakresie karty dodatkowej. 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony określony w Umowie. 5. Podpis UŜytkownika karty złoŝony na Umowie stanowi wzór podpisu, jaki powinien złoŝyć na karcie. 5. W przypadku przeniesienia karty kredytowej z innego banku, Kredytobiorca jest zobowiązany, w ciągu 60 dni od otrzymania karty, rozwiązać umowę tej karty kredytowej, w oparciu, o której dokumenty Bank przyznał kartę. Rozdział 4. Przekazanie karty Przy zawarciu Umowy Bank powiadamia Kredytobiorcę o warunkach, terminach i miejscu wydania karty. 2. Karta główna jest przekazywana UŜytkownikowi karty po podpisaniu Umowy oraz, jeśli jest to wymagane w Umowie, po spełnieniu dodatkowych warunków, w szczególności po ustanowieniu zabezpieczenia spłaty zadłuŝenia. 3. Sposób przekazania karty przez Bank jest określony w Umowie i moŝe zostać zmieniony po zawarciu Umowy odrębną dyspozycją Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem ust. 5. Sposób przekazania karty dodatkowej jest uzgodniony z Kredytobiorcą. 4. Bank przekazuje UŜytkownikowi karty informację o sposobie otrzymania numeru PIN. 5. UŜytkownik karty jest zobowiązany podpisać kartę, na odwrocie w sposób trwały, w momencie jej otrzymania, zgodnie ze wzorem podpisu. 6. Przed pierwszym uŝyciem karty, UŜytkownik karty powinien ją aktywować w sposób określony przez Bank (poprzez transakcję w bankomacie np. sprawdzenie salda, wypłata gotówki) lub na infolinii Banku Contact Center. Rozdział 5. UŜytkowanie karty Karta moŝe być uŝywana w kraju i za granicą i umoŝliwia: 1) dokonanie zapłaty za towary i usługi: a) u akceptantów wyposaŝonych w elektroniczny terminal do rejestracji transakcji oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie, b) na odległość w formie zamówienia internetowego, telefonicznego lub pocztowego u akceptantów eksponujących znak akceptacji znajdujących się na karcie lub informujący na swoich stronach internetowych, katalogowych lub inny sposób, Ŝe przyjmują zapłatę kartami; 2) dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach, oddziałach banków i innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie; 3) dokonywania przelewów z rachunku karty kredytowej na rachunki bankowe prowadzone w Banku na poniŝszych zasadach: a) przelew z rachunku karty kredytowej wykonywany jest wyłącznie w złotych polskich, b) przelew z rachunku karty kredytowej wykonywany jest jedynie z datą bieŝącą, co oznacza, Ŝe nie ma moŝliwości złoŝenia dyspozycji przelewu z datą przyszłą, c) za wykonanie przelewu z rachunku karty kredytowej Bank pobiera opłatę wskazaną w Taryfie opłat i prowizji, d) dyspozycje przelewu mogą być składane wyłącznie przez UŜytkownika karty głównej i są realizowane w ramach dostępnych środków pomniejszonych o kwotę naleŝnej prowizji, e) przelew z rachunku karty kredytowej jest formą transakcji bezgotówkowej i skutkuje pomniejszeniem środków dostępnych,

2 f) dyspozycja przelewu z rachunku karty kredytowej jest realizowana najpóźniej w następnym dniu po dniu złoŝenia dyspozycji, g) dyspozycje przelewu składane przez UŜytkownika karty głównej realizowane są wyłącznie w oparciu o podany przez niego numer rachunku beneficjenta przelewu oraz po podaniu numeru karty, z której realizowany jest przelew. Kredytobiorca zobowiązuje się do dokładnego zweryfikowania i sprawdzenia przed złoŝeniem dyspozycji czy wszystkie dane są zgodne z jego intencją, h) Bank moŝe odmówić wykonania dyspozycji przelewu z rachunku karty kredytowej, gdy okoliczności zaistniałe przed lub w trakcie wykonywania operacji uzasadniają wątpliwości co do toŝsamości osoby składającej dyspozycję lub zgodności dyspozycji z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, i) Bank nie wykonuje przelewów z karty kredytowej do ZUS i US. 2. Transakcje kartą mogą być realizowane w punktach akceptujących i bankomatach, oznaczonych symbolem organizacji, w systemie, której wydana jest karta (VISA). 3. Transakcje dokonane z fizycznym przedstawieniem karty są potwierdzane numerem PIN. 4. W przypadku transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty, dane UŜytkownika karty są potwierdzane w sposób wymagany przez punkty akceptujące między innymi naleŝy podać numer karty, datę waŝności, kod CVV2 i opcjonalnie nazwisko UŜytkownika karty. Przy dokonywaniu tego typu transakcji nie naleŝy nigdy podawać numeru PIN. 5. Punkty akceptujące mają prawo sprawdzić toŝsamość UŜytkownika karty w momencie dokonywania transakcji. 6. Karty nie wolno uŝywać niezgodnie z prawem, z uwzględnieniem płatności za zabronione towary i usługi. 7. UŜytkownik karty jest uprawniony do dokonywania transakcji kartą do wysokości dostępnego limitu kredytowego, pomniejszonego o pełną kwotę zobowiązań na rachunku karty. 8. Dokonane kartę transakcje w tym transakcje na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty, obciąŝają rachunek karty naleŝący do Kredytobiorcy. 9. UŜytkownik karty jest jedyną osobą uprawnioną do uŝywania karty i PIN. 10. UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania osobno karty i osobno PIN oraz ich ochrony, z zachowaniem naleŝytej staranności; 2) niezwłocznego zgłaszania do Banku zniszczenia lub utraty karty, w tym w wyniku jej kradzieŝy, zgubienia; 3) nie udostępniania karty lub PIN osobom nieuprawnionym. 11. Dla kaŝdej karty Bank moŝe ustalić limit dzienny: 1) dla transakcji gotówkowych - dzienną kwotę, do wysokości której moŝna dokonywać transakcji gotówkowych; 2) dla transakcji bezgotówkowych dzienną kwotę, do wysokości której moŝna dokonywać płatności bezgotówkowych za zakupione towary i usługi. 12. Kredytobiorca ma prawo złoŝyć w Banku dyspozycję zmiany limitów dziennych dla kaŝdej wydanej karty Bank moŝe wydać duplikat karty tj. kartę z tym samym numerem i z ostatnio ustalonym PIN oraz tym samym limitem kredytowym i terminem waŝności - po dokonaniu zwrotu do Banku uŝywanej karty, o ile karta nie została zastrzeŝona. 2. Bank moŝe wydać nową kartę, po dokonaniu zastrzeŝenia uŝywanej karty, zgodnie z 23. Rozdział 6. Limit kredytowy 9. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego, Kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty zadłuŝenia, o jaką został przekroczony limit kredytowy. 10. Wysokość limitu kredytowego moŝe zostać zmieniona: 1) na podstawie wniosku, złoŝonego przez Kredytobiorcę i po zawarciu aneksu do Umowy; 2) poprzez obniŝenie limitu kredytowego w przypadku nieterminowej spłaty naleŝności lub stwierdzenia zagroŝenia ich terminowej spłaty, o czym Bank niezwłocznie informuje Kredytobiorcę Limit kredytowy moŝe podlegać podwyŝszeniu pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności Kredytobiorcy dokonanej przez Bank w oparciu o dotychczasową współpracę oraz po złoŝeniu odpowiedniego wniosku przez Kredytobiorcę. 2. Bank zawiadamia Kredytobiorcę o proponowanej kwocie podwyŝszenia limitu kredytowego. Rozdział 7. Rozliczenia zadłuŝenia na rachunku karty ZadłuŜenie jest ewidencjonowane na rachunku karty i powstaje w wyniku księgowania na rachunku karty transakcji dokonanych przy uŝyciu karty, naleŝnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat. 2. ZadłuŜenie na rachunku karty moŝe być spłacone w dowolnym momencie, nie później, niŝ termin spłaty określony w zestawieniu operacji. 3. KaŜda wpłata na rachunek karty pomniejsza zadłuŝenie i powiększa dostępny limit kredytowy Kwota wpłacona na rachunek karty ponad wysokość zadłuŝenia powoduje powstanie nadpłaty i powiększa dostępny limit kredytowy. 5. Powstała nadpłata na rachunku karty nie jest oprocentowana. 6. Kredytobiorca określa w Umowie jeden ze sposobów spłaty zadłuŝenia na rachunku karty, o których mowa w Zmianę sposobu spłaty zadłuŝenia moŝna dokonać odrębną dyspozycją. 7. Wystąpienie z wnioskiem o wypłatę odszkodowania z tytułu ochrony ubezpieczeniowej karty nie zwalnia z obowiązku terminowej spłaty zadłuŝenia Transakcje dokonywane przy uŝyciu karty kredytowej w Polsce realizowane są w złotych, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju. 2. Transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na EUR w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote po kursie sprzedaŝy pieniądza obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. 3. ObciąŜenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych i dokonywane jest z datą realizacji transakcji. Rozdział 8. Zestawienie operacji Bank po zakończeniu kaŝdego okres rozliczeniowego wysyła zestawienie operacji zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy określoną w Umowie. 2. W czasie obowiązywania Umowy kredytu Kredytobiorca otrzymuje, zestawienie transakcji, które w szczególności zawiera: 1) wskazanie okresu objętego wyciągiem; 2) informację o saldzie z poprzedniego wyciągu z rachunku oraz jego datę; 3) kwoty i daty operacji dokonywanych na rachunku w okresie objętym wyciągiem; 4) informację o aktualnym saldzie; 5) stopę oprocentowania; 6) informację o wysokości pobranych opłat; 7) informację o kwocie minimalnej wymagalnej spłaty. 3. Bank moŝe równieŝ wysłać zestawienia operacji w formie pisemnej, nawet, gdy uruchomiona została usługa zestawienia operacji w formie elektronicznej. Rozdział 9. Spłata zadłuŝenia poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek karty Kredytobiorca zobowiązany jest do wpłaty minimalnej kwoty spłaty na rachunek karty w terminie spłaty. 2. Za datę spłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku karty. 3. KaŜda wpłata na rachunek powoduje spłatę zadłuŝenia w następującej kolejności: kwota przekroczenia limitu kredytowego, kwoty zaległości, naliczone przez Bank odsetki, opłaty i prowizje oraz wykorzystany kapitał z tytułu transakcji gotówkowych a następnie bezgotówkowych. 4. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności informowania Banku i podpisania aneksu do Umowy kredytu. 5. Zmniejszenie całkowitej kwoty kredytu odbywa się na wniosek Kredytobiorcy, poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytowej. 6. W przypadku całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie całkowity koszt ulega obniŝeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy kredytu, chociaŝby Kredytobiorca poniósł je przed spłatą. 7. Bank rozliczy kredyt w ciagu 14 dni od dokonania wcześniejszej spłaty kredytu. Rozdział 10. Automatyczna spłata W przypadku wyboru w Umowie opcji automatycznej spłaty w cięŝar rachunku wskazanego przez Kredytobiorcę, spłata zadłuŝenia na rachunku karty odbywa się poprzez automatyczne obciąŝenie przez Bank rachunku bankowego do wysokości dostępnych środków, kwotą spłaty, z zastrzeŝeniem ust. 3 i 4. Automatyczna spłata jest dokonywana w terminie spłaty bez odrębnej dyspozycji. 2. Kredytobiorca moŝe w kaŝdym czasie po wydaniu karty kredytowej zmienić wysokość spłaty określoną w Umowie składając wniosek w Banku, przy czym wysokość spłaty nie moŝe być niŝsza niŝ wymagana minimalna kwota spłaty karty przewidziana w Umowie. 3. Bank dokonuje rozliczeń kwoty spłaty z zastosowaniem zmienionej wysokości spłaty począwszy od najbliŝszego terminu spłaty, jeśli dyspozycja zmiany została przyjęta, w sposób określony przez Bank, przed rozpoczęciem procesu rozliczania kwoty spłaty, o którym mowa w ust Kredytobiorca jest zobowiązany zapewnić na rachunku bankowym w terminie spłaty dostępne środki wystarczające do obciąŝenia rachunku bankowego minimalną kwotą spłaty. 2. JeŜeli Kredytobiorca nie zapewni na rachunku bankowym dostępnych środków wystarczających do obciąŝenia kwotą miesięcznej spłaty, wówczas Bank obciąŝy rachunek bankowy minimalną kwotą spłaty do wysokości dostępnych środków i z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku, gdy Kredytobiorca nie zapewni środków, o których mowa w ust. 1, Bank do końca bieŝącego okresu rozliczeniowego, będzie rozliczać minimalną kwotę spłaty, ze środków dostępnych na rachunku bankowym. Rozdział 11. ZadłuŜenie przeterminowane 18.

3 1. W przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z zobowiązań wynikających z Umowy, w następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia Umowy, Bank ma prawo naliczyć odsetki od kapitału przeterminowanego. Wysokość odsetek od zadłuŝenia przeterminowanego jest równa czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP). 2. Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku kaŝdorazowej zmiany wysokości stopy lombardowej NBP. 3. Nowa wysokość oprocentowania zadłuŝenia przeterminowanego obowiązuje od dnia wejścia w Ŝycie zmiany wysokości stopy lombardowej NBP. 4. W przypadku zmian stopy oprocentowania, o której mowa w ust. 2 Bank niezwłocznie informuje Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną. Rozdział 12. Zasady naliczania odsetek, prowizji i opłat ZadłuŜenie na rachunku karty jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, zgodnie z Tabelą oprocentowania. Odsetki naliczane są dziennie, na rachunku karty, odrębnie dla zadłuŝenia z tytułu: 1) transakcji gotówkowych oraz spłat zadłuŝenia w innym banku od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty zadłuŝenia; 2) transakcji bezgotówkowych za kaŝdy dzień począwszy od daty dokonania transakcji do dnia spłaty zadłuŝenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe odsetki nie zostaną pobrane, jeŝeli saldo zadłuŝenia zostanie spłacone w całości przed upływem terminu spłaty określonym w zestawieniu operacji; 2. Bank nalicza odsetki przyjmując, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni Oprocentowanie kredytu moŝe ulec zmianie w czasie trwania Umowy kredytu, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie kredytu, na podstawie Uchwały Zarządu Banku, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy kredytu. 2. Zmiana oprocentowania moŝe być dokonana w przypadku zmiany, co najmniej jednej z następujących przyczyn: 1) stopy referencyjnej lub redyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego ustalanych przez Radę Polityki PienięŜnej; 2) wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS; 3) stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania; 4) rentowności bonów skarbowych ogłaszanej przez Ministerstwo Finansów; 5) rentowności obligacji Skarbu Państwa; 6) stawki bazowej WIBOR oferowanej na międzybankowym rynku pienięŝnym. 3. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wskazanym w Uchwale Zarządu Banku w tej sprawie wyznaczonym odpowiednio wcześniej przed powiadomieniem Kredytobiorcy o zmianie. 4. O kaŝdej planowanej zmianie oprocentowania Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną, Kredytobiorcę oraz inne osoby będącym dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje zmiany, o której mowa w ust. 1, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie oprocentowania. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, liczony od dnia poinformowania Banku o braku akceptacji planowanej zmiany oprocentowania. 3. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bankbps.pl) Obowiązująca Taryfa opłat i prowizji moŝe ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy: 1) w przypadku obniŝenia opłat lub prowizji, uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe w kaŝdym czasie; 2) w przypadku podwyŝszenia opłat lub prowizji - jeŝeli wystąpi przynajmniej jedna z poniŝszych przyczyn: a) niezaleŝny od Banku wzrost kosztów czynności bankowej/funkcjonowania produktu, b) podwyŝszenie standardu usługi, c) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług, 2. Aktualna Taryfa opłat i prowizji dostępna jest równieŝ w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Bank obciąŝa rachunek karty odsetkami, prowizjami i opłatami za czynności związane z obsługą karty w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji. 2. JeŜeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, która są lub mogą być wykonywane w związku z Umową kredytu, Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłuŝnikami Banku z tytulu zabezpieczenia kredytu o planowanym zakresie wprowadzanych zmian. 3. W przypadku zmiany Taryfy w zakresie, o którym mowa w 21 ust. 1 Kredytobiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie opłat i prowizji. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zwartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynowi miesiąc, liczony od dnia poinformowania Banku o braku akceptacji zmiany opłat i prowizji W przypadku zniszczenia lub utraty karty, UŜytkownik karty jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank, w celu zgłoszenia zastrzeŝenia karty. 2. Utratę karty niezwłocznie zgłasza się w jednej z podanych niŝej jednostek: 1) telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel lub ); 2) telefonicznie w dowolnym centrum VISA; 3) osobiście w Banku; 4) osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z zastrzeŝeniem karty do końca okresu jej waŝności. 4. ZastrzeŜenie karty głównej nie powoduje zastrzeŝenia kart dodatkowych, chyba, Ŝe Kredytobiorca postanowi inaczej. W takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany jest do powiadomienia UŜytkowników kart o fakcie ich zastrzeŝenia. 5. ZastrzeŜenie karty nie moŝe być odwołane, a zastrzeŝona karta nie moŝe być uŝywana. W przypadku jej odnalezienia winna zostać zniszczona. 6. UŜytkownik karty moŝe zgłosić zastrzeŝenie karty z innych powodów niŝ określone w ust. 1, przy czym zastrzeŝona karta powinna zostać zniszczona. 7. ZastrzeŜenie staje się skuteczne od chwili przyjęcia przez Bank zgłoszenia zastrzeŝenia. KradzieŜ karty powinna zostać niezwłocznie zgłoszona Policji. 8. Po dokonaniu zastrzeŝenia karty Bank podejmie niezwłoczną próbę skontaktowania się z UŜytkownikiem karty. 9. Z zastrzeŝeniem ust. 7 Bank zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy karty moŝe wydać nową kartę w miejsce karty zastrzeŝonej, na dotychczasowych warunkach. 1) nowa karta wydana w miejsce karty zastrzeŝonej posiada takie samo zadłuŝenie, limit kredytowy, limity wypłat i transakcji, wielkość spłaty; 2) nowa karta wydana w miejsce karty zastrzeŝonej posiada nowy PIN; 3) jeśli do zastrzeŝonej karty kredytowej głównej wydane były karty dodatkowe, wszystkie zostaną przepięte do rachunku karty nowej wydanej w miejsce zastrzeŝonej. Rozdział 13. Wznowienie karty Karta jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data waŝności i po upływie tego terminu UŜytkownik karty zobowiązany jest do jej zniszczenia w sposób uniemoŝliwiający dalsze uŝywanie. 2. Po upływie terminu waŝności karty Bank moŝe wznowić kartę tj. wydać kartę z kolejnym okresem waŝności, pod warunkiem: 1) pozytywnej oceny zdolności kredytowej; 2) dotrzymywania warunków Umowy; 3) braku rezygnacji ze wznowienia karty przez Kredytobiorcę najpóźniej na 45 dni przed upływem terminu waŝności karty; 4) braku rezygnacji ze wznowienia karty i nieprzedłuŝania Umowy na kolejne okresy przez Bank, o czym Bank poinformuje Kredytobiorcę najpóźniej na 45 dni przed upływem terminu jej waŝności; 5) pozostawania karty dotychczasowej w ofercie Banku. 3. W przypadku, gdy karta dotychczasowa nie pozostaje w ofercie Banku, Bank moŝe wydać nową kartę, pod warunkiem Ŝe jej funkcjonalność oraz warunki uŝywania pozostają na co najmniej takim samym poziomie jak karty dotychczas uŝywanej, o czym Bank poinformuje Kredytobiorcę najpóźniej na 45 dni przed planowaną zmianą. 4. Karta wznawiana jest przesyłana do UŜytkownika karty lub odbierana osobiście w placówce Banku. 5. Karta wznawiana jest z tym samym numerem, co poprzednia karta i ma do niej zastosowanie ostatnio ustalony numer PIN. 6. W przypadku upływu terminu, na jaki została zawarta Umowa i braku jej odnowienia na następny okres, Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty całego zadłuŝenia powstałego na rachunku karty. Rozdział 14. Ubezpieczenie karty Bank oferuje dla kart kredytowych pakiety ubezpieczeń w formie usług dodanych do karty bez dodatkowych opłat. 2. W przypadku pakietów ubezpieczeń oferowanych bez dodatkowych opłat, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą aktywacji karty, przy czym nie wcześniej, niŝ po spełnieniu określonych warunków ubezpieczenia. Rozdział 15. Infolinia Contact Center Bank udostępnia UŜytkownikowi karty moŝliwość korzystania z infolinii Banku Contact Center przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 3

4 2. Za pomocą infolinii Banku UŜytkownik karty moŝe uzyskiwać informacje o stanach i operacjach na posiadanych rachunkach. 3. Korzystając z infolinii Banku UŜytkownik karty potwierdza swoją toŝsamość w trakcie ustnej weryfikacji. 4. Podanie wymaganych przez Bank danych potwierdza toŝsamość UŜytkownika karty w telefonicznym kontakcie z Bankiem. 5. Bank realizuje zlecenie UŜytkownika karty najpóźniej w następnym dniu od daty złoŝenia zlecenia. 6. W przypadku sporów dotyczących prawidłowości ustnej weryfikacji UŜytkownika karty w ramach funkcjonalności infolinii Banku, dowodem rozstrzygającym będzie zapis przedmiotowej rozmowy na nośniku elektronicznym. 7. Szczegółowy opis aktualnego zakresu infolinii Banku dla karty kredytowej dostępny jest pod numerami infolinii , czynnymi całą dobę, 7 dni w tygodniu. Rozdział 16. Reklamacje Kredytobiorca zobowiązany jest zgłosić do Banku wszelkie niezgodności stwierdzone w zestawieniu operacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. 2. Reklamacje w zakresie uŝywania i operacji dokonanych kartą powinny być składane w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej w Banku. 3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie. 4. Bank udziela odpowiedzi w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. 5. ZłoŜenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku Rozdział 17. Wypowiedzenie Umowy KaŜdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu. 2. Bank moŝe wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności i jest liczony od następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia o wypowiedzeniu. O wypowiedzeniu Umowy kredytu Bank powiadamia pisemnie Kredytobiorcę inne osoby będące dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu przekazując zawiadomienie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru wyznaczając termin spłaty zadłuŝenia. 3. Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, obniŝenia kwoty kredytu lub wstrzymania wypłaty kredytu, w przypadku: 1) niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu; 2) utrata zdolności kredytowej; 3) złoŝenie fałszywych danych podanych we wniosku oraz dokumentach w związku z rozpatrywaniem wniosku lub w trakcie obowiązywania Umowy; 4) uŝycie karty niezgodnie z prawem; 5) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli; 6) brak spłaty minimalnej kwoty w terminie określonym w zestawieniu operacji za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy do zapłaty zaległych kwot, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy; 7) otrzymaniu przez Bank informacji i zagroŝeniu faktem zaprzestania przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej, bądź o postawieniu Kredytobiorcy w stan likwidacji lub złoŝeniu wniosku o jego upadłości, albo teŝ złoŝenia wniosku o zawarcie przez niego układu z wierzycielami. Termin wypowiedzenia umowy w tym przypadku wynosi 7 dni i liczy się od daty doręczenia zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia uwaŝa się równieŝ datę pierwszego awizowania przesyłki niedoręczonej. 4. Do końca okresu wypowiedzenia Umowy kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z naleŝnymi Bankowi odsetkami od zadłuŝenia przeterminowanego oraz prowizjami i opłatami. 5. Po upływie okresu wypowiedzenia, zadłuŝenie objęte wypowiedzeniem staje się wymagalne. 6. Kredytobiorca moŝe wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 7. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy rachunku. Rozdział 18. Wprowadzanie zmian Zmiany dokonane w zakresie: 1) wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej; 2) Tabeli oprocentowania lub Taryfy opłat i prowizji w zakresie określonym w Umowie; 3) danych teleadresowych UŜytkownika karty; 4) rachunku, przez który dokonywana jest spłata zadłuŝenia; dokonywane są na podstawie zawiadomienia drugiej strony z uwzględnieniem postanowień Umowy. 2. UŜytkownik karty moŝe dokonać zmiany w zakresie jego danych teleadresowych za pośrednictwem placówki Banku. 3. Z zastrzeŝeniem przypadków, o których mowa w Umowie, zmiany w Umowie są dokonywane poprzez aneks do Umowy. 4. Przy zawieraniu aneksu do Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawierania Umowy. Rozdział 19. Odstąpienie od Umowy Kredytobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy albo dnia otrzymania pierwszej karty, o ile nie dokonał Ŝadnej operacji przy uŝyciu tej karty. 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu stanowi załącznik do Umowy kredytu. W przypadku, gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 3. Termin do odstąpienia od Umowy kredytu jest zachowany, jeŝeli Kredytobiorca przed jego upływem złoŝy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kredytu pod wskazany w oświadczeniu adres Placówki Banku. Kredytobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę kredytu wraz z odsetkami umownymi, naliczonymi od dnia wypłaty kredytu do dnia przekazania środków pienięŝnych Bankowi, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty złoŝenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy kredytu. 4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, jest wystarczające wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu przewidzianym dla jego złoŝenia. 5. W przypadku braku zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi, Bank ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu zaspokojenia swych roszczeń. 6. W razie odstąpienia od Umowy kredytu, Bank niezwłocznie zwraca Kredytobiorcy poniesione na rzecz Banku koszty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy. Rozdział 20. Tryb i warunki rozwiązania Umowy Umowa moŝe być rozwiązana: 1) za porozumieniem stron; 2) z upływem terminu waŝności karty; 3) z upływem terminu wypowiedzenia. 2. W przypadku rozwiązania Umowy karta jest zastrzegana, a Kredytobiorca zobowiązany jest do: 1) uregulowania wszystkich naleŝności Banku na rachunku karty najpóźniej z upływem terminu rozwiązania Umowy; 2) zwrotu lub zniszczenia kart wydanych do rachunku karty w sposób uniemoŝliwiający jej dalsze uŝytkowanie, najpóźniej z upływem terminu rozwiązania Umowy UŜytkownik karty ma prawo zrezygnować z karty dodatkowej. 2. Odstąpienie/ rozwiązanie Umowy upowaŝnia Bank do zastrzeŝenia wszystkich kart, wydanych do rachunku karty. Rozdział 21. Postanowienia końcowe O opóźnieniu w spłacie zadłuŝenia Bank powiadomi listem zwykłym osoby będące dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2. Bank moŝe naliczać i pobierać opłaty za czynności windykacyjne związane z kaŝdorazowym opóźnieniem w spłacie zadłuŝenia zgodnie z Umową. 3. Po rozwiązaniu Umowy, Bank rozlicza zobowiązania z tytułu Umowy w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i egzekucyjne; 2) koszty monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank; 3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu; 4) odsetki przeterminowane; 5) odsetki bieŝące; 6) przeterminowane raty kapitałowe; 7) bieŝące raty kapitałowe. 4. Po uzgodnieniu z Kredytobiorcą Bank moŝe podjąć decyzję o zmianie powyŝszej kolejności Kredytobiorcę obciąŝają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił kartę kredytową lub ujawnił kod PIN. 2. Kredytobiorcę obciąŝają operacje dokonane z uŝyciem utraconej karty kredytowej do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Ograniczenie to nie dotyczy operacji, do których doszło z winy UŜytkownika karty, a w szczególności, gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w 7 ust.10. Kredytobiorcę nie obciąŝają operacje dokonane z uŝyciem utraconej karty płatniczej, jeŝeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienaleŝnego wykonania zobowiązania przez Bank lub akceptanta. 3. Równowartość, o której mowa w ust. 2, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia jej utraty. 4. Kredytobiorcę obciąŝają operacje dokonane po zgłoszeniu, o którym mowa, w 23, jeŝeli doszło do nich z winy umyślnej UŜytkownika karty. 5. Kredytobiorcę obciąŝają operacje dokonane na odległość, mimo iŝ karta kredytowa została wykorzystana bez fizycznego przedstawienia. 35. Wszelka korespondencja jest wysłana przez Bank na adres do korespondencji Kredytobiorcy. 36. Kredytobiorca ma obowiązek powiadomić Bank o zmianach dotyczących statusu, jego danych osobowych ujawnionych w Umowie w szczególności o kaŝdorazowej zmianie siedziby, adresu korespondencji, adresu wykonywania działalności gospodarczej Regulamin moŝe zostać zmieniony z waŝnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z

5 niniejszą Umową lub zmiany w produktach banku, mające na celu ulepszenie usług. 2. W przypadku zmian opłat i prowizji związanych z Umową, oprocentowania lub Regulaminu, Bank zawiadamia pisemnie Kredytobiorcę o zakresie wprowadzanych zmian, któremu przysługuje prawo złoŝenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 3. Bank informuje o proponowanych zmianach postanowień umownych nie później niŝ na 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie. 4. JeŜeli przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie Kredytobiorca nie zgłosi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, Ŝe Kredytobiorca wyraził na nie zgodę. 5. Kredytobiorca ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w Ŝycie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastową bez ponoszenia opłat. 6. W przypadku gdy kredytobiorca zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 1, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia kosztów. 7. Informacja o zmianach opłat i prowizji związanych z Umową, oprocentowania lub Regulaminu dostępną jest w placówce Banku oraz umieszczana na stronie internetowej Banku W sprawach nieuregulowanych Umową oraz niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 3. Kredytobiorca moŝe skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Kredytobiorca na swój pisemny wniosek moŝe wszcząć postępowanie przed organem właściwym w tym celu, którym na dzień zawarcia Umowy o kartę kredytową jest Arbiter Bankowy działający przy Związku Banków Polskich. Do wniosku naleŝy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, Ŝe nie uzyskał od Banku w umówionym terminie odpowiedzi na reklamację. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym moŝe być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyŝsza kwoty 8000 PLN. Regulamin obowiązuje od r. 5

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo