Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady wydawania karty kredytowej przez Bank Millennium S.A. (dalej: Bank) i jej uŝywania. 2. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Cennik usług Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw, 2) cykl rozliczeniowy miesięczny okres, liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który generowany jest wyciąg zawierający transakcje dokonane kartą / kartami kredytowymi oraz naleŝne Bankowi opłaty i prowizje zgodne z Cennikiem usług, 3) karta kredytowa - karta kredytowa Millennium Visa Business, wydawana przez Bank, będąca kartą płatniczą pozwalająca UŜytkownikowi karty na dokonywanie transakcji do wysokości przyznanego limitu karty, wydawana na podstawie Umowy karty kredytowej, okres waŝności karty kredytowej wynosi 48 miesięcy, 4) KBE (Kanały Bankowości Elektronicznej) - kanały komunikacji umoŝliwiające zdalny dostęp do produktów i usług oferowanych przez Bank poprzez: a) Millenet - system komunikacji internetowej, b) Centrum Obsługi Telefonicznej (dalej: COT) dostęp przez telefon, 5) kwota spłaty kwota składająca się z: a) pełnej kwoty naleŝności z tytułu odsetek, prowizji i opłat, b) części kwoty zadłuŝenia wyznaczonej na podstawie procentu spłaty, c) naleŝności wymaganej w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu Programu kredytowego, 6) limit dzienny kwota, do wysokości której UŜytkownik karty moŝe dokonywać w ciągu jednego dnia transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych, wysokość limitu jest osobno ustalona dla kaŝdego z wymienionych rodzajów transakcji, 7) łączny limit kart - przyznany przez Bank, maksymalny, łączny limit dla wszystkich kart kredytowych wydawanych Posiadaczowi rachunku, w ramach którego wyznaczane są limity na poszczególne karty kredytowe, suma limitów wszystkich kart kredytowych wydanych do rachunku jest równa łącznemu limitowi kart, 8) limit karty kwota, do wysokości której mogą być realizowane transakcje dokonane przy uŝyciu karty kredytowej w cyklu rozliczeniowym, 9) minimalna kwota spłaty kwota składająca się z: a) pełnej kwoty naleŝności z tytułu odsetek, prowizji i opłat, b) części kwoty zadłuŝenia wyznaczonej na podstawie minimalnego procentu spłaty, c) naleŝności wymaganej w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu Programu kredytowego, 10) minimalny limit karty - minimalna kwota limitu karty, określona w Cenniku usług, 11) minimalny procent spłaty określony przez Bank w Cenniku usług procent kwoty zadłuŝenia z tytułu transakcji oraz realizowanych przez Bank usług, powodujących zmianę salda rachunku karty, 12) Posiadacz rachunku klient, który zawarł z Bankiem umowę rachunku bankowego oraz Umowę, 13) procent spłaty wskazany przez Posiadacza rachunku, zgodnie z Cennikiem usług, procent kwoty zadłuŝenia z tytułu: transakcji dokonanych kartą kredytową oraz innych dyspozycji określonych w Cenniku usług, 14) Program kredytowy Program kredytowy Wygodne Raty, który pozwala na spłatę wybranej / wybranych transakcji bezgotówkowych (dalej: transakcje) dokonanych kartą kredytową w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, 15) rachunek rachunek bieŝący w PLN w Banku, z którym powiązane są rachunki kart kredytowych, 16) rachunek karty rachunek w PLN, prowadzony w Banku dla kaŝdej wydanej karty kredytowej, słuŝący do ewidencji i rozliczania kwot wynikających z krajowych i zagranicznych transakcji dokonanych przy uŝyciu karty kredytowej, prowizji, opłat, odsetek, realizowanych przez Bank usług powodujących zmianę jego salda zgodnie z Cennikiem usług oraz kwot spłaty zadłuŝenia, 17) termin spłaty termin określony w Cenniku usług, do którego Posiadacz rachunku zobowiązany jest dokonać spłaty minimalnej kwoty spłaty, 18) transakcja na odległość transakcja dokonana bez fizycznego przedstawienia karty kredytowej, w tym w szczególności zrealizowana za pośrednictwem telefonu, Internetu lub poczty, 19) Umowa Umowa karty kredytowej zawarta pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem, 20) UŜytkownik karty - osoba fizyczna, której wydano kartę kredytową, upowaŝniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania transakcji przy uŝyciu karty kredytowej, której dane identyfikacyjne są umieszczone na tej karcie, 21) Wniosek Wniosek o kartę kredytową złoŝony przez Wnioskodawcę, 1

2 22) Wnioskodawca klient, który zawarł z Bankiem umowę rachunku bankowego, 23) wyciąg zestawienie, zawierające informacje o wszystkich zaksięgowanych na rachunku karty / na rachunkach kart kwotach transakcji w danym cyklu rozliczeniowym, zadłuŝeniu powstałemu w poprzednich cyklach rozliczeniowych, wysokości kwoty spłaty, minimalnej kwoty spłaty i najbliŝszym terminie spłaty. Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe Wnioskowanie o kartę kredytową Wnioskodawca ubiegający się o wydanie karty kredytowej, składa w Banku wypełniony Wniosek. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. 2. Bank moŝe określić warunki wydania karty kredytowej i przyznania łącznego limitu kart, w szczególności wymagać złoŝenia określonych dokumentów, ustanowienia zabezpieczeń spłaty zadłuŝenia. 3. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych we Wniosku oraz w złoŝonych dokumentach. 4. Bank podejmuje decyzję o wysokości łącznego limitu kart oraz o wydaniu karty kredytowej w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Wnioskodawcy dokonaną zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku. 5. Bank moŝe odmówić wydania karty kredytowej bez podania przyczyny. O odmowie wydania karty kredytowej Bank powiadamia Wnioskodawcę pisemnie lub telefonicznie. 6. Wnioskodawca moŝe ubiegać się o dowolną liczbę kart kredytowych, pod warunkiem otrzymania łącznego limitu kart i w jego zakresie, z uwzględnieniem minimalnego limitu karty. UŜytkownik karty moŝe otrzymać tylko jedną kartę kredytową. Zawarcie Umowy Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie przez Bank i Wnioskodawcę Umowy karty kredytowej wraz z Informacjami o UŜytkowniku karty i o karcie. 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do poinformowania UŜytkownika karty o postanowieniach oraz zmianach Umowy i Regulaminu. 3. W Umowie Posiadacz rachunku określa limit karty dla poszczególnych kart kredytowych wydawanych do rachunku. Suma limitów wszystkich kart nie moŝe przekroczyć przyznanego łącznego limitu kart. 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony i obowiązuje do końca okresu waŝności karty kredytowej, określonego na karcie kredytowej zgodnie z Cennikiem usług. Umowa moŝe zostać przedłuŝona poprzez wydanie przez Bank kolejnej karty kredytowej, z nowym okresem waŝności. 5. W przypadku przejmowania współpracy z Posiadaczem rachunku w zakresie kart kredytowych z innego banku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany, w ciągu 60 dni od podpisania Umowy, rozwiązać umowę dotyczącą kart kredytowych, w oparciu, o którą Bank przyznał łączny limit kart. Przekazanie karty kredytowej i jej aktywacja Karta kredytowa jest przekazywana Posiadaczowi rachunku po podpisaniu Umowy oraz, jeŝeli jest to wymagane w Umowie, po spełnieniu innych warunków, w szczególności po ustanowieniu zabezpieczenia spłaty zadłuŝenia. 2. Sposób przekazania karty kredytowej przez Bank jest określony w Umowie i moŝe zostać zmieniony po zawarciu Umowy, odrębną dyspozycją Posiadacza rachunku, z zastrzeŝeniem ust W przypadku, kiedy Posiadacz rachunku zadeklarował na Umowie odebranie karty kredytowej w placówce Banku i nie uczynił tego w ciągu 30 dni od momentu podpisania Umowy/Aneksu do umowy, Bank prześle kartę kredytową na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. 4. Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku kopertę z poufnym kodem identyfikacyjnym karty kredytowej (dalej: PIN) lub informację o sposobie uzyskania kodu PIN. 5. UŜytkownik karty jest zobowiązany podpisać kartę kredytową w momencie jej otrzymania, zgodnie ze wzorem podpisu złoŝonym w Umowie, a następnie stosować ten podpis do wszystkich transakcji potwierdzanych podpisem, realizowanych przy uŝyciu karty kredytowej. 6. Przed pierwszym uŝyciem karty kredytowej, UŜytkownik karty albo Posiadacz rachunku powinien ją aktywować w sposób określony przez Bank. 2

3 UŜywanie karty kredytowej Karta kredytowa umoŝliwia dokonywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej transakcji bezgotówkowych, gotówkowych oraz realizację innych dyspozycji, określonych w Cenniku usług. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności dokonywanych przy uŝyciu kart kredytowych niezgodnie z ust Transakcje kartą kredytową mogą być realizowane w punktach akceptujących i bankomatach, oznaczonych symbolem VISA. 4. Transakcje dokonane z fizycznym przedstawieniem karty kredytowej są potwierdzane podpisem UŜytkownika karty lub PIN. 5. W przypadku transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty kredytowej, dane UŜytkownika karty są potwierdzane w sposób wymagany przez punkty akceptujące. 6. Punkty akceptujące mają prawo sprawdzić toŝsamość UŜytkownika karty w momencie dokonywania transakcji. 7. Karty kredytowej nie wolno uŝywać niezgodnie z prawem, z uwzględnieniem płatności za zabronione towary i usługi. 8. UŜytkownik karty jest uprawniony do dokonywania transakcji kartą kredytową do wysokości dostępnego limitu karty tj. przyznanego limitu karty pomniejszonego o: 1) pełną kwotę zobowiązań na rachunku karty, 2) naleŝne Bankowi kwoty z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych w ramach Programu kredytowego, oraz powiększonego o nadpłaty, z uwzględnieniem limitów dziennych. 9. Transakcje dokonane na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty kredytowej obciąŝają rachunek karty. 10. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do kontrolowania wysokości zadłuŝenia wobec Banku. 11. UŜytkownik karty jest jedyną osobą uprawnioną do uŝywania wydanej jemu karty kredytowej i PIN. 12. UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania osobno karty kredytowej i osobno PIN oraz ich ochrony, z zachowaniem naleŝytej staranności, 2) niezwłocznego zgłaszania do Banku utraty karty kredytowej, w wyniku jej kradzieŝy, zgubienia lub zniszczenia, 3) nie udostępniania karty kredytowej i PIN osobom nieuprawnionym. 13. Karta kredytowa jest własnością Banku i podlega zwrotowi na kaŝde Ŝądanie Banku. 14. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą kredytową odpowiada Posiadacz rachunku, który zawarł Umowę. 15. Dla kaŝdej karty kredytowej Bank moŝe ustalić limit dzienny: 1) dla transakcji gotówkowych dzienną kwotę, do wysokości której moŝna dokonywać transakcji gotówkowych, 2) dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji płatności za rachunki) dzienną kwotę, do wysokości której moŝna dokonywać płatności bezgotówkowych za zakupione towary i usługi. 16. Wysokość moŝliwych do wyboru limitów dziennych, o których jest mowa w ust. 15, określona jest w Cenniku usług. 17. Posiadacz rachunku ma prawo złoŝyć w Banku dyspozycję zmiany limitów dziennych, o których mowa w ust.15, zgodnie z Cennikiem usług Bank moŝe wydać duplikat karty kredytowej tj. kartę kredytową z tym samym numerem i z PIN, ostatnio ustalonym przez UŜytkownika karty, oraz tym samym limitem karty i terminem waŝności po dokonaniu zwrotu do Banku uŝywanej karty kredytowej, o ile karta kredytowa nie została zastrzeŝona. 2. Bank moŝe wydać nową kartę kredytową, po dokonaniu zastrzeŝenia uŝywanej karty kredytowej, zgodnie z 21 ust Bank przeniesie zadłuŝenie zastrzeŝonej karty kredytowej na rachunek nowej karty kredytowej. Limit karty Za przekroczenie limitu karty odpowiedzialność ponosi Posiadacz rachunku. 2. W przypadku przekroczenia limitu karty, Posiadacz rachunku jest zobowiązany, bez wezwania Banku, do natychmiastowej spłaty kwoty zadłuŝenia, o jaką został przekroczony limit karty. 3. Za przekroczenie limitu karty jest pobierana opłata zgodnie z Cennikiem usług Bank moŝe zmienić wysokość łącznego limitu kart: 1) na podstawie wniosku, złoŝonego przez Posiadacza rachunku, z uwzględnieniem postanowień 3 ust. 4 i po zawarciu aneksu do Umowy, 3

4 2) w przypadku nieterminowej spłaty naleŝności lub stwierdzenia zagroŝenia ich terminowej spłaty, poprzez obniŝenie łącznego limitu kart, o czym informuje niezwłocznie Posiadacza rachunku. 2. Łączny limit kart ulega automatycznemu obniŝeniu o kwotę limitu zwróconej/ zastrzeŝonej karty kredytowej, jeŝeli w ciągu 30 dni od zwrócenia/ zastrzeŝenia karty kredytowej Posiadacz rachunku nie zawnioskuje o ponowne wydanie karty kredytowej, zgodnie z 21 ust. 9. Rozliczenia zadłuŝenia na rachunku karty ZadłuŜenie jest ewidencjonowane na rachunku karty i powstaje w wyniku księgowania na rachunku karty transakcji dokonanych przy uŝyciu karty kredytowej, naleŝnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat oraz innych dyspozycji dotyczących rachunku karty określonych w Cenniku usług, z zastrzeŝeniem ZadłuŜenie na rachunku karty moŝe być spłacone w dowolnym momencie, nie później, niŝ w terminie spłaty określonym na wyciągu. 3. KaŜda wpłata na rachunek karty pomniejsza zadłuŝenie i powiększa dostępny limit karty. 4. Kwota wpłacona na rachunek karty ponad wysokość zadłuŝenia powoduje powstanie nadpłaty i powiększa dostępny limit karty, do czasu wykorzystania tej nadpłaty. 5. Powstała nadpłata na rachunku karty nie jest oprocentowana. 6. Wystąpienie z wnioskiem o wypłatę odszkodowania z tytułu ochrony ubezpieczeniowej karty kredytowej nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku terminowej spłaty zadłuŝenia Transakcje dokonane w walutach obcych kartami kredytowymi systemu płatniczego VISA, przed ich zaksięgowaniem na rachunku karty, są przeliczane na USD, a następnie na PLN (po kursie sprzedaŝy waluty ustalanym przez VISA, z dnia rozliczenia transakcji powiększonym o wysokość marŝy zgodnie z cennikiem usług). Transakcje dokonane w EUR i USD w systemie płatniczym VISA są przeliczane bezpośrednio na PLN (po kursie sprzedaŝy waluty ustalanym przez VISA, z dnia rozliczenia transakcji powiększonym o wysokość marŝy zgodnie z cennikiem usług). 2. Przeliczenia walutowe są dokonywane przez VISA według kursów walut rynku hurtowego stosowanych przez VISA obowiązujących w momencie rozliczenia. Wyciągi Bank przekazuje informacje o transakcjach dokonanych kartami kredytowymi w miesięcznym wyciągu łączonym lub w szczegółowym zestawieniu transakcji wysyłanym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. 2. Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku zbiorcze zestawienie rozliczeń informujące o kwotach spłaty dla kaŝdej karty kredytowej wraz ze zbiorczą kwotą, jaka obciąŝy rachunek za dany cykl rozliczeniowy. 3. W szczególnych przypadkach Bank zastrzega sobie prawo do wysłania wyciągu w formie pisemnej, nawet, gdy uruchomiona została usługa wyciąg elektroniczny. 4. Bank ma prawo nie wysyłać wyciągu w przypadku nie wystąpienia księgowań na rachunkach wszystkich kart kredytowych w danym cyklu rozliczeniowym i braku zadłuŝenia na koniec danego cyklu rozliczeniowego. Spłata zadłuŝenia poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek karty Posiadacz rachunku moŝe dokonać spłaty zadłuŝenia poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek karty. 2. Za datę spłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku karty. Automatyczna spłata Automatyczna spłata zadłuŝenia odbywa się poprzez obciąŝenie przez Bank rachunku bieŝącego kwotą spłaty do wysokości dostępnych środków, z zastrzeŝeniem ust. 2 i 3. Automatyczna spłata jest dokonywana w terminie spłaty bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku moŝe w kaŝdym czasie po wydaniu karty kredytowej zmienić wysokość określonego w Umowie procentu spłaty, zgodnie z Cennikiem usług. 3. Bank dokonuje rozliczeń kwoty spłaty z zastosowaniem zmienionego procentu spłaty począwszy od najbliŝszego terminu spłaty, jeśli dyspozycja zmiany została przyjęta, w sposób określony przez Bank, przed rozpoczęciem procesu rozliczania kwoty spłaty, o którym mowa w ust Bank informuje Posiadacza rachunku o minimalnej kwocie spłaty na wyciągu. 4

5 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany zapewnić na rachunku bieŝącym w terminie spłaty dostępne środki wystarczające do obciąŝenia rachunku minimalną kwotą spłaty. 3. W przypadku, gdy termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty. 4. JeŜeli Posiadacz rachunku nie zapewni na rachunku dostępnych środków wystarczających do obciąŝenia kwotą spłaty, wówczas Bank obciąŝy rachunek minimalną kwotą spłaty do wysokości dostępnych środków i z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie zapewni środków, o których mowa w ust. 2, Bank: 1) do końca bieŝącego cyklu rozliczeniowego, będzie rozliczać minimalną kwotę spłaty, ze środków dostępnych na rachunku, a w przypadku braku moŝliwości pobrania minimalnej kwoty spłaty, wraz z upływem cyklu rozliczeniowego, następuje blokada karty kredytowej na dokonywanie transakcji oraz 2) moŝe postąpić zgodnie z postanowieniami 32. ZadłuŜenie przeterminowane W czasie trwania Umowy, w przypadku braku spłaty minimalnej kwoty spłaty w terminie spłaty lub przekroczenia limitu karty, począwszy od dnia następnego, niespłacona kwota traktowana jest jak zadłuŝenie przeterminowane, od którego naliczane są odsetki, według zmiennej stopy procentowej zgodnie z Cennikiem usług odpowiednio dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych lub innych dyspozycji dotyczących rachunku karty. 2. Bank ma prawo do obciąŝenia rachunku, do wysokości dostępnych środków, kwotą, o którą przekroczony jest limit karty i/lub niespłaconą minimalną kwotą spłaty bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 3. Po rozwiązaniu Umowy, od zadłuŝenia utrzymującego się na wyodrębnionym rachunku, Bank nalicza odsetki dla zadłuŝenia przeterminowanego według podwyŝszonej stopy procentowej zgodnie z Cennikiem usług. 4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w par. 32 ust. 2 oraz w par. 26 ust. 14 zadłuŝeniem przeterminowanym jest cała naleŝność Banku na rachunkach kart. Zasady naliczania odsetek, prowizji i opłat ZadłuŜenie na rachunku karty jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, zgodnie z Cennikiem usług. Odsetki naliczane są, na rachunku karty dziennie, od aktualnego zadłuŝenia, odrębnie dla zadłuŝeń z tytułu: 1) transakcji gotówkowych oraz spłat zadłuŝenia w innym banku od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty zadłuŝenia, 2) transakcji bezgotówkowych oraz płatności za rachunki za kaŝdy dzień począwszy od daty dokonania transakcji do dnia spłaty zadłuŝenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe odsetki nie zostaną pobrane, jeŝeli saldo zadłuŝenia zostanie spłacone w całości przed upływem terminu spłaty, określonego w wyciągu, 3) zadłuŝenia przeterminowanego, z zastrzeŝeniem 17 ust Odsetki od kwoty zadłuŝenia objętej Programem kredytowym naliczane są dziennie od momentu rozłoŝenia Transakcji na raty, do dnia całkowitej jej spłaty, według zmiennej stopy procentowej określonej w Cenniku usług. 3. Bank nalicza odsetki przyjmując, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stopy procentowej, jeŝeli wystąpi, co najmniej jedna z następujących przyczyn: 1) zmiana w stawce WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub WIBID o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 2) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki PienięŜnej, o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 3) zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez NBP, o co najmniej 0,001 punktu procentowego, przy czym, wprowadzając zmiany, Bank będzie kierował się zasadami naleŝytości i dobrych obyczajów kupieckich. 2. Zmiana stopy procentowej wchodzi w Ŝycie z dniem wprowadzenia zmiany do Cennika usług. 3. Zmiana wysokości stopy procentowej nie stanowi zmiany Umowy Bank obciąŝa rachunek karty odsetkami, prowizjami i opłatami za czynności związane z obsługą karty kredytowej w wysokości określonej w Cenniku usług. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za prowizje i opłaty pobierane przez inne podmioty od transakcji dokonanych kartą kredytową. 3. Koszt pisemnego wezwania do zapłaty w wysokości określonej w Cenniku usług pokrywa Posiadacz rachunku. 5

6 ZastrzeŜenie karty kredytowej W przypadku zgubienia lub kradzieŝy karty kredytowej, UŜytkownik karty jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank, w sposób określony przez Bank, w celu zgłoszenia zastrzeŝenia karty kredytowej. 2. ZastrzeŜenie karty kredytowej nie powoduje zastrzeŝenia innych kart kredytowych wydanych do tego samego rachunku, chyba, Ŝe Posiadacz rachunku postanowi inaczej. W takim przypadku Posiadacz rachunku zobowiązany jest do powiadomienia UŜytkowników kart o fakcie ich zastrzeŝenia. 3. ZastrzeŜenie karty kredytowej nie moŝe być odwołane, a zastrzeŝona karta kredytowa nie moŝe być uŝywana. W przypadku jej odnalezienia winna zostać zniszczona. 4. UŜytkownik karty moŝe zgłosić zastrzeŝenie karty kredytowej z innych powodów niŝ określone w ust. 1, przy czym zastrzeŝona karta kredytowa powinna zostać zniszczona. 5. ZastrzeŜenie staje się skuteczne od chwili przyjęcia przez Bank zgłoszenia zastrzeŝenia. KradzieŜ karty kredytowej powinna zostać niezwłocznie zgłoszona Policji. 6. W sytuacji niedotrzymania warunków Umowy, o których mowa w 9 ust. 2, 17 ust. 1 oraz 32, Bank moŝe zastrzec wszystkie wydane karty kredytowe, przy czym zastrzeŝone karty kredytowe powinny zostać zwrócone do Banku lub zniszczone przez UŜytkownika karty. 7. W przypadku podejrzenia przez Bank uŝycia karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną lub w przypadku niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową osobie trzeciej, Bank ma prawo do: 1)telefonicznej weryfikacji transakcji z UŜytkownikiem karty lub/i 2)zastrzeŜenia karty kredytowej. 8. Po dokonaniu zastrzeŝenia karty kredytowej, zgodnie z ust. 7, Bank podejmie niezwłoczną próbę skontaktowania się z UŜytkownikiem karty, a w przypadku braku moŝliwości kontaktu, z Posiadaczem rachunku. 9. Z zastrzeŝeniem ust. 7, Bank zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku moŝe ponownie wydać kartę kredytową. Nowa karta kredytowa posiada taki sam limit karty, limit dzienny i procent spłaty, a zadłuŝenie zostaje przeniesione z dotychczasowej karty kredytowej, o ile wcześniej nie zostało spłacone. Wznowienie karty kredytowej Karta kredytowa jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data waŝności i po upływie tego terminu UŜytkownik karty zobowiązany jest do jej zniszczenia w sposób uniemoŝliwiający dalsze uŝywanie. 2. Po upływie terminu waŝności karty kredytowej Bank moŝe wznowić kartę kredytową tj. wydać kartę kredytową z kolejnym okresem waŝności, który określa Cennik usług, z zastrzeŝeniem ust Wznawiana karta kredytowa jest przesyłana przez Bank na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. 4. Rezygnację ze wznowienia karty kredytowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest złoŝyć w Banku najpóźniej 45 dni przed upływem terminu waŝności karty kredytowej. 5. Bank moŝe określić warunki wznowienia karty kredytowej i wymagać złoŝenia określonych dokumentów. 6. Bank moŝe podjąć decyzję o nie wznawianiu karty kredytowej informując o tym Posiadacza rachunku pisemnie, przed upływem terminu waŝności karty kredytowej. 7. Karta kredytowa wznawiana jest z tym samym numerem, co poprzednia karta kredytowa i ma do niej zastosowanie ostatnio ustalony numer PIN. 8. W przypadku upływu terminu, na jaki została zawarta Umowa, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty całego zadłuŝenia powstałego na rachunkach kart, oraz naleŝności Banku z tytułu Programu kredytowego. Ubezpieczenie karty kredytowej Bank oferuje dla karty kredytowej pakiet ubezpieczeń Bezpieczna karta w formie usług dodanych do karty kredytowej odpłatnie. 2. Zakres pakietu Bezpieczna karta, zasady jego oferowania oraz pobierania składki określone są w Regulaminie, Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń i Cenniku usług Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się automatycznie z chwilą aktywacji karty kredytowej. 2. Pakiet Bezpieczna Karta, od momentu aktywacji karty kredytowej do końca pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego, jest bezpłatny. 6

7 3. W przypadku nowo wydanych kart kredytowych opłata za ubezpieczenie po raz pierwszy pobierana jest pomiędzy 20-tym, a ostatnim dniem pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po aktywacji karty kredytowej. 4. Opłata dotyczy ochrony ubezpieczeniowej w następnym miesiącu kalendarzowym i jest pobierana w kaŝdym kolejnym miesiącu w terminie określonym w ust Posiadacz rachunku moŝe zrezygnować z pakietu Bezpieczna Karta, składając w Banku odpowiedni wniosek. 2. Rezygnacja z pakietu Bezpieczna Karta jest nieodwracalna, chyba Ŝe zakład ubezpieczeń wyrazi pisemną zgodę na ponowne przystąpienie do ubezpieczenia. 3. Rezygnacja z pakietu Bezpieczna Karta jest skuteczna: 1) z upływem cyklu rozliczeniowego, o ile została złoŝona co najmniej na 10 dni przed jego upływem, 2) z upływem kolejnego cyklu rozliczeniowego, o ile została złoŝona bez zachowania terminu określonego w pkt Zwrot karty kredytowej jest równoznaczny z rezygnacją z ubezpieczenia do karty kredytowej. Program kredytowy Wygodne Raty Z Programu kredytowego moŝe skorzystać Posiadacz rachunku. 2. Korzystanie z Programu kredytowego jest moŝliwe, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) karta kredytowa nie jest zastrzeŝona lub zamknięta, 2) na rachunkach wszystkich kart nie występuje zadłuŝenie przeterminowane, 3) na rachunku karty znajduje się saldo zadłuŝenia w wysokości co najmniej równej wartości transakcji obejmowanej Programem kredytowym, 4) wartość pojedynczej transakcji obejmowanej Programem kredytowym nie jest niŝsza, niŝ określona w Cenniku usług, 5) w ostatnim cyklu rozliczeniowym na rachunek karty dokonana została spłata co najmniej minimalnej kwoty spłaty do terminu określonego w wyciągu. 3. Dostępna liczba rat w ramach Programu kredytowego określona jest w Cenniku usług. Korzystanie z Programu kredytowego nie powoduje zmiany wysokości dostępnego Limitu karty. 4. W ramach Programu kredytowego mogą być rozłoŝone transakcje: 1) ujęte w wyciągu za ostatni cykl rozliczeniowy, o ile dla tych transakcji nie upłynął termin spłaty minimalnej kwoty spłaty / kwoty spłaty oraz 2) nie ujęte jeszcze w wyciągu, ale zaksięgowane na rachunku karty. 5. Posiadacz rachunku moŝe wnioskować o objęcie wskazanej/wskazanych transakcji Programem kredytowym za pośrednictwem COT. 6. Posiadacz rachunku określa liczbę rat w ramach Programu kredytowego oraz otrzymuje informacje nt.: 1) wysokości miesięcznej raty obejmującej kapitał wraz z naleŝnymi odsetkami oraz 2) warunków cenowych dotyczących Programu kredytowego. 7. Rata z tytułu Programu kredytowego składa się z części kapitałowej i odsetkowej, doliczana jest do minimalnej kwoty spłaty za dany okres. Data wymagalności spłaty raty równa jest dacie spłaty minimalnej kwoty spłaty. 8. Po zaakceptowaniu przez Posiadacza rachunku warunków, o których mowa w ust. 6, Bank dokonuje otwarcia Programu kredytowego. Potwierdzenie warunków spłaty zostaje przekazane Posiadaczowi rachunku wraz z najbliŝszym wyciągiem. Wysokość i termin płatności wymagalnych rat określane są w kolejnych wyciągach. 9. W przypadku zmiany stóp procentowych, zgodnie z 19 Regulaminu, wysokość raty dla danego Programu kredytowego nie ulega zmianie. RóŜnica w wysokości naleŝnych odsetek wynikających ze zmiany oprocentowania zostanie uwzględniona wraz z ostatnią ratą spłaty. 10. Posiadacz rachunku moŝe dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty zadłuŝenia w ramach Programu kredytowego. W celu dokonania wcześniejszej spłaty Posiadacz rachunku składa dyspozycję za pośrednictwem COT. Wskazana kwota (dla spłaty całości w tym odsetki) jest w całości wymagana do spłaty wraz z minimalną kwotą spłaty/kwotą spłaty określoną w najbliŝszym wyciągu. 11. W przypadku dokonania częściowej spłaty następuje przeliczenie wysokości rat w ramach danego Programu kredytowego, przy czym okres kredytowania pozostaje bez zmian. 12. W przypadku otwarcia Programu kredytowego dla transakcji z poprzedniego cyklu rozliczeniowego Posiadacz rachunku zobowiązany jest do samodzielnego dokonania spłaty na rachunek karty, co najmniej minimalnej kwoty spłaty, w terminie i wysokości wskazanych w wyciągu. 13. Za otwarcie Programu kredytowego, Bank pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem usług. 14. W sytuacji rozwiązania Umowy, kwota naleŝności z tytułu Programu kredytowego staje się w całości wymagalna. Reklamacje 27. 7

8 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić do Banku wszelkie niezgodności stwierdzone w wyciągu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. 2. Reklamacje w zakresie uŝywania i operacji dokonanych kartą kredytową powinny być składane w formie określonej przez Bank. 3. Bank rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Banku, z zastrzeŝeniem ust Termin rozpatrzenia reklamacji moŝe ulec wydłuŝeniu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału podmiotów zewnętrznych niezaleŝnych od Banku. 5. Bank udziela odpowiedzi w formie pisemnej, telefonicznej lub poprzez Millenet. 6. Bank zastrzega sobie prawo do nie poinformowania Posiadacza rachunku o decyzji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 7. ZłoŜenie reklamacji nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku. Zmiany Umowy W przypadku wycofywania karty kredytowej z oferty, Bank moŝe zaproponować kartę kredytową innego typu, powiadamiając o tym pisemnie Posiadacza rachunku. 2. Zastąpienie karty kredytowej nie wymaga zmiany Umowy, o ile nie dotyczy to jej istotnych elementów lub zmiana jest korzystniejsza dla UŜytkownika karty. 3. Przyjmuje się, Ŝe Posiadacz rachunku akceptuje zaproponowaną kartę kredytową, o ile nie złoŝy, w terminie 14 dni od daty doręczenia propozycji, o której mowa w ust. 1, oświadczenia o odmowie jej przyjęcia. 4. Bank dokonuje zamiany karty kredytowej na zaakceptowaną kartę kredytową nie wcześniej niŝ po upływie terminu akceptacji, o ile strony nie uzgodnią inaczej Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika usług w trakcie trwania Umowy, jeŝeli wystąpi przynajmniej jedna z poniŝszych przyczyn: 1) zmiana stóp procentowych, o których mowa w 19 ust. 1, 2) zmiana przepisów prawa bezpośrednio wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, 3) zmiana poziomu inflacji, 4) zmiana wysokości kosztów operacji i usług, ponoszonych przez Bank w związku z obsługą karty kredytowej, 5) wprowadzenie nowych produktów lub usług, zmiana nazwy handlowej. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Posiadaczowi rachunku tekst zmian. 3. Zmieniony Regulamin wiąŝe Bank i Posiadacza rachunku po 14 dniach od daty doręczenia tekstu zmian, chyba, Ŝe Posiadacz rachunku w tym okresie złoŝy w formie pisemnej wypowiedzenie Umowy. 4. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach Cennika usług w zakresie wysokości opłat i prowizji z zachowaniem trybu przewidzianego dla zmian w Regulaminie. 5. Aktualny Cennik usług jest dostępny równieŝ w placówkach Banku, w serwisie internetowym Banku oraz za pośrednictwem COT Zmiany dokonane w zakresie: 1) wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej, 2) Regulaminu, 3) Cennika usług, 4) danych teleadresowych, 5) numeru rachunku karty, 6) zmiany wysokości procentu spłaty, 7) przystąpienia do Programu kredytowego Wygodne raty, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 2. Posiadacz rachunku moŝe dokonać zmiany w zakresie jego danych teleadresowych za pośrednictwem COT lub placówki Banku. 3. Bank o zmianie numeru rachunku karty informuje w pierwszym wyciągu po wydaniu nowej karty kredytowej. 4. Z zastrzeŝeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, zmiany w Umowie są dokonywane poprzez Aneks do umowy karty kredytowej. 5. Przy zawieraniu aneksu do Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawierania Umowy. Tryb i warunki rozwiązania Umowy 1. Umowa moŝe być rozwiązana: 1) w formie pisemnej za porozumieniem stron, 31. 8

9 2) w formie pisemnej lub za pośrednictwem COT za wypowiedzeniem przez kaŝdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeŝeniem ust. 3, 3) z upływem terminu, o którym mowa w 22 ust W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie zapisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, karta kredytowa jest zastrzegana, a Posiadacz rachunku zobowiązany jest do: 1) uregulowania wszystkich naleŝności Banku na rachunku karty najpóźniej do upływu terminu rozwiązania/ Umowy, 2) zwrotu kart kredytowych wydanych do rachunku lub złoŝenia stosownego oświadczenia najpóźniej do upływu terminu rozwiązania Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Bank zmienia Procent spłaty na 100% W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku warunków Umowy albo utraty przez Posiadacza rachunku zdolności kredytowej, Bank moŝe: 1) zaŝądać ustanowienia zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia spłaty zadłuŝenia, przez Posiadacza rachunku, 2) wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy. 2. Za niedotrzymanie warunków Umowy uznaje się: 1) ujawnienie rozbieŝności pomiędzy danymi podanymi we Wniosku oraz dokumentami i informacjami podanymi w związku z rozpatrywaniem Wniosku, jak równieŝ w trakcie obowiązywania Umowy, a stanem faktycznym, 2) uŝycie karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem, 3) zajście zdarzeń wpływających w ocenie Banku na zmniejszenie wartości zabezpieczeń, 4) pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej Posiadacza rachunku w stopniu mogącym mieć w ocenie Banku wpływ na terminową spłatę naleŝności wynikających z Umowy, 5) powstanie zadłuŝenia przeterminowanego, o którym mowa w 17 ust Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę równieŝ w przypadku wycofania z oferty określonej karty kredytowej. 4. Bank zastrzega sobie prawo, w sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2, do odmowy wydania karty kredytowej lub do obniŝenia limitu karty, ograniczenia limitów dziennych, odmowy autoryzacji transakcji lub dokonania operacji. 5. Rozwiązanie/ wypowiedzenie Umowy upowaŝnia Bank do zastrzeŝenia wszystkich kart kredytowych, wydanych do rachunku. Rozdział 3 - Postanowienia końcowe O opóźnieniu w spłacie zadłuŝenia przez Posiadacza rachunku Bank powiadomi listem poleconym osoby będące dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2. Bank moŝe naliczać i pobierać opłaty za czynności windykacyjne związane z kaŝdorazowym opóźnieniem w spłacie zadłuŝenia zgodnie z Cennikiem usług. 3. Bank rozlicza zobowiązania Posiadacza rachunku z tytułu Umowy w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i opłaty urzędowe poniesione przez Bank, 2) odsetki umowne, 3) prowizje i opłaty naleŝne Bankowi, 4) zadłuŝenie przeterminowane, 5) pozostałe zadłuŝenie. Zakres odpowiedzialności Banku Bank nie odpowiada za straty spowodowane okolicznościami niezaleŝnymi od Banku, rozumianymi jako: 1) działanie siły wyŝszej, 2) strajki, 3) decyzje organów władzy publicznej. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dokonywaniu: 1) transakcji gotówkowych w bankomatach innych niŝ bankomaty Banku, 2) transakcji bezgotówkowych nałoŝone przez inne niŝ Bank podmioty akceptujące transakcje realizowane kartą kredytową. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tytułu transakcji dokonanych: 1) przez osoby postronne, którym UŜytkownik karty udostępnił kartę kredytową lub ujawnił PIN, 2) do czasu zgłoszenia zastrzeŝenia karty kredytowej do kwoty odpowiadającej równowartości 150 EUR, obliczonej według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia zastrzeŝenia karty kredytowej, 3) z winy UŜytkownika karty, jeŝeli nie dopełnił on obowiązków określonych w Regulaminie w 7 ust. 6 i 10 lub 24 ust. 1, 4) po rozwiązaniu Umowy, 9

10 5) z potwierdzeniem numerem PIN, jeŝeli został on wprowadzony przez UŜytkownika karty albo przez inne osoby, którym UŜytkownik karty umoŝliwił uŝycie karty kredytowej wraz z PIN albo teŝ, które weszły w posiadanie karty kredytowej wraz z PIN z winy UŜytkownika karty, 6) po zgłoszeniu zastrzeŝenia karty kredytowej, o ile doszło do nich z winy umyślnej UŜytkownika karty, 7) przez UŜytkownika karty z tytułu płatności za zabronione towary i usługi. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności: 1) z tytułu korzystania przez posiadacza rachunku z przeglądarek innych niŝ rekomendowane przez Bank, 2) z tytułu udostępnienia osobom trzecim poufnego hasła, numeru Millekod oraz telefonu komórkowego do otrzymywania potwierdzających operacje w KBE, 3) z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia komputera, w szczególności: - braku aktualizacji systemu operacyjnego, - braku oprogramowania antywirusowego, - braku zapory bezpieczeństwa Firewall. Inne postanowienia 35. Wszelka korespondencja jest wysłana przez Bank na adres do korespondencji Posiadacza rachunku. 36 Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do wybranych usług za pośrednictwem COT po podpisaniu umowy w zakresie Usługi Telefonicznej. Osoby wskazane na Karcie wzorów podpisów złoŝonej w Banku do rachunku i posługujące się prawidłowym Telekodem upowaŝnione są do jednoosobowego korzystania z COT w pełnym zakresie, w szczególności mogą dokonać zmiany limitów dziennych w ramach opcji limitów dziennych wyszczególnionych w Cenniku usług, zmiany wysokości procentu spłaty, złoŝyć dyspozycję przystąpienia do Programu kredytowego Wygodne raty Posiadacz rachunku zobowiązany jest informować Bank w o kaŝdej zmianie danych, które podał w celu prawidłowego wykonania przez Bank postanowień Umowy. 2. W przypadku nie powiadomienia Banku o zmianach określonych w ust. 1 Bank nie odpowiada za wynikłe z tego tytułu szkody. 38. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 10

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A.

Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. 1. Regulamin kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH KLIENTOM BIZNES PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH KLIENTOM BIZNES PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH KLIENTOM BIZNES PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych Klientom Biznes przez Bank Millennium S.A. (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH KLIENTOM BIZNES PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH KLIENTOM BIZNES PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH KLIENTOM BIZNES PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych Klientom Biznes przez Bank Millennium S.A. (dalej:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY Obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.03.2011r. Metryka I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu w rachunku

Regulamin kredytu w rachunku Obowiązuje od dnia 7 stycznia 2014 r.. Regulamin kredytu w rachunku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin kredytu w rachunku, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielania, obsługi oraz spłaty kredytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z

Strona 1 z Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 05.05.2016 r. I. OPŁATY: 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo