Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady wydawania karty kredytowej przez Bank Millennium S.A. (dalej: Bank) i jej uŝywania. 2. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Cennik usług Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw, 2) cykl rozliczeniowy miesięczny okres, liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który generowany jest wyciąg zawierający transakcje dokonane kartą / kartami kredytowymi oraz naleŝne Bankowi opłaty i prowizje zgodne z Cennikiem usług, 3) karta kredytowa - karta kredytowa Millennium Visa Business, wydawana przez Bank, będąca kartą płatniczą pozwalająca UŜytkownikowi karty na dokonywanie transakcji do wysokości przyznanego limitu karty, wydawana na podstawie Umowy karty kredytowej, okres waŝności karty kredytowej wynosi 48 miesięcy, 4) KBE (Kanały Bankowości Elektronicznej) - kanały komunikacji umoŝliwiające zdalny dostęp do produktów i usług oferowanych przez Bank poprzez: a) Millenet - system komunikacji internetowej, b) Centrum Obsługi Telefonicznej (dalej: COT) dostęp przez telefon, 5) kwota spłaty kwota składająca się z: a) pełnej kwoty naleŝności z tytułu odsetek, prowizji i opłat, b) części kwoty zadłuŝenia wyznaczonej na podstawie procentu spłaty, c) naleŝności wymaganej w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu Programu kredytowego, 6) limit dzienny kwota, do wysokości której UŜytkownik karty moŝe dokonywać w ciągu jednego dnia transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych, wysokość limitu jest osobno ustalona dla kaŝdego z wymienionych rodzajów transakcji, 7) łączny limit kart - przyznany przez Bank, maksymalny, łączny limit dla wszystkich kart kredytowych wydawanych Posiadaczowi rachunku, w ramach którego wyznaczane są limity na poszczególne karty kredytowe, suma limitów wszystkich kart kredytowych wydanych do rachunku jest równa łącznemu limitowi kart, 8) limit karty kwota, do wysokości której mogą być realizowane transakcje dokonane przy uŝyciu karty kredytowej w cyklu rozliczeniowym, 9) minimalna kwota spłaty kwota składająca się z: a) pełnej kwoty naleŝności z tytułu odsetek, prowizji i opłat, b) części kwoty zadłuŝenia wyznaczonej na podstawie minimalnego procentu spłaty, c) naleŝności wymaganej w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu Programu kredytowego, 10) minimalny limit karty - minimalna kwota limitu karty, określona w Cenniku usług, 11) minimalny procent spłaty określony przez Bank w Cenniku usług procent kwoty zadłuŝenia z tytułu transakcji oraz realizowanych przez Bank usług, powodujących zmianę salda rachunku karty, 12) Posiadacz rachunku klient, który zawarł z Bankiem umowę rachunku bankowego oraz Umowę, 13) procent spłaty wskazany przez Posiadacza rachunku, zgodnie z Cennikiem usług, procent kwoty zadłuŝenia z tytułu: transakcji dokonanych kartą kredytową oraz innych dyspozycji określonych w Cenniku usług, 14) Program kredytowy Program kredytowy Wygodne Raty, który pozwala na spłatę wybranej / wybranych transakcji bezgotówkowych (dalej: transakcje) dokonanych kartą kredytową w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, 15) rachunek rachunek bieŝący w PLN w Banku, z którym powiązane są rachunki kart kredytowych, 16) rachunek karty rachunek w PLN, prowadzony w Banku dla kaŝdej wydanej karty kredytowej, słuŝący do ewidencji i rozliczania kwot wynikających z krajowych i zagranicznych transakcji dokonanych przy uŝyciu karty kredytowej, prowizji, opłat, odsetek, realizowanych przez Bank usług powodujących zmianę jego salda zgodnie z Cennikiem usług oraz kwot spłaty zadłuŝenia, 17) termin spłaty termin określony w Cenniku usług, do którego Posiadacz rachunku zobowiązany jest dokonać spłaty minimalnej kwoty spłaty, 18) transakcja na odległość transakcja dokonana bez fizycznego przedstawienia karty kredytowej, w tym w szczególności zrealizowana za pośrednictwem telefonu, Internetu lub poczty, 19) Umowa Umowa karty kredytowej zawarta pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem, 20) UŜytkownik karty - osoba fizyczna, której wydano kartę kredytową, upowaŝniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania transakcji przy uŝyciu karty kredytowej, której dane identyfikacyjne są umieszczone na tej karcie, 21) Wniosek Wniosek o kartę kredytową złoŝony przez Wnioskodawcę, 1

2 22) Wnioskodawca klient, który zawarł z Bankiem umowę rachunku bankowego, 23) wyciąg zestawienie, zawierające informacje o wszystkich zaksięgowanych na rachunku karty / na rachunkach kart kwotach transakcji w danym cyklu rozliczeniowym, zadłuŝeniu powstałemu w poprzednich cyklach rozliczeniowych, wysokości kwoty spłaty, minimalnej kwoty spłaty i najbliŝszym terminie spłaty. Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe Wnioskowanie o kartę kredytową Wnioskodawca ubiegający się o wydanie karty kredytowej, składa w Banku wypełniony Wniosek. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. 2. Bank moŝe określić warunki wydania karty kredytowej i przyznania łącznego limitu kart, w szczególności wymagać złoŝenia określonych dokumentów, ustanowienia zabezpieczeń spłaty zadłuŝenia. 3. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych we Wniosku oraz w złoŝonych dokumentach. 4. Bank podejmuje decyzję o wysokości łącznego limitu kart oraz o wydaniu karty kredytowej w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Wnioskodawcy dokonaną zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku. 5. Bank moŝe odmówić wydania karty kredytowej bez podania przyczyny. O odmowie wydania karty kredytowej Bank powiadamia Wnioskodawcę pisemnie lub telefonicznie. 6. Wnioskodawca moŝe ubiegać się o dowolną liczbę kart kredytowych, pod warunkiem otrzymania łącznego limitu kart i w jego zakresie, z uwzględnieniem minimalnego limitu karty. UŜytkownik karty moŝe otrzymać tylko jedną kartę kredytową. Zawarcie Umowy Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie przez Bank i Wnioskodawcę Umowy karty kredytowej wraz z Informacjami o UŜytkowniku karty i o karcie. 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do poinformowania UŜytkownika karty o postanowieniach oraz zmianach Umowy i Regulaminu. 3. W Umowie Posiadacz rachunku określa limit karty dla poszczególnych kart kredytowych wydawanych do rachunku. Suma limitów wszystkich kart nie moŝe przekroczyć przyznanego łącznego limitu kart. 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony i obowiązuje do końca okresu waŝności karty kredytowej, określonego na karcie kredytowej zgodnie z Cennikiem usług. Umowa moŝe zostać przedłuŝona poprzez wydanie przez Bank kolejnej karty kredytowej, z nowym okresem waŝności. 5. W przypadku przejmowania współpracy z Posiadaczem rachunku w zakresie kart kredytowych z innego banku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany, w ciągu 60 dni od podpisania Umowy, rozwiązać umowę dotyczącą kart kredytowych, w oparciu, o którą Bank przyznał łączny limit kart. Przekazanie karty kredytowej i jej aktywacja Karta kredytowa jest przekazywana Posiadaczowi rachunku po podpisaniu Umowy oraz, jeŝeli jest to wymagane w Umowie, po spełnieniu innych warunków, w szczególności po ustanowieniu zabezpieczenia spłaty zadłuŝenia. 2. Sposób przekazania karty kredytowej przez Bank jest określony w Umowie i moŝe zostać zmieniony po zawarciu Umowy, odrębną dyspozycją Posiadacza rachunku, z zastrzeŝeniem ust W przypadku, kiedy Posiadacz rachunku zadeklarował na Umowie odebranie karty kredytowej w placówce Banku i nie uczynił tego w ciągu 30 dni od momentu podpisania Umowy/Aneksu do umowy, Bank prześle kartę kredytową na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. 4. Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku kopertę z poufnym kodem identyfikacyjnym karty kredytowej (dalej: PIN) lub informację o sposobie uzyskania kodu PIN. 5. UŜytkownik karty jest zobowiązany podpisać kartę kredytową w momencie jej otrzymania, zgodnie ze wzorem podpisu złoŝonym w Umowie, a następnie stosować ten podpis do wszystkich transakcji potwierdzanych podpisem, realizowanych przy uŝyciu karty kredytowej. 6. Przed pierwszym uŝyciem karty kredytowej, UŜytkownik karty albo Posiadacz rachunku powinien ją aktywować w sposób określony przez Bank. 2

3 UŜywanie karty kredytowej Karta kredytowa umoŝliwia dokonywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej transakcji bezgotówkowych, gotówkowych oraz realizację innych dyspozycji, określonych w Cenniku usług. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności dokonywanych przy uŝyciu kart kredytowych niezgodnie z ust Transakcje kartą kredytową mogą być realizowane w punktach akceptujących i bankomatach, oznaczonych symbolem VISA. 4. Transakcje dokonane z fizycznym przedstawieniem karty kredytowej są potwierdzane podpisem UŜytkownika karty lub PIN. 5. W przypadku transakcji dokonywanych na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty kredytowej, dane UŜytkownika karty są potwierdzane w sposób wymagany przez punkty akceptujące. 6. Punkty akceptujące mają prawo sprawdzić toŝsamość UŜytkownika karty w momencie dokonywania transakcji. 7. Karty kredytowej nie wolno uŝywać niezgodnie z prawem, z uwzględnieniem płatności za zabronione towary i usługi. 8. UŜytkownik karty jest uprawniony do dokonywania transakcji kartą kredytową do wysokości dostępnego limitu karty tj. przyznanego limitu karty pomniejszonego o: 1) pełną kwotę zobowiązań na rachunku karty, 2) naleŝne Bankowi kwoty z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych w ramach Programu kredytowego, oraz powiększonego o nadpłaty, z uwzględnieniem limitów dziennych. 9. Transakcje dokonane na odległość, bez fizycznego przedstawienia karty kredytowej obciąŝają rachunek karty. 10. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do kontrolowania wysokości zadłuŝenia wobec Banku. 11. UŜytkownik karty jest jedyną osobą uprawnioną do uŝywania wydanej jemu karty kredytowej i PIN. 12. UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania osobno karty kredytowej i osobno PIN oraz ich ochrony, z zachowaniem naleŝytej staranności, 2) niezwłocznego zgłaszania do Banku utraty karty kredytowej, w wyniku jej kradzieŝy, zgubienia lub zniszczenia, 3) nie udostępniania karty kredytowej i PIN osobom nieuprawnionym. 13. Karta kredytowa jest własnością Banku i podlega zwrotowi na kaŝde Ŝądanie Banku. 14. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą kredytową odpowiada Posiadacz rachunku, który zawarł Umowę. 15. Dla kaŝdej karty kredytowej Bank moŝe ustalić limit dzienny: 1) dla transakcji gotówkowych dzienną kwotę, do wysokości której moŝna dokonywać transakcji gotówkowych, 2) dla transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji płatności za rachunki) dzienną kwotę, do wysokości której moŝna dokonywać płatności bezgotówkowych za zakupione towary i usługi. 16. Wysokość moŝliwych do wyboru limitów dziennych, o których jest mowa w ust. 15, określona jest w Cenniku usług. 17. Posiadacz rachunku ma prawo złoŝyć w Banku dyspozycję zmiany limitów dziennych, o których mowa w ust.15, zgodnie z Cennikiem usług Bank moŝe wydać duplikat karty kredytowej tj. kartę kredytową z tym samym numerem i z PIN, ostatnio ustalonym przez UŜytkownika karty, oraz tym samym limitem karty i terminem waŝności po dokonaniu zwrotu do Banku uŝywanej karty kredytowej, o ile karta kredytowa nie została zastrzeŝona. 2. Bank moŝe wydać nową kartę kredytową, po dokonaniu zastrzeŝenia uŝywanej karty kredytowej, zgodnie z 21 ust Bank przeniesie zadłuŝenie zastrzeŝonej karty kredytowej na rachunek nowej karty kredytowej. Limit karty Za przekroczenie limitu karty odpowiedzialność ponosi Posiadacz rachunku. 2. W przypadku przekroczenia limitu karty, Posiadacz rachunku jest zobowiązany, bez wezwania Banku, do natychmiastowej spłaty kwoty zadłuŝenia, o jaką został przekroczony limit karty. 3. Za przekroczenie limitu karty jest pobierana opłata zgodnie z Cennikiem usług Bank moŝe zmienić wysokość łącznego limitu kart: 1) na podstawie wniosku, złoŝonego przez Posiadacza rachunku, z uwzględnieniem postanowień 3 ust. 4 i po zawarciu aneksu do Umowy, 3

4 2) w przypadku nieterminowej spłaty naleŝności lub stwierdzenia zagroŝenia ich terminowej spłaty, poprzez obniŝenie łącznego limitu kart, o czym informuje niezwłocznie Posiadacza rachunku. 2. Łączny limit kart ulega automatycznemu obniŝeniu o kwotę limitu zwróconej/ zastrzeŝonej karty kredytowej, jeŝeli w ciągu 30 dni od zwrócenia/ zastrzeŝenia karty kredytowej Posiadacz rachunku nie zawnioskuje o ponowne wydanie karty kredytowej, zgodnie z 21 ust. 9. Rozliczenia zadłuŝenia na rachunku karty ZadłuŜenie jest ewidencjonowane na rachunku karty i powstaje w wyniku księgowania na rachunku karty transakcji dokonanych przy uŝyciu karty kredytowej, naleŝnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat oraz innych dyspozycji dotyczących rachunku karty określonych w Cenniku usług, z zastrzeŝeniem ZadłuŜenie na rachunku karty moŝe być spłacone w dowolnym momencie, nie później, niŝ w terminie spłaty określonym na wyciągu. 3. KaŜda wpłata na rachunek karty pomniejsza zadłuŝenie i powiększa dostępny limit karty. 4. Kwota wpłacona na rachunek karty ponad wysokość zadłuŝenia powoduje powstanie nadpłaty i powiększa dostępny limit karty, do czasu wykorzystania tej nadpłaty. 5. Powstała nadpłata na rachunku karty nie jest oprocentowana. 6. Wystąpienie z wnioskiem o wypłatę odszkodowania z tytułu ochrony ubezpieczeniowej karty kredytowej nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku terminowej spłaty zadłuŝenia Transakcje dokonane w walutach obcych kartami kredytowymi systemu płatniczego VISA, przed ich zaksięgowaniem na rachunku karty, są przeliczane na USD, a następnie na PLN (po kursie sprzedaŝy waluty ustalanym przez VISA, z dnia rozliczenia transakcji powiększonym o wysokość marŝy zgodnie z cennikiem usług). Transakcje dokonane w EUR i USD w systemie płatniczym VISA są przeliczane bezpośrednio na PLN (po kursie sprzedaŝy waluty ustalanym przez VISA, z dnia rozliczenia transakcji powiększonym o wysokość marŝy zgodnie z cennikiem usług). 2. Przeliczenia walutowe są dokonywane przez VISA według kursów walut rynku hurtowego stosowanych przez VISA obowiązujących w momencie rozliczenia. Wyciągi Bank przekazuje informacje o transakcjach dokonanych kartami kredytowymi w miesięcznym wyciągu łączonym lub w szczegółowym zestawieniu transakcji wysyłanym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. 2. Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku zbiorcze zestawienie rozliczeń informujące o kwotach spłaty dla kaŝdej karty kredytowej wraz ze zbiorczą kwotą, jaka obciąŝy rachunek za dany cykl rozliczeniowy. 3. W szczególnych przypadkach Bank zastrzega sobie prawo do wysłania wyciągu w formie pisemnej, nawet, gdy uruchomiona została usługa wyciąg elektroniczny. 4. Bank ma prawo nie wysyłać wyciągu w przypadku nie wystąpienia księgowań na rachunkach wszystkich kart kredytowych w danym cyklu rozliczeniowym i braku zadłuŝenia na koniec danego cyklu rozliczeniowego. Spłata zadłuŝenia poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek karty Posiadacz rachunku moŝe dokonać spłaty zadłuŝenia poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek karty. 2. Za datę spłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku karty. Automatyczna spłata Automatyczna spłata zadłuŝenia odbywa się poprzez obciąŝenie przez Bank rachunku bieŝącego kwotą spłaty do wysokości dostępnych środków, z zastrzeŝeniem ust. 2 i 3. Automatyczna spłata jest dokonywana w terminie spłaty bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku moŝe w kaŝdym czasie po wydaniu karty kredytowej zmienić wysokość określonego w Umowie procentu spłaty, zgodnie z Cennikiem usług. 3. Bank dokonuje rozliczeń kwoty spłaty z zastosowaniem zmienionego procentu spłaty począwszy od najbliŝszego terminu spłaty, jeśli dyspozycja zmiany została przyjęta, w sposób określony przez Bank, przed rozpoczęciem procesu rozliczania kwoty spłaty, o którym mowa w ust Bank informuje Posiadacza rachunku o minimalnej kwocie spłaty na wyciągu. 4

5 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany zapewnić na rachunku bieŝącym w terminie spłaty dostępne środki wystarczające do obciąŝenia rachunku minimalną kwotą spłaty. 3. W przypadku, gdy termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty. 4. JeŜeli Posiadacz rachunku nie zapewni na rachunku dostępnych środków wystarczających do obciąŝenia kwotą spłaty, wówczas Bank obciąŝy rachunek minimalną kwotą spłaty do wysokości dostępnych środków i z uwzględnieniem postanowień ust W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie zapewni środków, o których mowa w ust. 2, Bank: 1) do końca bieŝącego cyklu rozliczeniowego, będzie rozliczać minimalną kwotę spłaty, ze środków dostępnych na rachunku, a w przypadku braku moŝliwości pobrania minimalnej kwoty spłaty, wraz z upływem cyklu rozliczeniowego, następuje blokada karty kredytowej na dokonywanie transakcji oraz 2) moŝe postąpić zgodnie z postanowieniami 32. ZadłuŜenie przeterminowane W czasie trwania Umowy, w przypadku braku spłaty minimalnej kwoty spłaty w terminie spłaty lub przekroczenia limitu karty, począwszy od dnia następnego, niespłacona kwota traktowana jest jak zadłuŝenie przeterminowane, od którego naliczane są odsetki, według zmiennej stopy procentowej zgodnie z Cennikiem usług odpowiednio dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych lub innych dyspozycji dotyczących rachunku karty. 2. Bank ma prawo do obciąŝenia rachunku, do wysokości dostępnych środków, kwotą, o którą przekroczony jest limit karty i/lub niespłaconą minimalną kwotą spłaty bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku. 3. Po rozwiązaniu Umowy, od zadłuŝenia utrzymującego się na wyodrębnionym rachunku, Bank nalicza odsetki dla zadłuŝenia przeterminowanego według podwyŝszonej stopy procentowej zgodnie z Cennikiem usług. 4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w par. 32 ust. 2 oraz w par. 26 ust. 14 zadłuŝeniem przeterminowanym jest cała naleŝność Banku na rachunkach kart. Zasady naliczania odsetek, prowizji i opłat ZadłuŜenie na rachunku karty jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, zgodnie z Cennikiem usług. Odsetki naliczane są, na rachunku karty dziennie, od aktualnego zadłuŝenia, odrębnie dla zadłuŝeń z tytułu: 1) transakcji gotówkowych oraz spłat zadłuŝenia w innym banku od dnia dokonania transakcji do dnia całkowitej spłaty zadłuŝenia, 2) transakcji bezgotówkowych oraz płatności za rachunki za kaŝdy dzień począwszy od daty dokonania transakcji do dnia spłaty zadłuŝenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe odsetki nie zostaną pobrane, jeŝeli saldo zadłuŝenia zostanie spłacone w całości przed upływem terminu spłaty, określonego w wyciągu, 3) zadłuŝenia przeterminowanego, z zastrzeŝeniem 17 ust Odsetki od kwoty zadłuŝenia objętej Programem kredytowym naliczane są dziennie od momentu rozłoŝenia Transakcji na raty, do dnia całkowitej jej spłaty, według zmiennej stopy procentowej określonej w Cenniku usług. 3. Bank nalicza odsetki przyjmując, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stopy procentowej, jeŝeli wystąpi, co najmniej jedna z następujących przyczyn: 1) zmiana w stawce WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub WIBID o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 2) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki PienięŜnej, o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 3) zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez NBP, o co najmniej 0,001 punktu procentowego, przy czym, wprowadzając zmiany, Bank będzie kierował się zasadami naleŝytości i dobrych obyczajów kupieckich. 2. Zmiana stopy procentowej wchodzi w Ŝycie z dniem wprowadzenia zmiany do Cennika usług. 3. Zmiana wysokości stopy procentowej nie stanowi zmiany Umowy Bank obciąŝa rachunek karty odsetkami, prowizjami i opłatami za czynności związane z obsługą karty kredytowej w wysokości określonej w Cenniku usług. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za prowizje i opłaty pobierane przez inne podmioty od transakcji dokonanych kartą kredytową. 3. Koszt pisemnego wezwania do zapłaty w wysokości określonej w Cenniku usług pokrywa Posiadacz rachunku. 5

6 ZastrzeŜenie karty kredytowej W przypadku zgubienia lub kradzieŝy karty kredytowej, UŜytkownik karty jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank, w sposób określony przez Bank, w celu zgłoszenia zastrzeŝenia karty kredytowej. 2. ZastrzeŜenie karty kredytowej nie powoduje zastrzeŝenia innych kart kredytowych wydanych do tego samego rachunku, chyba, Ŝe Posiadacz rachunku postanowi inaczej. W takim przypadku Posiadacz rachunku zobowiązany jest do powiadomienia UŜytkowników kart o fakcie ich zastrzeŝenia. 3. ZastrzeŜenie karty kredytowej nie moŝe być odwołane, a zastrzeŝona karta kredytowa nie moŝe być uŝywana. W przypadku jej odnalezienia winna zostać zniszczona. 4. UŜytkownik karty moŝe zgłosić zastrzeŝenie karty kredytowej z innych powodów niŝ określone w ust. 1, przy czym zastrzeŝona karta kredytowa powinna zostać zniszczona. 5. ZastrzeŜenie staje się skuteczne od chwili przyjęcia przez Bank zgłoszenia zastrzeŝenia. KradzieŜ karty kredytowej powinna zostać niezwłocznie zgłoszona Policji. 6. W sytuacji niedotrzymania warunków Umowy, o których mowa w 9 ust. 2, 17 ust. 1 oraz 32, Bank moŝe zastrzec wszystkie wydane karty kredytowe, przy czym zastrzeŝone karty kredytowe powinny zostać zwrócone do Banku lub zniszczone przez UŜytkownika karty. 7. W przypadku podejrzenia przez Bank uŝycia karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną lub w przypadku niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową osobie trzeciej, Bank ma prawo do: 1)telefonicznej weryfikacji transakcji z UŜytkownikiem karty lub/i 2)zastrzeŜenia karty kredytowej. 8. Po dokonaniu zastrzeŝenia karty kredytowej, zgodnie z ust. 7, Bank podejmie niezwłoczną próbę skontaktowania się z UŜytkownikiem karty, a w przypadku braku moŝliwości kontaktu, z Posiadaczem rachunku. 9. Z zastrzeŝeniem ust. 7, Bank zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku moŝe ponownie wydać kartę kredytową. Nowa karta kredytowa posiada taki sam limit karty, limit dzienny i procent spłaty, a zadłuŝenie zostaje przeniesione z dotychczasowej karty kredytowej, o ile wcześniej nie zostało spłacone. Wznowienie karty kredytowej Karta kredytowa jest waŝna do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data waŝności i po upływie tego terminu UŜytkownik karty zobowiązany jest do jej zniszczenia w sposób uniemoŝliwiający dalsze uŝywanie. 2. Po upływie terminu waŝności karty kredytowej Bank moŝe wznowić kartę kredytową tj. wydać kartę kredytową z kolejnym okresem waŝności, który określa Cennik usług, z zastrzeŝeniem ust Wznawiana karta kredytowa jest przesyłana przez Bank na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. 4. Rezygnację ze wznowienia karty kredytowej Posiadacz rachunku zobowiązany jest złoŝyć w Banku najpóźniej 45 dni przed upływem terminu waŝności karty kredytowej. 5. Bank moŝe określić warunki wznowienia karty kredytowej i wymagać złoŝenia określonych dokumentów. 6. Bank moŝe podjąć decyzję o nie wznawianiu karty kredytowej informując o tym Posiadacza rachunku pisemnie, przed upływem terminu waŝności karty kredytowej. 7. Karta kredytowa wznawiana jest z tym samym numerem, co poprzednia karta kredytowa i ma do niej zastosowanie ostatnio ustalony numer PIN. 8. W przypadku upływu terminu, na jaki została zawarta Umowa, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty całego zadłuŝenia powstałego na rachunkach kart, oraz naleŝności Banku z tytułu Programu kredytowego. Ubezpieczenie karty kredytowej Bank oferuje dla karty kredytowej pakiet ubezpieczeń Bezpieczna karta w formie usług dodanych do karty kredytowej odpłatnie. 2. Zakres pakietu Bezpieczna karta, zasady jego oferowania oraz pobierania składki określone są w Regulaminie, Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń i Cenniku usług Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się automatycznie z chwilą aktywacji karty kredytowej. 2. Pakiet Bezpieczna Karta, od momentu aktywacji karty kredytowej do końca pierwszego pełnego cyklu rozliczeniowego, jest bezpłatny. 6

7 3. W przypadku nowo wydanych kart kredytowych opłata za ubezpieczenie po raz pierwszy pobierana jest pomiędzy 20-tym, a ostatnim dniem pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po aktywacji karty kredytowej. 4. Opłata dotyczy ochrony ubezpieczeniowej w następnym miesiącu kalendarzowym i jest pobierana w kaŝdym kolejnym miesiącu w terminie określonym w ust Posiadacz rachunku moŝe zrezygnować z pakietu Bezpieczna Karta, składając w Banku odpowiedni wniosek. 2. Rezygnacja z pakietu Bezpieczna Karta jest nieodwracalna, chyba Ŝe zakład ubezpieczeń wyrazi pisemną zgodę na ponowne przystąpienie do ubezpieczenia. 3. Rezygnacja z pakietu Bezpieczna Karta jest skuteczna: 1) z upływem cyklu rozliczeniowego, o ile została złoŝona co najmniej na 10 dni przed jego upływem, 2) z upływem kolejnego cyklu rozliczeniowego, o ile została złoŝona bez zachowania terminu określonego w pkt Zwrot karty kredytowej jest równoznaczny z rezygnacją z ubezpieczenia do karty kredytowej. Program kredytowy Wygodne Raty Z Programu kredytowego moŝe skorzystać Posiadacz rachunku. 2. Korzystanie z Programu kredytowego jest moŝliwe, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) karta kredytowa nie jest zastrzeŝona lub zamknięta, 2) na rachunkach wszystkich kart nie występuje zadłuŝenie przeterminowane, 3) na rachunku karty znajduje się saldo zadłuŝenia w wysokości co najmniej równej wartości transakcji obejmowanej Programem kredytowym, 4) wartość pojedynczej transakcji obejmowanej Programem kredytowym nie jest niŝsza, niŝ określona w Cenniku usług, 5) w ostatnim cyklu rozliczeniowym na rachunek karty dokonana została spłata co najmniej minimalnej kwoty spłaty do terminu określonego w wyciągu. 3. Dostępna liczba rat w ramach Programu kredytowego określona jest w Cenniku usług. Korzystanie z Programu kredytowego nie powoduje zmiany wysokości dostępnego Limitu karty. 4. W ramach Programu kredytowego mogą być rozłoŝone transakcje: 1) ujęte w wyciągu za ostatni cykl rozliczeniowy, o ile dla tych transakcji nie upłynął termin spłaty minimalnej kwoty spłaty / kwoty spłaty oraz 2) nie ujęte jeszcze w wyciągu, ale zaksięgowane na rachunku karty. 5. Posiadacz rachunku moŝe wnioskować o objęcie wskazanej/wskazanych transakcji Programem kredytowym za pośrednictwem COT. 6. Posiadacz rachunku określa liczbę rat w ramach Programu kredytowego oraz otrzymuje informacje nt.: 1) wysokości miesięcznej raty obejmującej kapitał wraz z naleŝnymi odsetkami oraz 2) warunków cenowych dotyczących Programu kredytowego. 7. Rata z tytułu Programu kredytowego składa się z części kapitałowej i odsetkowej, doliczana jest do minimalnej kwoty spłaty za dany okres. Data wymagalności spłaty raty równa jest dacie spłaty minimalnej kwoty spłaty. 8. Po zaakceptowaniu przez Posiadacza rachunku warunków, o których mowa w ust. 6, Bank dokonuje otwarcia Programu kredytowego. Potwierdzenie warunków spłaty zostaje przekazane Posiadaczowi rachunku wraz z najbliŝszym wyciągiem. Wysokość i termin płatności wymagalnych rat określane są w kolejnych wyciągach. 9. W przypadku zmiany stóp procentowych, zgodnie z 19 Regulaminu, wysokość raty dla danego Programu kredytowego nie ulega zmianie. RóŜnica w wysokości naleŝnych odsetek wynikających ze zmiany oprocentowania zostanie uwzględniona wraz z ostatnią ratą spłaty. 10. Posiadacz rachunku moŝe dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty zadłuŝenia w ramach Programu kredytowego. W celu dokonania wcześniejszej spłaty Posiadacz rachunku składa dyspozycję za pośrednictwem COT. Wskazana kwota (dla spłaty całości w tym odsetki) jest w całości wymagana do spłaty wraz z minimalną kwotą spłaty/kwotą spłaty określoną w najbliŝszym wyciągu. 11. W przypadku dokonania częściowej spłaty następuje przeliczenie wysokości rat w ramach danego Programu kredytowego, przy czym okres kredytowania pozostaje bez zmian. 12. W przypadku otwarcia Programu kredytowego dla transakcji z poprzedniego cyklu rozliczeniowego Posiadacz rachunku zobowiązany jest do samodzielnego dokonania spłaty na rachunek karty, co najmniej minimalnej kwoty spłaty, w terminie i wysokości wskazanych w wyciągu. 13. Za otwarcie Programu kredytowego, Bank pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem usług. 14. W sytuacji rozwiązania Umowy, kwota naleŝności z tytułu Programu kredytowego staje się w całości wymagalna. Reklamacje 27. 7

8 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić do Banku wszelkie niezgodności stwierdzone w wyciągu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. 2. Reklamacje w zakresie uŝywania i operacji dokonanych kartą kredytową powinny być składane w formie określonej przez Bank. 3. Bank rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Banku, z zastrzeŝeniem ust Termin rozpatrzenia reklamacji moŝe ulec wydłuŝeniu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału podmiotów zewnętrznych niezaleŝnych od Banku. 5. Bank udziela odpowiedzi w formie pisemnej, telefonicznej lub poprzez Millenet. 6. Bank zastrzega sobie prawo do nie poinformowania Posiadacza rachunku o decyzji w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 7. ZłoŜenie reklamacji nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku. Zmiany Umowy W przypadku wycofywania karty kredytowej z oferty, Bank moŝe zaproponować kartę kredytową innego typu, powiadamiając o tym pisemnie Posiadacza rachunku. 2. Zastąpienie karty kredytowej nie wymaga zmiany Umowy, o ile nie dotyczy to jej istotnych elementów lub zmiana jest korzystniejsza dla UŜytkownika karty. 3. Przyjmuje się, Ŝe Posiadacz rachunku akceptuje zaproponowaną kartę kredytową, o ile nie złoŝy, w terminie 14 dni od daty doręczenia propozycji, o której mowa w ust. 1, oświadczenia o odmowie jej przyjęcia. 4. Bank dokonuje zamiany karty kredytowej na zaakceptowaną kartę kredytową nie wcześniej niŝ po upływie terminu akceptacji, o ile strony nie uzgodnią inaczej Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika usług w trakcie trwania Umowy, jeŝeli wystąpi przynajmniej jedna z poniŝszych przyczyn: 1) zmiana stóp procentowych, o których mowa w 19 ust. 1, 2) zmiana przepisów prawa bezpośrednio wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, 3) zmiana poziomu inflacji, 4) zmiana wysokości kosztów operacji i usług, ponoszonych przez Bank w związku z obsługą karty kredytowej, 5) wprowadzenie nowych produktów lub usług, zmiana nazwy handlowej. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Posiadaczowi rachunku tekst zmian. 3. Zmieniony Regulamin wiąŝe Bank i Posiadacza rachunku po 14 dniach od daty doręczenia tekstu zmian, chyba, Ŝe Posiadacz rachunku w tym okresie złoŝy w formie pisemnej wypowiedzenie Umowy. 4. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach Cennika usług w zakresie wysokości opłat i prowizji z zachowaniem trybu przewidzianego dla zmian w Regulaminie. 5. Aktualny Cennik usług jest dostępny równieŝ w placówkach Banku, w serwisie internetowym Banku oraz za pośrednictwem COT Zmiany dokonane w zakresie: 1) wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej, 2) Regulaminu, 3) Cennika usług, 4) danych teleadresowych, 5) numeru rachunku karty, 6) zmiany wysokości procentu spłaty, 7) przystąpienia do Programu kredytowego Wygodne raty, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 2. Posiadacz rachunku moŝe dokonać zmiany w zakresie jego danych teleadresowych za pośrednictwem COT lub placówki Banku. 3. Bank o zmianie numeru rachunku karty informuje w pierwszym wyciągu po wydaniu nowej karty kredytowej. 4. Z zastrzeŝeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, zmiany w Umowie są dokonywane poprzez Aneks do umowy karty kredytowej. 5. Przy zawieraniu aneksu do Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawierania Umowy. Tryb i warunki rozwiązania Umowy 1. Umowa moŝe być rozwiązana: 1) w formie pisemnej za porozumieniem stron, 31. 8

9 2) w formie pisemnej lub za pośrednictwem COT za wypowiedzeniem przez kaŝdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeŝeniem ust. 3, 3) z upływem terminu, o którym mowa w 22 ust W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie zapisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, karta kredytowa jest zastrzegana, a Posiadacz rachunku zobowiązany jest do: 1) uregulowania wszystkich naleŝności Banku na rachunku karty najpóźniej do upływu terminu rozwiązania/ Umowy, 2) zwrotu kart kredytowych wydanych do rachunku lub złoŝenia stosownego oświadczenia najpóźniej do upływu terminu rozwiązania Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Bank zmienia Procent spłaty na 100% W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku warunków Umowy albo utraty przez Posiadacza rachunku zdolności kredytowej, Bank moŝe: 1) zaŝądać ustanowienia zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia spłaty zadłuŝenia, przez Posiadacza rachunku, 2) wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy. 2. Za niedotrzymanie warunków Umowy uznaje się: 1) ujawnienie rozbieŝności pomiędzy danymi podanymi we Wniosku oraz dokumentami i informacjami podanymi w związku z rozpatrywaniem Wniosku, jak równieŝ w trakcie obowiązywania Umowy, a stanem faktycznym, 2) uŝycie karty kredytowej przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z prawem, 3) zajście zdarzeń wpływających w ocenie Banku na zmniejszenie wartości zabezpieczeń, 4) pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej Posiadacza rachunku w stopniu mogącym mieć w ocenie Banku wpływ na terminową spłatę naleŝności wynikających z Umowy, 5) powstanie zadłuŝenia przeterminowanego, o którym mowa w 17 ust Bank ma prawo wypowiedzieć Umowę równieŝ w przypadku wycofania z oferty określonej karty kredytowej. 4. Bank zastrzega sobie prawo, w sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2, do odmowy wydania karty kredytowej lub do obniŝenia limitu karty, ograniczenia limitów dziennych, odmowy autoryzacji transakcji lub dokonania operacji. 5. Rozwiązanie/ wypowiedzenie Umowy upowaŝnia Bank do zastrzeŝenia wszystkich kart kredytowych, wydanych do rachunku. Rozdział 3 - Postanowienia końcowe O opóźnieniu w spłacie zadłuŝenia przez Posiadacza rachunku Bank powiadomi listem poleconym osoby będące dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2. Bank moŝe naliczać i pobierać opłaty za czynności windykacyjne związane z kaŝdorazowym opóźnieniem w spłacie zadłuŝenia zgodnie z Cennikiem usług. 3. Bank rozlicza zobowiązania Posiadacza rachunku z tytułu Umowy w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i opłaty urzędowe poniesione przez Bank, 2) odsetki umowne, 3) prowizje i opłaty naleŝne Bankowi, 4) zadłuŝenie przeterminowane, 5) pozostałe zadłuŝenie. Zakres odpowiedzialności Banku Bank nie odpowiada za straty spowodowane okolicznościami niezaleŝnymi od Banku, rozumianymi jako: 1) działanie siły wyŝszej, 2) strajki, 3) decyzje organów władzy publicznej. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dokonywaniu: 1) transakcji gotówkowych w bankomatach innych niŝ bankomaty Banku, 2) transakcji bezgotówkowych nałoŝone przez inne niŝ Bank podmioty akceptujące transakcje realizowane kartą kredytową. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tytułu transakcji dokonanych: 1) przez osoby postronne, którym UŜytkownik karty udostępnił kartę kredytową lub ujawnił PIN, 2) do czasu zgłoszenia zastrzeŝenia karty kredytowej do kwoty odpowiadającej równowartości 150 EUR, obliczonej według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia zastrzeŝenia karty kredytowej, 3) z winy UŜytkownika karty, jeŝeli nie dopełnił on obowiązków określonych w Regulaminie w 7 ust. 6 i 10 lub 24 ust. 1, 4) po rozwiązaniu Umowy, 9

10 5) z potwierdzeniem numerem PIN, jeŝeli został on wprowadzony przez UŜytkownika karty albo przez inne osoby, którym UŜytkownik karty umoŝliwił uŝycie karty kredytowej wraz z PIN albo teŝ, które weszły w posiadanie karty kredytowej wraz z PIN z winy UŜytkownika karty, 6) po zgłoszeniu zastrzeŝenia karty kredytowej, o ile doszło do nich z winy umyślnej UŜytkownika karty, 7) przez UŜytkownika karty z tytułu płatności za zabronione towary i usługi. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności: 1) z tytułu korzystania przez posiadacza rachunku z przeglądarek innych niŝ rekomendowane przez Bank, 2) z tytułu udostępnienia osobom trzecim poufnego hasła, numeru Millekod oraz telefonu komórkowego do otrzymywania potwierdzających operacje w KBE, 3) z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia komputera, w szczególności: - braku aktualizacji systemu operacyjnego, - braku oprogramowania antywirusowego, - braku zapory bezpieczeństwa Firewall. Inne postanowienia 35. Wszelka korespondencja jest wysłana przez Bank na adres do korespondencji Posiadacza rachunku. 36 Posiadacz rachunku uzyskuje dostęp do wybranych usług za pośrednictwem COT po podpisaniu umowy w zakresie Usługi Telefonicznej. Osoby wskazane na Karcie wzorów podpisów złoŝonej w Banku do rachunku i posługujące się prawidłowym Telekodem upowaŝnione są do jednoosobowego korzystania z COT w pełnym zakresie, w szczególności mogą dokonać zmiany limitów dziennych w ramach opcji limitów dziennych wyszczególnionych w Cenniku usług, zmiany wysokości procentu spłaty, złoŝyć dyspozycję przystąpienia do Programu kredytowego Wygodne raty Posiadacz rachunku zobowiązany jest informować Bank w o kaŝdej zmianie danych, które podał w celu prawidłowego wykonania przez Bank postanowień Umowy. 2. W przypadku nie powiadomienia Banku o zmianach określonych w ust. 1 Bank nie odpowiada za wynikłe z tego tytułu szkody. 38. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 10

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo