jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr 10 = Poz 63 i Spółkom i zespołom leśnym które gwarantują prawidłowe i racjonalne wykorzystanie ciężkiego sprzętu do prac leśnych może być przyznana nagroda w postaci takiego sprzętu. 6 Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa I Prze Drzewnego z dnia 7 sierpnia 1961 r. w sprawie mysłu 64 określenia pr~ypadków w których gr]lnty nie leśne przeznaczone do zalesienia oraz grunty : leśne mpgą byćzałesione na koszt Państwa (Monitor Polski Nr 6q poz. 288). 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1974 r. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: T. Skwirzyńskl t. (!;. ~~:::J f\);! X~ OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY SRODOWISKA z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości. 1...;. > t ~i l. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o zasadach (trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 48 poz. 282) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy :z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie Wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17 poz. 70) z uwzględnien iem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie wywłaszcz1łnia nieruchomości (Dz. U. Nr 5 poz. 32) ujętych w jednolitym tekście ogłoszonym jako załącznik do obwieszczenia Miuistra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1961 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 94) oraz zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26pażdziernika 1971 r. ó ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji grunlów (Dz. U. Nr 27 poz. 249) i ustawą z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu MInistra Gospodarki Terenowej i Ochr~ny SrbdÓwiska (Dz. U. Nr 11 poz. 77) a także ustawą z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchon:wści (Dz. U. Nr 48 poz. 282) oraz wynikająr:ych z przepisów prawnych wydanych przed drii~m ogło5zen i a jednolitego tekstu z zastosowamem ciągłej numeracji rozdziałów artykułów ustępów i punktów 2 Pcidan y w załą c zniku do mnlęjszego obwieszczenia jp.dnolity tekst ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczan ia nieruchomości nie obejmuje następu jących przepisów: 1) art. 56 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i tryhle wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17 poz. 70) w brzmieniu: Art. 5ę. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosz~nia. 2) art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i. trybię wywłaszczania nieruchnmości (Dz.U. Nt 5 poz. 32) w brzmieni u:. Art.. 3. L Sprawy wszczęte- przed dniem wejścia w życie nmiejsz~j ustawy prowadzone będą zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem jej wejścia w życie. 2. Przepisy art. 1 pk t 3 lit. al i b) pkt 5 lit. al pkt 12 i pkt 15 niniejszej ustawy malą również zastosowanie do srraw wszczętych przed dniem wejścia w jycie niniejszej ustawy 3. Sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość łub inne pra wo rzeczowe na nieruchomości które zostały złożone do depozytu sądowego przed dniem wejścia w życie niniejsiej ustawy i nie zostały podjęte przez osoby uprawnione pomi~o doręczenia im wezwania do odbioru w trybie określonym przez przepisy dekretu z dnia 18. września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz. U. Nr 41 poz. 184) mogą być przez te osoby podjęte jeszcze w Ciągu 2 lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy I 4. Minister Finansów w porozumieniu z Mi- nistrem Sprawiedliw.ości uręgujuje w dro~ d ze zarządzenia sprawę wypł~ty surp odszkodowania w przypadkach gdy sumy te wobec upływu terminu do ich podjęcia zostały przelane na dochód };>udżetu ~entralnego. 3) art. 4 ustawy ż dnia 31 stycznia 1961 r. o zm i-ani ę ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszn;ania nieruchomości (Dz. U. Nr 5 poz. ~c2 ) w brzmieniu: Art. 4. Ustawa wchodźi w życie z dniem ogłbszeniil : 4) art. 2 3 i 6 ustawy z dnia 22 listopada 1 ;973r.-ą: ~mia-/ nie ustawy o zasadach i trybie wy v.;łąs.zczai? ia n}e1ru-. ; chomości (Dz. U. Nr 48 poz. 282) Vi ~r.~mienil) : :r:. ;! Art 2; l. Należności ustalone na podstawie dótych- li ~ czilsowych przepisów podlegają Z driiem wejścia w życie niniejszej ustawy wypla- I cie w ratach rocznych nie przekraczających złz oprocentowaniem w wysokości 10J0 jeżeli według d9tychczasowych przepisów należnoś cj te nie były oprocentowane. 2. Przepisu ust. 1 nie stosu je się w wypadkach gdy ustalone na podstawie dotychczasowych przepisów warunki wypłaty na leżności są korzystniejsze dla właścicieli wywł aszc zonych nieruchomości. od warunków określonych w tym przepisie ~. 1j >.~ ~.. ).~

2 ;tł!- \. I~ :J \1 \ Dziennik Ustaw Nr lo IO!1ł - Poz. 64. Art. 3. L Nie ulega zmianie cena nieruchom o ści nabytych przez Państ wo. ustalona w Limowac.h notarialnych zawartych przed dn iem wejścia w zycie nin iejszej ustawy oraz wysokość odszkodowań ustalona w osta- tecznych decyzjach o odszkodowaniu wydanych przed tym dniem. 2. Sprawy wszczęte lecz nie zakończone ostateczną decyzją o odszkodowaniu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prjwadzi się na nowo na podstawie jej przepisów przy wykorzystaniu zebranego materiału.. Art lisra wa wchodzi w życ i e z dniem ogłoszen:!l 2 Do CZi.lSU powolania ter ~ nowych organów administracji państwowej na podstaw.ie pnepls6w ustawy z drlia 22 list.opada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narod 1wych (Dz U. Nr 47. poz. 276) ich kompetencje w sprawach wywła~lczania nieruchomości wykonują dotychczasow.i przewodniczący odpowiednich prezydi.ów rad narodowych. Minister.Gospodarki Terenowej i OchronySrodowiska: J Kusiak. USTAWA z dnia 12 marca 1958 r. do obwies7czenia Ministra Załącmik GOSpOd H ki Terenowej j Ochrony.Srotlnwiska z dnia 21. lutego 1974 r. (pul. 64}. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Rozdział i. Przepisy ogólne. Art. 1. Nieruchomość może być wywłaszczona z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy..r Art Wywłaszczenie móże nastąpić jedynie na rzecz Państwa. 2. O wywłaszczenie może ubiegać się zainteresowany (. organ administracji państwowej instytucja państwowa lub. przedsiębiorstwo państwowe. j Art. 3: 1. Wywłaszczenie jest dopuszczalne j eże li ~~ - wywłaszczana nieruchomość jest ubiega jącem u się o wywłaszćzenie niezbędna na cele użytecznosci puhlicznej. na cele obrony Państwa albo dla wykonania zacjań okreslo- ;:::: n xch w zatwierdzo~ych planach gospodarczych. 2. Na obza rze miasta może być również wywłaszcza. na nieruchom ość łub kompl e ks nieruchoin o ści niezhędny :. Ma planowej realitacj) oa ich terenie budownictwa ogólno- /. miejskiego i zorganizowanego budownictwa mieszkanio~ wego. O wyw łasz c zenie dla tych celów m oże ubiegać się tylko terenowy organ administracji państwowej danego miasta.. 3. Na ol)szarzcrniasta lub gminy moż e być równiez wywłaszczona: nl eruchomc)ść lu b komp.lek s n ierućh o m osc i z przeznaczeni eńf dlabrg a ńizi!cji sp ó łdzi elczyc h i dla organizacji kó!ek rolniczych o iłe to jest uzasddnione inte- ~resem społ ęcz n ym lub państwowym. O wywlaszczenie dla tych organizacji może uhi e gać się teren ow y organ administracji państwowej stopnia woj ewód~kiego lub powia to wego na wniosek włas c iwej Sti1tlltowo wo jewódzkiej IlIb centralnej organizacji spóldz ie lczej. a na p )trze by organizac1i kółek rolniczych - na wniosek wojewódzkiego. związku kółek róln:czych. Art. 4. Wywłaszclenie m oż e polegać.. na cajk.o.wilym ~:: odjęciu lub na.ocjran iczelliu prawa własn ości łub jnneg.o ;.prawa rzeczo wegona n i eruchom o ś. ci. Art. 5. L. Wywł<lszczeniem może być. obj ę ta cala nieruchomość lub jej część. 2. Jeżeli wywłaszczeniu podlega CZ()ŚĆ grl1ntu w.. mles-.. cie a poza~tała część wynosi mniej niż powierzchnia działki normatywnej przyjętej w.danej miejscowości.na budowę domu jednorodzinnego. ubiegający się o wywłas~ czenie obowiązany jest objąć wnioskiem o wywłaszczenie. cały grunł. 3. Wywłaszczen i e powinno na żądanie właściciela objąć całą nieruch o mość. jeżeli w wyniku wywłaszczenia cz ęś ci pozostała dla właściciela część nie nadawałaby się do racjonalnego uż y tkowania przez niego na cele dotyehczaso\.ve. Art. 6. t. Ub iegają cy się o wywłaszczenie. obo W iąza7 ny jest przed wszc-zęciem p o s tę powania wywł a sz c; zeriio\vego wystąpić do wlaścicrela o do browo lne odstąpienie nie ru c homoś ci i w ra~ ie poronimienia zawr ze ć z nim w fór~ ruie prawem przepisanej unlówę nabycia. n i eruchomości za cenę nie wyższą od ustalonej w e dług zasad odszkodowania. p rzewidzia n ych w ninie js7ej ustawie lub umowę zamiany n ie ruch omośc i według 7.asad tej usta wy Umowa taka ni oże by ć zawarta równiez w razie porozumienia stron w toku p o stępowania wywlasz(zeniowego. Ustalenie ce ny kupna n ie ruchom ośc i następuje w oparciu o opinię biegłych z li- sty wojewody. W przyparlku za wierania umowy zamiany przez prz edsiębiorstwo państwowe jest wymagana zgoda naczelnika powiatu na terenie którego położona jest nieruchom ość. 2. Ce na kupna pł a tna jest w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcid umowy. 3. Rozliczen ie ceny nabycia nieruchomości i należn ości z ty tu łu u żytkowan ia Illb użytkowan i a wieczystego n astęp uj e [Ja podstawie orlręhnych przepisów. 4. Obowiązek określony w usł.! nie ciąży na ubiegającym się o wywł a szczenie jeżeli prowa dze ni.e rokowań z wlilś c icielemo dohrowolne orlstąpienie n i eruchomości na t.ra f iłoby na prze.szkody truplle do pokonania w szcze.. g 0 1n ośri jfżeii osoba wł a ścici.ela lub jego m iejsce pobyt~ są. n.i.ezn ~li.e _.: 5..Jeżel{ w ł<lśc;:iclel jes-t. clld;z o~iemcem ubiegajągy się o wy w ł aszc~eniep~w i n~en. j ęs zcą.e \ przed wszczęciem postę. PQwanLa wywlaszcze.ai()wegg ć. Z1ł ;w:i>dd-q:m ićministra: Spraw. Zagr.anicznych o zam.ia rze. z głoszenld ~~niosku o wywłasz- ~zenie. ~.

3 . D~ięnnik Ustaw.Nr Poz. 64 \ R ozdział 2~. >.. Art WywłaszczenIe następuje za odszkodowaniem. 2. Obowiązek odszkodowania ciąży na ubiegającym się o wywłaszczenie.. Art Odszkodowanie za grunty rolne ustala się według stawek przewidzianych przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych powiększonych najwyżej do pięciokrotnej wysokości. 2. W razie wywłaszczenia gruntów rolnych osób fizycznych i osób prawrtych nie będących jednostkami państwowymi dla których rolnictwo jest wyłącznym żródłem u~rzymania może być ustalune odszkodowanie wyźsze niż okr e ślone w -ust. L Rada Ministrów może w dro~e rozporządzenia określić kategorie gjulltów rplnych za które ze szcz.ę gólnie. uzasadnionych względów społecznych może być przyznane t;>dszkodowanie wyższe niż okjeślone w ust. l mimo l ±erolnictwo nie sla nowi wyłączneg.o źródła utrzymania ich wi a~ (c iciełi. oraz ókreślić zasady ustalania tego odszkodowania. ~ Od~zkodowanie za zasiewy \~prawy i.plony! jeżeli \Tłaściciel nie mógł ich wskutek wywłaszczenia zebrać i sprzątnąć powinno odpowiadać wartości przewidywanych zbiorów według przeciętnych cen przyjętych w obrocie po odltczeniu wartości nakładów które właściciel poniósł by w związku z dokonaniem zbioru. 5. Odszkodc:iwilllle za plantację ktijtur wieloletnich powinno od P owiadil ć kosztom ich z a łożenia i pielęgnacji do czas.li pierwszych pelnych zbiorów. Odszkodowante zmniejsza się z każclymnastępnym rokiem o sumę amortyzacji plonowań która wy nika z podzielenia kosztów założenia. i pielęgnacji plantacji przez liczbę lat jej produkcyjności. 6. Odszkoduwanie za grunt leśny określa się jak za grunt rolny z dollczeniem war tości użytkowej drzewostanu a w braku materiałów użytkowych w drzewostanie ~ z doliczeniem kosztów zalesienia i pielęgnacji poniesionych przez właściciela.. 7. Odszkodowanie za budowle i urządzenia gospodarstw rolnych powinno odpowlad a ć kosztom ich. odtworzenia zmniejszonym stosunkowo do stopnia ich zużycia. 8. Odszkodowanie za grunt w mieście określa się we_o dług następujących zasad: l} jeżeli wy wlaszczeni u podlega całość gruntu odszko. dawanie ustala się: al za ohsźar równy działce normatywnej przyjętej w danej miejscowosci i strefie na wybudowanie domu jednorodzinnego wolno stojącego vi wysokości 5-10% kosztów wybudowania domu jednorodzinnego pięcioizbowego w. zależności od rodzaju miasta. i położenia gruntu b) za pozostały obszar - najwyżej do p~ęciokrotnej wysokości- stawek ustalonych dla gruntu ornego klasy I w strefie ekonomicznej wielkomiejskiej 2} jeżeli wywłaszczeniu podlega całosć gruntu którego powierzchnia jest mniejsza od najmniejszej dopuszczalnej powierzchni działki pod budowę. doinu jednorodzinnego odszkodowanie ustala się proporcjohalnie. do wartości działki normatywnej; ~} jei;eii w:y~laszczenju podlega częśćgflllltu. a pozosta )ą częśćwy~osi nie mniej niż pow.ie(z~hnta Dzia. łki.. i normatywnejprzyjętej w dąnejmięjsc owoś~i pod budowę domu jednorodzinnego woino stójące.goodsżkodowanie oblicza. się jak w pkt l lit. b) Wysokość stawki odszko-dowania za grun:ty wymienione wust. l 2 i 8 pkt 1 lit. br połoźone na określonych obszarach ustala naćzelhik powiału na podstawie wytycznych wojewody; wojewoda może w przypadkach gospodarczo uzasadnionych podwyższyć na wniosek naczelnika powiatu odszkodowanie za 1 m 2. gruntu na określonych obszarach najwyżej do lo-krotnej stawki; ódszkodowanie nie może przekroczyć przeciętnej ceny rynkowej _. a jeżeli chodzi o grunty rolne stanowiące wyłączne żródło utrzymania właściciela - cen jakie kształtują się w obrocie między rolnikami. )0. Od~~kodowanie za dom jednorodzinriy za dom mieszkalny śtanowiący własność. spółdzielni mieszkaniowej lub Óbejmujący nie \vięcej niż cztery lokale. z których każdy stanowi odrębną własność nierucho!ną a żaden nie zawiera więcej njż 5 izb alb!) za l;ludyriek jlrzeznaczóny do wykonywania w. nim rżemiosj~ i za budynek rnies~kalnopensjonatowy powirino odpowi~dać ~osztom odhyórzęnia buc:j.ynku zmniejszonym sto$ujlkowó J;lostópi}(ą jegr ];uży-. _.. ~. ~.. \.:: J (.; cia ; ~;.ljt~.i 11. Odszl$.od.owaniela inny.budynek niż pkreś: P.J)y w ust. 10 powinno odpowiadać przeciętnym kosztom wybudowania domu jednorodzinnego pięcioizbowego; danej miejscowości; odsz~c:idowanie. ~o pie nioi ~ priekra~.zać technicznej wartości budynku wywłaszc~anegq PQ uw~ględnieniu jego zużycia i znigcienia. JeŻd C!.1 a.. gruhcre stanowiącym wiasność tej sall]lej osoby/!ub wspójwwsn~ść. tych samych osób znajduje się kilka takichbudynkpw. ;ł~czne odszkodowanie za wszystkie takie budynki powinnoodpowiadać prz ecię tnym kosztom wybudowania dom\{ Jednorodzinnego pi ęci oizbowego wdanej miejscowości Odszkodowanie ia inne części składowe nierąchomości nie wymienione w ust i ll Iliezą)eżnie od ich przyd a tności dla wniosko~aw~y po~vinn909powiadać kosztom ich o.dtworze nia zmniejszonym st.9~un~ow.odo stopnia ich zużycia i nie może przekracz ać prz~c \ę} nych kosztów wybudowania domu jednorod;>:innegq pie}cióizbowego w danej miejscowości; zastrzeżenie to ą.ie ma zastosowania 9.0 wysokości odszkodowani~ ~a. obiekty kultu religijnego uznanych pr2;ezlaństw() wyznań. 13. Rada Ministrów określi w drodz ~- rozporządzenia zasady odszkodowania za ograniczehie praw a J wlasi:16ści oraz za odjęcie lub ograniczenfe innego prawa ofzecitowego/ na nieruchomości. Rada Ministrów inoże również w ; dm.dze rozporządzenia wydać szczegółowe. przepisy. n i ezbędne dla określenia wys9kości odszkodowania : za grunt! w mieście i ustalić normy szacowania gruntów oraz budynków ;. UTządzeń i plantacji w poszczególnych latach lub okresach kilkuletnich.. Art Odszkodowanie nie naleiży się za budowle urządzenia plantacje lub ulepszel)ia nowo zaprowadzone oczywiście w celu.uzyskania wyższego ods zkodowania. 2. Właściciel nieruchomości moż: jednak mi własny koszt zabrać przedmioty za które nie należy się odszko-. dowanie. Jeżeli tego nie uczyni do czasu faktycznego objęcia nieruchomości przez wnioskodawcę wnioskodawca wezwie go do ich zabrania w terminie dostosowanym do ilości i wielkości budowli a w każdym tazie nie krótszym niż 14 dni po czym może usunąć te przedmioty na koszt własny i niebezpieczeństwo właściciela.. 1

4 \ ~ (Pzjennjk Ustaw Nr to fł~>/ : : ~.. -: : r ~ ~ P-oz.: 64 ~ ~~; t: ~ i Ą... :. 10i.l; ) Za wyi\fjaszczoną-: nie..ru c;jtqin0ścstano;~iącą ArL 12. 1: Suma pienię~l}ego odszkodowania. za nt~ :~!;:9~~pddal ~t:~ o ;t~lll:e. hodow~anf! ~ J/.łp ogtqdilic~~ u~i ega jący ruchomoś~ sla nowiąfą: 9o~ IP~9a.r$1 WO rolne..~ bne.hodow~ j S.lę :o wywlaszg:tenj.e: obowlązany jest.- na ~ąaanje - Właścl- lane.lub ogrodolcze: oraz za damy jednorodzinne; lokale w ~ij: : cieja doi;taiczyć I?u iamias~ o()ds~kqdowania pieniężnego w małych domach mieszka)nych i Z~ działki pód -.budowę ta- W~~ miarę możności meruchómość zamiem1ą odpowiednią ze kich domów jest płatna W Ciągu 3 miesięcy od dnia w któ- ~. względu na jej. charakter- wvposażeilie i położ en ie Oraz rym decyzja ustalająca ods-zkodll wanie stała -się ostateczna. ~;. ponieść koszty. przeni.esiehia budynków ~ nier uchollilości -2. Odszkodow~nie za straty w zasiewach uprawach Ę>;( wywłaszczonej na nieru cpomość zamienną lub na inną nie- i plonach jest płatne do 30 dni od dni~ wydania decyzji. ~~ ruchomość nie p()d1.egaj9ci~ wy właszczeniu j e żeli to prze Suma odszkodowania za in h ą nieruchomość jest. niesienie jest niez\lędne i gospodarczo uzasadnione albo. płatna do wysokości zł w terminie wskazanym w ppnieść )wszty wybugowania nowych z a budowań jeżeli ust. 1 j nadwyżka ponad tę kwotę jest płatna w równych koszty ich budowy.będą niższe od. kosztów przeniesienia oprocentowanych ratach rocznych nie przekraczających ~ :\ ~ zaq.u~owań znajdujących się na :-vywła szczon e j nlerucho- \ zł. ;A:.: moscj lub gdy według przep isow prawa budowlanego 4. Minister Fin an~ów w porozumieniu i Ministrem t- j wzniesienie zabudowa.ń W ich dotychczasowej postaci nie. ~\ jes~ dopuszczalne. Ubiegający się o wywłaszczenie może Gospodarki T-~ren6wej i 9chrony :Śi ~dowiska ustali IN ~ pa wniosek wywłaszczonego za zgodą jednostki. nad-rzęd- dmdze rozpo f żądzenia szczegółowe zasady ~. ąej poi;tieść koszty wybudowa ~i;a ~owych za I;llldowań. nadw.yżki ó której mowa w ust.. 3 watlwki przedt~~mino ~4 wyźsze od kos2: tów _przeniesieniai :i. lv!uże ~w<?taśtano wej wypłaty tej nadwyżki z ważnych względów życiowych ~~ ~.wią~ą różnicę ~osztów p()dl~gazabezpieczehiu hipotecz- a także jednostki upowaznione do decydowania ( przed- ij<: neri)u na nieruth0n?mci:) ia : kt6r~j wzniesion~ riowe z~bu terminowej wypłacie odszkodowania. ; \ ~o/). d9wff!)ia Lpowińna być z}irócona na ~asadach określ()n.ych A~t..: i3. Prz~pisy a~t. 8 ust. 10; t=lrt: ~ lo#t: i J att 12 ~I \.!wp r zepisa~h o spłacie RredytÓv.t bankowych udzielauy.ch ust I mają odi:>?wl~dnie ~astosowanie dósl ajt Q~ią~ych -\ na nqwe budownictwo mieszkaniowe ~hjb gbspodarcze. P.od- odrę!:me nieruchgmości 10ka1i w domach wiei0wies~lri;inió- X \ Śta w~ - wp~sti hipote:k ( st~ń~wj o stateczna decyz~a ~ w~- wych. \ -::/;~.~ Jf;.. : ~łas~c~~mu okr.eśl~ją~a wyso;k-ość. lt.~oty :. stanqwlągej róz- Art. 14. Przy ustalanhi odszkodćl\v.a~ię ód wartości l;? ; :.l1h::-ę :~sztów ~YIllkaJ~~ą z wybudowaol~ ; n?wych zabu- Wywłaszczanej ńieruchom ości oqlićza t sit} Ci4żące i lia niej :(co dowań. ~ \ i kwoty sianowiąa~ należndści Pańs ~wa ~ batików: ~ ; : 2. ptzepls ust. i stok!ije slę ó(ipówiednio db< ódszkodo- o / \vańfa- iil wywłasztżooą nie tućhómosćstanowiącą warsztat ~~~:~: r~1iil\e.inic.zy ~l.ł>o : z~ d~(a ł.~ ę z d~mem jed~oro~zinnym ~a Rozdział 3 ~.. ~:i< ~qnlj~ dnor 1-~hmny lub za dorń mjesz~alny obejm?jący Oll; I J;!~; W} ęb:j ąi ż J zte ry 10killemieszk alnę ~ któ rych każd Y sta..:;-.;- (r nowi odrębną własność nieruchomą a żaden nie zawiera.< / *ięt~ f ńtz. 5 iii). :.. f<<\( < ~ 3. Za wywłaszci~ną jedyn4 dz iałkę b~dowlaną w mieśłr~- cie przeznaczoną pod budowę domu jednorodzinnego ubie- ~. gający się o wywłaszczenie obowiązany jest na żądanie 1:~}wfąściciel~ dostarci:yć mu z 1I1ii.ast od.sz~~dowania pi~nię~ y nego polozoną w tej samej miej s cowości loną odp o wiedmą ~y;. dżiilłkę budowl aną z na ł o żen ie m na wł a ściciela obowiązku i \wyhudbwania - ha niej domu jednorodzinnego w terminie ~- ~ nre Krótszym niż trzy fata Jeżeli dostarczpnie takiej d z iał- 1I!&1. I.: ki nfe jest inożliwe wywłdszczonęmu przyznaje się od ~ szkodowanie pien i ężne Jeżeli działkę zam i enną dostar t cza zamiast ubieg ającego się.o wywłaslczenie naczelnik ~l) powj atll r : Wy~łąszczający ~płąca na rzecz miejskiego ~.~ ();!9;W{ at.q:w E!gQ) f. \:I.nd.uszl:1 mieszkaniowego sumę odpowia ~ / 1 tjająaił::; 9qS :zr~óąo.yl al}i.u p tenjężne~lu jakie przysługi wałoby ~ J l~a hwy~łą~~ GU)llą.d~iałkę. ; -;. 1: ;xi -4. ::>Stoso.w~mie pfzepisów ust. 1-3 w innych przypad : : kaoh wymaga zezwo-ienia Ministra Gospodarki Terenowej ~ :t>:d Ochrony Srodowis.ka.. w porozumienilj z ministre1fi właś ~-; citvym dta ubiegającego ~ię o -wywłaszczenie. ~; 5. Wartość nieruchomości zamiennej powinna odpo ~. ;. wiadać wa~tości nierucqomości wywłaszczońej Różnicę ; ww-to$ci ; nier-uchomości ; wyrównywa się w p i eniądzach. f Tęrmin spłaty tej różnicy : prz y padającej na rzecz Palist wa ~>~ względnię na rzecz właściciela ustala naczelnik. powiatu. ~; Art. ll 1. Wyłączenie spod publicznej gqspodark.i 10- Y: - kalami z którego korzysta wywł a szcz0ny dom przechodzi ~Ą: z sameg:o prawa na dom znajdu-jąc:y się oa nieruchomości?} zamiennej. ~~~. 2. Ulgi ~ )~tórych korzysta wywłaszczony dom na pod- ~\~ stawie pfzerisów o popieraniu budoyvnictwa stosuj~ się ~: odpowiednio do domu znajdującego się na nieruchomości ~.. r zamienne j. Postępowanie wywłaszczeniowe. Art ci wywłaszczeniu i odsżkpd~waniu ~tzeka naczeln!kpówiatu właściwy ze względu na poł6~eni ~ nieruchomości..!.. ~ I # 2. Jeżeli przedmiotem wywłaszczeni a jest nieruchomość położona na obszarze dwóch lub więcej powiatów orzekanie należy do naczelnika tego powiatu na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości objętej wni.oskiem o wywłasz cz enie. Art Wszczęcie postępowariia wywłaszczeniowego następuje na wniosek ubiegającego się o wywłaszczenie zgłoszony naczelnikowi powiatu Wniosek który do- tyczy wywłaszczenia koinplęksu niemchomości o po WIerzchni ponad 10 ha na inne cele hiż określone wart. 3 ust. 2 powinien być iat wierdzqny przez ministra właściwego dla ubiegającego się o wywtaszcze~ie ; 2. We wniosku należy ~skazflć: l) nieruchomość z oznaczeniem księgi. wieczystej lub zbioru dtlkuijlentów jeżeli dla nierucl}.omości prowadzom! jest księga wieczy~ta lub zpiór dokumentów. 2) cel wywłaszczęnią z uzasadni~nie~ ~onieczności nabycia nieruchom Q ści na ten cel 3) powierzchnię n i eruchom o ści a jei;eli wywłaszczeniem ma być objęta część nieruchomości - 7 powierzchnię zar:ówno częś~ i jak i całości ; 4) dotychczasowy sposób zag9sp.9 daro~ania i użytkowa nia ni e ruchómości z opisem co się!la nieruchomości znajduje 5).lokale zastęr~ze jakie powimi y być dostarczone oso P ci 1Il które zajmują po.mieszcz~nia w budynku znajdującym się na nieruchomo ści oraz sposć\b w raki ubiegający się o wywłaszczenie zamieria dostarczyć tych lokali ~I-.; j

5 (~ - /J :q : :.1. ~ _~ DziE!lmik Ustaw Nr 10 1lf.2 - lp.lill. 6ł (..- / 6} osob~.: wą:asdde.j a lłiemd~ om0scł 1 IDl Jsae jegl;jzamiiesi;rdllillijeze[i le:st Zl1:a1leiUuh<1i>os~t!dacra nier uch omości jezeq~ nie jest ftijm osoba Ujawnij olla jako włłaś~ Cidel w ksi:ęcl21e wie.czystej hib ViI zbioue oilokl:imentów: a owbywlaśc ii cireqa nie moina usta li t 1) wyniki rokowań o d.obrowolne.. ods~ąpienie nierl;l!;lln. mości.z wymiewieniem ceny ządane} Jlrzezwlaśdciela i ofiarowanej muptzez w :nioskodawcę :albo przesikouy do -ptowadzcert1a ifokiow-a-ń. 8).sr<l>dki lub Ju.edy!y k tófymi ubje.gaj.ący się e wywlasz- czenie wz.po rządza na zaplace:qie.ndszkodowania.. 3. Do wniosku nale ży dołączyć: 1) dowód llzgodnlenja z właś.ciwym terenowym olganem administracji :państwowej miejsca rea.ldzacji inwestycji 2) SP (1)Jf.Z ąozoną preez OIgan pa-rlstwowej sh.ri.by g.e0.d:ezy j- liiej ikartogifanclz n:e ~ mapę OUSliaT;ii!Wyw:J.aszcz aa-ego z e wsk<ilź an.i em :(llow.ierllidho4 i.1y.zbacz eo~ em :gr<iln~ c; w ;p-rl1.ypanku gdy wnioslkiem <0 wywlasz.cz1:!oi.e Db~ ęłil jest Część riierud1oid ośc i o powierzchni przek raczające j.5.0% powiertchru całej nieruch o lilośd. nalezy dołączyć t.ówrueż lilapę po.zostalej części nierucl!omqśd 3) poświadczony odpis z księgi wieczystej stwierdzają c) JPr-.awo wła:s.nt)śd gjew.cbolńciciru.az istibiejlłce na nie fil.iclio.m.ości Qbci qżen :i e alba - jeżeli niejllcho mo.ś{: nie.!ha lfrząd.z:one j ksj.ę.g.t wiec.zy.s~j.lub.ks i..ęg.a wi.eczys.ta zaginęła - odpis dokllmentu ze zbioru dokumentów stwierdzając.ego prawo własności n(eruchomości po- świ.!ldczóńy przez wla.scj~<e ipadtstwowe biuro notarialne. l- zaznar1eniem że. wedljg slanuzbiotu dokumentów I.....!.... stwierdza si-ę piaw o wlasnośd ril<e-nachcl}idości na dzień. ~ycl~nia odpisu:... ~. _ ~). je-zejj tlięruchomosć nie ma \lrzqdzonej księgi wjeczy.. sle:jti}ie jesf dla niej prowadzony zblór dokumentów~ ; inś;wiadc zeni.e wlasciwego państwowego biur.a not atia~tl.ęgó. ~ze -A1 ę S ~erdz0no _ aby.. I1ieni]oh0ffiość mi ata U:flŻilGZórią ;){s ęgę... ieclystą lula alby był i)rowa-. c<łz~łiy :dla B:jej ibior dokllmeiljów; aral wycią-g l k!;ię ;gi g Wih\]e1lc; ;j gyuę+ó-w i tmdynków lab w hraki\j ewidei/cji ~ zaświadczenie IHlcrelnikagmirty {miaslal. posid.:d.aai u zna~tluje s:i-ę nie ;nl(::bo rp ość. 4. :Jeclnym wnioskiem mozna-obją(: kuka nle~lcbomaści jeieli stanowią zwaftą całość ; Choćby należały do róinych wl.aśd cieli.. 5. Minister G.osp.odarki T.erenowej i Ochmny śmdowisk a może w drodze rozporzqdzenia ustal i ć przypadki w których.ze względu [:Ja wyjątkową pfln(rsc realizacji inwestycji oljcrg()wych wśiczy na si-ę >pjslępo \ta llre wyw!lasz- czen:iuwe m iirno że uoij egający sj-ę o wywłćlszc~enj-e nie może uol ączyć da witiioskli ll:re:kł!gtych d.ok lid1e :nl~w!spośród ok:reślon ycb w u st. 3. Art O wszczęciu postępowania naczejnik powiatu za wi aqamla za dowodem doręczenia wla~cić;.iela (posiadacza) nieruchomości i osaby. któtym slużą na o ieruchomościach prawa rzeczowe ograniczone. Odpis zaw1adomienlll wywiesza. :się nll tabliicy ~gł;oszeń ur.zęiiu~fl1iny (miejskiego). 2. Osobyzaint-eresowane; których miejsce pobyl~ jest nieznane. zawjadam1-a się za pomocą obwieszczeryia wywie- 5zoneg.o na tabficy oglosżen lirzęihr 9ITliny (miejskiegn). 3. ;ZawJailomieni.a ił o1il1mieszc.ze~.lapowinily -:zawj;erać oznaczenie: mosd.3~ ;zglłas2-a}ąceg~ \wtliosek. (I) Wyw~as21c.zE!~;e. 4. Nacze:Jnik Powiatu - złoi} na koszt wniosko-dawcy wą właściwym państwowym biurze riotafi.ainym wn)o{ek o do; konanie wpisu o W$zczęciu pqslęp.ow~ma wyw~aszcieh i o : I wego Jub - jezeli.nlenh;h0mqś.c n:le.ma urz.~laz ó.nej k.sięgł wieczystej.a 1 bo ksi~ga wie :czyslaza gl nę!a - do zbior{{: do~ kumentów odpis zawiadomienia.o wszczęciupostępowani.a. 5. Zmi-any sta!jhl prawnego nieruchomośd d-okunan-e po wniesi:eriil1 do księgi w ieczystej wpisu O wszczętil1 ()os t:ę-ć powania lub po -złożeni n -do z blon]dok nmen1ów Od(lISU za- wiadomieni a o wszczę-ciu postępowania nie b~uą m i a ł y wpływu na da1szy tuk posl-ępowanić! W razie ost at-eczn ego odćlalenia wniosku o wywłaszczenie naczelnik powi atu ub:owiązanyjes.t na koszt wrioskmlijwcy spowo dować wykres-. lenie wpisu o wszczęt:tu postępowania; w.[iis ten muze r:i-i : iit.1 byt na koszt wniosk.odawcy wykteśl ony w tym1ltzypadku.~ równ ież na wniosek w laśc1cieta nierucllomośd. ~ i ; ~ 6. Jeżeli właściciej --nieruchomości jest cudżóziemg <m.. ~ z.awłada:mia słępanca.d.to 0 w.szcz.ęclu lpostępow:ani.a -MiEl istra ~ Sp/Fa w.2a!r/ranł.cz.nych it..~)r.M AlL ls: l:.2al ni~r~sow:an.y ma pi~wó~ S1 ćj~li~.~ d~ l.::: od dnia doręczenia zawiada.mieńia lub ViI Ciągli.21 Clni od. ~J dnia wyw.ieszeni a ;obwieszczenla przeglqdat w : ur.zę.dzi.e PQ~ /.i. ~.~ wl.atowym wniosek!) ~szcz7cjepostęp.owanjaw.r\lz. z ~9-! ;~ łiłcznikami oraz zgłaszać wnioski. :1# 2. Wz.awi.ad-G-mlenlu jbbwksicze.n:lu D w$zezęci :u p~- ~ -:;f;f s tę;powarua. wywłas~cz-enj.giw-eg.o niii-l.eży! zamfeścit po.ucze- I...1! nie <O tych -upiia wqi-e nddc~.. 1 v (.. ~.~. i. f Arll9. 1. Po upływie lerminlf do pvzeg1.qd.ama; akl przez zainteresow.anycq nacze Jni:kpI;)\Vi.atp wnna ~~< [OZpr.a wę < ~.. : : ~ i:!: o.; ::! : ~. :l. O 1IDlie jscu i ;tcemłltiln i:el(l)~ jp.r awy <Z.-a~ittd am4«i! $j.~c1li najmniejna. łum Oa()Izó<il wn~()sj{9cli:lwgę Wła~Ct~j;elą; 4:PI!l s:j<ad~czal n1<&ucho.mo.ści ((jfillńsoby : ~Ą:i>lil~M.e$(1)W;a.fole.. ~. kttórydl nac21ejmik -p:owiatu ~.(J)wziąłlWii al(l)~~. zra:k;t. s:~(a ;Ą \V. Prz6ipis art. 11 ust. 2 ma odpowilledn.i:e:zasłtp s(;) watirie. - ~ _ -_ \ ~. 1..\ 3. W zawiadomieniacb l óbwies.żc~e:di<łs:h i1~fę~y ~~ I!f ze~ dzić że w razie niestawienia się stro.d a ąbo Qsób:.zai.nt-e.. r~sowanych.l:ozprawa moiże. {)d\b.y~się ~ e.; ijc~ >\l~~ ~ i:w; ~ ;. 4.. Rozpraw.a może -być wyznaczonawmiejscowośt:1.;- w której polożona Jes:łniemchomość. objęt.a postępo~p:njem. Art. 20. Je-zeli w toku poslępowan~ a -zg1<(1)~i :j I1Dowildńi swoje prawu wlasnosci do Jll1 e-rucflomóści Qsobańie lł1 aw~ niona 3ako iwhjśćiciej wk-się-dz-e w:re~yslej hrlb w :zibio-rze dokumentów na-czelnik :powiatu :do!usci Ją GO t1c:zestniiczenla-~ w postępowa niu w Cbarakterte ś:tr>()nynj:ezale:zn~e od uczeslnictw-a wtłasdcieja k tóąegooo~ezy w sposó:b przewilt~i!lnyw 18ft. 11 \1st. t f~ 2 welw..atdn z-t.0żenta Qświadclłen~.a w termiin-ie.14 :dlili..od :zawliadom~e:n;ia. / Art 21. L po p r.ze.pww.adzen.itu IOZ;p.~.~ wy :n~c ze.1 nik lill1lwlatu wyd~je rdec~zj~ w. której orzeka wywłaszcze.nie w ;zakresie porlanym we wnil!lsk.u.lrih.mn:iejs.z.ym albo D:ddala wniosek -o wywłaszczenie.

6 . I 2. Ve yzj ą za>pada Era podstawie oceny całokształtu Q k Q HE:zr;Jleś<;r s iir~w y a W Sz zeg61 n>tlś e: i tła< pod staw ~e ll i;:~ a Len ha _CLy Qbję ~a wpiosk ~em. nieruchomość. jest wioboskodawcy rzeczywi ści:ą llieihę;dtnll r na ~eje. dla których wyw!!lszczen[e test we.dług 1!Is.~awy: d mp;lllszcza.lne OLa;]; czy wj]liosk.l\ldawca Hl2POUZąLtza odpowled n.i.mi śh>.dkami Lub kfec;lytami na zalplacenie 0Qszk0dowotnJa -. 3 N1aczelilllnt p0w fahl ID 0ie p-rzed wydaf1iem de yzjł zarządzić ponow ń e rozpatrzenie przez wfaśdwe 0rtra1ly ce- 10 woś9 i p L a widjo wości L0kaIJzac ji Q.[az ewel1lualrre pnedstawie:rhle. ptzez. wnioskodawcę; moźh: wości inne.j 1okaH ZfLcjJ.; IDloŻe również w~stąplt do ministm właśdwego d la wnioskodawcy o oświadczenie się co do ni e zb ę dności 0 b.j ę cia wywłaszczeniem nieruchomości w rozmiarze okr ~ślony~ we wniosku o>wywfaszcze-uie. ; Allł ~ 22. Ocl:szkod0W&n jie ustala> sj ;ę na padstawie wyników rozprawy po wys.h l<rha:ni u na Aiej opfntii bie l!l~y:dl powolanych p.rzez naczelnika powialu Opinia bległych pow;inna za wierać szrze~ófljwe uzasadnienie. Art Decyzja 10 wywłas z czeniu powijnrra w szczeń!óenlóścizaiwierad:: li: ustąlenie. przedm iotu- wywł aszez-enia oraz ustal enie l jakie prawa rzequwe aec lą i:ifjące wywłaszezoną nieru litomdst zqstają ufrzym.<i!iie; yskaząnfe na czyj wrrfosek następuję- wywłaszczenie. 31 U>Sotalenie QjslledoWanJ:a. L lenrumli zapłaty odszkocłqwa.nia. 4) wym ~ enien j e osób (imię nazwisko i adres) uprawnioptcrwne nycą d9 otrzyinania Qcdszkad{)lwania. I :et ~ą} szg:zegółoyle WiaSadftiel\ie f.aklye.ziłe i 6} I pdai::z~ nie o środkachodvyolawcżydj.:. 2. ~:1cz~lnik pówia~ ~.(l.że ogfro~z i~ 1ls1a)e;nre odszkodowania na CzaS cia trie~n m iesię.cy oa pnia wydania decyzj) o w ~ wfa slczeń fu i wydać ocli: ę)h1ą defyzią o ocfsz.kodowaniu po prze pr. owa dżen i u osobne! rozprawy nad ustaleniem OdsizkQd<)wania. AtL U: l~ko:qsób.ę upra~aio.llą do ólu)finarrja od&?kodowarui.a na.jei.ti w deql1ir wskaz.ac..w-lakicrela ni.atucnn- mośćt II! w ~ p;r;z:y (lia.dlni pjiz.ewi.ozi.ajj.jm. wart osuhę. utzesfn i ćżącą w postępo waniu w charakterze strony; ieżeli wlaścici.et wyta ża na to z:godę lub mimo wezwania nie bie- I zeltdziiijfu. w p0s -lępowaniir. : - \ AlIi.is: w ~a.z iie pnzymalil\ła oo-; źkodoiw anda puei d.e.- sitartzetije! rrie llucl!óm-0ś.1. zamleli1floe:1 arzekil s~ę; nadmlie wtashości Łei oleruthomośd ie!że:lii!łaczellll1i1k Jilow.iCllt l<l! UZD.ar ie iit..za odpowiednier ze wzglę du na jel cha rakter wy pośaż ~n.~e i. po rażenie. : Ar t: 26.Je2ei ( wni()~k:ocl:aw. crił os o bly. którym s;ll.llż:ąl Fn:aw <l< rr.ecz: Jwe: na w.:y; Wl/ias ŁCT(Daey nlehl~h0:1\1i[(dś i wyra- Ż otj q- z~d!ę; Aal P-ORos t awielłie tycrn praw FIal rri enrc h om oś e: ii póm ii!l:lo j.e j wywfaszczenla. Qs0-by tle w)! J;ą:ClaJ się z El:a-Is21ego p.ostę [?owania a warlość pozostawion }icjl p.raw uwz.g(ęd ~ i~ s rę przy us[a la:niu.odszkodowani~8 ~ QJen i ą d l ac h Ad. 22~ L JrnLi: nieducfu:id.mlcj&t: jes.tt p\;):c:ią;żcm& n ~ JZ ecżi os:0.i\) tjze-cii{:fl pwawil1mi: ne cz;-llwylllłi ~JJfcllWIil~0D1)! mm Wi księd ze wfe&~y75tef 1. 6ł!l W; ~hhd rze clk!~tmre[llt (frw. w.yp/iata. d0l rąk osoby uprawnionej może na~t ąp i ć tylko pp prz ecls~a. wrielh~tt prze~ ó i ąj cl (!);w~.l(;hl\ że! IilSO IwW kl:0.r Yffir te p~a;wa przy sjugvkj:ą;..w Vlld>żają zg0dę na w WP ł:a.łę;f w Wl1aJfl:lt- zgedy na leży przypadającą do wypł at y sumę adszkacllijwarua iub. je} część [l>iezf:>ę doą na zaspcrjt()jjelllf~ ooo rąże ii> zł0ż yć d0 depozytu są d!11 POWld1towe~O wtasci>weg-0 ze wzylęcliu na poloże fjlie rrierucn0mś cf w celu padz:fau tej snmy- pomiędzy os0by l1p-rawn p0re; po lz Fał odbywaj. się wedhlg pn~ep i sow o podziale sumy uzyskane] pize ż eijzekucję- n j eeufnnm ś cii. 2. Sumę ocfszkodcwania przyp a>cfa}ącą do wypłąty należy ró wnież zfożyć 9!0 depozytu sądowego je żel i osaba uprawniona.odmawia przyjęcia odszkod0wania arno jezeli wypla:ra od>sz!{q)dowani:a 0s04.rJie upf1!wnione j natrafia na przeszkody lllilwne.. 3 SUma Qdszkodowania ziożo na do depozytu sądowego przechocfzf na wfasnośćpaństwa Jeżeli osoby upraw nione do odbioru inie podejmą jej ;w ciągu 5 Iat od dnia doręczenia im wezwania do a cldiotu ze wsltaz3rriem skutków rriepodjęcfa. Art W wypadkaclt w kt6ry<rb za.cho.d:zi potjzeba zapobiaż.en.ia nie bez.p i e:::1.eils.llwom slratom i ;nlewygud.om mogącym. p.owstać ws.kutek wywła.szcz.enia dla gruntó.w są!siedn.idl i zaso.hó.w wodllly;ch. de.cy~i.a o wywłaszczeniu zo.bowią:i.e waiqsk..o daw cę ab}i we wskazanych miejscach wybudował w ok I:eśł.n li1~ m ter~inie i ulrz.ymywał mosty drogi. groble przejazdyrowy odpływ? we i inne urządzenfa... 2_ Odszkodowan ~e ~aslraty Jilowstałe Jl8i sąsiednich po wydaniu dee:yz1i o wywłas.zc.z.eni.u us.talone zostanie w trybie i )la zasadach o\u:eś tonych w odr!lbnych prze pisach Art Decyzię di!lrę za! SFęFl ~ p isrflfe w-niosko: dawcy właścicielowi (posiada ćzowi) n ieruchomciści i oso bom zainte[esowanym Prze~ is Iłllt. i7 ust.~ 2 mai 6dpowiednie zastosowanie do wlaścicieli nieruchomośd i os9b za interesowanych IttóryJd!: m ~ejsce: IWl\»11Iru Jel!. nieznane. I 2. Od decyz.ji k.a i:d~ s.f.r ona t osoba zain ~er e~ ~ wiłna moźe w terminie 14 dni wrhe-śt. oewola.nię::l e rmlo do Wniesiellia:odwofanl.afkż-y s ię od dntu dorę:cźef.ila decyi:ii lub od; upłiwu txgodnia od d.ok.ona.ni.a ab w iesiezęnia. : \... J.._: l. Q.-\vnllies:ieili11l odiwol8n.ta; IIfC! Zełn ~Ji p~rattj1 :Z8lw+a: cl:amia: s ti.ne:tby UXi:21eS:WtEltząe-e Wf. pi?jsl!ę;polwatljli U ~ot~z:ają;e: odpis; o:dwołram±a.v Nill il>dwałataje moiniil w pif;ęśt: (i)rlp.~w[edż. VI teemirriie L4 cdlni Qd! dol!ę: 2ellia za.w4la:iło:mie~-i:a. 4. Pa ITpływie termrnu cfa wn iesienfif offpowiedp ml odwo łanie nacretnhr pow ~a!11 przedst9w.ra ak ta wajewodzie d0 rcd:zp:o.znalruja oowoldrr-i<l_ Wykonanie wywfasilnenłil. Art. 30\. F. PrZejś<r ie prawa wfasnoscr rriellrclwm.ośd nastę puje z doiem wk~óryilł e yzja>» wyw~aszi(::zelłill stala się ostateczna Prże jście pr.awct wiasn05cf Ił ret l!lc liram o-sci?afli iennej nas tę p-uje ż dorem w klórym stmla S lę osfafecz1la d eqrzja - n irdają ca wlaslt lśćniie r~tch tjintjści z ~m re l1fl ej /...: ~ Ad. 3t. (i)s.ilaj!eczna id e~y 1l ja Q w Vw-ta s~czen:i łli st81n0wic podst awę do ujawnienia w ksi~dze wiec1!-ws~.ej; pnaw r.ze; C;2IOA~fch ol l>lętvdll wyw.lasoz(zeiil LeJIl d w.. p.il z.y!ll-<t.r1~1ll nadani:a 1lieH~dlOU<lklś G:i z.ilid i:f! nn-ej) - takie ptawa W~<1sn.o.śc ~ tej : N (.lcz(thlili kl. P:1!l>WIiatu ptzes.y.ta Qsla.teCzne dęcy1:;je Ci) w;ywlaszc7<enju GO lila;ń&tw0łw~~o..bi;ut;a ne.liljiialnego. w celu ujawnienia tych praw wksiędźe WFE1:Ii:Z.yslej-: /.

7 -.~ l ;:)>/;. I! I.1 ) -:-! ~...- }- J. ~:;:r~... % >i~ Dzfennik Ustaw Nr 10 lla. ~..- i). Ad Z ujawnjeiliem.w ks iędze -.wieczy:stej pra-.. wa własności nieruchomości wywłaszczonej podlegają.wykreślenil1. w.szystkie : ną. niej ciążące prawa tzeczowez wyjątkiem tych którycl) ppzos.tawi.enię.na nier\.ł<;:.homości zo- stałou~talone w 9.ecyzjLo ~ywłas~ćzeniu... / 2. Wywłaszczając;y nie wstęp\lje w umowy zawarte przez właś~icieia z trz~cimi osobami co do Wywłaszczonej. nieruchomośc) cł)yba ż~ wyraził na to zgodę.../ 3 Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się. od-o Pdwiednio do praw i ograniczeń dotyczących nienićhomoś.ci zamiennej Obowiązek zwolnienia nieruchomości od obciążeń spoczywa na ty~ : na czyj wniosek orzeczono wywłaszczenie.. Art. 33. Osoby zajmujące. lokale w wywłasz9 zonym budynku mogą byćżniego wykwaterowane na ppdstawie prżepisów Prawa lokalowego gdy decyzja owywłaszczeniu stala s tę ostatećzna. Art NieruchomośĆ wywłaszczona w trybie niniejs ~~t. usi awy podlega zwrotowi na rzecz wywlaszc.zo-. negó. wlaściclela jeżeli naczelnik powiątu ustali że nierucą:q\l1()~t. n.ie. została użyta i jest zbędna ną cele dla którycł) orzecżono wy właszczenie.. I 2. ; Naczelnik powiatu orzeka ~ zwrocie nierucho~ości za zgodą wywłaszczone go wł a ściciela.. ~ 3~ - b~cy;ją O z~ rode n (~r~ ćhoci ośd. po~i n.na. zawieraf ro~li.ćzenie : Rom. iędzy ubieg.a)ącym :;i( <> wywraszcz~ni~ a wyl1vlas~czof)ym ~ląściciele~.... <l. Pr:te.pisy art. rl9 stosuje. się. odpo.wiednio do odw-o-. ~ania.:od decyzji o zwx:ocie niex:uchomości. : Rozdział. 5. Szpeg ÓI~y tryb wywłasżczenhl.. J~.fł ;; ~:5 ;. :.-t.organy administracji państwowej instytu Ć je ; r pf.z~dsięłjiors twa państwowe mogą za zezwoleniem naczelnika gminy ~ a w miastach prezydenta lub naczel-. nika miasta.(dzielnicy) zakładać i przeprowadz ~ ć na nieru c ilo n1ośri ci th :.:il.. zgodnie z za twierdzoną lokalizac ją szczegó)ową ~.: ciągi drenażowe ; przewody s fu Ż ąe: e c do przesyła ri ta : płynów pary gaźów elekirycznośd óraz ilrzą - d:tenia terhnlezne łączności i sygnalizacji a także Inne podziemne lub nadziemhe. urządzenia techn icżne niezbędne do korzyst!3nia z tych przewodów i urządzeń Osobom. upoważnionym przez właściwy organ. instytucję lu ~ przedsiębrqrst!o. p a ~stw;owe ~rzysluguje pra~ wo dostępu do tych przewodow I urządzen w.celu.. wykonywania czynności. związanych z ich konserwacją. 3. leżelf zaloienie i przeprowadzenie ; pr zewodów. i urządzeń powoduje że nie{ucbomość nie nadaje się do dalsiego racjonalneg? jej użytkowania przez. właściciela na cele dotychczasowe nieruchómość podlega wywiaszcieniu w. irybie i według zasad przewidzianych w niniejszej ustawfe dla wywlaszcze rlia nieruchombsci.... Art d~~k ~ do~a!lie za straty wynikle zdziałań przewidzianych w. art. 35 ust. l i 2 strony ustalają na podstawie wżajehmego :porozumienia: w razie sporu wysokość ods.zkodowanla ustalana : wniosek zai n-teresowimej str ń ny na{:zelnik gminy aw Ii1iastach prezydent.lub na_o czefnik miasta (dzielnicy)... ). Od~zkodow~nie ~a straty w zasiewach uprawach i plonach powinno być usta)onew przeciągu 30 dni. Ód dary zgłoszenia wniosku o odszkodowanie. Roszczenie o; ta~ kiei odśii{odowani~ przmawhiasię i upływem 3 lat od po- wstania szkody. ;: ik ~Właś;ciclęl<)wL nie -przysługu je pjiawę.-iq q4szko.do- wania jeżeli. pomi:rno. ogra~czerill dliępę6łó~ł - $~~Qd.y....~.~ :Art. 37; 1. Naczelnik gminyi a W:miastach :- prezy... ~# dent lub naczeihik miasta (dzielnicy) właściwy ze względu. t!(ł na położenie nieruchomości może zez~ol.i( na posżukiwa- 11 nie i wydobywaąie na ńieruchomoścf materiałów ADp. ka-. ~~ mieni żwiru piasku) niezbędrly!;h do bll~o.:wy (kopserwa- :.~ cji dróg lądowych wodnycl} L komuni1t.acy jdych oraz pa. JA~ cele obrony laństwa... ; ;1.;1 2. Za szkody wyrządzone poszukiwaniem i za wy- I~ wlaszczone materiały właścicielowi nieruch omości.na- ~b leży się odszk~dowanie. Przepis art. 36 stosuje Się. odpo- (J~ I wiednio Jeżeli wskutek dziaiań ókreśionych. w. ust. ~ 1 iiieru~ i;~ chomość staje się niellzytkiem podlega wywl.;szćzeniu \w. ~~ trybie i według zasad przewidzian-ych W niniejszej ~ ustawie dla wywłaszczenia nieruchomqści... T~~. Art. 38. Pozostają w mocy szczególny tryb i zasady.~ wywlaszczania lub zajęcia :nieruchomóści ókreślońe przcz r ;);1 przepisy:.~~ i) prawagórniczego (Dz. U~ z 1961 r. Nr. 23; poz; i13y: <~ 2) ustawy z dńia 28 czer\xca 1950r: o pow~ z ~ ćh~!łe r elk* ~ ; 1 tryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r. Nr 32 póź : 1 35); ~ \;:1 3) dekretu z dnia 13 czei:wca : \9.5~ r. o państwowej służ- y~~~ bie gegdezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25.Jj poz. 115)../.:;~ -../... ~!. ~.. :/. ~. -~ -~ 4) ustawy z dnia 30 maja 1962 r. :..- Prawo wodne (Dz. U. l] z 1962 r. Nr 34.poż. ISS. i z 1~65r NrSl PQli. 31M. it;:. o. c >.; { ~(... ~. i) Rozdżiał 6. ~;~~:.::. > ~ :Y:; ~~:.. :.~ ś i t.... Art Nacz~i~i~~o~iatii ~i~ści~y ; :~i ~i~i ę~ \r na położenie nieruchomości może nawet przed wsztiętiehń postępowa nil!. wy właszczeniowe-go zezwol Fć u bl:eiga jącemu się o \ vywlaszczenie na ~ prżeprowad:zenfe W. tlżnacżon.ym : czasie i w niezbędnych rótmiaraclt określóhy a h : ptif(::1) a~ I dawczych lub wierceń.. ~ajęcje pierucho~o c ;. ;.;... ;;! 1<~ł ~ ~f~;; 2. Osobom uprawnionym ~o.d()konania tych prac lub wierceń przysługuje na podstawie tego zezwolenia również prawo wstępu do. ~nęt~za~\ldy:il~ó ~ znp.)~~j~cych się na nieruchomości... Art. 40. t. W przypadku siły wyższej lubnagle;k potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej. szk.op~.; aac;;~eln t~ powiatu właściwy ; ze. względu na polożenie- ;I1i ej uehqj~.ęfu;j i: może zezwolić na tymczasowe zajęcie.; nłetti:dlomq&cb n~.; okres nie dłuższy niż sześ~ m~esi~cy : ;.;/...; Jeżeli potrżeba tymczasowego : zajęcia nierucb:opip$cl ;. jest tak dalece nagla że nie można \czekaćna;; lld~ieleil[:e zezwolenia. przez naczelnika po.w!al~u. : zezw.olen-ill.mążę :. udzielfć naczelnik gminy a w miasta.ch. n:ie stano.wiącycj.l! powia-tu naczelnik miasta z zastrże żeniem niezwłocznego przedstawienia sprawli do decyzji naczelnikowi powjatu;..... Art Ub i egający sięo. wywłaszczenie -rooże po zg :ł.oszeniu wniosku o wywlaszc:zenie uzys\tać jeszcze prze~. wydaniem decyzji zezwolenie na niezw.łoczntl zajęcie nie ~. ruchomości ; gdy jest to.uza.sadnione szcze.g:óidym.i wzglę: dami a zwłoka zagrażałaoy powa±nie interes6wi społecznemu. 2;.Zezwolenip. udziela wojewoda na womosek ubiegającego się o wywłaszczenie.. zatwierdzony przez właściwy oąjclhnadrzędny..... ~. ~. ~~.

8 /0.)/ -1.. Dzierinik Ustaw Nr : Poz : Jeżeli wńlosek o wywłaszczenie zostanie wy<:of.loy lub ostatećin~~ cd.ekyzją oddalony naczelhi~ powialu zarządzi z urzędu lub. na wniosek włślściciela n i ezwł o czne przywrócenie wlaścicielowi posiadania nieruchomości. Art Naczelnik powiatu może zezwolić na czasowe zajęcle n i eiuchomości na okres nie dł u żsly niż dwa lata j ~ żełi zajęcie jest niezbędne dla czasowego tylko czynienia z niej określonego użytku ; którego osi-ągnięcie nie wymaga wywłaszczenia ani wzniesienia na niej trwały<:h urządzeń. w lrybie yv.ywfaszc:zenia gruntu i budowli zachowane jest nawet wówczas kiedy roszczenia!j nakłady z I ytułu wznie- : sienia budowli lub nadbudowy uległy pr1e~ d< lwn.ieniu. 2. Przepis ust. 1 nie mil zaslosllwitnid w sprawach uregulowanych ustawą :z dnia 13 lipca 1957 r. o uchyleniu dekretu z dnia 9 lutego 1953 L o calk owit ym zaydspodarowaniu użytków rolnych (Dz. U. Nr 39 poz 173) oraz ustawą. z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wyk ańczaniu IJudowy.i nadbudowie budynkó w (Dz. U: z 1968 r. Nr 36 poz. 249). 4. Per upływie dwóch lat zajęcie ustaje z mocy prawa i ni~ może być przedłużone. Art. 43. Decyzje udzielające zezwoleń określonych w art są natychmiast wykonalne. się Art Właścicielowi zajętej nieruchomości rtalezy od wnioskodawcy odszkodowanie za stra ty wyrządzone z J j ę ciem. 2. Odszkodowanie za straty w zasiewach uprawach i plonach powinpo być ustalone i wypłacone w przeciągu 30 dni od powstania straty. Odszkodowanie za inne straty powinno nastąpić nie pózniej niż w trzy miesiące po ustaniu zajpcia. Rozdział 7. Zwolnienia podatkowe. Ar.t. 4S. 1. Przychody właścicieli nieruchomości z tytułu ceny sprzedaży lub odszkodowania wypłaconych stosownie do przepisów mniejszej ustawy wolne są od podatku dochodowego. 2. Nabycie praw majątkowych stosownie do przepisów niniejszej ustawy nie podlega podatkowi od nabycia praw majątkowych. 3. Podania pisma protokoły oraz dokumenty sparząd~on.e w związku z postępowaniem unormowanym przez niniejszą ustawę wolne są od opłatyskarbqwe.j. Rozdział 8. Prz~piSy przejściowe l końcowe. Art Postępowanie wywł a szczeniowe wszczęte po wyzwoleniu a w dniu wejścia w ż y cie niniejszej ustawy jeszcze nie zakończone bf;dzie pr owadzone nadal we ~dług dotychczasowych przepisów z odpowled-nim zaslosowaniem przepisów )1iniejszej ustawy dot yczqcych właściwości organów orzekających Czyn[J () ścidokonane w do- tychczasowym post ę powaniu pozostają w mocy a oaszko- dowanie ustala się według zasap odszkodowania przewidzianych w niniejszej ustawie jeż e l i wsz cz ę c ie postępowania wywłaszczeniowego nastąpiło po dniu l lipca r. a dotychczas nie ustalono odszkodowania; w pozostałych przypadkach odszkodowanie ustala s i ę według przepisów doty~hczasowych. 2. W tych jednak przypadkach k iedy na podstawie obowiązujących dotąd przepisów wywł il szcznnemu przysługuje tyt.ułem ods.zkod0wa nia / nieruchomość zamienna a nieruchomość taka nie może być.dostatczona naczelnik powiatu moż e na wniosek jednej ze stron usta lit odszkodowanie w pieniądzach według zasad / przewidzianych w niniejszej ustawie. 3. Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania w sprawach określonych wart. 46 jeżeli przedmiotem wywłaszczenia były grunty rolne położo ne na obc;zarze gmin. 4. Ostateczne decyzje o wywłaszczeniu i odszkodowaniu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ust-a;y y nie podlegają wzruszeniu. Art Przepisy art. 34 mają odpowiednie zast.ósowa nie do wywłaszczonych po dniu 9 maja 1945 r. nieruchomości rolnych położonych na terenach wiejskich oraz do.nieruchomości zabudowanych domami jerłnorodzinnyini i małymi domami mieszkalnymi bez wzgl ę du na miejsc~ ich położenia... t ; Art. 46 ~ 1. Nier~chomości będąc::e we władaniu Państwa do: którycrr wszczęte przed dniem 1 września 1939 r. pósłęp<>w1ł-nie wywłaszczeniowe nie zostało dotychczas zakoliczone; przecho zą z mocy prawa na własność Państwa. 2. Właścicielom tych nieruchomości naczelnik powiatu ptzyzna na ich wniosek adszkodowanie według zasad przewidzianych w dotychczasow ych przepisach albo zwolni od przejęcia na własność Państwa i zwróci posiada nie nieruchomości j e żeli stanowi ona grunt roi ny i jest Państwu. z bę dna dla celów dla których postępow a nie w y wł a szczeniowe zostało wszczęte. 2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb rozliczania między wnioskodawcą wywłaszczenia a wywłaszczonym (ust. I). Art. 50. Jeżeli w decyzji o zamianie nieruchomości wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub w zawartej przed ;tym dniem umowie zamiany nieru- chomości nie zostały określone waruńki wyrównania różnicy wartości nieru c h o mości nan:elnikpowiatu właś c iwy ze względu na miej5cepotl1że~ia nabytej nieruchomoś!=i ustali te warunki według dotychczasowych norm szacunkowych. Art W okresie do dnia 31 grudnia 1964 r. mogą być wywł il szczane grunty wraz z budowlami na tych gruntach. o ile budowle zostały wzniesio ne lub nadbudowane prżez instytucje lub przedsiębiors t wa określone w a rt. 2 ust. 2 lub przez byłe władze okupil cyjne a w a rtość tych budowli lub nadbudowy przekracza pozostałą war- to ś ć nieruchoilloki. Do odszkodowania za wywl dsz czoną nie r uchom o ś ć nie wlicza s.ię wart o ści. wzniesionej budowli lub nadbudowy. Prawo Państwa do przejęcia na wł a sność Art osoby które w zamian za n ie ruchomości wywłasz c z o ne w trybie dotychczasow yc~ przepisów otrzymały we władanie nieruchomości zamienne położone na obszarze Zi em Odzyskanych i w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy je użytkują s t ają się z mocy prawa właścicielami.tych n i eruchomoś c i isą zwolnione od obowiązku d o płaty na rzecz Państwa różnicy potyliędzy wartością nieruchomości wywła s zczonej a wartością nieruchomości żamiennej.

9 \ Dziennik Ustaw Nr 10 - ; 116 ; Poz ~ ~~----~ UjiJwnienie prawa własności n ieruchomo ści zamiennej w księdze wieczystej następuje na \vfłiosek wojewody właściw e gu ze względu na miejsce połozenia te j nieruchomości. 3. W prżypadkach gdy osobom uprawnionym do otrzymania nieruchomości zamienne j nadana została nieruchomość w trybie i na zasadach określonych w przepisac h o przeprowadzeniu reformy r\)lnej i o osadnictwie rolnym właściciele tych nieruchom ości zwolnieni są od obowiązku spłaty najeżnościza nadaną im nieruchomość:. Kwoty wpłacone już przez nich na rzecz Państwow e go Funduszu Ziemi na poczet należności za nadaną n ie ruchomość ulegają. zwrotowi- a dokonane w księgach wieczystych wpisy wierzytelności Państwa z - tytułu nadania nieruchomości podlegają wykreśleniu. Jeżeli osoby te podjęły już odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości kwoty pobranego odszkodowania podlegają zwrotowi na rzecz Państwa. i zabezpieczeniuprzez wpis dd księgi wieczyst.ej. Rozliczenie i wpis do księgi wieczystej następuje na podstawie decyzji wojewody. 2. Prze pisy nlnlerszej ustawy dntyczące odszkod\)wa- nia za wywłaszczone ni e ruchomości stosuje się odpowiednio do domów jednorodzinnych i jednej dzi ałk I budpwla- L< nej pod budowę domu jednurodzinnego które przejdą po wejściu w życie nirjlejszej ustawy nil własność Pilństwa na podstawie d ekretu pnwołanego w ust. I. 3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może postanowić stosowanie przepisów niniejszej ustawy dotyc z ą cych odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości ~ do domów jednorodzinnych oraz jednej działki budowlanej pod budowę domu jednorodzlllnego które pru szły na. własność PaÓstwa na podstawie dekretu powołanego w ust. 1 przed wejściem w życie niniejszej u~tilwy. 4. W zakresie unormowanym w ust. 1-3 nie mają zastosowania przepisy art. 9. dekretu z dń ~a. 26 pażdziern i ka 1945 r.. o własności i użytkowamu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Art Poprzedniemu w!3ścicielowi gruntu który na podstawie dekretu z dnia 26 pa ź.dzlerolka 1945 L o własust 3 ma ro wnlez ności i użyt.kowaniu 4.. Przepis zastosowanie w przypadkach gdy osojwm u.prawnionym do otrzymania nierucho- przeszedł na własność Pdństwa może być odmówione pra- gruntów na obszarze m.st. WMszawy mośd :Z:4mienl)EI:h.. I(I!l.rtJchoffiOŚĆ taka została na{]ana na in- wo użytkowania wieczystego -tego gruntu stosownie do nym terehi eni.ż ouslar Ziem.: 0dzy.s;KaLlyGb W I tr~bie : L na.;- p~~epis.ów tego deihe.tu. niezależnie od ~rzyczyn -wymle d h k J h. b d. \.. n.looych w -art. 7.usL 2 lega dekretu takze ze względu na zasa ac Q res onyc. i W przeplsac ~ o. p..rz.ep-r lw.a zemu. r k I reformy rołnej. ce e o res one wart. nmlejszej ustawy. Art Właściciele nieruchomości rolnych które zostały przejęte na własność Państwa na podstawie dekretu z d.nla 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa (Dz. U. Nr 57 poz 321) i przeznac~one są na cele obrony Państwa stają się z mocy prawa właścicielami państwowych nieruchomości użytkowanych przez nich z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Są oni zwolnieni od ob owiązku dopłaty na rzecz Państwa różnicy pomiędzy wartością tjie-ruchomości przejętej przez Państwo a wartością nieruchomości zamiennej. 2-: Ujawnienie prawa wł asności nieruchom o ści zamiennej w księdze wieczystej następuje na wniosek naczelnikc;l powiatu właściwego ze względu na miejsce położenia tej nierllchomości. 3. Właścicielom nieruch ą mości rolnych określonych w ust. 1 klórzy do dnia 5 kwietrtia 1958 r. nie weszli we władanie nieruchomości zamiennych przysługuje odszkodowanie na_zasadach określonych w niniejszej ustawie. Art Przepisy niniejszej ustawy dotyczące odszkodowania za wy włas7czone nieruchomości stosuje się odpowiednio do odszkodowania za gospodarstwa rolne sadownicze i warzywnicze na gruntach które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 L o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50 poz 279 z 1950 L Nr 14 poz. 130 i Nr 58 poz z r Nr 17 poz. 70 i z 1961 r. Nr 32 poz. 159) przeszły na: własność Państwa jeżeli ich poprzedni właśdcie/.eaub. następ-cypra wni tych osób prowadzący wymienione gospoclarstwa pozbawieni zostaną użytkowania wspomnianych gruntów po wejściu W f życie niniejszej ustawy. \ 2. Przepis ust. 1 stosuje się równiei. do przypadków. ~:r.~ gdy odmowa własności czasowej na podstawie przepisów:-!. ::~ dekretu wymienionego w ust. 1 n astąpiła przed dniem - ;. $-0 wejścia w życie n-iniejszej ustawy. Art. 55. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące wojewo: dów stosuje się odpowiednio do prezydentów miast wyłączonych z województw a przepisy dotyczące naczelników powiatów do prezydentów lub naczelników miast stanowią-. cych powiaty Oraz naczelników dzielnic. Art. 56. L Tracą moc: 1) dekret z dnia 7 kwietnia 1948 LO wywłaszczeniu mao. jątków zaj ętych na cele użytecżtjośclpllbitgzriejw ~.~. okresie wojny r. (Dz U. z 1948 L Nr 20 i! poz i z 1949 r. Nr 65 poz. 527l 2) dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i prze-. Ij.~ kazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizar:ji t~~ narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r ; Nr 4 poz. 31). i:~~ ~ -:-:: 2. Ilekroć obowiązujące przppisy odwołują srę do de- <.. ;S~;~. kretu wymienioneqo w ust. 1 pk t 2 stosuje się zain-iast: przepisów tego dekretu odpowiednie przepisy niniejszej ustawy. Art Zasady i tryb przeką?ywania. ni eruchomości pomiędzy Jednost.kami gospodarki u$polecznionej właści- wość organów w tych sprawach oraz zasady roźlir;:zania określa Rada Ministrów w drodze. rozporządzenia. 2. Do czasu odmiennego unormowania pozostają w.. : mocy dotychczasowe przelisywydane w tym przedmiocie/;.. na podstawie art. 3 dekretu wymienionego wart. 56 usl l _ pkt 2. Zam. 50. Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Minj~tr6w w Zakładach Graficznych Tamka Zakład Nr l WiIIslawa ul. Tamka 3 Cena 400 zł.

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. * (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. * (tekst jednolity) Dz.U.39.34.216 1939-08-26 zm. Dz.U.39.77.514 1946-05-21 zm. Dz.U.46.16.109 1948-07-31 zm. Dz.U.48.35.240 1949-01-21 zm. Dz.U.49.4.20 1958-06-06 zm.wyn.z Dz.U.58.31.138 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo