KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA"

Transkrypt

1 ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE PLAN MONITORINGU I ŚRODKI ŁAGODZĄCE ZAŁĄCZNIK 3 KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA Spis treści 1 ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE PLAN DZIAŁAŃ ŁAGODZACYCH/KOMPENSUJACYCH Elementy abiotyczne Elementy biotyczne PLAN MONITORINGU Elementy abiotyczne Elementy biotyczne

2 1 ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE Istotność oddziaływań Znaczące Istotne Wyjaśnienie Najcięższe, rozwiązania alternatywne zostaną zaproponowane w ramach zarządzania ryzykiem środowiskowym Ciężkie, rozwiązania alternatywne / uniknięcie oddziaływań zostanie zaproponowane w ramach zarządzania ryzykiem środowiskowym Umiarkowane Mniej ciężkie, proponowane środki w celu minimalizowania oddziaływania Niewielkie Obecne - nieistotne Brak Pozytywne Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań Pewne Bardzo prawdopodobne Mało prawdopodobne Bardzo mało prawdopodobne Mniej ciężkie, proponowane środki łagodzące Mniej ciężkie, proponowane środki łagodzące i wzmacniające, jeśli to możliwe Brak oddziaływań, proponowane środki wzmacniające, jeśli to możliwe Oddziaływania pozytywne Definicja Oddziaływanie wystąpi w warunkach normalnej pracy Oddziaływanie najprawdopodobniej wystąpi w warunkach normalnej pracy Oddziaływanie prawdopodobnie może wystąpić od czasu do czasu w warunkach normalnej pracy Oddziaływanie nie jest prawdopodobne, ale może wystąpić od czasu do czasu w warunkach normalnej pracy Oddziaływanie nie jest prawdopodobne, ale może wystąpić w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności 2

3 Komponent środowiska Rodzaj oddziaływania Istotność oddziaływania Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania Skala przestrzenna oddziaływania Skala czasowa oddziaływania Kategoria działań: Budowa suchych zbiorników (zapory czołowe, zapory boczne, sekcje upustowo-przelewowe) Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Obniżenie przepływów w strefie przepływów maksymalnych poniżej zbiornika Okresowa zmiana warunków przepływu wód przez zbiornik Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Umiarkowane Pewne Regionalne Niewielkie Pewne Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Okresowa zmiana warunków siedliskowych dla makrofitów, makrozoobentosu Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Niewielkie Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowa zmiana poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych do zbiornika Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Gleby Okresowa zmiana warunków nawodnienia gleby Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap 3

4 Zintensyfikowanie zmian w profilu glebowym związane ze zwiększeniem akumulacji osadów w czaszy zbiornika Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową zapór czołowych/ bocznych i/lub w przypadku przekształcenia terenu w obrębie czaszy zbiornika Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap realizacji i Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Obszar Natura 2000 Raba z Mszanką Osłabienie procesów kształtujących siedlisko zarośli wierzby siwej (3240) oraz siedliska rozrodu górskiego zespołu ichtiofauny w wyniku ograniczenia naturalnej działalności erozyjnej i transportowej powiązanej z dynamiką cieku Niewielkie Mało prawdopodobne Długoterminowe, etap Fauna i flora Lasy i zadrzewienia (w tym łęgowe), zarośla wierzbowe Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Niewielkie Pewne Trwałe, etap realizacji Siedliska nieleśne Usuwanie siedliska w związku z zajęciem Niewielkie Pewne Trwałe, etap 4

5 związane z dolinami rzecznymi (łąki, szuwary, ziołorośla, torfowiska) Załącznik 3. ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE, PLAN MONITORINGU I ŚRODKI ŁAGODZĄCE terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu realizacji Ciągłość siedlisk lądowych Ograniczenie lub osłabienie korytarzowej funkcji doliny rzecznej w strefie pozakorytowej w związku z budową zapory czołowej Niewielkie Bardzo prawdopodobne Trwałe, etap realizacji Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Znaczące Krótkotrwałe Krajobraz kulturowy i zabytki Wpływ wizualny na krajobraz kulturowy Umiarkowane Długotrwałe Rozwój krajobrazu kulturowego Znaczące Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Umiarkowane Pewne Długotrwałe Umiarkowane Pewne Krótkotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury społecznej Umiarkowane Długotrwałe Dobra materialne Zniszczenie domów Umiarkowane Długotrwałe Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Regionalne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Znaczące Bardzo prawdopodobne Długotrwałe Wycinka drzew Znaczące Bardzo prawdopodobne Długotrwałe 5

6 Zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę społeczną i techniczną Istotne Długotrwałe Spowodowanie utraty miejsc pracy ze skutkami wpływającymi na bezrobocie i gospodarkę Umiarkowane Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Kategoria działań: Modernizacja zbiorników retencyjnych Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Obniżenie przepływów w strefie przepływów maksymalnych poniżej zbiornika Okresowa zmiana warunków przepływu wód przez zbiornik Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Niewielkie Pewne Regionalne Niewielkie Pewne Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Okresowa zmiana warunków siedliskowych dla makrofitów i makrozoobentosu Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Niewielkie Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowa zmiana poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych do zbiornika Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Gleby Okresowa zmiana warunków nawodnienia gleby Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap 6

7 Zintensyfikowanie zmian w profilu glebowym związane ze zwiększeniem akumulacji osadów w czaszy zbiornika Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową zapór czołowych/ bocznych Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap realizacji i Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Brak oddziaływań Fauna i flora Lasy i zadrzewienia łęgowe, zarośla wierzbowe Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub przekształcenia terenu (w tym pogorszenie jego stanu) Niewielkie Pewne Trwałe, etap realizacji Siedliska nieleśne związane z dolinami rzecznymi (łąki) Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub przekształcenia terenu (w tym pogorszenie jego stanu) Obecne nieistotne Pewne Trwałe, etap realizacji Siedliska brzegów i dna koryta cieku Zniszczenie lub pogorszenie stanu siedlisk Niewielkie Pewne Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji Zgrupowania fauny Pogorszenie stanu siedliska w wyniku Niewielkie Krótkoterminow 7

8 (zwłaszcza ryb i bezkręgowców) siedlisk wód płynących Załącznik 3. ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE, PLAN MONITORINGU I ŚRODKI ŁAGODZĄCE zanieczyszczenia wód (w tym zmętnienia) e, etap realizacji Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Rozwój krajobrazu kulturowego Obecne- nieistotne Pozytywne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Dobra materialne Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Obecne-pomijalne Długotrwałe Wycinka drzew Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Kategoria działań: Zmiana sposobu gospodarowania wodą na zbiorniku retencyjnym Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Okresowe obniżenie poziomu wody w zbiorniku Umiarkowane /Istotne Pewne Zwiększenie pojemności retencyjnej zbiornika Istotne Pewne Regionalne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap 8

9 Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Powiększenie powierzchni terenów podmokłych w strefie cofkowej zbiornika umożliwiające rozwój makrofitów i makrozoobentosu Ograniczenie siedlisk dla ichtiofauny Pozytywne Umiarkowane/ Istotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowy wzrost wahań poziomu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Gleby Brak oddziaływań Jakość powietrza Brak oddziaływań Hałas Brak oddziaływań Obszary chronione Brak oddziaływań Fauna i flora Siedliska zaroślowe (łozowiska), szuwarowe oraz łąkowe i związane z nimi grupy roślin i zwierząt Pogorszenie stanu lub zanik w wyniku zmiany ukształtowania i charakteru linii brzegowej oraz poziomu wód gruntowych na terenach przyległych Umiarkowane- Istotne Bardzo prawdopodobne Lokalna Długoterminowe, etap Siedlisko osuszanego dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Litorelletea, Isoëto- Nanojuncetea (3130) Stworzenie warunków dla rozwoju siedliska na skutek odsłaniania dna po obniżeniu poziomu piętrzenia wody Pozytywne Bardzo prawdopodobne Lokalna Krótkoterminow e, cykliczne, etap 9

10 oraz zalewanych mulistych brzegów rzek (3270) Herpetofauna Poprawa warunków bytowania i możliwości rozrodu poprzez stworzenie nowych nisz ekologicznych Pozytywne Bardzo prawdopodobne Lokalna Długoterminowe, etap Awifauna Poprawa warunków bytowania (żerowania) i możliwości rozrodu poprzez stworzenie nowych nisz ekologicznych Pozytywne Bardzo prawdopodobne Lokalnaregionalna Długoterminowe, etap Krajobraz kulturowy i zabytki Brak oddziaływań Dobra materialne Brak oddziaływań Kategoria działań: Budowa wałów/ bulwarów Wody powierzchniowe i podziemne Zawężenie strefy przepływów wód wielkich podniesienie poziomu wód wielkich w korycie Istotne Pewne Długoterminowe / etap Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Zmiany morfologii koryta i strefy międzywala wzmożenie procesów erozji koryta i akumulacji na międzywalu Wzrost prędkości przepływu wody w korycie Istotne Istotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Ograniczenie retencji dolinowej wzrost ilości wody dopływającej do zlewni położonej Istotne Pewne Długoterminowe / etap 10

11 poniżej planowanego działania Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku lokalizacja wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) Istotne/ Umiarkowane Długoterminowe / etap Ingerencja w koryto rzeki (w przypadku lokalizacji wału bezpośrednio przy korycie rzeki Istotne/ Umiarkowane Długoterminowe / etap Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Przekształcenia siedlisk makrofitów i makrozoobentosu oraz ograniczenie ich powierzchni Istotne/ Umiarkowane Długoterminowe / etap Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Wzrost prędkości przepływu wody w korycie Odcięcie siedlisk zależnych od wód od zalewów Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku lokalizacji wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) Istotne Znaczące Istotne/ Umiarkowane Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Utrata kontaktu z wodami powierzchniowymi położonymi w dolinie poza wałem Umiarkowane Długoterminowe / etap 11

12 Zmiana poziomu wód gruntowych Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Zaburzenia przepływu wód gruntowych Umiarkowane Długoterminowe / etap Gleby Zintensyfikowanie zmian w profilu glebowym związane ze zwiększeniem akumulacji osadów na międzywalu Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową wałów/ bulwarów Obecne-nieistotne Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Obszar Natura 2000 Raba z Mszanką Usuwanie siedliska zadrzewień i zarośli łęgowych (w tym zarośli wierzbowych na kamieńcach żwirowiskach górskich potoków 3240) w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Umiarkowane Pewne Trwałe, etap realizacji Zniszczenie lub pogorszenie stanu siedlisk brzegu i dna koryta oraz związanych z nimi grup zwierząt (w tym ryb stanowiących przedmiot ochrony) Umiarkowane- Istotne Mało prawdopodobne Krótkoterminow e, etap realizacji 12

13 Fauna i flora Lasy i zadrzewienia łęgowe, zarośla wierzbowe Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Umiarkowane Pewne Trwałe, etap realizacji Siedliska nieleśne związane z dolinami rzecznymi (łąki, szuwary, ziołorośla, torfowiska) Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Niewielkie Pewne Trwałe, etap realizacji Siedliska brzegów i dna koryta cieku Zniszczenie lub pogorszenie stanu siedlisk Umiarkowane Lokalna Krótkoterminow e, etap realizacji Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Niewielkie Krótkotrwałe Krajobraz kulturowy i zabytki Wpływ wizualny na krajobraz kulturowy Obecne - pomijalne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Rozwój krajobrazu kulturowego Pozytywny Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Dobra materialne Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Umiarkowane Długotrwałe Wycinka drzew Umiarkowane Krótkotrwałe 13

14 Spowodowanie utraty miejsc pracy ze skutkami wpływającymi na bezrobocie i gospodarkę Obecne - pomijalne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Kategoria działań: Modernizacja wałów/bulwarów Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku lokalizacja wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) Ingerencja w koryto rzeki (w przypadku lokalizacji wału bezpośrednio przy korycie rzeki) Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Istotne/ Umiarkowane Istotne/ Umiarkowane Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku lokalizacja wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) Ograniczenie powierzchni siedlisk makrofitów Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Istotne/ Umiarkowane Istotne/ Umiarkowane Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Brak oddziaływań 14

15 Gleby Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową wałów/ bulwarów Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu, rezerwat Wisła pod Zawichostem Usuwanie siedliska zarośli łęgowych oraz łozowisk) w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Niewielkie Bardzo prawdopodobne Lokalna Trwałe, etap realizacji Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu, Tarnobrzeska Dolina Wisły, rezerwat Wisła pod Zawichostem Usuwanie siedlisk nieleśnych (łąki, szuwary, torfowiska, ziołorośla, roślinność wodna) w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie ich stanu Niewielkie- Umiarkowane Bardzo prawdopodobne Lokalna Trwałe, etap realizacji Fauna i flora Lasy i zadrzewienia łęgowe, zarośla wierzbowe Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Niewielkie- Umiarkowane Bardzo prawdopodobne Trwałe, etap realizacji Siedliska nieleśne związane z dolinami rzecznymi (łąki, szuwary, ziołorośla, torfowiska, roślinność Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Niewielkie- Umiarkowane Bardzo prawdopodobne Trwałe, etap realizacji 15

16 wodna) Siedliska brzegów i dna koryta cieku Zniszczenie lub pogorszenie stanu siedlisk Niewielkie Mało prawdopodobne Lokalna Krótkoterminow e, etap realizacji Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Rozwój krajobrazu kulturowego Obecne - pomijalne Pozytywne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Dobra materialne Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Obecne - nieistotne Długotrwałe Wycinka drzew Obecne - nieistotne Krótkotrwałe Kategoria działań: Budowa polderów Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Wzrost retencji w dolinie rzeki; lokalna redukcja fali powodziowej Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Pozytywne Obecne-nieistotne Pewne / Regionalne Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji 16

17 Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowa zmiana poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych do polderu Obecne-nieistotne Mało prawdopodobne Długoterminowe / etap Gleby Okresowa zmiana warunków nawodnienia gleby Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową wałów otaczających polder Pozytywne Pewne Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Obszar Natura 2000 Wiśliska Pogorszenie stanu siedliska starorzecza (3150) i związanych z nim gatunków (w tym płazów) w związku budową obwałowania Poprawa stanu siedliska starorzecza (3150) i związanych z nim gatunków (w tym płazów) w związku z przywróceniem naturalnych dla Istotne Pozytywne Mało prawdopodobne Bardzo prawdopodobne Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji Długoterminowe, etap 17

18 dolin rzecznych okresowych zalewów Fauna i flora Lasy i zadrzewienia łęgowe, zarośla wierzbowe Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Niewielkie Bardzo prawdopodobne Trwałe, etap realizacji Siedliska nieleśne związane z dolinami rzecznymi (łąki, szuwary, ziołorośla, torfowiska, straorzecza) Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę lub pogorszenie jego stanu Poprawa warunków siedlisk hydrogenicznych w obrębie polderów poprzez przywrócenie naturalnych dla dolin rzecznych okresowych zalewów Niewielkie Pewne Pozytywne Pewne Trwałe, etap realizacji Długoterminowe, etap Ciągłość siedlisk lądowych Ograniczenie lub osłabienie korytarzowej funkcji doliny rzecznej w strefie pozakorytowej w związku z budową obwałowań Istotne Pewne Regionalne Trwałe, etap realizacji Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Obecne-nieistotne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Regionalne Długotrwałe Dobra materialne Zmiana sposobu użytkowania gruntów Znaczące Bardzo prawdopodobne Długotrwałe Wycinka drzew Obecne-nieistotne Bardzo prawdopodobne Długotrwałe Kategoria działań: Prace regulacyjne i utrzymaniowe w korytach i międzywalach naturalnych części wód, sztucznych lub silnie zmienionych części wód oraz rowach melioracyjnych 18

19 Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Zmiana profilu podłużnego i przekroju poprzecznego koryta w obrębie odcinków wlotowych i wylotowych suchych zbiorników Zmiana struktury strefy brzegowej (likwidacja nadbrzeżnej roślinności) w obrębie odcinków wlotowych i wylotowych suchych zbiorników Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Obecne-nieistotne Pewne Obecne-nieistotne Pewne Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Ograniczenie powierzchni siedlisk makrofitów i makrobezkręgowców bentosowych Zmiana struktury strefy brzegowej (likwidacja nadbrzeżnej roślinności) w obrębie odcinków wlotowych i wylotowych suchych zbiorników Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac Obecne-nieistotne/ Niewielkie Obecne-nieistotne Pewne Obecne-nieistotne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Krótkoterminow e/ etap realizacji Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Brak oddziaływań Gleby Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z prowadzeniem prac Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap realizacji i Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji 19

20 Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Brak oddziaływań Fauna i flora Zadrzewienia łęgowe, zarośla wierzbowe Siedliska nieleśne związane z ciekami (łąki, szuwary, ziołorośla) Siedliska brzegów i dna koryta cieku Usuwanie lub pogorszenie stanu siedliska Obecne nieistotne Pewne Usuwanie lub pogorszenie stanu siedlisk Niewielkie Pewne Zniszczenie lub pogorszenie stanu siedlisk Niewielkie Pewne Trwałe, etap realizacji Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji Zgrupowania fauny (zwłaszcza ryb i bezkręgowców) siedlisk wód płynących Pogorszenie stanu siedliska w wyniku zanieczyszczenia wód (w tym zmętnienia) Niewielkie Krótkoterminow e, etap realizacji Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Rozwój krajobrazu kulturowego Obecne pomijalne Pozytywne Bardzo mało prawdopodobne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Długotrwałe Dobra materialne Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Obecne-pomijalne Pozytywne Mało prawdopodobne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Długotrwałe 20

21 Wycinka drzew Obecne - nieistotne Długoterminowe Kategoria działań: Budowa przepompowni Wody powierzchniowe i podziemne Brak oddziaływań Gleby Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową przepompowni Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap realizacji i Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Obszar Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły Usuwanie siedlisk nieleśnych (łąki, szuwary) oraz zmiana struktury brzegu i związanych z nim siedlisk na skutek zajęcia terenu przez infrastrukturę Obecne nieistotne Pewne Trwałe, etap realizacji Fauna i flora Zarośla wierzbowe Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę Obecne nieistotne Trwałe, etap realizacji Siedliska nieleśne związane z dolinami rzecznymi (łąki, szuwary, ziołorośla) Usuwanie siedliska w związku z zajęciem terenu pod infrastrukturę Niewielkie Trwałe, etap realizacji 21

22 Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Rozwój krajobrazu kulturowego Obecne - nieistotne Pozytywne Mało prawdopodobne Regionalne Krótkotrwałe Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Dobra materialne Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Regionalne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Obecne - nieistotne Krótkotrwałe Wycinka drzew Obecne - nieistotne Krótkotrwałe Kategoria działań: Modernizacja przepompowni Wody powierzchniowe i podziemne Brak oddziaływań Gleby Brak oddziaływań Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Brak oddziaływań Fauna i flora 22

23 Siedliska nieleśne związane z dolinami rzecznymi (łąki, szuwary, ziołorośla) Usuwanie lub pogorszenie stanu siedliska Obecne nieistotne Trwałe, etap realizacji Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Rozwój krajobrazu kulturowego Obecne - pomijalne Pozytywne Mało prawdopodobne Mało prawdopodobne Regionalne Krótkotrwałe Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Dobra materialne Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Mało prawdopodobne Regionalne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Obecne- pomijalne Krótkotrwałe Wycinka drzew Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Kategoria działań: Przebudowa mostów Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Zmiana przekroju poprzecznego koryta rzeki w obrębie mostu i bezpośrednim sąsiedztwie Obecne-nieistotne Pewne Zmiana struktury strefy brzegowej Obecne-nieistotne Pewne Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap 23

24 Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Załącznik 3. ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE, PLAN MONITORINGU I ŚRODKI ŁAGODZĄCE Ograniczenie powierzchni makrofitów i makrobezkręgowców Obecne-nieistotne Zmiana struktury strefy brzegowej Obecne-nieistotne Pewne Brak oddziaływań Długoterminowe / etap Długoterminowe / etap Gleby Brak oddziaływań Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Obszar Natura 2000 Raba z Mszanką Pogorszenie stanu siedlisk ichtiofauny w wyniku zanieczyszczenia wód (w tym zmętnienia) Niewielkie-Istotne Mało prawdopodobne Krótkoterminow e, etap realizacji Fauna i flora Siedliska brzegów i dna koryta cieku Zadrzewienia łęgowe, zarośla wierzbowe Zniszczenie lub pogorszenie stanu siedliska Niewielkie Usuwanie lub pogorszenie stanu siedliska Niewielkie Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji 24

25 Zgrupowania fauny (zwłaszcza ryb i bezkręgowców) siedlisk wód płynących Pogorszenie stanu siedliska w wyniku zanieczyszczenia wód (w tym zmętnienia) Niewielkie-Istotne Krótkoterminow e, etap realizacji Łączność ekologiczna siedlisk grupy zwierząt lądowych Wzmocnienie korytarzowej funkcji doliny rzecznej w związku z poszerzeniem światła mostu Pozytywne Trwałe, etap Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Rozwój krajobrazu kulturowego Obecne - pomijalne Pozytywne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Krótkotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Dobra materialne Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Mało prawdopodobne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Obecne pomijalne Krótkotrwałe Wycinka drzew Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Kategoria działań: Rozbiórka budowli Wody powierzchniowe i podziemne Brak oddziaływań Gleby Umożliwienie odtworzenia się gleb na terenie wcześniej zajętym przez zabudowania Pozytywne Długoterminowe / etap 25

26 Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Niewielkie Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Brak oddziaływań Fauna i flora Brak oddziaływań Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Niewielkie Regionalne Długotrwałe Krajobraz kulturowy i zabytki Wpływ wizualny na krajobraz kulturowy Niewielkie Regionalne Długotrwałe Rozwój krajobrazu kulturowego Niewielkie Mało prawdopodobne Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Dobra materialne Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury społecznej Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury społecznej Obecne - pomijalne Obecne - pomijalne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Krótkotrwałe Zniszczenie domów Istotne Bardzo prawdopodobne Długotrwałe Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Pozytywne Bardzo prawdopodobne Regionalne Długotrwałe 26

27 Rozwój obiektów związanych i infrastruktury towarzyszącej Pozytywne Bardzo prawdopodobne Regionalne Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Istotne Bardzo prawdopodobne Krótkotrwałe Wycinka drzew Obecne - pomijalne Krótkotrwałe Zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę społeczną i techniczną Obecne - pomijalne Długotrwałe Spowodowanie utraty miejsc pracy ze skutkami wpływającymi na bezrobocie i gospodarkę Obecne - pomijalne Bardzo mało prawdopodobne Krótkotrwałe 27

28 Kategoria działań: Rozbiórka i przebudowa kolidujących elementów infrastruktury (np. odcinki sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, drogi i in.) Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczne i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Brak oddziaływań Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Brak oddziaływań Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Odwodnienie wykopów w trakcie prowadzenia prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Gleby Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z przebudową wybranych elementów infrastruktury Obecne-nieistotne Pewne Krótkoterminow e/ etap realizacji Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac Obecne-nieistotne Krótkoterminow e/ etap realizacji Obszary chronione Brak oddziaływań Fauna i flora 28

29 Zadrzewienia łęgowe, zarośla wierzbowe Siedliska nieleśne związane z dolinami rzecznymi (łąki, szuwary, ziołorośla) Usuwanie lub pogorszenie stanu siedliska Obecne - nieistotne Usuwanie lub pogorszenie stanu siedliska Obecne - nieistotne Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji Krótkoterminow e lub trwałe, etap realizacji Krajobraz kulturowy i zabytki Zniszczenie lub uszkodzenie obiektów kulturowych (w tym zabytków) Rozwój krajobrazu kulturowego Obecne pomijalne Pozytywne Mało prawdopodobne Mało prawdopodobne Krótkotrwałe Długotrwałe Uszkodzenie/zniszczenie infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Bardzo prawdopodobne Krótkotrwałe Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury technicznej Obecne - pomijalne Bardzo prawdopodobne Krótkotrwałe Dobra materialne Ograniczenie funkcjonowania infrastruktury społecznej Rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu Obecne - pomijalne Pozytywne Bardzo mało prawdopodobne Bardzo mało prawdopodobne Krótkotrwałe Długotrwałe Zmiana sposobu użytkowania gruntów Obecne - pomijalne Mało prawdopodobne Długotrwałe Wycinka drzew Obecne - pomijalne Krótkotrwałe 29

30 2 PLAN DZIAŁAŃ ŁAGODZACYCH/KOMPENSUJACYCH 2.1 ELEMENTY ABIOTYCZNE Komponent środowiska Rodzaj oddziaływania Skala oddziaływania Środki minimalizujące i kompensujące Odpowiedzialność Kategoria działań: Budowa suchych zbiorników (zapory czołowe, zapory boczne, sekcje upustowo-przelewowe) Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczn e i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Obniżenie przepływów w strefie przepływów maksymalnych poniżej zbiornika Okresowa zmiana warunków przepływu wód przez zbiornik Regionalne/ Długoterminowe/ etap / Długoterminowe/ etap Wprowadzenie zasady przechwytywania przez zbiornik tylko przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Inwestorski, Środowiskowy Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Brak konieczności zastosowania - 30

31 Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Okresowa zmiana warunków siedliskowych dla makrofitów, makrozoobentosu Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Długoterminowe/ etap / Krótkoterminowe/ etap realizacji Wprowadzenie zasady przechwytywania przez zbiornik tylko przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Brak konieczności zastosowania - - Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowa zmiana poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych do zbiornika / Długoterminowe/ etap Brak konieczności zastosowania - Okresowa zmiana warunków nawodnienia gleby / Długoterminowe/ etap Brak konieczności zastosowania - Gleby Zintensyfikowanie zmian w profilu glebowym związane ze zwiększeniem akumulacji osadów w czaszy zbiornika / Długoterminowe/ etap Brak konieczności zastosowania - Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową zapór czołowych/ bocznych i/lub w przypadku przekształcenia terenu w obrębie czaszy zbiornika / Długoterminowe/ etap realizacji i Wprowadzenie wymogu jak najmniejszego zajęcia terenu na etapie realizacji prac Konsultant JRP 31

32 Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Kategoria działań: Modernizacja zbiorników retencyjnych Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczn e i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Obniżenie przepływów w strefie przepływów maksymalnych poniżej zbiornika Okresowa zmiana warunków przepływu wód przez zbiornik Regionalne/ Długoterminowe/ etap / Długoterminowe/ etap Wprowadzenie zasady przechwytywania przez zbiornik tylko przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Inwestorski, Środowiskowy Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Brak konieczności zastosowania - 32

33 Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Okresowa zmiana warunków siedliskowych dla makrofitów i makrozoobentosu Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Długoterminowe/ etap / Krótkoterminowe/ etap realizacji Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Brak konieczności zastosowania Inwestorski, Środowiskowy - Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowa zmiana poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych do zbiornika / Długoterminowe/ etap Brak konieczności zastosowania - Okresowa zmiana warunków nawodnienia gleby / Długoterminowe/ etap Brak konieczności zastosowania - Gleby Zintensyfikowanie zmian w profilu glebowym związane ze zwiększeniem akumulacji osadów w czaszy zbiornika / Długoterminowe/ etap Brak konieczności zastosowania - Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową zapór czołowych/ bocznych / Długoterminowe/ etap realizacji i wprowadzenie wymogu jak najmniejszego zajęcia terenu na etapie realizacji prac Konsultant JRP Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy 33

34 Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Kategoria działań: Zmiana sposobu gospodarowania wodą na zbiorniku retencyjnym Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczn e i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Okresowe obniżenie poziomu wody w zbiorniku Zwiększenie pojemności retencyjnej zbiornika / Długoterminowe/ etap Regionalne/ Długoterminowe/ etap Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Inwestorski, Środowiskowy Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Ograniczenie siedlisk dla ichtiofauny / Długoterminowe/ etap Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowy wzrost wahań poziomu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika / Długoterminowe/ etap Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy 34

35 Kategoria działań: Budowa wałów/ bulwarów Wody powierzchniowe i podziemne Zawężenie strefy przepływów wód wielkich podniesienie poziomu wód wielkich w korycie / Długoterminowe/ etap Budowa nowych wałów tylko na obszarach zabudowanych Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Hydromorfologiczn e i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Zmiany morfologii koryta i strefy międzywala wzmożenie procesów erozji koryta i akumulacji na międzywalu Wzrost prędkości przepływu wody w korycie / Długoterminowe/ etap / Długoterminowe/ etap Budowa nowych wałów tylko na obszarach zabudowanych Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Inwestorski, Środowiskowy Ograniczenie retencji dolinowej wzrost ilości wody dopływającej do zlewni położonej poniżej planowanego działania / Długoterminowe/ etap Wprowadzenie w zlewni działań zwiększających retencję (suche zbiorniki, poldery) równoważących budowę wałów Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku / Długoterminowe/ Tam, gdzie to możliwe odsunięcie wału 35

36 lokalizacja wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) etap od rzeki Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Ingerencja w koryto rzeki (w przypadku lokalizacji wału bezpośrednio przy korycie rzeki / Długoterminowe/ etap Tam, gdzie to możliwe odsunięcie wału od rzeki Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Brak konieczności zastosowania - Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Przekształcenia siedlisk makrofitów i makrozoobentosu oraz ograniczenie ich powierzchni Wzrost prędkości przepływu wody w korycie / Długoterminowe/ etap / Długoterminowe/ etap Lokalizacja zapleczy budowy i miejsc poboru gruntu poza międzywalem lub w odpowiedniej odległości od brzegów rzeki Maksymalne możliwe odsunięcie trasy wału od rzeki Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Inwestorski, Środowiskowy Odcięcie siedlisk zależnych / Ograniczenie budowy wałów tylko do obszarów zabudowanych 36

37 od wód od zalewów Długoterminowe/ etap Maksymalne możliwe odsunięcie trasy wału od rzeki Inwestorski, Środowiskowy Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku lokalizacji wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) / Długoterminowe/ etap Tam, gdzie to możliwe odsunięcie wału od rzeki Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Brak konieczności zastosowania - Utrata kontaktu z wodami powierzchniowymi położonymi w dolinie poza wałem / Długoterminowe/ etap Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Zmiana poziomu wód gruntowych / Długoterminowe/ etap Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Zaburzenia przepływu wód gruntowych / Długoterminowe/ etap Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Gleby Zintensyfikowanie zmian w profilu glebowym związane ze zwiększeniem akumulacji / Długoterminowe/ Brak konieczności zastosowania - 37

38 osadów na międzywalu etap Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową wałów/ bulwarów / Długoterminowe/ etap Wprowadzenie wymogu jak najmniejszego zajęcia terenu na etapie realizacji prac Konsultant JRP Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Zastosowanie sprzętu z odpowiednimi normami spalania paliw, zgodnie z przyjętymi wymogami Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Wprowadzenie wymogu ograniczenia prac do pory dziennej Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Kategoria działań: Modernizacja wałów/bulwarów Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczn e i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku lokalizacja wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) / Długoterminowe/ etap Lokalizacja zapleczy budowy i miejsc poboru gruntu poza międzywalem lub w odpowiedniej odległości od brzegów rzeki Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy 38

39 Ingerencja w koryto rzeki (w przypadku lokalizacji wału bezpośrednio przy korycie rzeki) / Długoterminowe/ etap Lokalizacja zapleczy budowy i miejsc poboru gruntu poza międzywalem lub w odpowiedniej odległości od brzegów rzeki Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Brak konieczności zastosowania - Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Zmiana struktury strefy brzegowej (w przypadku lokalizacja wału w bliskiej odległości od koryta rzeki) Ograniczenie powierzchni siedlisk makrofitów Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Długoterminowe/ etap / Długoterminowe/ etap / Krótkoterminowe/ etap realizacji Lokalizacja zapleczy budowy i miejsc poboru gruntu poza międzywalem lub w odpowiedniej odległości od brzegów rzeki Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Brak konieczności zastosowania Inwestorski, Środowiskowy Inwestorski, Środowiskowy - Gleby Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane / Długoterminowe/ Wprowadzenie wymogu jak najmniejszego zajęcia terenu na etapie Konsultant JRP 39

40 z budową wałów/ bulwarów etap realizacji prac Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Zastosowanie sprzętu z odpowiednimi normami spalania paliw, zgodnie z przyjętymi wymogami Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Wprowadzenie wymogu ograniczenia prac do pory dziennej Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Kategoria działań: Budowa polderów Wody powierzchniowe i podziemne Hydromorfologiczn e i fizykochemiczne elementy jakości wód powierzchniowych Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Brak konieczności zastosowania - Biologiczne elementy jakości wód powierzchniowych (ichtiofauna, Wzmożony dopływ produktów erozji powierzchniowej do koryta rzeki na etapie prowadzenia prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Brak konieczności zastosowania - 40

41 makrozoobentos, makrofity, fitobentos) Elementy ilościowe i jakościowe wód podziemnych Okresowa zmiana poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych do polderu / Długoterminowe/ etap Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Inwestorski, Środowiskowy Gleby Bezpośrednie zniszczenie pokrywy glebowej związane z budową wałów otaczających polder / Długoterminowe/ etap Wprowadzenie wymogu jak najmniejszego zajęcia terenu na etapie realizacji prac Konsultant JRP Jakość powietrza Czasowy wzrost emisji zanieczyszczeń związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Zastosowanie sprzętu z odpowiednimi normami spalania paliw, zgodnie z przyjętymi wymogami Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Hałas Czasowy wzrost emisji hałasu związany z pracą maszyn budowlanych na etapie realizacji prac / Krótkoterminowe/ etap realizacji Wprowadzenie wymogu ograniczenia prac do pory dziennej Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagadnienia na etapie raportu ooś Inwestorski, Środowiskowy Realizacja prac zgodnie z wymogami PZŚ Kategoria działań: Prace regulacyjne i utrzymaniowe w korytach i międzywalach naturalnych części wód, sztucznych lub silnie zmienionych części wód oraz rowach melioracyjnych Wody powierzchniowe i podziemne 41

KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA

KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE PLAN MONITORINGU I ŚRODKI ŁAGODZĄCE ZAŁĄCZNIK 3 KOMPONENT 3: GÓRNA WISŁA Spis treści 1 ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE... 2 2 PLAN DZIAŁAŃ ŁAGODZACYCH/KOMPENSUJACYCH...33 2.1 Elementy

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce)

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce) I.54. Droga nr 449 Zajączki Giżyce. 54 Droga nr 449 Zajączki Giżyce Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrzeszowski Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec I.19. Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec. 19 Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry I.56. Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry. 56 Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry Powiat wrzesiński Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat słupecki Gmina: Lądek

Bardziej szczegółowo

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń I.31. Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń. 31 Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń Powiat koniński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Powiat kolski Gmina Babiak

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz)

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz) I.15. Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz. 15 Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: chodzieski, wągrowiecki Gmina: Margonin

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo)

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo) I.46. Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo. 46 Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo Powiat wrzesiński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.52. Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) 52 Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat kaliski Gmina:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.34. Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa. 34 Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa Powiat wolsztyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Przemęt (Solec, Mochy, Kaszczor)

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1

Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1 Budowa mostu przez rzekę Wisłę w okolicach miasta Grudziądza w ramach realizacji autostrady A-1 Opracował Sebastian Dąbrowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Diagnoza sytuacji opis

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.21. Droga nr 241 m Rogoźno rz. Mała Wełna. 21 Droga nr 241 m Rogoźno rz. Mała Wełna Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: obornicki Gmina: Rogoźno (m. Rogoźno)

Bardziej szczegółowo

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Trzy integralne strategie ograniczania skutków powodzi Trzymać wodę z daleka od ludzi Trzymać ludzi

Bardziej szczegółowo

Gmina: Mosina (m. Mosina, Drużyna, Borkowice) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Mosina w ciągu drogi nr 431

Gmina: Mosina (m. Mosina, Drużyna, Borkowice) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Mosina w ciągu drogi nr 431 I.40. Droga nr 431 m. Mosina. 40 Droga nr 431 m. Mosina Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat poznański Gmina: Mosina (m. Mosina, Drużyna, Borkowice) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Tarliska Górnej Raby

Tarliska Górnej Raby Tarliska Górnej Raby Pomysł Realizacja na podstawie porozumienia z RZGW Projekt w partnerstwie z RZGW w ramach Funduszu Szwajcarskiego Obszar Natura 2000 PLH 120093 Raba z Mszanką, Obwód rybacki nr 2 rzeki

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Sieraków

Celem inwestycji przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Sieraków I.3. Droga nr 133 most Sieraków II rzeka Warta. 3 Droga nr 133 most Sieraków II rzeka Warta Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: międzychodzki gmina Sieraków

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne Forma Ptasi Raj Mewia Łacha Ujście Nogatu Zatoka Elbląska Jezioro Druzno W trakcie opracowania - X/XI 2009 W trakcie

Bardziej szczegółowo

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012

Monika Kotulak Klub Przyrodników. Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno czerwca 2012 Monika Kotulak Klub Przyrodników Jak bronić swojej rzeki, warsztaty Klubu Przyrodników i WWF, Schodno 16 17 czerwca 2012 Ramowa Dyrektywa Wodna "...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny,

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe kryteria lokalizowania MEW

Środowiskowe kryteria lokalizowania MEW Środowiskowe kryteria lokalizowania MEW Materiał roboczy stan na dzień 1 grudnia 2010 r. Jacek Engel Marek Jelonek Fundacja Greenmind Instytut Ochrony Przyrody PAN Omawiane kwestie Czy hydroenergetyka

Bardziej szczegółowo

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 22 92 email: ahamerla@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.23. Droga nr 260 m. Gniezno. 23 Droga nr 260 m. Gniezno Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: gnieźnieński Gmina: Gniezno (m. Gniezno) Celem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

Gmina: Rychwał (m. Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie) Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Gmina: Rychwał (m. Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie) Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.48. Droga Nr 443 odcinek Tuliszków Gizałki wraz z m. Gizałki most. 48 Droga Nr 443 odcinek Tuliszków Gizałki wraz z m. Gizałki most Powiat turecki Gmina: Tuliszków (m. Tuliszków, Nowy Świat) Powiat koniński

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Jerzy Grela MGGP S.A. Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 październik 2015 r 1

Bardziej szczegółowo

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź)

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź) I.35. Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431. 35 Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431 Powiat poznański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Buk (m. Buk, Dobieżyn)

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.7. Droga nr 178 m. Oborniki. 7 Droga nr 178 m. Oborniki Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: obornicki Gmina: Oborniki (m. Oborniki) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Celem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo I.26. Droga nr 260 gmina Witkowo. 26 Droga nr 260 gmina Witkowo Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: gnieźnieński Gmina: Witkowo (m. Witkowo) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja renaturyzacji Wełny i Flinty. Krzysztof Szoszkiewicz Tomasz Kałuża Karol Pietruczuk Paweł Strzeliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Koncepcja renaturyzacji Wełny i Flinty. Krzysztof Szoszkiewicz Tomasz Kałuża Karol Pietruczuk Paweł Strzeliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Koncepcja renaturyzacji Wełny i Flinty Krzysztof Szoszkiewicz Tomasz Kałuża Karol Pietruczuk Paweł Strzeliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Stan hydromorfologiczny ekosystemów rzecznych Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą 4.06.2013

Kostrzyn nad Odrą 4.06.2013 Kostrzyn nad Odrą 4.06.2013 OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W KONTEKŚCIE OCHRONY WOD I OSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH USTALONYCH NA PODSTAWIE RDW Jan Błachuta w pracy: jan.blachuta@imgw.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia zadań projektu

Założenia zadań projektu Założenia zadań projektu 1. Ocena związku układu poziomego i pionowego celem parametryzacji równowagi hydrodynamicznej a) zakup sprzętu GPS RTK i łódź b) pomiar profilu podłużnego w nurcie Wisły od Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 938 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 (ul. Osieckiej) w granicach miasta Leszna

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 (ul. Osieckiej) w granicach miasta Leszna I.42. Droga nr 432 m. Leszno. 42 Droga nr 432 m. Leszno Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat Leszno Gmina: Leszno (m. Leszno) Celem inwestycji jest rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie. Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie. Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Cele środowiskowe dla wód -doświadczenia RDOŚ w Krakowie Radosław Koryga Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie źródło: www.kp.org.pl źródło: www.kp.org.pl, P. Pawlaczyk Warunki referencyjne

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 I.38. Droga nr 308 m. Kościan. 38 Droga nr 308 m. Kościan Powiat kościański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: m. Kościan (m. Kościan) Gmina: Kościan (Kiełczewo) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski

Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Inżynieria Środowiska egzamin magisterski Pytania specjalizacyjne: Studia stacjonarne Specjalizacja: Inżynieria wodna 1. Podstawowe metody uwzględniania procesów źródłowych w przenoszeniu masy. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla. oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej. Michał Kubecki Instytut OZE Sp zoo

Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla. oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej. Michał Kubecki Instytut OZE Sp zoo Jak uzyskać decyzję środowiskowa dla Wytyczne budowy dla przeprowadzania elektrowni wodnej oceny oddziaływania na środowisko dla małych i dużych obiektów energetyki wodnej Michał Kubecki Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Regulacja rzek i inżynieria brzegowa ćwiczenia dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ANTROPOPRESJI NA PRZEBIEG ZMIAN HYDROMORFOLOGICZNYCH W RZEKACH I POTOKACH GÓRSKICH

WPŁYW ANTROPOPRESJI NA PRZEBIEG ZMIAN HYDROMORFOLOGICZNYCH W RZEKACH I POTOKACH GÓRSKICH XXXIII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HYDRAULIKI Problemy przyrodnicze i ich wpływ na hydraulikę koryt otwartych 26-29 maj 2014 r., Zakopane WPŁYW ANTROPOPRESJI NA PRZEBIEG ZMIAN HYDROMORFOLOGICZNYCH W RZEKACH I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 4

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 4 Renaturyzacja rzek i ich dolin Wykład 4 - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. - Wpływ antropopresji na cechy dolin rzecznych. - Określenie stanu ekologicznego rzek i stopnia ich

Bardziej szczegółowo

KIK/37 TARLISKA GÓRNEJ RABY UTRZYMANIE RZEK GÓRSKICH

KIK/37 TARLISKA GÓRNEJ RABY UTRZYMANIE RZEK GÓRSKICH KIK/37 TARLISKA GÓRNEJ RABY UTRZYMANIE RZEK GÓRSKICH UTRZYMANIE RZEK W ŚWIETLE PRAWA WODNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.28. Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło). 28 Droga Nr 263 m. Ślesin most (kanał Warta Gopło) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat koniński Gmina: Ślesin (m. Ślesin) Charakterystyka ogólna i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY

PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKT PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISŁOKI I JEJ DOPŁYWÓW CELE, ZADANIA, ZAKŁADANE EFEKTY Piotr Sobieszczyk HISTORYCZNE WYSTĘPOWANIE RYB WĘDROWNYCH Wisłoka jest prawobrzeżnym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty 3: Konsekwencje zmian klimatycznych i użytkowania ziemi dla systemu wód powierzchniowych i wielkości odpływu.

Warsztaty 3: Konsekwencje zmian klimatycznych i użytkowania ziemi dla systemu wód powierzchniowych i wielkości odpływu. Warsztaty 3: Konsekwencje zmian klimatycznych i użytkowania ziemi dla systemu wód powierzchniowych i wielkości odpływu. Zadania grupy: 1.Analiza wpływu zmian klimatycznych na bilans wodny zlewni i wielkość

Bardziej szczegółowo

Budowa Małej Elektrowni Wodnej Świniarsko na rzece Dunajec. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Budowa Małej Elektrowni Wodnej Świniarsko na rzece Dunajec. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Budowa Małej Elektrowni Wodnej Świniarsko na rzece Dunajec Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Miejsce inwestycji Położenie inwestycji Teren inwestycji Diagnoza sytuacji opis przedmiotu ochrony

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi nr 266 (ul. Jana Pawła II) w Koninie. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Celem inwestycji jest przebudowa drogi nr 266 (ul. Jana Pawła II) w Koninie. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.30. Droga nr 266 m. Konin. 30 Droga nr 266 m. Konin Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: Konin Gmina: Konin (m. Konin) Celem inwestycji jest przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych Tab. 3. Katalog alernatyw funkcjonalnych Zał. nr 3 identyfikacja sposobów użytkowania wód identyfikacja alternatyw funkcjonalnych przyczyny niemożliwości osiągnięcia DSE w zakresie hydromorfologii (istniejące

Bardziej szczegółowo

Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych

Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych Wykład Charakterystyka rozwiązań projektowych 1. Cechy charakterystyczne regulacji technicznej i naturalnej 2. Kształtowanie układu poziomego 3. Kształtowanie przekroju poprzecznego Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby chronić lub przywracać dobry stan wód? Analiza problemu. Niezbędne kroki do podjęcia. Marta Wiśniewska, WWF Polska Dziedzictwo "... woda nie

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.33. Droga nr 305 m. Nowy Tomyśl. 33 Droga nr 305 m. Nowy Tomyśl Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (m. Nowy Tomyśl) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

takiego zbiornika jest zdecydowanie prostsze (może być wykonywane na sucho ) i nie powoduje zamulania i zanieczyszczania wód rzeki poniżej.

takiego zbiornika jest zdecydowanie prostsze (może być wykonywane na sucho ) i nie powoduje zamulania i zanieczyszczania wód rzeki poniżej. Uzupełnienie W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31.08.2012 r. znak WPN-II.410.117.2012.EC wnosimy uzupełnienie w sprawie Budowu zbiornika retencyjnego Dolina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikstat (Mikstat- Pustkowie, m. Mikstat, Rekienice) Gmina: Grabów nad Prosną (Kaliszkowice Kaliskie, Książenice, m. Grabów nad Prosną)

Gmina Mikstat (Mikstat- Pustkowie, m. Mikstat, Rekienice) Gmina: Grabów nad Prosną (Kaliszkowice Kaliskie, Książenice, m. Grabów nad Prosną) I.51. Droga nr 447 odcinek. Grabów n/prosną skrzyżowanie z drogą krajową nr 11. 51 Droga nr 447 odcinek. Grabów n/prosną skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 Powiat ostrowski Gmina: Przygodzice (Antonin)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dz.U.2011.258.1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Łowyń. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Łowyń. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.4. Droga nr 160 m. Łowyń. 4 Droga nr 160 m. Łowyń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: międzychodzki Gmina: Międzychód (m. Łowyń) Celem inwestycji jest budowa

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

gmina Krzyż Wielkopolski (m. Kużnica Żelichowska, m. Huta Szklana, m. Przesieki),

gmina Krzyż Wielkopolski (m. Kużnica Żelichowska, m. Huta Szklana, m. Przesieki), I.2. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 2 Droga nr 123 Huta Szklana- Przesieki Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko-trzcianecki gmina Krzyż Wielkopolski (m. Kużnica Żelichowska,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15110 Poz. 1549 1549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią Ochrona przed powodzią Temat: Środki ochrony przed powodzią Zgodnie z obecnie stosowaną w Dyrektywie Powodziowej oraz Prawie Wodnym terminologią środki stosowane w celu ograniczenia ryzyka powodzi dzielimy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski dotyczące gospodarki wodnej w zakresie ochrony kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej Zespół autorski: Adam Hermaniuk, Katarzyna Siwak,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar

Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar Zajęcia technologiczne: Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka Żar Termin 20.04.2012 Spotkanie pod głównym budynkiem Uniwersytetu Pedagogicznego od strony ul. Smoluchowskiego: godzina odjazdu: 7:45 AUTOKAR

Bardziej szczegółowo

Gmina: Lipka (Debrzno Wieś, Lipka), Złotów (Płosków, Blękwit), Krajenka ( Krajenka, Żeleźnica)

Gmina: Lipka (Debrzno Wieś, Lipka), Złotów (Płosków, Blękwit), Krajenka ( Krajenka, Żeleźnica) I.13. Droga nr 188 Człuchów- Piła odc. Piła- Lipka. 13 Droga nr 188 Człuchów- Piła odc. Piła- Lipka Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: złotowski Gmina: Lipka (Debrzno Wieś, Lipka), Złotów (Płosków, Blękwit),

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. wersja 4., projekt z dnia 1 VI 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

Bardziej szczegółowo

Komitet Sterujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Komitet Sterujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej Komitet Sterujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej Stan prac nad strategicznym dokumentem programowym Włocławek,16.05.2012 r. Opracowanie Planowanie oparte na produktach

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław)

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław) I.10. Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń. 10 Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki, strzelecko-

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.39. Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. 39 Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat wolsztyński Gmina: Wolsztyn (Obra, Świętno, Sławocin)

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo