Sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku w roku akademickim 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku w roku akademickim 2012/2013 Przygotowała: dr Agnieszka Rumianowska Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia w PWSZ w Płocku 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Opis Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku Struktura WSZJK w roku akademickim 2012/ Cele WSZJK w PWSZ w Płocku Procedury WSZJK realizowane w roku akademickim 2012/ Sprawozdanie z realizacji celów WSZJK w roku akademickim 2012/ Sprawozdanie w zakresie doskonalenia programów kształcenia Sprawozdanie w zakresie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w doskonaleniu procesu kształcenia Sprawozdanie w zakresie monitorowania losów absolwentów Sprawozdanie w zakresie podnoszenia jakości kadry nauczającej Sprawozdanie w zakresie poprawy warunków materialnych, dydaktycznych i form wsparcia studentów Sprawozdanie w zakresie poprawy systemu informacyjnego i eliminacji zjawisk patologicznych Sprawozdanie w zakresie doskonalenia efektywności WSZJK i oceny działań korygujących Wnioski Propozycje dotyczące poprawy jakości kształcenia w PWSZ w Płocku. 16 2

3 1. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku został wdrożony Uchwałą Nr 13/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 21 czerwca 2011r. Uchwałą Nr 8/2013 Senatu z dnia 22 stycznia 2013 r. zostały wprowadzone zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku. Wewnętrzy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ w Płocku stanowi całokształt zasad i instrukcji postępowania oraz działań bezpośrednio związanych z zapewnieniem, utrzymaniem i doskonaleniem procesu kształcenia w PWSZ w Płocku. Określono w nim: podstawowe założenia, cele, procedury wynikające z realizacji celów, obszary oceny oraz strukturę podmiotów. 2. Opis Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku 2.1. Struktura WSZJK w roku akademickim 2012/2013 W celu realizacji zadań WSZJK Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz powołał pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz koordynatora ds. jakości kształcenia. Funkcję pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia pełni od r. dr Agnieszka Rumianowska. Funkcję koordynatora ds. jakości kształcenia pełni od r. dr Andrzej Jagodziński. Do zadań pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia należy: 1. Realizacja zadań wynikających z Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku 2. Koordynacja prac i współdziałanie z jednostkami w zakresie działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia 3. Nadzór nad działalnością instytutowych koordynatorów ds. jakości kształcenia 4. Wnioskowanie o zmiany w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku 5. Koordynowanie działań w ramach zewnętrznej i wewnętrznej akredytacji 3

4 6. Występowanie przed Państwową Komisją Akredytacyjną w ramach działania Pełnomocnika 7. Przygotowywanie sprawozdań zgodnie z WSZJ 8. Nadzór nad przebiegiem ankietyzacji i hospitacji 9. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania działania Systemu w instytutach i międzyinstytutowych jednostkach organizacyjnych Do zadań koordynatora ds. jakości kształcenia należy: 1. Analiza i opracowanie statystyczne ankiet dla kandydatów na studia w PWSZ w Płocku 2. Analiza i opracowanie statystyczne oceny zajęć dydaktycznych przez studentów w PWSZ w Płocku 3. Analiza i opracowanie statystyczne ankiet do badania opinii studentów na temat jakości świadczonych usług przez komórki administracyjne PWSZ w Płocku W ramach poszczególnych instytutów oraz międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych powołani zostali przedstawiciele instytutów/ międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych ds. jakości kształcenia. W roku akademickim 2012/2013 funkcje te pełnili: Mgr Sylwia Tyburczy: Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mgr Zofia Rogoza; Beata Korzeniak: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Mgr Orzoł Alina: Instytut Nauk o Zdrowiu Do zadań przedstawiciela instytutu ds. jakości kształcenia należy: 1. Informowanie prowadzących zajęcia o terminach oceny 2. Przeprowadzanie ankietyzacji 3. Nadzór nad poprawnością dokumentacji i procedury ankietyzacyjnej Dla realizacji założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej powołane zostały w roku akademickim 2012/2013: 1. Zespoły ds. oceny efektów kształcenia 2. Komisje ds. oceny nauczycieli akademickich 3. Komisje/ rady programowe 4

5 Działaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia objęci są: 1. Nauczyciele Akademiccy 2. Studenci 3. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi 2.2. Cele WSZJK Głównym celem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Płocku jest realizacja misji i strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej a więc tworzenie i rozpowszechnianie wysokich standardów jakości kształcenia na poziomie wyższym i tym samym kształtowanie postaw i osobowości polskiej inteligencji w gospodarce opartej na wiedzy. Cele szczegółowe WSZJK sformułowano w sposób następujący: 1. Analiza, ocena i doskonalenie efektów kształcenia w programach kształcenia na studiach I stopnia 2. Doskonalenie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w określaniu, ocenie i współtworzeniu efektów kształcenia 3. Stałe monitorowanie losów absolwentów w celu zbadania zbieżności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku 4. Analiza i ocena jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia 5. Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz form wsparcia administracyjnego, społecznego i socjalnego studentów 6. Doskonalenie systemu informacyjnego, w tym sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnieniu jakości kształcenia oraz doskonalenie mechanizmów mających na celu zapobieganie i eliminację zjawisk patologicznych 7. Doskonalenie efektywności instrumentów weryfikacji i oceny działań korygujących, naprawczych i doskonalących 5

6 2.3. Procedury WSZJK realizowane w roku akademickim 2012/2013 W roku akademickim 2012/2014 realizowanych było 10 procedur wynikających z realizacji założeń i celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku: 1. Procedura w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów PWSZ w Płocku 2. Procedura w zakresie przeprowadzania oceny zajęć dydaktycznych przez studentów PWSZ w Płocku 3. Procedura w zakresie przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich PWSZ w Płocku 4. Procedura dotycząca przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w PWSZ w Płocku 5. Procedura w zakresie badania opinii studentów na temat jakości świadczonych usług przez komórki administracyjne 6. Procedura w zakresie monitorowania losów absolwentów PWSZ w Płocku 7. Procedura w zakresie przeprowadzania konsultacji ze studentami na temat jakości kształcenia w PWSZ w Płocku 8. Procedura w zakresie przeprowadzania weryfikacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów w PWSZ w Płocku 9. Procedura w zakresie przeprowadzania okresowych przeglądów programów kształcenia w PWSZ w Płocku 10. Procedura w zakresie przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych i administracyjnych Uczelni 6

7 3. Sprawozdanie z realizacji celów WSZJK w roku akademickim 2012/ Sprawozdanie w zakresie doskonalenia programów kształcenia W roku akademickim 2012/2013: wdrożono nowe programy studiów na wszystkich kierunkach studiów z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji (w tym przypisywania poszczególnym przedmiotom punktów ECTS) zwiększono zgodnie z wymogami KRK udział zajęć do wyboru w nowych programach studiów; przyjęto zasady organizacji zajęć do wyboru. opracowano sylabusy dla studiów I stopnia. W sylabusach uwzględniono spójność realizowanych celów i treści zgodnie z efektami kształcenia dla obszarów przyjętymi przez Senat PWSZ w Płocku. Sylabusy udostępniono studentom w formie papierowej. W semestrze letnim przeprowadzono w instytutach: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu okresową analizę programów studiów pod kątem ich zgodności z KRK (Instrukcja nr 9 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ). Wyniki analizy programowej nie budzą większych zastrzeżeń. Wątpliwości rodzi jedynie mierzalność niektórych kompetencji społecznych oraz niewystarczający na niektórych kierunkach udział interesariuszy zewnętrznych w procesie definiowania i opiniowania efektów kształcenia. Udoskonalono procedurę przyznawania indywidualnej organizacji studiów, procedurę dyplomowania oraz procedurę zasad i trybu zaliczania semestru. Zmiany w regulaminie studiów zostały przyjęte Uchwałą Nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 22 stycznia 2013r. Udoskonalono organizację zajęć z języków obcych, w tym organizację i przebieg egzaminu B2 oraz formę zaliczenia certyfikatów zewnętrznych. Uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przyjęto Regulamin zaliczania zajęć z języków obcych w PWSZ w Płocku. Powołano w instytutach: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu zespoły ds. oceny efektów kształcenia Przeprowadzono w instytutach: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu analizę wybranych prac 7

8 zaliczeniowych/egzaminacyjnych pod kątem osiąganych efektów kształcenia (Instrukcja nr 8 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku) Przygotowano przez wykładowców sprawozdania z osiąganych efektów kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów/modułów w semestrze zimowym i letnim (Instrukcja nr 8 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ) Przedstawiono w ramach rad instytutów sprawozdania dyrektorów z osiągniętych efektów kształcenia w semestrze zimowym i letnim. Sprawozdanie z osiągniętych efektów kształcenia wraz z propozycją korekty metod, środków i efektów złożone zostało również przez kierownika studium praktycznej nauki języków obcych, mgr Annę Borkowską. Przyjęto realne propozycje planów naprawczych. Opracowano i przyjęto Uchwałą Senatu PWSZ w Płocku nowy, ujednolicony dla całej Uczelni wzór karty przedmiotu zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji Zaplanowano przeprowadzenie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2013/2014 analizy wybranych sylabusów (Instrukcja nr 8 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ) 3.2. Sprawozdanie w zakresie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w doskonaleniu procesu kształcenia W roku akademickim 2012/2013: Przeprowadzono w instytutach: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu konsultacje (spotkania) ze studentami na temat jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku (Instrukcja nr 7 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ). Ze spotkań sporządzono protokoły, które poddano analizie/konsultacji m.in. w ramach rad instytutów. Konsultacje ze środowiskiem studenckim okazały się inicjatywą wysoce udaną i skutecznym narzędziem pozwalającym na badanie poziomu zadowolenia studentów z warunków studiowania w naszej Uczelni. W trakcie konsultacji ze studentami zostały zasygnalizowane trudności m.in. 8

9 -w odniesieniu do kadry naukowo-dydaktycznej (m.in. możliwość kontaktu z poszczególnymi nauczycielami, sposób prowadzenia zajęć, nadmiar treści teoretycznej kosztem praktycznej) -w obszarze przejrzystości programów studiów, planów zajęć (zbyt długie okienka pomiędzy zajęciami, brak przerwy obiadowej, nierównomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia) - w nauce języków obcych (zwiększenie ilości języków do wyboru, zróżnicowanie poziomu nauczania, wprowadzenie drugiego języka obcego na niektórych kierunkach) -w odniesieniu do warunków lokalowych i bazy komputerowej (zbyt mała liczba komputerów do dyspozycji studentów, brak dostępu do Wi-Fi) itd. Przygotowano nowy wzór ankiety oceny zajęć dydaktycznych, który poddano następnie standaryzacji i konsultacji w środowisku studenckim. Przeprowadzono w instytutach, międzyinstytutowych jednostkach organizacyjnych (studium wychowania fizycznego, studium praktycznej nauki języka obcego) ankiety dotyczące oceny zajęć dydaktycznych (Instrukcja nr 2 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ). Ankiety zostały opracowane przez koordynatora ds. jakości kształcenia, dr A. Jagodzińskiego oraz pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia dr Agnieszkę Rumianowską a ich wyniki poddane analizie przez dyrektorów instytutów oraz kierowników międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych. Przeprowadzono ankiety wśród studentów dotyczące oceny zdobytych kompetencji (Instrukcja nr 2 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ). Ankiety zostały przeprowadzone w ramach przedmiotów, których realizacja kończy się w danym roku akademickim. W pracach nad poprawą jakości kształcenia brali aktywny udział studenci. Przedstawiciele samorządu studenckiego oraz wybranych kierunków studiów wyrazili pisemną opinię m.in. w sprawie wzoru ankiety dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych oraz w sprawie regulaminu zaliczania zajęć z języków obcych w PWSZ w Płocku. Zorganizowano szereg przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym mających na celu m.in. utrzymywanie trwałych więzi z przedstawicielami władz samorządowych, z instytucjami regionalnego rynku pracy, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. 9

10 Kontynuowano współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, z instytucjami oświatowymi i społeczno-gospodarczymi. Podpisano umowy i porozumienia. Planuje się dalsze systematyczne poszerzanie form współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu wymiany doświadczeń i zwiększenia możliwości doskonalenia przez studentów kompetencji zawodowych. Planuje się zwiększanie udziału pracodawców w konstruowaniu programów kształcenia, określaniu efektów kształcenia, dokonywaniu oceny efektów i praktycznej przydatności na rynku pracy (poprzez m.in. pisemne opinie, ankiety, spotkania i prace konwentu) 3.3. Sprawozdanie w zakresie monitorowania losów absolwentów W roku akademickim 2012/2013: Przeprowadzono w ramach monitorowania losów absolwentów kwestionariusz absolwenta, wypełniany w momencie ukończenia Uczelni (Instrukcja nr 6 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ). Zaplanowano przeprowadzenie w okresie roku oraz pięciu lat od uzyskania dyplomu kolejnych badań kwestionariuszowych on-line Sprawozdanie w zakresie podnoszenia jakości kadry nauczającej W roku akademickim 2012/2013: Udoskonalono procedurę przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich Przygotowano nowy arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego PWSZ w Płocku, wzór protokołu z decyzji Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich oraz zmodyfikowano punktowy arkusz hospitacji (Instrukcja nr 4 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku) 10

11 Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana jest na podstawie a) punktowego arkusza okresowej samooceny nauczyciela b) hospitacji c) oceny zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów d) opinii Dyrektora Instytutu/ Kierownika Międzyinstytutowej Jednostki Organizacyjnej Powołano w instytutach: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu komisje ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Przeprowadzono w instytutach i międzyinstytutowych jednostkach organizacyjnych okresową ocenę połowy zatrudnionych w Uczelni nauczycieli akademickich. Dokonana ocena stała się przedmiotem analizy ze strony dyrektorów instytutów i kierowników międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych Wprowadzono zasadę realizacji wykładów przez samodzielnych pracowników naukowych oraz starszych wykładowców ze stopniem doktora Zaplanowano dalsze wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej oraz mobilności w ramach programu ERASMUS 3.5. Sprawozdanie w zakresie poprawy warunków materialnych, dydaktycznych i form wsparcia studentów W roku akademickim 2012/2013: Przygotowano wzory okresowej samooceny instytutów i międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych i przeprowadzono ich samoocenę (Instrukcja nr 10 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ). Procedura dokonywania samooceny poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni okazała się być skutecznym instrumentem pozwalającym na określenie trudności i nieprawidłowości oraz zdefiniowanie działań na rzecz poprawy jakości kształcenia. Podstawowymi kryteriami samooceny były m.in.: struktura zatrudnienia, aktualny dorobek naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych, baza dydaktyczna, organizacja procesu kształcenia, okresowa ocena pracowników, weryfikacja efektów kształcenia, udział interesariuszy zewnętrznych w procesie tworzenia programów, zarządzanie kierunkiem, strategia rozwoju instytutu, studia podyplomowe, system informacyjny, w tym dostęp do informacji o programach itd. 11

12 Przeprowadzono badania opinii studentów na temat jakości świadczonych usług przez komórki administracyjne PWSZ w Płocku (patrz Instrukcja nr 5 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ). Zaplanowano przeprowadzenie analizy wyników ankietyzacji i stworzenie planu naprawczego. Wyniki ankiet przesłano Kanclerzowi oraz Prorektorom. Przygotowano i przyjęto Uchwałą Senatu PWSZ w Płocku Wewnątrzuczelniany System Oceniania Studentów; sprecyzowano zasady oceniania i przeprowadzania egzaminów. Trwają prace mające na celu uszczegółowienie kryteriów oceniania w poszczególnych instytutach. Poszerzono i poprawiono bazę dydaktyczną Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych poprzez oddanie do użytku nowego, wyremontowanego budynku przy ul. Gałczyńskiego 28. Planuje się systematyczne uzupełnianie wyposażenia bazy dydaktycznej Uczelni w środki audiowizualne i łączność internetową Planuje się dalsze systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Planuje się rozbudowę i wzmacnianie systemu doradczego poprzez m.in. zwiększanie opieki nad studentami ze strony opiekuna roku (ułatwianie studentom orientacji w wymaganiach związanych z tokiem i organizacją studiów, prawami i obowiązkami wynikającymi z roli studenta) Kontynuowano organizowanie konferencji studenckich oraz konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wzbogacono ofertę wyjazdów studenckich w ramach programów Erasmus. Podjęto działania na rzecz upowszechnienia informacji o możliwościach doskonalenia swoich kompetencji w uczelniach zagranicznych Planuje się poszerzenie pakietu informacji przydatnych studentom i pracownikom w zakresie toku i organizacji studiów na stronie internetowej Uczelni. Planuje się zwiększanie świadomości środowiska studenckiego na temat WSZJK poprzez organizowanie spotkań informacyjnych w ramach samorządu studenckiego i spotkań ze starostami lat/grup. Systematycznie aktualizuje się zbiór informacji na stronie WWW, zwłaszcza o terminach, odwoływaniu, przesuwaniu terminów zajęć, dyżurów, konsultacji. 12

13 3.6. Sprawozdanie w zakresie poprawy systemu informacyjnego i eliminacji zjawisk patologicznych Podejmuje się działania na rzecz upowszechniania aktualnych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów Powołano komisję dyscyplinarną ds. studenckich oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną. Obie komisje były kilkakrotnie zwoływane w roku akademickim 2012/2013. Planuje się wprowadzenie elektronicznego indeksu dla I roku studiów. Udoskonala się systematycznie procedurę sporządzania protokołów zaliczeń i podawania wyników egzaminów przez pracowników PWSZ w Płocku Planuje się systematyczne uzupełnianie na stronie internetowej PWSZ w Płocku informacji dotyczących wprowadzanych i planowanych działań na rzecz podniesienia jakości kształcenia 3.7. Sprawozdanie w zakresie doskonalenia efektywności WSZJK i oceny działań korygujących Przeprowadzono samoocenę Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Instytutu Nauk o Zdrowiu, Biblioteki, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biura Praktyk Zawodowych. Zasygnalizowano trudności i nieprawidłowości i sformułowano sugestie dotyczące poprawy jakości kształcenia w PWSZ w Płocku Dyrektorzy przedstawili na radach instytutów sprawozdania z poziomu osiągniętych efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013, stanowiących podstawę do podejmowania działań naprawczych Przygotowano przez pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia sprawozdanie z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości wraz z propozycją planów naprawczych Planuje się zwiększenie udziału pracodawców w ocenie efektów i praktycznej przydatności na rynku pracy między innymi poprzez wyrażanie pisemnych opinii, ankiety i spotkania. 13

14 Planuje się dalsze systematyczne monitorowanie losów absolwentów (patrz Instrukcja nr 6 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ) Planuje się przeprowadzanie oceny zdobytych kompetencji przez absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku - ankieta przeprowadzana w ramach monitorowania losów absolwentów (patrz Instrukcja nr 6 Procedur i Instrukcji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku ) 4. Wnioski W trakcie funkcjonowania WSZJK w roku akademickim 2012/2013 i analizy zebranych dokumentów i danych dostrzeżono następujące trudności: Zbyt niską jeszcze świadomość środowiska akademickiego na temat potrzeby i możliwości zabezpieczenia wysokiej jakości kształcenia w Uczelni Braki w udostępnianiu studentom informacji na temat realizowanych programów studiów, kart przedmiotów i funkcjonowania WSZJK Niejasność i nieprecyzyjność niektórych rozwiązań proceduralnych zawartych w WSZJK Niewystarczający udział studentów w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy jakości kształcenia w Uczelni (opiniowanie regulaminów, programów studiów, efektów kształcenia, wzorów ankiet itd.) Niewystarczającą powierzchnię i zbyt małą liczbę komputerów w czytelni biblioteki PWSZ w Płocku Niewystarczającą ilość środków audiowizualnych i multimedialnych w dyspozycji pracowników studium praktycznej nauki języka obcego Zbyt duże zróżnicowanie poziomu językowego w ramach prowadzonych lektoratów i niska frekwencja studentów w ramach zajęć z praktycznej nauki języków obcych Zbyt mała aktywność niektórych pracowników i kadry dydaktycznej w konferencjach naukowo-szkoleniowych Zbyt liczne grupy na zajęciach w ramach niektórych przedmiotów praktycznych (np. Technologie informacyjne oraz Zastosowanie informatyki) Nieuruchomienie studiów podyplomowych w roku akademickim 2012/2013r. 14

15 5. Propozycje dotyczące poprawy jakości kształcenia w PWSZ w Płocku Podnoszenie poziomu jakości kształcenia w PWSZ w Płocku zakłada realizację dalszych działań 1 : Doskonalenie na stronie internetowej Uczelni systemu informacji na temat funkcjonowania WSZJK, programów studiów oraz kart przedmiotów Wprowadzenie zmian w zakresie niektórych rozwiązań proceduralnych zawartych w WSZJK Doskonalenie procedur weryfikowania efektów kształcenia w odniesieniu do zaliczania praktyk zawodowych Doskonalenie metod i sposobów weryfikowania zakładanych efektów kształcenia poprzez między innymi precyzyjne definiowanie i dopasowywanie pytań testowych i egzaminacyjnych do konkretnych efektów Zwiększanie wiedzy i świadomości społeczności akademickiej i studenckiej na temat działań projakościowych podejmowanych w Uczelni Zachęcanie pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w seminariach i szkoleniach organizowanych przez ekspertów bolońskich Usprawnienie korespondencji prowadzonej pomiędzy pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia a podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni Uszczegółowienie zakresu działań projakościowych podejmowanych w studium praktycznej nauki języka obcego oraz studium wychowania fizycznego Kontynuowanie procesu zakupu nowoczesnego sprzętu, zasobów bibliotecznych i pomocy dydaktycznych Rozbudowa i unowocześnianie bazy informatycznej Uczelni, w tym czytelni biblioteki PWSZ w Płocku; Informatyzacja Uczelni Specjalistyczne wyposażenie pracowni kształcenia teoretycznego i praktycznego na kierunkach medycznych 1 Wnioski wyciągnięte na podstawie funkcjonowania WSZJK w roku akademickim 2012/2013 oraz zebranych dokumentów i danych pochodzących od Dyrektorów i Kierowników międzyinstytutowych jednostek administracyjnych. 15

16 Podejmowanie działań zmierzających do uruchomienia studiów podyplomowych w Instytutach PWSZ Zwiększenie liczby porozumień w ramach programu Erasmus Podejmowanie działań zmierzających do zwiększania udziału nauczycieli akademickich w programie Erasmus poprzez m.in. organizowanie kursów językowych dla nauczycieli kierunków niefilologicznych w celu likwidacji barier językowych Lepsze dopasowywanie planu zajęć do potrzeb i oczekiwań studentów Motywowanie pracowników do większej aktywności naukowo-dydaktycznej Zwiększanie udziału studentów i interesariuszy zewnętrznych w procesie określania efektów kształcenia Zobligowanie starostów wszystkich specjalności do bieżącego zgłaszania trudności w osiąganiu efektów kształcenia do opiekuna danego roku lub/i nauczyciela prowadzącego dany przedmiot i/lub Dyrekcji lub/i Zespołu ds. Oceny Efektów Kształcenia Rozbudowa i wzmacnianie systemu doradczego poprzez m.in. zwiększanie opieki nad studentami ze strony opiekuna roku; Zwiększanie zakresu działań opiekunów roku w celu efektywniejszego rozpoznawania potrzeb indywidualnych studentów Doskonalenie procedury dyplomowania studentów Uzupełnienie i doskonalenie Wewnątrzuczelnianego Systemu Oceniania Studentów; Umieszczenie zasad oceniania i egzaminowania na stronie internetowej Uczelni Kontynuowanie prób nawiązywania współpracy biblioteki Uczelni ze środowiskiem lokalnym, instytucjami związanymi z książką, informacją i kulturą Poszerzenie zakresu przeprowadzanej samooceny o kolejne międzyinstytutowe jednostki administracyjne m.in. biuro karier zawodowych Polepszenie warunków lokalowo-bazowych studium wychowania fizycznego poprzez wykonanie generalnego remontu dwóch szatni (numer 3 i 4) i wymianę istniejących posadzek na korytarzach. Powiększenie miejsca użytkowego Biblioteki w obecnym budynku i lepsze dostosowanie czytelni do potrzeb i ilości studentów. 16

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW WSZJK W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW WSZJK W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW WSZJK W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Sprawozdanie w zakresie doskonalenia programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów W roku akademickim 2013/2014: Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE na rok 2014

REKOMENDACJE na rok 2014 REKOMENDACJE na rok 2014 Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, działając zgodnie z treścią 7 punkt 6.4 Uchwały Senatu Nr 284/2011/2012, przedstawia rekomendacje dotyczące doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na WFPiK UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na WFPiK UAM w Poznaniu REKOMENDACJE dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na WFPiK UAM w Poznaniu (sugerowany czas wdrażania rok 2013-2014) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości zgodnie z treścią 7 punkt 6.4 Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik nr 2 do uchwały Nr R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2012 Wstęp Obowiązek tworzenia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2014 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013 Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu przeglądu programów kształcenia 2012/2013 Maria Próchnicka Pełnomocnik Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia Kto wziął udział w badaniach ankietowych 14 wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Poznań, dnia 8.04.2013 Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek dr Joanna Szłapińska dr Anna Drozdowicz dr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków.

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków. Ia. Organizacja dydaktyki PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Nr 22/2016 z dnia 16.06.2016r. stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), praktyczny profil kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu P O L I T Y K A Z A P E W N I E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów.

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów. 21 marca 2011 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z TRZECIEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna)

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Dr inż. Dorota Piotrowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. SEMINARIUM BOLOŃSKIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), ogólnoakademicki profil kształcenia. Dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Rady Programowej SzJO w dn. 3 czerwca 2013 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 2. 03. 2014 Sprawozdanie z realizacji rekomendacji w roku akademickim 2012/2013 dotyczących podnoszenia i poprawy jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM opracowane przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.1 Zapewnienie zasobów Kierownictwo PWSZ w Elblągu określa i zapewnia zasoby niezbędne do utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 16/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Ignatianum w Krakowie W trosce o zbudowanie kultury

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo