Następującym terminom Strony na potrzeby umowy nadają podane niżej znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Następującym terminom Strony na potrzeby umowy nadają podane niżej znaczenie:"

Transkrypt

1 Umowa nr Zawarta w dniu... w Nowym Tomyślu, pomiędzy Powiatem nowotomyskim, ul. Poznańska Nowy Tomyśl, NIP reprezentowanym przez:. zwanym w treści umowy Zamawiającym, a., z siedzibą w., tel..., .. NIP.., reprezentowaną przez:., zwaną w treści umowy Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści umowy łącznie Stronami, a każdy osobno Stroną. Niniejsza umowa zostaje zawarta na skutek wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, w ramach części pierwszej przetargu nieograniczonego na Modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków gminy Kuślin oraz gminy Zbąszyń w ramach projektu Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług Następującym terminom Strony na potrzeby umowy nadają podane niżej znaczenie: Termin: Dane Osobowe EGiB Plan Realizacji Zamowienia (PRZ) Inspektor Nadzoru Definicja: Wszelkie dane osobowe w rozumieniu UODO, wprowadzane przez Zamawiającego lub użytkowników do Systemu. Ewidencja Gruntów i Budynków Opracowany przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram, o którym mowa w pkt OPZ, określający terminy realizacji zadań i podzadań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Inspektor nadzoru geodezyjnego wybrany przez Zamawiającego w ramach zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii dla zadań wykonywanych w ramach projektu Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług realizowanego w Wielkopolskim Regionalnym 1

2 Programie Operacyjnym na lata Poddziałanie Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych. KC Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm) OPZ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części pierwszej na Modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków gminy Kuślin oraz gminy Zbąszyń w ramach projektu Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. Raport Dokument autorstwa Wykonawcy stanowiący podstawę dla dokonania przez Zamawiającego odbioru usług. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych raportów, w tym obligatoryjne dane, jakie powinny się w nich znaleźć, określa niniejsza umowa oraz OPZ. UODO Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. PZP (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 26 listopada 2015 r.; Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Nierezydent Osoba lub podmiot określony w art. art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.) SIWZ Umowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Niniejszy dokument wraz z Załącznikami 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków gminy Zbąszyń, polegająca na wykonaniu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnieniem danych umożliwiających utworzenie raportów dotyczących budynków i lokali oraz utworzenie bazy danych materiałów zasobu PODGiK (przetworzenie materiałów zasobu do postaci elektronicznej) dla terenu gminy Zbąszyń. 2. Realizacja rzeczowa zamówienia została podzielona na cztery główne etapy oraz zadania wykonawcze: a. Etap 1 Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia; b. Etap 2 Przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów PZGiK dla obszaru administracyjnego gminy Zbąszyń; c. Etap 3 Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Zbąszyń; d. Etap 4 Przeprowadzenie odbioru końcowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 4. Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie odbywać się w języku polskim. W szczególności sporządzona ewidencja oraz wszelka dokumentacja powinny być sporządzone w języku polskim. 2

3 2 OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zasobami technicznymi, kadrowymi i finansowymi, pozwalającymi na należytą i terminową realizację niniejszej umowy. Wykonawca, jako profesjonalny podmiot działający w branży geodezyjnej, zobowiązuje się zrealizować niniejszą umowę według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności. 2. Wykonawca oświadcza, że usługi świadczone w Umowie, będą spełniały wymogi określone w umowie oraz OPZ, w szczególności wszelkie przetwarzane dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i akceptuje jej postanowienia, a w szczególności zobowiązuje się do terminowej realizacji zadań zgodnie z umową i OPZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie usługi oraz produkty powstałe w ramach realizacji Umowy będą zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w sposób niezakłócający pracy infrastruktury informatycznej Zamawiającego, w szczególności nie dopuszczając do wyłączenia systemów informatycznych Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy elementów infrastruktury, które zostały wyłączone na mocy niniejszej Umowy bądź w ramach uzgodnień w trakcie jej realizacji. 6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi narzędziami, oprogramowaniem oraz innymi zasobami, koniecznymi do należytej realizacji Umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot niniejszej umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich. Wykonawca zapewnia, że wszystkie usługi pozbawione będą wad prawnych. 8. Jeśli nie wskazano w Umowie inaczej, wszelkie czynności, zasoby i koszty potrzebne do wykonania Umowy, leżą po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Inspektorem Nadzoru w ramach realizacji Umowy, w szczególności w zakresie umożliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenia kontroli realizowanych prac, udzielania wyjaśnień Inspektorowi Nadzoru oraz wykonywania jego poleceń. 3 ZESPÓŁ WYKONAWCY I PODWYKONAWCY 1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanej dalej PZP ), określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy podczas realizacji zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności opisane w pkt. 3, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art Kodeksu pracy. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, poświadczające, że osoby, o których mowa w pkt. 1 są zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w 3

4 niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 3) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to: wykonywanie robót oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami: pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych). 2. Wykonawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców, przysługuje prawo do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji Umowy. 3. Wszyscy członkowie zespołu Wykonawcy, w tym zespołu podwykonawcy muszą posiadać kompetencje oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania prac zgodnych z przedmiotem Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wszelkie czynności dokumentacji pomiarów będą dokonywane przez osoby, posiadające uprawnienia co najmniej technika-geodety. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę składu zespołu wykonawcy realizującego Umowę, pod warunkiem że osoba zastępująca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę składu zespołu Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną zmianą. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w ust. 2, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. W celu spełnienia powyższego obowiązku Wykonawca, nie później niż 14 dni przed planowanym dokonaniem zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przedłoży Zamawiającemu dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, z zachowaniem formy dokumentów określonej w SIWZ. 7. Zamawiający jest zobowiązany ocenić dokumenty wykazujące spełnianie przez podwykonawcę lub wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku oceny przedłożonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, że zaproponowany podwykonawca nie spełnia warunków, lub że Wykonawca samodzielnie nie spełnia ich w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca uprawniony będzie do realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach albo zobowiązany będzie do zaproponowania innych podwykonawców, którzy w wyniku oceny Zamawiającego spełnią warunki udziału w postępowaniu albo, jeżeli w wyniku oceny Zamawiającego, sam spełni te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, do osobistego wykonania Umowy. 8. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 5-7 i dokonania zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania procedury określonej powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, w toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich, jako swoich podwykonawców, wyłącznie przy zachowaniu następujących warunków: 4

5 1) skorzystanie ze świadczeń innych podwykonawców jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie określonemu podwykonawcy ściśle określonego zakresu prac; 2) w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego; 3) korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zobowiązań określonych w umowie w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy. 4 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj. w wysokości zł, w formie. 2. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 1. 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego % wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy oraz kar umownych. 5 TERMINY REALIZACJI 1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia r. 2. W przypadku przekroczenia terminów przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z Umowy i obowiązujących przepisów, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, na własny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne w związku z nieterminową realizacją Umowy. 6 PROCEDURA ODBIORÓW 1. Odbiór należycie zrealizowanego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego następuje poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego. 2. Wykonawca przedstawi do odbioru Zamawiającemu wykonany przedmiot Umowy nie później niż 2 tygodnie przed upływem terminu, wskazanego w 5 ust. 1 umowy. 3. Po przedstawieniu przedmiotu Umowy do odbioru, Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru zweryfikuje wykonane prace pod kątem ich zgodności z umową, w tym zgodności z OPZ oraz ofertą Wykonawcy, w szczególności poprzez analizę dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę. 5

6 4. W razie stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji Umowy, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru powiadomi o nich Wykonawcę w formie mailowej lub pisemnej, z uwzględnieniem postanowień Wykonawca ma obowiązek usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i ponownego przedstawienia przedmiotu Umowy do odbioru, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Termin wyznaczony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru liczy się od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wady lub usterki. 6. Po stwierdzeniu zgodności wykonanego przedmiotu Umowy z Umową, Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego. W przypadku ponownego stwierdzenia wad lub innych niezgodności, procedurę opisaną w ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 7 RAPORTY Z POSTĘPU PRAC 1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania raportów okresowych oraz wszelkich innych raportów, o których mowa w OPZ. 2. Wykonawca przekazuje raporty Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. 3. Raport okresowy powinien zawierać: a. Opisowo wyrażony postęp prac nad przedmiotem Umowy, b. Potencjalne zagrożenia dla niezrealizowania przedmiotu Umowy w określonym umową terminie, c. Stopień ukończenia przedmiotu Umowy d. Planowane do zrealizowania cele na najbliższy okres raportowy. 4. Raport okresowy Wykonawca składa Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru przynajmniej raz na okres raportowy, począwszy od dnia zawarcia umowy. 5. Okres raportowy wynosi miesiąc. 6. Raporty podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 7. Zarówno Zamawiający jak i Inspektor Nadzoru mogą zgłaszać uwagi przed udzieleniem akceptacji raportów. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć merytorycznie każdą uwagę i dokonać ewentualnych korekt w raportach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia uwag. 8 WYNAGRODZENIE 1. Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi zł brutto (słownie: złotych brutto), w tym zł netto (słownie: złotych netto) oraz podatek VAT w kwocie zł (słownie: złotych). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty oraz nakłady Wykonawcy związane z realizacją Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że koszt prac przygotowawczych rozumianych, jako koszty związane z inwentaryzacją zasobów geodezyjnych (koszty analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno prawnej) oraz koszty geodezyjnych pomiarów terenowych, prowadzonych na etapie przed przystąpieniem do prac zasadniczych obejmujących realizację niniejszej Umowy wynosi zł brutto (nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej), w tym zł netto oraz podatek VAT w kwocie zł. Koszt 6

7 prac przygotowawczych zawiera się w wynagrodzeniu całkowitym z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 powyżej. 9 PŁATNOŚCI 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym zaakceptowanymi przez Zamawiającego raportami okresowymi określonymi w Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury, wystawionej na Zamawiającego ze wskazaniem Zamawiającego jako nabywcy: Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl, NIP: Za wykonanie przedmiotu Umowy płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy: nr..., gdzie za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Kontrahenci zagraniczni (posiadający siedzibę poza terytorium Polski) są zobowiązani do dostarczenia certyfikatu rezydencji podatkowej. 5. Wykonawca, tj. osoba lub podmiot, określony jako nierezydent (w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002, Dz.U r., poz. 826) podlega następującym zapisom Umowy: 1) Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy należny podatek u źródła. 2) Nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz płatności, zobowiązany jest do dostarczenia ważnego certyfikatu rezydencji. Certyfikat ważny jest przez okres 1 roku od dnia jego wydania. Po tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do jego odnowienia. 3) W przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, wysokość podatku zostanie naliczona w oparciu o przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Wykonawca nierezydent przekaże dane: identyfikator NIP lub inny numer służący do identyfikacji do celów podatkowych uzyskany w państwie, w którym ma siedzibę, w przypadku braku takiego numeru inny numer identyfikacyjny nadany w kraju, w którym ma siedzibę, nazwę pełną, nazwę skróconą, datę rozpoczęcia działalności (dzień-miesiąc-rok), kod kraju wydania, adres siedziby Wykonawcy (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu). 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. Strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zgodnie ustalają, że: 1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych przewidzianych Umową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia brutto z umowy, o którym mowa w 8 ust. 1 umowy. 2. Zapisy umowy przewidujące ograniczenie odpowiedzialności Stron, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do: 1. szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa przez drugą Stronę przy wykonaniu Umowy; 2. szkód wynikających z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych; 3. sytuacji, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 7

8 11 KARY UMOWNE 1. Kary umowne w związku z realizacją niniejszej umowy będą naliczane w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1 umowy; lub 2) zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w 8 ust. 1 powyżej, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upłynięciu terminu wyrażonego w 5 ust. 2; lub 3) ujawnienia osobie nieuprawnionej przekazanych danych osobowych, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; lub 4) nieprzedłożenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru raportu, o którym mowa w 7 ust. 1, lub zaniechania rozpatrzenia merytorycznego zgłoszonych uwag, bądź wprowadzenia stosownych korekt, o których mowa w 7 ust. 7, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w 8 ust. 1 powyżej, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy; lub 5) nieusunięcia przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Umowy, w okresie gwarancyjnym lub w okresie obowiązywania rękojmi, wad przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w 8 ust. 1 powyżej, za każdy dzień zwłoki; lub 6) nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt. 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 2. Kara umowna będzie mogła zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku nie zaspokojenia należności z tytułu kary umownej w drodze potrącenia, płatność całości albo pozostałej jej części nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 3. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, w szczególności, gdy z powodu jednego zdarzenia z różnych tytułów naliczona jest więcej niż jedna kara. 4. Wygaśnięcie umowy, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie powoduje utraty prawa Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie umowy. 5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych powyżej kar umownych. 8

9 12 PRZETWARZANIE DANYCH 1. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zdarzeń bądź okoliczności związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych lub mających wpływ na bezpieczeństwa danych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu bądź okoliczności, powiadomić Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach lub okolicznościach oraz ich ewentualnych skutkach, w szczególności dla danych osobowych. Wymagania związane z zachowaniem bezpieczeństwa danych zawarte są również w OPZ. 2. Wykonawca będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy, w tym w celu świadczenia usług, w szczególności przechowywania danych osobowych, ich zwielokrotniania, udostępniania, modyfikowania, usuwania, o ile wykonywanie tych czynności jest uzasadnione realizacją Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania instrukcji Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych. 3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z regulacji ochrony danych osobowych, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych oraz, że posiada zasoby niezbędne do bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć i stosować przy przetwarzaniu danych osobowych zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, w tym środki techniczne i organizacyjne, na poziomie odpowiadającym co najmniej wymogom prawa w tym zakresie. 4. Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i niezwłocznie dostosowywać sposób przetwarzania danych osobowych do aktualnych wymogów prawnych, szczególnie w zakresie zabezpieczenia i dokumentacji procesów przetwarzania. W razie wątpliwości Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić sposób wykonywania określonych wymogów z Zamawiającym. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 8 umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytułu przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych i wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków z tym związanych. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków (ustawowych i umownych) w zakresie przetwarzania danych osobowych. 6. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę wszelkich obowiązków, zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do posłużenia się zewnętrznym audytorem w celu dokonania kontroli. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie czynności kontrolnych. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje dotyczące danych osobowych, dokumentację przetwarzania danych osobowych, dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, a także umożliwić przeprowadzenie rozmów z osobami zaangażowanymi w przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w warunkach umożliwiających uzyskanie informacji. 7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w lokalizacjach znajdujących się na terenie Polski. 9

10 8. Wykonawca, w szczególności jest zobowiązany do: a. umożliwienia Zamawiającemu pełnego dostępu do dokumentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz środków technicznych ochrony danych osobowych, b. przekazania Zamawiającemu informacji dotyczącej ewentualnych przyszłych podwykonawców z określeniem roli każdego z podmiotów w przetwarzaniu danych osobowych, w przypadku gdyby planowany zakres zadań podwykonawcy miał obejmować przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego, oraz zawrzeć pisemną umowę określającą zasady i zakres dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, c. informowania Zamawiającego o wszelkich zobowiązaniach publicznych w stosunku do policji, organów ścigania, służb specjalnych w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych, d. informowania Zamawiającego o wszystkich wnioskach o udostępnienie danych osobowych, e. raportowania wszystkich incydentów bezpieczeństwa danych osobowych oraz zwalczania skutków takich incydentów. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż do ostatniego dnia obowiązywania Umowy. 13 POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 1. W celu zachowania sprawnej komunikacji oraz zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych: 1. przedstawiciele Zamawiającego: a) b) c) 2. przedstawiciele Wykonawcy: a) b) c) 2. Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących osób kontaktowych oraz danych kontaktowych wskazanych powyżej. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 3. Strony ustalają następujące adresy korespondencji: a. adresem właściwym dla Wykonawcy jest:.. b. adresem właściwym dla Zamawiającego jest: 4. Zmiana adresu do korespondencji odbywa się za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 10

11 14 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 144 PZP. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w 8 umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - na zasadach i w sposób określony w ust. 3-13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 będzie odnosić się wyłącznie do części umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy, w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 8. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 11

12 bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lub 2. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3., jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust oraz ust. 13 stosuje się odpowiednio. 13. Zawarcie zmiany nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Inne niż wskazane powyżej zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron, wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian, pod warunkiem zgodności proponowanych zmian z obowiązującymi przepisami. 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Strony mogą odstąpić od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli: 1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy; lub 2) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w umowie lub w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności nie wykonuje poleceń Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; lub 3) Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji umowy, o więcej niż 15 dni; lub 4) Wykonawca nie zapewni do wykonania umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, wskazanych w ofercie Wykonawcy; lub 12

13 5) Zamawiający co najmniej dwukrotnie odmówi dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, z uwagi na jego niezgodność z wymaganiami określonymi w umowie, OPZ lub w obowiązujących przepisach prawa; lub 6) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; lub 7) Wykonawca w sposób zawiniony wykona prace objęte OPZ wadliwie albo sprzecznie z opisem. W takim wypadku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczyć mu w tym celu 14-dniowy termin, bądź dłuższy o ile wymagać będą tego względy technologiczne. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym lub ze skutkiem na określony dzień dowolnie przez siebie wybrany. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej: 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie prace należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy, które nie zostały dotychczas rozliczone, przy czym wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wartość danych prac zgodnie z umową oraz stopień ich ukończenia, a jeżeli będzie to niewystarczające w oparciu o nakład pracy niezbędnej do wykonania prac; 2) Zamawiający zachowa wszelkie efekty prac Wykonawcy w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej; 4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku współdziałania ze strony Zamawiającego, koniecznego do wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz opisać dokładnie brak koniecznego współdziałania i jego wpływ na realizowane prace, oraz zakreślić odpowiedni termin na podjęcie współdziałania, nie krótszy jednak niż 10 dni roboczych, wraz z zagrożeniem, że w wypadku niezapewnienia współdziałania będzie uprawniony od odstąpienia od umowy. Jeżeli po upływie ww. terminu Zamawiający nadal nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w całości. 5. Wykonawca może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej, w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym ww. dodatkowy termin do wykonania obowiązków bezskutecznie upłynął (po tym terminie uprawnienie to wygasa). Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. 6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 7. Postanowienia ust. 5-6 powyżej modyfikują postanowienia art. 639 oraz art. 640 KC. 16 WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Zamawiający może jednostronnie wypowiedzieć umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: a. Zamawiający powziął wiadomość o wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem do sądu o wszczęcie postępowania układowego lub o ogłoszenie upadłości; b. Zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy. 2. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13

14 17 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres. miesięcy. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usunięcia wszelkich wad fizycznych oraz wad prawnych zrealizowanego zamówienia na własny koszt, pod warunkiem ujawnienia tych wad w okresie gwarancyjnym. 2. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usunięcia wszelkich wad fizycznych oraz wad prawnych zrealizowanego zamówienia na własny koszt, pod warunkiem ujawnienia tych wad w okresie rękojmi. 3. Zakres świadczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi obejmuje w szczególności udzielanie wyjaśnień dotyczących treści opracowanego przez Wykonawcę projektu operatu opisowo - kartograficznego, w tym dokumentacji dowodowej przedmiotowego operatu. Wyjaśnienia składane będą w formie ustnej oraz w formie pisemnej w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. W razie stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, Zamawiający powiadomi o nich Wykonawcę w formie mailowej lub pisemnej, z uwzględnieniem postanowień Wykonawca ma obowiązek usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi wad lub usterek i ponownego przedstawienia przedmiotu Umowy do odbioru, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Termin wyznaczony przez Zamawiającego liczy się od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wady lub usterki. 5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, a powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać należytego wykonania Umowy na koszt Wykonawcy. 6. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady jest niezależne od wykonywania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. 7. Za nieusunięcie przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, wad przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę określoną w 11 ust. 1 pkt. 5 niniejszej Umowy. 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz PZP. 2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 3. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy, ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 14

15 4. Niedochodzenie przez którąkolwiek ze Stron roszczeń z tytułu naruszenia przez drugą Stronę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się wykonania tego uprawnienia w przyszłości. 5. Niniejszym Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie zbywalne prawa autorskie do przedmiotu Umowy określonego w 1 niniejszej Umowy, które istniały lub zaistnieją w ciągu trwania Umowy a które związane są z jej realizacją. 6. W razie sporów wynikłych z niniejszej, Strony zobowiązują się do współdziałania w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 7. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 10. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 OPZ; 2. Załącznik nr 2 oferta Wykonawcy; 3. Załącznik nr 3 wydruki z KRS, pełnomocnictwa. Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 15

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CZEŚĆ I, II, III, VI, VII, VIII, IX

Umowa nr CZEŚĆ I, II, III, VI, VII, VIII, IX Umowa nr CZEŚĆ I, II, III, VI, VII, VIII, IX Załącznik nr 7 do specyfikacji zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy : Powiatem Poznańskim Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. BDG.741.75.2015 / 6 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ Niniejsza umowa została zawarta w dniu 2016 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA - / PROJEKT / a.. z siedzibą w reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - / PROJEKT / a.. z siedzibą w reprezentowanym przez..., zwanym dalej Wykonawcą. BA.272.1.11.2016 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA - / PROJEKT / Zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu w wyniku przetargu nieograniczonego na utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:.

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:. Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP. 271.13.2015 Umowa nr ZP.272... zawarta w dniu... 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy: Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Formularz istotnych postanowień umowy Załącznik Nr 6do SIWZ UMOWA NR GK..2013

Formularz istotnych postanowień umowy Załącznik Nr 6do SIWZ UMOWA NR GK..2013 UMOWA NR GK..2013 Zawarta w dniu pomiędzy Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez: 1. Starostę Nowosolskiego - Józefa Suszyńskiego 2. Wicestarostę Barbarę Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, NIP 712-314-94-01; REGON 060433560, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: EFS-RPO/AK/14/2017 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY

Numer sprawy: EFS-RPO/AK/14/2017 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Projekt Aktywny Krok jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer sprawy: EFS-RPO/AK/14/2017 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY W dniu 2017 r., w Łodzi pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo