https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr z dnia r. Katowice: REMONT SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówie mogą ubiegać się wyłącz zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyj jednostek, które będą realizowały zamówie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecz marginalizowanych Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, mjszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowa przeprowadza centralny zamawiający Postępowa przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadze postępowania Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadze postępowania: Postępowa jest przeprowadzane wspól przez zamawiających https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

2 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspól przeprowadzają postępowa oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowa jest przeprowadzane wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej W przypadku przeprowadzania postępowania wspól z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowa krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Teatralna 16, Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel , faks Adres strony internetowej (URL): I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadze postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadze postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidual, czy zamówie zosta udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

3 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicz adres Dopuszczone jest przesła ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu w inny sposób: Wymagane jest przesła ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: osobiście lub listow lub kurierem Adres: Katowice, ul. Teatralna 16, Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które są ogól dostępne Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Numer referencyjny: 1/2017 Przed wszczęciem postępowania o udziele zamówienia przeprowadzono dialog techniczny II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

4 II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określe zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określe zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Budynek szkoły muzycznej to obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany około roku 1965 roku. Budynek posiada elewację południową, wschodnią, północną i częściowo zachodnią. Od strony zachodj przylega do budynku sąsiedgo (piąta kondygnacja wystająca ponad sąsiedni budynek). Ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego grubości ok. 38 cm, obustron tynkowane. Ściany wewnętrzne murowane, tynkowane. Stropy żelbetowe. Schody zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe, posadzki zróżnicowane z lastryka, wykładzin PCV, płytek ceramicznych i drewniane. Okna w budynku zostały wymienione na okna z PCV. Ściany zewnętrzne zostały częściowo ocieplone tj. od strony południowej, wschodj i częściowo zachodj budynku. Ściany cokołu obłożone płytkami elewacyjnymi. Na elewacji północnej oraz w strefie wejściowej znajdują się mozaiki będące pod ochroną. Schody zewnętrzne zlokalizowane po stro południowo wschodj budynku, wykonane są z żelbetu i obłożone płytami granitowymi młotkowanymi. Sala koncertowa przeznaczona jest głów do koncertów wykonywanych przez uczniów Szkoły Muzycznej w tym orkiestr kameralnych, chórów, zespołów muzyki rozrywkowej. Sala koncertowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Dostęp do sali odbywa się poprzez drzwi dwuskrzydłowe od strony widowni i drzwi dwuskrzydłowe od strony sceny. Opis na podstawie dokumentacji archiwalnej projekt akustyczny i wizji lokalnej: - Podłoga klepka na ślepej podłodze, na legarach. - Sufit tynk na zaprawie cementowej, na siatce. Od strony wewnętrznej na suficie umieszczona jest wata szklana. - Ściana boczna tył (od strony publiczności) ustroje akustyczne złożone z boazerii z listewek drewnianych, ze szczelinami między nimi. Listwy umieszczono na łatach drewnianych poziomych, które przymocowane są do łat pionowych. Między łatami umieszczona jest płyta pilśniowa twarda gr. 3,2 mm. Od tyłu ustrój zamknięty jest płytą pilśniową twardą gr. 5,0 mm. Przewidziane było umieszcze maty z waty szklanej pomiędzy płytami w zależności od wyników pomiarów akustycznych. - Ściana boczna przód środek i ściana od strony estrady. Ustrój jak wyżej, szczeliny zamknięte. Przewidziane było umieszcze maty z waty szklanej pomiędzy płytami w zależności od wyników pomiarów akustycznych. - Ściana tylna ustrój płytowy z płyty na łatach. Za łatami płyta pilśniowa twarda. Poza nią mata z waty szklanej. Przewidziane było umieszcze maty z waty szklanej pomiędzy płytami w zależności od wyników pomiarów akustycznych w sali po wykonaniu jej w sta surowym zamkniętym. - Ściana przednia ustrój płytowy z płyt laminowanych na łatach. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano instalacyjne, w tym dostawa specjalistycznych urządzeń i aparatury w zakresie oświetlenia estradowego oraz systemu audiowizualnego. Ogólny opis robót oraz dostarczanych urządzeń i aparatury został zawarty w poniższych punktach (3 i 4). 3. Opis planowanych robót budowlano - instalacyjnych: 3.1. Roboty https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

5 budowlane, w szczególności: a) Wymiana okładzin akustycznych na wszystkich ścianach sali koncertowej, nowe wykończe sali wg zaleceń akustycznych. b) Zmiana geometrii, konstrukcji i materiałów sufitu akustycznego w sali koncertowej - sufit w sali zosta wykonany w postaci plafonów akustycznych podwieszonych pod stropem. W celu zapewnia wymaganej izolacyjności akustycznej stropu między salą koncertową a pomieszczeniami znajdującymi się na piętrze trzecim, koczne jest zastosowa dodatkowych warstw izolujących w postaci płyt GK. c) Zmiana geometrii, konstrukcji i materiałów podłogi w sali koncertowej, pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniu przygotowań i przedsionku ciszy po stro sceny. d) Wymiana i zmiana geometrii których kanałów wentylacyjnych wraz z wykuciem nowych otworów, zmiana geometrii przewodów wentylacyjnych wymaga prac budowlanych wykuć i zamurowań) w pomieszczeniach piwnicy i na parterze w obrębie holu wejściowego, sanitariatów i pomieszczeniu ksero. e) Zmiana lokalizacji i wymiana drzwi wejściowych z blokadą (należy zastosować dwie pary drzwi w formie śluzy akustycznej, podany wskaźnik izolacyjności akustycznej dotyczy każdej z dwóch par drzwi. Izolacyjność stolarki drzwiowej wynosi 42 db. f) Zamurowa otworu drzwiowego od strony widowni. g) Budowa przedsionków ciszy od strony widowni wg zaleceń akustycznych h) Zablendowa otworu okiennego w jednym z przedsionków ciszy. i) Wyburze ścian działowych pomieszczenia technicznego wraz ze zmianą lokalizacji drzwi, wymianą drzwi (drzwi bez progów z blokadą) j) Wykucie i montaż podwójnej klapy rewizyjnej o izolacyjności 42 db na drugim piętrze wejście na pomost techniczny sali koncertowej, k) Zmiana rozmieszczenia foteli (fotele istjące za wyjątkiem nowych foteli jurorskich z pulpitem), l) Demontaż szafy na sprzęt muzyczny i szafy elektrycznej na sali koncertowej. m) Montaż nowej szafy na sprzęt muzyczny i szafy technologicznej dla systemu elektroakustycznego w pomieszczeniu technicznym. n) Montaż podestów technicznych drugiej kondygnacji. o) Montaż pochwytów na schodach. p) Montaż barierki przy ok w pokoju przygotowań. q) Montaż platformy pionowej do transportu osób pełnosprawnych Roboty instalacyjne: Roboty instalacyjne elektryczne i elektroakustyczne, w szczególności: a) Montaż systemu: - elektroakustycznego w tym przyłącza sygnałowe i okablowa, mikrofony nasłuchu oraz rejestracji akcji scenicznej, - prezentacji obrazu, - podglądu wideo. b) Montaż oświetlenia technologicznego. c) Montaż urządzeń mechaniki estradowej: - sztankiety oświetleniowe wraz z napędem - boczne wieszaki oświetleniowe - banery akustyczne d) Montaż oświetlenia ogólnego, oświetlenia widowni i oświetlenia awaryjnego. e) Montaż rozdzielnicy RSK w pomieszczeniu technicznym. f) Ułoże przewodów elektrycznych z wykorzystam korytek lub kanałów ewentual pod tynkiem lub między istjącą a projektowaną ścianką akustyczną. g) Wykona i montaż biurka realizatora dźwięku (konsolety fonicznej). h) Przebudowa instalacji oświetlenia części piwnic. i) Przebudowa rozdzielnicy TP0. j) Przebudowa rozdzielnicy TG Roboty instalacyjne sanitarne, w szczególności: a) Przesie podgrzewaczy c.w.u. typu junkers z pomieszczenia technicznego pierwszego piętra do pomieszczenia sanitariatów na piętrze drugim. b) Na sali koncertowej nastąpi demontaż grzejników. W zimie i okresach przejściowych powietrze zewnętrzne będzie ogrzewane przez nagrzewnicę wodną i rozprowadzone kanałami zgod z opracowam branży instalacyjnej. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki pozostają bez zmian. c) Przebudowa systemu wentylacji i nowy system klimatyzacji sali koncertowej. Zaprojektowano podłogę ciśniową, do której kanałem zosta dostarczone powietrze (podsiona podłoga https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

6 tworzy przestrzeń ze świeżym powietrzem wentylacyjnym), a następ przez nawiewniki wyporowe zamontowane w podłodze i na sce powietrze nawiewane jest do pomieszczenia. Wywiew odbywać się będzie poprzez kanały wentylacyjne zlokalizowane nad sufitem akustycznym. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznej aparatury i urządzeń, w zakresie oświetlenia estradowego oraz systemu audiowizualnego, według poniższego wykazu: a) Oświetle estradowe: - Konsoleta oświetleniowa 1 szt. - Regulator napięcia 12 obwodów 3 szt. - Rozdzielacz sygnału DMX2IN 1 szt. - Reflektor PC 12 szt. - Reflektor Frensel 4 szt. - Naświetlacz do oświetlenia filharmonicznego typ I 4 szt. - Naświetlacz do oświetlenia filharmonicznego typ II 2 szt. - Reflektor inteligentny efektowy 6 szt. - Reflektor profilowy o zmiennym kącie świecenia szt. - Reflektor profilowy o zmiennym kącie świecenia szt. - Statyw podłogowy 4 szt. b) System audiowizualny: - Projektor z wyposażem (obiektyw + uchwyt) 1 szt. - Ekran projekcyjny 1 szt. - Konwerter audio video/cat5 1 kpl. - Mobilny transmiter HDMI, VGA/CAT5 1 szt. - Symetryzator 2 kanałowy 1 szt. - Konwerter SDI-HDMI 3 szt. - Rozdzielacz sygnału SDI 1 szt. - Kamera 1 szt. - Monitor podglądu akcji scenicznej 24 wraz z uchwytem montażowym 1 szt. - Monitor podglądu akcji scenicznej 42 wraz z uchwytem montażowym 1 szt. - Mikrofon nad estradą 4 szt. - Czterokanałowy rozdzielacz sygnału audio 1 szt. 5. Zakres prac budowlano instalacyjnych oraz minimalne parametry dostarczanych urządzeń i aparatury szczegółowo określa dokumentacja projektowo kosztorysowa, na którą składają się: a) Projekt budowlano wykonawczy - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) Przedmiar robót - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Katowice, ul. Teatralna Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgod z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystjszej oferty vide kryterium oceny ofert. 8. Termin realizacji zamówienia: od roku do dnia roku z założem etapowości realizacji prac według następującego podziału zakresu rzeczowego: a) Etap I od roku do roku wykona wszystkich robót (w szczególności rozbiórkowych i demontażowych) za wyjątkiem robót przewidzianych do realizacji w II etapie. Prace rozbiórkowe i demontażowe należy zrealizować w przekraczalnym termi roku. b) Etap II od roku do roku obejmuje n/w roboty: - montaż platformy pionowej dla osób pełnosprawnych i balustrady schodów, - malowa sali koncertowej, - montaż ustrojów akustycznych, - montaż opraw oświetleniowych na ścianach Sali koncertowych, - montaż foteli i mebli, - dostawa i montaż urządzeń elektroakustycznych i video, - dostawa i montaż oświetlenia scenicznego, elementów mechaniki estradowej w zakresie zrealizowanym w I etapie robót. W razie uzasadnionej koczności dopuszcza się przesunięcie określonych robót między etapami po https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

7 uzgodniu z Zamawiającym. Jednocześ Zamawiający w okresie od roku do roku zakazuje Wykonawcy realizacji prac wykraczających poza wyżej wyznaczony zakres minimalny, mj wynagrodze z tego tytułu Wykonawca otrzyma w momencie dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi. Zamawiający informuje, iż w zatwierdzonym pla finansowym na 2017 rok dysponuje kwotą w wysokości brutto ,00 zł. Zakres robót odpowiadający wymienionej kwocie musi zostać wykonany w termi od roku do roku. Pozostałą części środków finansowych, jaka będzie wynikać z wartości najkorzystjszej oferty pomjszonej o kwotę wynikającą z planu finansowego Zamawiającego na 2017 rok, Zamawiający będzie dysponował w 2018 roku. W przypadku przyznania dodatkowych środków finansowych pomiędzy okresem od roku do dnia roku, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji prac w trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie będą dokonywane pomiędzy stronami na bieżąco. Wykonawca może odmówić kontynuacji prac poza w/w wyznaczonymi okresami. 9. Uwagi realizacyjne: a) Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia z należytą starannością m.in. informując projektantów o celu przygotowywanej dokumentacji projektowej, i wprost wymagając od nich przygotowania opisu przedmiotu zamówienia zgod z wymogami ustawy Pzp, w szczególności jej art. 29. b) Konsekwent, wszelkie użyte w wyniku dopatrzenia w dokumentacji projektowej i STWiOR opis przedmiotu zamówienia poprzez wskaza znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma charakteru wiążącego dla Wykonawców i należy go traktować jedy jako egzemplifikacje (ilustracje) możliwych do użycia produktów i metod wykonania. W każdym przypadku, Zamawiający dopuści inny produkt spełniający wymogi SIWZ, pozwalający na wykona przedmiotu zamówienia zgod ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowa technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów/sprzętu/urządzeń równoważnych dla określonych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że parametry techniczne, cechy funkcjonalno-użytkowe, walory jakościowe, wizualne, itd. zaproponowanego materiału/sprzętu/urządzenia, jako równoważnego, będą lepsze lub co najmj równe wszystkim parametrom technicznym, cechom funkcjonalno-użytkowym, walorom wizualnym itd. określonym w dokumentacji projektowej. d) Zaoferowane na etapie składania ofert rozwiązania równoważne mogą wiązać się z kocznością ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów (np. na skutek wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej), czy też wymagać dokonywania ponownych uzgodń technicznych, uzyskiwania decyzji administracyjnych (wprowadzania do nich zmian). e) W przypadku oferowania materiałów/sprzętu/urządzeń innych niż wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz tych materiałów/sprzętu/urządzeń, oraz dołączyć do oferty dokumentację techniczno-ruchową lub karty katalogowe potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanych urządzeń z parametrami i wymogami wskazanymi w dokumentacji projektowej dla każdego z osobna. Dokumentacja ta powinna pochodzić z oficjalnych katalogów, https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

8 stron internetowych producenta lub innych powszech dostępnych materiałów publikowanych przez producenta oferowanych urządzeń i powinna potwierdzać speł wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe zawierały wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych w języku polskim lub angielskim. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne opisane w dokumentacji projektowej. f) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowied certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 10. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający informuje, że rozlicze nastąpi na podstawie faktur, dopuszcza się fakturowa etapowe w systemie miesięcznym do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający. b) podstawą wystawienia faktury będzie obustron podpisany protokół odbioru robót częściowy lub końcowy, c) wynagrodze będzie płatne przelewem w termi do 30 dni od daty każdorazowego otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. d) podane w ofercie wynagrodze ryczałtowe jest stałe i podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 11. Kody CPV: Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, Instalowa centralnego ogrzewania, Instalowa wentylacji, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Uwaga: 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być koczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy posie Wykonawca. 2. Wykonawca win wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w ce oferty. 3. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. 4. Zakres prowadzonych przez Wykonawcę prac może umożliwiać Zamawiającemu prowadzenia działalności dydaktyczno wychowawczej. II.5) Główny kod CPV: Dodatkowe kody CPV: , , , , II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

9 II.7) Czy przewiduje się udziele zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Określe przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - stanowiących więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego; zamówie uzupełniające zosta udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówie podstawowe tj. wykonywaniu robót budowlanych dla przedmiotowego zadania, a ilość robót budowlanych zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej więcej niż 40% zamówienia podstawowego - zamówie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, rówż w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, jeśli zajdzie taka koczność. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/08/2018 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określe warunków: Zamawiający formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnia tego warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określe warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne ubezpiecze od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości mjszej niż ,00 zł Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określe warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadcze techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

10 zamówienia. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zosta spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 2 podobne zamówienia, tj. wykonał roboty inwestycyjne i/lub kompleksowe remontowo - modernizacyjne budowlano instalacyjne w obiektach kubaturowych użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późjszymi zmianami) obejmujące minimum prace budowlano instalacyjne elektryczne o wartości każdej z nich min ,00 zł, z zastrzeżem iż minimum 1 zamówie będzie dotyczyć wykonania robót inwestycyjnych i/lub kompleksowych remontowo - modernizacyjnych budynku zawierającego salę lub sale koncertowe, widowiskowe, teatralne ( wchodzą w zakres, ze względu na znaczącą odrębność akustyczną takich obiektów, sale i/lub hale sportowe i/lub pełniące rolę tylko sportową) wraz z załączem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zosta spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnia budowlane bez ograniczeń do pełnia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im uprawnia wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów; posiadającym co najmj 5-let doświadcze w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnia budowlane bez ograniczeń do pełnia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im uprawnia wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów; posiadającym co najmj 3-let doświadcze w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie; - minimum 1 osobą posiadającą uprawnia budowlane bez ograniczeń do pełnia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub odpowiadające im uprawnia wydane na podstawie wcześj obowiązujących przepisów; posiadającym co najmj 3-let doświadcze w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie; - minimum 1 osobą - specjalistą ds. akustyki, która posiada wyższe wykształce techniczne w specjalności akustyka lub inżyria dźwięku oraz co najmj 5-let doświadcze zawodowe liczone od daty ukończenia studiów wyższych w zakresie kierowania pracami montażowymi adaptacji akustycznej oraz strojem akustyki wnętrz, i który w okresie ostatnich 5 lat kierował pracami polegającymi na wykonaniu adaptacji akustycznej dla co najmj 3 obiektów kultury o minimum 160 miejscach na jednej widowni (typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmo, klasa 1261, zgod z Dz. U nr 112 poz Rozporządzem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). - minimum 1 osobą - specjalistą ds. oświetlenia scenicznego, który posiada co najmj 3-let doświadcze zawodowe w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego, i który w okresie ostatnich 5 lat kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu oświetlenia scenicznego dla co najmj 1 obiektu kultury o minimum 160 miejscach na widowni https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

11 (typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmo, klasa 1261, zgod z Dz. U nr 112 poz Rozporządzem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). - minimum 1 osobą - specjalistą ds. mechaniki scenicznej, który posiada wyższe wykształce techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym, posiada uprawnia UDT konserwatora urządzeń dźwignicowych w kategorii co najmj EII (E2) i MII (M2), posiada co najmj 5 -let doświadcze zawodowe w zakresie realizacji urządzeń mechanicznych sceny, i który w okresie ostatnich 5 lat kierował pracami związanymi z wykonam mechaniki scenicznej polegającymi na dostawie wraz montażem urządzeń mechanicznych sceny odpowiadającymi swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla co najmj 1 obiektu kultury o minimum 160 miejscach na widowni (typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmo, klasa 1261, zgod z Dz. U nr 112 poz Rozporządzem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). W odsieniu do doświadczenia zawodowego - wypunktowa pierwsze, drugie i trzecie doświadcze to będzie liczone od dnia uzyskania uprawń do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uwaga. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawń budowlanych na podstawie aktual obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290), rozumie przez to rówż odpowiadające im ważne uprawnia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszcze do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wyklucze wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadcze o podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

12 Oświadcze o spełnianiu kryteriów selekcji III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część pierwsza) nijszej SIWZ, z podam przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgod z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca jest w sta uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. Wykaz osób (według wzoru zawartego w siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część druga) nijszej SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawń, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz win zawierać informacje o realizacjach zamówień, potwierdzających dysponowa odpowiednim doświadczem. 3. Aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. b. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Nie dotyczy. III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Nie dotyczy. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

13 - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystam wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) nijszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiąza podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) nijszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - harmonogram rzeczowo finansowy, - formularz cenowy (wzór w siwz), - wykaz materiałów/sprzętu/urządzeń równoważnych wraz z dokumentacją techniczno-ruchową i/lub kartami katalogowymi potwierdzającymi zgodność parametrów technicznych oferowanych urządzeń z parametrami i wymogami wskazanymi w dokumentacji projektowej dla każdego z osobna. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wsienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Zamawiający żąda wsienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości ,00 zł (słow: czterdzieści tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy IV.1.3) Przewiduje się udziele zaliczek na poczet wykonania zamówienia: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Dopuszcza się złoże ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złoże oferty wariantowej https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

14 Złoże oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ogranicze liczby uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówie obejmuje ustanowie dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoże ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobra ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadze aukcji elektronicznej (przetarg ograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszem) Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

15 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znacze najniższa cena 60 okres gwarancji 20 doświadcze kierownika budowy (w specjalności konstrukcyjno budowlanej) 20 IV.2.3) Zastosowa procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg ograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeże prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

16 Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowa kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określe minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

17 Wykonawcy, którzy złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) Zmiana sposobu spełnia świadczenia poprzez zmianę technologii: zmiana zastosowanej technologii wykonania zamówienia na technologicz korzystjszą dla Zamawiającego (np. nowocześjszą, mj energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty wzroś (zmiana technologiczna może być powiązana z obniżem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony). a) Zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmj równoważnymi uprawniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także siwz będzie wymagała rówż zaakceptowania przez Zamawiającego. b) Pozostałe zmiany: - siła wyższa umożliwiająca wykona przedmiotu umowy zgod z siwz, - zmiana obowiązującej stawki VAT, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodze przysługujące wykonawcy zosta pomjszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art K.c z uwzględm faktu, że za rażącą zosta uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 K.s.h. - zmiana związana z wykonam robót zamiennych, zgod z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane z zastrzeżem, iż zmiany istotne w rozumieniu tego artykuły wymagają aneksu do umowy (akceptacja zmian istotnych może nastąpić po uprzednim podpisaniu protokołu przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz właściwych projektantów); - zmiana terminu zakończenia lub terminów pośrednich lub innych warunków realizacji zamówienia, z uwagi na obiektyw uzasadnione potrzeby Zamawiającego. https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

18 IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochro informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu: Data: 19/05/2017, godzina: 11:00, Skróce terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg ograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się uważ postępowania o udziele zamówienia, w przypadku przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowa całości lub części zamówienia: IV.6.5) Przewiduje się uważ postępowania o udziele zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowa całości lub części zamówienia, zostały mu przyznane IV.6.6) Informacje dodatkowe: https://bzp.uzp.gov.pl/out/browse

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ogłosze nr 314836-2016 z dnia 2016-09-28 r. Sosnowiec: Wykona prac rozbiórkowo rekultywacyjnych na tere Kompleksu Rekreacyjno Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a w Sosnowcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu służącego do nagłośnienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu służącego do nagłośnienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.polin.pl Ogłosze nr 329566-2016 z dnia 2016-10-24 r. Warszawa: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 328296-2016 z dnia 2016-10-21 r. Kluczbork: Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Wołczyńska 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 15 2016-10-21 13:50 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 328575-2016 z dnia 2016-10-21 r. Tarnów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.poraj.bip.net.pl Ogłosze nr 355938-2016 z dnia 2016-12-01 r. Poraj: Udziele

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 13 2016-09-21 08:42 Ogłosze nr 311080-2016 z dnia 2016-09-21 r. Bielsko-Biała: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 1060-2017 z dnia 2017-01-03 r. Łomża: Dostawa multimedialnych zestawów interaktywnych, programów komputerowych i sprzętu audio wizualnego. dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa drukarki 3D dla UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Radom: Dostawa drukarki 3D dla UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uniwersytetradom.pl Ogłosze nr 355516-2016 z dnia 2016-11-30 r. Radom: Dostawa

Bardziej szczegółowo

1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 306796-2016 z dnia 2016-09-09 r. Kalisz: dostawa fabrycz nowego samochodu do przewozu krwi i osób, liczba miejsc 1+8 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa materiałów budowlanych dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Waplewo Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.mpgkchoszczno.pl Ogłosze nr 77787-2017 z dnia r. Choszczno:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 370985-2016 z dnia 2016-12-20 r. Gryfino: Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfi w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 300658-2016 z dnia 2016-08-10 r. Gzno: Dostawa nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady stałe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://mopsmiedzyrzec.e-bip.eu Ogłosze nr 345660-2016 z dnia 2016-11-17 r. Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański: Dostawa trumien, krzyży oraz obudów grobów w latach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Starogard Gdański: Dostawa trumien, krzyży oraz obudów grobów w latach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy 24.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.starkom.pl Ogłosze nr 328656 2016 z dnia 2016 10 21 r. Starogard

Bardziej szczegółowo

:22 1 z 7

:22  1 z 7 2016-10-20 13:22 http://bzp.uzp.gov.pl/out/browser.aspx?id=b... 1 z 7 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 327575-2016

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 302877-2016 z dnia 2016-08-25 r. Warszawa: Świadcze usług hotelarsko-restauracyjnych w związku z organizacją konferencji przez Instytut Transportu Samochodowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa sprzętu AGD dla Domu Studenta UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Radom: Dostawa sprzętu AGD dla Domu Studenta UTH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uniwersytetradom.pl Ogłosze nr 19850-2017 z dnia 2017-02-03 r. Radom: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Usługa drukowania i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nowy Sącz: Usługa drukowania i dostawy informatorów dla miasta Nowego Sącza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 11 2017-02-10 12:50 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.nowysacz.p,www.bip.nowysacz.pl Ogłosze nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ełk: Dostawa mammografu analogowego z wyposażem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednotka Wojskowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednotka Wojskowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://4rblog.wp.mil.pl Ogłosze nr 50647-2017 z dnia 2017-03-24 r. Wrocław: Dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 300388-2016 z dnia 2016-08-05 r. Warszawa: Dostawa kołder, poduszek i ochraniaczy na materace do DW WAM Oddział REWITA Mielno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spólka samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spólka samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 314241-2016 z dnia 2016-09-27 r. Warszawa: Cyfryzacja kina Wisła w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 308765-2016 z dnia 2016-09-15 r. Wrocław: Przedmiotem nijszego zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycz nowego samochodu dostawczego wraz z kontenerem do

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Dostawa dwóch napędów ortopedycznych z osprzętem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zielona Góra: Dostawa dwóch napędów ortopedycznych z osprzętem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 26.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.szpital.zgo.pl Ogłosze nr 331430 2016 z dnia 2016 10 26

Bardziej szczegółowo

Kobyłka: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kobyłka: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 14 2017-01-26 15:42 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wodr.poznan.pl Ogłosze nr 322054-2016 z dnia 2016-10-12 r. Poznań: Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ogłosze nr 317365-2016 z dnia 2016-10-04 r. Zwierzyc: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO - ROK PRODUKCJI 2016 LUB 2017 Z NAPĘDEM 4x4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 of 13 11/15/2016 12:11 PM Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Ogłosze

Bardziej szczegółowo

1 z :36

1 z :36 Ogłosze 1 z 11 2016-10-14 16:36 Ogłosze nr 324455-2016 z dnia 2016-10-14 r. Starogard Gdański: Dostawa samochodu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Toruń: Dostawa mobilnego podnośnika sześciokolumnowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Toruń: Dostawa mobilnego podnośnika sześciokolumnowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-10-28 14:36 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.po.torun.pl Ogłosze nr 333319-2016 z dnia 2016-10-28

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Ogłosze nr 304128-2016 z dnia 2016-09-01 r. Łódż: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologii scenicznej do budynku Teatru Szwalnia filii Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Ogłosze nr 77445-2017 z dnia 2017-04-28

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr sprawy: PN.244.5.2017 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ciechanow.psse.waw.pl Ciechanów: Dostawa podłóż, surowic,

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa konsoli oświetleniowej oraz reflektorów automatycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Kraków: Dostawa konsoli oświetleniowej oraz reflektorów automatycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.stary.pl Ogłosze nr 356755 2016 z dnia 2016 12 01 r. Kraków: Dostawa konsoli

Bardziej szczegółowo

Sokołów Podlaski: Dzierżawa stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Sokołów Podlaski: Dzierżawa stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 18.11.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.spzozsokolow.pl Ogłosze nr 346008-2016 z dnia 2016-11-18 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.czarnkow.pl Ogłosze nr 72225-2017 z dnia 2017-04-24 r. Czarnków:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.szpital-makow.pl Ogłosze nr 351290-2016 z dnia 2016-11-24 r. Maków Mazowiecki:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 12 Ogłosze nr 311867-2016 z dnia r. Katowice: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 1 z 14 2017-01-09 14:27 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.gorlic.pl Ogłosze nr 4608-2017 z dnia 2017-01-09

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Dostawa aparatu do ekstrakcji tłuszczu oraz aparatu do hydrolizy kwasowej tłuszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zielona Góra: Dostawa aparatu do ekstrakcji tłuszczu oraz aparatu do hydrolizy kwasowej tłuszczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wet.zgora.pl Ogłosze nr 336668-2016 z dnia 2016-11-04 r. Zielona Góra:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): głosze z 12 2016-10-24 10:27 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 329015-2016 z dnia 2016-10-24 r. Leszno: Zakup

Bardziej szczegółowo

Ogłosze Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.mopsrzeszow.pl Ogłosze nr 325551-2016 z dnia r. Rzeszów:

Bardziej szczegółowo

Kargowa: Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kargowa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kargowa: Dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kargowa. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze nr 318405-2016 z dnia 2016-10-05 r. Kargowa: Dostawa średgo pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażem dla OSP Kargowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenie artykułów złożonych do druku Almanachu Warszawy tom X OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Warszawa: Tłumaczenie artykułów złożonych do druku Almanachu Warszawy tom X OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze nr 309221-2016 z dnia 2016-09-15 r. Warszawa: Tłumacze artykułów złożonych do druku Almanachu Warszawy tom X OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze nr 313773-2016 z dnia 2016-09-27 r. Janów Lubelski: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 306824-2016 z dnia 2016-09-09 r. Police: Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli do zimowego utrzymania dróg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 72278-2017 z dnia 2017-04-24 r. Świebodzin: Sprzedaż paliwa w roku 2017-2018 dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 62041-2017 z dnia 2017-04-07 r. Warszawa: dostawa toreb bawełnianych na ramię z dwiema raczkami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gryfice: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dorosłych z funkcją respiratora transportowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy

Gryfice: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dorosłych z funkcją respiratora transportowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.medicam.pl Ogłosze nr 355106-2016 z dnia r. Gryfice: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Strona 1 z 12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.awf.katowice.pl Ogłosze nr 327387-2016 z dnia r. Katowice: usługi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Ogłosze nr 345410-2016 z dnia 2016-11-17 r. Nowa Dęba: Usługi czyszczenia dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz odśżania ciągów komunikacyjnych i połaci dachowych na kompleksach wojskowych administrowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 362413-2016 z dnia 2016-12-08 r. Tułowice: Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół w Tułowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.szpital.czarnkow.pl Ogłosze nr 345715-2016 z dnia 2016-11-17 r. Czarnków: A Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.33wog.wp.mil.pl Ogłosze nr 364447-2016 z dnia 2016-12-12 r. Nowa Dęba: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zamowienia.szpital.osw.pl Ogłosze nr 342825-2016 z dnia 2016-11-15 r. Ostrów Wielkopolski:

Bardziej szczegółowo

AG-3211/3/16 1 grudnia 2016 r. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

AG-3211/3/16 1 grudnia 2016 r. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): AG-3211/3/16 1 grudnia 2016 r. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pcen.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-powyzej-30-tys.html

Bardziej szczegółowo

Malbork: Dostawa żywności - 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Malborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Malbork: Dostawa żywności - 8 pakietów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Malborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 15 2017-01-16 12:34 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://malspecszkol.republika.pl/ Ogłosze nr 8561-2017

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. ZP/UR/84/2016 Rzeszów: Dostawa defibrylatora dla katedry Nauk o Zdrowiu

Ogłoszenie nr z dnia r. ZP/UR/84/2016 Rzeszów: Dostawa defibrylatora dla katedry Nauk o Zdrowiu Ogłosze nr 319830-2016 z dnia 2016-10-07 r. ZP/UR/84/2016 Rzeszów: Dostawa defibrylatora dla katedry Nauk o Zdrowiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 301353-2016 z dnia 2016-08-17 r. Poznań: Budowa sceny zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób pełnosprawnych i remontem nawierzchni na tere Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Gdańsk: Przebudowa pomieszczenia w Hali Ergo Arena OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu

Bardziej szczegółowo

Oświęcim: Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla PUP. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Oświęcim: Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla PUP. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy z 12 2016-09-27 13:33 Ogłosze nr 313997-2016 z dnia 2016-09-27 r. Oświęcim: Zakup i dostawa licencji na oprogramowa antywirusowe dla PUP. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłosze 1 z 11 2016-11-17 13:55 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.gis.gov.pl Ogłosze nr 345499-2016 z dnia 2016-11-17

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Warszawa: Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy 11.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ibb.waw.pl/przetargi Ogłosze nr 321568 2016 z dnia 2016 10 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mpgk.zgorzelec.pl Ogłosze nr 368728-2016 z dnia 2016-12-16 r. Zgorzelec:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup nośnika elektronicznego (tablet) do zbioru i prezentacji artykułów naukowych na konferencji TKI2016

Warszawa: Zakup nośnika elektronicznego (tablet) do zbioru i prezentacji artykułów naukowych na konferencji TKI2016 Warszawa: Zakup nośnika elektronicznego (tablet) do zbioru i prezentacji artykułów naukowych na konferencji TKI2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk Oliwa: Usługi prowadzenia toalet na terenie Ogrodu Zoologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Gdańsk Oliwa: Usługi prowadzenia toalet na terenie Ogrodu Zoologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Gdańsk Oliwa: Usługi prowadzenia toalet na tere Ogrodu Zoologicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa dysków do macierzy w ilości 6 sztuk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Warszawa: Dostawa dysków do macierzy w ilości 6 sztuk. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-11-14 16:11 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.igf.edu.pl/ Ogłosze nr 342489-2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 14 2016-11-04 18:43 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.przetargi.ipzp.pl/praski Ogłosze nr 337083-2016

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 11 2016-12-09 19:07 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłosze nr 364025-2016 z dnia 2016-12-09 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mzk-jaroslaw.pl Ogłosze nr 369113-2016 z dnia 2016-12-16 r. Jarosław: Dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Ogłosze nr 318869-2016 z dnia 2016-10-06 r. Nowa Dęba: Dostawa odzieży sportowej z przeznaczem na umundurowa służby przygotowawczej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak Ogłosze nr 308819-2016 z dnia 2016-09-15 r. Toruń: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, LICENCJI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach OGŁASZA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach OGŁASZA Oznacze sprawy: 2/D/CKZIU/2016 nr kor.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach OGŁASZA postępowa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą Zakup i dostawa mięsa i produktów

Bardziej szczegółowo

Rymanów-Zdrój: Dostawa cukru OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Rymanów-Zdrój: Dostawa cukru OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2017-04-20 14:01 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/ Ogłosze

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny: P/46/IW/16

Numer referencyjny: P/46/IW/16 Ogłosze nr 303002-2016 z dnia 2016-08-26 r. Toruń: DOSTAWA SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ Nr referencyjny P/46/IW/16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.opsbielany.waw.pl Ogłosze nr 36287-2017 z dnia 2017-03-03 r. Warszawa: Przygotowa

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Dostawa wraz z montażem placu zabaw na płycie Rynku w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Nowy Sącz: Dostawa wraz z montażem placu zabaw na płycie Rynku w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2017-03-24 11:08 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłosze nr 50907-2017 z dnia 2017-03-24 r.

Bardziej szczegółowo

Pisz: Dostawa oleju napędowego dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Pisz: Dostawa oleju napędowego dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 11 2016-12-14 14:53 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpitalpisz.pl Ogłosze nr 366987-2016 z

Bardziej szczegółowo

Sieradz: remont kotła OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Sieradz: remont kotła OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze file://///10.18.8.11/zp/ogłosze - naprawa kotła.htm 1 z 11 2016-10-20 13:00 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Krzywiń: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r.

Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłosze nr 301361-2016 z dnia 2016-08-17 r. Poznań: Modernizacja dziedzińca położonego na tere Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 50344-2017 z dnia 2017-03-23 r. Kraków: Remont pomieszczeń biurowych II piętro bud. B Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 301358-2016 z dnia 2016-08-17 r. Głubczyce: zapew opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Głubczyce w termi od 01 września

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Wrocław: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb projektu pt. Wrocław

Ogłoszenie nr z dnia r. Wrocław: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb projektu pt. Wrocław Ogłosze nr 15166-2017 z dnia 2017-01-27 r. Wrocław: Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb projektu pt. Wrocław Miastem @ktywnych realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Banino: Postępowa o zamówie publiczne w trybie przetargu ograniczonego poniżej 209.000 EURO zgod art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski: Dostawa implantów ortopedycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Wodzisław Śląski: Dostawa implantów ortopedycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zoz.wodzislaw.pl Ogłosze nr 331112 2016 z dnia 2016 10 26 r. Wodzisław Śląski:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłosze nr 341911-2016 z dnia 2016-11-14 r. Tomaszów Mazowiecki: Wykonana instalacji elektrycznej w zasobach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 1 z 13 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace Ogłosze nr 23494-2017

Bardziej szczegółowo

Rymanów-Zdrój: Dostawa węgla kamiennego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Rymanów-Zdrój: Dostawa węgla kamiennego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłosze 1 z 14 2017-01-12 11:04 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/ Ogłosze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Gzno: Ubezpiecze mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane z 13 2016-09-14 16:09 Ogłosze nr 308543-2016 z dnia 2016-09-14 r. Bielsko-Biała: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 306313-2016 z dnia 2016-09-08 r. Warszawa: Usługa wynajmu fabrycz nowego samochodu 6-osobowego wraz z kompleksową obsługą i ubezpieczem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłosze nr 309480-2016 z dnia 2016-09-16 r. Warszawa: Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z elementami dodatkowymi i montażem na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich w dwóch częściach OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Ogłosze nr 324433 2016 z dnia 2016 10 14 r. Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa druku publikacji Chopin z serii Composers and the Art of Their Times wraz z płytą CD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Warszawa: usługa druku publikacji Chopin z serii Composers and the Art of Their Times wraz z płytą CD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłosze 1 z 11 2016-11-16 17:05 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): https//iam.pl/pl/bip/przetargi Ogłosze nr 344697-2016

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa laseru CO2 i autoklawu z wyposażeniem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Poznań: Zakup i dostawa laseru CO2 i autoklawu z wyposażeniem. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.wco.pl Ogłosze nr 347050-2016 z dnia 2016-11-21 r. Poznań: Zakup i dostawa laseru

Bardziej szczegółowo

Kluczbork: Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożeń dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Kluczbork: Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożeń dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 28.10.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.pczszpitalkluczbork.pl Ogłosze nr 333057-2016 z dnia 2016-10-28

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 16.11.2016 Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://cia.lubin.pl Ogłosze nr 344323 2016 z dnia 2016 11 16 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie Ogłosze nr 321852-2016 z dnia 2016-10-12 r. Kraków: DOSTAWA I MONTAŻ ROLET OKIENNYCH DLA REJESTRACJI DO PORADNI PRZYSZPITALNYCH ORAZ ODDZIAŁU GINEKOLOGII OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo