Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany"

Transkrypt

1 Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem jest: Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany Nr sprawy: UD-III-WZP MGA Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych o wartości zamówienia poniŝej ,00 euro ZATWIERDZAM (-) Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.

2 C Z Ę Ś Ć I Postanowienia ogólne 1. I n f o r m a c j e o z a m a w i a jącym 1) Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany adres: ul. śeromskiego 29, Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany, przy udziale komisji przetargowej, tel. (022) , fax. (022) Godziny urzędowania: poniedziałek piątek: NIP Regon: ) Adres, na który naleŝy przesyłać wszelką korespondencję związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany ul. śeromskiego 29, Warszawa 2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, w godzinach pracy urzędu, są: 1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Maria Bielech Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany 2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Małgorzata Gajowa Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany. adres kontaktowy: fax. (022) ; mając na uwadze, Ŝe zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Części I ust.1 pkt 2 niniejszego Opisu. 3. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami). 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 1. W licytacji moŝe wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo Zamówień publicznych oraz w niniejszym Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji, zwanym dalej Opisem. 2. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej Opis Warunków Uczestnictwa w Licytacji wraz ze wzorem wniosku z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza zakwalifikowanych Wykonawców do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców przekazywana jest informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we wnioskach Wykonawców adresy . Po otrzymaniu informacji Wykonawca rejestruje się na platformie aukcyjnej pod adresem postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji. 3. Komputer uŝytkownika powinien spełniać następujące wymagania: być wyposaŝony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM, posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy, posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową 2

3 Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niŝ 128 kb/s. 5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (nr faksu Zamawiającego ) lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego lub pisemnie (adres Zamawiającego podany w pkt. 2). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez Wykonawcę za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres lub nr faksu podany powyŝej przed upływem wymaganego terminu. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej. 2. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Zamówień Publicznych Warszawa, ul. śeromskiego Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 Ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja. 2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: - utrzymanie czystości w pasach zieleni przyulicznej (powierzchniowe zbieranie śmieci), - pielęgnację krzewów tj. pielenie, cięcia techniczne i pielęgnacyjne, korowanie, opryski zapobiegawcze, - pielęgnację i wycinkę drzew, - koszenie i renowacja trawników, - wiosenne i jesienne grabienie. Szczegółowy zakres prac obejmuje formularz cenowy (zał. nr 2 do ww. Opisu) a sposób ich wykonania zawarty jest w warunkach technicznych wykonania umowy (zał. nr 3 do ww. Opisu). 2) Zamawiający na terenie Dzielnicy Bielany przewiduje w szczególności: odpady o charakterze komunalnym powstające w aglomeracjach miejskich (tj. z grupy 20 kody min.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z grupy oraz odpady ulegające biodegradacji z grupy ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 3) Wspólny Słownik Zamówień CPV: Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 2.1. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niŝ od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2015 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego opisu warunków udziału w licytacji Oferty częściowe i oferty wariantowe Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3

4 2.3. Koszt przygotowania wniosku Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem wniosku oraz udziałem w postępowaniu, w tym w licytacji elektronicznej. 3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Ustawy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz.1206 z późn. zm.) dla następujących kodów: (odpady ulegające biodegradacji), (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złoŝonych dokumentów oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia; posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje: - jedną usługę w zakresie utrzymania (pielęgnacja, konserwacja) zieleni niskiej o wartości minimum ,00 zł brutto, przy załoŝeniu, Ŝe usługa była świadczona przez okres minimum 6 miesięcy z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługa wymieniona w wykazie została/jest wykonana/wykonywana naleŝycie; - jedną usługę o wartości w zakresie utrzymania (m.in. cięcia pielęgnacyjne, wycinanie, cięcia techniczne) zieleni wysokiej (drzew) o wartości minimum zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługa wymieniona w wykazie została/jest wykonana/wykonywana naleŝycie; Wykonawca moŝe wykazać realizację jednego zamówienia z zastrzeŝeniem, Ŝe musi ono obejmować realizację obu rodzajów usług podanych powyŝej. W przypadku usług(i) wykonywanych(-ej), w wykazie usług naleŝy podać wartość tej części usługi, która juŝ została wykonana wraz z załączeniem dowodu czy została wykonana naleŝycie, wydanym nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku usług zakończonych, dowód potwierdzający ich naleŝyte wykonanie powinien być wystawiony po ich ukończeniu. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złoŝonego Wykazu usług oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji zamówienia skierował chirurga drzew IIIgo stopnia z minimum wykształceniem średnim o profilu ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zieleni oraz z doświadczeniem minimum 3-letnim przy pielęgnacji drzew, która będzie pełniła funkcję kierownika robót. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złoŝonego Wykazu osób oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia; 4

5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Uwaga: 1. Celem wykazania spełniania warunku określonego w ppkt i Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, Ŝe warunki określone w pkt 3.2 spełniają samodzielnie. 4. Dokumenty wymagane w postępowaniu: 4.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Opisu. b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Opisu. A) Dowodami, o których mowa w warunku są poświadczenie, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. B) W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŝej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie usług (pkt 4.1. lit. b Opisu) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu wg wzoru określonego w zał. Nr 11 do Opisu. d) aktualny dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz.1206 z późn. zm.) dla następujących kodów: (odpady ulegające biodegradacji), (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). 5

6 4.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Opisu. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej załącznik nr 6 do Opisu Inne dokumenty, które naleŝy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: a) wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu. JeŜeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/-by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku naleŝy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). c) W przypadku gdy wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyŝej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyraŝać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a takŝe inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W przypadku nie udowodnienia w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, niezbędnymi dla naleŝytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w trakcie badania dokumentów złoŝonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia zamawiającemu dokumentów, dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 5. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółki cywilne, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w 6

7 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do oferty. 3) W przypadku złoŝenia oferty wspólnej, w formularzu pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) śaden z Wykonawców składających ofertę wspólnie, nie moŝe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. (oświadczenia i dokumenty składają wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną). 6) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (kaŝdy z nich) - składają listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z póŝn. zm.) albo informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. 6. Wykonawca zagraniczny JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenia i dokumenty wymienione w Części 4 niniejszego Opisu: Zamiast dokumentów o których mowa w 4.2.b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Wadium 1. Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie licytacji elektronicznej w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) z oznaczeniem przedmiotu zamówienia. NIE WNIESIENIE WADIUM W WYMAGANYM TERMINIE, WYMAGANEJ WYSOKOŚCI I FORMIE SKUTKUJE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA. 2. Wadium moŝe być wniesione w: a) pieniądzu wniesione przelewem na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w CitiBanku nr (DECYDUJE DATA i GODZINA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO! wymogiem jest aby przed upływem terminu składania ofert wadium było na koncie Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz ze zm.). 7

8 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. 2. b, c, d, e naleŝy złoŝyć w formie oryginału, w depozycie Wydziału Finansowego Urzędu Dzielnicy przy ul. śeromskiego 29 - kasa (codziennie w dni robocze w godz ) lub włoŝyć do koperty w której znajduje się wniosek (nie bindować, nie zszywać z wnioskiem, jest to dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi). 4. Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą wniosek w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub osobę przyjmującą do depozytu w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, przykleić do koperty lub włoŝyć do koperty, w której znajduje się wniosek. 5. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1,1a i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeŝeli wystąpią okoliczności określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. ZłoŜone poręczenia lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze Ŝądanie zapłaty zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zasady przygotowania wniosku 8.1. Wymogi formalne 1. Wniosek musi być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Opisie. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jeden wniosek. ZłoŜenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złoŝonych przez danego Wykonawcę. 3. Wniosek musi spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (równieŝ złoŝone na załączonych do Opisu wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upowaŝnionej (-ych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, c) poprawki lub zmiany (równieŝ przy uŝyciu korektora) w ofercie naleŝy parafować własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, d) załączniki i dokumenty naleŝy sporządzić wg wzorów i wymogów Opisu. Zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem dokumentów, których forma została określona odmiennie w Opisie. 6. Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba(-y) upowaŝniona(-e) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku podmiotów, którymi wykonawca posługuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 8

9 lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do wniosku kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca zastrzega, jako nie mogące być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz.1503 z z późn. zm.). Zaleca się wydzielenie ich w złoŝonym wniosku. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania wniosku, zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iŝ zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Pzp. Wykonawca zastrzegający na etapie składania wniosku informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, Ŝe informacje te spełniają łącznie trzy warunki: a) Informacje te mają charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, b) Informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, c) Podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 11. ZłoŜone oświadczenia i dokumenty, których wzory stanowią załączniki do Opisu, muszą zawierać wszystkie istotne dla Zamawiającego informacje zawarte we wzorze. 9. Sposób postępowania w trakcie licytacji 1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieŝąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, takŝe o cenach złoŝonych przez nich ofert, z tym, Ŝe do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umoŝliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Opisem Warunków Uczestnictwa w Licytacji oraz w projekcie umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z Ŝadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał Ŝadnych kar naleŝnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w Opisie. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąŝa Wykonawcę i naleŝy uwzględnić je w ofercie. 3. Minimalna wysokość postąpień ,00 zł brutto 4. Cena wywoławcza: ,17 zł brutto 10. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniŝszą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniŝszą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. 9

10 11. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 1) Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 2) Zamawiający nie przewiduje moŝliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niŝ złoty polski. 1) Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 12. Informacje o trybie składania wniosków i udziału w licytacji elektronicznej Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji a) Wniosek (sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Opisie) naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany, Wydział Zamówień Publicznych, ul. śeromskiego 29, III p., pok. 385, Warszawa do dnia r. do godziny 13:00 b) Wnioski złoŝone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 13. Opakowanie wniosku 1. Opakowanie wniosku powinno być oznakowane jako WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę i adres. 2. Opakowanie musi być zaadresowane i opisane wg wzoru:... Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Bielany ul. śeromskiego 29, Warszawa WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany NIE OTWIERAĆ PRZED dniem.... roku o godz Przekazanie zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszeń do składania ofert w licytacji elektronicznej 1. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji. 15. Kody dostępu do platformy aukcyjnej 1. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy określony przez siebie. 2. O ewentualnych problemach z rejestracją naleŝy niezwłocznie powiadomić osobę upowaŝnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektronicznej. 16. Licytacja elektroniczna 1. Zamawiający określa jednoetapowy charakter licytacji, nie poprzedzany wstępną kwalifikacją elektroniczną. 10

11 2. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu r. o godzinie 10:00. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektronicznej. 3. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złoŝona Ŝadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złoŝenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złoŝona Ŝadna inna oferta, jednakŝe nie wcześniej niŝ po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyŝszych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 17. Termin związania ofertą Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji. 18. Postanowienia dotyczące umowy Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy Zamawiający podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników licytacji z tym Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniŝszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek: a) wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości i formie określonych w punkcie 19 Opisu, b) przedłoŝyć wypełniony formularz cenowy z cenami jednostkowymi brutto, w formie oryginału, Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokument toŝsamości, a w przypadku złoŝenia oferty wspólnej takŝe umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę. W przypadku gdy umowa będzie zawierana z osobą fizyczną wymagane będzie podanie zamawiającemu do umowy Nr PESEL oraz miejsca zamieszkania - w przypadku gdy nie wynika ono ze złoŝonego wniosku Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % maksymalnej wartości umowy brutto. Wniesione zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Forma wniesienia zabezpieczenia Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy: a) w pieniądzu odpowiednią kwotę naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr najpóźniej w dacie podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas do podpisania umowy wymogiem jest aby w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie było na koncie Zamawiającego, b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 2) od b) do d) dokument zabezpieczenia (oryginał) naleŝy złoŝyć w depozycie Wydziału BudŜetowo Księgowego dla Dzielnicy Bielany w kasie w 11

12 budynku Urzędu przy ul. śeromskiego 29 (codziennie w dni robocze w godz ) w terminie j. w. c) pozostałe zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia ujęto we wzorze umowy Zwrot zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 20. Miejsce realizacji zamówienia Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy zał. nr 7 do Opisu. 21. Termin płatności Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. 22. Kary umowne Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy (zał. nr 7 do Opisu). 23. Wzór umowy 1) Wzór umowy określony został w załączniku nr 7 do niniejszego Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. 2) Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji. 3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być zgodne z Prawem zamówień publicznych i muszą uwzględniać treść art. 144 ust. 1 oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4) Istotne zmiany do umowy zostały określone w 14 wzoru umowy. 24. Postanowienia końcowe Ogłoszenie o wyniku licytacji elektronicznej 1. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której odbyła się licytacja informację o jej wyniku zawierającą: nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej pod adresem niezwłocznie po zawarciu umowy. 3. Po zawarciu umowy na stronie internetowej w Księdze Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieści informację o postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego. 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Przysługują one Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 26. Inne postanowienia Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami). 12

13 27. Wykaz załączników 1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu załącznik nr 1 do Opisu 2. Formularzu cenowym stanowiącym zarazem zakres prac do wykonania załącznik nr 2 do Opisu 3. Warunki techniczne załącznik nr 3 do Opisu 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do Opisu 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 do Opisu 6. LISTA podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do Opisu 7. Wzór umowy załącznik nr 7 do Opisu 8. Wykaz dróg wewnętrznych załącznik nr 8 do Opisu 9. Wykaz dróg gminnych załącznik nr 9 do Opisu 10. Wykaz głównych usług załącznik nr 10 do Opisu 11. Wykaz osób załącznik nr 11 do Opisu Niniejszy dokument wraz z załącznikami opracowała komisja przetargowa powołana Pismem ogólnym Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w składzie: Józefa Skrzypek (-) Małgorzata Gajowa (-) Maria Bielech (-) GraŜyna Raczycka (-) Teresa Kacperska (-) 13

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj Nr sprawy: 420000-ILGW-253-14/09/BK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 5 2012-03-13 11:45 Warszawa: Wykonanie narzędzi promujących nabór do Narodowych Sił Rezerwowych oraz korpusu szeregowych zawodowych. (nr sprawy 19/ZP/12) Numer ogłoszenia: 57933-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert

Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert Ogłoszenie o zamówieniu L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert I. Dane zamawiającego Nazwa: KRUSCentrala - Biuro Zamówień Publicznych, Kasa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Katowice: Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015 Numer ogłoszenia: 24631-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bielany.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bielany.waw.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bielany.waw.pl Warszawa: DowoŜenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Łódź: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w BZP ; data zamieszczenia : r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nr ogłoszenia w BZP ; data zamieszczenia : r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt pn. ZrównowaŜone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, Burzenin, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, Burzenin, woj. łódzkie, tel , faks Burzenin: ZAKUP ENERGII ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 221882-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na:

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na: PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 63, fax: 042 664 37 50 e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org, www. aniolybiznesu.org Propozycja wniosku o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Całodobowa, stała ochrona fizyczna mienia na terenie posesji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2015-11-12 13:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-06-17 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dziewiatka.edu.pl Łódź: Remont pokrycia dachowego budynków IX Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Znak sprawy: UD-VII-WZP-271-28-2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego I. Zamawiający I.1) Nazwa i adres Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Orkiestra Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272 03-849 Warszawa PL 5252414353 jako Zamawiający ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa wraz z montaŝem wyposaŝenia 151 pokoi dwuosobowych oraz mebli

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-05-21 14:32 Grudziądz: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU - CZĘŚĆ III Numer ogłoszenia: 120860-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2016 Numer ogłoszenia: 22365-2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rozprza.pl Rozprza: Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

konserwacja powierzchniowych zbiorników wodnych: Wolskiego (1 staw), w Parku E. Szymańskiego (1

konserwacja powierzchniowych zbiorników wodnych: Wolskiego (1 staw), w Parku E. Szymańskiego (1 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamowienia-publiczne.html Warszawa: Konserwacja powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY

Bardziej szczegółowo