Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany"

Transkrypt

1 Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem jest: Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany Nr sprawy: UD-III-WZP MGA Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych o wartości zamówienia poniŝej ,00 euro ZATWIERDZAM (-) Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.

2 C Z Ę Ś Ć I Postanowienia ogólne 1. I n f o r m a c j e o z a m a w i a jącym 1) Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany adres: ul. śeromskiego 29, Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany, przy udziale komisji przetargowej, tel. (022) , fax. (022) Godziny urzędowania: poniedziałek piątek: NIP Regon: ) Adres, na który naleŝy przesyłać wszelką korespondencję związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany ul. śeromskiego 29, Warszawa 2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, w godzinach pracy urzędu, są: 1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Maria Bielech Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany 2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Małgorzata Gajowa Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany. adres kontaktowy: fax. (022) ; mając na uwadze, Ŝe zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Części I ust.1 pkt 2 niniejszego Opisu. 3. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami). 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 1. W licytacji moŝe wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo Zamówień publicznych oraz w niniejszym Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji, zwanym dalej Opisem. 2. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej Opis Warunków Uczestnictwa w Licytacji wraz ze wzorem wniosku z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza zakwalifikowanych Wykonawców do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców przekazywana jest informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we wnioskach Wykonawców adresy . Po otrzymaniu informacji Wykonawca rejestruje się na platformie aukcyjnej pod adresem postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji. 3. Komputer uŝytkownika powinien spełniać następujące wymagania: być wyposaŝony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM, posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy, posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową 2

3 Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niŝ 128 kb/s. 5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (nr faksu Zamawiającego ) lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego lub pisemnie (adres Zamawiającego podany w pkt. 2). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez Wykonawcę za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres lub nr faksu podany powyŝej przed upływem wymaganego terminu. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej. 2. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Bielany Wydział Zamówień Publicznych Warszawa, ul. śeromskiego Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 Ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja. 2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: - utrzymanie czystości w pasach zieleni przyulicznej (powierzchniowe zbieranie śmieci), - pielęgnację krzewów tj. pielenie, cięcia techniczne i pielęgnacyjne, korowanie, opryski zapobiegawcze, - pielęgnację i wycinkę drzew, - koszenie i renowacja trawników, - wiosenne i jesienne grabienie. Szczegółowy zakres prac obejmuje formularz cenowy (zał. nr 2 do ww. Opisu) a sposób ich wykonania zawarty jest w warunkach technicznych wykonania umowy (zał. nr 3 do ww. Opisu). 2) Zamawiający na terenie Dzielnicy Bielany przewiduje w szczególności: odpady o charakterze komunalnym powstające w aglomeracjach miejskich (tj. z grupy 20 kody min.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z grupy oraz odpady ulegające biodegradacji z grupy ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 3) Wspólny Słownik Zamówień CPV: Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 2.1. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niŝ od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2015 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego opisu warunków udziału w licytacji Oferty częściowe i oferty wariantowe Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3

4 2.3. Koszt przygotowania wniosku Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem wniosku oraz udziałem w postępowaniu, w tym w licytacji elektronicznej. 3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Ustawy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz.1206 z późn. zm.) dla następujących kodów: (odpady ulegające biodegradacji), (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złoŝonych dokumentów oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia; posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje: - jedną usługę w zakresie utrzymania (pielęgnacja, konserwacja) zieleni niskiej o wartości minimum ,00 zł brutto, przy załoŝeniu, Ŝe usługa była świadczona przez okres minimum 6 miesięcy z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługa wymieniona w wykazie została/jest wykonana/wykonywana naleŝycie; - jedną usługę o wartości w zakresie utrzymania (m.in. cięcia pielęgnacyjne, wycinanie, cięcia techniczne) zieleni wysokiej (drzew) o wartości minimum zł brutto, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługa wymieniona w wykazie została/jest wykonana/wykonywana naleŝycie; Wykonawca moŝe wykazać realizację jednego zamówienia z zastrzeŝeniem, Ŝe musi ono obejmować realizację obu rodzajów usług podanych powyŝej. W przypadku usług(i) wykonywanych(-ej), w wykazie usług naleŝy podać wartość tej części usługi, która juŝ została wykonana wraz z załączeniem dowodu czy została wykonana naleŝycie, wydanym nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku usług zakończonych, dowód potwierdzający ich naleŝyte wykonanie powinien być wystawiony po ich ukończeniu. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złoŝonego Wykazu usług oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji zamówienia skierował chirurga drzew IIIgo stopnia z minimum wykształceniem średnim o profilu ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zieleni oraz z doświadczeniem minimum 3-letnim przy pielęgnacji drzew, która będzie pełniła funkcję kierownika robót. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złoŝonego Wykazu osób oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia; 4

5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Uwaga: 1. Celem wykazania spełniania warunku określonego w ppkt i Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, Ŝe warunki określone w pkt 3.2 spełniają samodzielnie. 4. Dokumenty wymagane w postępowaniu: 4.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Opisu. b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Opisu. A) Dowodami, o których mowa w warunku są poświadczenie, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. B) W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŝej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie usług (pkt 4.1. lit. b Opisu) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu wg wzoru określonego w zał. Nr 11 do Opisu. d) aktualny dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz.1206 z późn. zm.) dla następujących kodów: (odpady ulegające biodegradacji), (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). 5

6 4.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Opisu. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej załącznik nr 6 do Opisu Inne dokumenty, które naleŝy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: a) wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu. JeŜeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/-by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku naleŝy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). c) W przypadku gdy wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyŝej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyraŝać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a takŝe inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W przypadku nie udowodnienia w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, niezbędnymi dla naleŝytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w trakcie badania dokumentów złoŝonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia zamawiającemu dokumentów, dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 5. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółki cywilne, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w 6

7 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do oferty. 3) W przypadku złoŝenia oferty wspólnej, w formularzu pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) śaden z Wykonawców składających ofertę wspólnie, nie moŝe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. (oświadczenia i dokumenty składają wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną). 6) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (kaŝdy z nich) - składają listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z póŝn. zm.) albo informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. 6. Wykonawca zagraniczny JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenia i dokumenty wymienione w Części 4 niniejszego Opisu: Zamiast dokumentów o których mowa w 4.2.b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Wadium 1. Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie licytacji elektronicznej w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) z oznaczeniem przedmiotu zamówienia. NIE WNIESIENIE WADIUM W WYMAGANYM TERMINIE, WYMAGANEJ WYSOKOŚCI I FORMIE SKUTKUJE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA. 2. Wadium moŝe być wniesione w: a) pieniądzu wniesione przelewem na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w CitiBanku nr (DECYDUJE DATA i GODZINA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO! wymogiem jest aby przed upływem terminu składania ofert wadium było na koncie Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz ze zm.). 7

8 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. 2. b, c, d, e naleŝy złoŝyć w formie oryginału, w depozycie Wydziału Finansowego Urzędu Dzielnicy przy ul. śeromskiego 29 - kasa (codziennie w dni robocze w godz ) lub włoŝyć do koperty w której znajduje się wniosek (nie bindować, nie zszywać z wnioskiem, jest to dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi). 4. Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą wniosek w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub osobę przyjmującą do depozytu w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, przykleić do koperty lub włoŝyć do koperty, w której znajduje się wniosek. 5. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1,1a i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeŝeli wystąpią okoliczności określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. ZłoŜone poręczenia lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze Ŝądanie zapłaty zamawiającego, we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zasady przygotowania wniosku 8.1. Wymogi formalne 1. Wniosek musi być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Opisie. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jeden wniosek. ZłoŜenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złoŝonych przez danego Wykonawcę. 3. Wniosek musi spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (równieŝ złoŝone na załączonych do Opisu wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upowaŝnionej (-ych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, c) poprawki lub zmiany (równieŝ przy uŝyciu korektora) w ofercie naleŝy parafować własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, d) załączniki i dokumenty naleŝy sporządzić wg wzorów i wymogów Opisu. Zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem dokumentów, których forma została określona odmiennie w Opisie. 6. Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba(-y) upowaŝniona(-e) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku podmiotów, którymi wykonawca posługuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 8

9 lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do wniosku kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca zastrzega, jako nie mogące być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz.1503 z z późn. zm.). Zaleca się wydzielenie ich w złoŝonym wniosku. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania wniosku, zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iŝ zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Pzp. Wykonawca zastrzegający na etapie składania wniosku informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, Ŝe informacje te spełniają łącznie trzy warunki: a) Informacje te mają charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, b) Informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, c) Podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 11. ZłoŜone oświadczenia i dokumenty, których wzory stanowią załączniki do Opisu, muszą zawierać wszystkie istotne dla Zamawiającego informacje zawarte we wzorze. 9. Sposób postępowania w trakcie licytacji 1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieŝąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, takŝe o cenach złoŝonych przez nich ofert, z tym, Ŝe do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umoŝliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Opisem Warunków Uczestnictwa w Licytacji oraz w projekcie umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z Ŝadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał Ŝadnych kar naleŝnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w Opisie. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąŝa Wykonawcę i naleŝy uwzględnić je w ofercie. 3. Minimalna wysokość postąpień ,00 zł brutto 4. Cena wywoławcza: ,17 zł brutto 10. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniŝszą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniŝszą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. 9

10 11. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 1) Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 2) Zamawiający nie przewiduje moŝliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niŝ złoty polski. 1) Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 12. Informacje o trybie składania wniosków i udziału w licytacji elektronicznej Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji a) Wniosek (sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Opisie) naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany, Wydział Zamówień Publicznych, ul. śeromskiego 29, III p., pok. 385, Warszawa do dnia r. do godziny 13:00 b) Wnioski złoŝone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 13. Opakowanie wniosku 1. Opakowanie wniosku powinno być oznakowane jako WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę i adres. 2. Opakowanie musi być zaadresowane i opisane wg wzoru:... Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Bielany ul. śeromskiego 29, Warszawa WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany NIE OTWIERAĆ PRZED dniem.... roku o godz Przekazanie zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszeń do składania ofert w licytacji elektronicznej 1. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji. 15. Kody dostępu do platformy aukcyjnej 1. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy określony przez siebie. 2. O ewentualnych problemach z rejestracją naleŝy niezwłocznie powiadomić osobę upowaŝnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektronicznej. 16. Licytacja elektroniczna 1. Zamawiający określa jednoetapowy charakter licytacji, nie poprzedzany wstępną kwalifikacją elektroniczną. 10

11 2. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu r. o godzinie 10:00. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektronicznej. 3. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złoŝona Ŝadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złoŝenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złoŝona Ŝadna inna oferta, jednakŝe nie wcześniej niŝ po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyŝszych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 17. Termin związania ofertą Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji. 18. Postanowienia dotyczące umowy Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy Zamawiający podpisze umowę, po zatwierdzeniu wyników licytacji z tym Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniŝszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek: a) wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości i formie określonych w punkcie 19 Opisu, b) przedłoŝyć wypełniony formularz cenowy z cenami jednostkowymi brutto, w formie oryginału, Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokument toŝsamości, a w przypadku złoŝenia oferty wspólnej takŝe umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę. W przypadku gdy umowa będzie zawierana z osobą fizyczną wymagane będzie podanie zamawiającemu do umowy Nr PESEL oraz miejsca zamieszkania - w przypadku gdy nie wynika ono ze złoŝonego wniosku Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % maksymalnej wartości umowy brutto. Wniesione zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Forma wniesienia zabezpieczenia Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy: a) w pieniądzu odpowiednią kwotę naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr najpóźniej w dacie podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas do podpisania umowy wymogiem jest aby w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie było na koncie Zamawiającego, b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 2) od b) do d) dokument zabezpieczenia (oryginał) naleŝy złoŝyć w depozycie Wydziału BudŜetowo Księgowego dla Dzielnicy Bielany w kasie w 11

12 budynku Urzędu przy ul. śeromskiego 29 (codziennie w dni robocze w godz ) w terminie j. w. c) pozostałe zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia ujęto we wzorze umowy Zwrot zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 20. Miejsce realizacji zamówienia Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy zał. nr 7 do Opisu. 21. Termin płatności Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. 22. Kary umowne Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy (zał. nr 7 do Opisu). 23. Wzór umowy 1) Wzór umowy określony został w załączniku nr 7 do niniejszego Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji. 2) Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji. 3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być zgodne z Prawem zamówień publicznych i muszą uwzględniać treść art. 144 ust. 1 oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4) Istotne zmiany do umowy zostały określone w 14 wzoru umowy. 24. Postanowienia końcowe Ogłoszenie o wyniku licytacji elektronicznej 1. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której odbyła się licytacja informację o jej wyniku zawierającą: nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej pod adresem niezwłocznie po zawarciu umowy. 3. Po zawarciu umowy na stronie internetowej w Księdze Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieści informację o postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego. 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Przysługują one Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 26. Inne postanowienia Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami). 12

13 27. Wykaz załączników 1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu załącznik nr 1 do Opisu 2. Formularzu cenowym stanowiącym zarazem zakres prac do wykonania załącznik nr 2 do Opisu 3. Warunki techniczne załącznik nr 3 do Opisu 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do Opisu 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 do Opisu 6. LISTA podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do Opisu 7. Wzór umowy załącznik nr 7 do Opisu 8. Wykaz dróg wewnętrznych załącznik nr 8 do Opisu 9. Wykaz dróg gminnych załącznik nr 9 do Opisu 10. Wykaz głównych usług załącznik nr 10 do Opisu 11. Wykaz osób załącznik nr 11 do Opisu Niniejszy dokument wraz z załącznikami opracowała komisja przetargowa powołana Pismem ogólnym Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w składzie: Józefa Skrzypek (-) Małgorzata Gajowa (-) Maria Bielech (-) GraŜyna Raczycka (-) Teresa Kacperska (-) 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo